Föreningen upplåter med hyresrätt även några mindre lokaler till medlemmar och hyresgäster samt ett antal antennplatser på höghusets tak.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen upplåter med hyresrätt även några mindre lokaler till medlemmar och hyresgäster samt ett antal antennplatser på höghusets tak."

Transkript

1 HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden inacka 1 (13) Årsredovisning Styrelsen for HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden inacka får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom foreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket Fastighet och lägcnhctsfbrdclning Föreningens fastighet, Sicklaön 44:6, bebyggdes och är belägen inacka kommun på gatuadress Edinsvägen 1,3 och 5, innehållande 106 lägenheter och en lokal, varav 14 lägenheter och lokalen är hyresrätter. Dessutom finns 36 parkeringsplatser, 27 kallgarage och 10 varmgarage. Ytterligare 3 parkeringsplatser finns utanför Citymails lokal. En av dessa är gästparkeringsplatser och får endast användas av besökande till boende ibrf Skogshöjden. Parkeringstillstånd erfordras och tillhandahålles av styrelsen. Lägenhetsfördelning. 51 st I rum och kök IS st 2 rum och kök 39 st 4 tum och kök 1 st 5 rum och kök Total bostadsyta: 6392 kvm Total lokalyta: 736,5 kvm Total tomtyta: kvm Föreningens lokalkontrakt löper enligt följande: Verksamhet Yta kvm Löptid t.o.m. Bring CityMail Föreningen upplåter med hyresrätt även några mindre lokaler till medlemmar och hyresgäster samt ett antal antennplatser på höghusets tak. Anläggningssamfällighet Föreningen är andelsägare iektorps samfällighet. På föreningens fastighet finns gemensamma anläggningar för värme för vår forening och de två övriga bostadsrättsföreningarna Ektorpshöjden (Edinsvägen 2,6 och 8) och Tallmohöjden (Edinsvägen 10,11 och] 2). Värmeanläggningen leverar dessutom värme till Ektorpsskolan och Ektorpshemmet. Dessa anläggningar ingår i en anläggningssamfällighet där de ovan nämnda bostadsrättsföreningarna äger vardera en tredjedel.

2 HSB Bustadsrättsförening Skogshöjden i Nacka 2 (13) Denna samfälligher är en egen juridisk person ( ) med egen styrelse. Styrelsen bestar av de tre föreningarnas respektive ordförande med tre ersättare, en från vardera förening. Skogshöjdens ledamot är Jan Holst, ordförande och Kaj Eriksson ersättare. Skogshöjden tog ansvaret för en utredning om den framtida energiförsörjningen. Utredningen ledde till att ett avtal ingicks med Fortum Värme om leverans av fjärrvärme. 1\ "talet löper inledningsvis i fem år med en option om ytterligare fem år på oförändrade villkor. Investeringen i ombyggnad av värmeproduktionsanläggningen har bekostats helt av Fl'tlI1l1Värme. Fjärrvärmeleveransen påbörjades I I- I och utfallet har visat sig mycket positivt för föreningarna. ptionen har lösts lit varvid avtalet med Flium löper till En strategisk plan avseende tiden efter har fastlagts. Samfälligheten lämnar egen verksamhetsberättelse. Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie stämma bestått av: rdinarie Jan Holst Ernst Konecnik Björn Strååt Tova Jenner Kaj Eriksson Gunilla Fagerberg Thorbjörn Högberg Bengt Persson rdförande t.o.m, ledamot utsedd av HSB 1'1' [ ledamot utsedd av HSB Suppleant Anders Lundman Revisorer rdinarie Elisabeth Öming Berne Arvissson Suppleant Björn l.ohmer Enblads Revisionsbyrå Valberedning Gun-Britt Carlsson Asa Blomovist Sammankallande Lägenhetsöverlå telser Under perioden har 13 överlåtelser och 2 upplåtelser ägt rum. Dessutom har styrelsen beviljat 3 andrahandsupplå te Iser. Styrelsens policy för andrahandsupplåtelser är att följa Hyresnämndens praxis. För all upplåta bostadsrätten i andra hand krävs beaktansvärda skäl. till exempel tillfälligt arbete eller tillfälliga studier på annan ort då medlemmen under en tidsbestämd period inte själv har möjlighet att nyttja lägenheten. Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning, om lägenheten utan styrelsens tillstånd upplåtes i andra hand. Fastighetsförvaltning Styrelsen har under året haft 12 protokoll förda sammanträden. Den ekonomiska förvaltningen och lägenhetsfårteckningen hanteras av ISS Facility Services AB. Uppsala Fastighetsskötseln har ombesörjts av Åkerlunds Fastighetsservice AB. Städningen har utförts av Taljas AB. Vid årsstämman 201 I fastställdes styrelsens arvoden til13 prisbasbelopp ( kr).

3 HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka 3 (13) Försäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad itrygg-hansa. Föreningens fond fr yttre underhåll Reservering och ianspråktagande av yttre reparationsfonden ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition och överföring sker efter beslut, mellan balanserat resultat L:h yttre reparationsfond. Fastighetsskatt/avgift och inkomstskatt Fastigheten har åsatts värdeår J 960. För inkomståret 2011 uppgår den kommunala fastighetsavgiften för flerbostadshus till ] 302 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 % av gällande taxeringsvärde på bostadsdelen. Den kommunala fastighetsavgiften indexuppräknas årligen. För lokaldelen beskattas föreningen med 1% av taxeringsvärdet. Intäkter och kostnader avseende fastighetsförvaltning är inte skattepliktiga, dock tas kapitalvinster upp för beräkning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat underskott från föregående år avräknas och är underlaget positivt sker beskattning med 26,3 %. Föreningens taxerade underskott uppgick vid årets slut till (63 113) kronor. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Yttertaket till Edinsvägen 1-3 har åtgärdats vilket innebär att vissa delar av taket är helt omlagda och resten har skrapats och målats. P.g.a. slarv av entrepenören uppstod efter arbetets avslutande, stopp i ett takavlopp på grund av färgrester och annat. Detta ledde till omfattande vattenskador j 10 lägenheter som måste utrymmas för torkning och reparation. Vissa lägenheter vattenskadades 2 gånger innan felet slutligen kunde betraktas som åtgärdat. Vår fastighetsförsäkring förutsätts täcka den ekonomiska skadan, men slutregleringen är ~iklar. Föreningen beklagar de problem och olägenheter som uppstod för de boende, som var tvungna att utrymma lägenheterna och skaffa alternativt boende under ca 3 månader. Ytterligare vattenskador har uppstått i ett antal lägenheter p.g.a. vatteninträngning runt fönster. l samband med åtgärdande av felen har konstaterats att dessa uppkommit genom kombinationen tätningsmassa och det montagesätt som användes vid husens tillkomst. åldrande Lokalen i Edinsvägen 5 nbv har fårdigstä lits för uthyrning för övernattande gäster samt träffar på dagtid. Meddelande om detta har sänts ut till samtliga boende och en visningskväll har genomfarts. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång En brand inträffade sent på kvällen den 13 januari i Citymails lokaler Edinsvägen 7. Brandkåren var snabbt på plats men rökskadorna blev omfattande. Hyresgästens och vårt försäkringsbolag var på platsen dagen efter och utrymnings- och saneringsarbetet påbörjades. Hyresgästen kunda återinflytta ibörjan på april. Skadereglcringen återstår. Vi kan inte idag bedöma om vi drabbas av kostnader p.g.a, nedskrivningar av materiella värden i byggnaden. Efter de vattenskador som uppstod genom fönster läckage har offerter infordrats från fönsterföretag. Sannolikt kommer det att visa sig att ett utbyte av samtliga fönster blir aktuell. Kostnaden för detta är i storleksordningen 3 miljoner kronor.

4 HSB Bostadsrättsfdrenlng Skogshöjden inacka rg.nr (13) Underhållsplan En underhållsplan framtogs Den upprättades av HSB enligt REPAB Fastighetssystem. Denna plan kunde dock ej följas eftersom det visade sig att våra fastigheter hade större akuta problem som fick prioriteras, den av tidigare styrelse beställda fönsterrenoveringen som var ofinansierad, omläggning av yttertak på Edinsvägen 5, delvis omläggning och åtgärdande av yttertak Edinsvägen 1-3 för att nämna några större insatser. Samtidigt gällde det att bygga upp föreningens ekonomi. Det tog fyra år att uppnå ett positivt resultat ibokslutet. Idag, med facit ihand, kan vi konstatera att vi ligger väl ifas med vad som underhållsplanen innehöll avseende tidsperioden och att vi iflera kostsamma sammanhang ligger före tidsplanen. Vi står nu inför nya åtgärder beträffande fönster och avloppssystem. Vi har nu en god bild av fastighetens status och kan därmed göra en omfattande revidering av den långsiktiga underhållsplanen. Årsavgifter Årsavgifterna har varit oförändrade under verksamhetsåret. Genomsnittlig avgift per uppgår ti1l506 kr/kvm, Övrigt Enligt styrelsebeslut debiteras säljaren vid varje överlåtelse en expeditionsavgift på 2,5 % av basbeloppet, ] 070 kr (20 12=J 100 kr). Pantsättningsavgift debiteras med l % av basbeloppet, 428 kr (2012=440 kr) vid varje pantsättning. Påminnelseavgift uttages med 50 kronor vid sen betalning. Flerårsöversikt Nettoomsättning L Arets resultat l Saldo yttre reparationsfond Lån per kvm yta Kassalikviditet (%) Arsavgift: bostäder kronor/kvm Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: ansamlad förlust årets vinst B6 313 behandlas så att ianspråktagande av yttre reparationsfond i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

5 HSB Bostadsrättsförenlng Skogshöjden inacka 5 (13) Resultaträkning Not Föreningens intäkter Föreningens kostnader Underhållskostnader Driftskostnader Förvaltnings- och externa kostnader Avskrivningar S Resultat fdre finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

6 HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden inacka 6 (13) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiel/a anldggningstlllgångar Byggnader Mark Maskiner och inventarier Finansiella anlitggningstitlgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar msättningstillgångar Hyres- och avgiftsfordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Kassa och bank Avräkningskonto ISS Facility Services AR Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden inacka 7 (13) Balan+äkning Not ~ EGET KAPITAL CH SKULDER Eget kapital 13 BUlldet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond l Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Övriga ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar iektorps samfällighet Ansvarsfdrbindelser Inga Inga

8 HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden inacka 8 (13) TilIä ggsup plysnin ga r Redovisningsprinciper Årsredovisningen bar upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. m inte annat framgår är de tillämpade redovisn ingsprincipema oförändrade jämfört med föregående år. Smärre omgrupperingar av f g års siffror har skett. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter for förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Progressivavskrivningsmetod använd på byggnaden med f.n 0,520 %. Övriga anläggningar har en rak avskrivningstakt mellan 10 och 30 år. Maskiner och inventarier har linjär avskrivning. Se not 5. Mark värdet är inte föremål får avskrivning. I de fall en tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Leverantörsskulder värderas till nominellt belopp.. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell skatt, d.v.s. skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fbrdringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överröring från balanserat resultat till fond for yttre underhåll. Nyckeltalsdefinitioner Kassalikviditet visar föreningens kortsiktiga betalningsförmåga, beräknas som förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. För ytterligare upplysningar hänvisas till not.

9 HSB Bostadsrättsfårening Skogshöjden inacka rg.nr 7696(} (13) Noter Not 1 Föreningens intäkter Hyresintäkter Hyresintäkter Hyresintäkter Hyresintäkter bostäder lokaler garage p-platser Hyresintäkter övriga objekt Fastighetsskatt Arsavgifter bostäder Rabatter./. Kabel-TV / Internet Hyresbortfall./. Ersättningar Fakturerade och intäkter kostnader n Not 2 Underhållskostnader Löpande reparationer Reparationer och underhåll enligt underhållsplan Avgår aktiverade underhållskostnader./ Not 3 Driftkostnader Fastighetsskötsel/städning Besiktn ing/serviceavtal Yttre skötsel/snöröjning Fastighetsel Uppvärmning Vatten Sophämtning Container/grovsopor Fasti ghetsförsäkrin g Självrisk/reparation Kabel- TV och internet Fastighetsskatt/fastighetsavgift Övriga driftkostnader entreprenad försäkringsskador J ]

10 HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden inacka 10 (13) Not 4 Förvaltnings- och externa kostnader Administration, kontor och övrigt Styrelse- och rnötesarvoden Rev isionsarvode Sociala avgifter Förvaltningsarvode Övriga externa tjänster Not 5 Avskrivningar Byggnad m/tillbyggnad Maskiner år 6/1 Inventarier år 3/5 Avskrivning på byggnaden sker enligt en l -årigprogressiv om/tillbyggnad fönster är gjord med kronor I plan. En extra avskrivning av Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Överskatteränta ej skattepliktig Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Not 8 Byggnader Ingående anskaffningsvärde byggnad Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Arets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

11 HSB Bostadsrättsforening Skogshöjden j Naeka 11 (13) Taxeringsvärden Taxeringsvärden byggnader mark Not 9 Maskiner, inventarier och andra tekniska Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde anläggningar ] Not 10 Värdepapper Namn Andel HSB Anskaffa. värde Bokfört värde Not 11 Övriga fordringar Avräkning skattekonto Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Förutbetald kabel-tv Fordran överskott Ektorps samfällighet SJ

12 HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden inacka 12 (13) Not 13 Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse Yttre rep, Balanserat Ärets insatser avgifter fond resultat resultat Belopp vid årets ingång l Ökning av insatskapital l Disposition av föregående års resultat: Arets resultat Belopp vid årets utgång Not 14 Upplåtelseavgifter Hyresrätt nr 42 och 102 har ombildats till bostadsrätt och vid försäljning översteg marknadsvärdet insats enligt ekonomisk plan med l kronor. Not 15 Fastighetslån Långivare - räntesats - ränteändring Stadshypotek - 2,76 % Stadshypotek - avslutat Stadshypotek - 3,12 % Il ~12-31 Il Not 16 Övriga Källskatter skulder Avräkning lagstadgade sociala avgifter Redovisningskonto får moms Övriga skulder Il

13 HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden inacka 13 (13) Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter Uppl räntekostnader externt Förskottsbetalda hyror/avg Upplupna driftskostnader Upplupna avtalskostnader Uppl uppvärmningskostnader Upplupna clavgifter Upplupna renhållningsavgifter Upplupna reparationer och underhåll Ber arvode for revision Nacka lg t:utl!...?c.. 6unilla Fagerberg ;~'?'?i4!7f' ~~r(\, I ~ i ~.i ' --tv"\. I \ I Anders Lundman r----~ ;;~ li2 - Björn Str' at Vår revisionsberättelse har lämnats. :lo 1:( - o.~--uy ( //~~~ EljSa~Örning Auktoriserad revisor -r..»~14 '/ Beme Arvidsson Revisor

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1 Årsredovisning för Brf Grisselmaren 1 769620-6254 Räkenskapsåret 2011 1 (10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grisselmaren 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning Styrelsen för BRF Älvsjöbadet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008.

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536 BRF MÄLARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Brf Mälarstrand 2 716405-7536 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Mälarstrand 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013 BRF Degeln 1

Årsredovisning 2013 BRF Degeln 1 Årsredovisning 2013 BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 2 Styrelsen och revisorer... 2 2013-01-01 2013-04-11... 2 2013-04-11 2013-12-31... 2 Revisorer... 2 2013-01-01 2013-04-11...

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelsen och revisorer '" 2 2010-0 1-0 1-2010-03-23 2 2010-03 -23-2010-12-31 2

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bellman får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bellman får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bellman får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. PRODUKTION Ansvarig för innehåll: Ordförande Per Fåhraeus Produktion: Galax Webb Layout & illustration:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2007 1 (9) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31, föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2010 -_._-_.- --_._-~=---------------- Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer