tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp)"

Transkript

1 TRANÄS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (25) Sammanlrädesdalum Plats och tid Tranås, kl 09:00-12:20 Beslutat Anders Wilander (m) ordförande Mats Antonsson (kd) tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp) ledamot Leif Andersson (c) ledamot Bo Fahlström (s) ledamot Anders Karlsson (s) ledamot Mona Pettersson (s) ledamot Kew Nordqvist (mp) ledamot Passiva Ersättare Närvarande enligt särskiltbeslut Colm ÖCiarnain (mp) Björn Thiele (s) Rebecca Lagerstedt (v) Per-Arne Wahlberg (sd) Övriga närvarande Roger Westman föredragande Cecilia Stedt sekreterare Pär Thudeen ekonom 159 Rosie-Marie Fors ekonomichef Leif Nyman Afa -försäkringar 161 Klas Nordin Afa -försäkringar 161 Justerare Anders Karlsson (s) Justeringens platsoch tid Tranås Stadshus, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare

2 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (25) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget tas ned Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset -. ~---;7 p-;;'" -~ -~.::::::-;=-=~~ Cecilia StedtJutdragsbestyrkande."" lili / ~~ Utdragsbestyrkande

3 TRANÅS KOMM UN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 3 (25) 159 Dm 476/09 Budgetuppföljning per den , ksau 256 Ekonom PärThudeen och ekonomichef Rosie-Marie Fors presenterar budgetuppföljningen. Prognosen som är framtagen efter oktober månad, pekar påett överskott med ca 13,6 mkr. Nämnderna har uppskattat sina kostnader till ca 805,4 mkr. Finansförvaltningens prognostiserade nettointäkter ärca 819,0 mkr. Delårsrapporten per visade påettprognostiserat överskott på 7,2 mkr. Nuvarande prognos är alltså 6,4 mkr bättre. Den skatteprognos som kom aviserade drygt 1 mkr högre skatteintäkter än skatteprognosen per Den visar också framförallt betydligt ljusare siffror för år 2010 än tidigare, men även skatteprognosen föråren ser ljusare ut. Den sammantagna prognosen för finansförvaltningen är ca2,5 mkr bättre än vid uppföljningen Hälften av detta beror på högre prognostiserade skatteintäkter och hälften beror på en sammantaget något mer optimistisk bedömning vad gäller pensionskostnader, löneskatter och finansiella kostnader. Den sammanlagda prognosen för nämnderna (inkl kommunstyrelsen) är 3,8 mkr bättre än vid uppföljningen Detta beror främst på att tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden förbättrat sina prognoser med 1,5 respektive 2,0 mkr. När det gäller nämnderna så har kommunfullmäktige beslutat att alla näm nder utom barn- och utbildningsnämnden skall underskrida sin tilldelade budgetram med 1 %. Alla nämnde utom byggnadsnämnden och socialnämnden klarar detta. Även prognosen förtekniska nämnden ser till synes illa ut. Så är emellertid inte fallet. Tekniska nämnden klarar nämligen 1 % -målet. Det som gör att siffrorna visa att 1 % -kravet inte kan efterlevas är att VA -Vatten/Avlopp prognostiserar ett fonduttag motsvarande ca 0,7 mkr. Såsom fonderingen är löst förden verksamheten så innebär det attför att uttag ska göras urfonden krävs ett negativt resultat, och föratt insättning ska göras krävs ett positivt resultat. Kommunfullmäktige harbeslutat att avkastningskravet förår 2009 skall vara 0,5 %. Ett utfall som överensstämmer med den prognos som nu läggs fram skulle innebära att avkastningskravet kan infrias. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att uppmana nämnderna att aktivt arbeta för att styrkortens måltal skall uppfyllas 4! ;,/~ \... Utdragsbestyrkunde

4 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (25) 159 Dm 476/09 att uppmana nämnderna att, där mätresultat saknas eller är gamla, mäta måluppfyllelsen för år Om så inte kan ske ska skriftlig förklaring lämnas av nämnden till kommunstyrelsen att uppmana nämnderna (exkl. barn- och utbildningsnämnden) att efterleva 1 % målet. Socialnämnden tillåts dock istället ett budgetöverskridande med högst 400 tkr (överskridande p.g.a. ökade kostnader för ekonomiskt bistånd 3,5 mkr, 1 % målet är egentligen 3,1 mkr för socialnämnden) att den budgetavvikelse som nämnderna får ta med till år 2010 ska vara skillnaden mellan utfall och 99 % av tilldelad budgetram (100% av budgetramen gäller för barn- och utbildningsnämnden, 99% av tilldelad budgetram plus budgetavvikelse för ekonomiskt bistånd gäller för socialnämnden) att uppdra till socialnämnden att skriftligen redovisa till kommunstyrelsen hur budgetramen för år 2010 kan efterlevas då budgetramen år 2010 kommer att sänkas med ca 2,6 mkr om lagd prognos för 2009 infrias att uppdra till byggnadsnämnden att skriftligen redovisa till kommunstyrelsen hur budgetramen för år2010 kan efterlevas då budgetramen år 2010 kommer att sänkas med ca 0,1 mkr om lagd prognos förår 2009 infrias att godkänna Tranås kommuns budgetuppföljning per Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Bengt ECarlsson (s) att första meningen i tredje att -satsen stryks vilket även innebär att attsatserna 4-6 stryks. Yrkanden s arbetsutskotts Bengt E Carlssons (s) Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och Bengt ECarlssons (s) yrkande. Ordförande finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. kl. e,./'- Utdragsbestyrkande

5 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (25) 159 Dnr 476/09 föreslår kommunfullmäktige besluta att uppmana nämnderna att aktivt arbeta för att styrkortens måltal skall uppfyllas att uppmana nämnderna att, där mätresultat saknas eller är gamla, mäta måluppfyllelsen för år Om så inte kan ske ska skriftlig förklaring lämnas av nämnden till kommunstyrelsen att uppmana nämnderna (exkl. barn- och utbildningsnämnden) att efterleva 1% -målet. Socialnämnden tillåts dock istället ett budgetöverskridande med högst 400 tkr(överskridande p.g.a. ökade kostnader för ekonomiskt bistånd 3,5 mkr, 1% -målet äregentligen 3,1 mkr för socialnämnden) att den budgetavvikelse som nämnderna fårta med till år 2010 ska vara skillnaden mellan utfall och 99 % av tilldelad budgetram (100% av budgetramen gäller för barn- och utbildningsnämnden, 99 % av tilldelad budgetram plus budgetavvikelse för ekonomiskt bistånd gäller för socialnämnden) att uppdra till socialnämnden att skriftligen redovisa till kommunstyrelsen hur budgetramen för år2010 kan efterlevas då budgetramen år 2010 kommer att sänkas med ca 2,6 mkr om lagd prognos för 2009 infrias attuppdra till byggnadsnämnden att skriftligen redovisa till kommunstyrelsen hur budgetramen för år2010 kan efterlevas då budgetramen år 2010 kommer att sänkas med ca 0,1 mkr om lagd prognos för år 2009 infrias att godkänna Tranås kommuns budgetuppföljning per Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. CC '" ~J j Utdragshestyrkande

6 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(25) Dnr 366/09 Borgensåtagande, ks 104, kf 137 Komm unfullmäktige fattade beslut om att ge ekonomichefen i uppdrag att för Tranås Stadshus AB:s räkning låna 150,7 mkr för återbetalning av skuld till Tranås kommun. Med anledning av detta föreslås att Tranås kommun åtar sig borgensåtagande för lånet. föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 151 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. J usterares sign /f1~~ Utdru gsbesty rka nde

7 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (25) 161 Dnr 493/09 Information från Afa - försäkringar Leif Nym an och Klas Nordin från Afa -försäkringar berättar om sin verksamhet samt det samarbete som bedrivits med personalavdelningen i Tranås kommun mellan åren Nyman och Nordin beskriver bland annat arbetet med en hälsoundersökning i Tranås kommun, i form av den så kallade Aha -enkäten. beslutar attlägga informationen till handlingarna. 4fl OL. / Utdragsbestyr kande

8 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(25) 162 Dm 494/09 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Från första december 2009 ändras bestämmelserna för viss livsmedelshantering. För att följa ändringarna bör taxan ändras på samma sätt. Ändringarna innebär i praktiken att den avgift som tidigare togs utför en godkännandeprövning framöver, ersätts av att den årliga kontrollavgiften tas utfrån och med det årverksamheten startas. Ändringen beräknas inte innebära några ändringar av förväntade intäkter för livsmedelstillsynen. föreslår kommunfullmäktige besluta attfastställa förslag till revide rad taxa. 'I (U! 0, I Utdra gshestyrkande

9 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (25) Sammanträdesdalum Dnr 490/09 Taxor för uthyrning av skollokaler Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med förslag till kompletterande taxor förvidareuthyrning av skollokaler år2010. föreslår kommunfullmäktige attfastställa kompletterande förslag till taxor för vidareuthyrn ing av skollokaler år Justera res sign ij /Cj"-. Utdragsbestyrkande

10 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (25) 164 Dnr 443/09 Nationell It- strategi, ksau 251 Utvecklings- och datachef Kjell Pettersson och socialchef Lars-Göran Quist har fått i uppdrag att yttra sig över den nationella IT -strategin samt komma med förslag till hur Tranås kommun skall ställa sig i denna fråga. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att Tranås kommun skall ansluta sig till den nya standarden vad gäller IT -tjänster att kommunen skall utse projektledare som leder och samordnar kommunens arbete med införandet (bl.a. SITHS -kort för säker kommunikation med landstingets system) att Tranås kommun utser en styrgrupp med tydligt mandat för införandet och med representation från berörda förvaltningar/avdelningar att Tranås kommun ställer sig positiv till en länsgemensam koordinator att Tranås kommun (socialtjänsten) skall ansluta sig till landstingsnätet Sjunet, kostnaden ca kr/år som skall belasta socialtjänstens budget att centrala kostnader för kortutrustning, utbildning etc. för bl.a. styrgruppen skall belastas kommunstyrelsens konto. föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. J usterares sign jv{.~ Utdr ags hestyrkande

11 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (25) 165 Dm 458/09 Återrapportering angående arbetet med kvalitetskontrollplan 2009 för kommunledningsförvaltningen inklusive räddningstjänsten, ksau 248 Kommunchef Roger Westman återrapporterar angående den del i uppdraget som rör informationssäkerhetsarbete. Kommunledningsförvaltningen har genom kommunledningskontoret, dataavdelningen och personalavdelningen sammankallat en grupp med systemanvändarrepresentanter från respektive nämnd/förvaltning för informationssäkerhetsarbete. Gruppen består av 23 personer, som representerare samtliga förvaltningar och de kommunala bolagen inkl. Tranås United. Under 2009 har gruppen sam lats 4 gånger i sitt arbete med att ta fram Informationssäkerhetsinstruktion för användare. Totalt omfattar arbetet 36 olika verksamhetssystem. Instruktioner för 31 av dessa system är klara medan det pågår slutgiltigt arbete för resterande 5 system. Under resterande delen av 2009 och under 2010 kommer uppdatering/nyproduktion att ske av: Informationssäkerhetsinstruktion för Förvaltning Informationssäkerhetsinstruktion för Drift Allt arbete har genomförts enligt Myndigheten för Samhällsskyd och Beredskap:s (f.d. Krisberedskapsmyndigheten) nya standard, det så kallade BITS -konceptet. Befintliga planer omarbetas och nya planer produceras förde nya systemen som saknar dessa säkerhetsinstruktioner. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna. beslutar att godkänna återrapporteringen. /P/f ~ I. Utdragsbestyrkande

12 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (25) Sammanlrädesdalum 166 Dm 455/09 Evakueringsbostad för personer med funktionshindret elöverkänslighet, ksau 246 I en skrivelse från Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län framförs en oro från medlemmar angående framtida eventuella behov av vård och omsorg. Föreningen önskar att evakueringsbostad i form av ett elsanerat friskt hos med ett rejält avstånd till mast, WIMAX och annat trådlöst. Med rimligt avstånd till centralorten och med rimliga ekonomiska villkor. att frågan om socialt stöd och service, kommunal vård för de ovan nämnda (de som inte klarar sig själv) utifrån funktionshindret elöverkänslighet och andra faktorer som påverkar (åldrande, demens) lyfts och förs vidare till rätt instans så att kunskap och beredskap finns för handläggning av dessa ärenden. Yttrande har inhämtats från socialnämndens arbetsutskott individärenden. I yttrandet fokuserar arbetsutskottet på den sistnämnda att -satsen och betonar att vid en ansökan till socialtjänstens äldre- och handikappomsorg görs alltid en individuell bedömning utifrån den enskildes behov. Stöd och service sker i första hand i den enskildes egna hem föratt möjliggöra kvarboende. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att avslå den begäran som framkommer i första att -satsen att ställa sig bakomyttrandet från socialnämndens arbetsutskott individärenden beträffande den andra att -satsen. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.!!rtj y" Utdrags hestyrkande

13 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (25) Sammanlrädesdatum 167 Dnr 454/09 Avskrivningar av kundfordringar - omsorgsavgifter, ksau 245 Från ekonomiavdelningen har begäran beträffande avskrivningar av kundfordri ngar inkommit. Begäran avser en summa på kronor. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att avskriva kundfordringar motsvarande kronor för obetalda omsorgsavgifter. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag..justera res sign!j/j 9, Utdragsbestyr kande

14 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (25) 168 Dm 173/09 Svar på medborgarförslag angående Tranås stadsbussar, kf 71-08, ksau 265 Ett medborgarförslag har lämnats in av Rebecca Lagerstedt angående utökning av antalet turer med Tranås stadsbussar. Lagerstedt anser att det är bra att det är gratis att åka med stadsbussar för medborgaren, speciellt för pensionärerna som kan komma utoftare och slipper betala för dyr färdtjänst. Lagerstedt föreslår att stadsbussarnas turer utökas fram till kl: 17:00 på eftermiddagen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Yttrande inkom från utvecklingsstrateg Anders Rosen. Rosen redovisar att många resenärer har framfört önskemål om att trafiken skall utökas från dagens 5 turer till 7-8 stycken. Givetvis vore det positivt att kunna utöka trafiken till kl: 17:00. En sådan utökning innebär dock att ytterligare fordon måste anskaffas för att köra trafiken. Nuvarande trafikutbud är inte dimensionerade för antalet fordon utan kan hanteras inom ramen av befintliga fordon. Kostnaden för att anordna trafik enligt medborgarförslaget mellan kl: 15:00 till kl: 17:00 kostar enligt länstrafiken ca 400 tkr, uppgiften kommer från länstrafiken och ärmycket preliminär. Dessa pengar finns inte i Tranås kommuns budget. Den nya trafikupphandlingen fr.o.m. juni 2010 innebär att nytt avtal måste tecknas för att trafiken ska kunna "rulla" vidare. Detta ärenligt länstrafikens preliminära bedömning möjligt dock med en viss reservation gällande priset. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget avslås. föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget avslås. /)ff fl Utdragsbestyrkande

15 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 (25) Sammanträdesdalum 169 Dm 196/09 Svar på medborgarförslag angående Tranås stadsbussar, kf 98-08, ksau 273 Julia Larsson anser att kollektivtrafikens turer i Tranås kommun bör utökas. Larsson tror att det skulle medföra att ungdomar slipper attgå ensamma på kvällarna vilket skulle genera mer säkerhet. Vidare argumenterar Larsson för att en utökning av kollektivtrafikens turer skulle gynna miljön. Julia Larsson föreslår därför att kollektivtrafikens turer utökas fram till midnatt. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Yttrande inkommer från utvecklingsstrateg Anders Rosen Rosen skriver att det i Tranås med sina ca invånare i tätorten, inte finns resandeunderlag som kan motivera kollektivtrafik fram till midnatt. Endast på mycket starka relationer med ett högt resande kan detta bli aktuellt. Beträffande kollektivtrafiken i relationer Tranås till närliggande orter som exempelvis Jönköping, Linköping och Eksjö finns en hel del att önska gällande turutbud och möjlighet att resa på kvällar och nätter. Sista förbindelsen på vardagar från Tranås-Eksjö och Jönköping går kl: 20:10, till Linköping kl: 21 :45, fredagar 23:45. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget avslås. föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget avslås. jj!1 C I, '\... Utdragsbestyrkande

16 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (25) 170 Dnr 507/08, 313/09 Svar på medborgarförslag om ökad information angående kollektivtrafik, kf , kf 130, ksau 272 I sina två medborgarförslag efterlyser Bengt Lindman bättre information till allmänheten som tydliggör möjligheterna till gratis bussåkande inom tätorten. Lindman konstaterar bl.a. att bussalternativet betytt mycket för främst äldre, handikappade och föräldrar med barnvagn. Motivet för förslaget är att ett ökat resande i tätortstrafiken gynnar både kommunen som de resande. Vidare anser Lindman att möjligheterna för ett utöka antalet eftermiddagsturer någon gång i intervallet kl: 16-18, bör prövas. Kommunfullmäktige beslutar och att remittera medborgarförslag om ökad information angående kollektivtrafik och del av medborgarförslag angående olaglig cykling samt information till allmänheten angående gratis bussåkande inom tätorten, till kommunstyrelsen. Yttrande inkommer från utvecklingsstrateg Anders Rosen I yttrandet framkommer att det vore positivt att kunna utöka trafiken med ytterligare en eftermiddagstur någon gång i intervallet kl: En sådan utökning innebär att ytterligare fordon måste anskaffas. Kostnaden för att anordna trafik enligt medborgarförslaget exempelvis mellan kl: 17:00 till kl: 18:00 upptar en kostnad som inte ryms i Tranås kommuns budget. Utöver den information som redan sprids angående gratis bussåkande, kommer kommunen i samband med tidtabellskiftet för tågtrafiken i december månad 2009 att göra ett riktat utskick till allmänheten om vilka resmöjligheter inklusive tåg, buss, tätortstrafik och närtrafik som finns. Denna form av information kommer att vara årligen återkommande, nästa gång december år 2010, blir informationen mer omfattande beroende på att ny genomgående tågtrafik startar. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att bifalla den del i medborgarförslagen som syftar till ökad information angående gratis bussåkande i Tranås kommun att avslå den del i ena medborgarförslaget som efterlyser utökat turutbud. Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mats Antonsson (kd) på ett tillägg rörande den första att -satsen. Antonsson föreslår att kommunen även skall informera om anropsstyrd trafik. #t)2 Utdragsbestyrkande

17 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (25) Sammanlrädesdalum 170 Dm 507/08,313/09 föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla den del i medborgarförslagen som syftar till ökad information angående gratis bussåkande i Tranås kommun att Tranås kommun även skall informera om anropsstyrd trafik att avslå den del i ena medborgarförslaget som efterlyser utökat turutbud. J usterares sign _ If!: tl ~ / Utdr agshestyrk ande

18 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (25) 171 Dnr 437/09 Förslag till flyktingmottagande för år 2010, ksau 266 I ett beslutfrån socialnämnden föreslås Tran ås kommun mottaga 45 flyktingar under s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att Tranås kommun skall ingå avtal med migrationsverket och länsstyrelsen om mottagande av 45 flyktingar under år2010. föreslår kommunfullmäktige besluta att Tranås kommun skall ingå avtal med migrationsverket och länsstyrelsen om mottagande av 45 flyktingar under år ;Jr!. {l / / Utdrags bestyr kande

19 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(25) 172 Dm 144/09 Svar på motion om sommarjobb, kf 38, ksau 204, ks 133, ksau 267 Bengt ECarlsson (s) skriver i sin motion att under tidigare mandatperiod satsade kommunen på sommarjobb för åk 9 samt gymnasieungdomar åk 1 och åk 2. På grund av högkonjunkturen togs dock denna aktivitet bort. I dagsläget beskriver Carlsson att vi befinner oss i ett annat ekonomiskt samhällsklimat, med en större del ungdomar arbetslösa och där förutsättningarna för att behålla ett sommarjobb ärförsämrade. Risken är att försörjningsstödet ökar för kommunen samt att konstruktiva sommaraktiviteter kommer att saknas. Med anledn ing av ovanstående resonemang föreslår Carlsson att kommunen skyndsamt får denna verksamhet att återuppstå till kommande sommar att verksamheten finansieras med eget kapital (1,0-1,5 mkr). Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Yttrande inkom från arbetscentrum I yttrandet ställer sig både Bo Hulten, tillförordnad sektionschef och Tom Jonson, ungdomshandläggare positiva till motionen. De anser att det ärvarje kommuns ansvar att försöka motverka passivitet i denna målgrupp och skapa meningsfull sysselsättning för att motverka utanförskap. Under förutsättning att medel tillskjuts, vill arbetscentrum återuppta uppdraget att ta fram och adm inistrera sommarjobb till Tranås ungdomar under sommaren Med anledning av att motionen syftade till sommaren 2009 beslutade kommunstyrelsen att återremittera motionen med motiveringen att motionens intentioner skall behandlas inför sommaren s arbetsutskott beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Bengt ECarlsson (s) bifall till motionen. ff7( 0" Utdragsbestyr kande

20 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(25) 172 Dnr 144/09 Trygve Lundblad (kd), Per Ulfsbo (fp), Mats Antonsson (kd) och Anders Wilander (m) yrkar på återremiss av motionen med motiveringen att följande frågor bör utredas: Hur många sommarjobb har kommunen tidigare kunnat erbjuda? Hur många ungdomar kan tas emot av kommunen och erbjudas reella jobb? Hur mycket pengar måste kommunen tillskjuta för verkställande av föregående frågeställning? Samordning med arbetsförmedlingen rörande motionen med syfte att undvika att sommarjobben ej hindrar ungdomar från att få riktiga jobb eller deltaga i arbetsförmedlingens egna mer långtgående insatser på området. beslutar attåterremittera motionen att kommunstyrelsen behandlar motionen igen /~ Or--. Utdragshestyr kande

21 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 (25) 173 Dm 554/08 Svar på motion om kommunala elbilar, kf 298, ksau 268 Bengt ECarlsson (s) skriver i sin motion att frågan om elbilar har försvunnit i debatten angående klimatsmarta drivmedel. Carlsson påpekar att utsläppen från en elbil som tankas med el, producerad i norden, beräknas vara % av utsläppen från geonomsnittsbilen idag. Bengt E Carlsson (s) föreslår därför att frågan om elbilar vore ett alternativ för Tranås kommun, utreds Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Yttrande inkom från tekniska nämnden I yttrandet framkommer att dagens bilar inom Tranås kommuns verksamhet, regleras av respektive förvaltning med kommunens fordonspolicy som riktmärke. Nämnden framhåller även att elbilens begränsade aktionsradie gör att andra bränslen såsom diesel och etanol/bensin prioriteras idag. Parallellt med detta bör Tranås kommuns utredning av förutsättningar för etablering av biogas, nämnas. Kommunfullmäktige antog , Energiplan tör Tranås kommun och där framkommer att kommunen genom utredningen om etablering av biogas, i dagsläget fokuserar på biogas som alternativt drivmedel. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att bifalla motionen. föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. a /fl 1/-'1./, l,' ' Utdragsbestyrkande

22 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 (25) 174 Dnr 384/09 Svar på motion om sirener, kf 126, ksau 269 Palle Rosen (s) har i en motion påtalat faran med kommunens larmaggregat, som enligt motionären kan vara en fara för våra barn och ungdomars hörsel. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen. Larmaggregaten, c:a20 i Tranås tätort, är utplacerade för att ge en tydlig signal, även inomhus, när en akut fara föreligger. Den enda signalen som används i fredstid är"viktigt meddelande till allmänheten." Signalen används när människor snabbt måste varnas, till exempel vid utsläpp av giftig gas. När man hör signalen ska man; gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på radio. Signalen består av upprepade 7 sekunders ljudsignal med 14 sekunders tystnad. Varningssystemet testas fyra gånger per år. "Viktigt meddelande". signalen följd av signalen "Faran över" provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00, samtidigt i hela landet. På södra stambanan, som passerar Tranås tätort, går godståg med bl.a. kondenserad klorgas ett antal gånger varje dygn. Ett haveri t.ex. på en sådan tankvagn, skulle få förödande konsekvenser om inte allmänheten kunde varnas, snabbt och säkert. I jämförelse med vad som riskeras, ter sig fyra årliga minuters ljudobehag tämligen marginellt. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att avslå motionen. föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. J usterares ««; sign Utdragsbestyrkande

23 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (25) 175 Anmälningsärenden 1. Remissyttrande -synpunkter på planprogram för del av Väster 1:35 rörande nytt plattformsspår föröstgötapendeln vid Jönköping C. 2. Protokoll från möte med förbundsstyrelsens arbetsutskott, regionförbundet Östsam. 3. Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet (Regionförbundet Jpg:s län) 4. Delegationslista -tör beslut av personalstrateg oktober Protokoll från centrala samverkan Protokoll från centrala samverkan Kallelse till extra bolagsstämma med Jönköpings Länstrafik AB _UinstraW<eAs-QelårSfa~Oft janueri-september 2Q() Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott angående upphandling av Atkins 10. Återrapportering om befolkningsförändringar under 1-3 kvartalen 2009 beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna. Utdr agsbest yrkande

24 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24 (25) Dnr 495/09 Ny upphandling av skolskjutsar Barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Andersson (c) informerar kommunstyrelsen om att nämnden önskar säga upp det nuvarande avtalet som reglerar kommunens skolskjutsar i samband med årsskiftet 2009/2010. En uppsägning av avtalet kommer att påverka räddningstjänstens verksamhet. beslutar attdelegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i frågan att kommunchef och skolchef får i uppdrag att arbeta med utformningen av uppsägelsen. 4Yj~ ~ Utdragsbestyrkande

25 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25 (25) Dnr 496/09 Fråga angående protokollsmallar Mats Antonsson (kd) undrar hur det går med arbetet att införliva en homogen protokollsmall i kommunen. beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att besvara frågan vid kommunstyrelsens nästkommande möte fn;\ ~ Utdrags best yrk ande

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. KS-salen, Stadshuset, kl 13:30-14:30

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. KS-salen, Stadshuset, kl 13:30-14:30 o TRANAS KOMMUN TEKt\IIK- OCH GRIFTEGÄRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-11-21 Sida 1 (12) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, 2011-11-21 kl 13:30-14:30 Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 340 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN I JUSletS\ sign ' att föreslå kommunfullmäktige besluta att avsla motionen - - - -_. - - U1dragsbestyrkande AJ~ \\ ~. I' J V'xJ~ m Sammantradesdatum TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Tranås, kl 13:00-15:00

Tranås, kl 13:00-15:00 TRANÄS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Sammanträdesdalum 2010 10 07 Plats och tid Beslutat Tranås, kl 13:00-15:00 Bengt E Carlsson, (s) ordförande Arne Agardsson, HLF Solveig Dittmer, HLF Inger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Motion angående drift av nytt äldreboende i kvarteret Blodroten, ksau 226

Motion angående drift av nytt äldreboende i kvarteret Blodroten, ksau 226 ~}Df'" LJ t KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ~,:;' TRANÅS KOMMUN 2015-10-20 Sida 29(47) 201 Dnr511/15 Motion angående drift av nytt äldreboende i kvarteret Blodroten, ksau 226 inkommit med en motion

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN

TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset 2016-08-23 kl. 09.00-10.05, 10.30-12.45 Beslutande Anders Wilander (M) Ordförande Mats Antonsson (KD) Mikael Stenqvist (S) Jennie Saxfeldt (M) Carin Wallin

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 30 september 2014 klockan 13.15 15.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Stefan Gustafsson, ordförande (KD) Mats Hermansson, 1:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 2014-09-16 Sida 1 (14) Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 Innehåll Val av justerare... 3 Föregående mötes protokoll... 3 Kommunstyrelsen informerar... 4 Besök från Projekt EJA på KFR:s novembersammanträde...

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

ordförande Kommunkontoret, måndag 25 mars 2013, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ordförande Kommunkontoret, måndag 25 mars 2013, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. FRITIDSFRÅGOR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Holger Heldmark (M) Gunilla Hamrin (S) S alima Fahad (V) A nn Zander

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30 10:05 Beslutande Jonny Jones (C), ordf. Annette Riesbeck (C) Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) Ersättare och övriga närvarande Fredrik

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD)

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD) PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 17:00-17:55 Beslutande Ledamöter Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) Lars Andersson (S) Björn Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 20 juni 2016 kl 15.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) 15.00-16.00 Peter Söderlund (L) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00 KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:35-16:15 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer