tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp)"

Transkript

1 TRANÄS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (25) Sammanlrädesdalum Plats och tid Tranås, kl 09:00-12:20 Beslutat Anders Wilander (m) ordförande Mats Antonsson (kd) tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp) ledamot Leif Andersson (c) ledamot Bo Fahlström (s) ledamot Anders Karlsson (s) ledamot Mona Pettersson (s) ledamot Kew Nordqvist (mp) ledamot Passiva Ersättare Närvarande enligt särskiltbeslut Colm ÖCiarnain (mp) Björn Thiele (s) Rebecca Lagerstedt (v) Per-Arne Wahlberg (sd) Övriga närvarande Roger Westman föredragande Cecilia Stedt sekreterare Pär Thudeen ekonom 159 Rosie-Marie Fors ekonomichef Leif Nyman Afa -försäkringar 161 Klas Nordin Afa -försäkringar 161 Justerare Anders Karlsson (s) Justeringens platsoch tid Tranås Stadshus, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare

2 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (25) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget tas ned Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset -. ~---;7 p-;;'" -~ -~.::::::-;=-=~~ Cecilia StedtJutdragsbestyrkande."" lili / ~~ Utdragsbestyrkande

3 TRANÅS KOMM UN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 3 (25) 159 Dm 476/09 Budgetuppföljning per den , ksau 256 Ekonom PärThudeen och ekonomichef Rosie-Marie Fors presenterar budgetuppföljningen. Prognosen som är framtagen efter oktober månad, pekar påett överskott med ca 13,6 mkr. Nämnderna har uppskattat sina kostnader till ca 805,4 mkr. Finansförvaltningens prognostiserade nettointäkter ärca 819,0 mkr. Delårsrapporten per visade påettprognostiserat överskott på 7,2 mkr. Nuvarande prognos är alltså 6,4 mkr bättre. Den skatteprognos som kom aviserade drygt 1 mkr högre skatteintäkter än skatteprognosen per Den visar också framförallt betydligt ljusare siffror för år 2010 än tidigare, men även skatteprognosen föråren ser ljusare ut. Den sammantagna prognosen för finansförvaltningen är ca2,5 mkr bättre än vid uppföljningen Hälften av detta beror på högre prognostiserade skatteintäkter och hälften beror på en sammantaget något mer optimistisk bedömning vad gäller pensionskostnader, löneskatter och finansiella kostnader. Den sammanlagda prognosen för nämnderna (inkl kommunstyrelsen) är 3,8 mkr bättre än vid uppföljningen Detta beror främst på att tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden förbättrat sina prognoser med 1,5 respektive 2,0 mkr. När det gäller nämnderna så har kommunfullmäktige beslutat att alla näm nder utom barn- och utbildningsnämnden skall underskrida sin tilldelade budgetram med 1 %. Alla nämnde utom byggnadsnämnden och socialnämnden klarar detta. Även prognosen förtekniska nämnden ser till synes illa ut. Så är emellertid inte fallet. Tekniska nämnden klarar nämligen 1 % -målet. Det som gör att siffrorna visa att 1 % -kravet inte kan efterlevas är att VA -Vatten/Avlopp prognostiserar ett fonduttag motsvarande ca 0,7 mkr. Såsom fonderingen är löst förden verksamheten så innebär det attför att uttag ska göras urfonden krävs ett negativt resultat, och föratt insättning ska göras krävs ett positivt resultat. Kommunfullmäktige harbeslutat att avkastningskravet förår 2009 skall vara 0,5 %. Ett utfall som överensstämmer med den prognos som nu läggs fram skulle innebära att avkastningskravet kan infrias. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att uppmana nämnderna att aktivt arbeta för att styrkortens måltal skall uppfyllas 4! ;,/~ \... Utdragsbestyrkunde

4 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (25) 159 Dm 476/09 att uppmana nämnderna att, där mätresultat saknas eller är gamla, mäta måluppfyllelsen för år Om så inte kan ske ska skriftlig förklaring lämnas av nämnden till kommunstyrelsen att uppmana nämnderna (exkl. barn- och utbildningsnämnden) att efterleva 1 % målet. Socialnämnden tillåts dock istället ett budgetöverskridande med högst 400 tkr (överskridande p.g.a. ökade kostnader för ekonomiskt bistånd 3,5 mkr, 1 % målet är egentligen 3,1 mkr för socialnämnden) att den budgetavvikelse som nämnderna får ta med till år 2010 ska vara skillnaden mellan utfall och 99 % av tilldelad budgetram (100% av budgetramen gäller för barn- och utbildningsnämnden, 99% av tilldelad budgetram plus budgetavvikelse för ekonomiskt bistånd gäller för socialnämnden) att uppdra till socialnämnden att skriftligen redovisa till kommunstyrelsen hur budgetramen för år 2010 kan efterlevas då budgetramen år 2010 kommer att sänkas med ca 2,6 mkr om lagd prognos för 2009 infrias att uppdra till byggnadsnämnden att skriftligen redovisa till kommunstyrelsen hur budgetramen för år2010 kan efterlevas då budgetramen år 2010 kommer att sänkas med ca 0,1 mkr om lagd prognos förår 2009 infrias att godkänna Tranås kommuns budgetuppföljning per Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Bengt ECarlsson (s) att första meningen i tredje att -satsen stryks vilket även innebär att attsatserna 4-6 stryks. Yrkanden s arbetsutskotts Bengt E Carlssons (s) Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och Bengt ECarlssons (s) yrkande. Ordförande finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. kl. e,./'- Utdragsbestyrkande

5 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (25) 159 Dnr 476/09 föreslår kommunfullmäktige besluta att uppmana nämnderna att aktivt arbeta för att styrkortens måltal skall uppfyllas att uppmana nämnderna att, där mätresultat saknas eller är gamla, mäta måluppfyllelsen för år Om så inte kan ske ska skriftlig förklaring lämnas av nämnden till kommunstyrelsen att uppmana nämnderna (exkl. barn- och utbildningsnämnden) att efterleva 1% -målet. Socialnämnden tillåts dock istället ett budgetöverskridande med högst 400 tkr(överskridande p.g.a. ökade kostnader för ekonomiskt bistånd 3,5 mkr, 1% -målet äregentligen 3,1 mkr för socialnämnden) att den budgetavvikelse som nämnderna fårta med till år 2010 ska vara skillnaden mellan utfall och 99 % av tilldelad budgetram (100% av budgetramen gäller för barn- och utbildningsnämnden, 99 % av tilldelad budgetram plus budgetavvikelse för ekonomiskt bistånd gäller för socialnämnden) att uppdra till socialnämnden att skriftligen redovisa till kommunstyrelsen hur budgetramen för år2010 kan efterlevas då budgetramen år 2010 kommer att sänkas med ca 2,6 mkr om lagd prognos för 2009 infrias attuppdra till byggnadsnämnden att skriftligen redovisa till kommunstyrelsen hur budgetramen för år2010 kan efterlevas då budgetramen år 2010 kommer att sänkas med ca 0,1 mkr om lagd prognos för år 2009 infrias att godkänna Tranås kommuns budgetuppföljning per Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. CC '" ~J j Utdragshestyrkande

6 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(25) Dnr 366/09 Borgensåtagande, ks 104, kf 137 Komm unfullmäktige fattade beslut om att ge ekonomichefen i uppdrag att för Tranås Stadshus AB:s räkning låna 150,7 mkr för återbetalning av skuld till Tranås kommun. Med anledning av detta föreslås att Tranås kommun åtar sig borgensåtagande för lånet. föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 151 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. J usterares sign /f1~~ Utdru gsbesty rka nde

7 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (25) 161 Dnr 493/09 Information från Afa - försäkringar Leif Nym an och Klas Nordin från Afa -försäkringar berättar om sin verksamhet samt det samarbete som bedrivits med personalavdelningen i Tranås kommun mellan åren Nyman och Nordin beskriver bland annat arbetet med en hälsoundersökning i Tranås kommun, i form av den så kallade Aha -enkäten. beslutar attlägga informationen till handlingarna. 4fl OL. / Utdragsbestyr kande

8 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(25) 162 Dm 494/09 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Från första december 2009 ändras bestämmelserna för viss livsmedelshantering. För att följa ändringarna bör taxan ändras på samma sätt. Ändringarna innebär i praktiken att den avgift som tidigare togs utför en godkännandeprövning framöver, ersätts av att den årliga kontrollavgiften tas utfrån och med det årverksamheten startas. Ändringen beräknas inte innebära några ändringar av förväntade intäkter för livsmedelstillsynen. föreslår kommunfullmäktige besluta attfastställa förslag till revide rad taxa. 'I (U! 0, I Utdra gshestyrkande

9 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (25) Sammanträdesdalum Dnr 490/09 Taxor för uthyrning av skollokaler Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med förslag till kompletterande taxor förvidareuthyrning av skollokaler år2010. föreslår kommunfullmäktige attfastställa kompletterande förslag till taxor för vidareuthyrn ing av skollokaler år Justera res sign ij /Cj"-. Utdragsbestyrkande

10 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (25) 164 Dnr 443/09 Nationell It- strategi, ksau 251 Utvecklings- och datachef Kjell Pettersson och socialchef Lars-Göran Quist har fått i uppdrag att yttra sig över den nationella IT -strategin samt komma med förslag till hur Tranås kommun skall ställa sig i denna fråga. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att Tranås kommun skall ansluta sig till den nya standarden vad gäller IT -tjänster att kommunen skall utse projektledare som leder och samordnar kommunens arbete med införandet (bl.a. SITHS -kort för säker kommunikation med landstingets system) att Tranås kommun utser en styrgrupp med tydligt mandat för införandet och med representation från berörda förvaltningar/avdelningar att Tranås kommun ställer sig positiv till en länsgemensam koordinator att Tranås kommun (socialtjänsten) skall ansluta sig till landstingsnätet Sjunet, kostnaden ca kr/år som skall belasta socialtjänstens budget att centrala kostnader för kortutrustning, utbildning etc. för bl.a. styrgruppen skall belastas kommunstyrelsens konto. föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. J usterares sign jv{.~ Utdr ags hestyrkande

11 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (25) 165 Dm 458/09 Återrapportering angående arbetet med kvalitetskontrollplan 2009 för kommunledningsförvaltningen inklusive räddningstjänsten, ksau 248 Kommunchef Roger Westman återrapporterar angående den del i uppdraget som rör informationssäkerhetsarbete. Kommunledningsförvaltningen har genom kommunledningskontoret, dataavdelningen och personalavdelningen sammankallat en grupp med systemanvändarrepresentanter från respektive nämnd/förvaltning för informationssäkerhetsarbete. Gruppen består av 23 personer, som representerare samtliga förvaltningar och de kommunala bolagen inkl. Tranås United. Under 2009 har gruppen sam lats 4 gånger i sitt arbete med att ta fram Informationssäkerhetsinstruktion för användare. Totalt omfattar arbetet 36 olika verksamhetssystem. Instruktioner för 31 av dessa system är klara medan det pågår slutgiltigt arbete för resterande 5 system. Under resterande delen av 2009 och under 2010 kommer uppdatering/nyproduktion att ske av: Informationssäkerhetsinstruktion för Förvaltning Informationssäkerhetsinstruktion för Drift Allt arbete har genomförts enligt Myndigheten för Samhällsskyd och Beredskap:s (f.d. Krisberedskapsmyndigheten) nya standard, det så kallade BITS -konceptet. Befintliga planer omarbetas och nya planer produceras förde nya systemen som saknar dessa säkerhetsinstruktioner. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna. beslutar att godkänna återrapporteringen. /P/f ~ I. Utdragsbestyrkande

12 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (25) Sammanlrädesdalum 166 Dm 455/09 Evakueringsbostad för personer med funktionshindret elöverkänslighet, ksau 246 I en skrivelse från Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län framförs en oro från medlemmar angående framtida eventuella behov av vård och omsorg. Föreningen önskar att evakueringsbostad i form av ett elsanerat friskt hos med ett rejält avstånd till mast, WIMAX och annat trådlöst. Med rimligt avstånd till centralorten och med rimliga ekonomiska villkor. att frågan om socialt stöd och service, kommunal vård för de ovan nämnda (de som inte klarar sig själv) utifrån funktionshindret elöverkänslighet och andra faktorer som påverkar (åldrande, demens) lyfts och förs vidare till rätt instans så att kunskap och beredskap finns för handläggning av dessa ärenden. Yttrande har inhämtats från socialnämndens arbetsutskott individärenden. I yttrandet fokuserar arbetsutskottet på den sistnämnda att -satsen och betonar att vid en ansökan till socialtjänstens äldre- och handikappomsorg görs alltid en individuell bedömning utifrån den enskildes behov. Stöd och service sker i första hand i den enskildes egna hem föratt möjliggöra kvarboende. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att avslå den begäran som framkommer i första att -satsen att ställa sig bakomyttrandet från socialnämndens arbetsutskott individärenden beträffande den andra att -satsen. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.!!rtj y" Utdrags hestyrkande

13 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (25) Sammanlrädesdatum 167 Dnr 454/09 Avskrivningar av kundfordringar - omsorgsavgifter, ksau 245 Från ekonomiavdelningen har begäran beträffande avskrivningar av kundfordri ngar inkommit. Begäran avser en summa på kronor. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att avskriva kundfordringar motsvarande kronor för obetalda omsorgsavgifter. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag..justera res sign!j/j 9, Utdragsbestyr kande

14 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (25) 168 Dm 173/09 Svar på medborgarförslag angående Tranås stadsbussar, kf 71-08, ksau 265 Ett medborgarförslag har lämnats in av Rebecca Lagerstedt angående utökning av antalet turer med Tranås stadsbussar. Lagerstedt anser att det är bra att det är gratis att åka med stadsbussar för medborgaren, speciellt för pensionärerna som kan komma utoftare och slipper betala för dyr färdtjänst. Lagerstedt föreslår att stadsbussarnas turer utökas fram till kl: 17:00 på eftermiddagen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Yttrande inkom från utvecklingsstrateg Anders Rosen. Rosen redovisar att många resenärer har framfört önskemål om att trafiken skall utökas från dagens 5 turer till 7-8 stycken. Givetvis vore det positivt att kunna utöka trafiken till kl: 17:00. En sådan utökning innebär dock att ytterligare fordon måste anskaffas för att köra trafiken. Nuvarande trafikutbud är inte dimensionerade för antalet fordon utan kan hanteras inom ramen av befintliga fordon. Kostnaden för att anordna trafik enligt medborgarförslaget mellan kl: 15:00 till kl: 17:00 kostar enligt länstrafiken ca 400 tkr, uppgiften kommer från länstrafiken och ärmycket preliminär. Dessa pengar finns inte i Tranås kommuns budget. Den nya trafikupphandlingen fr.o.m. juni 2010 innebär att nytt avtal måste tecknas för att trafiken ska kunna "rulla" vidare. Detta ärenligt länstrafikens preliminära bedömning möjligt dock med en viss reservation gällande priset. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget avslås. föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget avslås. /)ff fl Utdragsbestyrkande

15 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 (25) Sammanträdesdalum 169 Dm 196/09 Svar på medborgarförslag angående Tranås stadsbussar, kf 98-08, ksau 273 Julia Larsson anser att kollektivtrafikens turer i Tranås kommun bör utökas. Larsson tror att det skulle medföra att ungdomar slipper attgå ensamma på kvällarna vilket skulle genera mer säkerhet. Vidare argumenterar Larsson för att en utökning av kollektivtrafikens turer skulle gynna miljön. Julia Larsson föreslår därför att kollektivtrafikens turer utökas fram till midnatt. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Yttrande inkommer från utvecklingsstrateg Anders Rosen Rosen skriver att det i Tranås med sina ca invånare i tätorten, inte finns resandeunderlag som kan motivera kollektivtrafik fram till midnatt. Endast på mycket starka relationer med ett högt resande kan detta bli aktuellt. Beträffande kollektivtrafiken i relationer Tranås till närliggande orter som exempelvis Jönköping, Linköping och Eksjö finns en hel del att önska gällande turutbud och möjlighet att resa på kvällar och nätter. Sista förbindelsen på vardagar från Tranås-Eksjö och Jönköping går kl: 20:10, till Linköping kl: 21 :45, fredagar 23:45. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget avslås. föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget avslås. jj!1 C I, '\... Utdragsbestyrkande

16 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (25) 170 Dnr 507/08, 313/09 Svar på medborgarförslag om ökad information angående kollektivtrafik, kf , kf 130, ksau 272 I sina två medborgarförslag efterlyser Bengt Lindman bättre information till allmänheten som tydliggör möjligheterna till gratis bussåkande inom tätorten. Lindman konstaterar bl.a. att bussalternativet betytt mycket för främst äldre, handikappade och föräldrar med barnvagn. Motivet för förslaget är att ett ökat resande i tätortstrafiken gynnar både kommunen som de resande. Vidare anser Lindman att möjligheterna för ett utöka antalet eftermiddagsturer någon gång i intervallet kl: 16-18, bör prövas. Kommunfullmäktige beslutar och att remittera medborgarförslag om ökad information angående kollektivtrafik och del av medborgarförslag angående olaglig cykling samt information till allmänheten angående gratis bussåkande inom tätorten, till kommunstyrelsen. Yttrande inkommer från utvecklingsstrateg Anders Rosen I yttrandet framkommer att det vore positivt att kunna utöka trafiken med ytterligare en eftermiddagstur någon gång i intervallet kl: En sådan utökning innebär att ytterligare fordon måste anskaffas. Kostnaden för att anordna trafik enligt medborgarförslaget exempelvis mellan kl: 17:00 till kl: 18:00 upptar en kostnad som inte ryms i Tranås kommuns budget. Utöver den information som redan sprids angående gratis bussåkande, kommer kommunen i samband med tidtabellskiftet för tågtrafiken i december månad 2009 att göra ett riktat utskick till allmänheten om vilka resmöjligheter inklusive tåg, buss, tätortstrafik och närtrafik som finns. Denna form av information kommer att vara årligen återkommande, nästa gång december år 2010, blir informationen mer omfattande beroende på att ny genomgående tågtrafik startar. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att bifalla den del i medborgarförslagen som syftar till ökad information angående gratis bussåkande i Tranås kommun att avslå den del i ena medborgarförslaget som efterlyser utökat turutbud. Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mats Antonsson (kd) på ett tillägg rörande den första att -satsen. Antonsson föreslår att kommunen även skall informera om anropsstyrd trafik. #t)2 Utdragsbestyrkande

17 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (25) Sammanlrädesdalum 170 Dm 507/08,313/09 föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla den del i medborgarförslagen som syftar till ökad information angående gratis bussåkande i Tranås kommun att Tranås kommun även skall informera om anropsstyrd trafik att avslå den del i ena medborgarförslaget som efterlyser utökat turutbud. J usterares sign _ If!: tl ~ / Utdr agshestyrk ande

18 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (25) 171 Dnr 437/09 Förslag till flyktingmottagande för år 2010, ksau 266 I ett beslutfrån socialnämnden föreslås Tran ås kommun mottaga 45 flyktingar under s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att Tranås kommun skall ingå avtal med migrationsverket och länsstyrelsen om mottagande av 45 flyktingar under år2010. föreslår kommunfullmäktige besluta att Tranås kommun skall ingå avtal med migrationsverket och länsstyrelsen om mottagande av 45 flyktingar under år ;Jr!. {l / / Utdrags bestyr kande

19 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(25) 172 Dm 144/09 Svar på motion om sommarjobb, kf 38, ksau 204, ks 133, ksau 267 Bengt ECarlsson (s) skriver i sin motion att under tidigare mandatperiod satsade kommunen på sommarjobb för åk 9 samt gymnasieungdomar åk 1 och åk 2. På grund av högkonjunkturen togs dock denna aktivitet bort. I dagsläget beskriver Carlsson att vi befinner oss i ett annat ekonomiskt samhällsklimat, med en större del ungdomar arbetslösa och där förutsättningarna för att behålla ett sommarjobb ärförsämrade. Risken är att försörjningsstödet ökar för kommunen samt att konstruktiva sommaraktiviteter kommer att saknas. Med anledn ing av ovanstående resonemang föreslår Carlsson att kommunen skyndsamt får denna verksamhet att återuppstå till kommande sommar att verksamheten finansieras med eget kapital (1,0-1,5 mkr). Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Yttrande inkom från arbetscentrum I yttrandet ställer sig både Bo Hulten, tillförordnad sektionschef och Tom Jonson, ungdomshandläggare positiva till motionen. De anser att det ärvarje kommuns ansvar att försöka motverka passivitet i denna målgrupp och skapa meningsfull sysselsättning för att motverka utanförskap. Under förutsättning att medel tillskjuts, vill arbetscentrum återuppta uppdraget att ta fram och adm inistrera sommarjobb till Tranås ungdomar under sommaren Med anledning av att motionen syftade till sommaren 2009 beslutade kommunstyrelsen att återremittera motionen med motiveringen att motionens intentioner skall behandlas inför sommaren s arbetsutskott beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Bengt ECarlsson (s) bifall till motionen. ff7( 0" Utdragsbestyr kande

20 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(25) 172 Dnr 144/09 Trygve Lundblad (kd), Per Ulfsbo (fp), Mats Antonsson (kd) och Anders Wilander (m) yrkar på återremiss av motionen med motiveringen att följande frågor bör utredas: Hur många sommarjobb har kommunen tidigare kunnat erbjuda? Hur många ungdomar kan tas emot av kommunen och erbjudas reella jobb? Hur mycket pengar måste kommunen tillskjuta för verkställande av föregående frågeställning? Samordning med arbetsförmedlingen rörande motionen med syfte att undvika att sommarjobben ej hindrar ungdomar från att få riktiga jobb eller deltaga i arbetsförmedlingens egna mer långtgående insatser på området. beslutar attåterremittera motionen att kommunstyrelsen behandlar motionen igen /~ Or--. Utdragshestyr kande

21 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 (25) 173 Dm 554/08 Svar på motion om kommunala elbilar, kf 298, ksau 268 Bengt ECarlsson (s) skriver i sin motion att frågan om elbilar har försvunnit i debatten angående klimatsmarta drivmedel. Carlsson påpekar att utsläppen från en elbil som tankas med el, producerad i norden, beräknas vara % av utsläppen från geonomsnittsbilen idag. Bengt E Carlsson (s) föreslår därför att frågan om elbilar vore ett alternativ för Tranås kommun, utreds Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Yttrande inkom från tekniska nämnden I yttrandet framkommer att dagens bilar inom Tranås kommuns verksamhet, regleras av respektive förvaltning med kommunens fordonspolicy som riktmärke. Nämnden framhåller även att elbilens begränsade aktionsradie gör att andra bränslen såsom diesel och etanol/bensin prioriteras idag. Parallellt med detta bör Tranås kommuns utredning av förutsättningar för etablering av biogas, nämnas. Kommunfullmäktige antog , Energiplan tör Tranås kommun och där framkommer att kommunen genom utredningen om etablering av biogas, i dagsläget fokuserar på biogas som alternativt drivmedel. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att bifalla motionen. föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. a /fl 1/-'1./, l,' ' Utdragsbestyrkande

22 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 (25) 174 Dnr 384/09 Svar på motion om sirener, kf 126, ksau 269 Palle Rosen (s) har i en motion påtalat faran med kommunens larmaggregat, som enligt motionären kan vara en fara för våra barn och ungdomars hörsel. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen. Larmaggregaten, c:a20 i Tranås tätort, är utplacerade för att ge en tydlig signal, även inomhus, när en akut fara föreligger. Den enda signalen som används i fredstid är"viktigt meddelande till allmänheten." Signalen används när människor snabbt måste varnas, till exempel vid utsläpp av giftig gas. När man hör signalen ska man; gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på radio. Signalen består av upprepade 7 sekunders ljudsignal med 14 sekunders tystnad. Varningssystemet testas fyra gånger per år. "Viktigt meddelande". signalen följd av signalen "Faran över" provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00, samtidigt i hela landet. På södra stambanan, som passerar Tranås tätort, går godståg med bl.a. kondenserad klorgas ett antal gånger varje dygn. Ett haveri t.ex. på en sådan tankvagn, skulle få förödande konsekvenser om inte allmänheten kunde varnas, snabbt och säkert. I jämförelse med vad som riskeras, ter sig fyra årliga minuters ljudobehag tämligen marginellt. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att avslå motionen. föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. J usterares ««; sign Utdragsbestyrkande

23 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (25) 175 Anmälningsärenden 1. Remissyttrande -synpunkter på planprogram för del av Väster 1:35 rörande nytt plattformsspår föröstgötapendeln vid Jönköping C. 2. Protokoll från möte med förbundsstyrelsens arbetsutskott, regionförbundet Östsam. 3. Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet (Regionförbundet Jpg:s län) 4. Delegationslista -tör beslut av personalstrateg oktober Protokoll från centrala samverkan Protokoll från centrala samverkan Kallelse till extra bolagsstämma med Jönköpings Länstrafik AB _UinstraW<eAs-QelårSfa~Oft janueri-september 2Q() Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott angående upphandling av Atkins 10. Återrapportering om befolkningsförändringar under 1-3 kvartalen 2009 beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna. Utdr agsbest yrkande

24 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24 (25) Dnr 495/09 Ny upphandling av skolskjutsar Barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Andersson (c) informerar kommunstyrelsen om att nämnden önskar säga upp det nuvarande avtalet som reglerar kommunens skolskjutsar i samband med årsskiftet 2009/2010. En uppsägning av avtalet kommer att påverka räddningstjänstens verksamhet. beslutar attdelegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i frågan att kommunchef och skolchef får i uppdrag att arbeta med utformningen av uppsägelsen. 4Yj~ ~ Utdragsbestyrkande

25 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25 (25) Dnr 496/09 Fråga angående protokollsmallar Mats Antonsson (kd) undrar hur det går med arbetet att införliva en homogen protokollsmall i kommunen. beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att besvara frågan vid kommunstyrelsens nästkommande möte fn;\ ~ Utdrags best yrk ande

TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Kommunfullmäktige

TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Kommunfullmäktige TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Sammanträdesdatu m Plats och tid Beslutat Tranås, kl: 18:30-20:00 Lars Ericson (fp) Bo Fahlström (s) Siw Warholm (m) Anders Wilander (m) Krister Rydholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Sammanträdesdatum 2009-01-13. TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen. Tranås, kl 09:00-12:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Sammanträdesdatum 2009-01-13. TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen. Tranås, kl 09:00-12:00 TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Plats och tid Beslutat Passiva Ersätt are Närvarande enligt särskilt beslut Tranås, kl 09:00-12:00 Anders Wilander (m) ordförande Ann-Christine

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer