Strategi för värdetillväxt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för värdetillväxt"

Transkript

1 Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Wallenstam har sedan 1995 arbetat med mål och planer i femårscykler där innevarande period sträcker sig till 25. Wallenstam har redan under 23 uppnått samtliga mål som formulerades för 25. Vision Wallenstams vision är att vara en ledande privat fastighetsägare i utvalda storstadsregioner. Affärsidè Att utifrån ett mycket gott fastighetsbestånd fortsätta att förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter. Allt i syfte att förse en föränderlig marknad med ändamålsenliga bostäder och lokaler i storstadsregioner. Finansiella mål Redan i 23 års bokslut uppnådde Wallenstam samtliga de mål som skulle levereras 25. Dessa mål var ett förvaltningsresultat om minst 14, räntabilitet på synligt eget kapital överstigande 1 procent årligen, samt ett substansvärde/aktie efter uppskjuten skatt på minst 2 kr. Att förvaltningsmålet uppnåtts i förtid beror dels på en effektiv förvaltning, dels på att Wallenstam efter några år av intensiva kvalitetshöjande åtgärder nu återgått till en mer normal underhållsnivå. Räntenivån har också varit fördelaktig under perioden. Substansvärdemålet överträffades redan 22 tack vare en snabbare prisökningstakt än förväntat, beroende på bostadsrättsföreningarnas ökade intresse. När målet formulerades hade bostadsrättsföreningarnas prissättning på bostadshus ännu inte etablerats på marknaden. Räntabiliteten har i genomsnitt varit 26 procent den senaste 5-årsperioden. Händelser av engångskaraktär har påverkat utfallet vissa år. Målet har överträffats tack vare att övervärden har realiserats i bostadsbeståndet, samt ett bra förvaltningsresultat. Affärsprocess Wallenstams affärsprocess utgår från att förvärva fastigheter i en fördelaktig marknad. Värdetillväxt skapas dels genom att varje specifik fastighets förutsättningar tillvaratas och utvecklas och dels genom en lönsam och effektiv förvaltning. Lönsam förvaltning uppnås tack vare en välutbildad personal som har lokal marknadskännedom och sätter kunden i fokus. Värdetillväxten realiseras genom att fastigheten avyttras. Förvärv Värdetillväxt Lönsam förvaltning och förädling Försäljning Lönsam förvaltning och förädling skapar värdetillväxt. Wallenstam har skapat ett stort mervärde i sina projekt, både kommersiella och i bostadsprojekt. Dessa kan till sin natur vara mycket olika. Exempel på värdetillväxt Kontorshuset Turitz, Göteborg förvärvades Fastigheten var då i princip outhyrd. Efter en omfattande ombyggnad är fastigheten fullt uthyrd och beräknas idag ha ett övervärde om 5. Efter ombyggnad av fastigheten på Kungsportsavenyn 4 i Göteborg ökar fastighetsvärdet med 43 procent. Kvarteret Morgonstjärnan i Helsingborg har under 23 byggts om och sålts till en bostadsrättsförening. I och med detta realiserar Wallenstam ett skapat övervärde som resultat i fastighetsrörelsen om 2. Fokus för verksamheten Fokus för verksamheten under 24 rör huvudsakligen följande områden. Produktion av hyresrätter Inom en femårsperiod beräknar Wallenstam att byggnation av 2 nya hyresrätter i Stockholm och Göteborg ska ha påbörjats. Detta till en produktionskostnad om 15 kr/kvm och en direktavkastning om cirka 7,5 procent. Produktionskostnaden ska uppnås med en bibehållen hög kvalitet. Vakansgrad Den totala vakansen ska långsiktigt och varaktigt inte överskrida 3 procent. 8

2 Strategi för värdetillväxt Förvaltningsresultat Förvaltningsresultatet ska förbättras årligen genom utveckling av befintligt fastighetsbestånd. Fastighetsrörelsen Wallenstam kommer fortsätta realisera övervärden genom försäljningar av bland annat bostadsfastigheter till hyresgästerna. Återköp Wallenstam kommer fortsätta med återköp så länge substansrabatten är påtaglig. Fastighetsbeståndet Andelen bostadsfastigheter i beståndet ska långsiktigt vara minst 5 procent. Avstämning mot målen Förvaltningsresultatet ska vara minst 14 år Mål 2 Mål 25 Förvaltningsresultat Wallenstam redovisar under 23 ett förvaltningsresultat som uppgår till Räntabilitet på synligt eget kapital ska årligen vara mer än Mål 25 Räntabilitet Wallenstam uppvisar under perioden en genomsnittlig räntabilitet på synligt eget kapital om 26 procent. Kr Substansvärde/aktie efter uppskjuten skatt ska minst uppgå till 2 kr år Mål 25 Substansvärde Wallenstam har tack vare sin koncentrationsstrategi och goda utveckling av förvaltningsresultatet under perioden haft en god substansvärdetillväxt. 9

3 Finansiell strategi Finansiell strategi Finansverksamheten inom Wallenstamkoncernen är centraliserad till moderbolagets finansfunktion. Finansfunktionen fungerar som en internbank som ansvarar för upplåning, cash management och finansiell riskhantering. Wallenstams finanspolicy syftar ytterst till att begränsa bolagets finansiella risker. Dessa utgörs i huvudsak av ränterisk, refinansieringsrisk och likviditetsrisk. Wallenstams finanspolicy fastställs av styrelsen och prövas årligen. Målen för Wallenstams finansverksamhet är att: Säkerställa bolagets kort- och långsiktiga kapitalförsörjning. Anpassa den finansiella strategin efter bolagets verksamhet så att långsiktigt stabil kapitalstruktur uppnås. Arbeta aktivt för att nå en låg finansieringsrisk och hög flexibilitet avseende räntebindning och säkerheter. Lån Kostnaden för lånat kapital är den för Wallenstam enskilt största kostnadsposten. Lånestocken utgörs till hälften av lån med rörlig ränta och till hälften av lån med bunden ränta. De långfristiga lånen har i dag en löptid på upp till sju år. Ett antal faktorer vägs in vid valet av lånelöptider och räntebindning. Wallenstam arbetar bland annat med att simulera olika räntescenarion för att välja lånestrategi. Terminer, FRA, swapar och andra derivatinstrument används i syfte att åstadkomma flexibilitet och riskminimering. Wallenstam arbetar aktivt med att minska ränteriskexponeringen genom att ha en jämn förfallo- och räntebindningsstruktur. Wallenstams genomsnittliga räntebindningstid var vid årsskiftet 23 månader (29). Minskningen var tillfällig och beror på ett stort förvärv vid årets slut. Efter årsskiftet har lånen bundits och i februari var genomsnittliga räntebindningstiden 27 månader. Uppföljning av bolagets räntekänslighet sker löpande. Genom att teckna långa kreditlöften på krediter, bundna som rörliga, hanteras refinansieringsrisken. Bolaget arbetar med både svenska och utländska banker för att säkerställa såväl refinansiering som likviditet. Genom detta, och genom ett nära samarbete med ett begränsat antal banker, är Wallenstam förberett för att hantera snabba förändringar av ränteläget. Wallenstam arbetar med en normportfölj i den löpande uppföljningen och bevakningen av låneportföljen. Portföljens utseende ska vara en avvägning av kort räntebindning för att långsiktigt sänka räntekostnaden och lång räntebindning för stabilitet i räntekostnaderna. Denna avvägning bestäms av läget på räntemarknaden och Wallenstams finansiella styrka. Överskottslikviditet Vid bland annat försäljningar av fastigheter så frigörs extra stora mängder likviditet. Wallenstam kan på grund av en stor flexibilitet i låneportföljen använda denna likviditet till att amortera ner låneskulden då detta anses som det för Wallenstam mest gynnsamma sättet att maximera flödena. Lånestruktur Wallenstam gör årligen en översyn av de olika former av kapitalupplåning som finns på markanden. För Wallenstam har traditionell bankupplåning, kombinerat med ett aktivt användande av derivat, hittills varit den billigaste upplåningsformen, varför certifikatprogram inte varit intressant. Koncernens lån uppgår till 7 64 (6 145) och fördelar sig på 54 procent långfristiga och 46 procent kortfristiga lån. Av de långfristiga lånen förfaller 377 under 24. Volymökningen i låneportföljen är en följd av de stora fastighetsförvärv som Wallenstam genomförde vid årsskiftet. Lånestocken innehåller ingen valutaexponering. Genomsnittsräntan uppgick vid årsskiftet till 4,6 procent (5,47). Den lägre genomsnittsräntan har uppnåtts genom en aktiv finansförvaltning, där Wallenstam använt sig av olika instrument för att erhålla en bra avvägning mellan ränta och riskspridning. En förändring av ränteläget med 1 procent i början av året påverkar Wallenstams räntekostnader för 24 med cirka 27. BINDNINGSTIDER/MEDELRÄNTOR Skuld, Snitt- Andel ränta, Kortfristiga lån ,53 46,4 Långfristiga lån ,88 4,9 Långfristiga lån ,38 8, Långfristiga lån ,31 9,2 Långfristiga lån ,61 1,5 Långfristiga lån ,51 1,1 Långfristiga lån ,6 1,9 Summa , Snittränta Likviditet Den disponibla likviditeten, inklusive outnyttjade checkräkningskrediter, uppgick till 184 (23). Räntetäckningsgrad Räntekostnaden är den största kostnaden i Wallenstam. För att kunna absor- 34

4 Finansiell strategi JÄMFÖRELSE AV LÅNE- OCH RÄNTESTRUKTUR I BÖRSNOTERADE FASTIGHETSBOLAG Ränte- Eget Icke ränte- Ränte- Räntetäck- Genombärande Kapital bärande bindningstid, ningsgrad, snitts- Fastighetsbolag skulder skulder månader ggr ränta Capona ,6 5,7 Castellum ,6 5,2 Drott , 4,3 FastPartner ,4 5,2 Heba ,6 3,9 Hufvudstaden ,3 Kungsleden ,1 5, Ljungberggruppen , 5,6 Pandox ,3 5,1 Tornet , 5,4 Wallenstam ,8 4,6 Whilborgs ,1 5,3 Genomsnitt ,2 5, Källa: Bokslutskommuniké 23 från respektive bolag bera förändringar i räntenivån är det viktigt att ha ett resultat som täcker nuvarande räntekostnad med en god marginal. En höjning av räntenivån medför vanligen en höjning även av hyresintäkterna, dock med en viss fördröjning. Wallenstam hade per årsskiftet en räntetäckningsgrad på 1,8 ggr (2,2). Den lägre nivån är en följd av ett lägre resultat i fastighetsrörelsen under 23. Soliditet Per årsskiftet uppgick den synliga soliditeten till 11,8 procent (11,2). Den justerade soliditeten inklusive övervärden i fastigheter exklusive uppskjuten skatt uppgick vid samma tidpunkt till 28,6 procent (29,9). Den justerade soliditeten tar hänsyn till de dolda värden som inte beaktas i den synliga soliditeten. KAPITALSTRUKTUR Andel, Icke räntebärande skulder Räntebärande Synligt eget kapital Totalt Konjunktur Framåtblick Ett troligt räntescenario är att Riksbanken sänker reporäntan vårvintern 24. En global ekonomisk återhämtning har dock kommit igång och allt pekar på att vi går mot starkare internationell konjunktur. Det innebär att en första räntehöjning mot slutet av 24 förefaller trolig och att reporäntan då är tillbaka på samma nivå som januari 24 runt årsskiftet 24/25. Slutsatsen, utifrån nuvarande prognoser, är att 24 kommer bli något volatil på räntesidan med högre räntenivåer i slutet av året och ytterligare räntehöjningar 25. Wallenstam arbetar med en relativt hög andel rörliga lån. Då detta kan innebära en högre risk vid snabba ränteförändringar arbetar Wallenstam aktivt med olika derivatinstrument dels swapar för att förlänga portföljen dels räntetak och FRA för att begränsa risken i den kortfristiga portföljen. Wallenstam har, mot bakgrund av sin fastighetsstruktur, en låg rörelserisk, varför bästa avkastning för aktieägarna uppnås genom en förhållandevis låg synlig soliditet. 35

5 Möjligheter och risker Möjligheter och risker Wallenstam har ett långsiktigt arbetssätt eftersom fastighetsmarknaden till sin natur är förhållandevis trögrörlig. Trots detta förekommer vissa snabba inslag såsom exempelvis förändringar i räntenivå och elpris, och för att minimera negativa resultateffekter av dessa arbetar Wallenstam med olika säkerhetsinstrument. Omvärld och konjunkturläge Den internationella ekonomin har vänt uppåt och konjunkturen förstärks även i Sverige. Men återhämtningen går långsamt och någon snar vändning på arbetsmarknaden är inte i sikte. Svenskarna kommer framöver att känna av det svaga konjunkturläget, bland annat i form av hög arbetslöshet, höjda kommunalskatter och bromsad pensionsutveckling. (Källa Konjunkturinstitutet) Bostadshyror Under 23 har bostadsmarknadens parter träffat en överenskommelse där faktorer såsom t ex läge, trygghet, kvalitet i förvaltning skall tillmätas större betydelse i prissättningen. Förslaget går i korthet ut på fri prissättning i nyproduktion, kvalitet i förvaltning och fastighet skall löna sig, samt en möjlighet att tillfredsställa kunders individuella önskemål genom separata överenskommelser. (Källa pressmeddelande Fastighetsägarna) Mot bakgrund av Wallenstams attraktiva fastighetsbestånd och de gjorda satsningar som ytterligare förbättrat fastigheterna och förvaltningen finns goda förutsättningar för hyreshöjningar i bostadsbeståndet de närmaste åren. Wallenstams bostadsbestånd är fullt uthyrt och risken för framtida vakanser bedöms som mycket liten. Lokalhyror Wallenstams kommersiella bestånd är koncentrerat till Göteborgsregionen och har därför inte påverkats lika negativt av det ekonomiska bakslag som drabbat Stockholm och Mälardalen under de senaste åren. Lokalmarknaden i Göteborg karaktäriseras av en marknad i balans. Topphyrorna i Stockholm har minskat med cirka 4 procent under 23. Trots detta är ändå kontorshyrorna nästan dubbelt så höga som i Göteborg, vilket gör att det finns en god potential i kontorshyrorna i Göteborg. Av Wallenstams hyresintäkter kommer cirka hälften från de kommersiella fastigheterna. De kommersiella kontrakten tecknas vanligtvis på tre till fem år vilket innebär att en förändring av marknadshyrorna inte ger någon omedelbar effekt. Uppsägningstiden för lokalkontrakt är minst nio månader. Det gör att intäkterna under det innevarande året är förhållandevis förutsägbara. Kontraktstrukturen visar en stor spridning på lokalkontraktens löptider och lokalhyresgästernas sammansättning. Efter förvärvet av kommersiella fastigheter vid årsskiftet ökar spridningen ytterligare. Totalt har Wallenstam cirka 2 lokalhyreskontrakt. Wallenstams kommersiella fastigheter ligger huvudsakligen i attraktiva lägen. Dessa parametrar ger sammantaget liten risk i den kommersiella portföljen. Wallenstams företagskunder har en stor spridning i verksamheter, vilket medför låg exponering i enskild bransch. Vid årsskiftet 23/24 förvärvade Wallenstam ett stort kommersiellt bestånd i Göteborg. Det innehöll en ekonomisk vakans om 1 procent. Wallenstams kommersiella uthyrningsgrad i jämförbart bestånd var vid utgången av 23 fortsatt hög, 95 procent (97). Den sammantagna kommersiella uthyrningsgraden uppgår inklusive förvärvet till 93 procent. Inom en treårsperiod beräknar Wallenstam att vakansen i det förvärvade beståndet ska vara i samma nivå som det övriga. Det innebär att det finns en hyrespotential om cirka 1 i dessa fastigheter. Drift och underhåll Kostnaderna för drift är svåra att påverka på kort sikt. En förbrukningsminskning är ofta kopplad till en åtgärd i fastigheten. Kommunala taxor har under ett flertal år höjts mer än inflationen. Hyreshöjningarna täcker inte de ökade driftkostnaderna, vilket kommer att innebära att fastighetsägarna tvingas sänka ambitionerna när det gäller skötsel och underhåll. Wallenstam arbetar aktivt med att optimera fastigheternas förbrukning och därmed även driftkostnaderna. Exempelvis handlar Wallenstam sedan hösten 23 själva på elbörsen för att erhålla bästa pris på el. Det minskar också känsligheten för svängningar i elpriserna i och med att Wallenstam får en större kontroll över upphandlingen. Wallenstams el-policy reglerar hur handeln ska bedrivas. El-policyn innebär att upphandling får göras för maximalt två år framåt, uppdelat på tre säsonger. Prövning sker löpande om förutsättningar förändras. Wallenstams fastighetsbestånd är väl underhållet. Förvaltningsorganisationen arbetar målmedvetet med uppföljning och styrning av kostnader för varje enskild fastighet. Det ger god kontroll på fastigheter samt liten risk för oförutsedda kostnadsökningar. Upphandlingar sker i allt större utsträckning i delade entreprenader, på så sätt kan priserna pressas i varje del. Omflyttningshastigheten i Wallenstams fastighetsbestånd är låg, och det finns möjligheter att sänka den ytterligare tack vare en fortsatt hög efterfrågan på bostäder. En låg omflyttningshastighet innebär i sin tur minskade förvaltningskostnader. Kostnaderna för hyresgästanpassningar i samband med 36

6 Möjligheter och risker byte av lokalhyresgäst kan komma att öka om konjunkturen är fortsatt svag. Finansnetto Ett fastighetsbolags största enskilda kostnad är räntekostnaden och nivån på marknadsräntan kan förändras snabbt. För att få en stabil räntekostnadsutveckling är det viktigt att ha lång räntebindningstid samtidigt som en kort bindningstid ger den långsiktigt lägsta räntekostnaden. Wallenstam arbetar aktivt med att hitta den rätta mixen mellan dessa, men den genomsnittliga räntebindningstiden kan variera. I anslutning till en fastighetsaffär kan portföljen tillfälligtvis ha en stor andel rörliga lån i väntan på en optimal placering. En förändring av ränteläget med 1 procent i början av året påverkar Wallenstams kostnader med cirka 27, vilket motsvarar 13 procent av Wallenstams kassaflöde från förvaltningen. En ränteuppgång som leder till höjd inflation medför i förlängningen ökade hyresintäkter. Lokalkontrakt är i allmänhet indexreglerade och även på bostadshyrorna får räntehöjningar en effekt. Nuvarande prognoser förutser att Riksbanken troligen sänker reporäntan vårvintern 24 och att 24 kommer bli något volatilt på räntesidan med högre räntenivåer i slutet av året och ytterligare räntehöjningar 25. Fastigheternas värde Nyproduktionen av bostadsfastigheter är mycket låg, samtidigt som efterfrågan på bostäder fortsätter att öka i framför allt storstäderna. Bostadsmarknaden präglas generellt av att ett stort antal hyresrättsfastigheter säljs ut till bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningarnas agerande på marknaden bidrar till att höja prisbilden för bostadsfastigheter. För Wallenstam, med ett stort bostadsbestånd i attraktiva lägen, innebär det en stor värdepotential. Även Wallenstams kommersiella fastigheter är attraktiva och håller en hög uthyrningsgrad. Wallenstam förväntar sig därför inga dramatiska förändringar på de pararmetrar som styr fastigheternas värde på de orter där Wallenstam är representerade. Wallenstams fastighetsportfölj har ett bedömt marknadsvärde om (1 596). Med ett övervärde som beräknas till (3 372). Värdeökningen är främst hänförlig till bostadsfastigheterna. Känslighetsanalys Hyresförändring bostäder, 1 5,8 Hyresförändring lokaler, 1 5,8 Förändring vakansgrad,1 11,6 Förändring av driftkostnader, 1 3,5 Förändring av fastighetsskatten, på bostäder 23,,1-enhet 4,6 Förändring av låneräntan,1-enhet 27, Inkomstskatt Wallenstam har tidigare förvärvat 91 procent av ett bolag som innehåller betydande skattemässigt underskott. Wallenstam har under 23 förvärvat de återstående nio procenten. Underskottet kunde tidigare utnyttjas endast mot vinster från avyttring av aktier. Genom ny lagstiftning tagen av Riksdagen i juni 23 kan underskottet utnyttjas även mot andra vinster. Detta har medfört att Wallenstamkoncernen kan redovisa en uppskjuten skatteintäkt på 277,9 efter diskontering. Efter avdrag för uppskjuten skatt för periodens vinst uppgår den redovisade skatteintäkten till 28,6. Diskonteringen bygger på ett försiktigt utnyttjande av underskottsavdragen. I de fall Wallenstam redovisar resultat som överstiger denna kommer en bokföringsmässig diskonteringsränta att kunna påräknas. Underskottsavdraget uppgår nominellt till 1,3 Mdr, vilket motsvarar ett nominellt värde om cirka 35. Kapitalstruktur Den finansiella risken kan bland annat mätas genom soliditetsmåttet synlig soliditet respektive justerad soliditet. Vilken soliditetsnivå ett företag väljer att arbeta med påverkas i högsta grad av rörelserisken. Wallenstam har, mot bakgrund av sin fastighetsstruktur, en låg rörelserisk, varför bästa avkastning för aktieägarna uppnås genom en förhållandevis låg synlig soliditet. Wallenstams justerade soliditet är avsevärt större. Under år 2 började Wallenstam återköpa delar av utestående aktier. Detta har fortsatt under 23. Sammantaget har cirka 2 procent av aktierna återköpts. Återköpet påverkar inte Wallenstams möjligheter att genomföra investeringar, vilket framgår av en i princip oförändrad affärsvolym. Redovisning enligt International Financial Standards (IFRS) Företag inom EU vars aktier eller andra värdepapper är noterade på börs eller annan marknadsplats skall från och med år 25 upprätta koncernredovisningen i enlighet med IFRS enligt ett beslut i Europaparlamentet 22. Det innebär stora förändringar av gällande redovisningsprinciper inom vissa områden, bland annat i de fall där IFRS kräver eller tillåter värdering av tillgångar och skulder till verkligt värde. Detta har tidigare ej varit tillåtet enligt svensk rätt. En anpassning håller på att ske och Wallenstam har under 23 genomfört en redovisning enligt IFRS. Den för Wallenstams del enskilt största förändringen är principen om att redovisa verkliga värden av fastigheter och finansiella instrument i balansräkningen, och värdeförändringar av dessa i resultaträkningen. 38

7 Möjligheter och risker Redovisning enligt IFRS KONCERNENS RESULTATRÄKNING 23 Nuvarande IFRS redovisning jan-dec jan-dec FASTIGHETSFÖRVALTNING Hyresintäkter 949,2 949,2 Driftkostnader -348,3-348,3 Fastighetsadministration -46, -46, Driftöverskott 554,9 554,9 Avskrivningar fastigheter, -45, Bruttoresultat 554,9 59,8 Förvaltnings- och administrationskostnader -58,2-58,2 Rörelseresultat fastighetsförvaltningen 496,7 451,6 FASTIGHETSRÖRELSE Försäljningsintäkter 234,4 234,4 Kostnad sålda fastigheter -216,6-142,6 Värdejustering fastigheter 337,1 1,1 Resultat fastighetsrörelsen 354,8 92,8 Ränteintäkter 5,2 18,3 Räntebidrag 2,4 2,4 Räntekostnader -316,9-316,9 Värdejustering finansiella instrument -8,6 - Finansnetto -318, -296,2 Resultat före skatt 533,5 248,2 Skatt 188,8 28,6 Resultat efter skatt 722,4 456,8 Förvaltningsresultat, 178,7 155,4 Resultat/aktie, kr 48,83 3,88 Antal aktier, tusental Antal aktier genomsnitt, tusental I redovisning enligt IFRS sker ingen avskrivning på fastigheter. Reglering till verkligt värde sker istället genom en värdejusteringspost avseende årets värdeförändring. Ingående justering till verkligt värde görs direkt till eget kapital och avsättning skatt. Årets värdeförändring av fastigheterna redovisas i en värdejusteringspost vilken påverkar fastighetsrörelsen positivt med 336. Kostnad sålda fastigheter redovisas till fastigheternas verkliga värde enligt senaste värdering. Ränteintäkterna minskar på grund av den diskonterade ränteintäkt som avser skattefordran. Även värdering av skattefordran sker till nominellt belopp vilket påverkat periodens skatt med 35. Även värdering av skattefordran sker till nominellt belopp vilket påverkar årets skatteintäkt med ytterligare 77. Värdejusteringen på finansiella instrument avser icke hedgerelaterade derivatinstrument och el-terminernas verkliga värde. KONCERNENS BALANSRÄKNING 23 Nuvarande IFRS redovisning 31 dec 31 dec TILLGÅNGAR Förvaltningsfastigheter Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Redovisning av fastigheter till verkliga värden innebär för Wallenstam att fastigheternas bokförda värde ökar med motsvarande det bedömda övervärdet, d v s 3 679, eget kapital ökar med motsvarande 72 procent av övervärdet och resterande 28 procent ökar avsättning för skatt. En marknadsvärdering av skulderna innebär en ökning om 89, vilket även det påverkar eget kapital och avsättning skatt. NYCKELTAL Nuvarande IFRS redovisning Resultat efter skatt, mkr 722,4 456,8 Förvaltningsresultat 178,7 155,4 Överskottsgrad, 58,5 58,5 Räntabilitet på synligt eget kapital, 48,6 47,1 Räntabilitet på totalt kapital, 9,9 7,1 Fastigheternas bokförda värde, mkr Fastigheternas marknadsvärde, mkr Fastigheternas direktavkastning, 6,6 7,3 Belåningsgrad, 6,1 59,4 Räntetäckningsgrad 2,6 1,8 Synlig soliditet, 28,2 11,8 Justerad soliditet efter uppskjuten skatt, 28,2 28,6 Data per aktie (kr) Förvaltningsresultat 12,8 1,5 Resultat efter skatt 48,83 3,88 P/E-tal, ggr 3 5 Fastighetsvärde enligt värdering Synligt eget kapital Substansvärde efter uppskjuten skatt Börskurs/substansvärde efter uppskjuten skatt, Börskurs 169, 169, Utdelning 6, 6, Antal aktier i tusental vid periodens utgång Antal aktier i tusental, genomsnitt För Wallenstam skulle en redovisning enligt IFRS avseende 23 innebära att många nyckeltal förbättras. Räntabilitetsmåtten blir högre tack vare att resultatet ökar med 265,6. Den synliga soliditeten är det nyckeltal som förbättras mest för Wallenstam. Den justerade soliditeten och den synliga soliditeten kommer framledes att vara den samma. Beslut om övergång till IFRS avseende redovisning av fastigheter till verkliga värden fattas av Wallenstams styrelse under

8 Flerårsöversikt Flerårsöversikt KONCERNEN I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Fastighetsförvaltning Hyresintäkter Driftkostnader * Driftöverskott Avskrivningar fastigheter Bruttoresultat Förvaltnings- och administrationskostnader * Rörelseresultat fastighetsförvaltningen Fastighetsrörelse Försäljningsintäkter Rörelseresultat fastighetsrörelsen Summa rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Resultat efter skatt Förvaltningsresultat BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Fastigheter Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Synligt eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder räntebärande Kortfristiga skulder ej räntebärande Summa skulder och eget kapital KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Kassaflöde efter förändring av rörelsekapital Nettoinvesteringar Finansiering Förändring likvida medel Disponibel likviditet DATA PER AKTIE Kr Förvaltningsresultat 1,5 5,41 3,71 3,62 3,22 Resultat efter skatt 3,88 19,25 3,52 3,23 9,74 Kassaflöde förvaltningsrörelsen 13,86 9,6 3,65 6,24 5,49 P/E tal, ggr Fastighetsvärde enligt balansräkning Fastighetsvärde enligt värdering Synligt eget kapital 77,7 54,9 38,63 38,68 47,78 Substansvärde efter uppskjuten skatt Börskurs vid årets slut 169, 95, 73, 64,5 47,5 Börskurs/substansvärde efter uppskjuten skatt, Utdelning (*föreslagen utdelning) 6,* 4, 2, 1,6 1,25 Direktavkastning, 3,6 4,2 2,7 2,5 2,6 Direktavkastning inkl. inlösen, 8,2 Antal tusen aktier per balansdag Genomsnittligt antal utestående aktier Det finns inga utspädningseffekter från potentiella stamaktier, exempelvis teckningsoptioner, att beakta. Wallenstams återköp av egna aktier påverkar dock nyckeltalen. 44

9 Flerårsöversikt NYCKELTAL Fastigheternas marknadsvärde Övervärde i fastigheter Substansvärde efter uppskjuten skatt Förvärv av fastigheter Byggnadsinvesteringar Försäljning av fastigheter Fastighetsbestånd Antal kvm, tusental ** 1 141** Bokfört värde per kvm, kronor Marknadsvärde per kvm, kronor Överskottsgrad, * 58,5 54,1 53,4 57, 55,4 Räntetäckningsgrad, ggr 1,8 2,2 1,3 1,3 1,6 Skuldsättningsgrad, ggr 6,8 7,3 9,3 8,3 5,7 Fastigheternas direktavkastning, (exkl.adm. kostnader) 7,3 8,1 7,4 7,8 7,6 Belåningsgrad, Genomsnittlig räntebindningstid, månad Soliditet, 11,8 11,2 8,5 1,1 14,4 Justerad soliditet efter uppskjuten skatt, 28,6 29,9 29,3 3, 25,4 Genomsnittlig ränta på räntebärande skulder, 5,5 5,43 5,49 5,8 5,72 Genomsnittlig ränta per 31 december, 4,6 5,47 5,38 5,72 5,82 Räntabilitet på synligt eget kapital, 47,1 41,8 9, 7,4 22,5 Räntabilitet på totalt kapital, 7,1 9,5 5,9 6,3 7,9 Uthyrningsgrad - hyresvärde, Uthyrningsgrad - yta, *Justering har gjorts för år 2 på grund av ändrade redovisningsprinciper **Justerad efter ommätning Fastigheternas bedömda marknadsvärde Övervärde Bokfört värde Räntabilitet på synligt eget kapital Räntabilitet på synligt eget kapital Rensat från jämförelsestörande poster Kr Förvaltningsresultat/aktie Kr Substansvärde per aktie efter uppskjuten skatt Hyresintäkter Affärsvolym Affärsvolym/resultat Byggnadsinvesteringar Förvärv Försäljning Resultat från fastighetsförsäljningar Resultat

10 Bokslut 23 med kommentarer Resultaträkning Koncernen Moderbolaget FASTIGHETSFÖRVALTNING Hyresintäkter (not 1) 949,2 99, 12,4 13,6 Driftkostnader (not 2) -348,3-371,7-6,7-5,3 Fastighetsadministration (not 4) -46, -45,5-1,1-1, Driftöverskott 554,9 491,8 4,5 7,3 Avskrivningar fastigheter (not 3) -45,1-43,3 -,5 -,6 Centrala administrationskostnader (not 4, 5) -6, -42,6-69,4-54,1 Övriga rörelseintäkter 2, 3,1 58,6 45,1 Övriga rörelsekostnader -,2-2,2,, Rörelseresultat fastighetsförvaltningen (not 7) 451,6 46,8-6,8-2,3 FASTIGHETSRÖRELSEN Försäljningsintäkter 234,3 521,6 64,1 - Kostnad sålda fastigheter -132,3-318,5-16,8 - Administrationskostnader (not 4) -1,3-13, -3,4-2,5 Nedskrivning fastigheter (not 3) -19,5-49,8-4, - Återförd nedskrivning fastigheter (not 3) 2,6 51,1 Återförd tidigare års reservering (not 6), 11,2 Rörelseresultat fastighetsrörelsen 92,8 292,6 39,9-2,5 Summa rörelseresultat (not 7) 544,4 699,4 33,1-4,8 Resultat från andelar i koncernföretag (not 9) ,3 19,9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är finansiella anläggningstillgångar, 1,9 14,2 22,6 Ränteintäkter (not 1) 18,3 5,,1,1 Räntebidrag 2,4 1,4 - - Räntekostnader (not 1) -316,9-329, -61, -36, Finansnetto -296,2-32,7-28,4 6,6 Resultat före skatt 248,2 378,7 4,7 1,8 Uppskjuten skatt (not 11) 28,6-72,2-1,7 1,4 Årets resultat 456,8 36,5 3, 12,2 Vinst per aktie, kronor 3,88 19,25 Antal utestående aktier vid räkenskapsårets utgång, tusental Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental Hyresintäkter och överskottsgrad Hyresintäkter Överskottsgrad Driftöverskott och direktavkastning exkl. administrationskostnader 6, Driftöverskott Direktavkastning exkl. administrationskostnader 9, 8,5 8, 7,5 7, 6, Driftöverskott och direktavkastning inkl. administrationskostnader 6, Driftöverskott Direktavkastning inkl. administrationskostnader 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 5

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 i Göteborg och är idag ett av Sveriges större renodlade fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen BOKSLUTSRAPPORT 2000 PRESSINFORMATION Wallenstam överträffar resultatmålet för 2000 och redovisar ett förvaltningsresultat före avskrivningar om 103,6 Mkr (90,3) Substansvärdet ökar med 26% till 159 kr

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 3 2012 Bokslutsrapport Kvartal 3 2012 Nettoomsättningen uppgick till 944 Mkr (426) och driftnettot uppgick till 523 Mkr (225) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Periodens resultat Periodens resultat ökade med 28,1 Mkr till 130,1 Mkr (102,0) vilket motsvarar 5,64 (4,34) kronor per aktie. I resultatet

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT DELÅRS- RAPPORT 2008-01-01 --2008-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (Publ) få härmed avge delårsrapport för perioden 2008-01-01 -- 2008-03-31. Delårsrapporten omfattar

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari - 30 juni 2004

DELÅRSRAPPORT. 1 januari - 30 juni 2004 Växtkraft I takt med omvärlden utvecklas vi tillsammans med våra hyresgäster och ger våra aktieägare del av värdetillväxten. DELÅRSRAPPORT 1 januari - 3 juni 24 Periodens resultat efter skatt ökar till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Resultatet efter skatt uppgår till 263 (255) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 14,2 (13,7) kr. Driftsöverskottet i fastighetsförvaltningen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Pressmeddelande 2000-08-08 Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. Driftsöverskottet uppgår till 200

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2003

Delårsrapport januari - juni 2003 Delårsrapport januari - juni 2003 Resultatet efter skatt ökade med 38 procent till 665 Mkr (483), vilket motsvarar 10:71 kronor (7:78) per aktie. Nettoomsättningen uppgick till 1 545 Mkr (1 091). 2 Substansvärdet

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Hyresintäkterna under perioden januari - juni 2007 uppgick till 90,9 (100,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 202,1 (187,7) Mkr.

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer