Strategi för värdetillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för värdetillväxt"

Transkript

1 Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Wallenstam har sedan 1995 arbetat med mål och planer i femårscykler där innevarande period sträcker sig till 25. Wallenstam har redan under 23 uppnått samtliga mål som formulerades för 25. Vision Wallenstams vision är att vara en ledande privat fastighetsägare i utvalda storstadsregioner. Affärsidè Att utifrån ett mycket gott fastighetsbestånd fortsätta att förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter. Allt i syfte att förse en föränderlig marknad med ändamålsenliga bostäder och lokaler i storstadsregioner. Finansiella mål Redan i 23 års bokslut uppnådde Wallenstam samtliga de mål som skulle levereras 25. Dessa mål var ett förvaltningsresultat om minst 14, räntabilitet på synligt eget kapital överstigande 1 procent årligen, samt ett substansvärde/aktie efter uppskjuten skatt på minst 2 kr. Att förvaltningsmålet uppnåtts i förtid beror dels på en effektiv förvaltning, dels på att Wallenstam efter några år av intensiva kvalitetshöjande åtgärder nu återgått till en mer normal underhållsnivå. Räntenivån har också varit fördelaktig under perioden. Substansvärdemålet överträffades redan 22 tack vare en snabbare prisökningstakt än förväntat, beroende på bostadsrättsföreningarnas ökade intresse. När målet formulerades hade bostadsrättsföreningarnas prissättning på bostadshus ännu inte etablerats på marknaden. Räntabiliteten har i genomsnitt varit 26 procent den senaste 5-årsperioden. Händelser av engångskaraktär har påverkat utfallet vissa år. Målet har överträffats tack vare att övervärden har realiserats i bostadsbeståndet, samt ett bra förvaltningsresultat. Affärsprocess Wallenstams affärsprocess utgår från att förvärva fastigheter i en fördelaktig marknad. Värdetillväxt skapas dels genom att varje specifik fastighets förutsättningar tillvaratas och utvecklas och dels genom en lönsam och effektiv förvaltning. Lönsam förvaltning uppnås tack vare en välutbildad personal som har lokal marknadskännedom och sätter kunden i fokus. Värdetillväxten realiseras genom att fastigheten avyttras. Förvärv Värdetillväxt Lönsam förvaltning och förädling Försäljning Lönsam förvaltning och förädling skapar värdetillväxt. Wallenstam har skapat ett stort mervärde i sina projekt, både kommersiella och i bostadsprojekt. Dessa kan till sin natur vara mycket olika. Exempel på värdetillväxt Kontorshuset Turitz, Göteborg förvärvades Fastigheten var då i princip outhyrd. Efter en omfattande ombyggnad är fastigheten fullt uthyrd och beräknas idag ha ett övervärde om 5. Efter ombyggnad av fastigheten på Kungsportsavenyn 4 i Göteborg ökar fastighetsvärdet med 43 procent. Kvarteret Morgonstjärnan i Helsingborg har under 23 byggts om och sålts till en bostadsrättsförening. I och med detta realiserar Wallenstam ett skapat övervärde som resultat i fastighetsrörelsen om 2. Fokus för verksamheten Fokus för verksamheten under 24 rör huvudsakligen följande områden. Produktion av hyresrätter Inom en femårsperiod beräknar Wallenstam att byggnation av 2 nya hyresrätter i Stockholm och Göteborg ska ha påbörjats. Detta till en produktionskostnad om 15 kr/kvm och en direktavkastning om cirka 7,5 procent. Produktionskostnaden ska uppnås med en bibehållen hög kvalitet. Vakansgrad Den totala vakansen ska långsiktigt och varaktigt inte överskrida 3 procent. 8

2 Strategi för värdetillväxt Förvaltningsresultat Förvaltningsresultatet ska förbättras årligen genom utveckling av befintligt fastighetsbestånd. Fastighetsrörelsen Wallenstam kommer fortsätta realisera övervärden genom försäljningar av bland annat bostadsfastigheter till hyresgästerna. Återköp Wallenstam kommer fortsätta med återköp så länge substansrabatten är påtaglig. Fastighetsbeståndet Andelen bostadsfastigheter i beståndet ska långsiktigt vara minst 5 procent. Avstämning mot målen Förvaltningsresultatet ska vara minst 14 år Mål 2 Mål 25 Förvaltningsresultat Wallenstam redovisar under 23 ett förvaltningsresultat som uppgår till Räntabilitet på synligt eget kapital ska årligen vara mer än Mål 25 Räntabilitet Wallenstam uppvisar under perioden en genomsnittlig räntabilitet på synligt eget kapital om 26 procent. Kr Substansvärde/aktie efter uppskjuten skatt ska minst uppgå till 2 kr år Mål 25 Substansvärde Wallenstam har tack vare sin koncentrationsstrategi och goda utveckling av förvaltningsresultatet under perioden haft en god substansvärdetillväxt. 9

3 Finansiell strategi Finansiell strategi Finansverksamheten inom Wallenstamkoncernen är centraliserad till moderbolagets finansfunktion. Finansfunktionen fungerar som en internbank som ansvarar för upplåning, cash management och finansiell riskhantering. Wallenstams finanspolicy syftar ytterst till att begränsa bolagets finansiella risker. Dessa utgörs i huvudsak av ränterisk, refinansieringsrisk och likviditetsrisk. Wallenstams finanspolicy fastställs av styrelsen och prövas årligen. Målen för Wallenstams finansverksamhet är att: Säkerställa bolagets kort- och långsiktiga kapitalförsörjning. Anpassa den finansiella strategin efter bolagets verksamhet så att långsiktigt stabil kapitalstruktur uppnås. Arbeta aktivt för att nå en låg finansieringsrisk och hög flexibilitet avseende räntebindning och säkerheter. Lån Kostnaden för lånat kapital är den för Wallenstam enskilt största kostnadsposten. Lånestocken utgörs till hälften av lån med rörlig ränta och till hälften av lån med bunden ränta. De långfristiga lånen har i dag en löptid på upp till sju år. Ett antal faktorer vägs in vid valet av lånelöptider och räntebindning. Wallenstam arbetar bland annat med att simulera olika räntescenarion för att välja lånestrategi. Terminer, FRA, swapar och andra derivatinstrument används i syfte att åstadkomma flexibilitet och riskminimering. Wallenstam arbetar aktivt med att minska ränteriskexponeringen genom att ha en jämn förfallo- och räntebindningsstruktur. Wallenstams genomsnittliga räntebindningstid var vid årsskiftet 23 månader (29). Minskningen var tillfällig och beror på ett stort förvärv vid årets slut. Efter årsskiftet har lånen bundits och i februari var genomsnittliga räntebindningstiden 27 månader. Uppföljning av bolagets räntekänslighet sker löpande. Genom att teckna långa kreditlöften på krediter, bundna som rörliga, hanteras refinansieringsrisken. Bolaget arbetar med både svenska och utländska banker för att säkerställa såväl refinansiering som likviditet. Genom detta, och genom ett nära samarbete med ett begränsat antal banker, är Wallenstam förberett för att hantera snabba förändringar av ränteläget. Wallenstam arbetar med en normportfölj i den löpande uppföljningen och bevakningen av låneportföljen. Portföljens utseende ska vara en avvägning av kort räntebindning för att långsiktigt sänka räntekostnaden och lång räntebindning för stabilitet i räntekostnaderna. Denna avvägning bestäms av läget på räntemarknaden och Wallenstams finansiella styrka. Överskottslikviditet Vid bland annat försäljningar av fastigheter så frigörs extra stora mängder likviditet. Wallenstam kan på grund av en stor flexibilitet i låneportföljen använda denna likviditet till att amortera ner låneskulden då detta anses som det för Wallenstam mest gynnsamma sättet att maximera flödena. Lånestruktur Wallenstam gör årligen en översyn av de olika former av kapitalupplåning som finns på markanden. För Wallenstam har traditionell bankupplåning, kombinerat med ett aktivt användande av derivat, hittills varit den billigaste upplåningsformen, varför certifikatprogram inte varit intressant. Koncernens lån uppgår till 7 64 (6 145) och fördelar sig på 54 procent långfristiga och 46 procent kortfristiga lån. Av de långfristiga lånen förfaller 377 under 24. Volymökningen i låneportföljen är en följd av de stora fastighetsförvärv som Wallenstam genomförde vid årsskiftet. Lånestocken innehåller ingen valutaexponering. Genomsnittsräntan uppgick vid årsskiftet till 4,6 procent (5,47). Den lägre genomsnittsräntan har uppnåtts genom en aktiv finansförvaltning, där Wallenstam använt sig av olika instrument för att erhålla en bra avvägning mellan ränta och riskspridning. En förändring av ränteläget med 1 procent i början av året påverkar Wallenstams räntekostnader för 24 med cirka 27. BINDNINGSTIDER/MEDELRÄNTOR Skuld, Snitt- Andel ränta, Kortfristiga lån ,53 46,4 Långfristiga lån ,88 4,9 Långfristiga lån ,38 8, Långfristiga lån ,31 9,2 Långfristiga lån ,61 1,5 Långfristiga lån ,51 1,1 Långfristiga lån ,6 1,9 Summa , Snittränta Likviditet Den disponibla likviditeten, inklusive outnyttjade checkräkningskrediter, uppgick till 184 (23). Räntetäckningsgrad Räntekostnaden är den största kostnaden i Wallenstam. För att kunna absor- 34

4 Finansiell strategi JÄMFÖRELSE AV LÅNE- OCH RÄNTESTRUKTUR I BÖRSNOTERADE FASTIGHETSBOLAG Ränte- Eget Icke ränte- Ränte- Räntetäck- Genombärande Kapital bärande bindningstid, ningsgrad, snitts- Fastighetsbolag skulder skulder månader ggr ränta Capona ,6 5,7 Castellum ,6 5,2 Drott , 4,3 FastPartner ,4 5,2 Heba ,6 3,9 Hufvudstaden ,3 Kungsleden ,1 5, Ljungberggruppen , 5,6 Pandox ,3 5,1 Tornet , 5,4 Wallenstam ,8 4,6 Whilborgs ,1 5,3 Genomsnitt ,2 5, Källa: Bokslutskommuniké 23 från respektive bolag bera förändringar i räntenivån är det viktigt att ha ett resultat som täcker nuvarande räntekostnad med en god marginal. En höjning av räntenivån medför vanligen en höjning även av hyresintäkterna, dock med en viss fördröjning. Wallenstam hade per årsskiftet en räntetäckningsgrad på 1,8 ggr (2,2). Den lägre nivån är en följd av ett lägre resultat i fastighetsrörelsen under 23. Soliditet Per årsskiftet uppgick den synliga soliditeten till 11,8 procent (11,2). Den justerade soliditeten inklusive övervärden i fastigheter exklusive uppskjuten skatt uppgick vid samma tidpunkt till 28,6 procent (29,9). Den justerade soliditeten tar hänsyn till de dolda värden som inte beaktas i den synliga soliditeten. KAPITALSTRUKTUR Andel, Icke räntebärande skulder Räntebärande Synligt eget kapital Totalt Konjunktur Framåtblick Ett troligt räntescenario är att Riksbanken sänker reporäntan vårvintern 24. En global ekonomisk återhämtning har dock kommit igång och allt pekar på att vi går mot starkare internationell konjunktur. Det innebär att en första räntehöjning mot slutet av 24 förefaller trolig och att reporäntan då är tillbaka på samma nivå som januari 24 runt årsskiftet 24/25. Slutsatsen, utifrån nuvarande prognoser, är att 24 kommer bli något volatil på räntesidan med högre räntenivåer i slutet av året och ytterligare räntehöjningar 25. Wallenstam arbetar med en relativt hög andel rörliga lån. Då detta kan innebära en högre risk vid snabba ränteförändringar arbetar Wallenstam aktivt med olika derivatinstrument dels swapar för att förlänga portföljen dels räntetak och FRA för att begränsa risken i den kortfristiga portföljen. Wallenstam har, mot bakgrund av sin fastighetsstruktur, en låg rörelserisk, varför bästa avkastning för aktieägarna uppnås genom en förhållandevis låg synlig soliditet. 35

5 Möjligheter och risker Möjligheter och risker Wallenstam har ett långsiktigt arbetssätt eftersom fastighetsmarknaden till sin natur är förhållandevis trögrörlig. Trots detta förekommer vissa snabba inslag såsom exempelvis förändringar i räntenivå och elpris, och för att minimera negativa resultateffekter av dessa arbetar Wallenstam med olika säkerhetsinstrument. Omvärld och konjunkturläge Den internationella ekonomin har vänt uppåt och konjunkturen förstärks även i Sverige. Men återhämtningen går långsamt och någon snar vändning på arbetsmarknaden är inte i sikte. Svenskarna kommer framöver att känna av det svaga konjunkturläget, bland annat i form av hög arbetslöshet, höjda kommunalskatter och bromsad pensionsutveckling. (Källa Konjunkturinstitutet) Bostadshyror Under 23 har bostadsmarknadens parter träffat en överenskommelse där faktorer såsom t ex läge, trygghet, kvalitet i förvaltning skall tillmätas större betydelse i prissättningen. Förslaget går i korthet ut på fri prissättning i nyproduktion, kvalitet i förvaltning och fastighet skall löna sig, samt en möjlighet att tillfredsställa kunders individuella önskemål genom separata överenskommelser. (Källa pressmeddelande Fastighetsägarna) Mot bakgrund av Wallenstams attraktiva fastighetsbestånd och de gjorda satsningar som ytterligare förbättrat fastigheterna och förvaltningen finns goda förutsättningar för hyreshöjningar i bostadsbeståndet de närmaste åren. Wallenstams bostadsbestånd är fullt uthyrt och risken för framtida vakanser bedöms som mycket liten. Lokalhyror Wallenstams kommersiella bestånd är koncentrerat till Göteborgsregionen och har därför inte påverkats lika negativt av det ekonomiska bakslag som drabbat Stockholm och Mälardalen under de senaste åren. Lokalmarknaden i Göteborg karaktäriseras av en marknad i balans. Topphyrorna i Stockholm har minskat med cirka 4 procent under 23. Trots detta är ändå kontorshyrorna nästan dubbelt så höga som i Göteborg, vilket gör att det finns en god potential i kontorshyrorna i Göteborg. Av Wallenstams hyresintäkter kommer cirka hälften från de kommersiella fastigheterna. De kommersiella kontrakten tecknas vanligtvis på tre till fem år vilket innebär att en förändring av marknadshyrorna inte ger någon omedelbar effekt. Uppsägningstiden för lokalkontrakt är minst nio månader. Det gör att intäkterna under det innevarande året är förhållandevis förutsägbara. Kontraktstrukturen visar en stor spridning på lokalkontraktens löptider och lokalhyresgästernas sammansättning. Efter förvärvet av kommersiella fastigheter vid årsskiftet ökar spridningen ytterligare. Totalt har Wallenstam cirka 2 lokalhyreskontrakt. Wallenstams kommersiella fastigheter ligger huvudsakligen i attraktiva lägen. Dessa parametrar ger sammantaget liten risk i den kommersiella portföljen. Wallenstams företagskunder har en stor spridning i verksamheter, vilket medför låg exponering i enskild bransch. Vid årsskiftet 23/24 förvärvade Wallenstam ett stort kommersiellt bestånd i Göteborg. Det innehöll en ekonomisk vakans om 1 procent. Wallenstams kommersiella uthyrningsgrad i jämförbart bestånd var vid utgången av 23 fortsatt hög, 95 procent (97). Den sammantagna kommersiella uthyrningsgraden uppgår inklusive förvärvet till 93 procent. Inom en treårsperiod beräknar Wallenstam att vakansen i det förvärvade beståndet ska vara i samma nivå som det övriga. Det innebär att det finns en hyrespotential om cirka 1 i dessa fastigheter. Drift och underhåll Kostnaderna för drift är svåra att påverka på kort sikt. En förbrukningsminskning är ofta kopplad till en åtgärd i fastigheten. Kommunala taxor har under ett flertal år höjts mer än inflationen. Hyreshöjningarna täcker inte de ökade driftkostnaderna, vilket kommer att innebära att fastighetsägarna tvingas sänka ambitionerna när det gäller skötsel och underhåll. Wallenstam arbetar aktivt med att optimera fastigheternas förbrukning och därmed även driftkostnaderna. Exempelvis handlar Wallenstam sedan hösten 23 själva på elbörsen för att erhålla bästa pris på el. Det minskar också känsligheten för svängningar i elpriserna i och med att Wallenstam får en större kontroll över upphandlingen. Wallenstams el-policy reglerar hur handeln ska bedrivas. El-policyn innebär att upphandling får göras för maximalt två år framåt, uppdelat på tre säsonger. Prövning sker löpande om förutsättningar förändras. Wallenstams fastighetsbestånd är väl underhållet. Förvaltningsorganisationen arbetar målmedvetet med uppföljning och styrning av kostnader för varje enskild fastighet. Det ger god kontroll på fastigheter samt liten risk för oförutsedda kostnadsökningar. Upphandlingar sker i allt större utsträckning i delade entreprenader, på så sätt kan priserna pressas i varje del. Omflyttningshastigheten i Wallenstams fastighetsbestånd är låg, och det finns möjligheter att sänka den ytterligare tack vare en fortsatt hög efterfrågan på bostäder. En låg omflyttningshastighet innebär i sin tur minskade förvaltningskostnader. Kostnaderna för hyresgästanpassningar i samband med 36

6 Möjligheter och risker byte av lokalhyresgäst kan komma att öka om konjunkturen är fortsatt svag. Finansnetto Ett fastighetsbolags största enskilda kostnad är räntekostnaden och nivån på marknadsräntan kan förändras snabbt. För att få en stabil räntekostnadsutveckling är det viktigt att ha lång räntebindningstid samtidigt som en kort bindningstid ger den långsiktigt lägsta räntekostnaden. Wallenstam arbetar aktivt med att hitta den rätta mixen mellan dessa, men den genomsnittliga räntebindningstiden kan variera. I anslutning till en fastighetsaffär kan portföljen tillfälligtvis ha en stor andel rörliga lån i väntan på en optimal placering. En förändring av ränteläget med 1 procent i början av året påverkar Wallenstams kostnader med cirka 27, vilket motsvarar 13 procent av Wallenstams kassaflöde från förvaltningen. En ränteuppgång som leder till höjd inflation medför i förlängningen ökade hyresintäkter. Lokalkontrakt är i allmänhet indexreglerade och även på bostadshyrorna får räntehöjningar en effekt. Nuvarande prognoser förutser att Riksbanken troligen sänker reporäntan vårvintern 24 och att 24 kommer bli något volatilt på räntesidan med högre räntenivåer i slutet av året och ytterligare räntehöjningar 25. Fastigheternas värde Nyproduktionen av bostadsfastigheter är mycket låg, samtidigt som efterfrågan på bostäder fortsätter att öka i framför allt storstäderna. Bostadsmarknaden präglas generellt av att ett stort antal hyresrättsfastigheter säljs ut till bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningarnas agerande på marknaden bidrar till att höja prisbilden för bostadsfastigheter. För Wallenstam, med ett stort bostadsbestånd i attraktiva lägen, innebär det en stor värdepotential. Även Wallenstams kommersiella fastigheter är attraktiva och håller en hög uthyrningsgrad. Wallenstam förväntar sig därför inga dramatiska förändringar på de pararmetrar som styr fastigheternas värde på de orter där Wallenstam är representerade. Wallenstams fastighetsportfölj har ett bedömt marknadsvärde om (1 596). Med ett övervärde som beräknas till (3 372). Värdeökningen är främst hänförlig till bostadsfastigheterna. Känslighetsanalys Hyresförändring bostäder, 1 5,8 Hyresförändring lokaler, 1 5,8 Förändring vakansgrad,1 11,6 Förändring av driftkostnader, 1 3,5 Förändring av fastighetsskatten, på bostäder 23,,1-enhet 4,6 Förändring av låneräntan,1-enhet 27, Inkomstskatt Wallenstam har tidigare förvärvat 91 procent av ett bolag som innehåller betydande skattemässigt underskott. Wallenstam har under 23 förvärvat de återstående nio procenten. Underskottet kunde tidigare utnyttjas endast mot vinster från avyttring av aktier. Genom ny lagstiftning tagen av Riksdagen i juni 23 kan underskottet utnyttjas även mot andra vinster. Detta har medfört att Wallenstamkoncernen kan redovisa en uppskjuten skatteintäkt på 277,9 efter diskontering. Efter avdrag för uppskjuten skatt för periodens vinst uppgår den redovisade skatteintäkten till 28,6. Diskonteringen bygger på ett försiktigt utnyttjande av underskottsavdragen. I de fall Wallenstam redovisar resultat som överstiger denna kommer en bokföringsmässig diskonteringsränta att kunna påräknas. Underskottsavdraget uppgår nominellt till 1,3 Mdr, vilket motsvarar ett nominellt värde om cirka 35. Kapitalstruktur Den finansiella risken kan bland annat mätas genom soliditetsmåttet synlig soliditet respektive justerad soliditet. Vilken soliditetsnivå ett företag väljer att arbeta med påverkas i högsta grad av rörelserisken. Wallenstam har, mot bakgrund av sin fastighetsstruktur, en låg rörelserisk, varför bästa avkastning för aktieägarna uppnås genom en förhållandevis låg synlig soliditet. Wallenstams justerade soliditet är avsevärt större. Under år 2 började Wallenstam återköpa delar av utestående aktier. Detta har fortsatt under 23. Sammantaget har cirka 2 procent av aktierna återköpts. Återköpet påverkar inte Wallenstams möjligheter att genomföra investeringar, vilket framgår av en i princip oförändrad affärsvolym. Redovisning enligt International Financial Standards (IFRS) Företag inom EU vars aktier eller andra värdepapper är noterade på börs eller annan marknadsplats skall från och med år 25 upprätta koncernredovisningen i enlighet med IFRS enligt ett beslut i Europaparlamentet 22. Det innebär stora förändringar av gällande redovisningsprinciper inom vissa områden, bland annat i de fall där IFRS kräver eller tillåter värdering av tillgångar och skulder till verkligt värde. Detta har tidigare ej varit tillåtet enligt svensk rätt. En anpassning håller på att ske och Wallenstam har under 23 genomfört en redovisning enligt IFRS. Den för Wallenstams del enskilt största förändringen är principen om att redovisa verkliga värden av fastigheter och finansiella instrument i balansräkningen, och värdeförändringar av dessa i resultaträkningen. 38

7 Möjligheter och risker Redovisning enligt IFRS KONCERNENS RESULTATRÄKNING 23 Nuvarande IFRS redovisning jan-dec jan-dec FASTIGHETSFÖRVALTNING Hyresintäkter 949,2 949,2 Driftkostnader -348,3-348,3 Fastighetsadministration -46, -46, Driftöverskott 554,9 554,9 Avskrivningar fastigheter, -45, Bruttoresultat 554,9 59,8 Förvaltnings- och administrationskostnader -58,2-58,2 Rörelseresultat fastighetsförvaltningen 496,7 451,6 FASTIGHETSRÖRELSE Försäljningsintäkter 234,4 234,4 Kostnad sålda fastigheter -216,6-142,6 Värdejustering fastigheter 337,1 1,1 Resultat fastighetsrörelsen 354,8 92,8 Ränteintäkter 5,2 18,3 Räntebidrag 2,4 2,4 Räntekostnader -316,9-316,9 Värdejustering finansiella instrument -8,6 - Finansnetto -318, -296,2 Resultat före skatt 533,5 248,2 Skatt 188,8 28,6 Resultat efter skatt 722,4 456,8 Förvaltningsresultat, 178,7 155,4 Resultat/aktie, kr 48,83 3,88 Antal aktier, tusental Antal aktier genomsnitt, tusental I redovisning enligt IFRS sker ingen avskrivning på fastigheter. Reglering till verkligt värde sker istället genom en värdejusteringspost avseende årets värdeförändring. Ingående justering till verkligt värde görs direkt till eget kapital och avsättning skatt. Årets värdeförändring av fastigheterna redovisas i en värdejusteringspost vilken påverkar fastighetsrörelsen positivt med 336. Kostnad sålda fastigheter redovisas till fastigheternas verkliga värde enligt senaste värdering. Ränteintäkterna minskar på grund av den diskonterade ränteintäkt som avser skattefordran. Även värdering av skattefordran sker till nominellt belopp vilket påverkat periodens skatt med 35. Även värdering av skattefordran sker till nominellt belopp vilket påverkar årets skatteintäkt med ytterligare 77. Värdejusteringen på finansiella instrument avser icke hedgerelaterade derivatinstrument och el-terminernas verkliga värde. KONCERNENS BALANSRÄKNING 23 Nuvarande IFRS redovisning 31 dec 31 dec TILLGÅNGAR Förvaltningsfastigheter Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Redovisning av fastigheter till verkliga värden innebär för Wallenstam att fastigheternas bokförda värde ökar med motsvarande det bedömda övervärdet, d v s 3 679, eget kapital ökar med motsvarande 72 procent av övervärdet och resterande 28 procent ökar avsättning för skatt. En marknadsvärdering av skulderna innebär en ökning om 89, vilket även det påverkar eget kapital och avsättning skatt. NYCKELTAL Nuvarande IFRS redovisning Resultat efter skatt, mkr 722,4 456,8 Förvaltningsresultat 178,7 155,4 Överskottsgrad, 58,5 58,5 Räntabilitet på synligt eget kapital, 48,6 47,1 Räntabilitet på totalt kapital, 9,9 7,1 Fastigheternas bokförda värde, mkr Fastigheternas marknadsvärde, mkr Fastigheternas direktavkastning, 6,6 7,3 Belåningsgrad, 6,1 59,4 Räntetäckningsgrad 2,6 1,8 Synlig soliditet, 28,2 11,8 Justerad soliditet efter uppskjuten skatt, 28,2 28,6 Data per aktie (kr) Förvaltningsresultat 12,8 1,5 Resultat efter skatt 48,83 3,88 P/E-tal, ggr 3 5 Fastighetsvärde enligt värdering Synligt eget kapital Substansvärde efter uppskjuten skatt Börskurs/substansvärde efter uppskjuten skatt, Börskurs 169, 169, Utdelning 6, 6, Antal aktier i tusental vid periodens utgång Antal aktier i tusental, genomsnitt För Wallenstam skulle en redovisning enligt IFRS avseende 23 innebära att många nyckeltal förbättras. Räntabilitetsmåtten blir högre tack vare att resultatet ökar med 265,6. Den synliga soliditeten är det nyckeltal som förbättras mest för Wallenstam. Den justerade soliditeten och den synliga soliditeten kommer framledes att vara den samma. Beslut om övergång till IFRS avseende redovisning av fastigheter till verkliga värden fattas av Wallenstams styrelse under

8 Flerårsöversikt Flerårsöversikt KONCERNEN I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Fastighetsförvaltning Hyresintäkter Driftkostnader * Driftöverskott Avskrivningar fastigheter Bruttoresultat Förvaltnings- och administrationskostnader * Rörelseresultat fastighetsförvaltningen Fastighetsrörelse Försäljningsintäkter Rörelseresultat fastighetsrörelsen Summa rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Resultat efter skatt Förvaltningsresultat BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Fastigheter Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Synligt eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder räntebärande Kortfristiga skulder ej räntebärande Summa skulder och eget kapital KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Kassaflöde efter förändring av rörelsekapital Nettoinvesteringar Finansiering Förändring likvida medel Disponibel likviditet DATA PER AKTIE Kr Förvaltningsresultat 1,5 5,41 3,71 3,62 3,22 Resultat efter skatt 3,88 19,25 3,52 3,23 9,74 Kassaflöde förvaltningsrörelsen 13,86 9,6 3,65 6,24 5,49 P/E tal, ggr Fastighetsvärde enligt balansräkning Fastighetsvärde enligt värdering Synligt eget kapital 77,7 54,9 38,63 38,68 47,78 Substansvärde efter uppskjuten skatt Börskurs vid årets slut 169, 95, 73, 64,5 47,5 Börskurs/substansvärde efter uppskjuten skatt, Utdelning (*föreslagen utdelning) 6,* 4, 2, 1,6 1,25 Direktavkastning, 3,6 4,2 2,7 2,5 2,6 Direktavkastning inkl. inlösen, 8,2 Antal tusen aktier per balansdag Genomsnittligt antal utestående aktier Det finns inga utspädningseffekter från potentiella stamaktier, exempelvis teckningsoptioner, att beakta. Wallenstams återköp av egna aktier påverkar dock nyckeltalen. 44

9 Flerårsöversikt NYCKELTAL Fastigheternas marknadsvärde Övervärde i fastigheter Substansvärde efter uppskjuten skatt Förvärv av fastigheter Byggnadsinvesteringar Försäljning av fastigheter Fastighetsbestånd Antal kvm, tusental ** 1 141** Bokfört värde per kvm, kronor Marknadsvärde per kvm, kronor Överskottsgrad, * 58,5 54,1 53,4 57, 55,4 Räntetäckningsgrad, ggr 1,8 2,2 1,3 1,3 1,6 Skuldsättningsgrad, ggr 6,8 7,3 9,3 8,3 5,7 Fastigheternas direktavkastning, (exkl.adm. kostnader) 7,3 8,1 7,4 7,8 7,6 Belåningsgrad, Genomsnittlig räntebindningstid, månad Soliditet, 11,8 11,2 8,5 1,1 14,4 Justerad soliditet efter uppskjuten skatt, 28,6 29,9 29,3 3, 25,4 Genomsnittlig ränta på räntebärande skulder, 5,5 5,43 5,49 5,8 5,72 Genomsnittlig ränta per 31 december, 4,6 5,47 5,38 5,72 5,82 Räntabilitet på synligt eget kapital, 47,1 41,8 9, 7,4 22,5 Räntabilitet på totalt kapital, 7,1 9,5 5,9 6,3 7,9 Uthyrningsgrad - hyresvärde, Uthyrningsgrad - yta, *Justering har gjorts för år 2 på grund av ändrade redovisningsprinciper **Justerad efter ommätning Fastigheternas bedömda marknadsvärde Övervärde Bokfört värde Räntabilitet på synligt eget kapital Räntabilitet på synligt eget kapital Rensat från jämförelsestörande poster Kr Förvaltningsresultat/aktie Kr Substansvärde per aktie efter uppskjuten skatt Hyresintäkter Affärsvolym Affärsvolym/resultat Byggnadsinvesteringar Förvärv Försäljning Resultat från fastighetsförsäljningar Resultat

10 Bokslut 23 med kommentarer Resultaträkning Koncernen Moderbolaget FASTIGHETSFÖRVALTNING Hyresintäkter (not 1) 949,2 99, 12,4 13,6 Driftkostnader (not 2) -348,3-371,7-6,7-5,3 Fastighetsadministration (not 4) -46, -45,5-1,1-1, Driftöverskott 554,9 491,8 4,5 7,3 Avskrivningar fastigheter (not 3) -45,1-43,3 -,5 -,6 Centrala administrationskostnader (not 4, 5) -6, -42,6-69,4-54,1 Övriga rörelseintäkter 2, 3,1 58,6 45,1 Övriga rörelsekostnader -,2-2,2,, Rörelseresultat fastighetsförvaltningen (not 7) 451,6 46,8-6,8-2,3 FASTIGHETSRÖRELSEN Försäljningsintäkter 234,3 521,6 64,1 - Kostnad sålda fastigheter -132,3-318,5-16,8 - Administrationskostnader (not 4) -1,3-13, -3,4-2,5 Nedskrivning fastigheter (not 3) -19,5-49,8-4, - Återförd nedskrivning fastigheter (not 3) 2,6 51,1 Återförd tidigare års reservering (not 6), 11,2 Rörelseresultat fastighetsrörelsen 92,8 292,6 39,9-2,5 Summa rörelseresultat (not 7) 544,4 699,4 33,1-4,8 Resultat från andelar i koncernföretag (not 9) ,3 19,9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är finansiella anläggningstillgångar, 1,9 14,2 22,6 Ränteintäkter (not 1) 18,3 5,,1,1 Räntebidrag 2,4 1,4 - - Räntekostnader (not 1) -316,9-329, -61, -36, Finansnetto -296,2-32,7-28,4 6,6 Resultat före skatt 248,2 378,7 4,7 1,8 Uppskjuten skatt (not 11) 28,6-72,2-1,7 1,4 Årets resultat 456,8 36,5 3, 12,2 Vinst per aktie, kronor 3,88 19,25 Antal utestående aktier vid räkenskapsårets utgång, tusental Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental Hyresintäkter och överskottsgrad Hyresintäkter Överskottsgrad Driftöverskott och direktavkastning exkl. administrationskostnader 6, Driftöverskott Direktavkastning exkl. administrationskostnader 9, 8,5 8, 7,5 7, 6, Driftöverskott och direktavkastning inkl. administrationskostnader 6, Driftöverskott Direktavkastning inkl. administrationskostnader 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 5

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer

Ekonomi. Ekonomisk utveckling

Ekonomi. Ekonomisk utveckling 46 Ekonomi Basen i bolagets stabila finansiella position är en stark balansräkning med en för branschen hög soliditet. Betydande övervärden i fastighetsportföljen och låg skuldsättningsgrad ger ytterligare

Läs mer

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö.

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö. llens Årsredovisning 1996 Växtkraft. Vi utvecklas tillsammans med våra hyresgäster, i takt med omvärlden och låter våra aktieägare och affärspartners få del av värdetillväxten. Detta är är ett mer än 50

Läs mer

Redovisningsprinciper och noter

Redovisningsprinciper och noter F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R Not 1 Grunder för redovisningen Koncernredovisning Intäkter Avskrivningar Nedskrivningar Redovisningsprinciper och noter (Alla belopp i Mkr om inget annat anges.)

Läs mer

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra fastigheter 16 21 Årsredovisning 22 36

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Förvärv i Härnösand slutfört under fjärde kvartalet Ny förvaltningsorganisation operativ från årsskiftet Ytterligare lån refinansierade till förbättrade villkor Väsentliga händelser

Läs mer

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014.

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014. Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden i sammandrag Första halvåret

Läs mer

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan återtog under året förstaplatsen i fastighetsbranschens NöjdKundIndex. En bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Jämförelser angivna inom parentes avser januari-december 1999 förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser utgången

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

2013 för den late. Innehållsförteckning. 2013 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %.

2013 för den late. Innehållsförteckning. 2013 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %. årsredovisning 2 Innehåll NordhalLa 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick per bokslutsdagen

Läs mer

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Heimstaden Årsredovisning 2008 2008 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr Driftnettot uppgick till 386,6 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Fastigheter har förvärvats för ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2007 ökade till 355,5 miljoner kronor (245,4 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

nya För dimensioner Året i korthet dynamisk innovativ öppen seriös en driven och inspirerande region läs om ort för ort utvecklingen

nya För dimensioner Året i korthet dynamisk innovativ öppen seriös en driven och inspirerande region läs om ort för ort utvecklingen läs om utvecklingen ort för ort diös i flera dimensioner dynamisk innovativ öppen seriös För nya dimensioner om den långsiktiga uppbyggnaden av varumärket diös Året i korthet 2010 en driven och inspirerande

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) ÅRET 2014 Hyresintäkterna ökade till 32,3 miljoner kronor

Läs mer