Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet"

Transkript

1 Budget 2010

2 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service när intäkterna inte ökar i samma takt som tidigare. Är man del av en styrande majoritet måste man ta det ansvaret. Därför är det en återhållsam budget som nu presenteras, där kärnverksamheterna prioriteras och där valfrihet, kvalitet och låga kostnader sätts i fokus. Årets budget präglas naturligtvis även av den vision för Lidingö stad som kommunfullmäktige beslutade om i juni. FOTO: PETER KNUTSON Poikela En vision som lyfter fram Lidingö som hälsans ö, som erbjuder en kreativ miljö för människor och företag, som är en del av Stockholmsregionen och som klarar balansen mellan utveckling och miljö. En stad som prioriterar trygghet och valfrihet, gör kloka miljöval, hushållar med skattebetalarnas resurser och som har ambitionen att vi ska ha landets bästa skolor. Men årets budget, där nettokostnaderna för första gången överstiger 2 miljarder kronor, handlar inte enbart om besparingar, utan även om utveckling och förnyelse, ökad kvalitet och förbättrad service till Lidingöborna. För att ge några konkreta exempel så fortsätter arbetet med exploateringen av Dalénum liksom översynen av översiktsplanen samtidigt som planprogrammen för Centrum/Torsvik och Högsätralyftet tar fart. Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Kundvalssystem införs inom särskilda boenden samtidigt som bygget av ett nytt äldreboende vid Rudboda centrum påbörjas. Björnbo sjukhem läggs ner, men ersätts av Nilstorpsgården med dubbelt så många platser. Fortsatt stora underhållsarbeten genomförs på Lidingöbroarna de närmaste åren. Renhållningen i Centrum förbättras. Nytt längdskidåkningsspår anläggs vid skidbacken och biblioteket permanentar sin försöksverksamhet med söndagsöppet. Dessa är några exempel på alla de förbättringsåtgärder, stora som små, som kommer att ske under nästa år. Genom kloka prioriteringar kommer vi därför alltjämt kunna erbjuda Lidingöborna en kommunal service av mycket hög kvalitet. Och när krisen är över kommer vi att stå väl rustade för framtiden. Paul Lindquist Kommunstyrelsens ordförande

3 Innehållsförteckning Inledning Sida Sammanfattning 1 God ekonomisk hushållning 2 Året som kommer 3 Kommunstyrelsens budgetdirektiv i sammandrag 4 Lidingö stads vision 5 Stadens hälsoprofil 6 Fem år i sammandrag 7 Omvärlden 8 Befolkningsprognos 9 Stadens ekonomi 11 Resultatbudget 14 Balansbudget 15 Finansbudget 16 Driftbudget med tilldelade kommunalskattebidrag 17 Investeringsplan 18 Resultatöversikt 19 Ordförklaringar 20 Verksamhetsplan Central politisk organisation/stadsledning 21 Konsult- och servicekontoret 26 Miljö- och stadsbyggnadskontoret 35 Fastighetsförvaltningen 45 Utbildningsnämnden 55 Äldre- och handikappnämnden 83 Socialnämnden 106 Kultur- och fritidsnämnden 114 Tekniska nämnden - Skattefinansierad verksamhet Vatten och avlopp Avfall Jord- och stentipp 168 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 171 Investeringsplan 172 Omslagsbild: Foto från SL AB med fotomontage utformat av Eva Johansson, informationsenheten Lidingö stad.

4 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde den november 2009 budget för 2010 och plan för , i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsen föreslår oförändrad kommunalskatt för Lidingö stads kommunalskatt kommer år 2010 att uppgå till 18,86 kronor. Vid en oförändrad landstingsskatt på 12,10 kronor kommer således den samlade kommunalskatten att uppgå till 30,96 kronor. Lidingö stad redovisade mycket starka resultat under åren Detta har möjliggjort skattesänkningar, egenfinansiering av investeringar samt utbyggnad av förskolan och äldreomsorgen. Inför 2008 förstärktes även resurserna för den väg- och fastighetsunderhåll samt parkskötsel, landskapsvård och klotter. Årligen har betydande volymtillskott tillförts stadens kärnverksamheter. Även 2010 tillförs kärnverksamheterna betydande tillskott för att möta ökade volymer. Inom förskolan och skolan samt äldre- och handikappomsorgen uppgår volymtillskottet till cirka 29 mkr. Den kraftiga turbulensen på världens finansmarknader under hösten 2008 och den påföljande lågkonjunkturen har medfört mycket stora nedskrivningar av skatteintäktsprognoserna för kommunerna de närmaste åren. Prognoserna för 2010 samt planåren visade på betydande underskott för staden. Kommunstyrelsen beslöt därför att i budgetdirektiven till nämnderna lägga besparingskrav på 80 mkr, vilket motsvarar cirka 3,5 procent av kostnaderna, inför På grund av de förväntat kraftigt minskade skatteintäkterna för 2010 och de närmast följande åren beslutade regeringen i vårpropositionen att öka bidragen till kommunsektorn med sju miljarder kronor 2010 samt fem miljarder för år ch I höstens budgetproposition tillförde regeringen ytterligare tio miljarder till kommunerna år 2010 i form av ett tillfälligt konjunkturstöd. Regeringens beslut om ökat stöd till kommunerna har för Lidingös del resulterat i ett tillskott på drygt 42 mkr för Resultatet för 2010 budgeteras till 24 mkr. Nämndernas budgetförslag har tillstyrkts med vissa smärre justeringar. För åren 2011 och 2012 indikerar nuvarande prognos en obalans med negativa resultat på -24 mkr respektive -65 mkr vilket kommer att kräva fortsatta besparingsåtgärder. Förändringar i befolkningsstrukturen ställer krav på betydande resurstillskott. En särskild utmaning har staden i att möta det stora tillskottet av skolelever. Fram till år 2017 beräknas antalet grundskoleelever öka med cirka 1000 vilket motsvarar en ökning med 20 procent. Vidare kräver det ökande antalet äldre lidingöbor en utbyggnad av äldreboenden under de närmaste åren. Även tillgången på gruppboenden måste tillgodoses. Investeringsverksamheten blir omfattande de kommande åren. För 2010 beräknas investeringarna uppgå till drygt 197 mkr. Det påföljande året beräknas investeringarna öka till 310 mkr. Det omfattande investeringsbehovet är främst hänförligt till behovet av fler skollokaler för att kunna möta elevtillströmningen inom grundskolan. En ny grundskola kommer att byggas i samband med exploateringen av Dalenumområdet. Investeringsmedel för att möta utbyggnadsbehovet har preliminärt avsatts till en investeringsreserv. 1

5 De omfattande investeringarna kommer att medföra en ökad låneskuld och därmed ökade finansiella kostnader vilket i sin tur begränsar utrymmet i driftbudgeten. Budget för 2010 innebär mot bakgrund av det ekonomiska läget besparingar inom i princip hela verksamheten samtidigt som medel tillförs för att möta kostnadsökningar samt ökade behov på grund av förändringar i befolkningsstrukturen. De underskott som prognostiseras de närmast kommande kommer att ställa krav på fortsatta effektiviseringar och rationaliseringar inom hela den kommunala verksamheten. Förmågan att snabbt kunna anpassa organisation och verksamhet efter rådande förutsättningar är av central betydelse. För att möta kommande kostnadsökningar har verksamheternas ekonomiska ramar räknats upp med 2 procent inför För åren är kostnaderna likaså uppräknade med 2 procent årligen. God ekonomisk hushållning Kommunallagen ställer krav på en god ekonomisk hushållning i kommunerna. I budgeten ska staden ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering om resultatet är förenligt de med mål fullmäktige beslutat om. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Stadens definition på att god ekonomisk hushållning råder är att de mål som fastställt i budget uppnås inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser och balanskravet. Det finns inom staden ett väl utvecklat system för ekonomisk rapportering inom förvaltningsorganisationen samt till kommunstyrelsen och nämnder. Regelbunden rapportering om den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen sker till nämnder och kommunstyrelse. Lagstiftningen fastlägger en miniminivå finansiellt för begreppet god ekonomisk hushållning. Budget ska upprättas så att intäkter överstiger kostnader, det så kallade balanskravet. Om bokslutet för det aktuella året uppvisar ett negativt resultat ska detta täckas i budget senast tre år senare. Lidingö har endast vid ett tillfälle inte lyckats uppfylla balanskravet. År 2004 redovisades ett underskott på 22 mkr. Detta återställdes påföljande år då staden kunde redovisa ett positivt resultat på 82 mkr i förhållande till balanskravet. För år 2009 indikerar prognosen i anslutning till delårsrapporten ett positivt resultat på 33 mkr mot balanskravet. Budget för 2010 utmynnar i ett förväntat resultat på 24 mkr som således uppfyller det lagstadgade kravet och stadens egna finansiella mål om att resultatet ska motsvara en procent av bruttoomslutningen. 2

6 Året som kommer Viktiga händelser Översynen av Lidingös översiktsplan fortsätter med planerat antagande under år 2011 Fortsatt arbete med exploateringsprojektet i Dalénum. Fortsatt arbete med planprogram för Centrum/Torsvik och Gångsätra/Högsätra Planering av skolverksamhet och skollokaler inför den stora ökningen av antalet barn de kommande åren. Om- och tillbyggnad av Rudboda skola för utökad kapacitet med ca 100 elever påbörjas. Återuppbyggnad av Torsviks förskola påbörjas Allmän förskola från det år barn fyller 3 år införs enligt lag Valfrihetssystem inför inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden Björnbo sjukhem med 39 platser avvecklas Nilstorpsgårdens vård- och omsorgsboende med 80 platser startar Stödet till personer som vårdar anhöriga förstärks Nya Lidingöbron blir föremål för fortsatta underhållsåtgärder Gamla Lidingöbron måste enligt dom i Högsta domstolen vara öppningsbar vilket kan föranleda omfattande arbeten under året. Gatuunderhållet i form av förnyad asfaltsbeläggning minskas temporärt Renhållningen av Lidingö Centrum förbättras Insatserna för att höja standarden på stadens lekplatser fortsätter Plan för upprustning av Breviksbadet tas fram. Nya längdskidspår anläggs i anslutning till Ekholmsnäs skidbacke Bibliotekets försöksverksamhet med söndagsöppet permanentas Lidingös kulturhistoriskt intressanta byggnader samlas i en kulturhusguide 3

7 Kommunstyrelsens budgetdirektiv i sammandrag I budgetdirektiven klarläggs bland annat följande: Kommunallagen kräver att målstyrning tillämpas i kommunerna. Kommunstyrelsen har uttalat att staden ska förbättra styrningen och uppföljningen i detta avseende. Målstyrningskedjan redovisas nedan under egen rubrik. 1. Inriktning på stadens ekonomiska politik Kommunstyrelsen anser följande: Lidingö ska sträva efter så låg kommunalskatt som möjligt. Den kommunala servicen som är nödvändig för den enskilde ska finnas, men i högre utsträckning än idag ske genom kundval eller vara utlagd på entreprenad i syfte att öka valfriheten, höja kvalitén och/eller sänka kostnaderna. Stadens service och uppgifter ska ses utifrån ett medborgarperspektiv och inte ur ett producentperspektiv. Kravet på en fortsatt kvalitativt god verksamhet inom skola, förskola och social omsorg samt teknisk infrastruktur ställer krav på hög produktivitet och effektivitet. Stora insatser görs i Lidingö genom ideell verksamhet av föreningar och enskilda. Omfattningen av sådan ideell verksamhet kommer troligen att öka i framtiden. Det är angeläget att staden så långt som möjligt medverkar till att underlätta för organisationer och enskilda att ytterligare utveckla ideella och frivilliga insatser. 2. Direktiv och ramar för nämndernas budgetarbete Kommunstyrelsen konstaterade att prognosen för pekade på betydande obalanser för perioden beroende på kraftigt vikande skatteintäkter som orsakats av den lågkonjunktur världsekonomin hamnat i. Prognosen byggde på en årlig uppräkning av nämndernas anslag med 2 procent för att möta kommande kostnadsökningar samt tillskott för att möta volymökningar beroende på befolkningsförändringar som påverkar stadens kärnverksamheter. Mot bakgrund av obalanserna beslutade kommunstyrelsen att sedan ovan nämnda tillskott lagts ut ålägga nämnderna ett besparingskrav på 80 miljoner kronor. Målstyrning Kommunallagen kräver att målstyrning tillämpas i kommunerna. Målstyrning kräver en sammanhängande målkedja från kommunfullmäktige till verksamheten i linjen där det måste finnas en klar koppling mellan målen på de olika nivåerna. Staden har i en omfattande process format en vision och strategiska mål för staden som ska ligga till grund för stadens målstyrning. Med utgångspunkt från visionen och de strategiska målen ska nämnderna forma sina verksamhetsmål. Verksamhetsmålen ska enligt kommunallagen följas upp i årsredovisningen och delårsrapporten. 4

8 Lidingö stads vision Vision för Lidingö hälsans ö På Lidingö ges människor förutsättningar för en god hälsa. Lidingö erbjuder en kreativ miljö för människor och företag. Lidingö är en del av Stockholmsregionen och klarar balansen mellan utveckling och miljö. Lidingö har Sveriges bästa skolor. På Lidingö känner man trygghet i livets alla skeden. Strategiska mål Lidingöborna upplever största möjliga valfrihet. Stadens verksamhet baseras på ett kundfokus och utgår från Lidingöbornas behov och önskemål. Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval. Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna. Lidingö stad hushållar effektivt med skattebetalarnas pengar. Finansiellt mål Lidingö stad har en ekonomi i balans, grundad på en låg kommunalskatt. Stadens överskottsmål är 1 % av verksamhetens kostnader. 5

9 Stadens hälsoprofil I juni 2005 antog kommunfullmäktige Lidingö stads hälsoprofil, som utgår från en bred definition av begreppet hälsa: fysisk hälsa (att ha en kropp som fungerar), psykisk hälsa (att känna välmående) samt social hälsa (att ha bra relationer). Hälsa i alla dess former är därmed den bärande idén i varumärket Lidingö. Staden med dess nämnder och förvaltningar har en viktig roll i att stärka förutsättningarna för god hälsa på Lidingö, och all verksamhet i staden ska genomsyras av ett hälsotänkande. Arbetet ska ske i samverkan med föreningar och företag. Målen för hälsoarbetet sammanfattas i elva kortfattade punkter, som varje förvaltning ska bryta ner till handlingsplaner i verksamheterna. 1) Idrotten ska leda till hälsa 2) a) Alkoholkonsumtionen bland ungdomar ska minimeras b) Alkoholkonsumtionen bland vuxna högriskkonsumenter ska minska 3) Den psykiska hälsan bland ungdomar ska förbättras 4) Ätstörningar, rökning och droger bland ungdomar ska minimeras 5) Äldre ska erbjudas alternativ till ensamhet 6) Stadens anställda ska bli friskare 7) Buller på utsatta platser ska minska 8) Skolbarnens fysiska aktivitet ska stimuleras och färre bilar ska finnas kring stadens skolor 9) Övervikt bland vuxna ska minska och möjligheten till spontan fysisk aktivitet öka 10) Hälsan hos socialt utsatta grupper ska förbättras 11) Den yttre miljön ska förbättras Många projekt och satsningar på hälsa har genomförts under senare år. Till exempel lånar Lidingö stad ut ledig datorkapacitet till forskningen och ett internationellt arbete pågår för att kunna delta i EU-samarbeten kring hälsofrågor. Samtliga kommunala skolor och förskolor har en lokal hälsoplan och flera skolor har utökat antalet timmar i ämnet idrott och hälsa. På Lilla Högsätra skola står filosofiska promenader på schemat för att locka barnen till både rörelse och övning i att tänka utan begränsningar. På Klockargården tillämpas vandrande skolbussar som innebär att barnen går till skolan Stadens frivilligsamordnare inom äldre- och handikappomsorgen organiserar personer som på olika sätt vill bidra med frivilliga arbetsinsatser för att stärka livslusten och hälsan hos sina medmänniskor. Och kulturnatten sätter vartannat år strålkastarljuset på öns rika kulturliv. 6

10 Fem år i sammandrag (mkr) Prognos Verksamhetens intäkter 410,9 402,1 377,1 377,7 362,8 Jämförelsestörande intäkter 2,1 5,8 17,2 27,1 28,0 Verksamhetens kostnader , , , , ,3 Jämförelsestörande kostnader - - 0,0-6,3-13,1 Avskrivningar -85,7-80,7-73,9-72,1-66,0 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,6 Skatteintäkter 2 203, , , , ,3 Statsbidrag/utjämning netto -267,0-267,1-261,6-271,5-273,1 Utdelning från av staden ägda bolag 15,2 0,7 0,2 0,5 0,4 Finansnetto -17,8-1,0 31,9 23,2-9,3 Omvärdering finansiella placeringar 28,9-28, ,0 Årets resultat 22,5 24,8 111,2 127,8 147,7 Avstämning mot balanskravet 32,7 68,7 82,5 99,4 60,7 Andel av nettokostnader (%)1 95,9 93,2 92,3 90,7 91,3 Investeringsutgifter 202,0 159,0 168,5 168,9 128,9 Kassalikviditet (%) Pensionsåtagande (inkl. löneskatt) 898,3 898,6 945,9 881,4 764,1 Låneskuld 225,0 200,0 150,0 220,0 230,0 Eget kapital 1 805, , , , ,6 Soliditet (eget kapital/ totala tillgångar) (%) Utdebitering, Lidingö stad 18:86 18:86 18:96 19:17 19:37 1 Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar i relation till skatteintäkterna efter justering med generellt statsbidrag och utjämning. 2 Kortfristiga fordringar - lager/kortfristiga skulder 7

11 Omvärlden Världen Världsekonomin är på väg ur den djupaste konjunkturnedgången sedan andra världskriget. Under senare tid har det kommit allt fler tecken på att det kraftiga BNP-fallet i världen har avstannat. Stora penning- och finanspolitiska stimulanser har gjorts världen över för att hejda krisen. Finansmarknaderna har börjat fungera bättre, vilket är en viktig förutsättning för ekonomisk återhämtning. Även världshandeln ökar åter. Erfarenheten visar dock att lågkonjunkturer där finansmarknaderna har bidragit till nedgången tenderar att pågå längre och återhämtningen bli långsam. Efter 2009 års BNP-fall i OECD-området prognostiseras nu en modest ökning för de närmaste två åren Sverige För den kraftigt exportberoende svenska ekonomin medför de enorma påfrestningarna på världsekonomins finansiella system och det djupa fallet i det internationella handelsutbytet ett historiskt fall av produktion och BNP. För 2009 beräknas BNP minska med omkring 5 procent. Det finns dock tecken som indikerar en viss återhämtning för den svenska ekonomin men vägen tillbaka till de senaste årens tillväxt blir sannolikt lång. Resursutnyttjandet och investeringsnivåerna inom näringslivet är lågt. Arbetslösheten förväntas öka och de närmaste årens beräknade tillväxt kommer att mötas genom en ökad produktivitet. En vändning för arbetsmarknad och skatteunderlag kan skönjas först fram emot 2012 under förutsättning att ekonomin fortsätter att stabiliseras samtidigt som arbetsmarknadsläget på sikt stabiliseras. Staden Lidingö stads ekonomiska ställning är stark. Soliditeten är hög och stadens samlade pensionsåtaganden täcks till stor del av de på kapitalmarknaden avsatta medlen. Borgensåtaganden är begränsade och de av staden helägda bolagen är ekonomiskt starka. Konjunkturfall och en ökad arbetslöshet innebär dock en kraftig minskning av skatteunderlaget och därmed skatteintäkterna för kommunsektorn. För 2009 beräknas hälften av landets kommuner redovisa negativa resultat. Staten har mot det allvarliga läget tillfört sektorn betydande resurser för de närmaste åren. Det försämrade ekonomiska läget har medfört att verksamheterna för 2010 ålagts besparingskrav på 80 mkr. Det budgeterade resultatet för 2010 är positivt. För planåren kommer dock sannolikt ytterligare åtgärder att behöva vidtas för att uppnå stadens finansiella mål om ett överskott motsvarande en procent av kostnaderna. 8

12 Befolkningsprognos Lidingö hade invånare i januari 2009, och väntas fortsätta att öka under året. Lidingös befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden. En stor del av befolkningsökningen antas bero på utbyggnaden av bostadsområdet Dalénum. Det är framförallt de äldre och skolbarnen som ökar. Staden har upplevt en babyboom de senaste åren, vilket lett till många barn i förskoleåldern. Men nu tyder mycket på att fruktsamhetstalen är på väg nedåt. Inflyttningen av barnfamiljer beräknas vara stor även i framtiden. Barnkullarna i förskolan väntas bli mindre eftersom barnafödandet sjunker, medan skolbarnen beräknas öka under prognosperioden. Medellivslängden är hög på Lidingö, och kommunen har många äldre och pensionärer. De kommande åren blir pensionärerna ännu fler, framförallt de i åldrarna år. Folkmängdsutveckling Prognos

13 Nedanstående diagram visar utvecklingen i åldersklasser den sista december respektive år. Skolbarn 6-11-åringarna beräknas öka fram till 2015 för att sedan minska. Antalet åringar bedöms minska ett par år framåt, men efter 2013 börjar en successiv ökning av antalet ungdomar och efter 2015 blir ökningen kraftigare. Det är då de stora barnkullarna från de senaste åren blir tonåringar och börjar närma sig gymnasieåldern. Prognos över antal förskolebarn och skolbarn år 6-11 år år år Äldre och pensionärer Både andelen och antalet invånare över 65 år förväntas öka under prognosperioden. Bland åringar beräknas antalet nå sin topp 2016 med personer, sedan minskar åldersgruppen något. Framförallt märks ökningen bland åldersgruppen år, där antalet bedöms växa med drygt personer på femton års sikt. Gruppen 85-w år beräknas hålla en relativt oförändrad nivå under prognosperioden. Prognos över antal äldre år år 85-w år

14 Stadens ekonomi Resultatbudget Stadens resultatbudget för 2010 innebär ett positivt resultat på 24,0 mkr. Skatteintäkterna är beräknade på en skattesats om 18,86 kr. Vidare är skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning som är upptagna i resultatbudgeten beräknade utifrån Sveriges kommuner och landstings, SKLs, skatteunderlagsprognos och preliminära beräkningar av inkomst- och kostnadsutjämningar från Statistiska centralbyrån (SCB), samt stadens befolkningsprognos. Skatteunderlaget i riket beräknas öka med 5,5 procent 2009 och 0,8 procent Lidingös skatteunderlag beräknas öka med 4,8 procent respektive 0,89 procent. Sammantaget minskar generella statsbidrag och utjämning netto med 122 mkr. Inkomstutjämningsbidraget minskar med 26,5 mkr till följd av att skatteunderlagets ökning avtar i riket. Stadens kostnadsutjämningsbidrag fortsätter att öka i omfattning, till följd av stadens befolkningsstruktur med många äldre och många små barn. Mellan 2009 och 2010 ökar bidraget med ca 13 mkr. Regleringsbidraget har beräknats till 11 mkr mot föregående års avgift på -21 mkr. Regeringens konjunkturtillskott för 2010 uppgår till 42,4 mkr. Vinstutdelning från Lidingöhem AB föreslås med sammanlagt 0,2 mkr, vilket motsvarar skälig avkastning på aktiekapitalet. Från Lidingö Stads Tomt AB föreslås ingen vinstutdelning. Finansnettot har beräknats till 6 mkr. Då ingår förväntad avkastning på stadens placeringar och räntekostnader för stadens lån. Balansbudget De materiella anläggningstillgångarnas bokförda värde ökar med 93 mkr och uppgår till 1 683,7 mkr vid 2010 års utgång, enligt framtagen investeringsplan på 197,4 mkr och beräknade avskrivningar på 100 mkr. De långfristiga placeringarna beräknas öka med 15,7 mkr till 771,7 mkr. Det egna kapitalet beräknas uppgå till 1 829,5 mkr vid utgången av Avsättningen för pensioner i balansräkningen beräknas minska med 3,2 mkr. Avsättningen består av garantipensioner, efterlevandepensioner och förmånsbestämd pension för de som gick i pension före Från 2009 försäkrar staden de förmånsbestämda pensionerna och någon avsättning kommer inte att göras för framtida pensioner. Pensionsförmåner intjänade före 1998 samt pensionsförpliktelser enligt visstidsförordnanden redovisas som ansvarsförbindelser. 11

15 Finansbudget Av finansbudgeten framgår att den löpande verksamheten tillsammans med förändringar i rörelsekapitalet väntas frigöra 120,8 mkr. Låneskulden beräknas vid ingången av året uppgå till 225 mkr. Genomförande av investeringsplanen på 197,4 mkr tillsammans med återinvestering av förväntad direktavkastning på stadens placeringar om 15,7 mkr resulterar i att anläggningstillgångarna ökar med 213,1 mkr. Finansieringsunderskottet beräknas således uppgå till 92,3 mkr. Med en upplåning på 80 mkr ökar låneskulden till 305 mkr och likviditeten minskar med 12,3 mkr. För extern upplåning föreslås en ram på 400 mkr. Driftbudget Stadens driftbudget presenteras på sidan 17. Där framgår också de anslag av kommunalskattemedel som nämnderna tilldelas. Centrala pensions- och omställningskostnader har budgeterats till 52,1 mkr och medel för kommunstyrelsens förfogande till 2 mkr. Ett bidrag på 30 mkr har budgeterats för åtagande gentemot SL AB. Nettokostnaden uppgår till 2 015,3 mkr och ökar med 75,0 mkr, eller 3,9 procent från den förväntade prognosen för Investeringsplan Stadens investeringsplan innebär för 2010 att investeringar på 197,3 mkr planeras. Ny- och ombyggnationer i stadens skolor, nya gruppboenden inom handikappomsorgen och investeringar i lidingöbroarna och utbyte av gatu- och parkbelysningsanläggningarna är några av de större utgiftsposterna i investeringsplanen. Investeringsreserven, uppgår till 88,0 mkr och föreslås stå till kommunstyrelsens förfogande. Det är omfattande investeringar även åren framöver beräknas 310,2 mkr investeras i stadens anläggningar och verksamheter och 2012, 157,1 mkr. Investeringsplanen ska vara vägledande för respektive nämnds fortsatta planering. Investeringsplanen redovisas på sidan 18. Övrigt Anslagsbindningen för resultat- och investeringsbudgeten fastställs efter ansvarsnivån nämnd. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om balansering av nämndernas resultat från 2009 till 2010 via resultatutjämningsfond och överföring av investeringsbudget från 2009 till 2010 via överföringsbudget. 12

16 Långfristiga låneskuldens utveckling mkr Investeringar mkr 350,0 310,2 300,0 250,0 200,0 168,9 168,5 159, ,4 157,1 150,0 100,0 85,5 127,5 108,7 102,8 128,9 50,0 0,

17 Stadens resultatbudget (mkr) Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter 420,9 410,9 402,1 Jämförelsestörande intäkter* - 2,1 5,8 Verksamhetens kostnader , , ,4 Avskrivningar -100,0-85,7-80,7 Verksamhetens nettokostnader , , ,2 Skatteintäkter 2 178, , ,3 Generella statsbidrag och utjämning (not 1) -145,3-267,0-267,1 Utdelning från av staden ägda bolag 0,2 15,2 0,7 Finansnetto 6,0-17,8-1,0 Omvärdering finansiella placeringar - 28,9-28,9 Årets resultat 24,0 22,5 24,8 Justerat resultat enligt balanskravet 32,7 68,7 (not 1) Budget Prognos Bokslut Inkomstutjämning -485,4-511,9-487,5 Kostnadsutjämning 227,0 213,8 184,3 Regleringsbidrag/-avgift 11,2-21,1-19,5 Tillfälligt konjunkturstöd ,4 0,0 0,0 LSS-utjämning -0,3-7,6-0,5 Kommunal fastighetsavgift 59,8 59,8 56,1 Summa -145,3-267,0-267,1 * Mark-/fastighetsförsäljningar 14

18 Stadens balansbudget (mkr) Budget Prognos Bokslut Immateriella anläggningstillgångar 8,9 4,5 4,1 Materiella anläggningstillgångar 1 683, , ,7 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i av staden ägda företag 6,3 6,3 6,3 Andra aktier och andelar 31,0 31,0 29,5 Fordringar på av staden ägda företag 0,0 0,0 0,0 Andra fordringar 0,0 0,0 0,0 Placeringar 771,7 756,0 725,5 Summa anläggningstillgångar 2 501, , ,1 Lager 2,4 2,4 2,4 Fordringar på av staden ägda företag 0,4 0,4 0,4 Övriga fordringar 98,3 98,3 109,1 Kassa och bank 14,7 27,0 77,6 Summa omsättningstillgångar 115,8 128,1 189,5 SUMMA TILLGÅNGAR 2 617, , ,6 Eget kapital 1 829, , ,0 därav årets resultat 24,0 22,5 24,8 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 61,0 64,2 87,9 Summa avsättningar 61,0 64,2 87,9 Lån 305,0 225,0 200,0 Andra skulder 0 0,0 0,0 Summa långfristiga skulder 305,0 225,0 200,0 Skulder till av staden ägda företag 12,8 12,8 18,0 Övriga skulder 409,1 409,1 341,7 Summa kortfristiga skulder 421,9 421,9 359,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 617, , ,6 Ansvarsförbindelse avseende pensions- 826,6 834,1 810,7 åtaganden (inkl. löneskatt) 15

19 Stadens finansbudget (mkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Budget Prognos Årets resultat 24,0 22,5 Vinst vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter 0,0-2,1 Justering för av- och nedskrivningar 100,0 86,6 Omvärdering finansiella placeringar 0,0-28,9 Justering för gjorda avsättningar -3,2-23,7 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 120,8 54,4 Ökning/minskning kortfristiga lager 0,0 0,0 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0,0 10,8 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0,0 62,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten 120,8 127,4 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar -4,4-1,6 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Investering i materiella anläggningstillgångar -193,0-200,4 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 2,9 Investering i finansiella anläggningstillgångar -15,7-48,6 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 44,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -213,1-203,0 Finansieringsöver-/underskott -92,3-75,6 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 80,0 25,0 Amortering skuld 0,0 0,0 Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 Minskning långfristiga fordringar 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 80,0 25,0 Årets kassaflöde -12,3-50,6 Likvida medel vid årets början 27,0 77,6 Likvida medel vid årets slut 14,7 27,0 16

20 Driftbudget med tilldelade kommunalskattebidrag (mkr) Kommunalskattebidrag Verksamhetens Intäkter Kostnader Central politisk org. och stadsledningskontor 65,8 9,0 74,8 -varav enbart centr pol org och stadsledning 46,1 3,0 49,1 -varav räddningstjänst 23,8 0,2 24,0 -varav mark- och exploatering -4,1 5,8 1,7 Konsult- och servicekontor* 0,0 89,3 89,3 Miljö- och stadsbyggnadskontor 31,0 9,5 40,5 Fastighetskontor 9,5 276,4 285,9 Utbildningsnämnd 977,5 130, ,5 Äldre- och handikappnämnd 699,4 121,2 820,6 Socialnämnd 53,4 8,6 62,0 Kultur- och fritidsnämnd 72,4 30,5 102,9 Tekniska nämnden, teknik och natur mm 78,0 22,8 100,8 Tekniska nämnden, VA, renhållning mm 0,0 91,0 85,6 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 0,7 0,0 0,7 Övrigt** 96,0-96,0 Summa*** 2 083,7 788, ,6 Avgår internränta -63,0 Verksamhetens nettokostnader ,3 * Konsult- och servicekontoret är intäktsfinansierat, därav inget kommunalskattebidrag. ** Varav centrala pensions- och omställningskostnader 52,1 mkr, medel till kommunstyrelsens förfogande 2 mkr och 30 mkr avsatta för åtagande gentemot SL AB. *** I summan för verksamhetens intäkter och kostnader ingår externa och interna poster inklusive interränta och avskrivningar, dock ej nämndsinterna poster. 17

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: Peter Knutson

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: Peter Knutson Budget 2009 foto: Peter Knutson De senaste årens effektiviseringar gör att staden står sig väl för att möta den lågkonjunktur som vi nu befinner oss i. Nämndernas budgetramar ökar nästa år med tre procent,

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Budget 2013. Foto: Joakim Trolle

Budget 2013. Foto: Joakim Trolle Budget 2013 Foto: Joakim Trolle Tack vare god ekonomisk hushållning har Lidingö stad alltjämt en stark ekonomi. Vi prioriterar det viktiga, undviker utsvävningar och presenterar en budget med ett överskott

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

DATUM DNR 2015-10-21 KS/2015:202. Budget 2016

DATUM DNR 2015-10-21 KS/2015:202. Budget 2016 DATUM DNR 2015-10-21 KS/2015:202 Budget 2016 och plan för 2017-2018 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Året som kommer... 6 Stadens vision och strategiska mål... 7 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning...10

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-08-27 KS/2015:197 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Foto: Eddie Granlund. Budget 2014. Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02

Foto: Eddie Granlund. Budget 2014. Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02 Foto: Eddie Granlund Budget 2014 Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02 Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget för 2014 och plan för 2015-2016 Allt fler tecken tyder på att den djupa internationella

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Bilaga till förslagsskrivelse 2011-10-26. Budget för 2012

Bilaga till förslagsskrivelse 2011-10-26. Budget för 2012 Bilaga till förslagsskrivelse 2011-10-26 Budget för 2012 och plan för 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning Sammanfattning s 1 God ekonomisk hushållning s 3 Året som kommer s 4 Kommunstyrelsens budgetdirektiv

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Patric Andersson Stadsledningskontoret 08-731 30 83 2014-11-03 KS/2014:183. Budget för 2015. och plan för 2016-2017

HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Patric Andersson Stadsledningskontoret 08-731 30 83 2014-11-03 KS/2014:183. Budget för 2015. och plan för 2016-2017 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Patric Andersson Stadsledningskontoret 08-731 30 83 2014-11-03 KS/2014:183 Budget för 2015 och plan för 2016-2017 1 KSO 2 Innehållsförteckning Inledning Sammanfattning...

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad

Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2016-04-20 KS/2016:113 Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2016 är budgeterat till 30,5 mnkr, vilket motsvarar det

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson Budget 2008 foto: eva Johansson Paul Lindquist För tredje året i rad sänker vi nu skatten för lidingöborna, denna gång med 10 öre. Den sammanlagda skattesänkningen under de tre åren uppgår nu till 51 öre

Läs mer

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 2011-08-19 Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsrapport juli 2016 Lidingö stad

Månadsrapport juli 2016 Lidingö stad HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2016-08-25 KS/2016:149 Månadsrapport juli 2016 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2016 är budgeterat till 30,5 mnkr, vilket motsvarar det

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

2011-05-23. Kommunstyrelsen. Månadsrapport april 2011 Dnr KS/2011:117

2011-05-23. Kommunstyrelsen. Månadsrapport april 2011 Dnr KS/2011:117 2011-05-23 Kommunstyrelsen Månadsrapport april 2011 Dnr KS/2011:117 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer