Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet"

Transkript

1 Budget 2010

2 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service när intäkterna inte ökar i samma takt som tidigare. Är man del av en styrande majoritet måste man ta det ansvaret. Därför är det en återhållsam budget som nu presenteras, där kärnverksamheterna prioriteras och där valfrihet, kvalitet och låga kostnader sätts i fokus. Årets budget präglas naturligtvis även av den vision för Lidingö stad som kommunfullmäktige beslutade om i juni. FOTO: PETER KNUTSON Poikela En vision som lyfter fram Lidingö som hälsans ö, som erbjuder en kreativ miljö för människor och företag, som är en del av Stockholmsregionen och som klarar balansen mellan utveckling och miljö. En stad som prioriterar trygghet och valfrihet, gör kloka miljöval, hushållar med skattebetalarnas resurser och som har ambitionen att vi ska ha landets bästa skolor. Men årets budget, där nettokostnaderna för första gången överstiger 2 miljarder kronor, handlar inte enbart om besparingar, utan även om utveckling och förnyelse, ökad kvalitet och förbättrad service till Lidingöborna. För att ge några konkreta exempel så fortsätter arbetet med exploateringen av Dalénum liksom översynen av översiktsplanen samtidigt som planprogrammen för Centrum/Torsvik och Högsätralyftet tar fart. Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Kundvalssystem införs inom särskilda boenden samtidigt som bygget av ett nytt äldreboende vid Rudboda centrum påbörjas. Björnbo sjukhem läggs ner, men ersätts av Nilstorpsgården med dubbelt så många platser. Fortsatt stora underhållsarbeten genomförs på Lidingöbroarna de närmaste åren. Renhållningen i Centrum förbättras. Nytt längdskidåkningsspår anläggs vid skidbacken och biblioteket permanentar sin försöksverksamhet med söndagsöppet. Dessa är några exempel på alla de förbättringsåtgärder, stora som små, som kommer att ske under nästa år. Genom kloka prioriteringar kommer vi därför alltjämt kunna erbjuda Lidingöborna en kommunal service av mycket hög kvalitet. Och när krisen är över kommer vi att stå väl rustade för framtiden. Paul Lindquist Kommunstyrelsens ordförande

3 Innehållsförteckning Inledning Sida Sammanfattning 1 God ekonomisk hushållning 2 Året som kommer 3 Kommunstyrelsens budgetdirektiv i sammandrag 4 Lidingö stads vision 5 Stadens hälsoprofil 6 Fem år i sammandrag 7 Omvärlden 8 Befolkningsprognos 9 Stadens ekonomi 11 Resultatbudget 14 Balansbudget 15 Finansbudget 16 Driftbudget med tilldelade kommunalskattebidrag 17 Investeringsplan 18 Resultatöversikt 19 Ordförklaringar 20 Verksamhetsplan Central politisk organisation/stadsledning 21 Konsult- och servicekontoret 26 Miljö- och stadsbyggnadskontoret 35 Fastighetsförvaltningen 45 Utbildningsnämnden 55 Äldre- och handikappnämnden 83 Socialnämnden 106 Kultur- och fritidsnämnden 114 Tekniska nämnden - Skattefinansierad verksamhet Vatten och avlopp Avfall Jord- och stentipp 168 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 171 Investeringsplan 172 Omslagsbild: Foto från SL AB med fotomontage utformat av Eva Johansson, informationsenheten Lidingö stad.

4 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde den november 2009 budget för 2010 och plan för , i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsen föreslår oförändrad kommunalskatt för Lidingö stads kommunalskatt kommer år 2010 att uppgå till 18,86 kronor. Vid en oförändrad landstingsskatt på 12,10 kronor kommer således den samlade kommunalskatten att uppgå till 30,96 kronor. Lidingö stad redovisade mycket starka resultat under åren Detta har möjliggjort skattesänkningar, egenfinansiering av investeringar samt utbyggnad av förskolan och äldreomsorgen. Inför 2008 förstärktes även resurserna för den väg- och fastighetsunderhåll samt parkskötsel, landskapsvård och klotter. Årligen har betydande volymtillskott tillförts stadens kärnverksamheter. Även 2010 tillförs kärnverksamheterna betydande tillskott för att möta ökade volymer. Inom förskolan och skolan samt äldre- och handikappomsorgen uppgår volymtillskottet till cirka 29 mkr. Den kraftiga turbulensen på världens finansmarknader under hösten 2008 och den påföljande lågkonjunkturen har medfört mycket stora nedskrivningar av skatteintäktsprognoserna för kommunerna de närmaste åren. Prognoserna för 2010 samt planåren visade på betydande underskott för staden. Kommunstyrelsen beslöt därför att i budgetdirektiven till nämnderna lägga besparingskrav på 80 mkr, vilket motsvarar cirka 3,5 procent av kostnaderna, inför På grund av de förväntat kraftigt minskade skatteintäkterna för 2010 och de närmast följande åren beslutade regeringen i vårpropositionen att öka bidragen till kommunsektorn med sju miljarder kronor 2010 samt fem miljarder för år ch I höstens budgetproposition tillförde regeringen ytterligare tio miljarder till kommunerna år 2010 i form av ett tillfälligt konjunkturstöd. Regeringens beslut om ökat stöd till kommunerna har för Lidingös del resulterat i ett tillskott på drygt 42 mkr för Resultatet för 2010 budgeteras till 24 mkr. Nämndernas budgetförslag har tillstyrkts med vissa smärre justeringar. För åren 2011 och 2012 indikerar nuvarande prognos en obalans med negativa resultat på -24 mkr respektive -65 mkr vilket kommer att kräva fortsatta besparingsåtgärder. Förändringar i befolkningsstrukturen ställer krav på betydande resurstillskott. En särskild utmaning har staden i att möta det stora tillskottet av skolelever. Fram till år 2017 beräknas antalet grundskoleelever öka med cirka 1000 vilket motsvarar en ökning med 20 procent. Vidare kräver det ökande antalet äldre lidingöbor en utbyggnad av äldreboenden under de närmaste åren. Även tillgången på gruppboenden måste tillgodoses. Investeringsverksamheten blir omfattande de kommande åren. För 2010 beräknas investeringarna uppgå till drygt 197 mkr. Det påföljande året beräknas investeringarna öka till 310 mkr. Det omfattande investeringsbehovet är främst hänförligt till behovet av fler skollokaler för att kunna möta elevtillströmningen inom grundskolan. En ny grundskola kommer att byggas i samband med exploateringen av Dalenumområdet. Investeringsmedel för att möta utbyggnadsbehovet har preliminärt avsatts till en investeringsreserv. 1

5 De omfattande investeringarna kommer att medföra en ökad låneskuld och därmed ökade finansiella kostnader vilket i sin tur begränsar utrymmet i driftbudgeten. Budget för 2010 innebär mot bakgrund av det ekonomiska läget besparingar inom i princip hela verksamheten samtidigt som medel tillförs för att möta kostnadsökningar samt ökade behov på grund av förändringar i befolkningsstrukturen. De underskott som prognostiseras de närmast kommande kommer att ställa krav på fortsatta effektiviseringar och rationaliseringar inom hela den kommunala verksamheten. Förmågan att snabbt kunna anpassa organisation och verksamhet efter rådande förutsättningar är av central betydelse. För att möta kommande kostnadsökningar har verksamheternas ekonomiska ramar räknats upp med 2 procent inför För åren är kostnaderna likaså uppräknade med 2 procent årligen. God ekonomisk hushållning Kommunallagen ställer krav på en god ekonomisk hushållning i kommunerna. I budgeten ska staden ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering om resultatet är förenligt de med mål fullmäktige beslutat om. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Stadens definition på att god ekonomisk hushållning råder är att de mål som fastställt i budget uppnås inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser och balanskravet. Det finns inom staden ett väl utvecklat system för ekonomisk rapportering inom förvaltningsorganisationen samt till kommunstyrelsen och nämnder. Regelbunden rapportering om den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen sker till nämnder och kommunstyrelse. Lagstiftningen fastlägger en miniminivå finansiellt för begreppet god ekonomisk hushållning. Budget ska upprättas så att intäkter överstiger kostnader, det så kallade balanskravet. Om bokslutet för det aktuella året uppvisar ett negativt resultat ska detta täckas i budget senast tre år senare. Lidingö har endast vid ett tillfälle inte lyckats uppfylla balanskravet. År 2004 redovisades ett underskott på 22 mkr. Detta återställdes påföljande år då staden kunde redovisa ett positivt resultat på 82 mkr i förhållande till balanskravet. För år 2009 indikerar prognosen i anslutning till delårsrapporten ett positivt resultat på 33 mkr mot balanskravet. Budget för 2010 utmynnar i ett förväntat resultat på 24 mkr som således uppfyller det lagstadgade kravet och stadens egna finansiella mål om att resultatet ska motsvara en procent av bruttoomslutningen. 2

6 Året som kommer Viktiga händelser Översynen av Lidingös översiktsplan fortsätter med planerat antagande under år 2011 Fortsatt arbete med exploateringsprojektet i Dalénum. Fortsatt arbete med planprogram för Centrum/Torsvik och Gångsätra/Högsätra Planering av skolverksamhet och skollokaler inför den stora ökningen av antalet barn de kommande åren. Om- och tillbyggnad av Rudboda skola för utökad kapacitet med ca 100 elever påbörjas. Återuppbyggnad av Torsviks förskola påbörjas Allmän förskola från det år barn fyller 3 år införs enligt lag Valfrihetssystem inför inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden Björnbo sjukhem med 39 platser avvecklas Nilstorpsgårdens vård- och omsorgsboende med 80 platser startar Stödet till personer som vårdar anhöriga förstärks Nya Lidingöbron blir föremål för fortsatta underhållsåtgärder Gamla Lidingöbron måste enligt dom i Högsta domstolen vara öppningsbar vilket kan föranleda omfattande arbeten under året. Gatuunderhållet i form av förnyad asfaltsbeläggning minskas temporärt Renhållningen av Lidingö Centrum förbättras Insatserna för att höja standarden på stadens lekplatser fortsätter Plan för upprustning av Breviksbadet tas fram. Nya längdskidspår anläggs i anslutning till Ekholmsnäs skidbacke Bibliotekets försöksverksamhet med söndagsöppet permanentas Lidingös kulturhistoriskt intressanta byggnader samlas i en kulturhusguide 3

7 Kommunstyrelsens budgetdirektiv i sammandrag I budgetdirektiven klarläggs bland annat följande: Kommunallagen kräver att målstyrning tillämpas i kommunerna. Kommunstyrelsen har uttalat att staden ska förbättra styrningen och uppföljningen i detta avseende. Målstyrningskedjan redovisas nedan under egen rubrik. 1. Inriktning på stadens ekonomiska politik Kommunstyrelsen anser följande: Lidingö ska sträva efter så låg kommunalskatt som möjligt. Den kommunala servicen som är nödvändig för den enskilde ska finnas, men i högre utsträckning än idag ske genom kundval eller vara utlagd på entreprenad i syfte att öka valfriheten, höja kvalitén och/eller sänka kostnaderna. Stadens service och uppgifter ska ses utifrån ett medborgarperspektiv och inte ur ett producentperspektiv. Kravet på en fortsatt kvalitativt god verksamhet inom skola, förskola och social omsorg samt teknisk infrastruktur ställer krav på hög produktivitet och effektivitet. Stora insatser görs i Lidingö genom ideell verksamhet av föreningar och enskilda. Omfattningen av sådan ideell verksamhet kommer troligen att öka i framtiden. Det är angeläget att staden så långt som möjligt medverkar till att underlätta för organisationer och enskilda att ytterligare utveckla ideella och frivilliga insatser. 2. Direktiv och ramar för nämndernas budgetarbete Kommunstyrelsen konstaterade att prognosen för pekade på betydande obalanser för perioden beroende på kraftigt vikande skatteintäkter som orsakats av den lågkonjunktur världsekonomin hamnat i. Prognosen byggde på en årlig uppräkning av nämndernas anslag med 2 procent för att möta kommande kostnadsökningar samt tillskott för att möta volymökningar beroende på befolkningsförändringar som påverkar stadens kärnverksamheter. Mot bakgrund av obalanserna beslutade kommunstyrelsen att sedan ovan nämnda tillskott lagts ut ålägga nämnderna ett besparingskrav på 80 miljoner kronor. Målstyrning Kommunallagen kräver att målstyrning tillämpas i kommunerna. Målstyrning kräver en sammanhängande målkedja från kommunfullmäktige till verksamheten i linjen där det måste finnas en klar koppling mellan målen på de olika nivåerna. Staden har i en omfattande process format en vision och strategiska mål för staden som ska ligga till grund för stadens målstyrning. Med utgångspunkt från visionen och de strategiska målen ska nämnderna forma sina verksamhetsmål. Verksamhetsmålen ska enligt kommunallagen följas upp i årsredovisningen och delårsrapporten. 4

8 Lidingö stads vision Vision för Lidingö hälsans ö På Lidingö ges människor förutsättningar för en god hälsa. Lidingö erbjuder en kreativ miljö för människor och företag. Lidingö är en del av Stockholmsregionen och klarar balansen mellan utveckling och miljö. Lidingö har Sveriges bästa skolor. På Lidingö känner man trygghet i livets alla skeden. Strategiska mål Lidingöborna upplever största möjliga valfrihet. Stadens verksamhet baseras på ett kundfokus och utgår från Lidingöbornas behov och önskemål. Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval. Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna. Lidingö stad hushållar effektivt med skattebetalarnas pengar. Finansiellt mål Lidingö stad har en ekonomi i balans, grundad på en låg kommunalskatt. Stadens överskottsmål är 1 % av verksamhetens kostnader. 5

9 Stadens hälsoprofil I juni 2005 antog kommunfullmäktige Lidingö stads hälsoprofil, som utgår från en bred definition av begreppet hälsa: fysisk hälsa (att ha en kropp som fungerar), psykisk hälsa (att känna välmående) samt social hälsa (att ha bra relationer). Hälsa i alla dess former är därmed den bärande idén i varumärket Lidingö. Staden med dess nämnder och förvaltningar har en viktig roll i att stärka förutsättningarna för god hälsa på Lidingö, och all verksamhet i staden ska genomsyras av ett hälsotänkande. Arbetet ska ske i samverkan med föreningar och företag. Målen för hälsoarbetet sammanfattas i elva kortfattade punkter, som varje förvaltning ska bryta ner till handlingsplaner i verksamheterna. 1) Idrotten ska leda till hälsa 2) a) Alkoholkonsumtionen bland ungdomar ska minimeras b) Alkoholkonsumtionen bland vuxna högriskkonsumenter ska minska 3) Den psykiska hälsan bland ungdomar ska förbättras 4) Ätstörningar, rökning och droger bland ungdomar ska minimeras 5) Äldre ska erbjudas alternativ till ensamhet 6) Stadens anställda ska bli friskare 7) Buller på utsatta platser ska minska 8) Skolbarnens fysiska aktivitet ska stimuleras och färre bilar ska finnas kring stadens skolor 9) Övervikt bland vuxna ska minska och möjligheten till spontan fysisk aktivitet öka 10) Hälsan hos socialt utsatta grupper ska förbättras 11) Den yttre miljön ska förbättras Många projekt och satsningar på hälsa har genomförts under senare år. Till exempel lånar Lidingö stad ut ledig datorkapacitet till forskningen och ett internationellt arbete pågår för att kunna delta i EU-samarbeten kring hälsofrågor. Samtliga kommunala skolor och förskolor har en lokal hälsoplan och flera skolor har utökat antalet timmar i ämnet idrott och hälsa. På Lilla Högsätra skola står filosofiska promenader på schemat för att locka barnen till både rörelse och övning i att tänka utan begränsningar. På Klockargården tillämpas vandrande skolbussar som innebär att barnen går till skolan Stadens frivilligsamordnare inom äldre- och handikappomsorgen organiserar personer som på olika sätt vill bidra med frivilliga arbetsinsatser för att stärka livslusten och hälsan hos sina medmänniskor. Och kulturnatten sätter vartannat år strålkastarljuset på öns rika kulturliv. 6

10 Fem år i sammandrag (mkr) Prognos Verksamhetens intäkter 410,9 402,1 377,1 377,7 362,8 Jämförelsestörande intäkter 2,1 5,8 17,2 27,1 28,0 Verksamhetens kostnader , , , , ,3 Jämförelsestörande kostnader - - 0,0-6,3-13,1 Avskrivningar -85,7-80,7-73,9-72,1-66,0 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,6 Skatteintäkter 2 203, , , , ,3 Statsbidrag/utjämning netto -267,0-267,1-261,6-271,5-273,1 Utdelning från av staden ägda bolag 15,2 0,7 0,2 0,5 0,4 Finansnetto -17,8-1,0 31,9 23,2-9,3 Omvärdering finansiella placeringar 28,9-28, ,0 Årets resultat 22,5 24,8 111,2 127,8 147,7 Avstämning mot balanskravet 32,7 68,7 82,5 99,4 60,7 Andel av nettokostnader (%)1 95,9 93,2 92,3 90,7 91,3 Investeringsutgifter 202,0 159,0 168,5 168,9 128,9 Kassalikviditet (%) Pensionsåtagande (inkl. löneskatt) 898,3 898,6 945,9 881,4 764,1 Låneskuld 225,0 200,0 150,0 220,0 230,0 Eget kapital 1 805, , , , ,6 Soliditet (eget kapital/ totala tillgångar) (%) Utdebitering, Lidingö stad 18:86 18:86 18:96 19:17 19:37 1 Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar i relation till skatteintäkterna efter justering med generellt statsbidrag och utjämning. 2 Kortfristiga fordringar - lager/kortfristiga skulder 7

11 Omvärlden Världen Världsekonomin är på väg ur den djupaste konjunkturnedgången sedan andra världskriget. Under senare tid har det kommit allt fler tecken på att det kraftiga BNP-fallet i världen har avstannat. Stora penning- och finanspolitiska stimulanser har gjorts världen över för att hejda krisen. Finansmarknaderna har börjat fungera bättre, vilket är en viktig förutsättning för ekonomisk återhämtning. Även världshandeln ökar åter. Erfarenheten visar dock att lågkonjunkturer där finansmarknaderna har bidragit till nedgången tenderar att pågå längre och återhämtningen bli långsam. Efter 2009 års BNP-fall i OECD-området prognostiseras nu en modest ökning för de närmaste två åren Sverige För den kraftigt exportberoende svenska ekonomin medför de enorma påfrestningarna på världsekonomins finansiella system och det djupa fallet i det internationella handelsutbytet ett historiskt fall av produktion och BNP. För 2009 beräknas BNP minska med omkring 5 procent. Det finns dock tecken som indikerar en viss återhämtning för den svenska ekonomin men vägen tillbaka till de senaste årens tillväxt blir sannolikt lång. Resursutnyttjandet och investeringsnivåerna inom näringslivet är lågt. Arbetslösheten förväntas öka och de närmaste årens beräknade tillväxt kommer att mötas genom en ökad produktivitet. En vändning för arbetsmarknad och skatteunderlag kan skönjas först fram emot 2012 under förutsättning att ekonomin fortsätter att stabiliseras samtidigt som arbetsmarknadsläget på sikt stabiliseras. Staden Lidingö stads ekonomiska ställning är stark. Soliditeten är hög och stadens samlade pensionsåtaganden täcks till stor del av de på kapitalmarknaden avsatta medlen. Borgensåtaganden är begränsade och de av staden helägda bolagen är ekonomiskt starka. Konjunkturfall och en ökad arbetslöshet innebär dock en kraftig minskning av skatteunderlaget och därmed skatteintäkterna för kommunsektorn. För 2009 beräknas hälften av landets kommuner redovisa negativa resultat. Staten har mot det allvarliga läget tillfört sektorn betydande resurser för de närmaste åren. Det försämrade ekonomiska läget har medfört att verksamheterna för 2010 ålagts besparingskrav på 80 mkr. Det budgeterade resultatet för 2010 är positivt. För planåren kommer dock sannolikt ytterligare åtgärder att behöva vidtas för att uppnå stadens finansiella mål om ett överskott motsvarande en procent av kostnaderna. 8

12 Befolkningsprognos Lidingö hade invånare i januari 2009, och väntas fortsätta att öka under året. Lidingös befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden. En stor del av befolkningsökningen antas bero på utbyggnaden av bostadsområdet Dalénum. Det är framförallt de äldre och skolbarnen som ökar. Staden har upplevt en babyboom de senaste åren, vilket lett till många barn i förskoleåldern. Men nu tyder mycket på att fruktsamhetstalen är på väg nedåt. Inflyttningen av barnfamiljer beräknas vara stor även i framtiden. Barnkullarna i förskolan väntas bli mindre eftersom barnafödandet sjunker, medan skolbarnen beräknas öka under prognosperioden. Medellivslängden är hög på Lidingö, och kommunen har många äldre och pensionärer. De kommande åren blir pensionärerna ännu fler, framförallt de i åldrarna år. Folkmängdsutveckling Prognos

13 Nedanstående diagram visar utvecklingen i åldersklasser den sista december respektive år. Skolbarn 6-11-åringarna beräknas öka fram till 2015 för att sedan minska. Antalet åringar bedöms minska ett par år framåt, men efter 2013 börjar en successiv ökning av antalet ungdomar och efter 2015 blir ökningen kraftigare. Det är då de stora barnkullarna från de senaste åren blir tonåringar och börjar närma sig gymnasieåldern. Prognos över antal förskolebarn och skolbarn år 6-11 år år år Äldre och pensionärer Både andelen och antalet invånare över 65 år förväntas öka under prognosperioden. Bland åringar beräknas antalet nå sin topp 2016 med personer, sedan minskar åldersgruppen något. Framförallt märks ökningen bland åldersgruppen år, där antalet bedöms växa med drygt personer på femton års sikt. Gruppen 85-w år beräknas hålla en relativt oförändrad nivå under prognosperioden. Prognos över antal äldre år år 85-w år

14 Stadens ekonomi Resultatbudget Stadens resultatbudget för 2010 innebär ett positivt resultat på 24,0 mkr. Skatteintäkterna är beräknade på en skattesats om 18,86 kr. Vidare är skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning som är upptagna i resultatbudgeten beräknade utifrån Sveriges kommuner och landstings, SKLs, skatteunderlagsprognos och preliminära beräkningar av inkomst- och kostnadsutjämningar från Statistiska centralbyrån (SCB), samt stadens befolkningsprognos. Skatteunderlaget i riket beräknas öka med 5,5 procent 2009 och 0,8 procent Lidingös skatteunderlag beräknas öka med 4,8 procent respektive 0,89 procent. Sammantaget minskar generella statsbidrag och utjämning netto med 122 mkr. Inkomstutjämningsbidraget minskar med 26,5 mkr till följd av att skatteunderlagets ökning avtar i riket. Stadens kostnadsutjämningsbidrag fortsätter att öka i omfattning, till följd av stadens befolkningsstruktur med många äldre och många små barn. Mellan 2009 och 2010 ökar bidraget med ca 13 mkr. Regleringsbidraget har beräknats till 11 mkr mot föregående års avgift på -21 mkr. Regeringens konjunkturtillskott för 2010 uppgår till 42,4 mkr. Vinstutdelning från Lidingöhem AB föreslås med sammanlagt 0,2 mkr, vilket motsvarar skälig avkastning på aktiekapitalet. Från Lidingö Stads Tomt AB föreslås ingen vinstutdelning. Finansnettot har beräknats till 6 mkr. Då ingår förväntad avkastning på stadens placeringar och räntekostnader för stadens lån. Balansbudget De materiella anläggningstillgångarnas bokförda värde ökar med 93 mkr och uppgår till 1 683,7 mkr vid 2010 års utgång, enligt framtagen investeringsplan på 197,4 mkr och beräknade avskrivningar på 100 mkr. De långfristiga placeringarna beräknas öka med 15,7 mkr till 771,7 mkr. Det egna kapitalet beräknas uppgå till 1 829,5 mkr vid utgången av Avsättningen för pensioner i balansräkningen beräknas minska med 3,2 mkr. Avsättningen består av garantipensioner, efterlevandepensioner och förmånsbestämd pension för de som gick i pension före Från 2009 försäkrar staden de förmånsbestämda pensionerna och någon avsättning kommer inte att göras för framtida pensioner. Pensionsförmåner intjänade före 1998 samt pensionsförpliktelser enligt visstidsförordnanden redovisas som ansvarsförbindelser. 11

15 Finansbudget Av finansbudgeten framgår att den löpande verksamheten tillsammans med förändringar i rörelsekapitalet väntas frigöra 120,8 mkr. Låneskulden beräknas vid ingången av året uppgå till 225 mkr. Genomförande av investeringsplanen på 197,4 mkr tillsammans med återinvestering av förväntad direktavkastning på stadens placeringar om 15,7 mkr resulterar i att anläggningstillgångarna ökar med 213,1 mkr. Finansieringsunderskottet beräknas således uppgå till 92,3 mkr. Med en upplåning på 80 mkr ökar låneskulden till 305 mkr och likviditeten minskar med 12,3 mkr. För extern upplåning föreslås en ram på 400 mkr. Driftbudget Stadens driftbudget presenteras på sidan 17. Där framgår också de anslag av kommunalskattemedel som nämnderna tilldelas. Centrala pensions- och omställningskostnader har budgeterats till 52,1 mkr och medel för kommunstyrelsens förfogande till 2 mkr. Ett bidrag på 30 mkr har budgeterats för åtagande gentemot SL AB. Nettokostnaden uppgår till 2 015,3 mkr och ökar med 75,0 mkr, eller 3,9 procent från den förväntade prognosen för Investeringsplan Stadens investeringsplan innebär för 2010 att investeringar på 197,3 mkr planeras. Ny- och ombyggnationer i stadens skolor, nya gruppboenden inom handikappomsorgen och investeringar i lidingöbroarna och utbyte av gatu- och parkbelysningsanläggningarna är några av de större utgiftsposterna i investeringsplanen. Investeringsreserven, uppgår till 88,0 mkr och föreslås stå till kommunstyrelsens förfogande. Det är omfattande investeringar även åren framöver beräknas 310,2 mkr investeras i stadens anläggningar och verksamheter och 2012, 157,1 mkr. Investeringsplanen ska vara vägledande för respektive nämnds fortsatta planering. Investeringsplanen redovisas på sidan 18. Övrigt Anslagsbindningen för resultat- och investeringsbudgeten fastställs efter ansvarsnivån nämnd. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om balansering av nämndernas resultat från 2009 till 2010 via resultatutjämningsfond och överföring av investeringsbudget från 2009 till 2010 via överföringsbudget. 12

16 Långfristiga låneskuldens utveckling mkr Investeringar mkr 350,0 310,2 300,0 250,0 200,0 168,9 168,5 159, ,4 157,1 150,0 100,0 85,5 127,5 108,7 102,8 128,9 50,0 0,

17 Stadens resultatbudget (mkr) Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter 420,9 410,9 402,1 Jämförelsestörande intäkter* - 2,1 5,8 Verksamhetens kostnader , , ,4 Avskrivningar -100,0-85,7-80,7 Verksamhetens nettokostnader , , ,2 Skatteintäkter 2 178, , ,3 Generella statsbidrag och utjämning (not 1) -145,3-267,0-267,1 Utdelning från av staden ägda bolag 0,2 15,2 0,7 Finansnetto 6,0-17,8-1,0 Omvärdering finansiella placeringar - 28,9-28,9 Årets resultat 24,0 22,5 24,8 Justerat resultat enligt balanskravet 32,7 68,7 (not 1) Budget Prognos Bokslut Inkomstutjämning -485,4-511,9-487,5 Kostnadsutjämning 227,0 213,8 184,3 Regleringsbidrag/-avgift 11,2-21,1-19,5 Tillfälligt konjunkturstöd ,4 0,0 0,0 LSS-utjämning -0,3-7,6-0,5 Kommunal fastighetsavgift 59,8 59,8 56,1 Summa -145,3-267,0-267,1 * Mark-/fastighetsförsäljningar 14

18 Stadens balansbudget (mkr) Budget Prognos Bokslut Immateriella anläggningstillgångar 8,9 4,5 4,1 Materiella anläggningstillgångar 1 683, , ,7 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i av staden ägda företag 6,3 6,3 6,3 Andra aktier och andelar 31,0 31,0 29,5 Fordringar på av staden ägda företag 0,0 0,0 0,0 Andra fordringar 0,0 0,0 0,0 Placeringar 771,7 756,0 725,5 Summa anläggningstillgångar 2 501, , ,1 Lager 2,4 2,4 2,4 Fordringar på av staden ägda företag 0,4 0,4 0,4 Övriga fordringar 98,3 98,3 109,1 Kassa och bank 14,7 27,0 77,6 Summa omsättningstillgångar 115,8 128,1 189,5 SUMMA TILLGÅNGAR 2 617, , ,6 Eget kapital 1 829, , ,0 därav årets resultat 24,0 22,5 24,8 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 61,0 64,2 87,9 Summa avsättningar 61,0 64,2 87,9 Lån 305,0 225,0 200,0 Andra skulder 0 0,0 0,0 Summa långfristiga skulder 305,0 225,0 200,0 Skulder till av staden ägda företag 12,8 12,8 18,0 Övriga skulder 409,1 409,1 341,7 Summa kortfristiga skulder 421,9 421,9 359,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 617, , ,6 Ansvarsförbindelse avseende pensions- 826,6 834,1 810,7 åtaganden (inkl. löneskatt) 15

19 Stadens finansbudget (mkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Budget Prognos Årets resultat 24,0 22,5 Vinst vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter 0,0-2,1 Justering för av- och nedskrivningar 100,0 86,6 Omvärdering finansiella placeringar 0,0-28,9 Justering för gjorda avsättningar -3,2-23,7 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 120,8 54,4 Ökning/minskning kortfristiga lager 0,0 0,0 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0,0 10,8 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0,0 62,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten 120,8 127,4 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar -4,4-1,6 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Investering i materiella anläggningstillgångar -193,0-200,4 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 2,9 Investering i finansiella anläggningstillgångar -15,7-48,6 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 44,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -213,1-203,0 Finansieringsöver-/underskott -92,3-75,6 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 80,0 25,0 Amortering skuld 0,0 0,0 Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 Minskning långfristiga fordringar 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 80,0 25,0 Årets kassaflöde -12,3-50,6 Likvida medel vid årets början 27,0 77,6 Likvida medel vid årets slut 14,7 27,0 16

20 Driftbudget med tilldelade kommunalskattebidrag (mkr) Kommunalskattebidrag Verksamhetens Intäkter Kostnader Central politisk org. och stadsledningskontor 65,8 9,0 74,8 -varav enbart centr pol org och stadsledning 46,1 3,0 49,1 -varav räddningstjänst 23,8 0,2 24,0 -varav mark- och exploatering -4,1 5,8 1,7 Konsult- och servicekontor* 0,0 89,3 89,3 Miljö- och stadsbyggnadskontor 31,0 9,5 40,5 Fastighetskontor 9,5 276,4 285,9 Utbildningsnämnd 977,5 130, ,5 Äldre- och handikappnämnd 699,4 121,2 820,6 Socialnämnd 53,4 8,6 62,0 Kultur- och fritidsnämnd 72,4 30,5 102,9 Tekniska nämnden, teknik och natur mm 78,0 22,8 100,8 Tekniska nämnden, VA, renhållning mm 0,0 91,0 85,6 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 0,7 0,0 0,7 Övrigt** 96,0-96,0 Summa*** 2 083,7 788, ,6 Avgår internränta -63,0 Verksamhetens nettokostnader ,3 * Konsult- och servicekontoret är intäktsfinansierat, därav inget kommunalskattebidrag. ** Varav centrala pensions- och omställningskostnader 52,1 mkr, medel till kommunstyrelsens förfogande 2 mkr och 30 mkr avsatta för åtagande gentemot SL AB. *** I summan för verksamhetens intäkter och kostnader ingår externa och interna poster inklusive interränta och avskrivningar, dock ej nämndsinterna poster. 17

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson Budget 2008 foto: eva Johansson Paul Lindquist För tredje året i rad sänker vi nu skatten för lidingöborna, denna gång med 10 öre. Den sammanlagda skattesänkningen under de tre åren uppgår nu till 51 öre

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188)

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Årsbudget 2010 Verksamhetsplan 2011-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Foto: Gotlandfärjan i Oskarshamns hamn Fotograf: Lars Olofsson OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen Budget 2009 Flerårsplan 2010-2012 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 9 december 2008 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander Budget 2010 Stuga i Forsmarks bruk Foto Hans Jivander Flerårsplan 2011-2013 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige 8 december 2009 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011 Budget 2008 Flerårsplan 2009-2011 Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 6 november 2007 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun Antagen av KF 2009-11-23 ens struktur Målgrupp Götene kommuns budget vänder sig till kommunens förtroendevalda och anställda samt externa intressenter i form av kreditgivare,

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer