Nummer 9. Ökad jämställdhet skapar. Midroc är ny partner när Boliden. Svensk miljöinnovation viktig för FRAMTIDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 9. Ökad jämställdhet skapar. Midroc är ny partner när Boliden. Svensk miljöinnovation viktig för FRAMTIDEN"

Transkript

1 Nummer 9 Ökad jämställdhet skapar BALANS och DYNAMIK Midroc är ny partner när Boliden INVESTERAR I NY GRUVA Svensk miljöinnovation viktig för FRAMTIDEN

2 GRUPPDYNAMIK SKAPAR vinnande team Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik Redaktion Anna Ullenvik, Susanne Hamne, Sofia Franzén Produktion Det, Box 15416, Stockholm , AD AnneSofie Andréasson Omslagsfoto H-O Utsi Skribenter Sofia Franzén, Anders Frelin, Anna Rikner Repro/tryck Bildrepro Stockholm AB Kontakt Midroc Europe Box 3002, Solna Tel: Utgivning September 2014 Inom Midroc tror vi på att göra saker tillsammans, precis som vår slogan lyder: Together to get there. Samarbete och rätt gruppsammansättning är en självklarhet för oss och en nyckel till framgång. Vad rätt gruppsamansättning är däremot beror ju på en mängd olika saker, bland annat vilket projekt gruppen ska arbeta med. Men generellt tror vi starkt på att en blandning av kvinnor, män, kompetenser och erfarenheter skapar uthålliga och vinnande team. Inom vår affärsskola, Midroc Business School, arbetar vi aktivt med gruppdynamik, teamwork och att kunna lägga kompetenspussel. I tidningen kan ni ta del av hur en av våra koncernchefer, Roger Wikström, resonerar kring gruppdynamik, könsfördelning och vårt långsiktiga arbete med att utvecklas och inte sitta fast i gamla hjulspår. Vi har även pratat med ett par medarbetare som berättar hur de upplever sin arbetssituation. I vår inledningsartikel lyfter vi blicken och tittar på kopplingarna mellan innovationskraft och grupper med mångfald och dynamik. Är det så att ökad jämställdhet skapar balans och vad kan vi vinna på att utmana gamla mönster när det gäller Sveriges konkurrens- och innovationskraft? Det här är något som också Sophia Ivarsson på Vinnova tar fasta på och berättar om i Betraktelsen. Just innovationskraft är också utgångspunkten i artikeln I hetluften där Göran Linder, VD på Midrocs riskkapitalbolag, resonerar kring varför strukturerna för hur riskkapital fördelas i Sverige riskerar att hindra Sveriges innovationskraft. Ni hittar naturligtvis också artiklar om flera av de aktuella projekt som våra Midrocbolag arbetar med. Utmaningar och uppgifter våra medarbetare tillsammans med kollegor och kunder möter och som visar den bredd Midroc representerar. På Midroc ser vi fram emot en härlig färgsprakande höst, full av nya utmaningar att ta oss an tillsammans med våra kunder i olika projekt. Trevlig läsning! Anna Ullenvik Redaktör och ansvarig utgivare LINQ Kommunikation Midroc Europe 2

3 Innehåll: FOKUS PÅ GRUPPENS DYNAMIK Effektivare möten där alla känner sig delaktiga och väl sammansatta grupper med dynamik. Det är resultatet av Midroc Project Managements affärsområde Bygg Syds gedigna arbete med att sätta fokus på hur de arbetar i grupp. MIDROC ÄR NY PARTNER NÄR BOLIDEN INVESTERAR I GRUVA När Boliden nu investerar upp mot fyra miljarder kronor i en ny fyndighet i Garpenberggruvan är reservdelar en viktig sak. För att få bra tillgänglighet och effektiv förrådshantering har Midroc anlitats. BETRAKTELSEN: SOPHIA IVARSSON Innovations- och tillväxtpotentialen i att alltid ha genusglasögonen på sig är stor menar genusforskaren Sophia Ivarsson, som arbetar med genus och mångfald på Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. EXPANSIVA HYLLIE SOM GLOBAL FÖREBILD Nu är bygget i full gång för Midroc Property Developments kontorshus Hermod, bara 150 meter från Citytunnelstationen i Malmös mest expansiva stadsdel, Hyllie. Redan före byggstart var hälften av kontorsytan uthyrd. PROFILEN: MAGDA BORG KONSTSMEDEN SOM BLEV CHEF Midrocbolaget Metalock Engineering HSEQ-chef Magda Borg har gått från att arbeta i kvinnodominerade grupper till att vara ensam tjej på en arbetsplats, vilket gett henne unika erfarenheter i hur gruppdynamik fungerar. HELIOSPECTRA STORSATSAR INTERNATIONELLT Investmentbolaget Midroc New Technology breddar sin affärsmodell och får en jämnare balans mellan unga och mer utvecklade bolag i sin portfölj. Med en ny generation intelligenta ljussystem och nytt kapital via börsnoteringen är Heliospectra redo för en stor internationell satsning. I HETLUFTEN: GÖRAN LINDER SVERIGE RISKERAR ATT GÅ MISTE OM MILJÖINNOVATIONER Ren kapitalförstöring. Det gör vi oss i Sverige skyldiga till idag, menar Midrocs Göran Linder. Och vad värre är, världen löper risk att missa banbrytande innovationer som kan lösa de globala miljöproblemen

4 Om Sverige ska stå sig i den globala konkurrensen krävs innovativa svenska företag. Det finns tydliga kopplingar mellan innovationskraft och grupper med mångfald och dynamik men utnyttjar vi verkligen våra resurser på bästa sätt? Eller sitter vi fast i strukturer som hindrar utveckling? I det här numret har vi valt att i några artiklar belysa frågan vad finns det för potential i att våga bryta gamla mönster? Ökad jämställdhet skapar BALANS Enligt World Economic Forums Gender Gap Report är Sverige det fjärde mest jämställda landet att bo i, Island toppar för fjärde året i rad. I rapporten mäts klyftan mellan män och kvinnor i 136 länder utifrån jämlikhet gällande politisk representation, hälsa, utbildning och ekonomi. Men även om vi i Sverige kommit långt i jämställdhetsarbetet talar statistiken sitt tydliga språk. Det fi nns fl er börs-vd:ar som heter Johan än det fi nns kvinnliga vd:ar i börsnoterade företag. Enligt Grant Thorntons ranking av andelen kvinnor i högsta företagsledningen i 45 länder befi nner vi oss först på mitten av listan. Ryssland toppar, följt av Indonesien, Lettland, Filippinerna, Litauen och Kina. Mångfald ökar resultatet Om man bortser från den självklara rättviseaspekten i att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar i arbetslivet, fi nns det andra skäl för företag att aktivt arbeta för mer jämlika arbetsplatser? Ja, det fi nns fl era undersökningar som visar på ett klart samband mellan ökad jämställdhet och ökad tillväxt. Forskning från bland annat Credit Suisse visar också att mångfald i en grupp leder till bättre genomsnittliga resultat. På Vinnova, statens myndighet för innovationer stödjer man projekt som tar ett normkritiskt perspektiv på innovationer, genom bland annat utlysningen Mångfaldslabbet. Sverige är ett av världens mest innovativa länder och vi är även världsledande Innovation, tolerans, jämställdhet och mångfald hänger ihop. inom jämställdhet. Det är ingen slump. Innovation, tolerans, jämställdhet och mångfald hänger ihop. Genom att ta in fl er perspektiv och ifrågasätta det vi tar för givet kan vi också bli mer innovativa, säger Klara Adolphson, enhetschef Innovationsledning på Vinnova, i en pressrelease. Ett företag som arbetar aktivt med sitt jämställdhetsarbete anses också attraktivare av den yngre arbetskraften. Och hur företag ska rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste frågorna för många företag idag. Många branscher hotas fortfarande av kompetensbrist. Flera branscher har alltså helt enkelt inte råd att missa chansen att även kvinnor söker utlysta tjänster. Jämställdhet är en stor konkurrensfördel Ett sådant exempel är verkstadsföretaget Indexator i lilla kommunen Vindeln utanför Umeå. Deras arbete för en mer jämställd arbetsplats fi nns beskrivet i boken Det lönar sig, genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustrin. När företaget år 2006 på allvar tog tag i sitt arbete var 11 procent kvinnor av 140 anställda. Den relativt nye vd:n Pär Lärkeryd såg först inget problem med att företaget var en mansdominerad arbetsplats. Hans bild var att könsfördelningen var helt naturlig och att det inte fanns något problem. Men när de skulle expandera hade de svårt att hitta arbetskraft. Tillgången till arbetskraft i närområdet var helt enkelt begränsad om man man inte också fi ck kvinnor att söka tjänsterna. Ett gediget arbete med stöd av bland andra Vinnova och Länsstyrelsen tog fart. Pär Lärkeryd insåg snabbt att arbetet var en stor konkurrensfördel. Indexator genomförde samtal och enkäter, höll seminarier om jämställdhet och diskuterade affärsnyttan med jämställdhet. Samtidigt förde man fram jämställdhet som en viktig faktor i rekryteringsannonser och i kontakter med skolor och universitet. På två år gick man från tio till femtio procent kvinnliga sökande, andelen kvinnor i företaget ökade till 21 procent, arbetsklimatet blev bättre och det ekonomiska resultatet förbättrades. Nödvändigt att attrahera kvinnor Ett annat exempel är gruvindustrin, en klassikt maskulin bransch där kvinnor inte ens fi ck arbeta under jord för 35 år sedan. Nu söker gruvbolagen aktivt efter kvinnor. Jämställdhetsambitionerna i branschen plus det faktum att högteknologiska lösningar blir allt vanligare hjälpmedel gör att bilden av hur arbetet i en gruva ser ut håller på att förändras. Nu drivs forskningsprojektet Nordic mining and the search for women om jämställdheten i den nordiska gruvindustrin. Projektet har stöd från Nordiska ministerrådets expertnätverk NordMin, som verkar för en hållbar mineral- och gruvindustri. Att attrahera fl er kvinnor till branschen är nödvändigt för att kunna växa. Gruvnäringen expanderar och företagen behöver rekrytera fl er av invånarna i närområdet. Dessutom fi nns det symboliska värdet i att vara moderna för att attrahera yngre arbetskraft. 4

5 Foto: Shutterstock

6 Together to get there Midroc Europe har under många år arbetat fram en gemensam ledningsfilosofi för att hjälpa Midrocs olika verksamheter att förenkla och effektivisera arbetet. Att bli bäst i respektive klass är målet, och för att nå dit krävs ett systematiskt arbete både med kultur och struktur. Som företag lever vi hela tiden i en konkurrenssituation. Om vi omedvetet kör på i gamla hjulspår riskerar vi att inte utvecklas och komma vidare i den takt som är nödvändig för att vara fullt konkurrenskraftiga. För att behålla och hela tiden verka i en innovativ miljö gäller det att uppmärksamma mönster som hindrar oss från att utvecklas, säger Roger Wikström, koncernledningen Midroc Europe. Filosofi n är lagarbete Together to get there. Ett av framgångsrecepten för att skapa effektiva team är, förutom rätt kompetens och inställning, en blandning av män och kvinnor. Roger Wikström menar att en bra mix gör det lättare att bryta gamla mönster. Men de fl esta bolag i Midrocgruppen verkar i starkt mansdominerade branscher. Att medvetet och aktivt påminna oss om att se bortom traditionella mönster. Samtidigt måste vi också inse fakta: alltför få kvinnor söker sig till de mansdominerade branscherna. Vi behöver bryta mönster för att vara riktigt konkurrenskraftiga och inse att vi aktivt behöver arbeta för att få in fl er kvinnor i verksamheten. Midroc Business School Ett konkret exempel på hur man inom Midrocsfären skapar förutsättningar för detta är Midroc Business School. En framgångsfaktor för Midroc Business School är att de interna utbildningsledarna och organisationscoacherna är en blandning av män och kvinnor med gedigen kompetens om våra olika verksamheter. Här hålls bland annat medarbetar-, affärsmanna- och ledarskapsutbildningar med stort fokus på teamwork och kompetenspussel. Vi pratar bland annat om att respektera varandras yrkeskompetens och jobbar med hur vi bäst tar tillvara allas potential. Vi lägger mycket tid på att förankra våra gemensamma värderingar, relationsbyggande ledarskap samt att öka den personliga självinsikten. Ju mer vi förstår om oss själva desto lättare kan vi förstå andra. Det handlar om att skapa en trygg och ärlig miljö där alla vill och vågar bidra med sitt perspektiv. Varför tror du att det blir bättre gruppdynamik med en blandning av män och kvinnor? Jag tror att en blandning skapar större dynamik och även bidrar till att alla blir mer seriösa och målinriktade. Min personliga erfarenhet är att rätt fördelning av män och kvinnor i en grupp är positivt för gruppens framgång. Jag har sedan starten av min karriär i byggbranschen, alltid haft män och kvinnor som närmaste medarbetare, så för mig är kraften i blandade grupper ingen hypotes, utan en sanning. Hur ska ni som verkar i så mansdominerade branscher lyckas med det? Vi behöver ha aktivt fokus på det självklara med jämställdhet och vid rekrytering behöver vi än mer visa att vi har en kultur som attraherar både kvinnor och män. Det handlar mycket om marknadsföring och att lyfta fram goda exempel. Midroc speglar marknaden i stort, vilket innebär att det i fastighetsverksamheten och företagsstaberna fi nns en bra mix av könen, medan industri- och byggföretagen har en stor dominans av män. Vi kommer säkert inte att nå en helt jämn könsfördelning, och det är inget mål i sig, men i de gruppkonstellationer där vi har möjlighet, ska vi defi nitivt sträva däråt. Våra utmaningar ligger också i att som exempel få unga människor att intressera sig för industriarbeten och skapa bra modeller för erfarenhetsåterföring. Men jag är övertygad om att vi som företag har allt att vinna på att jobba på att få in fl er kvinnor i våra mest mansdominerade yrkeskategorier. 6

7 Foto: Hans Berggren Vi respektera varandras yrkeskompetens och jobbar med hur vi bäst tar tillvara allas potential. Viktigt att känna trygghet i gruppen Malin Kylefors jobbar som fastighetschef i Malmö och ansvarar för avdelningen som förvaltar de fastigheter som Midroc Property Development väljer att fortsätta att äga. Hon är enda kvinnan i en grupp på sex personer som består av fastighetstekniker, förvaltare och teknisk förvaltning. Åldersmässigt är vi däremot en blandad grupp, vi är spridda i åldern 25 till 60 ungefär. Vi har också väldigt olika erfarenheter och bakgrund. Det är oerhört positivt, inte minst när det gäller kundförståelse. Vi kan också ha väldigt olika infallsvinklar om vi ska lösa något problem. För att bibehålla en bra gruppdynamik och vara effektiva jobbar de mycket tillsammans. Vi pratar mycket med varandra och träffas dagligen. Vi har en öppenhet och ett stöttande och förlåtande förhållningssätt gentemot varandra. Det är viktigt att det är ok att säga, det här kan inte jag, kan du ta det? Att känna trygghet i gruppen. Det borde såklart vara självklart, men jag tror inte att det är det i alla grupper. Jag tror att det krävs att man känner varandra och har respekt för varandra. Det vi vill uppnå är ju bra resultat, plus att det ska vara roligt att gå till jobbet. Jag tror att det är väldigt viktigt att man har kul tillsammans och ser fram emot att gå till jobbet och att man känner att man tillhör ett gäng. 7

8 Fokus på gruppens dynamik Effektivare möten där alla känner sig delaktiga och väl sammansatta grupper med dynamik. Det är resultatet av Midroc Project Managements affärsområde Bygg Syds gedigna arbete med att sätta fokus på hur de arbetar i grupp. Dessutom har ett målmedvetet jämställdhetsarbete gjort att man ökat antalet kvinnor i gruppen. Björn Niklasson är arbetschef på Midroc Project Managements entreprenadsida, Bygg Syd i Malmö, en avdelning som består av 25 personer. Här ansvarar han för produktionspersonalen inom entreprenadverksamheten, en grupp på 12 personer bestående av produktionsledare, arbetsledare och produktionschefer. Nyligen gick han en utbildning i operativt ledarskap i Midrockoncernens egen regi, Midroc Business School. Det är en bra och bred utbildning där självinsikt står högt på agendan, säger Björn Niklasson. I utbildningen ingår många konkreta övningar i gruppdynamik och konfl ikthantering, och det handlar mycket om att öka tilliten i gruppen för att öka prestationsförmågan. Det blev tydligt i kursgruppen, där vi var ett gäng från olika bolag inom Midroc-sfären. Vi umgicks intensivt under sammanlagt 10 dygn utspridda under våren och blev väldigt bra vänner. När jag ser vad det gjorde för utvecklingen av den gruppen, så tänker jag såklart på hur jag kan jobba mer med det på hemmaplan, i min egen arbetsgrupp. I den lilla lokala ledningsgruppen har det resulterat i en tydligare kommunikation genom ett öppnare klimat. Vi har blivit personligare med varandra i gruppen. Det är väldigt enkelt; om jag vet mer om min kollegas bakgrund blir det lättare att både ta och ge feedback. Jobbar med känslokort Björn Niklasson tycker att det gör stor skillnad för effektiviteten i gruppen att man lär känna varandra. Har du ett klimat där gruppmedlemmarna känner att de kan ta pulsen på varandra och dela känslor och tankar har gruppen vunnit mycket inför att skapa ett effektivare möte. Ett av många verktyg jag har tagit med mig från operativt ledarskapskursen är känslokort. Den övningen hjälper till att sätta ord på känslor och bygger tillit på ett enkelt men effektivt sätt. Mötet blir också effektivare då deltagarna får dela vilken känsla de har med sig in i mötet och kan efter det lämna det och lägga fokus på nuet i mötet. Jag är övertygad om att alla människor vill känna delaktighet, ta ansvar för sin prestation samt nå ett bra resultat. Skapar högpresterande team Byggbranschen generellt är väldigt mansdominerad, men Midroc Project Management entreprenadsida har arbetat mycket med jämställdhetsfrågor. Bland annat försöker vi aktivt rekrytera utefter att skapa en jämnare fördelning mellan kvinnor och män. Det handlar inte om att kvotera in personal utifrån kön utan om att få till högpresterande team och då står en jämn könsfördelning väldigt högt upp på agendan. Det har resulterat i att Bygg Syd idag består av sex kvinnor och 19 män, vilket torde vara bättre än snittet i entreprenadbranschen. Inne på kontoret är fördelningen att ungefär hälften är kvinnor. Personligen tror jag inte att det är en fördel med grupper innehållande bara män eller bara kvinnor. Det räcker att blanda något så blir det ett bättre klimat. Det märks tydligt på de byggen där vi har kvinnlig personal vare sig det är underentreprenörer eller egna anställda, det är en trevligare stämning på de projekten. 8

9 Men oavsett kön menar Björn att det viktigaste för att maximera effektiviteten i gruppen är att alla känner sig delaktiga. Jag är övertygad om att alla människor vill känna delaktighet, ta ansvar för sin prestation samt nå ett bra resultat. Min erfarenhet är att vi inom bygg är för dåliga på att ställa krav och följa upp resultat på individnivå. Jag försöker skapa delaktighet inom min grupp genom att vara tydlig med förväntningar och målsättningar. Konkret feedback på prestationer är jätteviktigt och faller sig naturligt när gruppmedlemmarna har en hög tillit till varandra. Effektivare arbetsgrupper Hur gruppsammansättningen ser ut är givetvis inte alltid möjligt att styra, men där det går försöker Bygg Syd se till att få en dynamisk blandning. På avdelningen jobbar vi mycket med att se till att vi har personer med olika styrkor och olika saker som motiverar dem i samma grupp. Ett verktyg som vi har för detta är ett test som kartlägger hur du använder dina styrkor i relation till människor i din omgivning. Testet, som alla inom koncernen får möjlighet att göra, resulterar enkelt förklarat i att varje person placeras inom en triangel med olika färger (blå, röd, grön) som i sig symboliserar vad som motiverar personen i fråga. På detta sätt kan gruppmedlemmarna på ett snabbt och enkelt sätt se vilka motiverande värdesystem som kollegan eller gruppen som helhet har. Vi är noga med att poängtera att detta inte är ett personlighetstest eller en stämpel på hur man är som person. Nu har vi lyckats få hela avdelningen inprickad på kartan. När vi nu sätter ihop en ny projektgrupp internt tittar vi på var vi befi nner oss på kartan och sätter ihop den grupp som vi tror passar bäst för projektet i den mån det går. Systemet ger upphov till många bra diskussioner, och effektivare arbetsgrupper. Vi resonerar i gruppen hur de olika personerna skiljer sig åt och vilka risker och möjligheter vi bör uppmärksamma avseende vart på kartan vi befi nner oss. Jag upplever att detta verktyg ger oss bra förutsättningar till att bli ett högpresterande team. Björn Niklasson är arbetschef på Midroc Project Managements entreprenadsida, Bygg Syd i Malmö, en avdelning som består av 25 personer. Foto: Midroc Foto: Gunnar Nydrén 9

10 Foto:Midroc Gruvan Grasberg på den indonesiska ön Papua ligger på över 4000 meters höjd. Det är tur att man är från Västkusten och van vid regn. Anders Borssén är på plats för att kratta manegen för övriga medarbetare från Midroc Automation som ansluter i höst. Indonesien NU ÄR VI HÄR Anders Borssén på Midroc Automation är först på plats i Papua. I höst får han sällskap av sin fru och en handfull kollegor. Både Anders och Midroc hoppas få vara kvar ett bra tag. Midroc åtminstone till år Säg ordet gruva och de fl esta människor tänker djupt ner i marken. Men på den indonesiska ön Papua ligger gruvan Grasberg på över 4000 meters höjd och för att ta sig dit ska man först upp till bergsstaden Tembagapura på drygt 2000 meter. I staden som vuxit fram med gruvarbetarna och deras familjer bor idag närmare invånare. Här är familjerna med till skillnad mot många andra gruvorter. De som inte jobbar i gruvan arbetar i skolan, på sjukhuset eller i affärerna. Det lilla gruvsamhället har blivit en stad och växer hela tiden. Samtidigt är det en ganska isolerad plats. Det är bara personal som har tillstånd från gruvägarna och sju stammar med papuansk befolkning, som får komma hit. Papuanerna har automatiskt tillstånd då gruvan ligger på mark som tidigare ägdes av dessa stammar. Den som berättar det är Anders Borssén. Han är på plats för att kratta manegen för övriga medarbetare från Midroc Automation som ansluter i höst. Anders Borssén har tidigare jobbat i Kiruna och varit med och skapat den trafi k- styrningslösning som fi ck Grasberggruvans ägare Freeport-McMoRan intresserade. Ordern som det amerikanska företaget lagt kan till slut vara värd upp mot 1,5 miljarder kronor för Midroc. Anders Borssén åkte ner till Papua första gången i slutet av januari. Nu pendlar han fram till september då även frun Gunilla fl yttar ner, åtminstone för ett år. Anders är fullt upptagen med att installera sig, både på jobbet och i staden. Det går inte att få tag på allt här. Man kan till exempel köpa en tv men inte en antennkabel. Men alla är väldigt hjälpsamma och lånar ut sina prylar. De har ju någon gång själva kommit upp hit som nya och ställts inför samma problem. Här finns bara enkelvägar I september kommer som sagt ytterligare medarbetare från Midroc. En handfull personer ska då sätta igång driften av trafi k- ledningssystemet (CIP). Till skillnad från gruvan i Kiruna så fi nns här bara enkelvägar. Trafi ken in och ut ur gruvan måste hanteras med stoppskyltar, bommar och trafi kljus. Andra delen i projektet startar i mars nästa år. Då installeras ett system (DMLZ) som styr lastningen av lastbilarna. Stenen som tas ut ur gruvan skickas ner i ett hål. Här fi nns en tappläpp, ett slags tratt som styrs med joystick från kontrollrummet. Den tredje delen i projektet är de förar- 10

11 Foto:Midroc lösa tågen (GBC) som ska börja köras till hösten nästa år. För Anders Borssén är detta hans första utländska uppdrag. Mycket är annorlunda men en sak är i alla fall som hemma det är svensk sommarvärme här dock året runt. Dessutom faller 5000 millimeter regn per år och endast runt tio dagar brukar vara regnfria. Det är tur att man är från Västkusten och är van vid regn. När Anders är ledig brukar han åka ner till låglandets tropiska värme. Är han ledig en längre tid har han tillgång till en villa på Bali. Här fi nns sol och bad och möjlighet att både surfa, dyka och spela golf. Det är ganska skönt att mellanlanda här när man är på väg hem. Vårt arbete med anläggningen hjälper till både miljö- och energimässigt, eftersom systemet tar ut malmen tio gånger bättre jämfört med dieseldrivna truckar. I och med att hela underjordsoperationen fjärrstyrs och man kan ta ut malmen via förarlösa tåg ökar dessutom personsäkerheten och arbetsmiljön förbättras, säger Jonas Bergmark, divisionschef Midroc Automation. Blir kvar några år Midroc har än så länge kontrakt fram till Men både Anders Borssén och Jonas Bergmark, ser bolagets framtid i Indonesien på längre sikt. Midroc vill gärna vara med och utveckla gruvlogistiken i världen och då är Asien en tänkbar marknad och en bas i Indonesien en bra utgångspunkt. Jag hoppas att vi har lyckas skapa en permanent etablering i Indonesien där gruvindustrin framförallt är vår kundbas, säger Jonas Bergmark. I Freeportgruvan sker en ständig expansion och i varje steg bygger man ut och vid varje tillbyggnad behövs vi. Jag hoppas att vi kan vara med fram till minst år FÖLJ ANDERS PÅ BLOGGEN: YTBEHANDLING ÄR RÄDDNINGEN Nyupptäckt korrosion är ett hot mot plattformar ute till havs. När driften på en oljeplattform stoppas, för underhåll eller efter ett haveri, uppstår spänningskorrosion som kan få delar att rosta sönder. Midrocföretaget Alucroms ytbehandling är räddningen. På alla oljeplattformar är gasturbiner en förutsättning för verksamheten. Dygnet runt producerar turbinerna elektricitet till plattformarna. Turbinerna är byggda för att kunna köras oavbrutet i upp till 15 år. Endast ett par timmar vartannat år stoppas de för kontroll. För att personalens arbetsmiljö på en offshoreplattform ska vara acceptabel sitter bullerdämpare efter turbinerna och fångar upp ljuden. En nyupptäckt korrosion hotar nu livslängden på metallen runt ljuddämparna. Dämparnas metall har en driftstemperatur på runt 350 grader. Vid ett stopp sjunker temperaturen drastiskt ner under grader. De här svängningarna gör att spänningskorrosion kan uppstå. Metallen korroderar då väldigt snabbt, berättar Brian Thomsen avdelningschef på Alucrom i Gävle. Man har byggt många plattformar där den här spänningskorrosionen kan uppstå. Om man stänger ner anläggningarna för ofta, på grund av haveri eller underhåll, kan metallen rosta bort. Då skulle man få ett omfattande problem med att bygga om, säger han. Ytan förseglas med aluminiumsilikon Man har inom offshoresektorn kommit på ett sätt att åtgärda problemen långt innan rosten sätter in. På oljeplattformarna Edvard Grieg i Nordsjön och Hebron i Atlanten utanför Newfoundland har Alucrom som underleverantör till tillverkaren av ljuddämpare, Hedemora Industri akustik AB (HIAK AB), gjort ny ytbehandling av metallen. Genom att först blästra ljuddämparen samt belägga med 200 mikrometer aluminium och sedan måla den två gånger med 25 mikrometer aluminiumsilikon har ytan förseglats. Färgen tål nämligen väldigt höga temperaturer, 650 grader. Behandlingen kostar strax under en kvarts miljon per ljuddämpare. Det kan låta mycket men det sparar långt större belopp i längden, säger Brian Thomsen. Att det är komplicerat hur jobben ska utföras och att Alucrom bryter ny mark vittnar kundens beställning om. Arbetena ska utföras enlig standarden Norsok M-501, men vilken standard som skulle gälla för olika material hade kunden inte alltid koll på, berättar Brian Thomsen. Standarden på olika material som var inblandade, till exempel rostfritt och carbon, gick ibland emot varandra. Thomsen fi ck guida kunden rätt så att standard och beskrivningar stämde överens med verkligheten. Kompetensen är viktig Brian Thomsen vet vad han pratar om. Han har själv arbetat på oljeplattform och är en av få ackrediterade inspektörer på högsta nivå inom ytbehandling (Frosio steg 3). Båda projekten tog ett halvår att genomföra. Ett liknande projekt har nu Alucrom Entreprenad, utfört åt kunden Kamfi l i Uddevalla. Eftersom kompetensen fi nns hos Brian Thomsen lånades personal och utrustning från Gävle ut. Det är ju ganska höga krav på genomförandet. Därför är kompetensen viktig, säger Brian Thomsen som nu väntar på fl er uppdrag. Det fi nns ju rätt många plattformar som ännu inte åtgärdat problemen med spänningskorrosion i just ljuddämparsystemet, och många nya som ska byggas. FAKTA Norsok M-501 standard för hur offshoreutrustningar ska ytbehandlas, vilka material och vilka arbetssätt som ska användas. Frosio är ett norskt råd för utbildning och certifiering av färginspektörer inom ytbehandling. Foto: Midroc 11

12 Foto: Boliden Midroc är ny partner när Boliden INVESTERAR I NY GRUVA PRODUKTION 2013: Malm: kton Zink: ton Koppar: 517 ton Bly: ton Silver: kg Guld: 277 kg 12

13 Foto: Boliden Foto: Boliden När Boliden nu investerar upp mot fyra miljarder kronor i en ny fyndighet i Garpenberggruvan är reservdelar en viktig sak. För att få bra tillgänglighet och effektiv förrådshantering har Midroc anlitats. Allt, från minsta ventil till den 50 ton tunga gruvspelsmotorn, är analyserat och registrerat. För att få billigare transportkostnader och komma närmare den nya fyndighet som hittades för ett knappt decennium sedan i Garpenberg investerar Boliden nu upp mot fyra miljarder i en ny gruva och i ett nytt anrikningsverk. I verket mals malmen från gruvan ner i fl era steg. Till slut återstår slig, ett koncentrat av malm. Ur den fi nkorniga sanden utvinns främst zink, men även koppar och bly och till viss del också guld och silver. Garpenberg är Sveriges äldsta gruva som fortfarande är i produktion. Den första malmen bröts på 1200-talet och Bolidens nuvarande anläggning är från femtiotalet. När den nya fyndigheten hittades började man ganska snart planera för en utbyggnad. I det nya projektet, där full produktion beräknas ske i slutet av nästa år, ingick inte reservdelar från start. Istället skapade vi en grupp på Boliden. Men när den växte oss ur händerna gjorde vi en upphandling med fem företag och valet föll på Midroc, berättar Mattias Danielsson underhållsingenjör på Boliden. Först skapades ett anläggningsregister i IT-systemet Maximo. Registret speglar hela anläggningen ner till olika utrustningar som pumpar, växellådor och transportörer. Därefter kopplades reservdelar till anläggningen för att säkerställa att man har rätt antal, varken för få eller för många. Med allting, från minsta ventil till den 50 ton tunga motorn till gruvspelet, analyserat och registrerat fi nns grunden till en god tillgänglighet Helhetssyn på både drift- och underhållsverksamheten. samt en effektiv förrådshantering och inköpsstruktur. Då kan man driva produktionen i det skick man vill och behöver, säger Henric Mellbin, enhetschef Industri Öst på Midroc Project Management. Vi har en helhetssyn på både drift- och underhållsverksamheten. Dessutom har vi bra förståelse för vilka parametrar som påverkar en anläggnings tillgänglighet och vad som driver dess kostnader, fortsätter han. Gruppen inom Midroc som genomförde uppdraget under ett års tid fram till nu har ett femtontal konsulter spridda över Sverige. De sysslar med liknande frågor och har kontinuerligt ett tiotal liknande uppdrag igång hela tiden. Spannet på uppdragen går från kärnkraftverk över stålverk, gruvor och pappersbruk till raffi naderier. Vanligt är att vi kommer in när anläggningar inte fungerar. När kvaliteten på produkterna och resursutnyttjandet är lågt, och tillgängligheten är dålig. Det unika här är att vi fått komma in långt innan det har blivit problem. Det är väldigt roligt. Då kan vi jobba med anläggningen i centrum. Jobba förebyggande, skapa struktur och kapa kostnader. För att det inte bara ska bli en ingenjörsprodukt som stannar i en massa pärmar utan når ut till dem som ska sköta driften framhåller Henric Mellbin lättillgängligheten i ett modernt IT- stödsystem som Maximo. Han får medhåll av beställaren Mattias Danielsson. Det är vår akilleshäl och farhåga att många tänker enbart i papper och 3Dritningar. Därför är även referensgruppen med driftspersonal viktig. Där får vi en bra chans att förklara hur vi tänker och därigenom få större acceptans bland dem som ska leva med driften. Har ni räknat på om reservdelsprojektet är en besparing? Det är svårt att beräkna en besparing eller kostnad förrän saker börjar gå sönder men egentligen är det ovärderligt med ett projekt som detta. Stilleståndstid kan vara förödande. Är ni nöjda? Ja, i det stora hela, nu har vi smärre justeringar att göra. Men man hittar alltid saker man skulle kunna gjort bättre: varit med ännu tidigare i projektet och gjort förstudier till exempel. Nästa gång vi investerar i ett projekt så hoppas jag att vi tar med reservdelar från start. Så att man till exempel redan från början tänker in arbetsmiljön för dem som ska utföra underhållet. FAKTA Gruvan Produkter: zink, bly, malm, koppar, silver och guld Anställda: 366 Grundat: 1957 Gruvans djup: 1250 m 13

Storstopp på raffinaderi ett

Storstopp på raffinaderi ett Nummer 7 Storstopp på raffinaderi ett JÄtteprojekt Omvärlden kräver allt större mod Unikt partnerskap leder Midroc till molnet Att våga driver utvecklingen framåt Rädsla och mod går hand i hand utan rädsla,

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc Midroc 2.2012 Mer än du tror Sunt förnuft lade grunden till Midroc Enkla lösningar ger stora resultat på Alucrom Tänk om......tänk nytt, tänk önskat läge Ledare Foto: Hans Berggren Innehåll Inledning Genom

Läs mer

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror Midroc 2.2011 Mer än du tror Nya tider kräver nytänkande Ett öppnare synsätt ökar kreativiteten. Tåligare och godare kryddväxter Heliospectra utvecklar energisnåla system för belysning. Matias Leinikkas

Läs mer

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av Nummer 8 Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk DIGITALISERAR Rent vatten i Tanzania med hjälp av GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN Radarpar med höga mål bygger KOMPLETTA STADSDELAR Innehåll:

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

Kontakt LAG- BYGGET. nyckel till framgång. Mannen i Berlin Klivet ut i världen. Traineesuccén. Fastighetsautomation

Kontakt LAG- BYGGET. nyckel till framgång. Mannen i Berlin Klivet ut i världen. Traineesuccén. Fastighetsautomation Kontakt Nr 2 2013 Nyheter från Midroc Electro AB Mannen i Berlin Klivet ut i världen Traineesuccén Fastighetsautomation LAG- BYGGET nyckel till framgång SID 14-18 www.midrocelectro.se 1 Ledaren Kontakt

Läs mer

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Möt fem av Sveriges ledande företag och läs om deras arbete för ökad jämställdhet och mångfald Tele2 VOLVO Axel Johnson Samtal Svenskt Näringsliv ramtid Goda

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED ANNONS 5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS FOTO: BABBEN.SE SOM

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

sätt färg på det öppna landskapet

sätt färg på det öppna landskapet Postens gruppreklam till kontor t i d n i n g e n o m d e t a k t i v a n ä r i n g s l i v e t p r i s 2 5 : - n r 1 / 2 0 1 1 Duktiga nätverkare lyssnar Bakslag för den "gröna" linjen Här finns Sveriges

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling din tidning om företagshälsa från ab previa nr 3/2009 Attraktiva arbetsplatser VINN kampen om kompetensen Folktandvårdens friska liv ett hälsosamt försprång Konflikt som kräver mod när en anställd blir

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

En arbetsplats i världen

En arbetsplats i världen o m m ä n n i s k o r o c h v e r k s a m h e t e r i v å r a f a s t i g h e t e r Tema: Internationella företag En arbetsplats i världen Möt våra nya förvaltningschefer Nr.1 2007 LEDARE Öppnare, snabbare,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Kontakt LULEÅ LER. Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken. framgångar för Midroc Electros kontor i norr. Ministerbesök i Sandviken

Kontakt LULEÅ LER. Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken. framgångar för Midroc Electros kontor i norr. Ministerbesök i Sandviken Kontakt Nr 1 2010 Nyheter från Midroc Electro AB Lars Lohman går och går Ministerbesök i Sandviken Automation expanderar Emil & Anna Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken Midroc LULEÅ LER framgångar

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE detta är en från universum SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 43 arbetsgivare som får din karriär att blomstra MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL DAGENS INDUSTRI Inte för rutinuppdrag. Men när det verkar omöjligt. Letar

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer