ÅRSREDOVISNING Mätning vid extrema förhållanden. En av Hexagons kunder använder en GPS-mottagare för att mäta i Gibston Valley, Nya Zeeland.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2006. Mätning vid extrema förhållanden. En av Hexagons kunder använder en GPS-mottagare för att mäta i Gibston Valley, Nya Zeeland."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006 Mätning vid extrema förhållanden. En av Hexagons kunder använder en GPS-mottagare för att mäta i Gibston Valley, Nya Zeeland.

2 Detta är Hexagon Hexagon är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Omsättningen under 2006 uppgick till MSEK (9 637). Koncernen har (7 601) medarbetare i 30 länder. Hexagons B-aktie är noterad på listan för stora bolag på den Nordiska Börsen och sekundärnoterad på SWX Swiss Exchange. Koncernen är organiserad i tre affärsområden: Hexagon Measurement Technologies Hexagon Polymers Hexagon Engineering HEXAGONS VISION är att vara marknadsledande, nummer ett eller nummer två, inom respektive strategisk affär för att generera tillväxt och aktieägarvärde. HEXAGONS AFFÄRSIDÉ är att globalt driva verksamheter som utvecklar och marknadsför ledande teknikorienterade produkter och tjänster inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. HEXAGONS STRATEGI är att vara den mest kostnads effektiva och innovativa leverantören, ha branschens bästa ledningskompetens samt korta och snabba beslutsprocesser. INNEHÅLL VERKSAMHETEN 2006 i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 Forskning och utveckling 8 Hexagon Measurement Technologies 10 Hexagon Polymers 16 Hexagon Engineering 20 Ansvarsfullt företagande 22 Risk- och känslighetsanalys 25 Aktien 28 Bolagsstyrning 32 Styrelse, ledande befattningshavare 40 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 42 Koncernens resultaträkning 47 Koncernens balansräkning 48 Förändring koncernens eget kapital 50 Koncernens kassaflödesanalys 51 Moderbolagets räkningar 52 Redovisningsprinciper 54 Noter 58 Förslag till vinstdisposition 76 Revisionsberättelse 77 Sju år i sammandrag 78 Definitioner 80 Aktieägarinformation 81 Schweiziska Gotthard Base Tunnel vid Bodio. Mätdata för tunnelns konstruktion har tagits fram och underhålls med hjälp av GPS.

3 AFFÄRSOMRÅDE HEXAGON MEASUREMENT TECHNOLOGIES Hexagon Measurement Technologies är världsledande inom flerdimensionell mätning inom mät- och positioneringsmarknadens makro- och mikrosegment. Verksamheten omfattar handverktyg, fasta och mobila koordinatmätmaskiner, GPS-system, nivåmätare, lasersökare, totalstationer, sensorer för flyg burna mätningar, eftermarknadstjänster samt mjukvarusystem för en-, två- eller tredimensionell mätning. Kunderna finns inom flyg-, rymd-, säkerhets- samt försvarsrelaterad industri, bilindustrin, statliga verk och myndigheter, verkstadsindustrin, byggnadsindustrin, gruv- och oljeindustrin samt elektronik-, data- och medicinsk industri. Hexagon Measurement Technologies är verksamt världen över. Asien är den geografiska marknad på vilken affärsområdet har störst organisk tillväxt. Affärsområdet har anställda varav flest antal anställda i Schweiz, USA och Kina. AFFÄRSOMRÅDE HEXAGON POLYMERS Hexagon Polymers arbetar inom tre produktområden: gummiblandningar som halvfabrikat, packningar för plattvärmeväxlare samt hjul i plast- och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer. Kunderna är huvudsakligen stora internationella OEM-kunder inom marknadssegmenten platt värmeväxlare, trucktillverkare, utrustning för materialhantering och bilindustrin. Hexagon Polymers har elva etablerade produktionsanläggningar världen över. Ytterligare en produktionsanläggning i Mexiko står klar under tredje kvartalet Affärsområdet har anställda varav flest antal anställda i Sri Lanka, Sverige och USA. AFFÄRSOMRÅDE HEXAGON ENGINEERING Hexagon Engineering består av ett antal bolag fokuserade på att leverera högkvalitativa komponenter till främst den tunga fordonsindustrin. Även nyckelkomponenter till industrirobotar samt karosseri reservdelar till personbilar finns i produktsortimentet. Kunderna finns främst inom verkstads industrin, men även varvs-, offshore-, medicin-, skogs- och fordonsindustrin utgör stora kundsegment. Hexagon Engineering är främst en nordisk verksamhet. Större delen av försäljningen sker till svenska kunder. Affärsområdet har anställda varav flest antal anställda i Sverige.

4 ANDEL AV KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING 69 % ANDEL AV KONCERNENS RÖRELSERESULTAT 85 % ANDEL AV KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING 18 % ANDEL AV KONCERNENS RÖRELSERESULTAT 12 % Den 1 april 2007 byter GFD Technology i Tyskland, Thona i Belgien, Thona i Kanada, Thona i Tjeckien och Thona i USA namn till Hexagon Polymers Compounding. ANDEL AV KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING 13 % ANDEL AV KONCERNENS RÖRELSERESULTAT 6 % Under år 2006 ingick även Högmans Industri Verktyg AB, Johnson Metall AB samt Eurosteel AB.

5 HEXAGON ÅRSREDOVISNING I KORTHET 2006 i korthet Verksamhetsåret 2006 var ett bra år med hög tillväxt och mer än en fördubbling av resultatet före skatt. Förvärv av svenska Scanlaser AB, norska Scanlaser AS och danska Mikrofyn A/S genomfördes för att stärka Hexagons marknadsposition inom det snabbväxande marknadssegmentet maskinautomation. Nettoomsättningen ökade till MSEK (9 637), motsvarande en organisk tillväxt om 12 procent. Resultatet före skatt ökade med 130 procent till MSEK (705). Resultatet per aktie ökade med 60 procent till 15,03 SEK (9,42). Aktiekursen ökade med 35 procent och uppgick vid utgången av året till 292 SEK (217). Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 5,00 SEK (3,00) per aktie. Med hänsyn tagen till nyemissionen 2006 var förra årets utdelning 2,75 SEK. NETTOOMSÄTTNING MSEK RÖRELSERESULTAT (EBIT1) MSEK NYCKELTAL FÖRÄNDRING Nettoomsättning, MSEK %* Rörelseresultat (EBIT1), MSEK %* Resultat före skatt, MSEK % Årets resultat, MSEK % Rörelsemarginal, % 13,6 9,6 4,0 Avkastning på eget kapital, % 17,0 17,9 0,9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 12,2 10,7 1,5 Soliditet, % 46,4 29,6 16,8 Resultat per aktie, SEK 15,03 9,42 60 % Börskurs per 31 december 2006, SEK % RÖRELSEMARGINAL % Medelantal anställda under året % *Justerad för valutaeffekt och jämförbar struktur (organisk tillväxt)

6 VD HAR ORDET HEXAGON ÅRSREDOVISNING 2006 Ett framgångsrikt år bäddar för fortsatt tillväxt Under 2006 nådde vi stora framgångar. Arbetstempot var högt och den strategiska inriktningen tydlig. Hexagons omsättning ökade till MSEK motsvarande en organisk tillväxt om 12 procent, och resultatet mer än fördubblades. Under 2006 fortsatte vi att fokusera Hexagon i riktning mot det mål vi satte upp för sex år sedan. Bolaget växte sig större under året. Vi omsatte MSEK varav MSEK inom våra två kärnområden mätteknik och polymerer. Resultatet blev MSEK före skatt vilket är mer än en fördubbling jämfört med Fokuseringen på kärnverksamheterna har haft en positiv påverkan på rörelsemarginalen. De senaste åren har rörelsemarginalen i genomsnitt uppgått till 7 procent för att under 2006 uppgå till 14 procent. Under året har vi lanserat över 100 nya produkter samtidigt som vi har etablerat oss på ett antal nya geografiska marknader. Hexagons expansion mot geografiska områden och branscher med hög tillväxttakt har fortsatt. Det främsta målet med Hexagons fokusering är att säkerställa en långsiktigt stabil värdetillväxt för våra ägare. För att generera denna värdetillväxt måste vi först bli riktigt bra på att tillgodose våra kunders behov. Genom att ha nöjda kunder säkerställer vi en kontinuerlig volymtillväxt i vår verksamhet. Vår vision är att vara nummer ett eller två i våra strategiska affärer. Vi har inom flera områden uppnått en position där vi idag är världsledande. För att uppnå en marknadsledande position tillämpar vi fyra grundläggande och koncernövergripande strategier som, om de verkställs, leder till att vi även uppfyller våra finan siella mål. Vår första strategi är att vara den mest kostnads effektiva leveran tören i vår bransch. Om vi kombinerar vårt marknadsfokus med kostnadseffektivitet kommer vi inte bara att växa, utan även växa lönsamt. Den andra strategin är att vara innovativ. Genom att satsa mer resurser på strategisk och fokuserad forskning och utveckling än våra konkurrenter, utvecklar vi kontinuerligt nya förbättrade lösningar för våra kunder vilket i sin tur stärker vår marknadsposition. Vår tredje strategi är att ha branschens bästa ledande befattningshavare. De bästa cheferna har oftast en stark teoretisk bas och en sann entreprenörssjäl. Vi tror att människor spelar en avgörande roll för ett företags framgång. Det må uppfattas som en klyscha nedskrivet på ett papper, men är kanske den svåraste strategin att realisera i vardagen. Bra chefer kräver tydligt ansvar, en platt hierarki och ett minimum av byråkrati. Därför är korta och snabba beslutsvägar en fjärde strategi för att uppnå visionen. Detta för oss tillbaka till Hexagons övergripande och viktigaste mål värdetillväxt för våra aktieägare. Genom att realisera strategierna ska vi växa snabbt och lönsamt. Vi kan öka resultatet per aktie, långsiktigt, med minst femton procent per år. Vi har inte velat krångla till begreppet aktieägarvärde. Aktieägarvärde kan bara betyda att man ökar värdet på ägarnas aktier. Genom att öka resultatet per aktie med mer än 15 procent, år efter år, får vi en god värdering av vår aktie. Affärsområdenas utveckling under 2006 Hexagon Measurement Technologies Affärsområdets största framgång under 2006 var den lyckade integrationen av mätteknikbolaget Leica Geosystems. Då bolaget förvärvades i oktober 2005, blev 2006 det första hela räkenskapsåret för Leica Geosystems som en del av Hexagonkoncernen. Förvärvet har utvecklats fantastiskt väl. Vi nådde med råge våra resultatmål för de olika divisionerna inom Leica Geosystems. Samtidigt har vi realiserat de kostnadssynergier vi utlovat för de kommande fyra åren på ett år! Under de kommande åren ska vi fokusera på att utveckla nya produkter för de tillväxtområden vi identifierat inom mättekniksektorn. Dessa produkter bygger på en kombination av Hexagons och Leica Geosystems teknologier. Under året har sju utvecklingsprojekt inletts. De första produkterna från dessa satsningar kommer att lanseras successivt från och med Hexagon Measurement Technologies hade ett bra år med en organisk tillväxt om 13 procent. Vi har identifierat ett antal delmarknader inom mätteknikbranschen där den organiska tillväxten är särskilt attraktiv, delmarknader där Hexagon dessutom kommer att stärka sin marknadsposition ytterligare via förvärv. Redan under 2006 uppnådde Hexagon Measurement Technologies det mål som satts upp för affärsområdets rörelsemarginal för Rörelsemarginalen blev 17 procent. Vår ambition framöver är en rörelsemarginal om procent för affärsområdet. Utöver dessa, i sig ambitiösa, finansiella mål ser vi goda möjligheter till en fortsatt expansion via förvärv. 2

7 HEXAGON ÅRSREDOVISNING 2006 VD HAR ORDET Hexagon Polymers Affärsområdet hade ett tungt år med accelererande råmaterialpriser samt produktivitetsproblem inom ett antal enheter. Rörelse marginalen sjönk från 12 procent 2005 till 9 procent Samtidigt var den underliggande tillväxten i polymer affären god. Samtliga fabriker för produktion av gummibland ningar, med undantag för den kanadensiska produktions anlägg ningen som levererar komponenter till den amerikanska bilindustrin, producerade nära kapacitetstaket. För att kunna fortsätta expandera under 2007 har Hexagon Polymers under 2006 investerat i två nya produktionsanläggningar. En i Qingdao, Kina och en i Aguascalientes, Mexiko. Dessa båda fabriker tas i drift under det andra respektive tredje kvartalet Under hösten 2006 fokuserade vi vår kraft på att lösa flaskhalsar i produktionsprocessen och samtidigt justera priserna på våra produkter till följd av råvaruprishöjningarna under året. Dessa åtgärder ska, tillsammans med en fortsatt tillväxt, resultera i en återhämtning av rörelsemarginalen under Hexagon Engineering Affärsområdet hade ett starkt år. Under 2006 avyttrades ett antal mindre verksamheter och under första kvartalet 2007 har Johnson Metall och Eurosteel avyttrats. Vårt mål är att återstående enheter ska vara avyttrade före utgången av Framtiden Hexagon kommer att fortsätta att växa inom mätteknik. Överst på agendan för 2007 står att fullfölja de attraktiva affärsmöjligheter vi identifierat under året som gått. Tillväxten inom Hexagon Measurement Technologies kommer att skapas via geografisk marknadstillväxt och fortsatt satsning på egen produkt utveckling, men även via strategiska förvärv. Hexagon Polymers kommer att fokusera på de tillväxtområden som identifierats inom gummiblandningar, packningar och hjul. Hexagon Engineering kommer att avyttras under de närmaste åren. När affärsområdet avyttrats kommer Hexagons styrelse att ta ställning till om koncernen ska splittras i två, separat noterade företag eller om det finns ytterligare värden att realisera i den nuvarande strukturen har börjat starkt. Vi räknar därför med att nå vårt finansiella mål om en ökning av resultatet per aktie om minst 15 procent även detta år. Nacka Strand i mars 2007 Ola Rollén VD & koncernchef 3

8 STRATEGISK INRIKTNING HEXAGON ÅRSREDOVISNING 2006 Tydligt fokus med högt uppsatta mål Att vara marknadsledare är en förutsättning för att utveckla långsiktig lönsamhet och uthållig konkurrenskraft. Hexagon har kommit en bra bit på vägen mot målet att vid utgången av 2008 uppnå en nettoomsättning om MSEK och en rörelsemarginal om 15 procent. Hexagons strategiska plan syftar till att skapa en långsiktigt god värdetillväxt för Hexagons aktieägare. Senast vid utgången av 2008 ska Hexagon vara fokuserat på två strategiska verksamheter: mätteknik och polymerer, som bedrivs inom affärsområdena Hexagon Measurement Technologies respektive Hexagon Polymers. Inom dessa båda strategiska verksamheter finns betydande möjligheter till ökad marknadsandel genom etablering på såväl nya geografiska marknader som inom nya tillämpningsområden. Visonen är att vara marknadsledare, nummer ett eller nummer två, inom utvalda tekniska eller geografiska segment. Målet är att Hexagons omsättning senast vid utgången av 2008 ska uppgå till minst MSEK, av vilka cirka MSEK härrör från mätteknik. Hexagons rörelsemarginal ska uppgå till minst 15 procent. Som ett led i fokuseringen på två strategiska verksamheter har Hexagon inlett avyttringen av affärsområdet Hexagon Engineering. Målsättningen är att affärsområdet i sin helhet ska ha avyttrats före utgången av I förlängningen kommer Hexagons styrelse att överväga möjligheter att, som ytterligare ett steg i ren odlingen, dela upp affärsområdena Hexagon Measurement Technologies och Hexagon Polymers i två separata företag. De båda affärsområdena utgör idag olika slags verksamheter, varför synergierna är begränsade. UTFALL 2006 MÅL 2008 Nettomsättning, MSEK > Rörelsemarginal, % 13,6 > 15 Antal strategiska verksamheter 3 2 Verksamhetsstrategi För att kunna utveckla långsiktig lönsamhet och uthållig konkurrenskraft lägger Hexagon stor vikt vid varje verksamhets marknadsposition. I syfte att uppnå visionen tillämpas följande verksamhetsstrategier: Mest kostnadseffektiv i sin bransch En konkurrenskraftig kostnadsstruktur är nödvändig för att långsiktigt kunna verka framgångsrikt och för att lättare kunna hantera fluktuationer i efterfrågan och valutarelationer. Kostnadseffektivitet är också en förutsättning för att vara innovatören i sin bransch. Innovatören i sin bransch Hexagons innovationsförmåga är av central betydelse vid kundernas val av leverantör. Med en marknadsledande position följer ett ansvar att utveckla branschen. Investeringar i forskning och utveckling har därför en hög prioritet inom Hexagons verksamheter. Branschens bästa ledningskompetens Ledningens kompetens och erfarenhet är en kritisk faktor som är nödvändig för att framgångsrikt kunna driva och realisera målen i den dagliga verksamheten. Speed Management Korta och snabba beslutsprocesser samt tidseffektiv implementering ökar konkurrensförmågan och lyfter organisationens kapacitet. Tillväxtstrategi Hexagon skapar tillväxt genom att kombinera förvärv med organisk tillväxt. Hexagon ska uppnå tillväxt genom fyra tillväxtstrategier: Marknadsföra befintliga produkter på befintliga marknader Med fokus på kärnverksamheten skapas tillväxt genom produktmodifiering och förvärv av konkurrerande aktörer, vilket genom rationalisering av den sammanlagda strukturen skapar kostnadsfördelar och därmed ökad konkurrenskraft. Utmaningen är att inte bli hemmablind och därmed för sent upptäcka nya teknologier på marknaden. 4

9 HEXAGON ÅRSREDOVISNING 2006 STRATEGISK INRIKTNING Jiangyin Yangtze River Highway Bridge i Kina är meter lång världens fjärde största hängbro. Det satellitbaserade övervakningssystemet använder GPS. Introducera nya produkter på befintliga marknader Genom framgångsrik forskning och utveckling samt god kunskap om kundens behov, skapas tillväxt genom unika produkterbjudanden och ökad konkurrenskraft. Utmaningen är att tänka utanför boxen och skapa banbrytande produkter i en redan etablerad bransch. Introducera befintliga produkter på nya marknader Ett nytt användningsområde eller en ny geografisk marknad skapar tillväxt för en befintlig produkt genom tillgång till en större kundkrets. Utmaningen är att ha tillräcklig kunskap om den nya marknaden, säkerställa att produkten möter marknadens kvalitetskrav och etablera väl fungerande distributionskanaler. Introducera nya produkter på nya marknader Introduktion av en ny produkt eller tjänst på nya marknader skapar tillväxt genom expansion av den totala marknaden. Utmaningen är att ha tillräcklig kunskap om den nya marknaden, kvalitetssäkra den nya produkten och få tillgång till distributionskanaler. Vision Hexagons vision är att vara marknadsledande, nummer ett eller nummer två, inom respektive strategisk affär för att generera tillväxt och aktieägarvärde. Affärsidé Hexagons affärsidé är att globalt driva verksamheter som utvecklar och marknadsför ledande teknikorienterade produkter och tjänster inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Hexagons förvärvsstrategi Hexagon analyserar kontinuerligt mer än 200 förvärvs kandidater världen över, framförallt för att komplettera verk sam - heten inom Hexagon Measurement Technologies. En förvärvskandidat ska ha: egen tillverkning och försäljning egen forskning och utveckling fokus på slutanvändare och/eller OEM global potential tillväxtpotential synergier starka varumärken Förvärvskandidaterna följs upp regelbundet såväl finansiellt, tekniskt som kommersiellt. Utifrån synergisimuleringar och Janicki Industries, Inc., i delstaten Washington i USA, använder så kallad lasertracker för att mäta och besiktiga minsta detalj i gjutformar till stora yachter. 5

10 STRATEGISK INRIKTNING HEXAGON ÅRSREDOVISNING 2006 EXPANSION VIA FÖRVÄRV Maskinautomation inom byggnadsindustrin är ett område inom vilket Hexagon ska fortsätta att expandera. Hexagons produkter styr och kontrollerar grävmaskiner, väghyvlar, bandschaktare och asfaltsläggare med hjälp av GPS-teknik och flerdimensionell mjukvara för att öka maskinernas produktivitet. Hexagons mål är att under 2007 bli den ledande leverantören i Europa genom att kontinuerligt utveckla produkterbjudandet i kombination med att bygga upp ett paneuropeiskt installatörsnätverk. implementeringsstrategier avgörs varje förvärvskandidats potentiella plats i Hexagonkoncernen. Hexagon planerar att genomföra 4 10 förvärv per år fram till utgången av år I snitt har förvärvskandidaterna en omsättning om 200 MSEK. En handfull är dock betydligt större bolag med en omsättning om över MSEK. Under år 2006 genomförde Hexagon fem företagsförvärv, med en total omsättning om 250 MSEK. Hexagons expansionskapacitet beräknas utifrån en restriktion från finansiärerna som innebär att nettoskulden inte får överstiga 3,5 gånger EBITDA, proforma 12 månader. Denna restriktion innebär att Hexagon vid utgången av 2006 hade en expansionskapacitet om MSEK på egen balansräkning. Likvida medel inklusive outnyttjade lånelöften uppgick vid utgången av 2006 till MSEK. Prislappen för potentiella förvärvsobjekt varierar beroende på faktorer såsom det förvärvde bolagets tillväxt och rörelse marginal. Målet är att det förvärvade bolagets så kallade enterprise value dividerat med rörelseresultat (EV/EBIT) ska understiga 10 gånger 12 månader efter att det förvärvade bolaget konsoliderats. Detta mål uppnås genom en strukturerad och väl genom arbetad integra tionsprocess vid vilken synergieffekter tas tillvara. Hexagons varumärkesstrategi Hexagons varumärkesportfölj består av starka och för branschen välkända varumärken. Varumärkena representerar en stark tradition i sin geografiska region och bransch varför Hexagon använder olika varumärken gentemot olika kundgrupper eller på olika marknader. Hexagons varumärkesportfölj symboliserar hög kvalitet och innebär höga inträdesbarriärer för Hexagons konkurrenter. Hexagon arbetar kontinuerligt med att utveckla globala produktplattformar för att maximera skalfördelarna mellan de olika varumärkena. Finansiella mål Koncernen kommunicerar fyra finansiella mål: Resultat per aktie ska öka med >15 procent per år Resultat per aktie efter skatt är det viktigaste måttet på Hexagons framgång och utgör koncernens definition på tillväxt och aktieägarvärde. En stark resultattillväxt per aktie är den bästa garantin för att ägarna får en långsiktigt god avkastning på sin investering. Soliditet mellan 25 och 35 procent Hexagon strävar efter att minimera den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden för bolagets finansiering. Hexagon bedömer att lån är en mer fördelaktig finansieringskälla än eget kapital även framöver. Positivt kassaflöde över en konjunkturcykel Ett positivt kassaflöde skapar handlingsfrihet för Hexagon att expandera långsiktigt. Ett stabilt positivt kassaflöde tillåter 6

11 HEXAGON ÅRSREDOVISNING 2006 STRATEGISK INRIKTNING Leica LINO L2 är det perfekta verktyget för vertikal och horisontell lasermätning med utomordentlig optik. Instrumentet mäter med stor noggrannhet med hjälp av tydliga laserlinjer. Hexagons aktieägare att driva koncernen med ett lägre soliditets krav än om kassaflödet vore osäkert. Avkastning på sysselsatt kapital >15 procent Det långsiktiga avkastningskravet om mer än 15 procent per år över en konjunkturcykel syftar till att mäta effektiviteten i respektive verksamhet. Målnivån är satt utifrån ett antagande om en långsiktig riskfri ränta om cirka 5 procent och en riskpremie om cirka 10 procent. HEXAGONS FINANSIELLA MÅL I SAMMANDRAG MÅL 2008 RESULTAT PER AKTIE SOLIDITET OMSÄTTNING SEK Mål: ökning > 15 % per år % Mål: % MSEK Mål: MSEK Den genomsnittliga ökningen av resultatet per aktie, justerat för poster av engångskaraktär och schablonskatt om 28 procent, har de fem senaste åren uppgått till 32 procent, vilket överstiger målet om en årlig ökning om 15 procent. Vid utgången av 2006 uppgick soliditeten till 46,4 procent (29,4). Den nyemission som genomfördes under våren 2006 stärkte soliditeten. En stark soliditet ger möjlighet att lånefinansiera delar av den framtida expansionen. Före utgången av 2008 ska Hexagon uppnå en netto omsättning om minst MSEK inom mät - teknik och polymerer. Under 2006 uppgick netto - omsättningen till MSEK inom dessa båda kärnområden och till MSEK för koncernen som helhet. KASSAFLÖDE AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL RÖRELSEMARGINAL MSEK 1200 Mål: positivt kassaflöde % Mål: > 15 % 16 % 16 Mål: 15 % Under 2006 ökade kassaflödet från den löpande verksamheten med 46 procent till MSEK (764). Efter förändringar av rörelsekapitalet och ordinarie investeringar var det operativa kassaflödet 281 MSEK (322). Under 2006 uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 12,2 procent (10,8) och tog därmed ett steg närmre målet om 15 procent. Fokuseringen av Hexagon mot kärnverksamheterna har ökat rörelsemarginalen kraftigt. Före utgången av 2008 ska Hexagon uppnå en röreslemarginal om minst 15 procent uppgick rörelsemarginalen till 13,6 procent. 7

12 FORSKNING 0CH UTVECKLING HEXAGON ÅRSREDOVISNING 2006 Innovationsförmågan central för branschens ledande aktör För att verksamheterna inom Hexagon ska uppnå marknadsledande positioner är innovationsförmågan av central betydelse. Att vara innovatören i sin bransch är en av Hexagons viktigaste verksamhetsstrategier. Investe ringar i forskning och utveckling har därför en hög prioritet inom koncernen. Forskning och utveckling är en framgångsfaktor och en avgörande förutsättning för ett bolag som vill leda och utveckla sin bransch. Hexagon arbetar målmedvetet med att utveckla nya teknologier för att kunna upprätthålla och ytterligare stärka Hexagons marknadsledande position. En av Hexagons strategier är att vara branschens mest innovativa leverantör. Hexagons arbete inom forskning och utveckling syftar till att skapa produkter och tjänster som på ett kostnadseffektivt sätt förbättrar produktiviteten och höjer kvaliteten i kundernas verksamheter. Hexagons forsknings- och utvecklingsverksamhet arbetar också kontinuerligt med att förbättra befintliga produkter och tjänster, samt att finna nya applikationsområden. Globalt innovationsteam För att åstadkomma framgångsrik forskning och utveckling spelar företagskulturen en stor roll. Det handlar om att ha rätt inställning och attityd. Som individ måste man våga misslyckas för att bli framgångsrik. Det är ledningens uppgift att skapa ett gynnsamt arbetsklimat i sann entreprenörsanda som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. Inom Hexagon Measurement Technologies arbetar mer än 500 civilingenjörer och doktorer med forskning och utveckling. Vid en central forskningsenhet i Heerbrugg, Schweiz, bedrivs grundläggande utveckling inom mätteknik som sedan används av affärsområdets produktutvecklande enheter i USA, Australien, Kina, Singapore och i flertalet länder i Europa. Inom Hexagon Polymers sker produktutvecklingen vid respektive produktionsenhet och inom produktområdet gummiblandningar finns en central teknikavdelning i Belgien. Hexagons globala team inom forskning och utveckling baserar sitt arbete på gemensamma processer och planer. Dessutom har Hexagon ett nära samarbete med universitet och högskolor runtom i världen. Strategiska områden För att utveckla nästa generation av produkter och tjänster följer Hexagons forskningsenheter marknadens utveckling och trender noga. Forskningsenheterna övervakar närliggande affärssegment för att finna teknik som kan vara tillämpbar inom Hexagons befintliga kundsegment, samt passande affärssegment för Hexagons befintliga teknik. Till de strategiska utvecklingsområdena inom forskning och utveckling inom mätteknik hör bland annat mjukvaruutveckling, sensorteknik, avståndsmätning samt kalibreringsoch kompensationsteknik. Inom polymerteknik ligger fokus på att tillförsäkra optimala lösningar vad gäller prestanda, ekonomi och driftsäkerhet. Produktutvecklingsarbetet drivs med hög intensitet. Under året har produktlanseringarna inom Hexagon Measurement Technologies, utifrån egen produktutveckling, överstigit 100 i antal. Investeringar i forskning och utveckling För att ständigt kunna förse marknaden med nya och förbättrade produkter krävs resurser. Hexagons totala utgifter för forskning och utveckling under 2006 uppgick till 894 MSEK, vilket motsvarar cirka 7 procent av koncernens omsättning. Utvecklingskostnader aktiveras, det vill säga tas upp som en tillgång i balansräkningen, enbart om de avser nya produkter, om kostnaden är betydande och produkten har en sannolik resultatpotential. Under året har cirka 39 procent av utvecklingskostnaden aktiverats. För mer information se sidan 55. INTERN IDÉ IDÉ FRÅN KUND IDÉ FRÅN KONKURRENT > > NYA BEHOV > HEXAGONS INNOVATIONSTEAM KONCEPTUTVECKLING > PRODUKTUTVECKLING > FÖRVÄRV ORGANISATORISK > > KONCEPTUTVECKLING > INTEGRATION > LANSERING AV NY PRODUKT 8

13 HEXAGON ÅRSREDOVISNING 2006 FORSKNING OCH UTVECKLING Wilcox Associates produktutvecklingsteam för PC-DMIS Vision i Telford, Storbritannien. VÄRDESKAPANDE MJUKVARUUTVECKLING Med kontor i Europa, Nordamerika och Asien kan mjukvaruutvecklare och mätteknikingenjörer arbeta dygnet runt med forskning och utveckling av nya funktioner till Hexagons mjukvara. En typisk medarbetare har teknisk universitetsexamen och mjukvaruutvecklarna över tio års erfarenhet av programutveckling. Ett team av ingenjörer, applikations- och mark nads förings specialister avgör vilka önskemål från kunderna som blir utvecklingsprojekt. Därefter utarbetas detaljerade specifikationer och bekräftelse på att designen uppfyller kundens krav. Ett projekt kan löpa från sex månader till två år och ett team kan bestå av upp till tio medlemmar. Hexagon bedömer att koncernens investeringar i forskning och utveckling ligger på en rimlig nivå och i linje med övriga ledande marknadsaktörer i branschen. Företagsförvärv komplement till egen utveckling Innovation skapas såväl av den egna organisationen som av andra bolag. Som ett komplement till egen konceptutveckling använder Hexagon företagsförvärv som ett utvecklingsverktyg, i syfte att vitalisera och stärka koncernens produktportfölj. Gedigen patentportfölj För att skydda investeringen i forskning och utveckling lämnar Hexagon in cirka 200 patentansökningar varje år. Hexagon Measurement Technologies patentportfölj består av mer än aktiva patent världen över. Hexagon bevakar branschens aktörer nogsamt för att säkerställa att koncernens patent respekteras. Hexagon ser allvarligt på patentintrång och har som princip att rättsligt försvara koncernens rättigheter. PATENTPORTFÖLJ HEXAGON MEASUREMENT TECHNOLOGIES PRODUKTGRUPPER TEKNOLOGI ANTAL PATENT CMM* FLEXIBLA MÄTARMAR LASER TRACKER TOTAL- STATIONER DISTO HDS BYGG OCH ANLÄGGNING HAND- VERKTYG MÄTPROBE- SYSTEM Avståndsmätning 280 Optik 130 Sensorer 250 Kalibrering och kompensering 140 GPS och GNSS 100 Maskinstyrning 100 Laser 140 Mekaniska strukturer 150 Komponenter 50 Signal- och bildbehandling 160 Styrsystem - Mjukvara - Summa För att skydda innovationen från den exponering en patentansökan innebär har det i branschen varit kutym att inte patentera mjukvara. Detta är dock ett handlingssätt som börjar förändras, varför även Hexagon framöver kommer att ansöka om patent inom mjukvaruområdet. Samma princip gäller för styrsystem då större delen av funktionaliteten är baserad på mjukvara. * CMM = Koordinatmätmaskiner 9

14 HEXAGON MEASUREMENT TECHNOLOGIES HEXAGON ÅRSREDOVISNING 2006 Mätsystem i teknologins framkant Affärsområdet Hexagon Measurement Technologies är världsledande inom flerdimensionell mätning inom mätmarknadens makro- och mikrosegment. Kunderna återfinns över hela världen och kundgrupperna är många. Under 2006 omsatte affärsområdet MSEK med en rörelsemarginal om 17 procent. Det ställs allt högre krav på förmågan att noggrant mäta och positionera infrastruktur och miljö. Vägar, broar, avloppstunnlar och nya elledningar konstrueras och byggs i allt snabbare takt. De nya ekonomierna bygger en ny infrastruktur samtidigt som de gamla måste renovera sin. Klimatförändringar och miljökatastrofer av olika slag ökar också behovet av att exakt kunna beskriva, avbilda och mäta länder och regioner. För tillverkande industrier är det nödvändigt att systematiskt och effektivt kunna samla in och bearbeta mätdata om den egna produktionen eller produkten. Mätdata används som underlag för att grafiskt och matematiskt kunna beskriva ett objekt. En sådan beskrivning används för att upptäcka avvikelser från objektets originalritning och för att korrigera objektets tillverkningsprocess. Hexagon Measurement Technologies är en världsledande leverantör av system för mätning av objekt i en, två eller tre dimensioner, mätsystem som ger kunden möjligheten att mäta med stor noggrannhet, hög kvalitet och på kort tid få tillgång till stora mängder mätdata. Affärsområdet svarade 2006 för 69 procent av Hexagons totala nettoomsättning. Marknadsbeskrivning Mätmarknaden delas in i tre segment: makro-, mikro- och nanosegmentet. Ju mindre objektet är desto större noggrannhet krävs i mätningen. För samtliga marknadssegment utvecklar Hexagon Measurement Technologies sensorer och mjukvara samt eftermarknadstjänster. Förenklat uttryckt är det samma matematiska algoritmer som används oavsett om man mäter en bergskedja eller en komponent i en mikroprocessor. Hexagon uppskattar den totala mätmarknadens storlek till cirka MSEK med en ungefärlig tillväxt om 5 7 procent per år. Uppskattningen av totalmarknaden och de tre marknadssegmenten är baserad på intern branschkunskap och tillgänglig offentlig statistik. Makrosegmentet Inom makrosegmentet mäts berg, städer, vägar, tunnlar, broar, andra byggnadsprojekt och liknande. Mätningar inom detta segment kräver en noggrannhet som spänner från en avvikelse om 10 meter till 100 mikromillimeter. Hexagon uppskattar makrosegmentets storlek till cirka MSEK och Hexagons marknadsandel till cirka 15 procent. Tillväxten inom makrosegmentet uppskattas till cirka 10 procent per år. Hexagons produkterbjudande kan delas in i fem tillväxtområden; geografiska informationssystem, mätsystem för byggnationer utomhus, mätinstrument för inomhusbruk, infra strukturella mätsystem samt mätsystem för lantmäteri, så kallad surveying. Inom geografiska informationssystem mäts objektet genom luftburen mätning med hjälp av kamerateknologi, så kallad fotogrammetri, eller lasermätning från flygplan. Hexagon utvecklar digitala sensorer och mjukvaruprogram för tolkning av bilder i två eller tre dimensioner. Kunderna är huvudsakligen kartverk och kartföretag. Inom området mätsystem för byggnationer utomhus är maskinautomation inom byggnadsindustrin en starkt växande delmarknad. Hexagons produkter styr och kontrollerar grävmaskiner, väghyvlar, bandschaktare och asfaltläggare via GPSteknik och flerdimensionell mjukvara som ökar produktiviteten och kvaliteten i det arbete som maskinen utför. Även över vakningssystem för att mäta till exempel en skyskrapas rörelse samt nivåmätare för att mäta upp plana ytor ingår i detta omåde. Hexagons erbjudande inom mätinstrument för inomhusbruk utgörs främst av Leica DISTO, en handburen laser för kort avståndsmätning och beräkning av yt- och volymstorlekar. Produkten används av arkitekter, byggnadsarbetare, målare, snickare och fastighetsmäklare. Under det första kvartalet 2007 lanserades Leica LINO L2, en så kallad korslinjelaser, för vertikal och horisontell lasermätning, användbar för uppmätning av rutmönster. Inom infrastrukturella mätsystem samt mätsystem för surveying har Hexagons produkter tillgång till det satellitbaserade systemet Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS är ett positioneringssystem som är kompatibelt med såväl det amerikanska systemet GPS som det ryska systemet Glonass. Under de kommande fem åren kommer Hexagons 10

15 HEXAGON ÅRSREDOVISNING 2006 HEXAGON MEASUREMENT TECHNOLOGIES SmartStation, världens första högpresterande totalstation med inbyggd GPS, kombinerar TPS och GPS i ett och samma instrument. Det sparar tid både vid planering och genomförande av mätningen. produkter att få tillgång även till det europeiska satellitsystemet Gallileo samt ett kinesiskt satellitsystem. I Hexagons produktportfölj ingår så kallade teodoliter och totalstationer som positioneras i terrängen med hjälp av GNSS för att med optik och laserteknologi mäta med en räckvidd om flera kilometer. GNSS är idag så exakt att det kan användas även som ett mätsystem. I Hexagons produktportfölj ingår så kallade mätbasstationer och mätvandrare som erbjuder användaren mätning med hjälp av satellit. Mikrosegmentet Inom mikrosegmentet mäts industriella komponenter, från stora flygplan till mikrokomponenter i små elektroniska applikationer. Mätningar inom detta segment kräver en noggrannhet som spänner från en avvikelse om 100 till 0,3 mikromillimeter. Hexagon uppskattar mikrosegmentets storlek till cirka MSEK och Hexagons marknadsandel till cirka 15 procent. Tillväxten inom mikrosegmentet uppskattas till cirka 6 procent per år. Hexagons produkterbjudande kan delas in i fyra tillväxtområden: så kallade sheet metal applikationer, handverktyg, standardapplikationer samt så kallade prismatic parts applikationer. Inom sheet metal applikationer mäts främst plåtdetaljer till bil- och flygindustrin. Inom handverktyg erbjuder Hexagon effektiv mätning vid forskning och utveckling samt tidseffektiv kontrollmätning direkt på verkstadsgolvet. Kunderna är huvudsakligen tillverkande företag. Inom standardapplikationer mäts till exem pel komponenter till verkstadsmaskiner eller skalet på en mobil telefon. Inom prismatic parts mäts komplexa detaljer med hög precision såsom till exempel kugghjul eller cylinderblock. Dessa applikationer återfinns främst inom bil- och flygindustrin samt energisektorn. Nanosegmentet Inom nanosegmentet mäts objekt såsom nya mikrokretsar till elektronikindustrin, medicinska applikationer och material med nya egenskaper. Mätningar inom detta segment kräver extrem precision. Avvikelser i mätningen får inte överstiga 0,3 mikromillimeter. Teknologin som krävs för att möjlig göra denna noggrannhet skiljer sig något från de teknologier som används inom makro- respektive mikrosegmentet. Hexagon uppskattar nanosegmentets storlek till cirka MSEK. Nanosegmentet är ett område med goda tillväxtutsikter. Idag har Hexagon en marginell verksamhet inom detta segment men har för avsikt att etablera verksamhet även inom nano området framöver. KONKURRENTÖVERSIKT VERKSAMHET FÖRETAG HEMVIST MAKRO MIKRO NANO Hexagon Sverige ESRI USA Intergraph USA Sokkia Japan Topcon Japan Trimble USA Carl Zeiss AG Tyskland Faro Technologies USA Mitutoyo Japan Perceptron USA Renishaw Storbritannien KLA Tencor USA Vecco USA Zygo USA Tabellen visar de främsta aktörerna på mätmarknadens makro-, mikro- respektive nanosegment. Hexagons totala marknads andel uppgår till cirka 15 procent. 11

16 HEXAGON MEASUREMENT TECHNOLOGIES HEXAGON ÅRSREDOVISNING 2006 ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR MASKINPARKEN I DAGBROTTET DAWSON MINE En produktionsövervakningslösning och ett integrerat övervaknings system för maskinparken har installerats i det 48 kilometer långa dagbrottet Dawson Mine i Australien. Moduler för maskinautomation inkluderar borrstyrsystem, schaktmaskinsstyrning, övervakningssystem för slängskopan och övrig maskinpark samt mjukvara. Dagbrottet är utrustat med ett radionätverk för GPS-mottagning och dataöverföring i realtid över hela anläggningen. Med tillförlitlig information om fordonens position, förseningar, haverier och anläggningens effektivitet, kan vi positionera om last fordon för att öka dess nyttjandegrad, säger logistikansvarig Neil Pollard. Produktutveckling Hexagon Measurement Technologies har under året lanserat ett antal viktiga nya teknologier inom samtliga marknadssegment vilket har resulterat i en organisk tillväxt i nettoomsättning om 13 procent. Enskilda produkter i affärsområdets produktportfölj har en genomsnittlig livslängd om 18 månader. Produktutveckling sker löpande för att uppdatera mätsystemets olika beståndsdelar allt eftersom ny teknologi blir kommersiellt tillgänglig. Ett omfattande utvecklingsarbete är en förutsättning för att Hexagon ska vara i frontlinjen vad det gäller kommersialisering av teknisk utveckling. Under året har Hexagon Measurement Technologies produkt portfölj stärkts inom ett antal strategiska områden. Utveckling av sensorer för produkter inom mikrosegmentet samt nya mjukvarumoduler har fortsatt att dominera verksamhetens produktutveckling. Även nya mjukvarumoduler för tredimensionella bilder samt nya produkter som ger en högre precision och produktivitet i användandet av GPS- eller GNSSpositioneringssystem lanserades under året. Försäljning och distribution Försäljningssätt och distributionsmodell för affärsområdets produkter varierar från produkt till produkt och från projekt till projekt. Att sälja stora integrerade mätsystem kan ta upp till 12 månader och involvera ett 50-tal ingenjörer medan lasermätaren Leica DISTO går att köpa på byggvaruhus. Hexagon säljer produk ter dels via egen säljkår, dels via distributörer världen över. Vissa produkter licensieras även ut till större så kallade OEM-företag som säljer dem under sitt eget varumärke. Vad gäller Hexagons mjukvara finns en växande efterfrågan för långsiktiga avtal där kunden prenumererar på mjukvaru uppdateringar. Hexagon erbjuder även regelbundna uppgrade ringar av mätsystemet där samtliga delsystem utom bäraren byts ut. Historiskt följer affärsområdets försäljning ett tydligt säsongs mönster där största delen av årets försäljning sker under det fjärde kvartalet. Efter förvärvet av Leica Geosystems har årets andra kvartal ökat något i betydelse då det är under detta kvartal som bland annat byggindustrin köper utrustning för projekt som genomförs under sommarhalvåret. Verksamheten under året Affärsområdets lönsamhet har utvecklats väl under året. Orderingången ökade till MSEK (4 525) och omsättningen till MSEK (4 539). Den organiska tillväxten i orderingång var 14 procent och i nettoomsättning 13 procent. Rörelseresultatet (EBIT1) ökade till MSEK (550) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,7 procent (12,1). Medelantalet anställda var vid årets utgång (2 688). Ökningen beror huvudsakligen på under året genomförda förvärv. 12

17 HEXAGON ÅRSREDOVISNING 2006 HEXAGON MEASUREMENT TECHNOLOGIES Portabla mätsystem erbjuder, som ett av många tillämpningsområden, snabb och noggrann så kallad reverse engineering baserad på laserteknik. Utvecklingen av Hexagon Measurement Technologies följer utvecklingen på respektive geografisk marknad varför affärsområdets verksamhet under året bäst beskrivs utifrån ett geografiskt marknadsperspektiv. EMEA Europa, Mellanöstern och Afrika I EMEA var efterfrågan under året stark inom samtliga kundsegment. Affärsområdets organiska tillväxt i orderingång uppgick till 18 procent och i nettoomsättning till 16 procent. Hexagon har genomfört ett antal strategiska förvärv för att stärka bolagets ställning i regionen inom maskinautomation. Svenska Scanlaser AB, norska Scanlaser AS, danska Mikrofyn A/S samt franska Topolaser förvärvades under 2006 och svenska mjukvarubolaget SBG i början av För 2007 bedömer Hexagon efterfrågan vara fortsatt hög i regionen med en viss avmattning i den västeuropeiska verkstadsindustrin som kompenseras av ökad aktivitet i byggnadsindustrin i östra Europa samt Mellanöstern. Americas Nord-, Syd- och Mellanamerika I Americas har det under året skett ett skifte i efterfrågan av Hexagons produkter. Den inhemska bilindustrins konkurrenskraft har försämrats. Dessutom har nybyggnation av bostäder i regionen planat ut på grund av höjda räntor. Dessa förändringar har bidragit till en minskad efterfrågan för affärsområdets produkter. Samtidigt har efterfrågan ökat på grund av regionens allt mer omfattande infrastrukturella investe ringar. Dessutom efterfrågas Hexagons produkter i allt större utsträckning av gruv- och anläggnings industrin, flygrelaterad industri och elektronikindustrin. I Americas uppgick affärsområdets organiska tillväxt i orderingång till 3 procent och i nettoomsättning till 3 procent. Under året öppnade Hexagon en ny kvadrat meter stor produktionsanläggning för bland annat koordinatmätmaskiner i North Kingstown, Rhode Island, USA. För 2007 spår Hexagon en återhämtning av efterfrågan i regionen tack vare affärsområdets satsning på snabbväxande delmarknader och nya produktlanseringar. Asien Asien, Australien och Nya Zeeland Den asiatiska marknaden fortsatte att expandera under året. Både inhemsk efterfrågan och flytt av produktionsenheter från Mätsystemets beståndsdelar Schematiskt består ett mätsystem av fyra centrala delar. Sensorn Sensorn samlar in mätdata från det objekt som mäts, antingen genom att fysiskt beröra objektet, så kallad taktil mätning, eller genom teknologier som laser eller fotogrammetri. Bäraren Sensorn är monterad på en bärare, som kan vara allt ifrån ett flygplan till en mätmaskin i en produktionsprocess. Bäraren kan vara portabel, som en robotarm, eller stationär. Mjukvara Mjukvaran bearbetar mätdata och återger en projektion av det uppmätta objektet, till exempel en tredimensionell bild av en stad som underlättar arbetet för en stadsplanerare, eller en CAD-ritning av ett turbinblad i en flygplansmotor för att underlätta för en industridesigner. Mellanvaran Mellanvaran är elektroniksystemet som ser till att sensorn, bäraren och mjukvaran fungerar som ett integrerat system och att de elektriska motorerna som styr sensorn och bäraren fungerar utan komplikationer. Service och eftermarknadstjänster Service och underhåll av mätsystemet ingår som en viktig del i Hexagons erbjudande till kund. Med en ökad teknisk komplexitet blir dessa tjänster allt viktigare för kunderna för att säkerställa driften av mätsystemen. Som ytterligare tilläggstjänster kan Hexagon Measurement Technologies dessutom erbjuda kunden kontrakterad mätning av detaljer, utbildning av mätsystemoperatörer och outsourcing av mätfunktionen. 13

18 HEXAGON MEASUREMENT TECHNOLOGIES HEXAGON ÅRSREDOVISNING 2006 FORMEL 1-MOTORER KRÄVER EXAKTHET I VARJE DETALJ Del West Europe SA i Schweiz är en världsledande leverantör av cylinderkomponenter till praktiskt taget alla tillverkare av Formel 1- motorer. För att behålla sin position i den tekniska frontlinjen använder Del West mätsystem från Hexagon. En koordinatmätmaskin besiktigar tillhållarringar till kullager och motorblock genom så kallad punktmätning eller skanning. PC-DMIS, interaktiv grafisk mjukvara för så kallad reverse engineering applikationer, levererar mätdata till CAD-program för att tillverka dubletter av komponenter och minska tillverkningstiden. Tre koordinatmätmaskiner besiktigar komponenter för visuella defekter och granskar kritiska dimensioner. Bland annat placeras cirka hundra delkomponenter på en maskins granitskiva för en sex minuter lång kontrollmätning. västvärlden till öst driver denna expansion. I takt med att allt fler västerländska företag etablerar verksamhet och produktion i regionen krävs en väl fungerade infrastruktur. Dessa trender driver efterfrågan av Hexagons produkter i Asien. I Asien uppgick affärsområdets organiska tillväxt i orderingång till 20 procent och i nettoomsättning till 19 procent. Under året etablerade Hexagon en produktionsanläggning för mätinstrument till mätmarknadens makrosegment i Wuhan, Kina. Dessutom utökade Hexagon kapaciteten i befintlig produktionsanläggning för mätinstrument till mätmarknadens mikrosegment i Qingdao, Kina. Expansionen utanför Kina fortsatte bland annat genom förvärv av en distributör av mätsystem i Thailand samt uppstart av ett dotterbolag i Malaysia. Affärsområdet har under året ändrat distributionsmodell för Leica Geosystems produkter i Kina, från exklusivitet för två distributörer till icke exklusivitet för ett 50-tal regionala distributörer. Detta har kortsiktigt inneburit en minskad försäljning och orderingång om cirka 100 MSEK under Hexagon räknar med att dessa åtgärder redan under 2007 leder till en snabbare penetration av den kinesiska marknaden för produkter inom mätmarknadens makrosegment. För 2007 tror Hexagon att efterfrågan för affärsområdets produkter kommer att vara fortsatt stark i Asien. Trender och framtidsutsikter Att på ett effektivt sätt kunna mäta, positionera och bearbeta flerdimensionell data är av strategisk och växande ekonomisk betydelse för Hexagons kunder. Kunderna kräver optimal kvalitet, minimala toleransnivåer samt förmåga att snabbt kunna ställa om produktionen från en produkt till en annan utifrån förändringar i omvärlden. De infrastrukturella satsningar som sker världen över, tillsammans med klimat- och miljöförändringar, kommer att betydligt öka efterfrågan på flerdimensionell mätning framöver. De nya industriella zonerna i världen, Kina, Syd amerika och östra Europa, växer kraftigt. Denna tillväxt skapar behov av mer energi, nya transportleder, nya kommunikations linjer samt nya bostäder för dem som arbetar i de nya fabrikerna. Allt detta påverkar efterfrågan på Hexagons mätsystem för byggnadsindustrin positivt. Miljön förändras på grund av klimat förändringar samtidigt som våra samhällen blir alltmer beroende av en väl fungerande infrastruktur. Myndig heter runt om i världen lägger därför allt mer fokus på att göra det möjligt att förutse händelser och följdverkningar samt förbättra och trygga den viktiga infrastrukturen. Håller hängbron för denna vindstyrka? Hur ska läckande färskvattenledningar hanteras? Hur snabbt försvinner regnskogen? Hexagon Measurement Technologies utvecklar system som hjälper till att besvara dessa frågor. 14

19 HEXAGON ÅRSREDOVISNING 2006 HEXAGON MEASUREMENT TECHNOLOGIES Luftburna sensorer används för att samla in mätdata och för digital kartläggning. Bilden visar området kring Miura Peninsula i Japan. Den geografiska förflyttningen av verksamheter från gamla industri länder till nya fortsätter att driva efterfrågan av mätteknik. Nybyggnationen av produktionsanläggningar leder till ökande investeringar i de senaste teknologierna. Idag är det en tydlig trend att industriföretag satsar på state-of-the-art teknik då det investeras i nya produktionsanläggningar i Asien, Sydamerika och Östeuropa. Denna trend ökar försäljning av kompletta mätsystem. Målet för Hexagon Measurement Technologies är att nå MSEK i omsättning vid utgången av 2008, vilket innebär en organisk tillväxt om cirka 10 procent per år. I tillägg till detta ska förvärv öka tillväxten. Dessa förvärv ska stärka affärsområdets marknadsposition och teknikportfölj. Visionen är att Hexagon Measurement Technologies ska bibehålla och stärka sin världsledande position inom området flerdimensionell mätning och bygga världens starkaste serviceorganisation för dessa system. HEXAGON MEASUREMENT TECHNOLOGIES I SAMMANDRAG OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD EMEA 51 % Americas 28 % Asien 21 % OMSÄTTNING PER KUNDGRUPP Surveying 35 % Fordonsindustri 20 % Flyg-, säkerhets- och försvarsindustri 15 % Verktygsindustri 8 % Byggnadsindustri 7 % Verkstadsindustri 2 % Övrigt 13 % NYCKELTAL Orderingång, MSEK Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal,% 16,7 12,1 Medelantal anställda OMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT (EBIT1) MSEK MSEK RÖRELSEMARGINAL % KOMMENTARER Asien utgör Hexagon Measurement Technologies mest snabbväxande marknad stod Asien för 21 procent av affärsområdets omsättning. Affärsområdets organiska tillväxt i orderingång uppgick till 14 procent och i nettoomsättning till 13 procent. Rörelseresultatet ökade med 181 procent. Rörelsemarginalen har de senaste fem åren ökat väsentligt. Under året ökade rörelsemarginalen med 4,6 procentenheter till 16,7 procent Omsättning Rörelseresultat 15

20 HEXAGON POLYMERS HEXAGON ÅRSREDOVISNING 2006 Stärkt marknadsposition genom etablering på nya marknader Affärsområdet Hexagon Polymers är världsledande inom produktområdet gummiblandningar och packningar samt ledande aktör inom hjul i plast- och gummimaterial. Under 2006 omsatte affärsområdet MSEK med en rörelsemarginal om 9 procent. Hexagon Polymers arbetar inom tre produktområden: gummiblandningar som halvfabrikat, packningar för plattvärmeväxlare samt hjul i plast- och gummimaterial. Hexagon Polymers kunder består huvudsakligen av stora internationella OEMkunder inom marknadssegmenten plattvärmeväxlare, trucktillverkare, utrustning för materialhantering och bilindustrin. Produkterbjudande Gummiblandningar Hexagon Polymers är idag världsledande inom produktområdet gummiblandningar som halvfabrikat. Affärsområdet besitter en unik kompetens att inom de flesta polymertyper utveckla och framställa optimala och kostnadseffektiva lösningar. Genom att kombinera förstklassigt råmaterial med en kontinuerlig övervakning av hela tillverkningsprocessen kan Hexagon Polymers framställa produkter med mycket hög kvalitet. Kunden använder gummiblandningar till applikationer såsom till exempel profiler för avancerade tätningsfunktioner i bilar och för fönster, kablar och elledningar samt för många industriella applikationer. Inom Hexagon Polymers arbetar ett starkt team av produktutvecklare tillsammans i ett globalt nätverk och i nära samarbete med kund och säljare, utvecklingsingenjörer och slutproduktion. Som ett resultat kan Hexagon Polymers erbjuda kunden en effektiv produktionsprocess och produkter av hög kvalitet. Dessutom kan Hexagon Polymers på grund av sin storlek erhålla vissa köpkraftsfördelar. Sammantaget innebär detta att det för kunderna ofta är mer ekonomiskt gynnsamt att köpa gummiblandning, än att producera i egen anläggning. Hexagon Polymers har i sina produktionsanläggningar idag en total kapacitet om ton gummi per år. Produktion av gummiblandningar sker vid anläggningar belägna i Sverige, Belgien, Tyskland, Tjeckien, USA, Kanada och Kina. Under tredje kvartalet 2007 tas Hexagon Polymers produktionsanläggning i Aguascalientes, Mexiko, i drift. Detta ökar affärsområdets totala kapacitet till ton gummi per år. Tack vare Hexagon Polymers globala struktur kan affärsområdet leverera gummiblandningar till kunder över hela världen. Packningar Hexagon Polymers är världsledande leverantör av pack ningar för plattvärmeväxlare. Packningar tillverkas i olika storlekar, från någon decimeter i längd upp till över tre meter. Materialprestanda och packningens passform är viktiga faktorer som förklarar varför kunder väljer Hexagon Polymers som leverantör. Packningar i stora volymer tillverkas vid affärsområdets produktionsanläggning på Sri Lanka. Packningar i mindre volymer och i avancerade materialkvaliteter tillverkas i Sverige. Samtliga processparametrar som är avgörande för produktens kvalitet och prestanda är styrda genom en teknisk samordning vilket innebär att packningarna är identiska oavsett produktionsort. Egen tillverkning av verktyg för packningar på Sri Lanka gör att genomloppstiden från order till serie leverans minimeras. Hjul Hexagon Polymers är en av de ledande aktörerna på den globala marknaden för tillverkning av hjul i plast- och gummimaterial. De största kunderna inom detta produktområde är tillverkare av elektriskt drivna truckar och gaffellyftvagnar samt länkhjulstillverkare. Affärsområdet producerar dessutom många olika typer av specialhjul för andra applikationer, bland annat hjul till arméns bandvagnar, hjul som klarar de höga temperaturerna i bageriugnar samt hjul till transportband. Hjulen tillverkas vid affärsområdets produktionsanläggningar i Sverige, USA och på Sri Lanka. Från tredje kvartalet 2007 kommer hjul att produceras även vid Hexagon Polymers produktionsanläggning i Qingdao, Kina. Marknadsbeskrivning För att kunna utveckla långsiktig lönsamhet och uthållig konkurrenskraft har Hexagon Polymers fokuserat verksamheten inom vart och ett av de tre produktområdena till strategiskt valda geografiska marknader på vilka det är möjligt att uppnå en marknadsledande position. 16

Årsredovisning 2007. Hexagon s mission: To measure objects To position objects To update objects To time processes. precision in everything

Årsredovisning 2007. Hexagon s mission: To measure objects To position objects To update objects To time processes. precision in everything Årsredovisning 2007 Hexagon s mission: To measure objects To position objects To update objects To time processes precision in everything Innehåll VD har ordet Under 2007 har Hexagons produkterbjudande

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2007 ett mycket bra år Årsredovisning 07 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 8 SEK Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

2006 i korthet. Viktiga händelser

2006 i korthet. Viktiga händelser Årsredovisning 2006 Innehåll ASSA ABLOY i korthet 1 VD-kommentar 2 Vision och strategi 6 Marknaden 8 ASSA ABLOYs produkter 12 Hållbar utveckling 16 Våra medarbetare 18 Division EMEA 20 Division Americas

Läs mer

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2007 The global leader in door opening solutions Innehåll Omslagsbild: Smart Lock gör det enklare att använda passagekontroll. Låset är energisnålt och drivs med batterier, vilket gör att

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2010

Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 2C 2011-01-25 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

Korrektur 5 2011-02-17. Sandvik Årsredovisning 2010

Korrektur 5 2011-02-17. Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 5 2011-02-17 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning 2012. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2012. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2012 The global leader in door opening solutions The global leader in door opening solutions Innehåll Årsredovisning 2012 Verksamhetsbeskrivning ASSA ABLOY-koncernen Kommentar från VD och

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Årsredovisning 2010. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2010. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2010 The global leader in door opening solutions Innehåll årsredovisning online ASSA ABLOYs årsredovisning online har många användar vänliga funktioner. Det går att få texter upplästa och

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

Med fokus på POLYMERE R

Med fokus på POLYMERE R Med fokus på POLYMERE R Trelleborg AB Årsredovisning 2000 Innehåll Detta är Trelleborg Trelleborg är en fokuserad världsomspännande industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning 2003 Alfa Laval. Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2003 Alfa Laval. Årsredovisning 2003 Årsredovisning 2003 Alfa Laval Årsredovisning 2003 Innehåll Viktiga händelser År 2003 i korthet under fliken Alfa Laval på två minuter 2 Stabil och positiv utveckling Koncernchefen har ordet 4 Upp 57 procent

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

- Resultat efter finansnetto inklusive jämförelsestörande poster 166 MSEK (351)

- Resultat efter finansnetto inklusive jämförelsestörande poster 166 MSEK (351) Årsredovisning2000 INNEHÅLL 1 2000 i sammandrag 2 Detta är Finnveden 4 Koncernchefen har ordet 6 Affärsområde Fasteners 12 Affärsområde Powertrain Components 18 Affärsområde Sheet Metal Components 24 Bulten

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

Årsredovisning 2008. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2008. The global leader in door opening solutions The global leader in door opening solutions Innehåll Omslagsbild: Clarion Hotel Sign i Stockholm använder de senaste säkerhetslösningarna från ASSA ABLOY med bland annat dörrar som är förberedda för att

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer