Å r s r e d o v i s n i n g Ö s t e r s u n d s b o s t ä d e r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å r s r e d o v i s n i n g Ö s t e r s u n d s b o s t ä d e r"

Transkript

1 07 Å r s r e d o v i s n i n g Ö s t e r s u n d s b o s t ä d e r

2 Innehåll: 1 VD har ordet 3 Hyresgästenkät Uthyrning 5 Förvaltning/underhåll 7 Förvaltningsberättelse 9 Ägardirektiv 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 15 Tilläggsupplysningar 20 Revisionsberättelse 21 Styrelseledamöter 22 Fem år i sammandrag 24 Fastighetsförteckning

3 VD har ordet Det är en stor förmån att få verka i Östersund, staden där allt verkar hända. För vår del märks det bl a genom ett hårt tryck på våra lägenheter. Utvecklingen på bostadsmarknaden i Östersund/Frösön har varit fortsatt stark. Vissa talar till och med om bostadsbrist. I vårt uppdrag ligger bland annat att vi skall vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden. Därför har stor kraft lagts på att hitta möjliga lösningar på hur vi kan bidra till att tillskapa nya bostäder för att främja tillväxten i stan. Nyproduktion från ett noll-läge är dock en långdragen process och mycken möda har under året ägnats åt att försöka skapa ett projekt som skulle kunna vara genomförbart. Utan hiss blir bostaden en fälla rubricerade Länstidningen en artikel den 9 oktober 2007 med anledning av en inventering PRO har gjort av tillgängligheten till våra bostäder. I denna artikel framgår att endast omkring 10 procent av hyreshusen i Östersund har hiss. Tillgänglighet har därför varit Östersundsbostäders ledstjärna när det angelägna ny-/tillbyggnadsprojektet i Valhall arbetats fram. Förutom det välbehövliga tillskottet av bostäder som projektet skulle innebära är det i högsta grad ett tillgänglighetsprojekt där möjligheterna till ett kvarboende i ett populärt bostadsområde ökar avsevärt. Något som är ytterst angeläget särskilt mot bakgrund av ålderssammansättningen i bostadsområdet och i stadsdelen i övrigt. Då de ekonomiska förutsättningarna för att producera hyresrätter i dag är stentuffa krävs att varje ny/tillbyggnadsprojekt är optimerat för att det ska ha förutsättningar att kunna genomföras. Valhallprojektet med en väldigt yteffektiv nyproduktion, med tillbyggnader som dels bidrar med nya lägenheter och dels ökar tillgängligheten för befintliga lägenheter i och med att hissar installeras och med en befintlig infrastruktur, bedöms kunna ha möjligheter att genomföras. Vi håller nu tummarna för att den detaljplan som har arbetats fram under året vinner laga kraft så snart som möjligt. Vi hoppas också få in anbud som gör byggnationerna genomförbara, så att vi kan komma igång med detta för staden och stadsdelen så viktiga projekt. Tillgänglighet har också varit ledstjärna när kundmottagningen på Rådhusgatan 29 A, ja så är den nya adressen till vår nya entré, under hösten har byggts om. Nu är det möjligt att nå vår nya kundmottagning direkt från gatuplanet i korsningen Rådhusgatan/Artillerigatan. Något som verkligen uppskattas av våra kunder med nedsatt rörelseförmåga. Vad gäller vår egen tillgänglighet för våra kunder har den under året inte fungerat allt för bra med bl a oacceptabla väntetider i telefon. Detta förhållande avspeglar sig tydligt i den hyresgästenkät vi genomförde under hösten. Inrättandet av nya kundtjänsten har förutom den fysiska tillgängligheten även som syfte att förbättra vår service mot kund med snabbare och tydligare service. Kundenkäten, som denna gång av kostnadsskäl delades ut till vart annat trapphus, har gett oss en fingervisning om att vi är på rätt väg i stort. Det allmänna betyget om oss har förbättrats väsentligt på de flesta punkterna, men fortfarande finns områden där vi har väldigt mycket att göra. I övrigt har året präglats av ett mycket stort underhåll av våra fastigheter där särskilt renoveringen i Björkbacka tagit stora resurser. All heder till våra hyresgäster som stått ut med omaket att flytta ut från sina lägenheter under renoveringsprocessen och med allt övrigt besvär som renoveringen förorsakat dem. Och det är här som vi har vår stora utmaning inför framtiden. Våra fastigheter har ett genomsnittligt värdeår om Sid 1

4 Det innebär att allt flera av våra fastigheter är på väg in i en ålder där underhållsbehovet ökar markant. Stora delar av Torvalla byggdes för mer än 25 år sedan, så här är det dags att se över badrummen som ett exempel på vad som väntar oss, och det är bara början. Att klara detta framtida underhållsbehov på ett sätt så att fastighetskapitalet bibehåller sitt värde utan att hyresnivåerna för våra framtida hyresgäster skall dra i väg till orimliga nivåer, blir ett konststycke som kräver ett stort engagemang och ett ansvarstagande från alla inblandade parter. Vi har just avverkat det andra året på rad utan hyreshöjningar. Detta i kombination med det stora underhållet gör att årets resultat ligger väldigt nära det avkastningskrav som Östersunds kommun som ägare har på oss. Kombinationen inga hyreshöjningar, högt underhåll och höjda driftkostnader är naturligtvis ohållbar på sikt. Vad jag förstår finns det en stor enighet mellan oss som bostadsföretag och våra hyresgäster om vikten av att våra fastigheter hålls i ett bra skick. Trots det nådde vi inte riktigt fram i förhandlingarna med hyresgästföreningen om 2008-års hyror varför vi kände oss tvungna att stranda dem. Ett förhållande som fortfarande råder i skrivandets stund. Ägaren ställer också krav på oss att vi tar ett särskilt bostadssocialt ansvar. Vi har fördjupat vårt samarbete med socialnämnd/förvaltning där tidiga och riktade insatser skall minimera ekonomiska förluster för oss och öka möjligheten till kvarboende för enskilda. Då vi som bostadsföretag aldrig kan ge avkall på rätten för våra hyresgäster till ett störningsfritt och tryggt boende, innehåller samarbetet även rutiner för hur vi ska hjälpas åt om någons boende av någon anledning inte skulle fungera. Hyresgästenkäten gav i år, liksom ifjol, en klar fingervisning om att just trygghetsfrågor är viktiga för våra hyresgäster. Vi kommer därför att arbeta oförtrutet vidare med trygghets- och säkerhetsfrågor genom översyn av yttre miljöer inklusive belysning, med vår störningsjour och med vår resurs som följer upp alla störningsärenden. Vi kommer också att lägga ner resurser för att se över lås och passersystem till gemensamma utrymmen. Allt för att försöka motsvara de förväntningar som ställs på oss. Övriga frågor med bäring mot framtiden är våra framtida ITlösningar, hur skall vi delta när Storsjö strand exploateras och, återigen, hur ska vi hantera det underhållsberg som vi är på väg mot??? Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för de gedigna insatser som gjorts under året och för det engagemang som lagts ner för att vi ska tillhandahålla ett bra och prisvärt boende för våra hyresgäster. Jag kan konstatera att vi står väl rustade inför framtiden. Bengt Rådman VD Sid 2

5 Hyresgästenkät 2007 Under hösten 2007 genomfördes den årliga hyresgästenkäten. Av kostnadsskäl delades enkäten denna gång ut i varannan trappuppgång. Tanken med detta förfaringssätt är att vi ska få tillgång till synpunkter från samtliga fastigheter. Svarsandelen uppgick till hela 66,2 % vilket är glädjande siffror mot bakgrund av hur omfattade enkäten är. Överlag får vi ett bättre betyg som hyresvärd än vid det förra enkättillfället. Dock kan vi märka en påvisbar försämring när det gäller vår egen tillgänglighet. Det har till exempel varit väldigt svårt att nå oss via telefon och det märks tydlig i enkätsvaren. Information om vad som händer hos oss och ute i våra områden, hur rent och snyggt vi lyckas få till det med hjälp av våra entreprenörer, utemiljön i våra områden och hyresgästernas upplevda trygghet är andra områden som måste prioriteras framöver. Trenderna inom de allra flesta frågeområdena är dock positiva, vilket märks inte minst på hur prisvärt de boende uppfattar sitt boende hos oss. Graferna nedan visar hyresgästernas svar i ett axplock av frågeområden och även vad de svarade Prisvärdehet Prisvärdhet Hur prisvärt är boendet idag (63,7 %) -25,4% 74,6% Alls inte prisvärt (2007) Inte så prisvärt (2007) Ganska prisvärt (2007) Mycket prisvärt (2007) % -50% 0% 50% 100% Produktindex Dåligt (2007) Lägenheten (74,1 %) -25,3% 74,7% Inte så bra (2007) Ganska bra (2007) Mycket bra (2007) 2006 Allmänna utrymmen (77,1 %) -20,7% 79,3% Utemiljön (49,3 %) -45,8% 54,2% PRODUKTINDEX (70,4 %) -27,8% 72,2% -100% -50% 0% 50% 100% Serviceindex Dåligt (2007) Ta kunden på allvar (80,8 %) -19,4% 80,6% Inte så bra (2007) Ganska bra (2007) Mycket bra (2007) 2006 Trygghet (73,0 %) -26,9% 73,1% Rent och snyggt (59,0 %) -35,5% 64,5% Hjälp när det behövs (84,6 %) -16,8% 83,2% SERVICE INDEX (73,7 %) -25,3% 74,7,% -100% -50% 0% 50% 100% Sid 3

6 Uthyrning Översyn och effektivisering av de administrativa systemen sker kontinuerligt. Uthyrning av Östersundsbostäders lägenheter äger rum i vår Kundtjänst/Bobutik. Under år 2007 har vårt förmedlingssystem för uthyrning av lägenheter förbättrats, allt för att uppnå en effektivare och snabbare uthyrning av våra lägenheter. I korthet innebär det nya förmedlingssystemet följande: Systemet är webbaserat och kommunikation sker via internet, men också per telefon samt genom personlig service på vårt kontor. Förmedlingssystemet innebär att det är den bostadssökande själv som skall vara aktiv, det är den bostadssökande som registrerar sig, söker bland lediga lägenheter och anmäler sitt intresse. För den som inte har tillgång till dator/internet så finns det två kunddatorer på vårt kontor. Lediga lägenheter presenteras på två marknadsplatser. - På marknadsplats BostadsTorget visas samtliga uppsagda lägenheter under minst åtta dagar. - På marknadsplats BostadDirekt finns det lägenheter som är lediga just nu eller blir lediga inom kort. Vid årsskiftet uppgick antalet personer som är registrerade i Östersundsbostäders förmedlingssystem till Östersundsbostäder har interna bytesköer. Detta innebär att boende har företräde till annan lägenhet inom de kvarter de bor i. Östersundsbostäder har samordningsansvaret vad gäller uthyrning av rum och lägenheter åt studenter vid Mittuniversitetet i Östersund, dels i fastigheter som ägs av Östersundsbostäder själva men också i fastigheter som tillhör andra hyresvärdar. Förmedlingen av studentbostäder i Östersunds kommun sker via ett gemensamt förmedlingssystem integrerat med Östersundsbostäders hemsida. Lediga studentbostäder presenteras på marknadsplatsen Studenttorget. Östersundsbostäders hemsida består av flera olika delar. Via sökfunktionen kan besökaren själv anmäla sig som bostadssökande, söka lediga lägenheter, tacka ja eller nej till bostäder som erbjuds. Besökaren kan också söka sig fram till ett specifikt bostadsområde som sedan presenteras med både text och bild. Ett bofaktablad för respektive lägenhet som beskriver dess planlösning finns också. Hyresgäster hos Östersundsbostäder kan också göra felanmälan via hemsidan. Avtal har träffats med kreditupplysningsföretaget Creditsafe i Sverige AB. Med dess hjälp kommer de personfakta som erfordras för att teckna hyreskontrakt att inhämtas. Inom kravverksamheten och störningar finns ett kontaktnät med sociala myndigheter och kronofogden. Syftet med detta är att aktivt förebygga uppkomsten av hyresskulder samt störningar, och i de fall de uppstår snabbt komma till rätta med situationen. Det finns ett samarbetsprojekt, SAMBO-gruppen (samarbete bostadsfrågor), med inriktning på störnings- och socialproblem i bostadsområden. Representanter från omsorgsnämnd, socialnämnd, psykiatrin samt Östersundsbostäder deltar. I kvarteret Ardennern i Torvalla finns ett hus med sex lägenheter anpassade för hyresgäster som är överkänsliga för tobaksrök och djur. I kvarteret Mariedal på Frösön har både en gruppbostad och ett elevhem inrättats. Vidare har det även inrättats ett boende för ensamkommande flyktingbarn i kvarteret. STF/ Svenska Turistföreningen fortsätter att hyra delar av fastigheten Fornborgsvägen 15. Mellan Östersunds kommun och Östersundsbostäder finns ett avtal där kommunen hyr 273 lägenheter för att i andra hand hyra ut till äldreboende. Under årets sista månader genomfördes en ombyggnad av kontorets bobutik i syfte att inrätta en Kundtjänst där den bärande idén har varit hög tillgänglighet, såväl fysiskt som servicemässigt. Lägenhetsstatistik < Antal lägenheter fördelade på storlek; rum och kök Antal lägenheter fördelade på byggnadsår Sid 4

7 Förvaltning/underhåll Delar av den inre fastighetsskötseln hanteras numera av våra egna bovärdar som bl a ordnar med enklare reparationer. Yttre fastighetsskötsel som snöröjning och halkbekämpning m m vintertid samt gräsklippning och ogräsrensning m m sommartid utförs av entreprenörer som vi har upphandlat, avtalsperiod till och med med rätt till ett års förlängning. Städning av trapphus och övriga gemensamma utrymmen utförs även av entreprenörer med samma avtalstider. Upphandlingen utföll så att vi har olika entreprenörer i olika områden enligt följande: Yttre skötsel: - Centrala Östersund - Primär Fastighetsförvaltning AB - Frösön - KåEss-förvaltning - Torvalla - Åke Werners Åkeri Städ: - Centrala Östersund och Frösön - Storsjöbygdens städ AB - Torvalla - Sodexho I Brunflo, Tandsbyn, Fåker, Lit och Häggenås utförs all fastighetsskötsel, såväl yttre som inre, av Riksbyggen. Ny upphandling av ramavtal för de reparations- och underhållsarbeten vi hade årsavtal fram till gjordes under året och nya avtal har tecknats till och med med rätt till ett års förlängning. Större underhållsarbeten upphandlas som separata entreprenader. Beträffande underhåll av hissar har det efter upphandling slutits ett avtal med Kone hissar fram till Jämtkraft levererar såväl fjärrvärme till huvuddelen av våra fastigheter som el till samtliga våra fastigheter till lokala priser. Försäkringsgivare under 2007 har varit Länsförsäkringar Jämtland avseende företags- och fastighetsförsäkringar enligt ett avtal som sträcker sig fram till och med med möjlighet till ett års förlängning. Våra fastigheter i Östersund, Frösön och Torvalla är anslutna till Com Hem kabel-tv. I Brunflo är Högboms El leverantör av kabel-tv och i Lit, Tandsbyn och Fåker Viking Sat. När det gäller bredband är våra fastigheter i Östersund, Frösön och Torvalla anslutna till Com Hem:s bredband/ Hipnet (höghastighets IP-nät) via kabel-tv-näten enligt ett avtal som stäcker sig till Tandsbyn, Fåker, Lit, Brunflo och Häggenås har bredbandsanslutning via Jämtkrafts stadsnät. I våra studentbostäder i kv. Mariedal, kv. Monopolet, fastigheten Verkstaden 3 ( KFUMhuset ) och kv. ABC-boken finns separata datanät (bredband) installerat. Näten är anslutna till stadsnätet. Detta gäller även kv. Ryamattan i Torvalla och kv. Mangården i Odensala. Vi har under året påbörjat arbetet med att titta på möjligheten att dra in fiber till alla våra fastigheter med ett yttersta syfte att införa s.k. öppna nät. Underhåll De utförda åtgärderna för yttre underhåll, lägenhetsunderhåll samt reparationer av Östersundsbostäders fastighetsbestånd har varit större än tidigare år: Reparationer kkr kkr Försäkringsskador/Självrisker 20 kkr -121 kkr Underhåll kkr kkr Uttag ur lägenhetsfond kkr kkr Totalt kkr kkr Miljöredovisning Östersundsbostäder har en fastställd miljöpolicy som reviderades Östersundsbostäder för statistik på varje fastighet avseende energiförbrukning för värme/varmvatten, el- och vattenförbrukning. Installationen av det datoriserade drift- och övervakningssystemet har gjort att energiförbrukningen har minskat med 8 % i förhållandet till referensåret Målet är att förbrukningen skall minska med minst 10 %. I det dagliga arbetet vid utbyte av maskiner, material m m används energisnåla miljövänliga alternativ. Östersundsbostäders samtliga fastigheter i Östersund, Frösön och Torvalla är anslutna till Jämtkrafts miljövänliga fjärrvärmenät. Fastigheterna i Lit, Häggenås, Brunflo, Tandsbyn och Fåker värms upp med olja och el. I Storviken, Brunflo är fastigheten ansluten till Riksbyggens panncentral som levererar sin värme via en värmepump samt en pelletspanna. Vid upphandling av entreprenörer för fastighetsskötsel har entreprenörernas interna miljöarbete efterfrågats i förfrågningsunderlaget. Möjlighet till källsortering av sopor finns i Östersundsbostäders samtliga fastigheter. Följande fraktioner hämtas i bostadsområdena. - Brännbart - Komposterbart - Restavfall - Tidningar och journaler - Papperförpackningar - Färgat och ofärgat glas - Miljöfarligt - Grovsopor Sid 5 Sid 5

8 Övriga fraktioner såsom förpackningar av metall och hårdplast hänvisas till producenternas återvinningsstationer. Som konsument betalar våra hyresgäster en producentavgift när de köper varor, för att producenterna skall ta till vara dessa fraktioner. Löpande utförs den lagstadgade köldmediekontrollen avseende kylanläggningar. Den 1 januari 1992 infördes den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Östersundsbostäder följer gällande förordningar och anvisningar. Från och med år 2004 samordnas OVK-kontrollen med MIBB-inventeringen och utförs efter ett rullande schema med intervaller beroende på typ av ventilationssystem. MIBB (Miljöinventering av inomhusmiljö i befintlig bebyggelse) utförs enligt det system som framarbetats gemensamt av SABO, Hyresgästernas riksförbund och Sveriges Fasighetsägarförbund. MIBB utförs fortlöpande vart tredje år i alla lägenheter. Cirka 20% av lägenheterna i varje fastighet besiktigas. Lägenheterna väljs efter en enkät som hyresgästerna skall besvara. Byggnadsverksamhet Ingen nyproduktion har utförts under året. Under året färdigställda projekt: Kv. Mangården 56 lägenheter på 1 rok har byggts om till 28 lägenheter på 3-4 rok. Området innehåller efter ombyggnaden 105 lägenheter på 1-4 rok. 102 lägenheter har fått balkonger/uteplatser. Nya garage och parkeringsplatser har byggts. Sista inflyttningsetappen var i mars och markarbeten färdigställdes under sommaren. Kv. Häggbäret Renovering av badrum i 53 lägenheter Kv. Skifteslaget Renovering av badrum i 28 lägenheter Kv. Solberg/Slakteriet Renovering av badrum i 83 lägenheter Kv. Pionen Markarbeten och asfaltering av gårdar och parkeringar Kv. Dalhem Befälhavaren Markarbeten och asfaltering av gårdar och parkeringar vid Frösövägen 1 Kv. Lillberget Renovering av yttertak Under året påbörjade och pågående projekt: Kv. Björkbacka Renovering av bostadsområdet med 90 lägenheter, bl a stambyten, nya kök och badrum, nya fönster och ytterdörrar, reparation och omfärgning av fasad, omläggning av yttertak och nya sophus pågår och kommer att färdigställas i mars Kv. Valhall Projektering av nybyggnad av ett punkthus i 15 våningar innehållande 56 lägenheter 1-4 rok. I projektet ingår också en påbyggnad med en våning på de befintliga åtta bostadshusen. Varje hus får åtta nya lägenheter. Totalt tillkommer i påbyggnaden 64 lägenheter på 1-4 rok. Kv. Lillberget Nya miljöstationer för utökad källsortering av sopor Kv. Eldaren Ny miljöstation för utökad källsortering av sopor Värmeförbrukning vid våra fastigheter åren Angivet värde avser graddagsavstämd förbrukning uttryckt i kwh/kvm BOA+LOA och år i genomsnitt för det totala fastighetsbeståndet Elförbrukning vid våra fastigheter Angivet värde avser förbrukning uttryckt i MWh för det totala fastighetsbeståndet Vattenförbrukning vid våra fastigheter Angivet värde avser förbrukning uttryckt i m³/år och lägenhehet för det totala fastighetsbeståndet. Sid 6

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Östersundbostäder AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret , bolagets tolfte verksamhetsår. Östersundsbostäder AB är ett bostadsföretag som ägs till 100 % av Östersunds Rådhus AB, org. nr , med säte i Östersund, som i sin tur är helägt av Östersunds kommun. Av årets totala intäkter och kostnader avser 11 % av intäkterna och 19 % av kostnaderna koncernen Östersunds kommun. Verksamheten Styrelsen i Östersundsbostäder AB utses av kommunfullmäktige i Östersunds kommun. Med anledning av kommunval hösten 2006 har kommunfullmäktige valt styrelse för perioden från ordinarie bolagsstämma 2007 till och med ordinarie bolagsstämma Den nya styrelsen tillträdde vid bolagsstämman den 28 maj I enlighet med aktiebolagslagen har styrelsen fastställt en arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktioner avseende ekonomisk uppföljning. Organisation. Fastighetsbeståndet är uppdelat på två verksamhetsområden - hyresbostäder till allmänheten - hyresbostäder till studenter vid Mittuniversitetet. Östersundsbostäders uthyrningsobjekt bestod vid årets utgång av: bostäder 244 lokaler garage parkeringsplatser Förvaltning av fastighetsbeståndet har utförts av anställd personal. Fastighetsskötsel utförs av entreprenörer. Hyres- och ekonomiadministration har utförts av anställd personal. Jämställdhet. Östersundsbostäder har en jämställdhetsplan som justeras varje år i samband med löneförhandlingar. Därvid görs också en kartläggning och analys av löneskillnader mellan män och kvinnor i syfte att komma till rätta med osakliga löneskillnader, d v s löneskillnader som beror på arbetstagarnas könstillhörighet. Likviditet och finansiering Kassaflöde och likviditet. Kassaflödet används i huvudsak för att amortera ned befintliga lån vid omplacering samt egenfinansiera om- och tillbyggnadsverksamheten. Befintliga lån har under året minskat med kkr till kkr. Östersundsbostäders likvida medel uppgick per till kkr. En koncerngemensam checkkredit finns där vi disponerar kkr. Likviditetsflödet går i allt väsentligt via det koncerngemensamma kontosystemet i syfte att ge koncernen möjlighet att kvitta in- och utbetalningar samt överskott mot underskott hos de olika koncernbolagen och kommunen. Ambitionen är att ha en låg andel likvida medel och i stället utnyttja den likviditetsreserv som koncernkontoupplägget ger. Finansiering. Historiskt har bostadsfinansieringen varit förknippad med ett mycket omfattande regelverk avseende såväl lån som statliga räntesubventioner. De statliga subventionerna har i stor utsträckning balanserat effekterna av förändringar i marknadsräntan. När nu räntesubventionerna i det närmaste upphört, ställer det större krav på hanteringen av ränteexponeringen och därmed vilken ränterisk bolaget har. Under ett antal år har Östersundsbostäder arbetat på att minska antalet lån i låneportföljen. Med ett mindre antal lån blir det lättare att aktivt minska ränterisken. Detta uppnås genom en blandning av korta och långa räntebindningstider samt att vi strävar efter en beloppsmässigt jämn förfallostruktur på lånestocken uppgick antalet lån till nio. Vid utgången av 2008 bedöms antalet lån ligga på samma nivå. Genom en större volym i varje enskilt lån, har lånevillkoren förbättrats. Enklare administration av lånestocken innebär också att både kapital- och ränteförfallostrukturen är lättare att förändra.östersunds kommun har 1997 medgivit limit på borgen med kkr. Limiten minskar med 1,5 % per år. På bokslutsdagen utnyttjades kkr i kommunal borgen. Nyupplåning kan bli aktuellt om beslut tas för nyproduktion av bostäder i kv Valhall. Därutöver sker lösen, konvertering och omstrukturering av befintliga lån. Bruttoräntekostnaden för 2007 var kkr och genomsnittliga räntesatsen var vid årets utgång 3,70 %. Nettoräntekostnaden uppgick till kkr. En procents förändring av räntenivån innebär en bruttokostnadsändring på kkr. Med hänsyn till låneportföljens räntebindningsstruktur sker förändringen successivt. Belåningsgraden uppgick till 55,8 % (56,7 %) av fastigheternas bokförda värden. I förhållanden till taxeringsvärden var belåningsgraden 62,6 % (66,7 %). Östersundsbostäder har som målsättning att soliditeten skall vara minst 20 %. Den synliga soliditeten har successivt ökat de senaste fem åren, från 25,7 % vid utgången av 2003 till 39,6 % Försäljning av radhusfastigheter Under 2007 påbörjades försäljning av 25 hyresradhus i kvarteret Tunnbrödet i Fjällmon, Torvalla. Radhusen ligger i ett radhusområde med ytterligare 112 egnahem i anslutning till sex, av Östersundsbostäder ägda, fyravåningshus med Sid 7

10 totalt 111 lägenheter. Yttre förvaltning i hela området liksom distribution av fjärrvärme, VA, kabel-tv, ansvar för sophämtning samt övriga gemensamma frågor, hanteras av en kvartersgemensam samfällighetsförening, Tunnbrödets samfällighetsförening. För att renodla och effektivisera förvaltningen av Östersundsbostäders hyreslägenheter, har ett arbete påbörjats med att dels avyttra hyresradhusen och dels att försöka dela upp samfällighetsföreningen så att hyreshusen kan leva sitt eget liv så långt som möjligt. Under 2007 hann fyra radhus och den f d matvaruaffären ICA-Stuten säljas. Försäljningen skedde via en upphandlad fastighetsmäklare till marknadsmässiga priser. I ett första steg såldes lediga hus. I ett andra steg har befintliga hyresgäster erbjudits att köpa de hus de bor i. Försäljningen kommer förmodligen att ta flera år att genomföra, då valet om ev köp är hyresgästens. Uppdelningen av samfällighetsföreningen har påbörjats av lantmäterimyndigheten vid Östersunds kommun, med ett inledande sammanträde dit samtliga sakägare hade kallats. Skatter Uttagsskatt. Uttagsskatt skall betalas av fastighetsägare som utför hela eller delar av fastighetsskötsel i egen regi, för att eliminera snedvridning av konkurrensen gentemot företag som utför sådana tjänster på entreprenad. Östersundsbostäder betalar efter dom i Kammarrätten , uttagsskatt på ca 25 % av de lönekostnader som ligger till underlag för uttagsskatt. Värdering Fastighetsvärdering. Östersundsbostäder gjorde under år 2003 en individuell värdering av fastigheterna enligt Årsredovisningslagen och FAR:s redovisningsrekommendation nr 11, där det anges att fastigheterna skall värderas var för sig. En enhetlig förvaltningsplan upprättades för respektive fastighet där driftnettot för år 2003 framräknades och en prognos för de kommande fem åren beräknades. Ett avkastningsvärde togs fram med hjälp av en värderingsmodell som beräknar fastighetens nuvärde av de närmaste fem årens kassaflöde med tillägg för nuvärdet av restvärdet vid periodens slut. Värderingen grundade sig på följande antaganden och förutsättningar: Hyresutvecklingen för bostäder, parkeringsplatser och lokaler bedöms bli 2 % per år. Vakanserna bedöms bli 1,5 % för bostäder och 13 % för parkeringsplatser. De beräknas att ligga på samma nivå de kommande fem åren. Inflationstakten bedöms bli 2 % per år. Fastighetsskatten är antagen utifrån dagens regler och en årlig ökning på 2 %. Hänsyn har tagits till eventuell intrappning av fastighetsskatten. Kalkylräntan är satt till 5 %. Avkastningskrav är 6 %. Någon ny värdering har inte gjorts i 2007 års bokslut då inga större förändringar har skett som skulle kunna påverka den tidigare värderingen av fastigheterna. Koncernen Koncernbidrag. Östersundsbostäder ingår i koncernen Östersunds Rådhus AB som ett helägt dotterbolag. Av Östersundsbostäders resultat för år 2007, har kkr förts över till Östersunds Rådhus AB som koncernbidrag. Östersunds Rådhus AB återför till Östersundsbostäder kkr som aktieägartillskott och behåller kkr. Det motsvarar den skatt som Östersundsbostäder skulle ha betalat på det överförda beloppet om vi inte ingått i koncernen. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande fria medel Fria medel Erhållet aktieägartillskott Årets resultat ,52 kr ,00 kr 5 035,72 kr ,24 kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av årets resultat skall i ny räkning balanseras ,24 kr. Beträffande bolagets resultat och ställning hänvisas till resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar. Känslighetsanalys ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, , Räntekostnad kr/kvm total yta (BOA + LOA) Räntebidrag kr/kvm total yta (BOA + LOA) Låneförfallostruktur, Mkr Sid 8

11 Ägardirektiv Östersundsbostäder AB ägs i syfte att bygga och förvalta hyresbostäder och därmed få en bra balans och utbud på bostadsmarknaden, samt fungera som ett viktigt instrument för att uppnå bostadssociala mål. Bolaget förväntas offensivt medverka för att förstärka kommunens strategiska tillväxtområden Ekonomiska mål och riktlinjer Bolaget bör ha en soliditet om lägst 20 procent (soliditet här definierat som eget fritt och bundet kapital i relation till balansomslutning vid årets utgång). Bolaget bör ha en räntabilitet på lägst 6 procent. Räntabiliteten räknas på resultatet justerat med nettoförändringarna i avsättningarna till lägenhetsfonderna men före bokslutsdispositioner och skatt i förhållande till medelvärdet av eget fritt kapital och bundet kapital vid årets in- och utgång. På sikt bör räntabilitet definieras som driftnettot i förhållande till bokförda värdet på bolagets anläggningstillgångar. Strategi för utdelning ur bolaget Tidigare återförda koncernbidrag konsolideras tills vidare i bolaget. Optimering av skattesitsen i koncernbolaget ska göras, men ingen utdelning krävs för övrigt. På det förlagslån som kommunen lämnat till bolaget utgår ränta motsvarande tioårig statsobligation med ett tillägg på 1,5 procentenheter. Konsolidering av resultat sker i bolaget i avvaktan på övertagande av aktier i det bolag som innehar de bostäder i Vestibulum Fastigheter i Östersund AB som långsiktigt bör utgöra allmännyttiga bostäder. Informationskrav Bolaget ska utan dröjsmål överlämna följande information till kommunen: Årsredovisning. Utöver krav i aktiebolags- och bokföringslag gäller att bolagets årsredovisning/bokslut samordnas med kommunkoncernens årsredovisning. Ett preliminärt bokslut ska inlämnas till kommunen i början av mars. Det reviderade bokslutet inklusive lekmannarevisorernas rapport till bolagsstämman ska vara kommunen tillhanda senast den 20 mars. Delårsrapporter. Bolaget ska redovisa delårsrapporter till kommunen per 30 april och 31 augusti. Rapporterna ska innehålla prognos för helårsresultat samt redovisa utvecklingen av outhyrda lägenheter och hyresförluster. Rapporterna ska vara kommunen tillhanda ca 20 maj och ca 20 september. Exakt tidpunkt meddelas i början av varje år. Bolaget ska också per tertial rapportera till kommunstyrelsen hur verksamhet och ekonomi utvecklas under året med hänsyn till utvecklingen av antalet outhyrda lägenheter och hyresförluster. Övrig information. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har rätt att under löpande år kalla bolagets ledning för information om bolagets verksamhet och ekonomi. Bolaget har att informera kommunfullmäktige i principiellt viktiga frågor. Bolaget ska också följa den policy som kommunfullmäktige antagit den 29 juni 2006, 115, för styrning av kommunägda bolag. Särskilda verksamhetskrav Finanspolicy. Bolaget ska följa riktlinjerna i den gemensamma finanspolicyn för kommunen och de kommunägda företagen. Miljöarbete. Bolaget ska i sin verksamhetsutövning sträva efter att följa viljeinriktningen i Östersunds kommuns miljöpolicy. Kommunen ser positivt på att bolaget inför ett miljöledningssystem enligt ISO eller EMAS som på sikt kan ligga till grund för en miljöcertifiering av bolaget. Tillväxtprogram. Bolagets verksamhetsutövning ska ske på sådant sätt att bolaget aktivt bidrar till att det av Östersunds kommun antagna tillväxtprogrammet förverkligas. Vid marknadsföring av Östersund som etableringsort ska bolaget samverka med Jämtkraft AB samt Teknisk förvaltning/vatten och Renhållning. Speciella bostäder. Bolaget har det samlade ansvaret för att det finns bostäder till studenterna vid Mittuniversitetet i Östersund och att kommunens bostadsgaranti uppfylls. Dessutom ska bolaget se till att det finns bostäder till flyktingar i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2004 samt i övrigt vara uppmärksam på sin bostadssociala uppgift. Aktör på bostadsmarknaden. Bolaget ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och kontinuerligt delta i den bostadspoliska diskussionen. Östersundsbostäder ska vara ett av kommunens verktyg för att bidra till ökat bostadsbyggande och kommer att samverka med andra när bra och billiga hyresrätter ska produceras. Ungdomarnas situation på bostadsmarknaden ska särskilt uppmärksammas. Tillgängligheten ska förbättras i bostadsbeståndet så att det blir möjligt att bo kvar för bl a äldre och funktionshindrade. Studentbostadsförmedling. Östersundsbostäder ska bedriva studentbostadsförmedling. Planering för extraordinär händelse. Kommunfullmäktige har fastställt Ledningsplan för Östersunds kommun vid extra ordinära händelser. Av planen framgår att kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunkoncernen. Sid 9

Innehåll: 1 VD har ordet 3 Uthyrning 5 Förvaltning/underhåll 7 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 13

Innehåll: 1 VD har ordet 3 Uthyrning 5 Förvaltning/underhåll 7 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 13 10 Å r s r e d o v i s n i n g Ö s t e r s u n d s b o s t ä d e r Innehåll: 1 VD har ordet 3 Uthyrning 5 Förvaltning/underhåll 7 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÖSTERSUNDSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2011

ÖSTERSUNDSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2011 ÖSTERSUNDSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL: 1 VD HAR ORDET 3 KUND OCH MARKNAD 5 FÖRVALTNING/UNDERHÅLL 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9 RESULTATRÄKNING 10 BALANSRÄKNING 12 KASSAFLÖDESANALYS 13 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11

Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 9 I N N E H Å L L Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11 Effektiviserings-

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2010 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Årsredovisning 2004. marks bostads ab

Årsredovisning 2004. marks bostads ab Årsredovisning 2004 marks bostads ab Rismaområdet, Fritsla Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Resultaträkning sida 17 Balansräkning sida 18 Kassaflödesanalys sida 20 Noter sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer