Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB."

Transkript

1 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Det undertecknade försättsbladet ställs till Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). När din ansökan registreras hos Skolinspektionen betraktas det som en behandling av personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening. Personuppgifterna kommer att behandlas med stöd av 10 e) personuppgiftslagen. Personuppgifter kan exempelvis vara ditt namn, adress- eller e-postuppgifter. Dina uppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål än för att behandla din ansökan. Dina personuppgifter kommer exempelvis inte att samköras med något annat register eller annan myndighet. Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt till registerutdrag och rättelse av uppgifterna. 1. Huvudmannen och ombud 1.1) Uppgifter om huvudmannen Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Fria Läroverken i Sverige AB Organisationsform Aktiebolag Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress, postnummer och ort Svärdvägen 19, Danderyd Webbadress

2 E-postadress Telefon arbetet Mobil ) Bifoga huvudmannens registeruppgifter Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Se avsnitt 16 för bilagor. registreringsbevis från Bolagsverket. registreringsbevis från Bolagsverket och bolagsavtal. personbevis och registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-skatt. registreringsbevis från Bolagsverket och föreningens stadgar. föreningens stadgar och förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer. trossamfundets stadgar och registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet. registreringsbevis från länsstyrelsen och stiftelseförordnande. 1.3) Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen (2010:800) 1.4) Huvudmannens ombud Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med ombudet. Vid ett byte av ombud ska en ny fullmakt skickas in. Ombudets namn Per Ledin E-postadress

3 Telefon arbetet Mobil ) Fullmakt Ombudets behörighet att företräda huvudmannen bekräftas genom att en fullmakt bifogas till ansökan. Se avsnitt 16 för bilagor. 1.6) Skolenhetens uppgifter Skolenhetens namn Fria Läroverken Ombudets namn Per Ledin E-postadress Webbadress Telefon arbetet Mobil Utdelningsadress, postnummer och ort vid befintlig skola. Fria Läroverken, Stadiongatan 25, Malmö 1.7) Utökning av befintlig skolenhet Fråga 1.8 till 1.11 besvaras endast när ansökan gäller en utökning vid en befintlig skolenhet. Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet. Ja Nej 1.8) SkolID Om ansökan avser en utökning, angeskolidbestående av 5 siffror ) Byta namn gamla namnet Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här. 1.10) Byta namn nya namnet Om skolenheten ska byta namn anges det nya namnet här. 1.11) Nuvarande antal elever Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.

4 Program Inriktning Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Ta bort Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa Ekonomiprogrammet Ekonomi El- och energiprogrammet Dator och kommunikationsteknik Estetiska programmet Estetik och media Handels- och administrationsprogrammet Handel och service Hantverksprogrammet Frisör Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens Restaurang- och livsmedelsprogrammet Kök och servering Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Totalt antal elever vid skolenheten: Medier, information och kommunikation Informations- och medieteknik Sökta program, elevantal och elevprognos 2.1) Nationella program och inriktning Program som ansökan avser, ange nationella program och inriktningar samt elevantal. Nationellt program Inriktning Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

5 Läsår Läsår Läsår Nationellt program Inriktning Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår Nationellt program Inriktning Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap och samhälle Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår ) Antal elever vid fullt utbyggd verksamhet Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Vid utökning ange antal elever enbart för den/de sökta utbildningen/utbildningarna. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt År Fullt utbyggd verksamhet /18

6 2.3) Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Se avsnitt 16 för bilagor. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: Telefonintervjuer under december-januari med 272 slumpvis utvalda födda Respondenterna har givits följande information om skolan: Fria Läroverken är en friskola som driver gymnasier i Karlstad, Malmö, Linköping och Norrköping. De erbjuder både studieförberedande och yrkesprogram med möjlighet att välja bland intressena Idrott, Entreprenörskap, Design, Teknik och Mat & Dryck*. Skolan sätter ihop kurser som passar dig och ditt intresse. Beroende på vilken kombination av program och intresse du väljer som bas kan du ägna ända upp till en fjärdedel av din tid åt ditt intresse. De erbjuder ett paket som kallas Maxa meritvärdet för dem som senare söker studier på universitet eller högskola. Skoldagarna är också annorlunda. Man har sammanhållna lektioner under för- och eftermiddag för att undvika håltimmar.de frågor som ställdes var:1. Är du intresserad av följande gymnasieutbildningar:a) Samhällsvetenskapsprogrammetb) Teknikprogrammetc) Ekonomiprogrammet (endast Karlstad)d) Naturvetenskapsprogrammet2. Vet du vilken inriktning du vill söka?a) Samhällsvetenskapsprogrammet samhällsvetenskap / beteendevetenskap / medier, information och kommunikation b) Teknikprogrammet teknikvetenskap / informations- och medieteknik / design och produktutveckling / produktionsteknik / samhällsbyggande och miljöc) Ekonomiprogrammet - ekonomi / juridikd) Naturvetenskapsprogrammet - naturvetenskap / naturvetenskap och samhälle3. Känner du till Fria Läroverken eller vil du att jag ska berätta lite kort omskolan?4. Kan du tänka dig att söka någon/några av dessa utbildningar hos Fria Läroverken?Skolan är förhållandevis väl känd. 47% av respondenterna känner till skolan. Intresset visar att den potentiella målmarknaden för Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap är 281 elever, för Teknikprogrammet inriktning teknikvetenskap 36 elever, för Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap 496 elever och Naturvetenskapsprogrammet inriktning natur och samhälle 86 elever. 30% av respondenterna uppger att de kan tänka sig att söka till Fria Läroverken, vilket skulle ge skolan en potentiell marknadsandel om 98 elever för Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap, endast 13 elever för Teknikprogrammet inriktning teknikvetenskap, 174 elever för Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap och 30 elever för Naturvetenskapsprogrammet inriktning natur och samhälle. Antalet elever som ansökan avser (2.1) utgör 26-83% av den potentiella marknadsandelen (TE teknik söks ej.). 83% är sannolikt en för hög andel att hoppas på, men eftersom kurserna är så lika två andra sökta och två andra befintliga utbildningar på skolan bedöms risknivån vara låg. Anm. Det är inte meningsfullt att undersöka "rätt" målgrupp, födda 1999, eftersom den inte exponerats mot gymnasievalet och därför inte vet vad det handlar om. Tidigare erfarenheter visar att förändrade preferenser mellan årskullarna är mycket små mellan ett år och nästa.

7 3. Ekonomi 3.1) Etableringskostnader Etableringskostnaderna ska redovisas i budgeten. Om huvudmannen inte angett några etableringskostnader, ange varför. Se avsnitt 16 för bilagor. Utökning av befintlig skolenhet. Det finns inga etableringskostnader. 3.2) Bidragsbelopp Redovisa hur huvudmannen har beräknat bidragsbeloppet per nationellt program. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet. Bidragsbeloppet har beräknats utifrån de beslut om bidragsbelopp för fristående huvudman 2014 som mottagits från berörda kommuner. De är vägda enligt befintlig kommunmix på befintliga elever, utom för Naturvetenskapligt program, där lägeskommunens erfarenhetsmässigt lägre bidragsbelopp använts, av försiktighetsskäl.sökanden har redan utmärkta kontakter med alla avlämnande kommuner och lägeskommunerna informerades om skolans strategiska inriktning mot en högra andel studieförberedande program när verksamheten övertogs i somras. 3.3) Årsredovisning Bifoga den senaste årsredovisningen, om sådan finns. Om ekonomin visar låg likviditet och/eller soliditet redogör i förekommande fall för bakgrunden till den låga likviditeten och soliditeten. Redogör dessutom för hur huvudmannen ska stärka den ekonomiska situationen. Se avsnitt 16 för bilagor. Huvudmannen har godkänts som ny huvudman genom beslut av Skolinspektionen dnr :3578. Årsredovisning för det första förkortade verksamhetsåret, som slutade 30 juni innan Skolinspektionen meddelade sitt tillstånd - bifogas.huvudmannens årsresultatbudget för innevarande verksamhetsår är kr på en budgeterad omsättning om tkr.ett icke reviderat årsbokslut för verksamhetens första verksamhetsår med innehåll kan översändas när det föreligger. 3.4) Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange vad posten övriga inbetalningar/intäkter består av och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som är hänförliga till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten (exempelvis caféverksamhet eller frisörverksamhet). Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Se avsnitt 16 för bilagor.

8 3.5) Lån/ägartillskott/finansiering med egna medel Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Se avsnitt 16 för bilagor. Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel senaste årsredovisning. 3.6) Likviditetsbudget och resultatbudget Samtliga utbetalningar/kostnader för etableringen ska ingå i budgeten. Likviditetsbudget Resultatbudget Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag Lån Övriga intäkter Ägartillskott Finansiering med egna medel Summa intäkter Övriga inbetalningar Kostnader Summa inbetalningar Utbetalningar Personal Personal Skolledning Lärare Skolledning Administration Lärare Rekrytering

9 Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalkostnad Möbler Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalkostnad Service Kontorsutrustning Läromedel Datorer Litteratur/utrustning/skolb ibliotek Service 9750 Kontorsutrustning Telefon, kopiator mm Läromedel Litteratur/utrustning/skolb ibliotek Programvaror, licenser Övrigt Info och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor APL-handledning Försäkringar 9000 Programvaror, licenser Övrigt Info och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor APL-handledning Försäkringar Studie- och yrkesvägledning Finansiella poster Räntor Avskrivningar Möbler Studie- och yrkesvägledning Datorer Finansiella poster Telefon, kopiator mm Räntor Amorteringar Summa kostnader

10 Summa utbetalningar Vinst/Förlust Över-/underskott ) Resultatutveckling Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år tre, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt hur huvudmannen ska arbeta för att uppnå detta 4. Lokaler 4.1) Lokaler vid nyetablering av skolenhet Redogör för skolenhetens planerade lokaler, ange yta och adress. Bifoga ett skriftligt underlag som visar att angivna lokalalternativ kan bli aktuella. Detta bör göras genom intyg som visar att de fastighetsägare/förvaltare som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut eller sälja fastigheten. Se avsnitt 16 för bilagor. 4.2) Speciallokaler vid nyetablering av skolenhet Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas i skolenheten eller om de ska hyras externt. Om huvudmannen avser att hyra speciallokaler, bifoga ett skriftligt underlag som styrker tillgången. Detta bör göras genom intyg som visar att fastighetsägare/förvaltare som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut lokalerna. Se avsnitt 16 för bilagor. Idrott och hälsa Naturvetenskapliga ämnen

11 Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram 4.3) Lokaler vid utökning av befintlig skolenhet Redogör för hur huvudmannen avser att utöka befintliga lokaler. Ange även yta för utökning samt för hela skolenheten och skolans adress. Befintliga lokaler utökas inte. Hela skolenheten 3047 kvm. Stadiongatan ) Speciallokaler vid utökning av befintlig skolenhet Redogör för tillgången till speciallokaler för de årskurser som utökningen avser. Ange om huvudmannen hyr speciallokaler externt eller om dessa inryms i den befintliga skolenheten. Idrott och hälsa Eleverna på de nya programmen ryms inom befintliga lokaler och avtal med uthyrare av idrottslokaler. Naturvetenskapliga ämnen Eleverna på de nya programmen använder befintliga labsalar. Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram 4.5) Skolbibliotek Beskriv hur huvudmannen kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av beskrivningen ska framgå skolbibliotekets innehållsmässiga och pedagogiska funktion. Om skolbiblioteket inte inryms i skolenhetens lokaler bifoga intyg som visar att huvudmannen kommer att få tillgång till skolbibliotek. Se avsnitt 16 för bilagor. Samma som dnr :3578: Skolan har ett rum designerat för biblioteksverksamhet. Där förvaras skolans referenslitteratur, sorterad på ämnen och program. Där finns även skönlitteratur på olika språk. Biblioteket är öppet under skoltid och det finns personal på plats.skolan har en egen plan för utveckling av sitt bibliotek liksom en biblioteksgrupp som arbetar med att utveckla verksamheten lokalt. Varje skola uppmanas dessutom samarbeta med andra biblioteksinstitutioner i sin närhet, detta arbete skall redovisas i den lokala biblioteksplanen för respektive skola.huvudmannen tillhandahåller dator och katalogtjänst för biblioteket. Huvudmannen har en central plan för utveckling av skolbibliotek. Huvudmannen avser att bygga upp en digital biblioteksplattform som är gemensam för alla sina skolor. Förutom skönlitteratur avser man att ha referenslitteratur, uppslagsverk, tidsskrifter, informationsdatabaser etc. Detta kommer att tillhandahållas centralt från huvudmannens sida. Häri ingår även specialpedagogisk programvara av olika slag.

12 5. Skolenhetens ledning och personal 5.1) Rektor vid nyetablering av skolenhet För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Huvudmannen kommer att anställa en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 skollagen. 5.2) Rektor vid utökning av skolenhet Redogör för den pedagogiska utbildning och erfarenhet som skolenhetens rektor har. Johan HolgerssonArbetslivserfarenhetRektor JB Gymnasiet i Malmö Pågående (ny huvudman från 8 juli 2013)Biträdande rektor, Linnéskolan (åk 6-9), Limhamn Biträdande rektor, Sundsbroskolan (åk 6-9 och fsk), Bunkeflostrand Utbildningssamordnare i Skandiabanken Yrkesofficer i Försvarsmakten UtbildningRektorsutbildning (06a Malmö Högskola) Försvarshögskolans Stabsprogram Krigshögskolan 1996Krigshögskolan Officershögskolan ) Lärare behörighetskrav För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall. Huvudmannen för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13, skollagen. 5.4) Antal lärare Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Uppgifterna ska stå i överensstämmelse med det angivna antalet lärartjänster i budgeten. Läsår 1 Läsår 3 Fullt utbyggd Personer Heltidstjänster Personer Heltidstjänster Personer Heltidstjänster 5,3 10,6 15,8 6. Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning 6.1) Elevhälsa Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsa.

13 Samma som dnr :3578: Vid skolenheten finns en skolsköterska, kurator och specialpedagog anställda. Dessa arbetar såväl förebyggande som med uppsökande verksamhet. Dessutom har de var för sig öppen mottagning av elever vid olika tider under varje vecka. Skolläkare är kontrakterad via ett entreprenadförhållande. Skolsköterskan bedömer i samråd med skolläkaren behovet av skolläkarens närvaro vid skolenheten. En skolpsykolog är kontrakterad via ett entreprenadförhållande. En viktig del i skolpsykologens arbete är att tillsammans med elevhälsan förebygga och främja god hälsa och studiemiljö för samtliga elever vid skolenheten. Skolpsykologen kommer också att ta emot enskilda elever för samtal. Kontakt med skolpsykologen går via övriga kompetenser inom elevhälsan eller genom skolledningen. 6.2) Studie- och yrkesvägledning Beskriv hur eleverna får tillgång till studie- och yrkesvägledning (SYV). SYV finns anställd på skolan och bedriver både uppsökande verksamhet samt tar emot elever efter behov. Dessutom ingår SYV i elevhälsoteamet samt arbetar tillsammans med de olika arbetslagen på skolan, både i förebyggande och stödjande syfte.syv har även i uppgift att hålla övriga medarbetare informerade om gällande lagstiftning etc.eleverna får under en introduktion i åk 1 snabbt koppling till valt program och inriktning. Under den första höstterminen ges en introduktion i studieteknik.varje år görs studiebesök vid högskola och branschmässor.tidpunkter för ansökan till högskolan etc uppmärksamma och förbereds.syv genomför kontinuerligt individuella vägledningssamtal med eleverna, där ges information om utbildningar, studievägar och arbetsmarknad. Samtal skall relatera till varje elevs IUP.Under sista terminen erbjuds en utbildning för år 3 elever som förbereder för högskolestudier och att söka arbete. 7. Elevens utveckling mot målen 7.1) Särskilt stöd Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Samma som dnr :3578: Skolan följer de direktiv som återfinns i skollagen och i Skolverkets allmänna råd när det gäller arbetet med att uppmärksamma, utreda, åtgärda och följa upp elever i behov av särskilt stöd. Vi har de kompetenser inom elevhälsan som skollagen kräver för att säkerställa arbetet med särskilt stöd på skolan.varje lärare ska så långt som möjligt alltid anpassa undervisningen efter varje elevs behov, men när detta inte är möjligt inom pedagogens dagliga arbete och någon i skolans personal uppmärksammar en risk för att eleven inte ska nå kunskapskraven ska anmälan om utredningsbehov utan dröjsmål lämnas till rektor. Då vidtar arbetet med att utreda, åtgärda, följa upp och utvärdera.det arbete för elever i behov av särskilt stöd som görs på skolan har reviderats i flera steg i en utvecklingsprocess. Först har själva processen för att uppmärksamma, utreda, åtgärda och följa upp styrts upp och i samband med detta också vilka

14 kompetenser som ska delta i vilka delar av processen. Därefter har vi på skolan arbetat med kvaliteten i utvärderingarna och med rutiner för besvärshänvisningar. Under hösten har vi vidareutvecklat personalens kunskaper om effektiva åtgärder samt hur man tydligare kopplar åtgärder till målen. Huvudmannen rådgör kontinuerligt med Specialpedagogiska skolmyndigheten och bygger sitt arbete kring elever i behov av särskilt stöd på aktuell forskning.ett arbete för att revidera riktlinjerna för skolans arbete med åtgärdsprogram har genomförts i enlighet med Skolverkets allmänna råd. Likaså har dokumentmallar för utredningar och åtgärdsprogram utvecklats ytterligare. Ett arbete pågår för att utveckla arbetsmetoderna för att främja elevnärvaro och för att utveckla motivationshöjande åtgärder som ska sättas in för elever med lägre motivation.i vårt arbete med särskilt stöd är utgångspunkterna att: Skolan tidigt uppmärksammar tecken på och information om att en elev riskerar att inte nå målen för utbildningen Rektor alltid skyndsamt blir informerad när det uppmärksammas att en elev kan vara i behov av särskilda stödåtgärder Alla kompetenser inom elevhälsoteamet tillvaratas i arbetet med utredning, åtgärdsprogram och uppföljning Utgångspunkten för skolans arbete med särskilt stöd är att stödet sker genom inkluderande åtgärder och att alla elever kan nå målen med rätt anpassning och stöd Vårdnadshavare tidigt får information om att deras barn löper risk att inte nå kunskapskraven och kan vara i behov av särskilt stöd Elev och vårdnadshavare görs delaktiga i utformningen av åtgärderprocessen:undervisande lärare har först och främst ansvar för att anpassa så långt det är möjligt till varje elev och ett första steg då en elev riskerar att inte nå kunskapskraven i en kurs är att undervisande lärare först samtalar med eleven för att försöka nå en individuell lösning. Undervisande lärare ska dokumentera i elevens IUP i ELITS (lärplattform) vilka olika anpassningar som han eller hon avser att sätta in för att hjälpa och stödja eleven. Om undervisande lärare eller mentor upplever att de åtgärder och den stöttning som de erbjuder inte är nog för att svara upp mot elevens behov skall en anmälan om utredning göras till rektor. Detta ska göras skyndsamt. En utredning ska då göras och kompetenserna inom elevhälsan kopplas till utredningen.en utredning ska ha som utgångspunkt att nå ursprungsproblematiken för eleven. Utredningen ska vara i två delar, en om orsaken till stödbehovet och en om vilken form av stöd som främjar elevens måluppfyllelse. Ansvarig för utredningen blir den som bäst passar uppdraget. Det är viktigt att all den kunskap om eleven som finns inom skolan används i utredningen men vem eller vilka som skall kopplas till utredningen beror på varje enskild situation. Om skolan måste inhämta delar för utredningen externt genom t ex mer specialistinriktad kompetens så ska så ske. Utredning ska ske på individ-, grupp- och skolnivå.den som ansvarar för att genomföra utredningen måste börja med att skaffa sig en helhetsbild av elevens situation. Detta arbete bör starta med ett samtal med den aktuella eleven och vårdnadshavaren. Det är viktigt att ha i åtanke att det både går att hitta orsaker till elevens svårigheter i skolsituationen och utanför denna. När eleven själv fått ge sin bild måste den ansvariga personen utreda på vilket sätt eleven inte bedöms uppnå målet för utbildningen och/eller i specifika kurser. Kartläggningen kan exempelvis fortsätta med att kontrollera hur elevens frånvaro/närvaro ser ut samt att skapa sig en bild av hur eleven ligger till i alla de olika kurser som han eller hon läser. Viktigt är också att utröna hur elevens studiegrupp fungerar samt hur eleven fungerar i gruppen samt hur programmet och skolan som helhet fungerar för eleven.utredaren ska sedan genom den information som kommit in om elevens behov och styrkor och genom nya samtal med elev och vårdnadshavare se vilka stödåtgärder som är lämpliga och som kan stötta eleven till måluppfyllelse.utredningen dras sedan i elevhälsoteamet och rektor eller den rektor skriftligen delegerat det till fattar beslut om åtgärdsprogram ska upprättas. Ett beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram ska göras skriftligt och meddelas elev och vårdnadshavare. Möjligheterna att överklaga beslutet ska då också meddelas.ett åtgärdsprogram

15 grundar sig alltid på en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Utredningen ska hållas åtskild från åtgärdsprogrammet och endast ett åtgärdsprogram ska finnas per elev. Om behov av stöd finns i flera kurser ska detta alltså sammanfattas i ett åtgärdsprogram.eftersom nuläget samt vilka elevens behov är framgår av den tidigare genomförda utredningen krävs endast en samlad och kortfattad dokumentation av elevens behov i åtgärdsprogrammet. Fokus i åtgärdsprogrammet ligger istället på vilka åtgärder skolan avser att sätta in för att svara upp mot elevens behov. När åtgärdsprogrammet utarbetas bör elev och vårdnadshavare vara delaktiga från start. De åtgärder som beslutas i åtgärdsprogrammet ska vara sådana som skolan ska göra för eleven. Åtgärderna ska vara kopplade till mätbara mål och till kursernas kunskapskrav. Det ska anges vem på skolan som är ansvarig för vilken åtgärd och åtgärderna måste tydligt relatera till de stödbehov som framkommit i utredningen. När åtgärderna ska följas upp ska anges. Åtgärden måste vara tydlig och konkret både innehållsmässigt och organisatoriskt och den måste gå att utvärdera. Åtgärdsprogrammet ska delges elev och vårdnadshavare och information om hur man överklagar åtgärdsprogrammet tydligt framgå.i arbetet med åtgärdsprogram deltar de olika funktionerna inom elevhälsan och bidrar med hur stöd ska sättas in utifrån deras professionella perspektiv. Genom att alla funktioner är delaktiga kan det säkerställas att ett kvalitativt stöd sätts in. Exkluderande stödåtgärder måste beslutas av rektor. Förlängning av studietid beslutas av huvudman.åtgärdsprogrammet ska kontinuerligt följas upp med löpande kontroller av hur det fungerar. Vid utsatt datum ska också åtgärdsprogrammet utvärderas. Om det då behövs för att åtgärdsprogrammet inte varit verkningsfullt ska ny utredning tillsättas. Det är viktigt att synliggöra eventuella framsteg som eleven gjort för att hålla motivation och engagemang vid liv.beslut om att avsluta åtgärdsprogram måste ske skriftligt och information om detta avslutande delges med information om hur sådant beslut överklagas.skolan följer årligen upp och utvärderar processen kring elever i behov av särskilt stöd och också de stödåtgärder som satts in. Detta ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Likaså utvärderas kontinuerligt de alternativa verktyg skolan arbetar med. Under året planeras t ex installation av talsyntes på alla elevers datorer oavsett deras behov av alternativa verktyg. 8. Kvalitet och inflytande 8.1) Systematiskt kvalitetsarbete vid utökning Vid utökning ska dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten bifogas ansökan. Se avsnitt 16 för bilagor. 8.2) Systematiskt kvalitetsarbete vid nyetablering Besvaras vid en nyetablering. Beskriv huvudmannens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet. Samma som dnr :3578: Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är att de mål som finns för utbildningen Skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) ska uppfyllas och att en best practice för detta ska utvecklas. Huvudmannen har dessutom fyra specifika och övergripande mål:

16 mest nöjda elever, högst betyg i kommunen, bästa och mest nöjda lärare och en långsiktig vinstmarginal om 5%. För vart och en av dessa fyra mål finns en styrnings- och ledningsprocess samt en kvalitetsutvärderingsprocess, såväl huvudmanna- som på enhetsnivå. Processerna består, i korthet, av mål som sätts i verksamhetsplanen för ekonomiprocessen budget, prognoser, som i betygsprocessen genomförs i oktober och i februari samt i ekonomiprocessen i oktober, samt uppföljning, som i nöjdhetsprocessen sker i april, i betygsprocessen baserad på höstens kursbetyg och i juni-augusti baserad på vårens kursbetyg, i personalprocessen per den 31 december och 31 maj samt i ekonomiprocessen varje månad. Uppföljningen av de nationella provresultaten sker i första hand i respektive ämnesnätverk, men återkopplas även till skolorna.målsättning, prognosarbete och uppföljning förbereds och leds av respektive stab på huvudkontoret och genomförs i nära samarbete med skolorna. Uppföljningen av betyg och bedömning är en under året kontinuerlig process som leds av stab Pedagogik och de ämnesnätverk, med respektive ansvarig huvudlärare, som inriktas på de ämnen/program/skolor som bedöms vara i störst behov av förbättring, baserat på inkonsistenser i betygssättningen, önskemål från ämnesnätverk eller, i förekommande fall, avvikelser i nationella provresultat. Normalt bearbetas 3-4 ämnen per läsår.bland inkonsistenser i betygssättningen intar uppföljningen av satta betyg i förhållande till nationella provresultat en särställning. Alla sådana resulterar i åtgärder.inför skolornas arbete med kvalitetsrevisionen i juni-augusti och verksamhetsplanen i augusti förbereder Kvalitetsansvarig i företagsledningen en omfattande kvalitetsrapport både för företaget och för varje skola, som bearbetas i företagsledningen, redovisas för rektorerna och bearbetas av dessa under en flera dagar lång årlig konferens. Denna rapport kompletteras i juni med kursbetyg och personaldata. Härigenom knyts de fyra kvalitets-processerna ihop till ett konsoliderat perspektiv, som är nödvändigt för såväl analysen i kvalitetsredovisningen som prioriteringarna i verksamhetsplanen. Resultatet drivs vidare på enhetsnivå av rektorn, tillsammans med medarbetarna, i arbetet med kvalitetsredovisningen respektive verksamhetsplanen. Resultatet av elev- och medarbetarundersökningar återrapporteras till eleverna respektive medarbetarna på elevgenomgångar, intranät och arbetsplatsträffar samt i sammanfattad form på respektive skolas hemsida och i förekommande fall föräldramöten.kvalitetsarbetet är integrerat mellan huvudman och skolor i en kontinuerlig uppifrån-ner- och en nerifrån-upp-process beroende på om man vill beskriva processerna som initierade av koncerngemensamma mål och prioriteringar i verksamhetsplanen inför kommande verksamhetsår eller en utvärdering av det avslutade verksamhetsåret i Kvalitetsrapport och kvalitetsredovisning. Det finns därför ingen separat process på enhetsnivå.utöver ovanstående beskrivning kan tilläggas att rektorn naturligtvis leder implementeringen av verksamhetsplanen under verksamhetsåret genom skolans ledningsgrupp och arbetsplatsmöten samt löpande utvärderar de framsteg som görs. Det viktigaste inslaget i det systematiska kvalitetsarbetet är ett tydligt pedagogiskt ledarskap hos rektorn, vilket också utvärderas årligen av huvudmannen, och den faktiska personalledningen genom klassrumsobservationer, löpande återkoppling till lärarna, de strategiska utvecklingssamtalen med lärarna, rekrytering av nya och bättre lärare samt avveckling av lärare som inte uppfyller de mål som sätts i utvecklingssamtalen. 8.3) Rutiner för klagomål Beskriv huvudmannens rutiner för klagomålshanteringen.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 214/4715 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan.

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer:

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer: KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND ln rd Andersson 2014-02- 1 3 Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Solveig Gustafsson-Ny den 12 februari 2014 12:27 lngegerd Andersson VB: Remiss dn 32-2014:756 Ansökan

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 213/3966 I kommun Danderyds kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden Dnr 32-2012:644 I kommun Danderyds kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 23 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Frösunda omsorg AB om godkännande som huvudman för IKASUS gymnasiesärskola

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Ansökan från Pysslingen

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Kallelse till grundskolenämnden

Kallelse till grundskolenämnden GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (1) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 2 april 2015, OBS! klockan 08:15 Plats Barn- och utbildningsförvaltningen, OBS! kontorshuset, Gymnasietorget 1,sammanträdesrum

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer