Vems är världens vatten?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vems är världens vatten?"

Transkript

1

2 Vems är världens vatten? Innehåll Vatten, krig och icke-våld 2 Tre aspekter på den globala vattenkrisen 3 Den första: Oförnuftig förbrukning Den andra: Förorenade vatten, förstörd miljö Den tredje: Människor lider och dör Idéernas krig och makteliternas vapen 9 Världsbanken och Internationella Valutafonden WTO och Världshandelns regelverk De stora transnationella företagen Utvecklingen i Sverige 22 1

3 Vatten, krig och icke-våld Om man lyssnar på dem som talar om världens vatten hör man förr eller senare ordet krig. Om 1900-talets krig gällde olja, så kommer 2000-talets krig att gälla vatten, sade Världsbankens vice president Ismail Serageldin 1995 i ett ofta citerat uttalande. Och Vanda Shiva, den indiska miljökämpen med världsrykte, som kallar sin senaste bok Water Wars Privatization, Pollution and Profit säger inte emot höjdaren i Världsbanken. Men hon vill förtydliga. Hon vill att vi ska förstå att dessa krig om vattnet pågår redan nu, och att de förs på alla plan. De är, säger hon, alltifrån konflikter om hur vi tänker när vi talar om vatten, ända till traditionella krig, som utkämpas med bomber och granater. I det senare fallet är de ofta kamouflerade och beskrivs till exempel som krig mellan nationer eller etniska grupper. Attac Sverige har ambitionen att för det första inte blunda för de globala konflikter som bland annat Vandana Shiva talar om och som gör sig påminda också i vårt svenska samhälle. Vi vill inte ställa oss vid sidan av dessa konflikter, utan vi vill tvärtom aktivt delta i försöken att lösa dem. För det andra vill vi inte använda våld alltså bekänner vi oss till aktivt icke-våld. Det låter som en paradox: Kan man påverka utgången av ett krig utan att vara våldsam? Det är en mycket bra fråga, och det är i sanning inte lätt att besvara den, i synnerhet om vi inte nöjer oss med teori vilket vi inte gör utan också kräver framgång i praktisk handling. Men på den lägsta nivån, den som Vanda Shiva kallar paradigmkonflikterna, det vill säga de som gäller vår syn på vattnet och de problem som är förknippade med det, borde det väl vara enkelt att vara fredlig? Här är det ju bara fråga om att finna ord och bilder för sin uppfattning om tillståndet i världen och att sprida dem i offentligheten. Faktum är att erfarenheten har visat att det inte alls är så enkelt. Det finns många offentligheter, och de mäktiga tenderar att ha sin egen. Vi lever i en tid när utövarna av den etablerade makten, antingen de kallar sig vänster eller höger, politisk eller ekonomisk, är tämligen överens om hur världen ska beskrivas och vilka frågor som ska stå på dagordningen. De globala vattenproblemen, till exempel, står inte på det svenska maktetablissemangets dagordning. När detta skrivs pågår en valrörelse i Sverige och på tidningarnas ekonomisidor talas det om börskrascher och till och med om kapitalismens kris. Men om de katastrofala framtidsutsikterna för världens vattenförsörjning talas det inte. På samma sätt är det med andra framtidsfrågor som den globala rörelsen för rättvisa, demokrati och ett praktiskt ekologiskt förnuft tar upp med fredliga medel i seminarier, möten, skrifter och demonstrationer. De tar sig bara undantagsvis in i utkanterna av de mäktigas offentlighet. Först när denna rörelse av rörelser kan förknippas med våld hamnar den i mediernas centrum men nästan alltid beskrivs den då på ett förvanskat sätt och utan att dess alternativa syn på framtidsproblemen och dess lösningar blir föremål för en seriös diskussion. Det vore fel att försöka förneka dessa nedslående erfarenheter. Den etablerade svenska offentligheten är till exempel när det gäller den globala vattenkrisen en björn som sover. Men det är naturligtvis inget skäl att inte försöka samla tankarna kring denna livsviktiga fråga. Det är bara att fortsätta att begära ordet och försöka tala med egen röst. Och emellanåt låna fyra fem takter av någon annan till exempel av Alf Henrikson: Vi kan leva utan frihet, politik och progression, utan välstånd, utan byxor, utan lag och religion, utan vetenskap och skönhet, utan sanning och förnuft, men vi kan inte leva utan vatten och luft 2

4 Tre aspekter på den globala vattenkrisen Det går inte heller att undvika ordet kris om vi vill beskriva vattensituationen i världen. Det finns också goda skäl att kalla denna kris global. Samtidigt bör vi nog erkänna att de flesta av oss svenskar inte känner oss direkt hotade av denna globala kris. Tillgången till vatten av bra kvalitet är sällan eller aldrig ett problem för oss. Orden och siffrorna i alla de larmrapporter som finns tillgängliga blir därför lätt en abstrakt läsning, något som gäller andra men som vi själva inte känner oss så berörda av. Om nu dessa rapporter överhuvudtaget kommer i vår väg. Sanningen att säga finns det ingen som helst brist på information om världens vattenproblem. Problemet är nog snarare bristen på engagerade läsare. Men om vi nu försöker göra oss till sådana engagerade läsare hur ska vi då beskriva det vi ställs inför? Här följer ett försök att mycket förenklat sortera hotbilderna under tre olika rubriker. Den första aspekten: Oförnuftig förbrukning Människan, precis som alla djur och växer, kan inte leva utan att ingå i vattnets kretslopp. Denna ständiga cirkulation mellan hav, atmosfär och land kan tyckas innehålla oändliga mängder vatten, tillräckliga för allt liv på jorden. Men så enkelt är det alltså inte. Den allra största delen av vattnet är alltför salt för att vi ska kunna dricka det. Av allt sötvatten på jorden är dessutom det mesta bundet på ett sådant sätt i isar, grundvatten eller som fukt på jorden eller i atmosfären att det inte är åtkomligt för oss. Med en enkel bild utgörs våra totala vatteninkomster, det vi har att röra oss med, av nederbörden eller rättare sagt en del av den, eftersom mycket avdunstar eller på annat sätt försvinner utan att vi kan tillgodgöra oss den. Det är dessa vatteninkomster som idag är helt otillräckliga för våra liv här på jorden åtminstone så som vi lever dem i dag. Och vad är det då vi gör? För att fortsätta användningen av ekonomernas språk: Vi lever över våra tillgångar och förbrukar en del av kapitalet. Underskotten i världens vattenbudget är enormt och det bara växer. Det vi kan kalla kapitalet i vattnets kretslopp är framför allt grundvattnet. Hydrologerna, det vill säga vattenvetarna, talar om olika slags grundvatten. Dels har vi det strömmande grundvatten som rör sig nedåt i terrängen och så småningom strömmar ut i våtmarker, vattendrag, sjöar eller direkt i havet. Detta grundvatten fylls på ganska snabbt och så länge vi inte förbrukar mer av grundvattnet än det som tillförs genom nederbörden är det lugnt: då använder vi oss bara av inkomsterna. Problemet uppstår när vi använder större mängder grundvatten än det som nybildas. Och det är just det vi gör. Det finns också ett annat slags grundvatten, nämligen det fossila. Det är sådant som bildats någon gång under geologiska epoker och nu ligger under jordens yta, också under stora ökenområden, i form av så kallade akvifärer. Det fossila grundvattnet fylls inte på, eller endast oerhört långsamt, vilket betyder att det bara kan användas en gång. Sedan är det slut. Också denna kapitalförstöring är i full fart runt om i världen. För den engagerade lekmannen, som försöker förstå vad hydrologerna har att berätta, är slutsatsen enkel: Jordens vattentillgångar överutnyttjas, mer och mer, och en vacker dag står hela områden utan rent vatten. Då tar livet slut i dessa regioner. För den som är lyckligt lottad, och till exempel lever i Sverige, är det emellertid som jag redan påpekat lätt att vifta bort de här tankarna även om man inser att de är fullt logiska och svåra att invända mot. Det här kommer att ta lång tid, kan vi tänka, det sker inte under vår livstid och det händer inte här. Men faktum är att katastroferna som orsakas av den oförnuftiga vattenanvändningen på vår jord redan är här. Hydrologerna använder ordet vattenstress om det tillstånd, räknat i vattentillgång per capita, som råder i en region, när knappheten eller bristen på vatten är så stor och yt- och grundvattenresurserna utnyttjas så hårt, att tillgångarna är på väg att utplånas. Vandana Shiva citerar i sin bok en källa som säger att 28 länder levde under vattenstress 1998 och att antalet 2025 beräknats vara 56. Eller med andra siffror: 1990 levde 131 miljoner människor i länder med mer eller mindre akuta vattenproblem, 2025 uppskattas antalet till 817 miljoner. Det finns många beskrivningar av hur utplundringen av grundvattenförråden fortsätter för fullt medan du läser detta. Jag väljer tre exempel: OGALLALLA är en av världens mest berömda grundvattenmagasin eller underjordsreservoarer. Dess yta uppskattas till en halv miljon kvadratkilometer och den sträcker sig från Texas till Syd-Dakota 3

5 i USA. Innehållet har uppskattats till 4 triljoner ton av fossilt vatten. Enligt Maude Barlow och Tony Clarke i boken Blue Gold utvinns den nu hänsynslöst genom uppborrade källor för konstgjord bevattning av 3,3 miljoner hektar jordbruksland en femtedel av all konstbevattnad odlingsmark i USA. Med ett uttag på 50 miljoner liter i minuten töms vattnet i Ogallalla 14 gånger snabbare än naturen kan ersätta det. Sedan 1991 har vattennivån i akvifären varje år sjunkit en meter. TILLSTÅNDET I VÄRLDEN 2000, utgiven av World Watch Institute, innehåller ett försök att uppskatta omfattningen av utplundringen av grundvattenmagasinen i ett antal olika länder. Resultatet blir följande tabell: Underskott på grundvatten i vissa länder och nyckelregioner i mitten av 1990-talet Land/region Beräknat underskott på grundvatten (miljarder kubikmeter per år) Indien 104 Kina 30 USA 13,6 Nordafrika 10 Saudiarabien 6 Övriga okänt Minimum för hela världen 163,6 Artikelförfattaren tillägger att siffran säkert skulle höjas med minst 10 procent om man räknade in Australien, Pakistan och andra områden där motsvarande data inte finns tillgängliga. MILJONSTADEN QUETTA i sydvästra Pakistan har pumpar igång vid 2000 borrhål för att tillgodose sitt eget vattenbehov. För tio år sedan kunde man hitta vatten 30 meter under markytan. Nu är det svårt att hitta något vatten på lägre djup än 100 meter. Detta överutnyttjande av grundvattenreservoarerna har tillsammans med en lång torrperiod skapat stor oro. Det är inte omöjligt att invånarna i staden som under lång tid stod i centrum som mottagare av flyktingar från Afghanistan kan komma att bli flyktingar i sitt eget land. I ett officiellt dokument rekommenderas nämligen att provinshuvudstaden flyttas för att minska befolkningstrycket. Tusentals jordbrukare har huggit ner sina fruktträdgårdar därför att alla uppborrade brunnar avlett vattnet från trädgårdarnas vattenkällor. Regeringen har nu bestämt att borra efter fossilt grundvatten. Av de 39 brunnar man borrat hittills har åtminstone 24 gett vatten. Beslut har fattats om ytterligare 3000 brunnar och 72 nya dammar att samla regnvatten i. Den ansvarige tjänstemannen säger att det fossila vattnet kommer att räcka till år (Uppgifterna är hämtade från Omvärldsbilder Flera faktorer gör att överutnyttjandet av världens grundvattenförråd tenderar att öka för var dag som går. Befolkningsökningen är en sådan faktor, och till detta kommer att vattenförbrukningen per capita ökar med ökad levnadsstandard och urbanisering. Också industrins vattenförbrukning stiger. Det går åt liter vatten för tillverkningen av en bil och inte heller den nya ekonomin klarar sig utan vatten. Datortillverkarna använder stora mängder av joniserat färskvatten för att framställa sina varor och söker ständigt nya källor. Till detta kommer att de förorenar vattendrag och grundvattentäkter i stor skala. Den andra aspekten: Förorenat vatten, förstörd milj miljö Hoten mot världens vattenförsörjning kan också beskrivas som en följd av naturens egen systemkris. Vattenkrisen är den mest genomgripande, den allvarligaste och samtidigt den mest osynliga dimensionen av den ekologiska förödelsen på jorden, skriver Vandana Shiva. Det vatten som ett visst ekosystem ger oss, beror på klimatet, naturens karaktär, vegetationen och geologin. På vart och ett av dessa områden har människor i modern tid attackerat jorden och förstört dess förmåga att ta emot, suga upp och lagra vatten, fortsätter Shiva. Vattnet förorenas genom avfall och utsläpp från de stora städernas hushåll, industrierna och jordbruket. Det utsätts för försurad nederbörd från luften. De organiska ämnen som tillförs, och som i mindre mängder kan ha en positiv inverkan på livet i vattensystemet, leder i större mängder till övergödning och syrebrist. Växter och djur dör, sjöar och vikar blir grundare och de fria vattenytorna krymper. Också grundvattnet kan förorenas. Även om det finns uppmuntrande exempel på det mänskliga samhällets försvar av hotade vattendrag fortsätter den negativa utvecklingen i stort. FN-organet UNIDO hävdar att industriell verksamhet kommer att fördubbla vattenförbrukningen fram till 2025 och att föroreningarna från industrierna under samma tid kommer att fyrdubblas. Sjöar och floder I boken Blue Gold formas beskrivningen av världens största och viktiga sjöar och floder till en deprimerande sjukjournal. Ett av många exempel är sjösystemet Great Lakes i USA och Kanada. Det inne- 4

6 håller en femtedel av världens sötvatten. Där kan man nu på alla nivåer i de djupa sjöarna finna höga halter av dioxiner, PCB, kvicksilver, furan och bly och spår av andra farliga kemikalier. Det mesta har tillförts de senaste 50 åren och varje år tillkommer ytterligare mellan 50 och 100 miljoner ton riskabelt avfall från de omgivande vattendragen. Enbart bekämpningsmedlen svarar för 25 miljoner ton. På senare tid har också rapporterats ansamling av radioaktivt avfall i Great Lakes. På omkring ställen runt sjöarna släpps industriavfall med farliga kemiska substanser ut och mer än 2000 av dem förorenar direkt grundvattnet. Åtskilliga gifter bryts aldrig ner utan koncentreras i stället uppåt i näringskedjan. Eftersom industrierna runt sjöarna har använt sig av dessa för att dumpa avfall är numera vattnet vid mindre än tre procent av stränderna lämpligt att dricka eller bada i eller som hemvist för växter och djur. Det väldiga sjösystemet förlorar också ständigt vatten, både för att avdunstningen ökar på grund av temperaturhöjningen och för att tillflödena av grundvatten minskar det tappas av genom uppborrade källor på båda sidor om gränsen mellan USA och Kanada. Våtmarker Ett viktigt inslag i naturens vattensystem är våtmarkerna. Det är inte så länge sedan människor började förstå att myrar och mossar, strandängar och grunda vassjöar, träsk och sumpskogar är mycket betydelsefulla för regleringen av vattenflödena. De fungerar både som svampar och njurar genom att de förhindrar översvämningar och suger upp skadliga substanser ur vattnet. De har också ett oerhört rikt djurliv, inte minst av fisk som tjänar som människoföda. Sunda förnuftet säger oss alltså att vi ska vara rädda om våtmarkerna. Trots detta har omkring hälften av jordens våtmarker gått förlorade under det senaste århundradet som en följd av industrialisering, urbanisering och konstbevattning. Skogar Samma sak gäller världens skogar. Också de är viktiga stötdämpare när nederbörden faller de förhindrar översvämningar, erosion och giftspridning. Men skogsavverkningen fortsätter; den verkställande direktören i FN:s miljöprogram UNEP menar att det krävs en närmast mirakulös förändring i människors och regeringars syn på skogarna för att inte deras vitala funktion i vattnets kretslopp mer eller mindre ska upphöra under de kommande decennierna. Den kanske mest dramatiska hotbilden uppvisar Amazonas, berömt för sin mångfald av djur och växter. Skogarna längs floden hindrar de omgivande jordmassorna från att spolas ner i vattnet under regnperioderna. Ändå fortsätter skogsavverkningen i området i allt högre takt. Klimatförändringar De flesta vetenskapsmän är numera överens om att vi är inne i en period av klimatförändringar som beror på väldiga utsläpp av växthusgaser. Enkelt uttryckt: jorden håller på att bli varmare. Konsekvenserna är många och ofta dramatiska. Väderförloppen kan bli våldsammare i form av svåra stormar och översvämningar. Kustområden sargas och saltvatten tränger in i grundvattentäkterna. Skogar förstörs och skördar slår fel. Öar dränks i vatten och man kan vänta sig epidemier av malaria, djungelfeber och schistosomiasis om inte användningen av fossila bränslen begränsas. Hoten mot världens vattensystem består bland annat i att våtmarker torkar ut, att havsnivån stiger med påföljd att våtmarker längs kusterna går förlorade och att avdunstningen ökar. En del forskare hävdar att den globala värmestegringen är den enskilda största orsaken till vattenbristen i världen och att till exempel delar av Amazonas kommer att förvandlas till ökenområden. Konstbevattning Den tekniska utvecklingen framstår som både hotfull och löftesrik när vi betraktar historien och funderar över framtiden. Förändringar som till en början framstår som stora segrar för mänskligheten kan så småningom möta stort motstånd. Sådana omvärderingar är i mångas ögon motiverade både när det gäller konstbevattning och stora dammbyggen. Visserligen har många sterila områden förvandlats till rika jordbrukstrakter med hjälp av konstbevattning. Men ett alltför intensivt utnyttjande av marken kan leda till erosion när jorden finfördelas så mycket att den förs bort med vinden eller till att marken förstörs när grundvattnets salt blir kvar på markytan sedan vattnet dunstat bort. FN-organet FAO hävdar att en miljard människor lever i områden som inte kan ge tillräckligt med föda därför att den har utnyttjats för hårt med hjälp av konstbevattning. I extrema fall har hela sjöar och vattensystem torkat upp eller förstörts på annat sätt. Det mest kända exemplet är Aralsjön, som förlorat 80 procent av vattenvolymen och där det återstående vattnet är tio gånger saltare än tidigare. Trots dessa lärdomar uppmuntras jordbrukarna ofta, genom bland annat prissättningen på vattnet, att driva utvecklingen vidare i katastrofens riktning. Ju sämre metoder de använder, ju mera vatten de förslösar desto mer gynnas deras egen ekonomi. Också valet av gröda och diet har stort betydelse. Det går åt ton vatten för att producera ett ton biffkött och nästan lika mycket för att odla ett ton bomull medan vete och sojabönor kräver 50 gånger 5

7 mindre. Om invånarna i USA övergick till de mindre köttintensiva (och ofta mer hälsosamma) dieter som är vanliga i en del asiatiska och europeiska länder skulle samma volym vatten kunna föda två människor i stället för en, skriver Sandra Postel i Tillståndet i världen Dammbyggen Under 1900-talet byggdes mer än små och stora dammar i syfte att producera vattenkraft, lagra vatten för användning i städer och i jordbruk, reglera vattenleder för att underlätta transporter och undvika översvämningar. Premiärminister Nehru kallade de stora dammarna för Indiens moderna tempel när landet blev självständigt, men bara ett drygt decennium senare var han beredd att ta tillbaka uttalandet. I dag är de stora dammbyggena anledningen till några av de allvarligaste motsättningarna i Indien, och i Världens vatten, utgiven av Utrikespolitiska institutet, heter det att ett projekt som världens största vattenkraftverk i Yangtsefloden i Kina knappast skulle kunna genomföras i en modern demokratisk stat. Protesterna skulle bli alltför omfattande. Ett allvarligt problem med dessa vattenregleringar är att stora områden läggs under vatten. Det gynnar spridningen av bakterier som suger upp det kvicksilver som råkar finnas i jorden och bidrar dessutom till jordens temperaturhöjning genom att koldioxid och metangaser utvecklas i stora mängder när vegetationen blötläggs och löses upp. Genom att flodbäddar begravs under vatten och vattenvägar blockeras påverkas de lokala ekosystemen enormt. Särskilt i varma trakter leder de stora vattenytorna dessutom till att avdunstningen ökar. De kolossala vattenmängderna utövar naturligtvis ett väldigt tryck mot underlaget och i ett 70-tal fall har man kunna se samband mellan stora dammar och jordskalv. Den tredje aspekten: Människor lider och dör Vattenkrisen betyder också människors förnedring, lidande och död. Inte någonstans i världen går vi helt fria från de risker som förorenat och ohälsosamt vatten för med sig. I det rika USA bedömer hälso- och miljövårdande myndigheter att mer än hälften av landets vattenkällor är förorenade av bekämpningsmedel och nitrater, som sedan koncentreras i fiskar och andra djur och ökar risken för cancersjukdomar hos människor. Uppskattningsvis 53 miljoner amerikaner en femtedel av befolkningen dricker kranvatten som är förorenat av bly, bakterier från avföring eller andra allvarliga förorenande ämnen. Bördornas fördelning Ändå är det de fattiga och svaga som bär de allra tyngsta bördorna i vattenkrisens spår. Tre fjärdedelar av dem som lever i områden satta under vattenstress bor i tredje världen. Prognoser säger att år 2025 uppgår invånarna i fattiga länder med vattenstress till 47 procent av världens totala befolkning. De flesta mångmiljonstäder, där mer än hälften av befolkningen inte har tillgång till rent vatten, ligger i tredje världen, och den snabbaste befolkningsökningen i dessa städer sker i slumområdena. Uppgifter från FN förutsäger att mer än hälften av befolkningen i dessa väldiga stadsområden år 2030 kommer att vara sluminvånare utan någon som helst tillgång till service då det gäller vatten och sanitet. Också inom tredje världens länder och samhällen fördelas bördorna djupt orättvist. De fattiga är ofta inte anslutna till de kommunala vattenverken och de får ofta betala mer för vattnet än de bättre ställda. Från Lima rapporteras till exempel hur fattiga människor får betala 3 dollar för en kubikmeter vatten, som ofta är förorenat och som de får hämta i hinkar, medan de välbeställda bara betalar tiondelen så mycket för renat vatten som de kan ta ur sina kranar i husen de bor i. Water Policy International uppger att kvinnorna i Sydafrika tillsammans varje år går en sträcka motsvarande 16 gånger avståndet fram och tillbaka till månen för att hämta vatten. När Indonesien 1994 drabbades av en lång torrperiod sinade invånarnas brunnar medan varje golfanläggning i landet fick en miljon liter vatten om dagen. Andra nästintill ofattbara siffror möter oss i den medicinska statistiken. 80 procent av all sjukdom i de fattiga länderna i Syd sprids genom konsumtion av orent vatten. 90 procent av Tredje världens avfallsvatten släpps ut direkt i lokala åar och floder, och 25 miljoner människor dör varje år på grund av vattenburna sjukdomsalstrande organismer och ämnen. Var åttonde sekund dör ett barn av att dricka förorenat vatten och diarré tar varje år livet av närmare tre miljoner barn. Tvångsförflyttningar Ett särskilt kapitel i historien om människorna och världens vatten gäller de stora dammbyggnaderna. Deras inverkan på ekosystemet har redan nämnts. Lika viktigt är det att visa på konsekvenserna för de människor som levt sina liv vid de floder som reglerats för att ge elektricitet och vatten till det moderna samhällsbyggets storjordbruk, industrier och hushåll. Många av dessa tvångsförflyttade människor lever i Indien. Men hur många? Svaret är, skriver 6

8 den världsberömda författarinnan Arundathi Roy i Priset för att leva, att den indiska regeringen inte förfogar över en siffra på antalet människor som har tvångsförflyttats till följd av dammbyggen eller offrats på annat sätt på det nationella framstegets altare. Är inte detta häpnadsväckande? Hur kan man mäta framsteg om man inte vet vad det kostar och vem som betalar för det? Roy gör ett eget försök att uppskatta antalet berörda människor. Hon höftar åt vad hon kallar det överförsiktiga hållet och kommer fram till siffran 33 miljoner människor människor som idag till stor del lever i storstädernas slumområden utan arbete och säker tillgång till vatten. Dessutom är en mycket stor obscen, skriver Roy andel av dem stamfolk eller kastlösa. När utvecklingens pris ska betalas visar det sig alltså att notan har ett etniskt mönster. Miljonerna av tvångsförflyttade i Indien är ingenting annat än flyktingar från ett krig utan krigsförklaring, skriver Roy bland annat. Det kanske viktigaste med Roys rasande uppgörelse med maktmissbruket bakom dammutbyggnaderna i Indien är att den påminner oss om att frågorna om världens vatten inte bara handlar om geografi, klimat och naturlagar. De handlar i allra högsta grad om vårt sätt att organisera samhället och om valet av teknik och metoder för ingreppen i naturen. Demokratin är försvagad, skriver Vandana Shiva. Avgörande beslut fattas i de stora koncernernas sammanträdesrum och den ekonomiska dagordningen sätts av WTO, Världsbanken och WTO. Vi är i själva verket utsatta för ekonomisk och ekologisk terrorism. Fallet Maquiladora En annan blixtbelysning av vad som kan ske i en sådan världsordning ger oss Maude Barlow och Tony Clarke i Blue Gold. De för oss till Mexiko, nära gränsen till USA. Här arbetar över en miljon människor, varav 80 procent kvinnor, i över maquiladora. Det är ekonomiska frizoner med sammansättningsfabriker inom bl a elektronik- och textilbranschen. De producerar för export och majoriteten av företagen är USA-ägda. Den sociala miljön är dålig, trakasserier och sexuella övergrepp är vanliga. Vattendragen i området är så förorenade att bara 12 procent av dem som bor här har stabil tillgång till rent vatten och många hem saknar avlopp. I slumområderna och hyddorna av kartonglådor, som omger frihandelszonerna, dit lastbilar kommer med dyrbart vatten en gång i veckan, har frånvaron av friskt vatten blivit symbolen för de människoskaror som flockats i området de senaste fem åren. Det smutsiga vattnet för med sig sjukdom och orsakar svår diarré. Även om man dricker vattnet från lastbilarna används det lokala vattnet för matlagning, bad och bevattning av grödorna. Smutsen i maquiladora, dess dödliga vatten och dess eländiga fattigdom driver tusentals unga mexikanare bort från deras hemland. Varje natt söker de sig till gränsen i hopp om att ta sig illegalt till USA och ett bättre liv. Alla känner till hur skitiga och farliga remsorna kring överfarten är. Sexfiliga landsvägar skiljer städer som Tijuana och Juarez från de ödsligt belägna områden av smuts där männen samlas i skymningen. En brant cementvägg leder ner till en trögflytande flod full av kemisk slam och avfall, över en halv meter djup. På andra sidan reser sig cementväggen i rät vinkel och kröns med ett väldigt, strålkastarbelyst elektriskt taggtrådsstängsel. Längs flodbädden blandas stanken från människors och djurs avföring, använda kondomer och kanyler och stora avskrädeshögar med sörjan i den lilla floden man måste ta sig över för att komma till andra sidan. De får kemikalier och avfall på fötterna och i skorna. Antingen de tar sig till USA, eller fångas av de amerikanska gränsvakterna och skickas tillbaka, måste de passera denna dödliga, nersmutsade flod och kanske göra det ännu en gång. Vid överfarten finns också människor som inte kan få jobb i maquiladora. De hänger vid gränsen i mörkret, säljer friterade tacos, kondomer och droger och plastpåsar. Också de fattigaste av dessa som drömmer om att få bli illegala immigranter offrar av det lilla de äger för att kunna vira plastpåsar runt fötterna som skydd mot det förgiftade vattnet. Öppet våld och krig Det är när människors lidande och förnedring på detta sätt bara stegras som krisen tenderar att också bli ett krig. Konflikter blir oundvikliga och de trappas upp. De utspelas mellan olika befolkningsgrupper och ekonomiska intressen, regioner och länder. De ställer land och stad mot varandra, liksom folkrörelser mot makteliter. Rapporterna om bristen på vatten och ingreppen i ekosystemen blir då inte sällan skildringar av våldsövergrepp och ond bråd död: Vid ett offentligt möte 1961 i Pongdammens översvämningsområde i Indien sade Morarji Desai: Vi kommer att uppmana er att flytta från era hus när dammen byggts. Om ni flyttar är allt gott och väl. Annars kommer vi att släppa vattnet fritt och dränka er alla. När ett europeiskt konsortium på 1980-talet skulle bygga Chioxy-dammen i Guatemala protesterade urinvånarna, Maya Achi-folket, och krävde rimlig ersättning vid tre skilda tillfällen massakrerades då 178 män, kvinnor och barn av landets militär. I september år 2001 dödade sydafrikansk polis 7

9 15 människor varav ett femårigt barn när invånarna motsatte sig att vattnet stängdes av för 1800 invånare i ett område i Kapstaden. Vandana Shiva skriver i Water Wars att politiskt våld inom och mellan stater, det må gälla Punjab eller Palestina, ofta har sitt ursprung i motsättningar som gäller knappa men viktiga vattentillgångar. I en del fall är vattnets betydelse uttalad, som i fallet Syrien och Turkiet, liksom Egypten och Etiopien. I många andra fall, däremot, är konflikterna om naturens resurser kamouflerade och beskrivs som etniska eller religiösa. 8

10 Idéernas krig och de mäktigas vapen De problem och hotbilder som jag nu har beskrivit får sällan stora rubriker i våra massmedier och de nämns sällan eller aldrig i de politiska valrörelserna. Men knappast någon vill idag förneka dem, även om vi förstås inte är överens om hur vattenkriserna i världen bör beskrivas. Inte heller lär någon vara beredd att offentligt säga att man tycker att människor ska behöva dö för att de inte får rent vatten att dricka. Alla, som tar till orda i de här frågorna och på ett eller annat intresse har ansvar och intressen i sammanhanget, säger att de vill lösa problemen. På ytan och i de högtidliga sammanhangen råder enighet. Om vi däremot borrar djupare i frågan om hur problemen ska lösas blir bilden en annan. Då blir vi vittne till det idéernas krig, som Vandana Shiva talar om. Naturligtvis är bilden mycket sammansatt och full av motsägelser. Ändå är det meningsfullt att till en början göra den enkel och identifiera de båda polerna i konflikten. Underifrån kommer de som Vandana Shiva förenar sig med. De säger att den globala vattenkrisen bara kan lösas med demokrati och ekologiskt förnuft. De ingår i den globala rörelse av rörelser - för att använda Naomi Kleins ord som hävdar att en annan värld är både nödvändig och möjlig. Vid den andra polen finns makteliterna. Också de uppträder i många olika skepnader och under olika namn. En av de mest betydelsefulla i detta idéernas krig har den Trilaterala kommissionen varit. Trilateralen bildades i början av 1970-talet och består av gräddan av politiska och ekonomiska ledare, inflytelserika vetenskapsmän och opinionsbildare från Nordamerika, Europa och Japan. De har utsett sig själva och själva gett sig sitt mandat. En av dess första och mest kända rapporter kom 1975 och heter The Crisis of Democracy. Dess slutsats var att det fanns för mycket demokrati här i världen. Susan George, vice ordförande i den franska Attacrörelsen, har påmint oss om att de centrala tankegångarna hos Trilateralen och dess många efterföljare knappt ens var rumsrena i den offentlighet som dominerade världens demokratier efter andra världskriget dessa idéers förespråkare predikade för varandra eller i öknen på den tiden. Men idag, ett halvsekel senare, är det dessa idéer som dominerar maktens offentlighet. Trilateralens tankegods etablerades så småningom under beteckningen Washington konsensus den politiska planritning som kom att styra och ställa i Världsbanken och Valutafonden, som lade grunden till World Trade Organization och som blev politisk vardagsmat i Ronald Reagans USA och Margaret Thatchers Storbritannien. I Sverige dök det först upp som nyliberalism, skickligt omhändertagen av det forna högerpartiet, mitt framför näsan på de gamla liberalerna i Folkpartiet, som emellertid inte var sena att haka på. Det dröjde inte så länge förrän nyliberalerna hade tagit patent på liberalismen och berett sig en plats i uppslagsböckerna: nyiberalism modern politisk åsiktsriktning, som starkt betonar den privata äganderätten och motsätter sig statsingripanden i ekonomin. Tilltron till marknadskrafterna och misstron mot staten omsätts i krav på avreglering och privatisering av offentlig verksamhet, såsom transporter, sjukvård och utbildning (Ur uppslagsverket Focus 1996) Några år senare presenterades samma tankar som en världsideologi under beteckningen ekonomisk globalisering. Den inspirerades av och etablerade - tron på att en enda global marknad med universella regler fastställda av företag och finansmarknader var oundviklig. Oftast försvann prefixet ekonomisk och den ekonomiska globaliseringen kom att betyda Globaliseringen med stort G och inte globaliseringen av - till exempel - fred, demokrati och rättvisa eller av jämställdhet mellan könen och ekologiskt förnuft. Det fanns bara En Globalisering, nämligen den ekonomiska, och antingen var man för den eller mot den. Följaktligen döptes den rörelse av rörelser som krävde en annan värld till globaliseringsmotståndare eller antiglobalister. När idéer på detta sätt blir starka och, mer eller mindre, de som gäller, får de också praktiska konsekvenser. De går från ord till handling. För att detta ska bli möjligt behövs aktörer och institutioner av olika slag. Här ska några av de viktigaste beröras. Världsbanken och Internationella Valutafonden Världsbanken är en av de så kallade Bretton Woodsinstitutioner som skapades efter andra världskriget. Den är löst knuten till FN-systemet och inriktades till en början på att stödja återuppbyggnaden i Europa och Japan efter krigets förödelser. Med tiden kom u- länderna i fokus. I Nationalencyklopedin karaktäriseras banken som en institution för utvecklingshjälp 9

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

90 01 22-3 Pg 900-1223 Bg. Vatten, mat och hunger. ett material från svenska kyrkan om vattnets betydelse för att utrota hungern.

90 01 22-3 Pg 900-1223 Bg. Vatten, mat och hunger. ett material från svenska kyrkan om vattnets betydelse för att utrota hungern. 90 01 22-3 Pg 900-1223 Bg Vatten, mat och hunger ett material från svenska kyrkan om vattnets betydelse för att utrota hungern. Innehåll Förord: Vi måste lösa vattenproblemen... 3 1. Vatten ger liv...

Läs mer

Vatten. i blickpunkten. överflöd eller brist liv eller död rättighet eller handelsvara

Vatten. i blickpunkten. överflöd eller brist liv eller död rättighet eller handelsvara Vatten i blickpunkten överflöd eller brist liv eller död rättighet eller handelsvara Vatten i blickpunkten en skrift från Natur och Miljö Nord- och Centralamerika Europa 8 13 Bilaga i Finlands Natur nr

Läs mer

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14.

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14. Innehåll 1. Inledning sid 4 2. Några basfakta om vår värld - sid 8 och ett dystert faktum 3. Vårt globala ekonomiska system, sid 10 kapitalmarknaden 4. Tillväxt sid 18 5. Inflation sid 29 6. Kapitalet

Läs mer

1 Elmbrant 2000, sid 98.

1 Elmbrant 2000, sid 98. Förord Vårt anarkistparti vann skolvalet! Det var på Hässelbystrandskolan, min gamla högstadieskola, hösten 1988. Som vanligt när det var riksdagsval skulle vi leka val i skolan, skolval. Men jag och min

Läs mer

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende?

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Rapport Grön ekonomi - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Innehållsförteckning Inledning: Att cykla i uppförsbacke 4 Del I: En ohållbar modell 6 1. Hållbarhetsproblem i dagens ekonomi

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Studiematerial om Attac. En annan värld är möjlig!

Studiematerial om Attac. En annan värld är möjlig! Studiematerial om Attac En annan värld är möjlig! Är det så säkert att det är dödsryckningar världen befinner sig i? Kan det inte lika gärna vara födslovåndor? Okänd Välkommen till Attac! En annan värld

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Bokmanus: Rätten till Jorden Ett frihetligt försvar av medborgarlön. Av Robert Wensman

Bokmanus: Rätten till Jorden Ett frihetligt försvar av medborgarlön. Av Robert Wensman Bokmanus: Rätten till Jorden Ett frihetligt försvar av medborgarlön Av Robert Wensman Titel: Rätten till Jorden - Ett frihetligt försvar av medborgarlön Datum: Februari 2010 Författare och upphovsrättsinnehavare:

Läs mer

Till världskapitalismens försvar

Till världskapitalismens försvar Till världskapitalismens försvar Till världskapitalismens försvar Johan Norberg Timbro Författaren och AB Timbro 2001 Omslag och foto: Åsa Ölander, Pennywise Productions Sättning: Ateljé Typsnittet L&R

Läs mer

Afrika i en ny ekonomisk världsordning

Afrika i en ny ekonomisk världsordning Afrika i en ny ekonomisk världsordning Av Pär Granstedt och Joe Frans Supplement till Den trebenta pallen Humanus, 2011 Beställs via www.sv.se 2 Den nya världsekonomin Under 1800- och 1900-talet dominerades

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? INNEHÅLL En fantastisk möjlighet!... 4 Vad är utveckling?... 6 Hur tror du världen ser ut?... 11 Blir världen bättre?... 17 Framsteg du (kanske) inte kände till?... 30 Stora utmaningar

Läs mer

Dragkampen om biståndet

Dragkampen om biståndet Dragkampen om biståndet Världen vill inte ha några nya löften. Det är absolut nödvändigt att alla aktörer till fullo uppfyller de åtaganden de redan gjort i Millenniedeklarationen, vid 2002 års Monterreykonferens

Läs mer

fattigdomsbekämpning.

fattigdomsbekämpning. 4 Perspektiv på Urvalet 4 fattigdomsbekämpning. Artiklar ur Captus Tidning Innehåll En katastrof utan dess like Tomas Brandberg Statligt bistånd håller despoterna flytande Christian Sandström Vem sätter

Läs mer

Ett biskopsbrev om klimatet

Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Biskopsmötet 2014 artikelnr: sk14048 svenska kyrkan, biskopsmötet, uppsala 2014 produktion & tryck: Ineko issn: 1654-0085 Vapnet på baksidan är

Läs mer

PLAN B 3.0 uppdrag: rädda jorden!

PLAN B 3.0 uppdrag: rädda jorden! PLAN B 3.0 uppdrag: rädda jorden! PLAN B 3.0 uppdrag: rädda jorden! Lester R. Brown addera förlag Alla borde beakta Brown s råd President Bill Clinton En framsynt tänkare U.S. News & World Report Den är

Läs mer

röda rummet radikal kvartalstidskrift nummer 1/2004 Pris 20:- Vägen vidare TRYTANDE OLJA DELTAGANDE DEMOKRATI OSYNLIG FATTIGDOM

röda rummet radikal kvartalstidskrift nummer 1/2004 Pris 20:- Vägen vidare TRYTANDE OLJA DELTAGANDE DEMOKRATI OSYNLIG FATTIGDOM röda rummet radikal kvartalstidskrift nummer 1/2004 Pris 20:- Vägen vidare TRYTANDE OLJA DELTAGANDE DEMOKRATI OSYNLIG FATTIGDOM När Nelson Mandela 1990 hand i hand med sin dåvarande hustru Winnie lämnade

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

PLAN B 4.0. Uppdrag: rädda civilisationen! LESTER R. BROWN

PLAN B 4.0. Uppdrag: rädda civilisationen! LESTER R. BROWN PLAN B 4.0 Uppdrag: rädda civilisationen! LESTER R. BROWN Copyright 2010 Earth Policy Institute All rights reserved Originalets titel: Plan B 4.0: Mobilizing to Save Civilization Översättning: Doris Norrgård

Läs mer

Dela med. en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN?

Dela med. en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN? Dela med en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN? I sommar har världen kommit nära Vi har åter sett bomberna falla över Libanon. Ett tusental libaneser, de fl esta civila, har dödats i Israels

Läs mer

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Hem ljuva hem Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Stockholm, oktober 2005 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Göransgatan 160 A, Stockholm Tfn +46(0)8 657

Läs mer

Sveket mot de fattigaste

Sveket mot de fattigaste Sveket mot de fattigaste Om biståndet till jordbruket som försvann Fakta utan gränser Nr 7, februari 2008 Stockholm, februari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress:

Läs mer