Utvärdering av Supported Employment

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Supported Employment"

Transkript

1 Utvärdering av Supported Employment Samordningsförbundet Östra Södertörn

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 UPPDRAG METOD OM SUPPORTED EMPLOYMENT... 4 VAD ÄR SUPPORTED EMPLOYMENT? SUPPORTED EMPLOYMENT I GRENVERKET SÖDERTÖRNS PROJEKTANSÖKAN SUPPORTED EMPLOYMENT INOM GRENVERKET SÖDERTÖRN... 6 DELRAPPORT 2 AV UTVÄRDERINGEN AV GRENVERKET SÖDERTÖRN...6 SUPPORTED EMPLOYMENT I DELPROJEKTEN DELPROJEKTENS ARBETE OCH SYN PÅ SUPPORTED EMPLOYMENT...7 BEDÖMNING OCH SLUTSATSER BEDÖMNING OCH SLUTSATSER UTIFRÅN FRÅGESTÄLLNINGARNA...10 ÖVRIGA SLUTSATSER of 14

3 Inledning PwC är anlitade av Samordningsförbundet Östra Södertörn för att genomföra den löpande utvärderingen av projektet Grenverket Södertörn. En av de särskilda insatserna som Grenverket Södertörn satsar på är Supported Employment (SE). PwC har fått i uppdrag att genomföra en särskild utvärdering ring av hur de olika delprojekten inom Grenverket arbetar med insatsen. Ansvariga konsulter från PwC är Tobias Bjöörn och Henrik Fagerlind. Uppdrag Uppdraget består av att fokusera på hur projektet arbetar med metoden internt, dvs hur projektet organiserat arbetet, hur projektet ser på metoden och hur projektet förberett och planerat för metoden. Genom att utvärderingen ska fokusera på det interna arbetet och samverkan följer att deltagarnas och arbetsgivarnas perspektiv ej inkluderas. Arbetet utförs som en koncentrerad genomlysning under perioden januari mars. Följande frågeområden är listade att beröras under utvärderingen: Arbetar man med Supported Employment? Om man inte arbetar med Supported Employment, varför gör man inte det? Skillnader mellan projekten? Hur många arbetar med Supported Employment i varje projekt? Hur väl har man "riggat" med arbetsprövnings-, praktik- och "lärlings/trainee" platser? Har man överhuvudtaget riggat? I hur stor grad letar man upp ovanstående platser utifrån Supported Employment metoden? I vilken omfattning är ungdomarna ute på arbetsmarknaden? I faktiska arbets- eller studiesituationer? På vilket sätt använder man Supported Employment? Hela metoden? Introduktionen? Uppföljningen? Metod För att genomföra uppdraget har intervjuer genomförts med delprojektledare, Supported Employövrig projektpersonal. Sammantaget har 12 personer intervjuats inom ramen för ment-handledare och ett urval kortare intervjuer med uppdraget. Vidare har vi insamlat, sammanställt och analyserat den uppföljning som finns i delprojekten gällande insatsen Supported Employment. Till grund för våra analyser ligger även tidigare iakttagelser som vi gjort inom ramen för utvärderingen av Grenverket Södertörn. 3 of 14

4 Om Supported Employment Vad är Supported Employment? Det finns flera olika definitioner och beskrivningar av Supported Employment. Enligt Socialstyrelsen 1 är Supported Employment (SE) ett samlingsnamn för en viss typ av arbetsrehabiliteringsinsatserrehabiliteringsinsatser för personer med funktionshinder. Utgångspunkten för dessa insatser är att personen ska få det stöd och den vägledning som behövs för att kunna få, och behålla, ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Målgrupp SE riktar sig generellt till personer med funktionshinder. Inga förkunskaper eller specifika krav på arbetsförmåga krävs för att en individ ska bli aktuell, alla med funktionshinder som vill ha ett arbete kan inkluderas. Insatsen behöver inte föregås av arbetsträningsprogram eller arbeten i skyddade former. Syfte Arbetsrehabiliteringring enligt Supported Employment syftar till att ge individen vägledning och stöd i att finna och behålla ett arbete. Målsättningen är ett reguljärt arbetee på den öppna arbetsmarknaden, på hel- eller deltid. Innehåll och genomförande Av Socialstyrelsen beskrivs innehåll och genomförande av Supported Employment enligt följande: En särskild stödperson med specifik utbildning i metoden, en så kallad jobbcoach stödjer och vägleder klienten i att hitta och behålla ett arbete. I planeringen och valet av lämpligt arbete utgår man från individens egna förutsättningar och önskemål. Arbetssökande påbörjas så snart som möjligt och föregås inte av omfattande bedömningar om lämplighet eller förberedande arbetsträning. Arbetsrehabiliteringen integreras så långt som möjligt i klientens övriga kliniska behandling och rehabilitering. Jobbcoachen fungerar som samordnare av behandlingsplaner tillsammans med det psykiatriska team som finns runt klienten ex psykiater, psykoterapeuter, sjuk- sköterskor etc. Jobbcoachen fortsätter sitt arbete så länge klienten önskar stöd. När det gäller omfattning och intensitet så ges insatsen så länge klienten har behov av den. Supported Employment i Grenverket Södertörns projektansökan Beskrivningar av insatsen Av Grenverket Södertörns projektansökan kan följande utläsas under rubriken Syfte avsikten med projektet : Särskilda insatser Tanken är att SE-handledare ska anställas och utbildas så att kompetensen ingår i samtliga basprojekt. Utbildning av SE-handledare och nätverket dem emellanellan sker i samverkan med ett annat ESF-projekt, nämligen KomAn-vägar ut till arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. (Alternativt kan Arbetsförmedlingens SE-utbildningar användas) of 14

5 SE-metoden har företrädesvis använts vid arbetsinriktad rehabilitering för personer med olika typer av psykiska funktionshinder. Ungdomar med neuropsykiatriska problem kommer att ingå i Grenverkets målgrupp, där SE-metoden tar sikte på att stödja ungdomar att förstå, och träna sig i att använda, samhällets sociala koder etc. Träningen och stödet sker ute på arbetsplatser på ett integrerat sätt, dvs den unga arbetar tillsammans med övrig personal och det kontinuerliga stödet ska både omfatta själva arbetssituationen och det sociala livet och koderna på arbetsplatsen, dvs båda parterna får stöd under hela processen före, under och efter. En viktig förutsättning är arbetsgivarnas vilja att ta emot personer på arbetsplatserna. Syftet med insatsen är därmed att med hjälp av en strukturerad och evidensbaserad metod öka målgruppens möjligheter att finna, få och behålla ett arbete. Insatsen är integrerad med övrigt stöd som ungdomarna kan få från sina respektive basprojekt. Vidare framgår under rubriken Bakgrund till projektet följande: - Stärk kontakterna mellan unga och arbetslivet Arbetsgivare som tar emot ungdomar med komplexa problem ska erbjudas kvalificerat individbaserat stöd, såsom Supported Employment, SE och traineeplatser. Avsikten är att koppla SE-metoden till subventionerade anställningar, t ex lönebidrag, vilket ses som en viktig ingång till anställning av ungdomar med funktionsnedsättning. Enligt erfarenhet från Arbetsförmedlingen används lönebidrag i mycket liten omfattning för denna målgrupp. På Samordningsförbundet Östra Södertörns hemsida beskrivs också Supported Employment kortfattat: Inom Grenverket Södertörn används den s.k. Supported Employment-metoden. Den kan sammanfattas på följande sätt: Träning och stöd sker ute på arbetsplatsen och inte i en konstlad miljö; "placera och träna istället för att träna och placera". Målet är vanligt lönearbete - personer med och utan funktionshinder ska arbeta tillsammans. Stödet ges under en lång tid, även sedan en person fått ett arbete. Stödet ges både till personen, till arbetsgivaren samt kontaktpersonen på arbetsplatsen. Stor vikt läggs vid att hitta en arbetsplats som, tillsammans med arbetsuppgifterna, kan anpassas efter personens önskemål och färdigheter. Antal aktuella ungdomar för Supported Employment Nedanstående tabell redovisar antal ungdomar som i projektansökan bedömdes vara aktuella för insatsen Supported Employment. Totalt antal deltagare i projektet Antal ungdomar som enligt projektansökan ska få SE Paraplyprojektet Slussen/Lyra* Spången Ca 200 Ca 75 Ca 240 Ca 90 Ca 220 Ca 60 Ungdomsteamet Ca Ca 45 *Antalet gäller i praktiken Slussen, då projektet Lyra inte arbetar med SE. 5 of 14

6 Supported Employment inom Grenverket Södertörn Delrapport 2 av utvärderingen av Grenverket Södertörn Innan vi går in på iakttagelser från vår materialinsamling i denna utvärdering vill vi kortfattat återge en del av resultatet i delrapport 2 av utvärderingen av Grenverket Södertörn, där en enkätundersökning genomfördes som riktade sig till all projektpersonal. En fråga i enkäten rörde just Supported Employment: Hur väl fungerar SE enligt dig? Svaren fördelade sig enligt följande: Mycket dåligt Ganska dåligt Varken eller Ganska bra Mycket bra Vet ej/ingen uppfattning Summa Medelvärde (1-5) Antal Andel (%) 1 4,5 4 18,2 5 22,7 9 40,9 3 13, ,0 3,4 54,5% 5% av de som svarade på enkäten tyckte alltså att SE fungerar ganska eller mycket bra. Nästan var fjärde inom Grenverket svarade dock att SE fungerar ganska eller mycket dåligt. Resultatet i enkät- undersökningen indikerade således en förbättringspotential för hur SE kan fungera i delprojekten. Supported Employment i delprojekten När det gäller hur Supported Employment används inom delprojekten har vi insamlat information från projektansökan samt uppgifter om deltagande i SE som erhållits från delprojekten under februari Nedanstående tabell ger en överblick av läget i respektive projekt. Paraplyprojektet Slussen Spången Ungdomsteamet Antal ungdomar som enligt projektansökan ska få SE Antal ungdomar som listats som mottagare av SE-insatser Varav antal ungdomar som haft arbete, praktik eller studier med SE-stöd Ca Ca Ca Ca Tänkt antal SEhandledare (tjänster) 1,0 2,0 2,0 1,0 Antalet tänkta ungdomar som ska få SE varierar från cirka 45 i Ungdomsteamet till cirka 90 i Slussen. Av de ungdomar som projekten listat som mottagare av SE-insatser är variationerna något större. Slussen har enligt uppgift hittills arbetat med 59 ungdomar, medan de tre övriga projekten anger antal ungdomar i ett spann mellan 9-16 personer. Ser vi sedan till de ungdomar som haft arbete, praktik 6 of 14

7 eller studier med SE-stöd är antalet lägre. Givet att Grenverket Södertörns projekttid är 32 månader (från och med 1 november 2009 till 31 juni 2012) kan vi konstatera attt merparten av de ungdomar som ska erhålla SE enligt målen i projektansökan återstår för projektet att hantera nu när ungefär halva projekttiden (räknat 1 november 2009 till 28 februari 2011) har passerat. Delprojektens arbete och syn på Supported Employment Nedan sammanfattar vi arbetet och synen på Supported Employment i de olika delprojekten utifrån de gjorda intervjuerna med delprojektledare, SE-handledare och projektmedarbetare från respektive projekt. Supported Employment i Paraplyprojektet I Paraplyprojektet arbetar en person uttalat som SE-handledare medan ytterligare ett par personer som också erhållit utbildning i SE arbetar med delar av SE. I projektet har det förekommit diskussioner kring hur möjligt det är för dem att verkligen arbeta med SE. Detta eftersom projektet ska se till att ungdomarna i projektet får den hjälp de behöver från andra myndigheter. Projektet beskriver det som att de inte har i uppdrag att hitta praktikplatser och arbetar inte heller med sådant som andra myndigheter har i uppdrag att göra. Eftersom det redan finns coachande verksamheter beskriver Paraplyprojektetprojektet det som att de har en samordnande roll. Coacherna i projektet är således inte operativa på det sätt som skulle behövas för att de skulle kunna arbeta med SE fullt ut. Projektet har därför ifrågasatt SE i relation till projektets mål: om de ska stötta ungdomarna i myndighetskontakterna, hur ska de då kunna jobba med SE om de inte ska letar upp arbetsgivare. Projektet har dock landat i att de tillämpar användbara bitar av SE i sina insatser, samt stöttar mer fullt ut i traineemodellen som används för delar av målgruppen. Projektet har i traineemodellen en egen variant av SE. Uppdraget beskrivs bland annat som att utgöra stöd till ungdomen och att hjälpa ungdomen att hitta rätt. Man tittar också på vilka uppgifter en deltagare kan klara och försöker matcha det med en lämplig arbetsplats. De följer dock inte ungdomarna fullt så långt som SE förpliktigar till, enligt projektet själva. Stöttningen ser olika ut beroende av behov. Oftast är SE-handledaren med och klargör vad man kan kräva av ungdomen, och är även involverad i kontakter med arbetsgivaren. Det är vanligt med två veckors praktik innan traineeprogrammet startar, för att ungdomen ska kunna känna sig för. Detta övergår sedan till SE/trainee- plats. SE-handledaren stämmer sedan av regelbundet genom att ha kontakt med ungdomen varje vecka under traineetiden, samt telefonavstämning regelbundet med arbetsgivaren. Vidare stämmer man av vilken fas ungdomen är i och vilken lönenivå som ska gälla, samt planering vad som ska göras därefter. I de kommunala traineeplatsernatserna används olika lönenivåer som höjs successivt. För att göra det möjligt att ta in nya ungdomar är platserna tidsbegränsade till 1-1,5 år. För att få delta i Traineemodellen krävs att ungdomarna ej har fullföljt gymnasiet, och de ska vara mellan år. Beskrivningen av ungdomarna i övrigt varierar något. De kan ha det trassligt och ibland finns missbruk med i bilden. Vissa kan ha en neuropsykiatrisk diagnos. Andra beskrivs mer som osäkra och vara i behov av stöd, snarare än att de har diagnoser och är i behov av rehabilitering. Ett problem för projektet är bristen på traineeplatser. Projektet arbetar med att hitta och stötta ungdomarna, medan andra ska hitta och ta fram platser. När det gäller externa traineeplatser beskrivs de som alldeles för få. Det har inte skapats traineeplatser via kommunens upphandlingar i förväntad utsträckning. Och eftersom projektet inte jagar platser på egen hand är det svårt för dem att påverkan 7 of 14

8 tillgången på traineeplatser. Exempel på interna traineeplatser (inom kommunen) som används av projektet är förskolor och assistent till vaktmästare. Projektet inväntar platser inom skola och badhus. Sammanfattning: Paraplyprojektet har diskuterat i vilken mån de verkligen kan arbeta fullt ut med SE. De använder dock delar av SE generellt samt stöttar ungdomarna i det sk traineeprogrammet. Antalet tillgängliga traineeplatser för ungdomarna är dock i praktiken mer begränsat än vad projektet eftersträvar. Supported Employment i Slussen I Slussen arbetar idag två personer som SE-handledare, varav en är projektledare för projektet på halvtid. Slussen har därutöver en vakans motsvarande en halvtid som SE-handledare. Det har varit svårt, givet personalresurserna, att arbeta så intensivt man skulle vilja med SE. Inom Slussen arbetar dock hela personalgruppen med ett som man säger SE-inspirerat arbetssätt. Det innebär konkret att personalen oavsett beteckning - möter ungdomen utifrån dennes förut- sättningar och stöttar (jmf Supported) i de olika problem eller behov ungdomen ger uttryck för. Det rör sig om ett nära stöd när det gäller t ex vägledning till studier, att vara med i konkreta studiesituationer, att stötta i kontakter med andra myndigheter samt när det gäller mer arbetslika behov som praktikanskaffning. En benämning som projektet i viss mån använder internt är Supported for life vilket innebär att man är ett stöd i livet och inte, som begreppet Supported Employment antyder, primärt är ett stöd i anställningen. Inom Slussen finns det exempel på några ungdomar (13 stycken) som SE-handledarna själva menar att de kunnat arbeta enligt SE-metoden med. I dessa fall har SE-handledaren tillsammans med ungdomen kunnat finna en praktikplats, ta kontakt med arbetsgivare, analysera praktikplatsen (var finns det luckor där ungdomen kan bidra), finnas med på plats hos arbetsgivaren i hög grad för att handgripligen hjälpa ungdomen med arbetsuppgifter, för att sedan fasa ut sig men behålla kontakt med både arbetsgivare och arbetstagare. Vid tiden för utvärderingenn hade dock inte ungdomarna som fått detta stöd nått en anställning hos arbetsgivaren. Samtidigt skulle Slussen vilja kunna arbeta enligt ovanstående i högre utsträckning, och även kunna presentera för arbetsgivaren en lösning med lönebidragsanställning. En stor del av de ungdomar som kommer till Slussen har - vilket också målgruppsbeskrivningen gör gällande - diffus och komplex problematik. Det innebär att Slussens personal sällan direkt kan börja arbeta med ungdomen utifrån målet om egen försörjning. Det diffusa och komplexa behöver i många fall först klarna, och det kan projektet i viss del hjälpa till med, men samtidigt saknar man möjligheter att göra utredningar och bedömningar. I dessa hänseenden blir kanaler till och samverkan med behöriga myndigheter avgörande. Och därför tar det ibland lång tid innan problembilden klarnar och det blir aktuellt med insatser direkt kopplade till arbete (arbetsprövning, praktik, SE). En annan försvårande faktor för att kunna arbeta enligt Supported Employment är att ungdomarna inte är berättigade i särskilt hög utsträckning till lönebidragsanställningar. För att kunna ta en anställning med lönebidrag krävs för det första en diagnos på ett funktionshinder och därefter en kodning hos arbetsförmedlingen. Först sedan kan en lönebidragsanställning börja förhandlas fram med arbetsgivaren. Sammanfattning: Slussen arbetar med några ungdomar enligt SE i en praktiksituation, men projektet genomsyras av ett stödjande arbetssätt (SE-inspirerat) med relativt täta kontakter med ungdomarna. 8 of 14

9 Supported Employment i Spången Inom Spången uppges merparten av personalen ha gått utbildning i SE och alla i projektet arbetar med SE i någon form. Metoden beskrivs som ett individuellt utformat stöd för att ungdomen ska finna, få och behålla ett arbete. Man säger sig även arbeta med Supported Education inom studieområdet. Två SE-handledare fanns under 2010 men blev sjukskrivna från sommaren En ny SE-hand- ledare på plats i januari 2010 och en till som förväntas börja i mars, vilket skulle innebära att Spången återigen är fulltaliga när det gäller SE-handledare. Personal inom Spången har även erfarenhet av SIUS (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd) som är en form av SE för dem med prövad arbets- förmåga. Projektet arbetar även med SE bredare och utgår från SE-principen när de stöttar ungdomarna. I Spången gör man en fördjupad kartläggning och försöker komma fram till vad som funkar för ungoch inför introduktionen till domen. Stort fokus läggs på kartläggning/ingång till projektet arbetsplatsen. Sedan söker man så snart som möjligt praktiskt prova på en arbetsplats. Projektet hänger sedan kvar och stöttar även dem som varit kvar på en arbetsplats en längre tid. Spången samarbetar även med MISA (som utgörs av två personer), som är specialiserade på neuropsykiatriska funktionshinder, och finns på plats hos Spången varje vecka. Många av ungdomarna i Spången och i SE uppges ha någon funktionshinderkod och projektet använder sig av lönebidrag. I projektgruppen har tre personer lönebidragsutbildning och kan koda ungdomar med stöd av arbetspsykolog, något som projektet har tillgång till. Arbetsplatser där Spången har ungdomar ute är bl a Telge Sommar, fastighetsbolag och en restaurang. Löfte finns också att Spången ska få 5 stycken sysselsättningsplatserser genom kommunens arbetsmarknadsenhet. Antalet tillgängliga platser beskrivs dock som otillräckligt av projektet. På grund av de obesatta SE-platserna har projektet inte hunnit arbeta så mycket med praktik-/traineeplatser. Tanken är dock att skapa en SE-modul som arbetar mer metodiskt tillsammans med MISA och i högre grad är ute och letar arbetsgivare. Sammanfattning: Spången har pga personalbyten uppstannat något i sitt arbete med SE. Nya handledare är dock på plats och på gång in, samtidigt som samarbete även sker och utvecklas tillsammans med MISA kring ungdomar med särskilt behov av SE. Supported Employment i Ungdomsteamet Ungdomsteamet hade under en stor del av 2010 en anställd SE-handledare. Denne övergick dock till annat arbete inom Arbetsförmedlingen under hösten, och någon ersättare har inte rekryterats. Ungdomsteamet har sedan dess fått en ny inriktning och ny målgrupp, och varit inne i ett internt förändringsarbete. Under den period projektet hade en SE-handledaree uppges man trots det inte kunnat arbeta efter metoden. Anledningen härtill är att flödet av ungdomar som kan komma i fråga för insatsen inte fungerade. Ungdomsteamet hade i projektansökan budgeterat för att de ungdomar som skulle få Supported Employment också skulle ha lönebidragsanställningar, och en del av medfinansieringen byggde på sådana ersättningar. Till ungdomsteamet kom dock inga ungdomar med förutsättningar att ta en anställning med hjälp av lönebidrag. SE-handledaren kom under sin tid i Ungdomsteamet att arbeta med totalt 12 ungdomar, och i tre av fallen kom ungdomar ut till en arbetsgivare och fick stöd på plats. 9 of 14

10 Arbetar man med Supported Employment? Om man inte arbetar med Supported Employment, varför gör man inte det? Fyra av fem projekt (alla utom Lyra) har jobbat med Supported employment enligt egen definition i någon grad. Av dessa kommer tre projekt att fortsätta. Undantaget är Ungdomsteamet som i sin nya inriktning inte avser att arbeta med SE. Ungdomsteamets bevekelsegrunder för att inte arbeta med SE är dels att de försök man gjorde under 2010 av olika anledningar inte fungerade, dels att projektet fått en ny inriktning samt att ett annat projekt med fokus på just Supported Employment bedrivs i när- området. I de övriga delprojekten arbetar man med SE-liknande insatser eller SE-inspirerat stöd, men generellt är det i begränsad omfattning som vi får intrycket av att man arbetar enligt den strikta definitionen, och det är projekten också medvetna om. Spången, med sitt samarbete med MISA, är det projekt som förefaller arbeta närmast SE såsom målgruppen definieras av bl a Socialstyrelsen och i Grenverkets projektansökan. I de olika delprojekten har man i varierande grad valt bort respektive tillämpat delar av SE. Det har emellertid lertid varit svårt att få en tydlig, enhetlig bild av vad som tillämpas och på vilka grunder detta sker. Skillnader mellan projekten? Hur många arbetar med Supported Employment i varje projekt? En eller två renodlade SE-handledare finns i delprojekten (se tidigare sammanställning på sida 6). I praktiken har det i några av projekten varit relativt stor omsättning på personal vilket har haft negativ inverkan på möjligheten att arbeta enligt SE. Många projektanställda i basprojekten har dock fått utbildning i SE utan att ha ett uttalat SE-handledaransvar. Hur många som jobbar med SE i praktiken är inte helt lätt att fastslå då några i varje projekt har titeln SE-handledare, men flera andra har fått utbildning och arbetar i varierande utsträckning SE-inriktat. Variationer i hur man ser på SE och vad man menar med SE förefaller finnas både i och mellan delprojekten. Som nämnts ovan är det Spången som förefaller arbeta med utifrån den ursprungliga beskrivningen av SE, men projektet har samtidigt haft problem med att SE-tjänsterna varit vakanta under en längre tid. Haninge kommun deltar i, utöver Grenverket Södertörn, ett annat projekt som arbetar med Supported Employment: KomAn. Teamet hänvisar/remitterar framöver ungdomar aktuella för Supported Employment till detta projekt istället för att själva arbeta med metoden. Sammanfattning: Vid tidpunkten för utvärderingen arbetade inte Ungdomsteamet med Supported Employment. Avsikten är istället att vid behov använda projektet KomAn. Projektet utesluter dock inte att det kan bli aktuellt t att använda SE inom projektet, men det är inte planerat för detta i dagsläget. Bedömning och slutsatser Bedömning och slutsatser utifrån frågeställningarna 10 of 14

11 Hur väl har man "riggat" med arbetsprövnings-, praktik- och "lärlings/trainee" platser? I hur stor grad letar man upp ovanstående platser utifrån Supported Employment metoden? Vi får inte uppfattningen att projekten på ett uttalat sätt systematiskt inventerat och tagit fram färdiga platser för arbetsprövning eller praktik. Istället utgår man från ungdomarnas önskemål och behov och hjälper dem att finna praktikplatser, vilka till del används i arbetsprövningssyfte. Vår uppfattning är att delprojekten i huvudsak utgår från SE-metodens tankar om platser utifrån ungdomens förutsättningar och önskemål. Samtidigt finns det önskemål finns om fler arbetsprövningsplatser. När det gäller traineeplatser i Botkyrka finns idag ett alltför begränsat antal tillgängliga platser, vilket av projektet bedöms vara ett problem. Poängen med traineeplatser är att det ger just en anställning där projektets personal sedan kan gå in med stöd till anställdld och arbetsgivare, men projektet själva arbetar inte med att leta upp lämpliga platser. I vilken omfattning är ungdomarna ute på arbetsmarknaden? I faktiska arbets- eller studiesituationer? Utifrån erhållet underlag från delprojekten är vår bedömning att förhållandevis få ungdomar hittills har varit ute på arbetsmarknaden med Supported employment, särskilt i meningen anställda. Däremot har flera ungdomar i samtliga projekt haft praktikperioder, vars syfte varierar mellan arbetsprövning, pröva på och en anställning i förlängningen. Ser vi till hur projekten själva redovisar sina insatser inom ramen för Supported employment framgår följande: Projekt Paraplyprojektet Slussen Spången Ungdomsteamet Antal ungdomar Kommentar 7 varav 3 sagt upp sig 18 varav 13 i praktik och 5 i utbildning. 16 varav 7 anpassad anställning, 7 arbetsprövning och 2 feriepraktik 3 i lönebidrag Eftersom ungefär halva projekttiden har passerat för projekten kan vi konstatera att merparten av de ungdomar som ska erhålla SE enligt målen i projektansökan återstår för projektet att hantera. Spången utmärker sig genom att ha 7 ungdomar ute i anpassad anställning, vilket övriga projekt inte har. På vilket sätt använder man Supported Employment? Hela metoden? Introduktionen? Uppföljningen? Detta är svårt att uttalat sig exakt om. Projekten menar i hög grad att de jobbar SE-inspirerat och att mycket av det man gör är SE-liknande. Det har emellertid varit svårt att få en entydig bild från respektive delprojekt vad från SE-metoden som används och inte används. Det tydligaste är att de har nära kontakt och finns till för ungdomen. Däremot är det inte i lika hög grad som projekten placerar först och tränar sedan, eller att man har långtgående stöd till arbetsgivare i en arbetsliknande situation. Vår uppfattning är att Supported Employment i projekten har kommit att innebära ett förhållningssätt som präglas av mycket individuellt stöd och att SE blivit en allmän beteckning som används på många olika sätt. I vissa fall följer man metoden, och det som kännetecknar de fallen är ofta att ungdomen är 11 of 14

12 tillräckligt klar för att vara mogen att ta en anställning med stöd, och att det gärna ska finnas en kodning som möjliggör lönebidragsanställning, såsom projektansökan talarar om. Övriga slutsatser Förutom ovanstående svar på frågeställningarna har vi detta avslutande avsnitt samlat några övriga slutsatser. Frågorna i utvärderingsuppdraget uppdraget är formulerade utifrån en föreställning om att projekten faktiskt jobbar tydligare enligt en metod och olika tydliga steg i den metoden. Så är emellertid inte fallet enligt vår bedömning. Projekten har en bredare och vagare tillämpning av begreppet, vilket försvårar tydliga slutsatser. Det har i flera fall varit förenat med svårigheter att få tydliga förklaringar från projekten kring hur de arbetar med Supported Employment. Otydligheterna kring begreppet Supported Employment är problematisk Enligt vår bedömning är det problematiskt att det förekommer så pass stora otydligheter kring begreppetpet Supported Employment. Vår uppfattning är att projekten inte har tolkat det som att man strikt ska följa en vedertagen metod, men arbetssätten i projekten inspireras dock av SE. Ungdomarna i projekten har inte sällan en annan problematik än vad som beskrivs för SE och inte heller tillgång till stödsystem fullt ut. Under intervjuerna har det blivit tydligt att SE har kommit att betyda ett flertal saker. Till exempel menar man att det innebär SE att ta ett helhetsgrepp kring individen. Flera av projekten lägger också in generell stöttning av ungdomen i sina resonemang kring vad SE innebär för dem. Det är sannolikt ett stöd/en beskrivning som passar in på i princip samtliga deltagare som finns inne i de olika projekten, och inte bara de som enligt projektansökan ska omfattas av SE. Utifrån projektbeskrivningen är det cirka en fjärdedel av deltagarna som ska ta del av SE. Vi menar dock att när hela projektet i någon mening sägs s genomsyras av SE blir betydelsen av begreppet urvattnad. Om det inte finns med en arbetsgivare i bilden och stöttning till en arbetsplats, försvinner mycket av innebörden av begreppet. I enkätundersökningen som genomfördes under slutet av 2010 lämnades några kommentarer som illustrerar hur brett begreppet SE används: Insatsen SE använder vi till mer än vad som ursprungligen vad tänkt från AF:s sida. Vi använder medoden även för att lära sig klara vardagen studier mm, alltså ett mer allmänt support och inte enbart riktat till arbete. Jag tycker att SE genomsyrar mycket av det arbete vi gör, oavsett vad det är. Detta utifrån vad jag vet och har fått lära mig av metoden. Vi kan givetvis alltid bli bättre på att använda den och kanske också sätta in den tydligare när det handlar om att få individer ut i arbete. Liknande saker nämndes också under intervjuerna med projektpersonal under denna utvärdering. En av de intervjuade menade att när de stöttar ungdomarna, t ex om de behöver ta kontakt med kommunens försörjningsstöd eller hjälp med att sköta sin allmänna planering, så är det också SE. En annan fundering är att flera av projekten menar att när de jobbar med SE så gör de avstämningar med arbetsgivaren och deltagaren på arbetsplatsen. Detta är såklart en viktig del i att stötta både arbetsgivare och deltagare men samtidigt är sådana avstämningar något som sannolikt merparten av alla praktikanskaffare gör. Den som skickar ut en ungdom till en arbetsplats utan att ha någon kontakt 12 of 14

13 om hur det fungerar utgör förhoppningsvis ett undantag. Det blir därmed inte enkelt att se hur sådan kontakt kallad SE skiljer sig från annan kontakt som äger rum vid en helt vanlig praktikplats. Ett problem som vi ser är att otydligheten och frånvaron av en strukturerad och evidensbaserad metod gör att det blir svårt att mäta och värdera resultatet för insatsen Supported Employment. Vilka slutsatser satser kan t ex dras inför implementering i den ordinarie verksamheten vid projektets slut? En viktig fråga är ju hur delprojekten kan förmedla vad som kännetecknar Grenverkets arbete med SE och hur metoden har utvecklats inom ramen för projektet. Ett värde finns i att projekten har utbildats i Supported Employment Vår uppfattning är att projekten förstärkts genom utbildning i Supported Employment som de olika SE-handledarna och i viss mån övrig personal tagit del av. Projekten har sedan på egen hand utvecklat sitt arbetssätt inom projekten, där SE-handledarna på olika sätt och i olika grad har kommit att tillämpa olika varianter av SE. Vi har noterat att de intervjuade är positiva till kunskaperna de erhållit och uppfattningen är att SEhar mycket tid per deltagare tankesättet är användbart. Utgångspunkten att man supportar generellt, och ger ungdomarna stöd i allehanda situationer och problem verkar enligt personalens utsagor passa bra för projektets arbete och insatser för ungdomarna. Vissa förklaringar finns till situationen Det finns flera anledningar till att projekten har olika och otydliga beskrivningar av vad SE innebär i praktiken i deras arbete. En anledning är att i några av projekten har det varit omsättning på personal och de som ursprungligen arbetat med SE har antingen slutat helt eller blivit sjukskrivna. Ungdoms- teamet har i princip slutat att arbeta med SE på egen hand då någon nyrekrytering inte kommer att göras. Spången har till stor del fått börja om då bägge SE-handledarna blivit sjukskriva och nya personer har rekryterats som ersättare. Det förekommer även problem med flöden kopplat till praktikplatser/arbetsplatser. Ett sådant exempel är Paraplyprojektet där anskaffande av traineeplatser ligger utanför projektets påverkan. Projektet arbetar således inte med en av de mest avgörande sakernaa för måluppfyllelsen kopplad till SE, utan detta avgörs av andra myndigheters insatser för att skaffa fram platser till ungdomarna. Vi kan notera att projektet i den meningen inte kan påverka sin egen måluppfyllelse på detta område genom sitt eget arbete. En viktig förklaring tror vi hänger samman med de ungdomar som har kommit att ta del av projektets insatser. Denna målgrupp är i begränsad utsträckning sådan som SE traditionellt har kommit att tillämpas på. Enligt Socialstyrelsen är Supported Employment (SE) ett samlingsnamn för en viss typ av arbetsrehabiliteringsinsatser för personer med funktionshinder. Hur många av ungdomarna i Grenverket som är aktuella för SE har behov av någon rehabilitering, eller har något funktionshinder? Ofta beskrivs istället som ungdomarna utifrån att de t ex inte klarat skolan så bra, saknar bra vuxen- stöd och är osäkra på sin förmåga. Diffusa problem är något annat än neuropsykiatriska problem, vilket kräver utredning och klarhet i behov. Som vi förstår det krävs det ofta för att verkligen jobba med SE att det finns förutsättningar för en lönebidragsanställning. Denna målgrupp har hittat till delprojekten i begränsad utsträckning och projekten har alltid inte kompetens, resurser eller mandat för att själva utreda, diagnostisera och koda individer. Utan den typen av stöd blir det också svårare att hitta arbetsplatser till ungdomarna där de på hel- eller deltid kan utföra lönearbete. 13 of 14

14 Behov av strategiska val Inför fortsättningen finns det som vi ser det strategiska val för projektets styrgrupp och projektledning att förhålla sig till. Om man väljer att fortsätt som nu behövs kanske en ny begreppsapparat tas fram, som bättre fångar det arbetssätt och den metod man arbetar efter. Detta för att tydliggöra att man inte jobbat fullt ut med Supported Employment såsom metoden traditionellt definieras, i syfte att under- lätta avvägningar inför implementering av lärdomar från projektet. Ett annat alternativ är att söka ändra flöden av ungdomar, ställa ökade krav på metodtrohet och tillse att personalstyrkan är fulltalig för att kunna arbeta med Supported Employment mer fullt ut. Oavsett tror vi att det är viktigt att varje delprojekt så konkret som möjligt försöker beskriva sitt arbetssätt, och vilka inslag som faktiskt är Supported Employment och hur mycket som i själva verket tillämpas fullt ut. Givet att Grenverket Södertörn arbetar för att utveckla nya metoder och skapa ett ökat utbud av insatser för ungdomarna i målgruppen bör man kunna förklara och visa mer konkret vad man gör med ungdomarna och hur väl det fungerar. Annars torde lärande och implementering vara svårt att uppnå. Vi tror också att det finns ett behov av att fundera över projektens roll i att skaffa arbetsplatser till ungdomarna som är i behov av SE. I dagsläget arbetar projekten i varierande utsträckning med att hitta lämpliga arbetsplatser utifrån ungdomarnas behov och önskemål. Om anskaffning av arbets- platser ligger utanför projektet minskar också projektets reella påverkan att nå målen avseende antal ungdomar i SE. 14 of 14

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2013-1. Metodbeskrivning Supported Employment. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2013-1. Metodbeskrivning Supported Employment. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2013-1 Metodbeskrivning Supported Employment Pernilla Unell Projektsamordnare Innehåll Sammanfattning... 3 1 Supported Employment grundläggande information... 4 2 Supported

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Utvärdering av sociala investeringar Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Slutrapport Samordningsförbundet

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

Goda resultat och framtidsfokus

Goda resultat och framtidsfokus Grenverket Södertörn redovisar 2012-2 Goda resultat och framtidsfokus Grenverket Södertörns resultat november 2009 december 2011 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Ett FAKTABLAD från NNS maj 2011 Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Finsam-lagen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna unika möjligheter

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning

Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning stockholm.se/alfa 2 (13) 3 (13) Innehåll Individual Placement and Support 4 Arbetsspecialistens roll 5 Alla som vill arbeta kan delta

Läs mer

Supported Employment inom arbetsförmedling i Norge och Sverige

Supported Employment inom arbetsförmedling i Norge och Sverige Supported Employment inom arbetsförmedling i Norge och Sverige Jonas Kullinger SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen avdelningen Rehabilitering till arbete Syn Döv Hörsel Mälardalen. Jag är gift med Jenni

Läs mer

Utvärdering av Grenverket Södertörn - slutrapport Samordningsförbundet Östra Södertörn

Utvärdering av Grenverket Södertörn - slutrapport Samordningsförbundet Östra Södertörn www.pwc.se Rådgivningsrapport Henrik Fagerlind Samir Sandberg Tobias Bjöörn Utvärdering av Grenverket Södertörn - slutrapport Samordningsförbundet Östra Södertörn Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Organisation, styrning ledning samt förändringar våren 2014 Styrgruppen startade även 2015 utan representation från Landstinget. Under våren 2015 fick

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD -Mer än en vanlig placering 2 Vår verksamhetsidé Vi anser att klientens plats ska vara något mer än en vanlig placering. Vi på Familjevårdskonsulenterna (FVK) menar att det

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

UtiJobb - PROJEKTSAMMANSTÄLLNING 2010-2012. En modell och metod för arbetslivsinriktat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

UtiJobb - PROJEKTSAMMANSTÄLLNING 2010-2012. En modell och metod för arbetslivsinriktat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar UtiJobb - PROJEKTSAMMANSTÄLLNING 010-01 En modell och metod för arbetslivsinriktat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Sammanställt av: Aruna Wallell Projektledare UtiJobb INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

ARBETE OCH STUDIER UTVÄRDERING AV ETT PROJEKT FOU - SÖDERTÖRN FÖR PERSONER MED NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING. Hjördis Gustafsson

ARBETE OCH STUDIER UTVÄRDERING AV ETT PROJEKT FOU - SÖDERTÖRN FÖR PERSONER MED NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING. Hjördis Gustafsson FoU-Södertörns skriftserie nr 113/13 FOU - SÖDERTÖRN ARBETE OCH STUDIER FÖR PERSONER MED NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING UTVÄRDERING AV ETT PROJEKT Hjördis Gustafsson 1 FoU-Södertörn är en forsknings-

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion...

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro.

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. Bilaga 1 Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. 1 Sammanfattning av ansökan Regionpsykiatrin vill tillsammans med Activa ge personer med långvarig psykiatrisk behandling stöd mot arbete eller utbildning

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen?

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Workshop den 26 oktober 2015 Processledare och dokumentation Lena Rogeland 1 Inledning av Sophia Dahlgren Välfärden är idag uppdelad

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext :

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext : Kommentar angående min gamla statistik bild 13 ; det finns ingen nyare från SCB som är direkt jämförbar precis som Li Jansson nämnde i sin presentation. Johanna Gustafsson nämnda referenser http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a757294&dswid=-2038

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012 RAPPORT 1(9) Verksamhetsstöd 2013-02-06 AVN-8/2013 009 Handläggare, titel, telefon Håkan Lindell, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Tio år med aktivitetsersättning

Tio år med aktivitetsersättning Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 I samband med införandet av ett helt nytt pensionssystem 2003 byttes rätten

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Supported employment. Ett annat sätt att tänka rehabilitering

Supported employment. Ett annat sätt att tänka rehabilitering Supported employment Ett annat sätt att tänka rehabilitering AF s koder 11 Hjärt-, kärl-, lungsjukdom 21 Barndomsdövhet 22 Hörselskada 31 Grav synskada 32 Synsvaghet 41 Rörelsehinder som kräver förflyttningshjälpm.

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Supported Employment. Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment

Supported Employment. Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment Supported Employment Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment EUSE Bildades 1993 Underlätta utvecklingen Sprida kunskap om metoden Utbyte av information & kunskap En plattform

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Hur gör vi?

Alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Hur gör vi? Alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Hur gör vi? Vårt namn Metodutveckling Individuellt stöd Samhällsinriktning Arbetsinriktning 4 SL 2005-05-17 Fakta om Misa Startade 1994 i Järfälla

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

som taggar om funktionshinder

som taggar om funktionshinder ORD som taggar om funktionshinder Hur funkar ord som funktionsnedsättning, tillgänglighet, CP, mongo etc? Här finns en lista med ord man kan fundera över nästa gång det är dags att skriva en artikel eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Seminarium om Supported Employment

Seminarium om Supported Employment Seminarium om Supported Employment När jag startade i KomAn fick jag hjälp att aktivt agera själv. Jag känner idag att jag har funnit min plats. Jag är mycket tacksam för att KomAnprojektet finns. Det

Läs mer

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3 Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp Redovisning av enkät bland deltagare i grupp vid start av projektperiod i januari. Projektet drivs under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare

Läs mer

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Karin Andersson, arbetsmarknadshandledare, från Lerums kommun När Projekt GRAF anordnade en andra studieresa för att besöka Activa i Örebro var det en

Läs mer

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker!

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! 2012-06-05 NYHETSBREV JUNI 2012 Vårens sista företagarträff Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! På fredag den

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer