Utvärdering av Supported Employment

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Supported Employment"

Transkript

1 Utvärdering av Supported Employment Samordningsförbundet Östra Södertörn

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 UPPDRAG METOD OM SUPPORTED EMPLOYMENT... 4 VAD ÄR SUPPORTED EMPLOYMENT? SUPPORTED EMPLOYMENT I GRENVERKET SÖDERTÖRNS PROJEKTANSÖKAN SUPPORTED EMPLOYMENT INOM GRENVERKET SÖDERTÖRN... 6 DELRAPPORT 2 AV UTVÄRDERINGEN AV GRENVERKET SÖDERTÖRN...6 SUPPORTED EMPLOYMENT I DELPROJEKTEN DELPROJEKTENS ARBETE OCH SYN PÅ SUPPORTED EMPLOYMENT...7 BEDÖMNING OCH SLUTSATSER BEDÖMNING OCH SLUTSATSER UTIFRÅN FRÅGESTÄLLNINGARNA...10 ÖVRIGA SLUTSATSER of 14

3 Inledning PwC är anlitade av Samordningsförbundet Östra Södertörn för att genomföra den löpande utvärderingen av projektet Grenverket Södertörn. En av de särskilda insatserna som Grenverket Södertörn satsar på är Supported Employment (SE). PwC har fått i uppdrag att genomföra en särskild utvärdering ring av hur de olika delprojekten inom Grenverket arbetar med insatsen. Ansvariga konsulter från PwC är Tobias Bjöörn och Henrik Fagerlind. Uppdrag Uppdraget består av att fokusera på hur projektet arbetar med metoden internt, dvs hur projektet organiserat arbetet, hur projektet ser på metoden och hur projektet förberett och planerat för metoden. Genom att utvärderingen ska fokusera på det interna arbetet och samverkan följer att deltagarnas och arbetsgivarnas perspektiv ej inkluderas. Arbetet utförs som en koncentrerad genomlysning under perioden januari mars. Följande frågeområden är listade att beröras under utvärderingen: Arbetar man med Supported Employment? Om man inte arbetar med Supported Employment, varför gör man inte det? Skillnader mellan projekten? Hur många arbetar med Supported Employment i varje projekt? Hur väl har man "riggat" med arbetsprövnings-, praktik- och "lärlings/trainee" platser? Har man överhuvudtaget riggat? I hur stor grad letar man upp ovanstående platser utifrån Supported Employment metoden? I vilken omfattning är ungdomarna ute på arbetsmarknaden? I faktiska arbets- eller studiesituationer? På vilket sätt använder man Supported Employment? Hela metoden? Introduktionen? Uppföljningen? Metod För att genomföra uppdraget har intervjuer genomförts med delprojektledare, Supported Employövrig projektpersonal. Sammantaget har 12 personer intervjuats inom ramen för ment-handledare och ett urval kortare intervjuer med uppdraget. Vidare har vi insamlat, sammanställt och analyserat den uppföljning som finns i delprojekten gällande insatsen Supported Employment. Till grund för våra analyser ligger även tidigare iakttagelser som vi gjort inom ramen för utvärderingen av Grenverket Södertörn. 3 of 14

4 Om Supported Employment Vad är Supported Employment? Det finns flera olika definitioner och beskrivningar av Supported Employment. Enligt Socialstyrelsen 1 är Supported Employment (SE) ett samlingsnamn för en viss typ av arbetsrehabiliteringsinsatserrehabiliteringsinsatser för personer med funktionshinder. Utgångspunkten för dessa insatser är att personen ska få det stöd och den vägledning som behövs för att kunna få, och behålla, ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Målgrupp SE riktar sig generellt till personer med funktionshinder. Inga förkunskaper eller specifika krav på arbetsförmåga krävs för att en individ ska bli aktuell, alla med funktionshinder som vill ha ett arbete kan inkluderas. Insatsen behöver inte föregås av arbetsträningsprogram eller arbeten i skyddade former. Syfte Arbetsrehabiliteringring enligt Supported Employment syftar till att ge individen vägledning och stöd i att finna och behålla ett arbete. Målsättningen är ett reguljärt arbetee på den öppna arbetsmarknaden, på hel- eller deltid. Innehåll och genomförande Av Socialstyrelsen beskrivs innehåll och genomförande av Supported Employment enligt följande: En särskild stödperson med specifik utbildning i metoden, en så kallad jobbcoach stödjer och vägleder klienten i att hitta och behålla ett arbete. I planeringen och valet av lämpligt arbete utgår man från individens egna förutsättningar och önskemål. Arbetssökande påbörjas så snart som möjligt och föregås inte av omfattande bedömningar om lämplighet eller förberedande arbetsträning. Arbetsrehabiliteringen integreras så långt som möjligt i klientens övriga kliniska behandling och rehabilitering. Jobbcoachen fungerar som samordnare av behandlingsplaner tillsammans med det psykiatriska team som finns runt klienten ex psykiater, psykoterapeuter, sjuk- sköterskor etc. Jobbcoachen fortsätter sitt arbete så länge klienten önskar stöd. När det gäller omfattning och intensitet så ges insatsen så länge klienten har behov av den. Supported Employment i Grenverket Södertörns projektansökan Beskrivningar av insatsen Av Grenverket Södertörns projektansökan kan följande utläsas under rubriken Syfte avsikten med projektet : Särskilda insatser Tanken är att SE-handledare ska anställas och utbildas så att kompetensen ingår i samtliga basprojekt. Utbildning av SE-handledare och nätverket dem emellanellan sker i samverkan med ett annat ESF-projekt, nämligen KomAn-vägar ut till arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. (Alternativt kan Arbetsförmedlingens SE-utbildningar användas) of 14

5 SE-metoden har företrädesvis använts vid arbetsinriktad rehabilitering för personer med olika typer av psykiska funktionshinder. Ungdomar med neuropsykiatriska problem kommer att ingå i Grenverkets målgrupp, där SE-metoden tar sikte på att stödja ungdomar att förstå, och träna sig i att använda, samhällets sociala koder etc. Träningen och stödet sker ute på arbetsplatser på ett integrerat sätt, dvs den unga arbetar tillsammans med övrig personal och det kontinuerliga stödet ska både omfatta själva arbetssituationen och det sociala livet och koderna på arbetsplatsen, dvs båda parterna får stöd under hela processen före, under och efter. En viktig förutsättning är arbetsgivarnas vilja att ta emot personer på arbetsplatserna. Syftet med insatsen är därmed att med hjälp av en strukturerad och evidensbaserad metod öka målgruppens möjligheter att finna, få och behålla ett arbete. Insatsen är integrerad med övrigt stöd som ungdomarna kan få från sina respektive basprojekt. Vidare framgår under rubriken Bakgrund till projektet följande: - Stärk kontakterna mellan unga och arbetslivet Arbetsgivare som tar emot ungdomar med komplexa problem ska erbjudas kvalificerat individbaserat stöd, såsom Supported Employment, SE och traineeplatser. Avsikten är att koppla SE-metoden till subventionerade anställningar, t ex lönebidrag, vilket ses som en viktig ingång till anställning av ungdomar med funktionsnedsättning. Enligt erfarenhet från Arbetsförmedlingen används lönebidrag i mycket liten omfattning för denna målgrupp. På Samordningsförbundet Östra Södertörns hemsida beskrivs också Supported Employment kortfattat: Inom Grenverket Södertörn används den s.k. Supported Employment-metoden. Den kan sammanfattas på följande sätt: Träning och stöd sker ute på arbetsplatsen och inte i en konstlad miljö; "placera och träna istället för att träna och placera". Målet är vanligt lönearbete - personer med och utan funktionshinder ska arbeta tillsammans. Stödet ges under en lång tid, även sedan en person fått ett arbete. Stödet ges både till personen, till arbetsgivaren samt kontaktpersonen på arbetsplatsen. Stor vikt läggs vid att hitta en arbetsplats som, tillsammans med arbetsuppgifterna, kan anpassas efter personens önskemål och färdigheter. Antal aktuella ungdomar för Supported Employment Nedanstående tabell redovisar antal ungdomar som i projektansökan bedömdes vara aktuella för insatsen Supported Employment. Totalt antal deltagare i projektet Antal ungdomar som enligt projektansökan ska få SE Paraplyprojektet Slussen/Lyra* Spången Ca 200 Ca 75 Ca 240 Ca 90 Ca 220 Ca 60 Ungdomsteamet Ca Ca 45 *Antalet gäller i praktiken Slussen, då projektet Lyra inte arbetar med SE. 5 of 14

6 Supported Employment inom Grenverket Södertörn Delrapport 2 av utvärderingen av Grenverket Södertörn Innan vi går in på iakttagelser från vår materialinsamling i denna utvärdering vill vi kortfattat återge en del av resultatet i delrapport 2 av utvärderingen av Grenverket Södertörn, där en enkätundersökning genomfördes som riktade sig till all projektpersonal. En fråga i enkäten rörde just Supported Employment: Hur väl fungerar SE enligt dig? Svaren fördelade sig enligt följande: Mycket dåligt Ganska dåligt Varken eller Ganska bra Mycket bra Vet ej/ingen uppfattning Summa Medelvärde (1-5) Antal Andel (%) 1 4,5 4 18,2 5 22,7 9 40,9 3 13, ,0 3,4 54,5% 5% av de som svarade på enkäten tyckte alltså att SE fungerar ganska eller mycket bra. Nästan var fjärde inom Grenverket svarade dock att SE fungerar ganska eller mycket dåligt. Resultatet i enkät- undersökningen indikerade således en förbättringspotential för hur SE kan fungera i delprojekten. Supported Employment i delprojekten När det gäller hur Supported Employment används inom delprojekten har vi insamlat information från projektansökan samt uppgifter om deltagande i SE som erhållits från delprojekten under februari Nedanstående tabell ger en överblick av läget i respektive projekt. Paraplyprojektet Slussen Spången Ungdomsteamet Antal ungdomar som enligt projektansökan ska få SE Antal ungdomar som listats som mottagare av SE-insatser Varav antal ungdomar som haft arbete, praktik eller studier med SE-stöd Ca Ca Ca Ca Tänkt antal SEhandledare (tjänster) 1,0 2,0 2,0 1,0 Antalet tänkta ungdomar som ska få SE varierar från cirka 45 i Ungdomsteamet till cirka 90 i Slussen. Av de ungdomar som projekten listat som mottagare av SE-insatser är variationerna något större. Slussen har enligt uppgift hittills arbetat med 59 ungdomar, medan de tre övriga projekten anger antal ungdomar i ett spann mellan 9-16 personer. Ser vi sedan till de ungdomar som haft arbete, praktik 6 of 14

7 eller studier med SE-stöd är antalet lägre. Givet att Grenverket Södertörns projekttid är 32 månader (från och med 1 november 2009 till 31 juni 2012) kan vi konstatera attt merparten av de ungdomar som ska erhålla SE enligt målen i projektansökan återstår för projektet att hantera nu när ungefär halva projekttiden (räknat 1 november 2009 till 28 februari 2011) har passerat. Delprojektens arbete och syn på Supported Employment Nedan sammanfattar vi arbetet och synen på Supported Employment i de olika delprojekten utifrån de gjorda intervjuerna med delprojektledare, SE-handledare och projektmedarbetare från respektive projekt. Supported Employment i Paraplyprojektet I Paraplyprojektet arbetar en person uttalat som SE-handledare medan ytterligare ett par personer som också erhållit utbildning i SE arbetar med delar av SE. I projektet har det förekommit diskussioner kring hur möjligt det är för dem att verkligen arbeta med SE. Detta eftersom projektet ska se till att ungdomarna i projektet får den hjälp de behöver från andra myndigheter. Projektet beskriver det som att de inte har i uppdrag att hitta praktikplatser och arbetar inte heller med sådant som andra myndigheter har i uppdrag att göra. Eftersom det redan finns coachande verksamheter beskriver Paraplyprojektetprojektet det som att de har en samordnande roll. Coacherna i projektet är således inte operativa på det sätt som skulle behövas för att de skulle kunna arbeta med SE fullt ut. Projektet har därför ifrågasatt SE i relation till projektets mål: om de ska stötta ungdomarna i myndighetskontakterna, hur ska de då kunna jobba med SE om de inte ska letar upp arbetsgivare. Projektet har dock landat i att de tillämpar användbara bitar av SE i sina insatser, samt stöttar mer fullt ut i traineemodellen som används för delar av målgruppen. Projektet har i traineemodellen en egen variant av SE. Uppdraget beskrivs bland annat som att utgöra stöd till ungdomen och att hjälpa ungdomen att hitta rätt. Man tittar också på vilka uppgifter en deltagare kan klara och försöker matcha det med en lämplig arbetsplats. De följer dock inte ungdomarna fullt så långt som SE förpliktigar till, enligt projektet själva. Stöttningen ser olika ut beroende av behov. Oftast är SE-handledaren med och klargör vad man kan kräva av ungdomen, och är även involverad i kontakter med arbetsgivaren. Det är vanligt med två veckors praktik innan traineeprogrammet startar, för att ungdomen ska kunna känna sig för. Detta övergår sedan till SE/trainee- plats. SE-handledaren stämmer sedan av regelbundet genom att ha kontakt med ungdomen varje vecka under traineetiden, samt telefonavstämning regelbundet med arbetsgivaren. Vidare stämmer man av vilken fas ungdomen är i och vilken lönenivå som ska gälla, samt planering vad som ska göras därefter. I de kommunala traineeplatsernatserna används olika lönenivåer som höjs successivt. För att göra det möjligt att ta in nya ungdomar är platserna tidsbegränsade till 1-1,5 år. För att få delta i Traineemodellen krävs att ungdomarna ej har fullföljt gymnasiet, och de ska vara mellan år. Beskrivningen av ungdomarna i övrigt varierar något. De kan ha det trassligt och ibland finns missbruk med i bilden. Vissa kan ha en neuropsykiatrisk diagnos. Andra beskrivs mer som osäkra och vara i behov av stöd, snarare än att de har diagnoser och är i behov av rehabilitering. Ett problem för projektet är bristen på traineeplatser. Projektet arbetar med att hitta och stötta ungdomarna, medan andra ska hitta och ta fram platser. När det gäller externa traineeplatser beskrivs de som alldeles för få. Det har inte skapats traineeplatser via kommunens upphandlingar i förväntad utsträckning. Och eftersom projektet inte jagar platser på egen hand är det svårt för dem att påverkan 7 of 14

8 tillgången på traineeplatser. Exempel på interna traineeplatser (inom kommunen) som används av projektet är förskolor och assistent till vaktmästare. Projektet inväntar platser inom skola och badhus. Sammanfattning: Paraplyprojektet har diskuterat i vilken mån de verkligen kan arbeta fullt ut med SE. De använder dock delar av SE generellt samt stöttar ungdomarna i det sk traineeprogrammet. Antalet tillgängliga traineeplatser för ungdomarna är dock i praktiken mer begränsat än vad projektet eftersträvar. Supported Employment i Slussen I Slussen arbetar idag två personer som SE-handledare, varav en är projektledare för projektet på halvtid. Slussen har därutöver en vakans motsvarande en halvtid som SE-handledare. Det har varit svårt, givet personalresurserna, att arbeta så intensivt man skulle vilja med SE. Inom Slussen arbetar dock hela personalgruppen med ett som man säger SE-inspirerat arbetssätt. Det innebär konkret att personalen oavsett beteckning - möter ungdomen utifrån dennes förut- sättningar och stöttar (jmf Supported) i de olika problem eller behov ungdomen ger uttryck för. Det rör sig om ett nära stöd när det gäller t ex vägledning till studier, att vara med i konkreta studiesituationer, att stötta i kontakter med andra myndigheter samt när det gäller mer arbetslika behov som praktikanskaffning. En benämning som projektet i viss mån använder internt är Supported for life vilket innebär att man är ett stöd i livet och inte, som begreppet Supported Employment antyder, primärt är ett stöd i anställningen. Inom Slussen finns det exempel på några ungdomar (13 stycken) som SE-handledarna själva menar att de kunnat arbeta enligt SE-metoden med. I dessa fall har SE-handledaren tillsammans med ungdomen kunnat finna en praktikplats, ta kontakt med arbetsgivare, analysera praktikplatsen (var finns det luckor där ungdomen kan bidra), finnas med på plats hos arbetsgivaren i hög grad för att handgripligen hjälpa ungdomen med arbetsuppgifter, för att sedan fasa ut sig men behålla kontakt med både arbetsgivare och arbetstagare. Vid tiden för utvärderingenn hade dock inte ungdomarna som fått detta stöd nått en anställning hos arbetsgivaren. Samtidigt skulle Slussen vilja kunna arbeta enligt ovanstående i högre utsträckning, och även kunna presentera för arbetsgivaren en lösning med lönebidragsanställning. En stor del av de ungdomar som kommer till Slussen har - vilket också målgruppsbeskrivningen gör gällande - diffus och komplex problematik. Det innebär att Slussens personal sällan direkt kan börja arbeta med ungdomen utifrån målet om egen försörjning. Det diffusa och komplexa behöver i många fall först klarna, och det kan projektet i viss del hjälpa till med, men samtidigt saknar man möjligheter att göra utredningar och bedömningar. I dessa hänseenden blir kanaler till och samverkan med behöriga myndigheter avgörande. Och därför tar det ibland lång tid innan problembilden klarnar och det blir aktuellt med insatser direkt kopplade till arbete (arbetsprövning, praktik, SE). En annan försvårande faktor för att kunna arbeta enligt Supported Employment är att ungdomarna inte är berättigade i särskilt hög utsträckning till lönebidragsanställningar. För att kunna ta en anställning med lönebidrag krävs för det första en diagnos på ett funktionshinder och därefter en kodning hos arbetsförmedlingen. Först sedan kan en lönebidragsanställning börja förhandlas fram med arbetsgivaren. Sammanfattning: Slussen arbetar med några ungdomar enligt SE i en praktiksituation, men projektet genomsyras av ett stödjande arbetssätt (SE-inspirerat) med relativt täta kontakter med ungdomarna. 8 of 14

9 Supported Employment i Spången Inom Spången uppges merparten av personalen ha gått utbildning i SE och alla i projektet arbetar med SE i någon form. Metoden beskrivs som ett individuellt utformat stöd för att ungdomen ska finna, få och behålla ett arbete. Man säger sig även arbeta med Supported Education inom studieområdet. Två SE-handledare fanns under 2010 men blev sjukskrivna från sommaren En ny SE-hand- ledare på plats i januari 2010 och en till som förväntas börja i mars, vilket skulle innebära att Spången återigen är fulltaliga när det gäller SE-handledare. Personal inom Spången har även erfarenhet av SIUS (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd) som är en form av SE för dem med prövad arbets- förmåga. Projektet arbetar även med SE bredare och utgår från SE-principen när de stöttar ungdomarna. I Spången gör man en fördjupad kartläggning och försöker komma fram till vad som funkar för ungoch inför introduktionen till domen. Stort fokus läggs på kartläggning/ingång till projektet arbetsplatsen. Sedan söker man så snart som möjligt praktiskt prova på en arbetsplats. Projektet hänger sedan kvar och stöttar även dem som varit kvar på en arbetsplats en längre tid. Spången samarbetar även med MISA (som utgörs av två personer), som är specialiserade på neuropsykiatriska funktionshinder, och finns på plats hos Spången varje vecka. Många av ungdomarna i Spången och i SE uppges ha någon funktionshinderkod och projektet använder sig av lönebidrag. I projektgruppen har tre personer lönebidragsutbildning och kan koda ungdomar med stöd av arbetspsykolog, något som projektet har tillgång till. Arbetsplatser där Spången har ungdomar ute är bl a Telge Sommar, fastighetsbolag och en restaurang. Löfte finns också att Spången ska få 5 stycken sysselsättningsplatserser genom kommunens arbetsmarknadsenhet. Antalet tillgängliga platser beskrivs dock som otillräckligt av projektet. På grund av de obesatta SE-platserna har projektet inte hunnit arbeta så mycket med praktik-/traineeplatser. Tanken är dock att skapa en SE-modul som arbetar mer metodiskt tillsammans med MISA och i högre grad är ute och letar arbetsgivare. Sammanfattning: Spången har pga personalbyten uppstannat något i sitt arbete med SE. Nya handledare är dock på plats och på gång in, samtidigt som samarbete även sker och utvecklas tillsammans med MISA kring ungdomar med särskilt behov av SE. Supported Employment i Ungdomsteamet Ungdomsteamet hade under en stor del av 2010 en anställd SE-handledare. Denne övergick dock till annat arbete inom Arbetsförmedlingen under hösten, och någon ersättare har inte rekryterats. Ungdomsteamet har sedan dess fått en ny inriktning och ny målgrupp, och varit inne i ett internt förändringsarbete. Under den period projektet hade en SE-handledaree uppges man trots det inte kunnat arbeta efter metoden. Anledningen härtill är att flödet av ungdomar som kan komma i fråga för insatsen inte fungerade. Ungdomsteamet hade i projektansökan budgeterat för att de ungdomar som skulle få Supported Employment också skulle ha lönebidragsanställningar, och en del av medfinansieringen byggde på sådana ersättningar. Till ungdomsteamet kom dock inga ungdomar med förutsättningar att ta en anställning med hjälp av lönebidrag. SE-handledaren kom under sin tid i Ungdomsteamet att arbeta med totalt 12 ungdomar, och i tre av fallen kom ungdomar ut till en arbetsgivare och fick stöd på plats. 9 of 14

10 Arbetar man med Supported Employment? Om man inte arbetar med Supported Employment, varför gör man inte det? Fyra av fem projekt (alla utom Lyra) har jobbat med Supported employment enligt egen definition i någon grad. Av dessa kommer tre projekt att fortsätta. Undantaget är Ungdomsteamet som i sin nya inriktning inte avser att arbeta med SE. Ungdomsteamets bevekelsegrunder för att inte arbeta med SE är dels att de försök man gjorde under 2010 av olika anledningar inte fungerade, dels att projektet fått en ny inriktning samt att ett annat projekt med fokus på just Supported Employment bedrivs i när- området. I de övriga delprojekten arbetar man med SE-liknande insatser eller SE-inspirerat stöd, men generellt är det i begränsad omfattning som vi får intrycket av att man arbetar enligt den strikta definitionen, och det är projekten också medvetna om. Spången, med sitt samarbete med MISA, är det projekt som förefaller arbeta närmast SE såsom målgruppen definieras av bl a Socialstyrelsen och i Grenverkets projektansökan. I de olika delprojekten har man i varierande grad valt bort respektive tillämpat delar av SE. Det har emellertid lertid varit svårt att få en tydlig, enhetlig bild av vad som tillämpas och på vilka grunder detta sker. Skillnader mellan projekten? Hur många arbetar med Supported Employment i varje projekt? En eller två renodlade SE-handledare finns i delprojekten (se tidigare sammanställning på sida 6). I praktiken har det i några av projekten varit relativt stor omsättning på personal vilket har haft negativ inverkan på möjligheten att arbeta enligt SE. Många projektanställda i basprojekten har dock fått utbildning i SE utan att ha ett uttalat SE-handledaransvar. Hur många som jobbar med SE i praktiken är inte helt lätt att fastslå då några i varje projekt har titeln SE-handledare, men flera andra har fått utbildning och arbetar i varierande utsträckning SE-inriktat. Variationer i hur man ser på SE och vad man menar med SE förefaller finnas både i och mellan delprojekten. Som nämnts ovan är det Spången som förefaller arbeta med utifrån den ursprungliga beskrivningen av SE, men projektet har samtidigt haft problem med att SE-tjänsterna varit vakanta under en längre tid. Haninge kommun deltar i, utöver Grenverket Södertörn, ett annat projekt som arbetar med Supported Employment: KomAn. Teamet hänvisar/remitterar framöver ungdomar aktuella för Supported Employment till detta projekt istället för att själva arbeta med metoden. Sammanfattning: Vid tidpunkten för utvärderingen arbetade inte Ungdomsteamet med Supported Employment. Avsikten är istället att vid behov använda projektet KomAn. Projektet utesluter dock inte att det kan bli aktuellt t att använda SE inom projektet, men det är inte planerat för detta i dagsläget. Bedömning och slutsatser Bedömning och slutsatser utifrån frågeställningarna 10 of 14

11 Hur väl har man "riggat" med arbetsprövnings-, praktik- och "lärlings/trainee" platser? I hur stor grad letar man upp ovanstående platser utifrån Supported Employment metoden? Vi får inte uppfattningen att projekten på ett uttalat sätt systematiskt inventerat och tagit fram färdiga platser för arbetsprövning eller praktik. Istället utgår man från ungdomarnas önskemål och behov och hjälper dem att finna praktikplatser, vilka till del används i arbetsprövningssyfte. Vår uppfattning är att delprojekten i huvudsak utgår från SE-metodens tankar om platser utifrån ungdomens förutsättningar och önskemål. Samtidigt finns det önskemål finns om fler arbetsprövningsplatser. När det gäller traineeplatser i Botkyrka finns idag ett alltför begränsat antal tillgängliga platser, vilket av projektet bedöms vara ett problem. Poängen med traineeplatser är att det ger just en anställning där projektets personal sedan kan gå in med stöd till anställdld och arbetsgivare, men projektet själva arbetar inte med att leta upp lämpliga platser. I vilken omfattning är ungdomarna ute på arbetsmarknaden? I faktiska arbets- eller studiesituationer? Utifrån erhållet underlag från delprojekten är vår bedömning att förhållandevis få ungdomar hittills har varit ute på arbetsmarknaden med Supported employment, särskilt i meningen anställda. Däremot har flera ungdomar i samtliga projekt haft praktikperioder, vars syfte varierar mellan arbetsprövning, pröva på och en anställning i förlängningen. Ser vi till hur projekten själva redovisar sina insatser inom ramen för Supported employment framgår följande: Projekt Paraplyprojektet Slussen Spången Ungdomsteamet Antal ungdomar Kommentar 7 varav 3 sagt upp sig 18 varav 13 i praktik och 5 i utbildning. 16 varav 7 anpassad anställning, 7 arbetsprövning och 2 feriepraktik 3 i lönebidrag Eftersom ungefär halva projekttiden har passerat för projekten kan vi konstatera att merparten av de ungdomar som ska erhålla SE enligt målen i projektansökan återstår för projektet att hantera. Spången utmärker sig genom att ha 7 ungdomar ute i anpassad anställning, vilket övriga projekt inte har. På vilket sätt använder man Supported Employment? Hela metoden? Introduktionen? Uppföljningen? Detta är svårt att uttalat sig exakt om. Projekten menar i hög grad att de jobbar SE-inspirerat och att mycket av det man gör är SE-liknande. Det har emellertid varit svårt att få en entydig bild från respektive delprojekt vad från SE-metoden som används och inte används. Det tydligaste är att de har nära kontakt och finns till för ungdomen. Däremot är det inte i lika hög grad som projekten placerar först och tränar sedan, eller att man har långtgående stöd till arbetsgivare i en arbetsliknande situation. Vår uppfattning är att Supported Employment i projekten har kommit att innebära ett förhållningssätt som präglas av mycket individuellt stöd och att SE blivit en allmän beteckning som används på många olika sätt. I vissa fall följer man metoden, och det som kännetecknar de fallen är ofta att ungdomen är 11 of 14

12 tillräckligt klar för att vara mogen att ta en anställning med stöd, och att det gärna ska finnas en kodning som möjliggör lönebidragsanställning, såsom projektansökan talarar om. Övriga slutsatser Förutom ovanstående svar på frågeställningarna har vi detta avslutande avsnitt samlat några övriga slutsatser. Frågorna i utvärderingsuppdraget uppdraget är formulerade utifrån en föreställning om att projekten faktiskt jobbar tydligare enligt en metod och olika tydliga steg i den metoden. Så är emellertid inte fallet enligt vår bedömning. Projekten har en bredare och vagare tillämpning av begreppet, vilket försvårar tydliga slutsatser. Det har i flera fall varit förenat med svårigheter att få tydliga förklaringar från projekten kring hur de arbetar med Supported Employment. Otydligheterna kring begreppet Supported Employment är problematisk Enligt vår bedömning är det problematiskt att det förekommer så pass stora otydligheter kring begreppetpet Supported Employment. Vår uppfattning är att projekten inte har tolkat det som att man strikt ska följa en vedertagen metod, men arbetssätten i projekten inspireras dock av SE. Ungdomarna i projekten har inte sällan en annan problematik än vad som beskrivs för SE och inte heller tillgång till stödsystem fullt ut. Under intervjuerna har det blivit tydligt att SE har kommit att betyda ett flertal saker. Till exempel menar man att det innebär SE att ta ett helhetsgrepp kring individen. Flera av projekten lägger också in generell stöttning av ungdomen i sina resonemang kring vad SE innebär för dem. Det är sannolikt ett stöd/en beskrivning som passar in på i princip samtliga deltagare som finns inne i de olika projekten, och inte bara de som enligt projektansökan ska omfattas av SE. Utifrån projektbeskrivningen är det cirka en fjärdedel av deltagarna som ska ta del av SE. Vi menar dock att när hela projektet i någon mening sägs s genomsyras av SE blir betydelsen av begreppet urvattnad. Om det inte finns med en arbetsgivare i bilden och stöttning till en arbetsplats, försvinner mycket av innebörden av begreppet. I enkätundersökningen som genomfördes under slutet av 2010 lämnades några kommentarer som illustrerar hur brett begreppet SE används: Insatsen SE använder vi till mer än vad som ursprungligen vad tänkt från AF:s sida. Vi använder medoden även för att lära sig klara vardagen studier mm, alltså ett mer allmänt support och inte enbart riktat till arbete. Jag tycker att SE genomsyrar mycket av det arbete vi gör, oavsett vad det är. Detta utifrån vad jag vet och har fått lära mig av metoden. Vi kan givetvis alltid bli bättre på att använda den och kanske också sätta in den tydligare när det handlar om att få individer ut i arbete. Liknande saker nämndes också under intervjuerna med projektpersonal under denna utvärdering. En av de intervjuade menade att när de stöttar ungdomarna, t ex om de behöver ta kontakt med kommunens försörjningsstöd eller hjälp med att sköta sin allmänna planering, så är det också SE. En annan fundering är att flera av projekten menar att när de jobbar med SE så gör de avstämningar med arbetsgivaren och deltagaren på arbetsplatsen. Detta är såklart en viktig del i att stötta både arbetsgivare och deltagare men samtidigt är sådana avstämningar något som sannolikt merparten av alla praktikanskaffare gör. Den som skickar ut en ungdom till en arbetsplats utan att ha någon kontakt 12 of 14

13 om hur det fungerar utgör förhoppningsvis ett undantag. Det blir därmed inte enkelt att se hur sådan kontakt kallad SE skiljer sig från annan kontakt som äger rum vid en helt vanlig praktikplats. Ett problem som vi ser är att otydligheten och frånvaron av en strukturerad och evidensbaserad metod gör att det blir svårt att mäta och värdera resultatet för insatsen Supported Employment. Vilka slutsatser satser kan t ex dras inför implementering i den ordinarie verksamheten vid projektets slut? En viktig fråga är ju hur delprojekten kan förmedla vad som kännetecknar Grenverkets arbete med SE och hur metoden har utvecklats inom ramen för projektet. Ett värde finns i att projekten har utbildats i Supported Employment Vår uppfattning är att projekten förstärkts genom utbildning i Supported Employment som de olika SE-handledarna och i viss mån övrig personal tagit del av. Projekten har sedan på egen hand utvecklat sitt arbetssätt inom projekten, där SE-handledarna på olika sätt och i olika grad har kommit att tillämpa olika varianter av SE. Vi har noterat att de intervjuade är positiva till kunskaperna de erhållit och uppfattningen är att SEhar mycket tid per deltagare tankesättet är användbart. Utgångspunkten att man supportar generellt, och ger ungdomarna stöd i allehanda situationer och problem verkar enligt personalens utsagor passa bra för projektets arbete och insatser för ungdomarna. Vissa förklaringar finns till situationen Det finns flera anledningar till att projekten har olika och otydliga beskrivningar av vad SE innebär i praktiken i deras arbete. En anledning är att i några av projekten har det varit omsättning på personal och de som ursprungligen arbetat med SE har antingen slutat helt eller blivit sjukskrivna. Ungdoms- teamet har i princip slutat att arbeta med SE på egen hand då någon nyrekrytering inte kommer att göras. Spången har till stor del fått börja om då bägge SE-handledarna blivit sjukskriva och nya personer har rekryterats som ersättare. Det förekommer även problem med flöden kopplat till praktikplatser/arbetsplatser. Ett sådant exempel är Paraplyprojektet där anskaffande av traineeplatser ligger utanför projektets påverkan. Projektet arbetar således inte med en av de mest avgörande sakernaa för måluppfyllelsen kopplad till SE, utan detta avgörs av andra myndigheters insatser för att skaffa fram platser till ungdomarna. Vi kan notera att projektet i den meningen inte kan påverka sin egen måluppfyllelse på detta område genom sitt eget arbete. En viktig förklaring tror vi hänger samman med de ungdomar som har kommit att ta del av projektets insatser. Denna målgrupp är i begränsad utsträckning sådan som SE traditionellt har kommit att tillämpas på. Enligt Socialstyrelsen är Supported Employment (SE) ett samlingsnamn för en viss typ av arbetsrehabiliteringsinsatser för personer med funktionshinder. Hur många av ungdomarna i Grenverket som är aktuella för SE har behov av någon rehabilitering, eller har något funktionshinder? Ofta beskrivs istället som ungdomarna utifrån att de t ex inte klarat skolan så bra, saknar bra vuxen- stöd och är osäkra på sin förmåga. Diffusa problem är något annat än neuropsykiatriska problem, vilket kräver utredning och klarhet i behov. Som vi förstår det krävs det ofta för att verkligen jobba med SE att det finns förutsättningar för en lönebidragsanställning. Denna målgrupp har hittat till delprojekten i begränsad utsträckning och projekten har alltid inte kompetens, resurser eller mandat för att själva utreda, diagnostisera och koda individer. Utan den typen av stöd blir det också svårare att hitta arbetsplatser till ungdomarna där de på hel- eller deltid kan utföra lönearbete. 13 of 14

14 Behov av strategiska val Inför fortsättningen finns det som vi ser det strategiska val för projektets styrgrupp och projektledning att förhålla sig till. Om man väljer att fortsätt som nu behövs kanske en ny begreppsapparat tas fram, som bättre fångar det arbetssätt och den metod man arbetar efter. Detta för att tydliggöra att man inte jobbat fullt ut med Supported Employment såsom metoden traditionellt definieras, i syfte att under- lätta avvägningar inför implementering av lärdomar från projektet. Ett annat alternativ är att söka ändra flöden av ungdomar, ställa ökade krav på metodtrohet och tillse att personalstyrkan är fulltalig för att kunna arbeta med Supported Employment mer fullt ut. Oavsett tror vi att det är viktigt att varje delprojekt så konkret som möjligt försöker beskriva sitt arbetssätt, och vilka inslag som faktiskt är Supported Employment och hur mycket som i själva verket tillämpas fullt ut. Givet att Grenverket Södertörn arbetar för att utveckla nya metoder och skapa ett ökat utbud av insatser för ungdomarna i målgruppen bör man kunna förklara och visa mer konkret vad man gör med ungdomarna och hur väl det fungerar. Annars torde lärande och implementering vara svårt att uppnå. Vi tror också att det finns ett behov av att fundera över projektens roll i att skaffa arbetsplatser till ungdomarna som är i behov av SE. I dagsläget arbetar projekten i varierande utsträckning med att hitta lämpliga arbetsplatser utifrån ungdomarnas behov och önskemål. Om anskaffning av arbets- platser ligger utanför projektet minskar också projektets reella påverkan att nå målen avseende antal ungdomar i SE. 14 of 14

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

(SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE)

(SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE) SLUTUTVÄRDERING AV PROJEKT SARA (SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE) Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J Samhällsekonomiskt process- och metodstöd: Björn-Anders Larsson

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer