Gäller fr.o.m Nedanstående som pdf. 1. Föreskrifter Föreskrifterna nedan är listade för kännedom.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gäller fr.o.m. 2014-01-27. Nedanstående som pdf. 1. Föreskrifter Föreskrifterna nedan är listade för kännedom."

Transkript

1 Gäller fr.o.m Nedanstående som pdf 1. Föreskrifter Föreskrifterna nedan är listade för kännedom. SSMFS 2008:27 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor. SSMFS 2008:51 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning Det finns också ett tillstånd, utfärdat av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och specifikt för MAX IV-laboratoriet, som reglerar vår verksamhet. 2. Risker förenade med arbete i strålningsmiljö (baserat på en text från ssm.se) Stråldoser vid joniserande strålning mäts i sievert (Sv). 1 Sv är en mycket stor stråldos, och oftare använder man därför enheten millisievert, msv (tusendels sievert). I Sverige får vi i genomsnitt en årlig stråldos på drygt 4 msv. Större delen av den årliga stråldosen kommer från naturliga strålkällor såsom strålning från rymden, radioaktiva ämnen i mark och vatten och radioaktiva ämnen i kroppen. Nästan hälften, ca 2 msv per år, orsakas av radon i inomhusluften. Röntgenundersökningar hos läkare och tandläkare bidrar också lite till totaldosen 4 msv. Strålningsdosen utöver den naturliga bakgrunden för personal på MAX-lab är liten, ca. 0.3 msv per år i medeltal. Stråldoserna mäts med en dosimeter, som bärs under tiden personalen finns på MAX-lab, normalt ca timmar per år. Arvsmassan i en cell består av två uppsättningar likadana kedjor av DNA-molekyler. Förutom att dessa styr den individuella cellens funktion bär de också på ett slags komplett arkitektritning för hela kroppen. Joniserande strålning kan jonisera atomer som kommer i dess väg. Det gör att strålningen på olika sätt kan skada eller döda celler. Cellplasman, cellmembranen eller arvsmassan kan skadas genom direkta träffar av strålningen. Men den vanligaste orsaken till allvarliga skador på cellen är att vatten i cellen joniseras och bildar aggressiva ämnen som kan angripa DNA. Angrepp av det här slaget är vanliga, och

2 åstadkoms av cellens egna funktioner samt av slaggprodukter som bildas. Cellen har därför utvecklat ett mycket effektivt system för att reparera dessa typer av skador. Arvsanlaget består av två identiska DNA-kedjor, och när den ena kedjan skadas lagas den med den andra som mall. Det är mycket ovanligt att båda kedjorna skadas på samma sätt. Akut strålsjuka uppstår när man på kort tid får en stråldos som överstiger 1000 msv. Det är i första hand kroppens blodbildande organ (den röda benmärgen) som skadas. De första symptomen på akut strålsjuka är illamående och kräkningar, vilka försvinner efter något dygn, som en skenbar återhämtning. Efter några veckor har de vita blodkropparna blivit så få att immunförsvaret kraftigt försvagats, med bland annat svåra infektioner som följd. Vid högre doser skadas även tarmslemhinnorna. Mycket höga doser (15000 msv) dödar även nerv- och hjärnceller, och då finns det ingen chans att överleva. Förutom de omedelbara effekterna av höga stråldoser, ökar risken att få cancer. Cancer behöver inte visa sig förrän efter flera år. Leukemi (blodcancer) kan dock utvecklas redan två år efter bestrålningstillfället, medan andra tumörtyper kan ta minst tio år för att utvecklas. Nu är det inte säkert att man får cancer om man blir utsatt för strålning. Det är många olika faktorer som ska samspela för att en tumör ska utvecklas. Sannolikheten att få cancer står i proportion till stråldosen. En ökad cancerrisk har man kunnat påvisa då människor under en kort tid utsätts för stråldoser högre än 100 msv. Sannolikheten för cancer antas vara proportionell också mot stråldosen vid små stråldoser. Effekterna från låga stråldoser kan dock vara svåra att urskilja från effekterna av andra faktorer i vår miljö och från effekterna av rökning. Risken att utveckla cancer ökar framför allt med åldern. Foster växer mycket snabbt och är på grund av detta särskilt känsliga för strålning. En könscell som skadats av strålning kan vid en befruktning rent teoretiskt föra skadan vidare. Genetiska skador framkallade av strålning har dock aldrig kunnat påvisas hos människor, inte ens efter atombombsfällningarna i Japan. Genom djurförsök vet man dock att ärftliga skador inträffar. 3. Strålningskällor vid MAX IV Acceleratorn (linac) vid MAX IV kan accelerera elektroner upp till mycket höga energier (3 GeV). Elektronerna kommer att avledas till någon av de två ringarna eller till kortpulsanläggningen (SPF). Vid MAX IV finns huvudsakligen tre källor till joniserande strålning: Elektroner som förloras från acceleratorn. Beroende på vilken energi de har och i vilket material de stoppas, skiljer sig sammansättningen på den producerade strålningen.

3 Emellertid är huvudkomponenterna elektromagnetisk strålning (gamma) och neutroner. Strålningen försvinner direkt då acceleratorn stängs av. Strålningen beskriven ovan inducerar en viss radioaktivitet i acceleratorkomponenterna och i materialen i närheten av maskinen. Denna strålning finns kvar även efter att acceleratorn stoppats, men avklingar med en för materialet given tidskonstant. Klystronerna i klystrontunneln avger strålning under drift. 4. Indelning av områden Denna information är tillämpbar på etapp 1 av MAX IV-laboratoriet bestående av källarplan, byggnad B (start) och byggnad C (SPF). Även de 6 nödutgångarna från källarplan till markplan är inkluderade. När acceleratorerna på MAX IV är igång produceras joniserande strålning. Strålningsnivåerna skiljer sig åt mellan olika områden. MAX IV är indelat i två olika typer av områden: Kontrollerat område (högstrålningsområde) Skyddat område (förhöjd strålningsnivå kan förekomma) De kontrollerade områdena på MAX IV visas i gult i figuren till vänster och utgörs av linactunnel och SPF. Övriga områden är skyddade. Ingångar till skyddat och kontrollerat område är skyltat enligt nedan.

4 5. Tillträde Tillträde till de skyddade och kontrollerade områdena medges endast till den som tagit del av denna information och därmed kvitterat ut en personlig nyckeltag. Dörrar till skyddat och kontrollerat område skall vara låsta och nyckeltaggen krävs för att öppna. Det är förbjudet att låna ut sin nyckeltag till andra och att släppa in personer som inte har en egen nyckeltag. Det är tillåtet att ta med besökare in på skyddat och kontrollerat område om dessa ledsagas hela tiden. Ledsagaren ansvarar då för besökarna. Om du tillhör MAX IV-laboratoriet skall du ha kvitterat ut en personlig dosimeter (TLD). Denna skall alltid användas vid vistelse på MAX IV. Observera att personer tillhörande MAX IV har en TLD som skall bäras både på MAX IV (Odarslövsvägen) och på MAXlab (Ole Römers väg). 6.Tillträde kontrollerat område (högstrålningsområde) Alla dörrar och betongportar som leder till kontrollerat område är utrustade med en brytare som direkt stänger ner acceleratorn om dörren/porten öppnas. Som nämndes ovan är dörrar till kontrollerat område låsta och öppnas med nyckeltagg. Detta fungerar endast om acceleratorn är av. Då acceleratorn är på, kommer tagläsaren inte att öppna motsvarande lås. Acceleratorns status (av/på) indikeras av lampor ovanför dörren. Dörrarna går alltid att öppna från insidan för att komma ut. Vid ingången till det kontrollerade området finns det förhållningsregler anslagna. Dessa beskriver hur och under vilka villkor man får beträda området och hur proceduren är vid avsökning av det och skall studeras innan tillträde får ske.

5 Bilden visar ingången i början av linactunnel. Tillträde är endast tillåtet då den gröna lampan ovanför dörren är tänd. Den orangea lampan blinkar om området innanför dörren är under avsökning och lyser med fast sken då området är avsökt. Den röda lampan är tänd om det föreligger strålningsfara i området innanför dörren och den blå lampan är tänd om det föreligger laserfara. Dörren är låst även om det inte föreligger strålnings- eller laserfara men kan låsas upp genom att dra nyckeltaggen över "IN" tagläsaren. Vid nödläge kan dörren öppnas genom att slå sönder plastkåpan över vredet. Acceleratorn kommer då att stänga ned så snart dörren öppnas eftersom den röda brytaren, som ingår i personsäkerhetssystemet, detekterar att dörren inte är stängd. Det finns också ett antal betongportar som leder till de kontrollerade områdena. Klämrisk föreligger vid hantering av dessa och en separat utbildning måste genomgås för detta. Innan de öppnas skall inloggning ske vid dörr enligt ovan och elektronisk direktvisande dosimeter skall medtagas. En elektronisk direktvisande dosimeter skall bäras inom de kontrollerade områdena. Dessa finns i anslutning till ingångarna. De är alltid på, det enda som skall kontrolleras av den som går in är att batteriet inte är slut.

6 Om dosinformation visas i dess fönster, fungerar batteriet. I annat fall kontaktas strålskyddsgruppen för batteribyte. Dosimetern visar den ackumulerade dosen och, efter en kort knapptryckning, den aktuella dosraten. 7. På kontrollerat område De kontrollerade områdena är p.g.a. avstånden indelade i ett antal segment. Det finns inga restriktioner angående passage mellan två segment förutom att denna skall ske genom dörren d.v.s. det är förbjudet att klättra över staketet. Inom de kontrollerade områdena finns ett antal paneler uppsatta. De innehåller 2 sirener, 3 varningslampor för laser (blå, finns inte i alla områden), strålning (röd) och avsökning (orange). Under dessa finns på vissa paneler en översikt av MAX IV med information om de kontrollerade områdenas status. Därunder följer knappar relaterade till avsökning/säkring av området samt en nödstopp. Nödstoppen stänger ned strålnings- och laserkällor men påverkar inte övrig utrustning som t.ex. ström till magneter. En av sirenerna är aktiv under avsökningsproceduren och har en lång period med ett varierande tonläge. Den andra sirenen aktiveras under en kort tid då strålkällorna eller laser startas och har en kort period.

7 Strålningsfara (röd) och laserfara (blå) förekommer endast då området är avsökt vilket medför att ingen förväntas att se dessa varningslampor tända. Om du ser någon av dessa lampor tända skall du snarast avlägsna dig från området och uppmana övriga som befinner sig där att göra det samma. Tryck in närmsta nödstopp på vägen ut och ring strålskyddsgruppen när du är ute. Detta gäller också om du skulle höra sirenen med den korta perioden. Ovanstående kan bero på ett sk. diagnostikfel i personsäkerhetssytemet och någon faktisk fara måste alltså inte föreligga. Dessutom gäller följande Om den direktvisande dosimetern ger larm skall du snarast avlägsna dig från området och uppmana övriga som befinner sig där att göra det samma. Tryck in närmsta nödstopp på vägen ut och ring strålskyddsgruppen när du är ute. Troligvis beror larmet på kvarvarande inducerad aktivitet (se punkt 9). Det kontrollerade området måste sökas av för att acceleratorn skall kunna startas igen. Under denna procedur blinkar den orangea lampan på panelen och sirenen med lång period är aktiv. Om detta sker måste du skyndsamt avlägsna dig från området. Går inte detta skall du istället trycka in en nödstopp vilket avbryter avsökningen och därmed deaktiverar den orangea lampan och sirenen. 8. Ut från kontrollerat område Alla som beträder kontrollerat område skall dra sin nyckeltag över "IN" tagläsaren vid inträde och över "UT" tagläsaren vid utträde. Personsäkerhetssystemet kan på detta sätt hålla reda på att alla som gått in också kommit ut och acceleratorn kan inte startas om inte alla är utloggade. Detta ökar på ett enkelt sätt säkerheten även om de kontrollerade områdena också måste sökas av enligt en speciell procedur innan start av acceleratorn kan ske. Utloggning måste inte ske vid samma ingång som inloggningen. 9. Inducerad aktivitet Material i närheten av elektronstrålgången kan aktiveras (s.k. inducerad aktivitet). Om detta material skall hanteras eller om arbete skall ske i dess närhet, bör man först hålla den elektroniska dosimetern nära detta för att kontrollera om inducerad aktivitet föreligger. Lägg dosimetern på materialet och mät under cirka 1 minut. Om dosimetern inte larmar är aktiviteten låg och risken vid hantering liten. Larmar dosimetern skall strålskyddspersonal kontaktas. Vid osäkerhet kontaktas strålskyddsgruppen. Material som avlägsnas från acceleratorutrymmena (de kontrollerade områdena) kan som nämns ovan vara aktiverat och skall undersökas av strålskyddsgruppen innan det lämnar

8 MAX IV eller används på andra platser inom MAX IV. Detta gäller material som varit inne på de kontrollerade områdena när acceleratorn varit i drift. Risken för aktivering beror bl.a. på i vilket område materialet befunnit sig samt avståndet mellan materialet och elektronbanan. Ett alternativ till att kontakta strålskyddsgruppen innan bortförsel av material från de kontrollerade områdena är att placera detta i de gula tunnorna. Dessa finns utanför dörrar som leder till de kontrollerade områdena. 10. Strålning utanför de kontrollerade områdena Designmålet för MAX IV är att personal som uppehåller sig på laboratoriet under ett år maximalt skall erhålla en dos på 1 msv. Detta har legat till grund för dimensionering av bl.a. betongväggarna som omger acceleratorutrymmena. Strålnivåerna i de omgivande utrymmena kontrolleras av strålskyddsgruppen med hjälp av handhållna och fast monterade detektorer. Dessutom avger klystronerna i klystrontunneln strålning under drift. Klystrontunneln löper parallellt med linactunneln och i den finns 19 st klystroner placerade. Vid arbete närmare än 2 m från klystronen skall direktvisande elektronisk dosimeter användas. Om dosimetern larmar skall strålskyddsgruppen kontaktas. Om strålnivåerna i klystrontunneln bedöms vara höga kan denna spärras av under drift. Den måste då sökas av innan acceleratorn kan startas. 11. Övriga regler

9 För att förhindra att personer utsätts för förhöjda strålnivåer kan områden tillfälligt komma att spärras av. Avspärrningen kommer att märkas ut med varningsskyltar för strålning och får inte beträdas. Det är förbjudet att utan strålskyddsgruppens tillstånd flytta på skärmningsmaterial som t.ex. betong, järn och bly. En del av detta material är uppmärkt och fastlåst men inte allt. Vid osäkerhet kontaktas strålskyddsgruppen. Det är förbjudet att göra några ändringar i strålskyddsanordningarna, som t.ex. dörrbrytare och strålmonitorer, utan tillstånd från strålskyddsgruppen. Det är förbjudet att arbeta med kontaktorerna till modulatorerna utan strålskyddsgruppens tillstånd. Det är förbjudet att strömsätta modulatorer (3 fas) med temporärt kablage. Det är förbjudet att till laboratoriet införa radioaktivt material eller apparatur som kan utsända joniserande strålning utan strålskyddsgruppens tillstånd. Gravida kvinnor skall ta kontakt med strålskyddsgruppen för mer information och bedömning av vilken typ av dosimeter som är lämpligast. Vid frågor och för mer information kontakta säkerhetsgruppen/strålskydd Magnus Lundin Strålskyddsingenjör Anders Hansson Strålskyddsingenjör Magnus Hörling Strålskyddsingenjör Lennart Isaksson Forskare Dadi Thorsteinsson Chef säkerhetsgruppen

Joniserande strålning

Joniserande strålning Joniserande strålning 2 Joniserande strålning Vi är ständigt utsatta för strålning från rymden och från radioaktiva äm nen runt omkring oss. Även din egen kropp och födan du äter inne hål ler ra dio ak

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Strålskyddsinstruktion

Strålskyddsinstruktion Forsmarks Kraftgrupp Författare / Author Brunefors Björn Fastställd av / Approved by cfq Granskad av / Checked by cfms, cfqr, cftk Datum / Date 2015-02-09 Projektnr / Project no Systemnr / System no Strålskyddsinstruktion

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radiografering; 1 SSMFS 2008:25

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning

ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning 1 2 Vad är energi? Energi är rörelse eller förmågan att utföra ett arbete. Elektricitet då, vad är det? Elektricitet är en form av energi som vi har i våra eluttag

Läs mer

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling?

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Det finns ett utbrett samarbete inom barncancerområdet i både inom Norden och Europa och övriga världen. Alla barn som insjuknar i exempelvis leukemi

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

Kraftkällan i fokus. Om OKG och

Kraftkällan i fokus. Om OKG och Kraftkällan i fokus Om OKG och kärnkraft Detta är OKG OKG ger varje år ut årsberättelser och rapporter där vi följer upp hur vi lyckas nå våra mål inom exempelvis säkerhet och miljö. Du kan hitta rapporter

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Personsäkerhet och administrativ hantering vid underhållsarbeten på OKG AB

Personsäkerhet och administrativ hantering vid underhållsarbeten på OKG AB Personsäkerhet och administrativ hantering vid underhållsarbeten på OKG AB Henrik Källström Fredrik Larsson Department of Fire Safety Engineering Lund University, Sweden Brandteknik Lunds tekniska högskola

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Tjernobylolyckan läget efter 25 år

Tjernobylolyckan läget efter 25 år Tjernobylolyckan läget efter 25 år Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 fick delar av Sverige nedfall av framför allt radioaktivt jod och cesium genom regnet. Nedfallet var mycket ojämnt fördelat.

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK

SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK 1 Allmänt 5 2 Begrepp och definitioner 5 3 Strålskyddskriterier för skyddsåtgärder i den intermediära fasen 8 3.1 Allmänna faktorer

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

Magnetfält och eventuella hälsorisker

Magnetfält och eventuella hälsorisker Magnetfält och eventuella hälsorisker Många människor funderar över om magnetfält är farliga för hälsan. I denna nya version av broschyren om magnetfält 1 har vi alla de myndigheter som anges på baksidan

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1 Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida i Innehållsförteckning Innehållsförteckning...i Konventioner som används i denna guide... iv Inledning...v

Läs mer