ARKIV OCH SAMHÄLLE FORSKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKIV OCH SAMHÄLLE FORSKNING"

Transkript

1 ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING

2 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING

3

4 Svenska Arkivsamfundets skriftserie nr 14 ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING STOCKHOLM 1972

5 Redaktör: Förste arkivarie Josef Edström Redaktionens adress: Riksarkivet, Fack, Stockholm 34 Omslag av Herbert Skarin Tryckt av Bröderna Lagerström AB, Stockholm 1972

6 INNEHALL Jan Frisk, Registrering av sjukjournaler Leif Gidlöf, Sveriges pressarkiv och pressmuseum Harry Järv, Kungl. bibliotekets handskriftsamling Andreas Jf/Jrgensen, Arkiver og edb Beata Losman, Kvinnohistoriskt arkiv och de kvinnohistoriska samlingarna på Göteborgs universitetsbibliotek Bodil Ulate-Segura, Ferna bruksarkiv FÖRTECKNING ÖVER ARKIVFILMER Lunds universitetsbibliotek. Mikrofilmade handskrifter i andra bibliotek och arkiv samt i privat ägo. Av M. Donner översikter OCH GRANSKNINGAR Orakelteknik för framtidsplanering (En framtidsbedömning med Delfi-teknik. Information, dokumentation och media). Rec. av B. Hedberg Aktuella arkivproblem (Nils Nilsson, Arkiv i rörelse; Essayer och kåserier). Rec. av H Karlsson Reduktionsmyndigheternas organisation och arkivhistoria (Arne Munthe, Studier i drottning Kristinas och reduktionens historia). Rec. av H. Wichman ARKIVFRÅGOR I NYARE UTLÄNDSK LITTERATUR Danmark , Finland. En tioårsöversikt Storbritannien Conseil international des archives Frankrike Italien l 05 Väst- och östtyskland Sovjetunionen och Polen Förenta Staterna

7

8 Registrering av sjukjournaler Av arkivarie Jan Frisk Arun. Vid de nordiska arkivdagarna i Köpenhamn den 7 och 8 augusti 1971 avhandlades bl. a. "Registrering av massarkivalier". Följande artikel utgör ett utdrag av ett anförande rörande sjukhusarkiv. Sjukjournalen J ag skall här försöka belysa hur man under tidernas lopp sökt lösa problemet med registrering av det centrala handlingsbeståndet i sjukhusarkiven - nämligen sjukjournalerna. A v utrymmesskäl kan jag inte ta upp röntgenlaboratoriernas eller andra laboratoriers register. Detta hade i och för sig varit av intresse, eftersom vissa laboratorier har sina specialproblem som kräver särskilda register. A v de exempel jag nämner här, är de flesta hämtade från några kliniker vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. De kan dock i stort sett sägas vara belysande för utvecklingen inom riket. Denna har nämligen - trots avsaknad av detaljerade centrala direktiv - utvecklats på i stora drag samma sätt inom de flesta lasarett. Den äldsta journalen i Sahlgrenska sjukhuset omfattar tiden eller 36 år. Det är en tunn inbunden volym, där man på en rad per patient har fört in uppgifter i den ordning patienterna skrevs in på sjukhuset. För varje patient antecknades sålunda det löpnummer patienten tilldelades vid inskrivning - alltså ett inskrivningsnummer, namn - men inte adress, - ålder, diagnos, datum för inskrivning och utskrivning samt om patienten blivit frisk, förbättrad, utan hjälp eller död. Vilka register fanns då till denna journal? Svaret är enkelt: Det fanns inga. Avsaknaden av register ger vid handen att läkaren i första hand intresserade sig för det aktuella sjukdomstillståndet. Ända till mitten av 1850-talet såg journalen ut på detta sätt. Men vid denna tid infördes två förändringar: anteckningarna om sjukdomen utökades från ett ord för redovisning av diagnosen till ett utrymme om fyra rader för något utförligare uppgifter om patientens sjukdomstillstånd. Dessutom försågs journalen med ett alfabetiskt register. Först nu blev det i praktiken möjligt att utan större tidsspillan få rätt på en sökt patient. Journalvolymen omfattade hela sjukhuset- någon uppdelning på olika kliniker hade 7

9 Jan Frisk ännu inte skett. Men eftersom den sjukvårdande verksamheten nu hade nått en sådan omfattning att journalvolymen endast räckte till för ett enda års journaler fick man leta i flera journalvolymer i de fall man inte var säker på vilket år en patient vårdats vid sjukhuset. Efterhand som den sjukvårdande verksamheten differentierades, inrättades specialkliniker. Varje klinik förde sina egna journaler. Detta medförde naturligtvis en försämring ur registreringssynpunkt: För att få tag på en viss patient kunde man - i det fall man varken var säker på vilken klinik han vårdats eller vilket år vården ägt rum - få leta i ett flertal fristående register. Trots dessa brister var dessa register till sjukjournalerna de enda patientregister man hade på klinikexpeditionerna ända in i modern tid. Som exempel på den arbetsinsats som kan krävas för att få fram en patient kan jag nämna att man inom journalarkivet för de kirurgiska och medicinska klinikerna på Sahlgrenska sjukhuset för någon tid sedan fick gå igenom 49 olika alfabetiska register innan man fann den sökta patienten som varit intagen för vård för ett tiotal år sedan. Nu finns det emellertid ett sätt att kringgå nackdelarna med de klinikvis uppbyggda patientregistren. Sjukhussysslomannen, som svarade för den ekonomiska redovisningen, förde en avräkningsbok med alla patienterna, den s.k. patientrullan. Eftersom denna omfattade sjukhusets samtliga kliniker, kan man i de fall patientrullan har alfabetiska register, lättare hitta en patient med hjälp av denna. Vidare förekom det vid vissa lasarett att en vaktmästare i sjukhusporten hade ett patientregister som gav hänvisning till den avdelning där en patient vårdades. Dessa senare register är dock sällan fullständigt bevarade. Som jag nyss nämnde hade de alfabetiska patientregistren till de inbundna journalerna den svagheten att de enbart redovisade varj~ klinik för sig och dessutom endast utgjorde årsregister. Att patientregistren inte omfattade hela sjukhus eller sjukvårdsområden tror jag i och för sig inte beror på bristande möjligheter med äldre manuella system utan i första hand på att man upplevde den sjukvårdande verksamheten såsom avgränsad till respektive klinik. I de fall det verkligen förelåg ett behov kunde man med manuella metoder utarbeta patientregister som omfattar flera år och hela landstingsområden. -Jag tänker här på centraldispensärernas register över fall av konstaterad tuberkulos. Mot slutet av 1800-talet och framför allt under 1900-talet blev journalens uppgifter återigen lika knapphändiga som tidigare. Den något utförligare sjukdomsbeskrivningen slopades och ersattes åter endast med en uppgift om patientens diagnos. På

10 Registrering av sjukjournaler och 1960-talet gav den i regel endast upplysning om patientens namn, födelsenummer, inskrivningsnummer och diagnos, men inte ens diagnosen registreras alltid längre. Journaldossieren Förklaringen till denna tillbakagång är att söka i det förhållandet att man mot slutet av 1800-talet vid sidan om anteckningarna i den inbundna journalen började komplettera den med utförligare uppgifter vilka infördes på särskilda blad. Dessa blad är att betrakta såsom en bilaga till den inbundna journalen. Till en början utgjordes bilagan av ett enda blad - i regel en feberkurva, men även andra uppgifter fick plats. Efterhand som det inom sjukhusen inrättades laboratorier och andra s.k. serviceavdelningar uppstod en intern korrespondens inom sjukhuset i form av remissutlåtanden från laboratorierna till vårdavdelningarna. Vidare utökades avdelningsläkarens egna anteckningar till att omfatta patientens tidigare sjukhistoria, daganteckningar under vården samt en slutlig sammanfattning av vårdtillfället För att hålla samman dessa lösa papper lade man dem i ett dubbelark. Därmed hade man skapat en hel journalakt såsom bilaga till anteckningarna i den inbundna journalen. Eftersom såväl denna som de lösa bilagorna kallades för journal har härav uppstått en terminologisk oklarhet som alltid förvirrar begreppen när man talar om sjukhusarkiv. Jag kallar i fortsättningen den inbundna journalen för journalrulla och dess lösa bilagor för journalakt eller journaldossier. Journalakterna förvarades till en början i samma ordning som anteckningarna i de inbundna journalrullorna - alltså i inskrivningsnummerordning. En patient som vårdats vid en och samma klinik vid mer än ett tillfälle fick med detta arkivläggningssystem lika många journalakter som vårdtillfällen. Efter hand - ofta under 1950-talet- började man föra samman alla akter rörande en och samma patient vid samma klinik till ett ställe. Rent arkivtekniskt kan man säga att man lagt samman alla journalakterna till en journaldossier. Numera har man på många håll gått ytterligare ett steg genom att lägga journalakter för samma patient tillhörande flera kliniker inom samma sjukhus i en och samma dossier förvarad i ett gemensamt centralarkiv. På enstaka håll har man t.o.m. börjat förvara en och samma patients samtliga journaluppgifter och röntgenfilmer i samma dossier. När man skulle söka en journaldossier fick man ännu under 1950-talet i regel fortfarande gå till de inbundna journalrullornas alfabetiska register för att se under vilket inskrivningsnummer patientens journal förvarades. Numera har man så gott som över- 9

11 Jan Frisk allt vid de svenska sjukhusarkiven övergått till att ställa upp journaldossiererna efter födelsenummer - alltså den sexsiffriga sifferkombination som bildas av patientens två sista siffror för födelseåret samt två siffror för vardera födelsemånad och -dag. Journaldossiererna har därför i praktiken blivit självregistrerande. De alfabetiska registren har blivit öve~ödiga utom i de fall man är osäker på patientens födelsenummer. Vi har här kunnat konstatera att den ursprungliga journalrullan, som alltså finns i obruten serie - i vårt fall från till våra dagar, länge utgjorde det enda ställe där läkaren själv införde anteckningar om sina patienter, men att den efter hand kompletterades av bilagor och att dessa bilagor växte ut till hela dossierer som helt övertog journalrullans roll. Läkaren av idag arbetar endast med journaldossieren. Han för inte in några uppgifter i journalrullan - fråga är om han vet om dess existens. När journalrullan inte längre alltid innehåller uppgift ens om diagnos gör den knappast längre skäl för benämningen journal. Diagnosregister Att journalrullan inte längre alltid innehåller uppgift om patientens diagnos har sin förklaring i att man i de moderna diagnosregistren får en direkt hänvisning till de födelsenumrerade journaldossiererna. Vid besök i arkiv för äldre sjukjournaler brukar man ofta påträffa gamla bortglömda kortlådor, som visar sig innehålla diagnosregister. De kan härröra från 1890-talet och framåt i tiden. Genom att slå upp en viss diagnos kan man här få hänvisning till samtliga fall inom kliniken som åsatts denna diagnos. På grund av att varje klinik hade sitt eget journalarkiv var det naturligt att även diagnosregistren var begränsade till kliniken. Man kan dessutom se hur diagnosregistreringen inom en och samma klinik ändrat inriktning och omfattning som följd av förändrade behandlingsmetoder och hur sjukdomspanoramat och därmed forskningsproblematiken växlat. Ofta har gränsdragningen mellan diagnosregister och enskilda läkares excerpter och materialsamlingar för den egna forskningen varit oklar. sjukhusen har ju sedan gammalt insänt statistiska uppgifter till de centrala myndigheterna i Stockholm. Men i regel har dessa enbart bestått av klumpsummor. Man har i detta material inte kunnat nå ned till den enskilde individen. Ar 1964 infördes däremot en detaljerad diagnosregistrering som ger direkt hänvisning till de enskilda patienternas journaler. Till en början omfattade den den s.k. Uppsalaregionen - dvs. ungefär fem svenska län - samt Malmö stad. Efterhand har ytterligare delar av landet till- 10

12 Registrering av sjukjournaler kommit. Denna registrering tjänar två syften, dels skall den skapa faktaunderlag för sjukvårdsplaneringen i stort, dels skall den genom de diagnoslistor som sammanställs kunna ge forskarna lättare tillgång till journalmaterialet De uppgifter som registrerats har varierat under de första uppbyggnadsåren, men i stort insamlas för varje patient som utskrivs efter avslutad vård på en särskild blankett "Statistikjournal A, B och C" fullständiga persondata, fyra diagnoser, antalet vårddagar, sju operationskoder, vid olycksfall kod för vad som framkallat olycksfallet, vid förgiftningsfall kod för det medel som framkallat förgiftningen. Dessa uppgifter skrivs ut av datorer i listform på papper. Här är att märka att man fortfarande använder respektive sjukhus och klinik som första sorteringsgrund samt först i tredje hand diagnoskoden. Dessa listor är således ganska konventionella diagnosregister eftersom de ordnats klinikvis såsom register till journaldossiererna. Men det nya ligger i att man inte nöjt sig med dessa diagnoslistor utan utnyttjat datateknikens möjligheter att sortera materialet efter olika sökbegrepp. Man har gjort sammanställningar som visar utskrivningar och vårddagar fördelade efter kön, ålder, huvuddiagnos, geografiska områden samt andra uppgifter av värde som faktaunderlag för sjukvårdsplaneringen. Genom att magnetbanden är bevarade, finns här en potentiell möjlighet att göra sammanställningar som visar utvecklingen under längre tidsperioder. Genom att nomenklaturen för diagnosregistreringen ansluter sig till världshälsoorganisationens nomenklatur vidgas möjligheterna för internationella jämförelser. Från de första diagnosregistren från 1800-talets slut på kortlappar som enbart redovisade den egna kliniken har vi alltså nu fått en diagnosregistrering som är avsedd att omfatta hela riket och som kan ges internationell anknytning. J ag nämnde nyss att journalrullan nuförtiden inte överallt innehåller diagnos. Vid de kliniker jag här ofta nämnt som exempel finns förutom namn, födelse- och inskrivningsnummer endast en markering om att uppgifter för statistikjournalen har inlämnats - den har alltså blivit en ren hjälpliggare. Nu är förlusten inte så stor: i realiteten har man något utförligare uppgifter i blanketterna för diagnosstatistiken samt i datorns utskrift av diagnosregistret, de förra ordnade efter år, klinik och födelsenummer, den senare efter år, klinik och diagnoskod. 11

13 Jan Frisk Moderna patientregister I och med att man samlat in data för en diagnosregistrering omfattande hela sjukvårdsregioner och bearbetar dessa maskinellt ligger det ju nära till hands att sortera samma faktamaterial inte på diagnos utan på patient. Härigenom kan man skapa stora dataregister med vilka man kan söka en patient oavsett vilket sjukhus eller vilken klinik han besökt. Diagnosregistren är utskrivna på papper i listform årsvis i efterhand. För patientregistren har man däremot behov av att snabbt få fram uppgifter och man har dessutom krav på att de ständigt skall vara aktuella. Detta har gjort att man på det datalagrade patientregister som redan är i bruk i Danderyds sjukhus utanför Stockholm använder sig av direkt tillgång till datorns uppgifter. Genom att slå in patientens personnummer erhåller man uppgift om bl.a. vid vilka kliniker inom landstingsområdet han tidigare vårdats och var det således finns journaluppgifter att hämta. Register av denna typ planeras nu på andra håll i riket. Eftersom vi senare i dag skall diskutera sociala myndigheters arkiv, kan jag nämna att liknande dataregister över aktuella socialdossierer redan finns i drift i Göteborg. Det kan här påpekas att dessa nya dataregister utgör register till de konventionella pappersjournalerna. Databehandling och datalagring av hela sjukjournaler tycks fortfarande vara som en hägring vilken förflyttar sig allt längre bort mot horisonten ju mer man strävar efter att nå den. Men genom att efter hand förse det datalagrade patientregistret med vissa kompletterande uppgifter som t. ex. blodgrupp, överkänslighet för vissa mediciner m. m. kommer det att få alltfler funktioner. Vi har här sett hur man först registrerade alla uppgifter rörande en patient i den inbundna journalrullan. Genom att rullan efter hand försågs med ett alfabetiskt register utgjorde den samtidigt ett register till de vårdade patienterna och gav dessutom uppgift om diagnos. Journalrullans roll som sjukjournal övertogs av journaldossiererna, dess roll som patientregister har övertagits av fristående patientregister, dess roll slutligen som diagnosregister har övertagits av fristående diagnosregister. 12

14 Sveriges pressarkiv och pressmuseum A v arkivarie Leif Gidlöf Sveriges pressarkiv och pressmuseum kommer i maj 1972 att kunna se tillbaka på en 25-årig tillvaro. Den 21 maj 1947 konstituerades Föreningen Sveriges tidningsmuseum, som det ursprungliga namnet var, på förslag av en arbetsgrupp tillsatt gemensamt av Publicistklubben, Tidningsutgivareföreningen, Journalistföreningen och Typografförbundet Arbetsgruppen leddes av dåvarande chefredaktören för Dagens Nyheter Sten Dehlgren och tidningsmannen och presshistorikern Gunnar Bjurman. Redan på 30-talet hade tanken på ett pressmuseum kommit upp internt inom Publicistklubben. Det omedelbara incitamentet blev emellertid utställningen på Skansen 1945 med anledning av den svenska pressens 300-årsjubileum, som samlade besökare. Man kan erinra sig, att den tidigaste föregångaren till Postoch Inrikes Tidningar, Ordinari Post Tijdender, utkom med sitt första nummer i januari Verksamheten drivs fortfarande i föreningsform med årsmöte, fastställda stadgar och vald styrelse, vars verksamhetsberättelser regelmässigt trycks. I styrelsen företräds i första hand pressen men även pressforskningen och arkivsidan. Institutionens anställda personal har hittills huvudsakligen rekryterats från olika delar av pressområdet Vid starten 1947 uppgick medlemsantalet till ett 70-tal juridiska och ett 40-tal fysiska personer. Vid utgången av 1971 kunde föreningen räkna 110 branschföretag, 27 pressorganisationer och 252 enskilda personer som medlemmar. Tidningar och tidningsföretag betalar årsavgift efter upplaga, medan organisationer och enskilda betalar en fast avgift. Föreningens allmänna syftning framgår kortast av stadgarnas l (1966), som anger som dess uppgift att "åstadkomma, vidmakthålla och vidareutveckla ett arkiv och museum för tidningsoch tidskriftsverksamhet och att därmed stödja tidningskunskap och pressforskning samt att verka för att enskilda tidningar samlar och till pressarkivet som gåva eller deposition överlämnar material av presshistoriskt intresse". Till detta kan läggas att även andra arkiv med pressanknytning än tidningsarkiv tas emot och att egenskapen av forskningsarkiv 13

15 Leif Gidlöt numera utvecklats till att klart dominera över museiverksamheten. Efter att en längre tid ha hållit till i provisoriska och splittrade lokaler erhöll pressarkivet en förbättring genom inflyttningen i Lillienhoffska huset vid Medborgarplatsen i Stockholm 1963/4. Att lokalerna är inrymda i en byggnad uppförd på 1670-talet och klassad som kulturhus har emellertid medfört arkivtekniska olägenheter som ojämn temperatur och luftfuktighet samt låg brandsäkerhet. Däremot har installerats moderna stålhyllor, dock inte compactussystem, som omöjliggörs av tekniska skäl. Institutionen disponerar i huset ca 400 m2 i tre plan, varav museum och expedition respektive arkiv och bibliotek upptar hälften var. Någon särskild forskarsal har av utrymmesskäl inte kunnat avskiljas, utan ett antal forskarplatser har iordningställts i arkivlokalerna. Av en personal på sammanlagt fyra personer tjänstgör endast en på heltid. Den nuvarande föreståndaren tjänstgör samtidigt på riksarkivet. Föreningen åtnjuter numera statligt och kommunalt anslag för sin verksamhet. Emellertid svarar pressen och dess organisationer samt enskilda medlemmar genom medlemsavgifter och anslag ännu för över 60 % av budgeten. Museet var ursprungligen tänkt som kärnan i föreningens verksamhet. Det bygger dels på diverse teknisk apparatur av typografisk och telekommunikationskaraktär, dels på pressanknutna föremål med konstnärligt eller dokumentärt värde. Den stående utställningen bygger också på speciellt arrangerade montage. Ur forskningssynpunkt - liksom ur konstnärlig synpunkt - intressant är samlingen av tidningsteckningar. Inte minst Edvard Forsströms ( ) politiska karikatyrer från årtiondena kring sekelskiftet har utnyttjats i en rad nyare avhandlingar, då inte bara som illustrationer utan som exponenter för en tidigt viktig del i den politiska opinionsbildningen. Ivar Starkenberg ( ) och Leo von Malachowski (f 1901) är också företrädda' med större teckningssamlingar. Vid sidan av en stående utställning har ett antal temainriktade specialutställningar arrangerats under senare år, vilka bl. a. behandlat pressens pionjärgestalter, tidningen ldun samt - i anslutning till ett pågående forskningsprojekt i Göteborg - den äldre arbetarpressen. Biblioteket innehåller i första hand referenslitteratur inom presshistoria och allmän pressvetenskap. Därutöver återfinns i växlande utsträckning tidningars och pressorganisationers eget tryck (verksamhetsberättelser, årsböcker, meddelande- och cirkulärserier, personaltidningar m. m.), facktidskrifter, avtalstryck inom 14

16 Sveriges pressarkiv och pressmuseum pressområdet. kongress- och mötestryck. skönlitterära verk av tidningsmän samt bibliografier och matriklar. Samlingen av äldre tidnings- och annonstaxor går som längst tillbaka till 1870-talet. Denna typ av tryck föreligger numera i samlad form i AB Tidningsstatistiks produktion (TS-boken m. fl. på lösblad). som ger en fortlöpande statistisk dokumentation. Tidningssamlingen - där en koncentration skett till det svenskspråkiga materialet- består av exemplar. som på olika sätt belyser tidningarnas interna utveckling tekniskt och redaktionellt. Dit hör första- och sistanummer. jubileumsnummer. special- och extranummer samt vissa serier av specialtidningar och löpsedlar. Löpande tidningslägg förvaras alltså i princip inte. Detta skulle innebära utrymmes- och avgränsningsproblem. som på intet sätt skulle svara mot vinsten för forskarna. eftersom möjligheterna i Stockholm att i andra institutioner begagna tidningslägg i original eller mikrofilm är mycket goda. En relativt omfattande klippsamling täcker in tidningsmäns biografica samt pressförhållanden i allmänhet. Här sker en löpande bevakning. Klipp om olika pressfrågor ingår också i Publicistklubbens och Tidningsutgivareföreningens överlämnade arkiv. Kortregistret över pseudonymer och signaturer har lagts upp under en längre tid och innehåller nu närmare kort. Jämte problem rörande tidningarnas ägareförhållanden och upplagesiffror hör just identifikationer av artikelförfattare med hjälp av signaturregistret och tidningarnas medarbetarregistratur till de vanligaste forskarförfrågningarna brevledes. Arkivets ökande dominans återspeglas i antalet forskarbesök. som stigit från till Underlaget och intresset för pressforskning har breddats på senare år inom framför allt universitetsämnena historia. ekonomisk historia. litteraturvetenskap och statsvetenskap samt i form av uppdragsforskning inom massmediaområdet. Dessutom kvarstår givetvis tidningarnas och pressorganisationernas intresse för forskning i den egna historiska utvecklingen. Universitetsforskningens tendens att organiseras i projekt har även resulterat i projekt inom pressforskningsområdet. särskilt vid litteraturvetenskapliga institutionerna i Lund och Uppsala samt statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Av arkivets bestånd på ca 600 hm svarar det stora TT-arkivet för 55 %. företagsarkiv (särskilt tidningar) för 30 %. föreningsarkiv (särskilt pressorganisationer) för 10 % och personarkiv för 5 % Tyngdpunkten i tiden ligger helt naturligt på 1900-talet. Även 15

17 Leif Gidlöf 1800-talets senare hälft är emellertid representerad. Särskilt märks Rudolf Walls korrespondens (1850-talet-), Aftonbladet (strödda handlingar , ), Svenska Telegrambyrån (1867-), Publicistklubben (1874-), Dagens Nyheter (1878-) och Stockholms-Tidningen (1892-). Insamlande och förvaring av tidningsarkiv nämns särskilt i stadgarna men har egentligen först från 1960-talets mitt- genom accessionerna från Dagens Nyheter och stockholms-tidningen - nått någon större omfattning. Dagens Nyheters (1864-) arkiv på ca 50 hm överlämnades 1964 i samband med tidningens 100-årsjubileum. Det har hittills i första hand utnyttjats av docent Jarl Torbacke för forskningar till tidningens historia , ett arbete som i tiden knyter an till Leif Kihlbergs historiker inom perioden Kihlberg ansluter ju i sin tur till Gudmar Hasselbergs biografi över Rudolf Wall. I arkivet ingår styrelse- och bolagsstämmoprotokoll , medarbetarregistratur , redaktionsjournaler och räkenskaper Chefredaktören Sten Dehlgrens och tekniske direktören Tor Roxendorffs korrespondens respektive bildar två längre serier. Bland personarkiven återfinns de tidigare chefredaktörerna Rudolf W alls och Otto von Zweigbergks korrespondens. Från Stockholms-Tidningen ( ) överlämnades strax efter nedläggningen ett arkiv av inte fullt samma storleksordning som Dagens Nyheters. Däri ingår bolagsstämmo- och styrelseprotokoll , medarbetarregistratur , direktionens korrespondens , kulturredaktionens korrespondens , korrespondens med utlandskorrespondenterna och chefredaktörerna Börje Brilioths, Carl Kreugers, Gustaf Näsströms och Victor Vindes korrespondens Räkenskaper och diverse journalserier ligger inom perioden Bland äldre fragment märks handlingar härrörande från chefredaktören Anders J eurling samt strödda kontrakt. Svenska Dagbladet (1884-) har deponerat sitt medarbetarregistratur Som nämnts går Dagens Nyheters motsvarande registratur tillbaka till 1908 och stockholmstidningens till Det från Aftonbladet (1830-) överlämnade arkivet faller huvudsakligen inom Kreugerperioden ( ), främst olika journalserier, distributionsrapporter, räkenskaper och diverse statistik. Före 1932 ligger vissa 1800-talsfragment (kassabok , 16

18 Sveriges pressarkiv och pressmuseum strödda protokoll ) samt professor Gustaf Retzius' stora manuskriptarkiv från chefredaktörstiden oktober november Arkivet från Svenska Morgonbladet (Morgonbladet) ( ) upptar ca 20 hm och innehåller bolagsstämma- och styrelseprotokoll , aktieböcker , korrespondens och räkenskaper A v landsortstidningar återfinns smärre arkiv från Skaraborgaren, Västernorrlands Allehanda och Västerviks-Posten. Skandinaviska Tryckeriaktiebolaget har ett speciellt intresse genom sina betydande ägarintressen i stockholmspressen kring sekelskiftet. Protokoll, räkenskaper och strödda handlingar har bevarats inom perioden Ä ven från pressorganisationerna har arkivalier överlämnats. Av centrala organisationer är Publicistklubben (PK), grundad 1874, äldst. Publicistklubbens ideella och allmänkulturella inriktning har gjort den till ett forum för frågor som pressetik, tryckfrihet och sekretess, journalistutbildning. Protokoll med bilagor , liggare över medlemmar m. m., korrespondens , diverse ämnesordnade handlingar samt räkenskaper upptar ca 15 hm. Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) bildades 1898 som en tidningsföretagens organisation med både dags-, vecko- och vissa facktidningar som medlemmar. Regionalt har skett en indelning i kretsföreningar. Hittills överlämnade delar av arkivet ligger i storleksordningen 20 hm. I arkivet ingår kopior av föredragningslistor och protokoll , cirkulär 1947-löpande, medlemsuppgifter , upplageuppgifter , uppgifter om pappersförmedling , ämnesordnade handlingar (dossierer) samt räkenskaper (huvudböcker, dagböcker, kassaböcker m. m.) bildades en arbetsgivarsektion inom TU, vilken 1935 blev fristående under namnet Tidningarnas Arbetsgivareförening (T A). Från TA har överlämnats cirkulär löpande, medlemsböcker samt räkenskaper (huvudböcker, dagböcker, kassaböcker m. m.) Av övriga organ med nära anknytning till TU återfinns arkivalier från bl. a. dess veckopressektion Vectu, Mellersta kretsen, Smålandskretsen, stockholmspressens ekonomiska förening, Pressens förtroenderåd och några kommitteer. Svenska Journalistförbundet. (tidigare -föreningen) har från bildandet 1901 haft en facklig inriktning och är numera anslutet till TCO. Från SJF föreligger protokollskopior samt strödda äldre handlingar. 2 - Arkiv, samhälle.. 17

19 Leif Gidlöt Pressorganisationernas tryck ingår som nämnts i prmctp i biblioteket. Dit hör PK's årsberättelser (årsböcker), meddelanden och matriklar från 1881, TU's och TA's meddelanden, verksamhetsberättelser, matriklar och övriga publikationer från 1912 samt SJF's matriklar från 1902 och kongressprotokoll från Till representerade pressorganisa tioner hör också U t ländska pressföreningen i Sverige. Pressens Opinionsnämnd tillkom 1914 som en heders- och skiljedomstol för pressen med representation för de stora pressorganisationerna samt juridisk expertis. Nämndens akter i behandlade mål jämte diverse räkenskaper upptar 3 hm. A v tillfälliga föreningar utan egentlig pressanknytning kan nämnas Antifascistisk samling, Folkfronten och Svenska hjälpkommitten för Spanien, varifrån arkivfragment från åren närmast före 1939 medföljt en klippsamling från Ture Nermans tidning Trots Allt!. Materialet från Tidningarnas Telegrambyrå (TT) bildar både genom sin storlek och speciella karaktär en särskild enhet inom pressarkivets bestånd, varav det omfattar över hälften eller närmare 350 hm. TT -arkivets kvantitativt helt dominerande huvuddel består av centralredaktionens ingående och utgående nyhetstelegram. Det fördelar sig i ingående utrikestelegram och , utgående utrikestelegram maj 1932-september 1933 och , utgående inrikestelegram och radionyheter 1939~1970. A v nyhetstelegrammen sker leveranser löpande med endast en kortare eftersläpning. Särskilt de ingående utrikestelegrammen uppvisar emellertid en så betydande ansvällning, att gallringsåtgärder i någon form torde komma att få övervägas. Utöver det jämförelsevis homogena telegrammaterialet ingår även strödda delar av TT's korrespondens m. m., däribland nyhetstelegram till och korrespondens med TT's utländska förbindelser juli 1939-juni 1940 (fr a Reuters i London, Agence Havas i Paris, Contelunion i Berlin och Tass i Moskva). Ritzaus bureaus telegram till TT's Malmöredaktion 8-9 april 1940 har likaså bevarats liksom filialens egna utgående telegram dessa två kritiska dagar. Vid sidan av det speciella materialet kring krigsutbrottet 1939 f 40 märks statistiska uppgifter rörande TT's utrikesförbindelser från 1929, handlingar från valbevakningarna , TTchefen Gustaf Reuterswärds korrespondens , inrikeschefen Ewald Beckmans korrespondens samt strödda volymer allmän korrespondens från

20 Sveriges pressarkiv och pressmuseum Mer omfattande forskning i TT -arkivet har de senaste åren fr. a. bedrivits av docent Stig Hadenius i Göteborg för ett arbete till TT's 50-årsjubileum Detta har till största delen kunnat ske i form av inlån till Göteborg. Ett material av liknande typ som TT -telegrammen utgör en samling nyhetsbulletiner från Svensk-norsk Pressbyrå TT inledde sin verksamhet 1921 och ersatte då som nyhetsförmedlare den 1867 grundade Svenska Telegrambyrån. Svenska Telegrambyråns ingående nyhetstelegram (delvis- 1911) uppgår till 45 hm. Vi har alltså en i det närmaste total lucka i nyhetstelegrammaterialet Att driva en aktiv inventerings- och insamlingsverksamhet är och har varit en principiell ambition, som emellertid nu väsentligt begränsas av att accessionsutrymmet sjunkit under 10 %- Detta måste i sin tur delvis tas i anspråk för vissa åtagna löpande accessioner till TT -arkivet. Vidare har ordnings- och förteckningsarbeten av personella skäl och genom löpande arbetsuppgifter inte kunnat föras framåt i önskvärd utsträckning. Förteckningsbeståndet är sålunda ännu mycket ofullständigt. Institutionen befinner sig för närvarande i ett övergångsläge vad gäller verksamhetens omfattning och finansiering. Det utredningsarbete som bedrivits inom styrelsen under 1970 och 1971 har lett fram till en form av förstatligande och anknytning till riksarkivet av arkivet och vissa delar av biblioteket som förstahandsalternativ. Till denna slutsats har bidragit de praktiska svårigheter och kostnader, som skulle vara förenade med ett anskaffande av nya lämpliga lokaler, personalrekryteringssynpunkter samt allmänna rationaliseringsöverväganden. Vidare anknyter verksamheten numera i hög grad till vissa delar av det statliga arkivväsendets ordinarie och instruktionsmässiga uppgifter. Föreningens årsmöte den 12 maj 1971 anslöt sig till styrelsens bedömning. Föreningen föreslog därför i skrivelse till Kungl. Maj:t den 15 juli 1971 ett förstatligande i form av en integrering i riksarkivet samtidigt med en mot verksamhetens omfattning svarande pet:sonaltilldelning. Kungl. Majt har emellertid ännu inte tagit slutgiltig ställning till förslaget. Skulle ett förstatligande komma till stånd, har det betraktats som önskvärt att de arkivaliska bestånden, referensbiblioteket och den forskningsinriktade delen av verksamheten kan hållas samman inom riksarkivets ram. Begreppet Sveriges pressarkiv har vunnit hävd under en nu 25-årig existens. 19

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare De nordiska privatarkiven och deras förvaltare En jämförande undersökning av arbetet med privatarkivfrågorna vid de nordiska arkivverkens institutioner utförd på uppdrag av de nordiska riksarkivarierna

Läs mer

Efter. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser. Ingela Wadbring, Lennart Weibull & Annika Bergström (red.)

Efter. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser. Ingela Wadbring, Lennart Weibull & Annika Bergström (red.) Efter Synen på nedläggningen och dess konsekvenser Ingela Wadbring, Lennart Weibull & Annika Bergström (red.) Efter Arbetet. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser 1 2 Efter Arbetet. Synen på nedläggningen

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

Clios eller Mnemosynes tjänare? De västerländska arkivens uppfattning om sin uppgift och roll under olika tider

Clios eller Mnemosynes tjänare? De västerländska arkivens uppfattning om sin uppgift och roll under olika tider Clios eller Mnemosynes tjänare? De västerländska arkivens uppfattning om sin uppgift och roll under olika tider } U H ANI 5 AARENHEI MO I det finländska arkivverkets nya organisationsschema innehåller

Läs mer

Biblio tekenoch. från folkskola till e-böcker. Johan Svedjedal. Rapport från Svenska Förläggareföreningen

Biblio tekenoch. från folkskola till e-böcker. Johan Svedjedal. Rapport från Svenska Förläggareföreningen Biblio tekenoch BOK MARK NADEN från folkskola till e-böcker Johan Svedjedal Rapport från Svenska Förläggareföreningen Biblioteken och bokmarknaden från folkskola till e-böcker Johan Svedjedal Rapport från

Läs mer

ATT FORSKA I DET FÖRDOLDA

ATT FORSKA I DET FÖRDOLDA ATT FORSKA I DET FÖRDOLDA drömmar och vardag bland skuggdoktorander Paul P. Agnidakis Högskoleverket 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Utvärdering av verksamheterna inom Centrum mot våld i Umeå

Utvärdering av verksamheterna inom Centrum mot våld i Umeå Utvärdering av verksamheterna inom Centrum mot våld i Umeå På uppdrag av UFFE: Peder Karlsson Utredningskonsult, Fil Dr Sociolog Sammanfattning I rapporten redovisas resultatet av utvärderingen av verksamheterna

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Valfrid, Borås 2010. Att studera kulturpolitik. Anders Frenander (red.)

Valfrid, Borås 2010. Att studera kulturpolitik. Anders Frenander (red.) Valfrid, Borås 2010 Arkitekter på armlängds avstånd? Att studera kulturpolitik Anders Frenander (red.) Innehåll Svensk kulturpolitik under 1900-talet: Kulturpolitik vad är det? (Anders Frenander)... 1

Läs mer

Vetenskapen och biblioteken

Vetenskapen och biblioteken Vetenskapen och biblioteken en översikt av Sveriges universitetsoch högskolebibliotek Barbro Thomas Vetenskapen och biblioteken en översikt av Sveriges universitetsoch högskolebibliotek 1 April 2014 Grafisk

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Det diffusa tvånget Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning

Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning Rapport 23, 2007 Stefan Holgersson Polishögskolan I regeringens narkotikapolitiska handlingsplan för åren 2002 2005 betonades särskilt vikten av forskning

Läs mer

ALLT SOM KAN MÄTAS ÄR INTE VETENSKAP

ALLT SOM KAN MÄTAS ÄR INTE VETENSKAP ALLT SOM KAN MÄTAS ÄR INTE VETENSKAP en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet av Lennart Lundmark SKRIFTSERIE #4:2007 ALLT SOM KAN MÄTAS ÄR INTE VETENSKAP en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 ulf olsson 1 brukspojken som blev bankdirektör Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 Ulf Olsson innehåll Förord 7 Brukspojken

Läs mer

E.H. Carr. Vad är historia. Översättning: Birgitta Andersson Utgiven på svenska av Bokförlaget Prisma 1961

E.H. Carr. Vad är historia. Översättning: Birgitta Andersson Utgiven på svenska av Bokförlaget Prisma 1961 E.H. Carr Vad är historia Översättning: Birgitta Andersson Utgiven på svenska av Bokförlaget Prisma 1961 Innehåll Inledning... 1 1. Historikern och hans fakta... 6 2. Samhället och individen... 17 3. Historia,

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Riksbankens direktion och. från de första tio åren

Riksbankens direktion och. från de första tio åren Riksbankens direktion och arbetet med penningpolitiken erfarenheter från de första tio åren Mikael Apel, Carl Andreas Claussen o c h Petra Lennartsdotter 1 Alla tre författarna är verksamma vid avdelningen

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping Margareta Ågren en dag i taget En rapport om livet vid 92 års ålder Institutet för gerontologi Jönköping 2 FÖRORD Denna rapport beskriver vad livet i mycket hög ålder, och vägen dit, kan innebära. De som

Läs mer