Budgetberedning inför juni 2014 Brösarp. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetberedning inför 2015-2017 2 juni 2014 Brösarp. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!"

Transkript

1 Budgetberedning inför juni 2014 Brösarp Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

2 Dagens syfte Förutsättningar Delaktighet Ta fram underlag och inspiration till fortsatta diskussioner i respektive partigrupp inför höstens budgetarbete Inget fokus på preliminära ramar för driften

3 Ledord Hållbar utveckling

4 Befolkning

5 Befolkningsutveckling i Sydöstra Skåne

6 Befolkning i 5-års grupper invånare i maj 2014, + 46 invånare

7 Befolkningsförändring i viktiga grupper, senaste 12 mån Åldersintervall Antal per Ändring Födelse S:a S:a netto netto inflyttn utflyttn Summa Datum:

8 Nationell befolkningsutveckling

9 Befolkning, statistik 2013 Tomelilla Sverigemedel Invånare Medelålder Befolkningsökning - 0,2 2,4 Medinainkomst Skattesats 31,30 31,86 Andel högsloleutbildande 13,6 25,3 Förvärvsfrekvens 77,9 77,1 Öppen arbetslöshet 9,9 8,5 Andel förtidspensionärer 8,1 6,0 Andel företagare 11,1 6,8

10 Skolpeng och omsorgspeng

11 Skolpeng och omsorgspeng Ramen för skola och omsorg är bygd på volymen * a pris För att möta volymförändringar behövs buffertar Idag hanteras dessa av KS och verksamheten kan via sin nämnd äska om tilläggsanslag för ökad volym. Om volymen minskar, vad ska då hända? Vem ska egentligen få påsen med pengar och köpa, internt / externt, den skola eller omsorg som pengen är avsedda för: Verksamhetschefen? Kommunchefen? Någon annan? Förslag KS!

12 GEH och finansiella mål

13 Övergripande mål för God ekonomisk hushållning Ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning

14 2014 års finansiella mål Kommunen ska under femårsperioden, , ha ett genomsnittligt resultat före extraordinära poster och efter justering av den sociala investeringsfonden och före avsättning eller disponering av medel från RUR, som minst uppgår till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet bedöms bli uppfyllt Investeringsnivån för den anslagsfinansierade verksamheten, d.v.s. exklusive vatten/avlopp, ska under treårsperioden, , uppgå till 100 miljoner kronor och bör lägst vara 16 miljoner kronor per år. Målet bedöms inte bli uppfyllt, prognosen för årets investeringar, exkl. VA är 47,5 mnkr, enbart kalkylerna för dessa pågående eller beslutade projekt motsvarar 95 mnkr. Självfinansieringsgraden av kommunens samtliga investeringar ska under perioden vara lägst 100 % i genomsnitt. Målet bedöms bli uppfyllt, prognostiserat resultat 2014 på 16 mnkr ger en självfinansieringsgrad för de senaste fem åren på 100 %.

15 Övergripande mål Resultatmål Kommunen ska under den senaste femårsperioden ha ett genomsnittligt positivt resultat efter balanskravjustering och före avsättning eller disponering av medel från RUR, som minst uppgår till 2 % i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift Räcker 2 %?

16 Övergripande mål Investeringsmål Nettoinvesteringar får under den senaste femårsperioden i genomsnitt uppgå till högst 9 % av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift Har vi råd?

17 Övergripande mål Skuldmål Hur mycket kan vi låna? Under den senaste femårsperioden ska självfinansieringsgraden (avskrivningar plus balanskravsresultat i relation till investeringsvolym) uppgå till lägst 100 %. Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. nyupplåning ska undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras genom upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras.

18 Finansiering investeringar Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. nyupplåning ska undvikas. Undantag från självfinansieringsprincipen kan göras för enstaka strategiska nyinvesteringar Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras genom upptagna lån, men även med genererat kassaflöde, i den utsträckning det finns medel tillgängliga. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras. Medfinansiering från staten, regionen med flera. För varje nytt 10 mnkr lån kommunen tecknar kostar det motsvarande en undersköterska i ränta

19 Anpassa de finansiella målen till verkligheten! Låg skuldsättning och stora Investeringsbehov: Resultatmålet bör överstiga genomsnittskommunen Så långt som rimligt självfinansiera investeringar Investeringsutrymmet bedömas utifrån god ekonomisk hushållning med hänsyn till de övergripande finansiella målen

20 För låg resultatnivån med schablonuppräkning Höj resultatnivån så att investeringar får plats Konsekvens: Besparingar i driften Höj skatten Kombination

21 Gruppövning 1 Befolkning Hur många invånare ska det finnas i Tomelilla kommun 2020? I vilka område/tätorter ska kommunen öka i invånarantal? Vilken typ av bostäder ska nyproduceras och av vem?

22 Hur många invånare ska det finnas i Tomelilla kommun 2020? invånare kan uppnås genom att slå samman Tomelilla, Simrishamn och Ystad kommuner invånare om Tomelilla ökar i samma takt som det gör i dagsläget. Invånarantalet kan öka mer genom invandring samt satsning på bostäder, skola och service anses vara en realistisk men också optimistisk syn. En viktig fråga är: vem ska vi attrahera och hur? Enhetlig marknadsföring är viktigt! Detta uppnås genom att bestämma oss för vad vi vill och hålla oss till det Påverkningsbart är byggnation av bostäder samt skolresultaten, som måste förbättras. Tomelilla hinner inte öka kommunikationerna till 2020, men det är viktigt att invånarna kan bo i kommunen och pendla. Satsa på fler högskoleutbildade och fler jobb på hemmaplan.

23 Brösarp är det starka varumärket, men måste föryngras. Måste jobba på Tomelilla som varumärke. En analys och strategi måste göras; i nuläget jobbas det för brett och för suddigt. Max Det är vad kommunen klarar av! Det är viktigt att satsa på kärnverksamheterna. När det gäller infrastruktur finns det tre riksvägar och tre järnvägsstationer. I anslutning till dessa finns många möjligheter. För Brösarp finns det möjlighet att växa genom cykelväg. För att attrahera barnfamiljer bör det ske satsningar på skolorna. Innan sammagående med Simrishamns kommun kan ske måste Simrishamn jobba bort strukturella problem till 2020 förutsätter kommunikationer, bra skola och äldrevård samt sysselsättning. Vidare måste villor byggas. Cirka Kommunen behöver bostadsrätter, hyresrätter samt konceptboende, exempelvis billigare lägenheter för yngre. En plan som följs konsekvent är viktigt. Bra skolor och omsorg samt bra infrastruktur är viktiga faktorer.

24 Det måste finnas färdiga tomter att bygga på. Kommunen måste vara förberedd inför en ökning av invånarantalet. Kommunikationer, exempelvis bra järnvägsförbindelser, är av stor vikt. Nybyggnation bör ske där det redan finns god samhällsservice. Satsa på att de som redan bor här trivs.? invånare Frågan om ökat invånarantal känns inte riktigt relevant då de medel som är tillgängliga redan utnyttjas till max. Sammanslagning med Simrishamn skulle kunna vara en möjlighet. Dialogen kanske snarare skulle handla om hur man ska få barn och barnbarn att stanna kvar. Det borde fokuseras på en långsiktig tillväxt, inte en kortsiktig marknadsföringsplan.

25 I vilka område/tätorter ska kommunen öka i invånarantal? Relativt stort stöd för att satsa på stationsorterna och Tomelilla tätort. Få som ville satsa på västerut samt Ystad. Några såg Smedstorp som en möjlig satsning. Onslundas möjligheter och framtid diskuterades; hur ska området hanteras? I Onslunda finns bland annat skola och idrottshall, men begränsade kommunikationer i from av infrastruktur. En styrka är dock att skolorna kan hållas igång.

26 Vilken typ av bostäder ska nyproduceras och av vem? Österlenhem ska börja bygga. Förhoppningsvis följer privata aktörer efter, annars får Österlenhem fortsätta. Det är viktigt att projekten överlappar, att inte vänta med nästa projekt tills byggnationerna är helt klara. Det finns risker med kommunalt bostadsbyggande, varför det inte är lämpligt om bara Österlenhem bygger. Låt Österlenhem sätta igång. De måste dock bygga i takt med marknaden i enlighet med principen utbud och efterfrågan. Kommunen ska underlätta för privata aktörer. En tanke är att undersöka möjligheten att slå ihop Tomelillas, Ystads och Simrishamns bostadsbolag.

27 Gruppövning 2 Speed dating 3 grupper Leds av Ida, Anders T och Magnus Varje grupp får vardera 10 minuter med: Jonas: förskola, skola, gymnasium Elisabet: IFO, äldreomsorg, LSS, sociala satsningar Eva: Vem råder över pengapåsen? Resultatöverföring, buffertar Redovisning per grupp

28 Magnus grupp Stöd och omsorg: var ska demensboende ligga, utbildning av demenspersonal samt om Valkyrian ska anpassas till demensboende. Bättre genomströmning av försörjningsstöd. Trapphusboende avseende LSS (Svärdet) Barn och utbildning: positivt med satsning på specialpedagoger Administrativ hjälp till rektorer är det en fördel eller nackdel att ha hjälp ute på skolorna? Kastanjeskolans budgetavvikelse Fråga till Jonas: vilka/vilket äskande/n är viktigast? Svar: förskolan. Ekonomi: utrymmet? Har utnyttjat sparutrymmet där det gått. Fondera överskott? Var ska resultatnivån ligga? Volymförändringar positiv till att flytta pengapåsen till KS.

29 Anders grupp Ekonomi: var ska pengarna ligga? Nämnden går fri om KS som har helhetssynen får huvudansvaret. Nämnden medför en ökad insyn, KS innebär mindre insyn. (portionering/månad) Resultatöverföring över en treårsperiod. Frågan som uppstår då är: hur hanterar man överskott respektive underskott? Komplext, men möjlig lösning. Gällande resultatöverföring för skolan bör kortare beslutsvägar övervägas. Barn och utbildning: lokalhyra utanför skoltid vad ska ingå i skolpengen? En del lokaler användas inte 24 timmar om dygnet, men kostar även de timmar som lokalerna inte används. Det finns en skillnad mellan volymerna i skolan gentemot volymerna i boendena; det är svårt att hantera volymer i skolan, men lättare att hantera volymer på boende genom att personalen kan anpassas. Skillnaden innebär att en annan hantering behövs. Översyn av systemen måste ske. Stöd och omsorg: utöka ramen, men med det minska kostnaderna. Vad kostar förändring kontra resultatet av förändringen?

30 Idas grupp Barn och utbildning: förskola/skola/barngrupper vad kan väntas i framtiden, och är gruppernas storlek till belåtenhet? Föräldrarnas kontra skolans ansvar. Det är svårt att fånga upp föräldrar till föräldrarutbildningarna. Läxhjälp bör finnas i alla skolor. Ekonomi: vem ska ha ansvaret, KS eller nämnden? Helhetsansvar? Vem är beställare och vem är utförare? KS/nämnd Stöd och omsorg: snabbare anpassning till volymförändringar. Vid volymökningar vikarier? Vid minskningar hur engageras alla medarbetare? Hur skapas en flexibilitet hos personalen?

31 Gruppövning 3 Speed dating 4 grupper Leds av Ida, Anders T, Magnus och Margith Varje grupp får 10 minuter med: Marina, Kultur och fritid samt Kost Jörgen: Samhällsbyggnad och investeringar Ulrika och Pia; fastighetsförvaltning och byggnationer Eva: Vilka finansiella mål ska gälla Resultat, Investeringsnivå, Skuldsättning Redovisning per grupp

32 Anders grupp Ekonomi: resultatmålen 4 %? Vad innebär det egentligen om kommunen får fler höginkomsttagare? Kanske inte leder till så mycket högre intäkter då kommunen får inkomstutjämning. Baden är en tickande bomb! För billigt inträde? Det har pratats mycket om utomhusbaden, men i praktiken har det inte gjorts så mycket. Behov av investeringar och re-investeringar? Det finns en mental föreställning om att det är långt till Onslunda, närmare bestämt att det är för långt för att åka och spela handboll i sporthallen på nämnd ort. Detta bör tas upp till diskussion. Kommentar från annan grupp: lokalen är inte gjord för handboll som sport! Samhällsbyggnad: Välagården förslag innan sommaren. Vad skulle det kosta exakt? Varför finns inte en lokalförsörjningsplan i Tomelilla? Österlenhem/Samhällsbyggnad: Familjecentralen kräver en ändamålsenlig lokal. Lokalutnyttjande i skolan. Arbetsmiljöinspektionen fungerar inte.

33 Samhällsbyggnad: investeringar bibehålla, minska eller öka nivån? Komma ifrån att använda investeringar till drift. Slå samman Samhällsbyggnad med Simrishamn i ett bolag för mer flexibilitet? Margits grupp Kultur och fritid: Soffta hur mycket ska investeras i en lokal som inte är kommunens? Förlägga till Välagården så småningom. Ska Kulturskola vara avgiftsfri eller inte? Eventuell problematik gällande närvaro om verksamheten blir avgiftsfri. Simhallen. Ekonomi: hur ska målet nås? Max 4 %. Föreslagna åtgärder är besparingar i driften, översyn av upphandlingar samt externt och internt samarbete. Riktlinje 100 mnkr. Prioritering långsiktighet. Upplåning koncernnivå: riktlinje 200 mnkr. Eventuellt sälja mer mark. Österlenhem/Samhällsbyggnad: underhålls-/investerings-/lokalplanen måste effektiviseras. Försäljning Brösarp? Konkurrensutsättning underhåll Hyreskontrakten måste effektiviseras, effektivare periodisering måste ske. Jämn hyra över hyreskontraktet.

34 Idas grupp Samhällsbyggnad: investeringsutrymmet är inte så stort hur löses detta? Hur blir Samhällsbyggnad lönsamt, det vill säga hur tjäna pengar på SB? Det finns inte så mycket att sälja. Göra VA-bolag och delar av Samhällsbyggnad gemensamt med Sjöbo. Österlenhem/Samhällsbyggnad: marknadsvärdet är högre jämfört med det bokförda värdet. Vid ytterligare byggnationer måste försäljning ske, bland annat måste Brösarp sälja för att kunna bygga nytt. Underhållet är eftersatt. Bygga mer i tätorten. Vilka av kommunens fastigheter kan säljas? Barnvaktsstugan, lokstall. Ekonomi: klarar kommunen allt utan skattehöjningar? Ledarskap och ansvar vem och hur? Hur ökas kompetensen? Införandet av en treårsbudget skulle leda till större flexibilitet. Kultur och fritid: byggnader till Kulturskolan? Alla förutom de för dans och kör är klara. Handboll Aktivitetshus Finns eventuellt behov av lokaler för dans och gymnastik.

35 Magnus grupp Österlenhem/Samhällsbyggnad: underhåll av fastigheter. Lägga in underhåll i verksamheternas hyra. Öka nivån på underhållet. Varför är TIAB och Österlenhem två olika bolag? Slå ihop? Kommunen ska förvalta sina egna fastigheter. Samhällsbyggnad: bredband innebär både hot och möjlighet. Kommunen har liten erfarenhet av de tekniska aspekterna, men kan vara positivt för fastigheternas värde. Ny teknik inom Vård och omsorg banar för bättre service samt minskade kostnader. VA-planen nödvändigt med långsiktiga beslut. Det borde ställas högre krav på fastighetsägare avseende städning och uppsnyggning. Kultur och fritid: sträva efter en avgiftsfri Kulturskola. Önskvärt med bättre utnyttjande av hallarna. Ska alkoholenheten ligga under Kultur och fritid? Ett annat förslag är Miljöförbundet. Positivt att landsbygdsbiblioteken inte har försvunnit.

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 17 november 214 kl. 14. Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Innehåller kommunstyrelsens förslag till driftsbudget och investeringsbudget. LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 Postadress Besöksadress

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Från tunnelhus till museum!

Från tunnelhus till museum! Tomelilla kommun Från tunnelhus till museum! Årsredovisning 2005 Politisk organisation Verksamhetsorganisation VERKSAMHETSORGANISATION Team Samhällsbyggnad Team Hemvård Team LSS Team Medborgarservice Team

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Strategisk plan och budget 2015-2017 antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 11 Investeringar 2015-2017 20 Kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Strategisk plan och budget 2014-2016

Strategisk plan och budget 2014-2016 Strategisk plan och budget -2016-01-15 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 13 Kommunfullmäktige 25 Kommunens revisorer 26 Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 1 2011. januari - april

Delårsrapport 1 2011. januari - april Delårsrapport 1 januari - april INLEDNING Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SJÖBO I VÄRLDEN 4 Utvecklingen i världen 4 Kommunernas utveckling 4 Befolkning 5 Bostäder 6 Arbete 6 Årets viktigaste händelser

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande har ordet. Eighteen65. Tomelilla knutpunkten en bra bit av Österlen! Och en bra bit av Den flerkärniga miljonstaden SKÅNE!

Kommunstyrelsens ordförande har ordet. Eighteen65. Tomelilla knutpunkten en bra bit av Österlen! Och en bra bit av Den flerkärniga miljonstaden SKÅNE! INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet Eighteen65. Tomelilla knutpunkten en bra bit av Österlen! Och en bra bit av Den flerkärniga miljonstaden SKÅNE! Utmaningar som vi ska lyckas med, där vi

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges uppdrag... 4 2.1 Kommunfullmäktiges strategiska förutsättningar... 6 2.1.1 Finansiella mål (indikatorer)... 6

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Årsredovisning 2008 SIMRISHAMNS KOMMUN

Årsredovisning 2008 SIMRISHAMNS KOMMUN Årsredovisning 2008 SIMRISHAMNS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 1 Förvaltningsberättelse: Förvaltningsberättelse... 3 Särskilda mål... 11 Löpsedel 2008... 13 Fem år

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer