från Åbo Akademi Nr HERCULES gör storverk Stort EU-projekt forskar i effektivare dieselmotorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "från Åbo Akademi Nr 9 19.5.2006 HERCULES gör storverk Stort EU-projekt forskar i effektivare dieselmotorer"

Transkript

1 från Åbo Akademi Nr HERCULES gör storverk Stort EU-projekt forskar i effektivare dieselmotorer

2 EN FRÅGA FÅR SVAR Akademiskt skrivande Studerande och forskare får undervisning i akademiskt skrivande på engelska, men hur är det med det andra inhemska språket? Behövs det en kurs i akademiskt skrivande på finska för forskare, Camilla Kronqvist, ordförande för forskarföreningen? Jag tror nog att det finns ett behov för akademiskt skrivande på finska bland forskarna vid Åbo Akademi. Det här är färdigheter som normalt inte lärs ut och även om man kan finska kan det vara svårt med de termer som används inom ens eget forskningsområde på finska. Vid Åbo Akademi har man förbisett finskan och mera siktat in sig på engelskan som det andra forskarspråket. Jag tror att det här dels beror på att engelska är ett viktigt språk ifall forskare vill vara med inom den internationella forskningen och dels på att Åbo Akademi är ett svenskspråkigt universitet. Det finns många forskare som idag kan finska men det finns nog ett behov för fler. Jag tror att det är en hög tröskel för många att just skriva finska som forskarspråk för de är rädda att misslyckas. Med en kurs i akademiskt skrivande skulle man säkert kunna sänka tröskeln och på det viset få fler forskare intresserade att röra sig inom sitt eget forskningsområde också på finska. Det skulle nog vara bra ifall forskarna vid Åbo Akademi skulle kunna delta i den finska forskningsdiskussionen inom respektive ämne. Vi får se vad framtiden för med sig på detta område, säger Camilla Kronqvist. -JA 2 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI Kommuner viktiga för demokratin Tarja Halonen gästade symposium i Åbo Hur skall kommunerna kunna ge sina invånare jämlik service var en av frågorna som diskuterades under det nordiska symposiet som ordnades i Arken den 4-5 maj. Symposiet behandlade möjliga spänningar mellan mänskliga rättigheter och demokrati ur ett nordiskt välfärdsperspektiv och gick under namnet Human rights as a challenge to nordic democracy. Symposiet arrangerades av institutet för mänskliga rättigheter i samarbete med Nordforsk och hade fått in cirka 100 registreringar från intresserade deltagare Symposiet är en nordisk tradition som startade i slutet av 1980-talet och arrangeras de vart tredje år under olika teman. Som sakkunniga den första dagen fungerade bland annat rikets president Tarja Halonen, FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter Doktor Bertrand Ramcharan och presidenten för Finlands högsta domstol Pauliina Koskelo. Halonen tog bland annat upp Föreningen Nordiska museets och Skansens Vänner håller sitt årsmöte den 9 maj på Nordiska museet. Då utdelas för sjätte året Arturpriset på kr till Ulrika Wolf-Knuts, professor i folkloristik vid Åbo Akademi. Motiveringen lyder: Arturpriset 2006 tilldelas Ulrika Wolf-Knuts för sitt engagerande arbete med att främja folkloristisk forskning, utbildning och folkloristiskt samarbete både i ett nordiskt och internationellt perspektiv. Ulrikas specialområden är folktro, nostalgi, fi nlandssvensk folklore och identitet. Hon har under två decennier ägnat sig åt att bygga upp och kommunernas autonoma ställning som en viktig del i upprätthållandet av den finländska demokratiska modellen. Växelverkan mellan kommuner och stat är en viktig del i demokratin men sätter också höga krav på båda parter i att få ett fungerande system, säger Halonen. Det är viktigt att kommunerna detaljerat planerar sin resursfördelning så att de kan erbjuda jämlik service för alla sina invånare. Enligt Halonen är de finländska kommunerna i en svår sits då resurserna hela tiden minskar och befolkningen åldras. Det finns ingen entydig lösning på resursbristen och staten kan inte heller hela tiden skjuta till pengar då den också fungerar med knappa resurser. En lösning som president Halonen betonade är att kommunerna kunde gå igenom de tjänster de erbjuder för att se ifall de kan effektiveras, inte dock göras snabbare utan endast förbättras. Halonen ansåg att den fria eu- Arturpriset till Ulrika Wolf-Knuts vidareutveckla folkloristiken vid Åbo Akademi till en vital och spännande mötesplats. Hon har väckt många studenters intresse för folkloristik och är en motiverande och inspirerande föreläsare. Wolf-Knuts har bland annat varit utgivare av Nordic Yearbook of Folklore och koordinator för projekten Nordiskt nätverk för folkloristik och The Folklorist s fi eldwork and archiving as a process. Hon har arbetat inom Folklore Fellows Summer School, Nordiska institutet för folkdiktning, Coimbra Group of Folklore och traditionsvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland.

3 Tarja Halonen tror att EU i framtiden består av regioner istället för nationer som i dag. ropeiska arbetsmarknaden utgör en utmaning för Finland. Det gäller att hitta ett sätt att locka hit behövlig arbetskraft tillika som man ser till att alla mänskliga rättigheter fullföljs för dem som kommer hit. Ett resultat av den fria arbetsmarknaden är att finländsk vårdpersonal flyttat till England och Norge i jakt på bättre löner och drägligare anställningsförhållanden, säger Halonen. Enligt president Halonen bör Finland förbättra arbetet mellan stat och kommun och genom den växelverkan arbeta för ett fungerande samhälle. Halonen betonade att både stat och kommun bör ta de internationella mänskliga rättigheterna och lagarna i beaktande i beslutsprocessen. Vi är inte ensamma här och vi måste beakta våra grannar, säger Halonen. Jag förväntar mig mindre individualism och mera samarbete över gränserna i framtiden. Kommissionär Ramcharan pratade på symposiet om demokratisk legitimitet som en lösning till världsproblemen och den terrorism som präglar världen idag. Enligt honom är de fundamentala rättigheterna de viktigaste, det är genom dem som de mänskliga rättigheterna uppkommer. Mänskliga rättigheter är en självklarhet i de nordiska länderna och fastän Norden inte är lika som rättvisa har den nordiska modellens erfarenheter påverkat många länders rättsbeslut, säger Ramcharan. Han betonade att demokratisk legitimitet borde vara bundet till grundlagen och ett rättesnöre för alla länder både nationellt och internationellt. Alla länder men speciellt de nordiska länderna skall granska ifall de följer de internationella mänskliga rättigheterna då det görs beslut. Länderna skall följa sina internationella plikter för att visa gott exempel för de mindre demokratiska länderna i världen, sade Ramcharan. Enligt Ramcharan kan den demokratiska legitimiteten förhindra att konflikter och krig bryter ut. Han påpekar att den marknadsbundna demokratin och de mänskliga rättigheterna skapar jämlikhet och effektivt och rättvist fördelar resurserna inom och mellan länderna. Det krävs ändå mycket arbete och mycket hjälp från det internationella samfundet för att fattiga länder skall kunna uppnå demokratisk legitimitet, säger Ramcharan. Ifall länderna lyckas uppnå det kan de förebygga problem som fattigdom och konflikter inom landet och därmed hjälpa till att förebygga terrorism. JESPER ALM INNEHÅLL NR 9/2006 Kommuner viktiga för demokratin President Halonen gästade symposium i Åbo... HERCULES gör storverk Förbättrar effektivitet och miljövänlighet... Ny innovationsombudsman i Åbo Mauno Kangasaho tillträder i höst... Nej till bolagiseringen av ÅA Ses som ett hot mot de fria vetenskaperna... Veckans skribent: Fjalar Finnäs Hyyppä-fenomenet På jakt efter Mannens psyke Kända genusforskare samlades i Åbo... Personalspalt Dansa i sommar!... Insändare Mer om doktorandens levnadssituation... Nya publikationer Nytt från ÅA:s tryckeri och PF... Baksidan Floror i farten Disputationer Annonser och kungörelser MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI 3

4 HERCULES gör storverk Förbättrar effektivitet och förhindrar NOx- och sotutsläpp från dieselmotorer Herkules i den grekiska mytologin gjorde tio stycken storverk. Organisatörerna för HERCULES -projektet har inte gått riktigt lika långt och har istället nio stycken storverk, eller arbetspaket, som ska genomföras. Projektet intiterades av Wärtsila och Man B&W och det sparkade igång år 2004 för att förbättra effektivitet och miljövänlighet i marina dieselmotorer. De två företagen rår tillsammans över runt åttio procent av marknaden för dessa. Projektet är även ett EU-projekt där de deltagande länderna uppgår till hela tio stycken. Målet med projektet är alltså att utveckla nya teknologier för att bland annat drastiskt reducera gasutsläpp och finpartikelemissioner från marina dieselmotorer. 4 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI Man vill också öka effektiviteten, det vill säga åstadkomma mindre bränsleförbrukning i förhållande till energimängden som produceras. Docent Pia Kilpinen är projektledare för den del av projektet som utförs vid Åbo Akademi. Hon berättar att man vid ÅA är en del av arbetspaket nummer två inom projektet. Arbetspaketet går under namnet Advanced combustion concepts, alltså fritt översatt avancerade förbränningskoncept. Det är nya förbränningskoncept som vi försöker utveckla. Vi vill förbättra CFD-beskrivningen (eng. Computational Fluid Dynamics) av motorerna, säger Kilpinen. Bra resultat i Åbo ÅA-enheten är långt ifrån ensamma i sitt arbetspaket. Nästan tio andra universitet är med om forskningen som gäller de avancerade förbränningskoncepten. Inom ett arbetspaket träffas de olika grupperingarna ett par gånger om året och går igenom de framsteg som har gjorts. Hela projektet, det vill säga alla nio olika arbetspaket, träffas en gång om året för en redovisning. Trots att det är väldigt många universitet inblandade tycker Kilpinen ändå att man har gjort en hel del framsteg här i Åbo. Jag har jobbat med Marcus Kavaljer och Jan Wennström som båda har gjort sina diplomarbeten under forskningens gång. Utöver de två nämner hon också José Rafael Hernández Carucci som en viktig medhjälpare i projektet samt Fredrik Östman som jobbar som doktorand gällande reglertekniska frågor i ett annat arbetspaket.

5 Både Kavaljer och Wennström har fått mycket goda betyg för sina arbeten och enligt Kilpinen ger det både Åbo Akademi, HER- CULES-projektet och Wärtsilä god reklam. I arbetet utnyttjades ett kommersiellt CFD-verktyg; STAR-CD. Detta verktyg har inte tidigare använts vid Laboratoriet för teknisk kemi. Arbetet var det första allvarliga försöket att CFDsimulera förbränning i marina dieselmotorer vid Åbo Akademi. Det är dessutom inga små kunskaper som krävs för arbetet. Du ska ha bra kunskaper i kemi, fysik, matematik och dessutom data. Det är en krävande uppgift och jag har haft turen att jobba med duktiga medarbetare som tycker om lagarbetet, säger hon. Jobbet kräver dessutom att man ska kunna gå igenom stora mängder data på ett vettigt sätt och kunna sortera ut det viktiga. De resultat som gruppen har kommit fram till har ännu inte helt fått den genomslagskraft som de hoppats på. Kilpinen är dock nöjd med resultatet som har visat nya vägar hur NO x bildas. Det som är problemet är att resultaten skiljer sig från tidigare mätningsvärden och man väntar spänt på en ny undersökning inom samma område som ska ge bättre uppbackning åt deras teori. Det borde gå att köra rakt igenom med naturvetenskapliga konstanter utan anpassningar till motorförhållanden och därmed kunna förutsäga resultaten. och därför är det enligt Kilpinen viktigt att man gör framsteg inom forskningen i ämnet. Också forskningen om finpartikelemissioner, som är utsläpp av mycket små partiklar från motorer, som till exempel sot (jämför en rykande bildieselmotor) är något som är ytterst viktigt enligt Kilpinen. Vi vet inte idag vilka av utsläppen som är skadligast och hälsoeffekterna av finpartikelemissionerna är en stor fråga idag. Partiklarna som släpps ut i luften sätter sig i lungorna precis som tobaksrök. Finpartikelemissionerna kan dock skilja sig från tobak i sammansättning och storlek. Problemet med dagens forskning inom ämnet är enligt Kilpinen att den är dyr. Det är väldigt svårt att mäta de olika skedena i en dieselmotor. Med de tryck och temperaturer vi har att göra med är det både dyrt och krångligt att göra mätningar och få fram trovärdiga resultat, säger Kilpinen. Målsättningarna högt satta HERCULES-projektet är ett av de största projekten som Wärtsila och Man B&W för tillfället har på gång och det är inga låga målsättningar man har inom projektet. Man har flera olika mål med projekt e t och hoppas att uppnå alla inom den treårsperiod som är utsatt. Ifall just detta projekt fortsätter efter tre års arbete återstår att se, men något projekt kommer i alla fall att fortsätta på vår forskning, säger Kilpinen. Målsättningarna inom projektet ligger på flera plan. Man vill bland annat minska bränsleförbrukningen, minska utsläppen av NO x och finpartikelemissioner samt öka motorens hållbarhet. Man vill dessutom förkorta den tid det tar för ett nytt koncept att gå från idé till marknad. I dagens läge är detta fem år. Man jobbar på många sätt inom projektet, det är långt ifrån endast teoretiskt forskning. Inom projektet gör man experiment i labb, bygger prototyper och utför tester med dem och man gör till och med verkliga testkörningar med vattentrafikerande fartyg. Och det är just det som hon hävdar skiljer HERCULES-projektet från andra projekt och gör det så intressant att jobba med. Det är ett väldigt konkret projekt. Målet är klart och medlen för att nå dit är väldigt praktiska, säger Pia Kilpinen. ROBIN SJÖSTRAND Hälsoeffekterna stor fråga Kilpinen som har blivit både diplomingenjör, licentiat och doktor vid akademin säger att projektet passar henne som handen i handsken. Det är roligt att jobba med ett projekt där direktiven är så klara. Dessutom får jag jobba med emissionskemi som är mitt eget område, säger hon. Marina dieselmotorer, som projektet till största delen handlar om, står för en stor del av Finlands NO x - och SO x -utsläpp MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI 5

6 Ny innovationsombudsman vid de tre Åbohögskolorna Mauno Kangasaho inleder tjänsten i Åbo hösten 2006 Mauno Kangasaho heter den nye innovationsombudsmannen vid Åbohögskolorna. Kangasaho blev vald till sin tjänst i förra veckan och kommer att påbörja sitt arbete i höst. Innovationsombudsmannen arbetar med alla tre Åbohögskolor, det vill säga Åbo Akademi, Turun Yliopisto och Turun Kauppakorkeakoulu. Han finns till för att hjälpa forskare föra fram innovationer, både uppfinningar och idéer. Till hans arbete hör även att hjälpa forskare skydda eller patentera sina uppfinningar. Det är från en sejour i Helsingfors som Kangasaho återvänder till Åbo, där han studerade som ung. Han inledde sin bana i början av sjuttiotalet med att studera biokemi vid Turun Yliopisto och har även studerat klinisk kemi vid Åbo Akademi. Efter det forskade han i fem år vid Tammerfors Universitet för att sedan bege sig till Esbo för att studera läkemedelsindustri. Efter detta jobbade han ytterligare ett par år i Åbo innan han styrde kosan mot Helsingfors. Han har även hunnit med en tur i Sverige. För ett par år sedan fanns det dåligt med jobb inom min bransch i Åbo, så jag sökte jobbet som innovationsombudsman på Helsingfors Universitet. 6 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI Närmare hemmet Kangasaho berättar att han trivts bra med jobbet, men valt att återvända till hemstaden eftersom han är bosatt i Reso och vill slippa pendla fram och tillbaka. På det sättet kommer han även närmare sin sambo. När det öppnades en plats här i Åbo blev jag naturligtvis mycket intresserad. Eftersom jobbet som innovationsombudsman dessutom är väldigt intressant tycker jag det ska bli roligt att få jobba här i Åbo. Den situation som Kangasaho har hamnat i här i Åbo är dock ny för honom. Att vara ansvarig för tre skolor är en utmaning. I Helsingfors var läget det omvända. Där var vi tre innovationsombudsmän vid Helsingfors universitet. Alla hade sitt eget ansvarsområde. Men i slutändan är det ju så att alla universitet är olika. Det blir alltså en allt-i-ett-situation för Kangasaho när han inleder sitt jobb i Åbo. Det som är bra med Åbohögskolorna att allt ligger så nära varandra. Det blir som en skola trots att det är tre olika. Det är en sak som underlättar för mig också. Mer än bara uppfinningar Kangasaho har hört enbart bra saker om Åbo som bas för uppfinningar. Det är alltså inte att få forskarna att uppfinna som är problemet utan att få dem att erkänna sina uppfinningar. Det är svårt att vara närvarande under hela processen, men jag vill locka folk till att vara mer framåt med sina innovationer. Kangasaho säger att han vill hitta ett nytt sätt att betjäna forskare vid högskolorna. Uppfinningar är naturligtvis en central del i innovationsombudsmannens jobb, men idag handlar det mer och mer om annat än bara dessa. Istället har det kommit en hel del andra innovationer med i bilden. Kangasaho intygar även att även humanister som i sig inte uppfinner konkreta saker också har nytta av en innovationsombudsman. Då handlar det ofta om så kallades sociala innovationer. Det kan handla om museirelaterade innovationer eller en företagsidé som faller inom ämnet konstvetenskap. Innovationsombudsmannen finns till för alla sådana idéer. Vad krävs det då för att kunna gå till innovationsombudsmannen? Enligt Kangasaho är det inte mycket. Det ska vara en låg tröskel för att komma in och diskutera sina idéer. I princip behöver man ingenting mer än någon slags bild av sin innovation. Då är det bara att ringa och beställa tid så ser vi över saken. Svenskan ska stärkas Den nya innovationsombudsmannen berättar att hans svenska har blivit lite rostig sedan han jobbade i Sverige, men att han nog kommer att ge betjäning även på svenska åt till exempel ålänningar och österbottningar som har svårt att förstå finska. Om de har tid kan vi gott kommunicera. Det tar lite längre att uttrycka sig på svenska, men det går. Om det är något ärende som brådskar så kan man alltid maila. Det är lättare att uttrycka sig skriftligt än muntligt. Kangasaho säger att han förstår svenska och det handlar mer om att damma av språket än att lära sig det på nytt. Förhoppningsvis kommer jag även att småningom ha stärkt min svenska tillräckligt mycket för att kunna ge service på flytande svenska, säger Kangasaho. ROBIN SJÖSTRAND

7 Mauno Kangasaho tillträder som innovationsombudsman i höst. Han tycker det är skönt att vara tillbaka i Åbo och hoppas väcka många innovationer inom Åbohögskolorna. MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI 7

8 Nej till bolagiseringen av ÅA Ses som ett hot mot de fria vetenskaperna och fördelarna är små inom akademin. Därför behövs en omfattande konsekvensbedömning av följderna av en bolagisering t.ex. för forskningen, undervisningen, användarstödet, handledningen och interna fortbildningen. Om MC blir ett bolag måste hela verksamheten omfatta den kommersiella medievärldens villkor, det handlar alltså inte om ett lättvindligt beslut varken för oss eller för ÅA överlag. Eftersom MC det senaste året etablerat försäljning av egna nya tv-programformat även på den internationella marknaden, skulle det antagligen vara lätttare att göra internationell business som ett eget bolag än som en del av ett universitet. I affärsvärlden finns en del fördomar om universitet som lite långsamma, byråkratiska och stela samarbetspartners och ibland har vi nog fått förklara vad MC riktigt är för något. Så på vissa arenor såsom den internationella tv-marknaden, kunde en bolagisering vara till nytta. Men då närmast så att bara en del av verksamheten skulle bolagiseras. Samtidigt är Yvonne Backholm mån om att påpeka förde- En bred konskevensbedömning av en bolagiserings alla möjliga effekter på ÅA:s verksamhetsförutsättningar är något t.f. direktör Yvonne Backholm på MediaCity i Vasa gärna efterlyser för att få fast grund för fortsatta bolagiseringsdiskussioner. Ab Åbo Akademi Oy. Det kommer knappast det svenskspråkiga universitetet i Finland någonsin att heta. Men undervisningsministeriet vill nu bolagisera i alla falla att vissa delar av ÅA och andra universitet. På ÅA har det hittills närmast varit fråga om tryckeriet, Fortbildningscentralen och MediaCity. Och alla de här tre enheterna är mycket tveksamt inställda till att bli egna bolag inom akademin. MediaCity (MC) i Vasa har länge även haft en framgångsrik kommersiell verksamhet i form av en kundtjänst som bl.a. hyrt ut den stora och topputrustade tv-studion, film- och tv-utrustning samt det nya idtv-labbet 8 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI till olika produktionsbolag och andra kommersiella aktörer i mediebranschen. Men t.f. direktör Yvonne Backholm är ändå inte direkt beredd att snabbt göra MediaCity till ett bolag. Att bolagisera en enhet inom ÅA kan få långtgående och oanade följder för den övriga verksamheten Fortbildningscentralens direkta koppling till det akademiska är ett viktigt varumärke för FC som direktör Christer Rosengren på FC i Vasa inte gärna avstår i från.

9 larna med en koppling till ÅA som ett universitet. En direkt koppling som har varit till nytta i Finland och som MC gärna inte avstår från. MC och ÅA har alltså redan idag nytta av varandra på många olika sätt. ÅA-helheten viktigast MC erbjuder än så länge gratis utrymmen, utrustning, handledning och användarstöd åt studerande, forskare, lärare och övrig personal i form av bl.a. idtv-labbet, en egen datorklass och en toppmodern studio med videobandnings- och editeringsutrustning. Det går att ha affärsverksamhet även utan en bolagisering. Det tycker jag både MC och många andra enheter inom ÅA länge har bevisat. Men viktigast är att se helheten och inte tro att pengarna börjar strömma in bara man bolagiserar. Bolag kan gå på förlust, marknaderna kan fluktuera kraftigt och ägarna måste vara beredda att satsa på lång sikt utan garantier för kommande vinster. MC liknar redan nu på flere sätt ett bolag, men samtidigt har vi ändå intresse av att stöda både medieundervisningen, personalfortbildningen och forskningen på ÅA utan att tvingas utgå från hårda kommersiella villkor. FC ute på begränsad marknad Påståendet att även ÅA:s fortbildningscentral (FC) skulle må bra av att bli ett bolag, har inom ÅA redan nu väckt diskussion. Medan en del finskspråkiga universitet planerar sammanslagningar och bolagisering av sina fortbildningscentraler, är man på svenskt håll mycket tveksam till tanken. På svenskt håll har vi en mycket begränsad och liten marknad vad fortbildning beträffar. Ordnar vi en kurs i ett speciellt ämne för en viss målgrupp, är marknaden avbetad och behoven täckta för en lång tid framåt. Det blir mycket svårt att komma upp i kommersiellt lönsamma volymer inom fortbildning på den här nivån på svenska i Finland eftersom våra målgrupper är så små, påpekar Christer Rosengren, direktör för FC i Vasa. Om FC blir ett eget bolag, avskärmas dessutom fortbildningen från den övriga akademiska verksamheten och den viktiga kopplingen till både undervisning och forskning vid olika enheter inom ÅA. Kopplingen till det akademiska har varit något av ett varumärke för hela utbudet på FC, en viktig del av vår profil utåt. För många av våra kunder innebär den en sorts kvalitetssäkring som de kan lita på då de anlitar oss. Christer Rosengren frågar sig även vad som vid en bolagisering händer med det viktiga statliga stödet t.ex. för specialkurser som annars skulle vara omöjliga att arrangera. Öppna universitetet bygger nästan helt på statlig finansiering och går inte att driva som ett vinstgivande företag. Som jag nu ser det, har vi på svenskt håll fler nackdelar än fördelar med en bolagisering av FC. Vi har redan nu den frihet och flexibilitet vi behöver och kan snabbt agera och möta kundens behov på fortbildningsmarknaden, säger Christer Rosengren. FC finansierar sig själv redan nu Endast procent, d.v.s. 2-3 av de anställdas löner vid själva FC i Vasa, finansieras numera av ÅA:s lönebudget. Resten av de totalt ca. 20 tjänsterna måste FC själv finansiera. De anställda får alltså lov att själva skrapa ihop pengarna till sin lön. Ett bolag gör därför knappast FC varken mer rationell eller effektiv än idag. OM FC blir ett bolag, kan det dessutom gå så att ÅA p.g.a. fortsatta statliga sparåtgärder på olika sätt tvingas minska på sitt eget totalansvar för vuxen- och fortbildningen. Med minskat intresse bland universiteten för fortbildning, minskar möjligheterna att klara av den allt mer viktiga tredje uppgiften, d.v.s. att samverka med och stöda närsamhället. Samtidigt stryps en viktig rekryteringskanal till universiteten, påpekar Christer Rosengren på FC i Vasa. Sambolag för tryckeriet i Åbo? Undervisningsministeriets önskemål om att universiteten skulle bolagisera en del av verksamheten, har satt fart på planerna att slå samman tryckerierna vid ÅA, Åbo Universitet och Finska handelshögskolan i Åbo till ett eget bolag. Vi har haft en första diskussion kring det här och utreder som bäst olika alternativ, men inga konkreta beslut har ännu fattats. I höst presenterar vi tre olika modeller för hur tryckerisamarbetet mellan universiteten i Åbo kunde se ut, berättar direktör Christer Bergman på ÅA:s tryckeri. Enligt Bergman är en bolagisering på gott och ont för ÅA som helhet. Ett gemensamt bolag ger vissa möjligheter till effektiviseringar men å andra sidan kan det innebära ökade kostnader för olika enheter vid ÅA. En hel del av vår service måste då bli avgiftsbelagd och att såsom nu t.ex. gratis distribuera avhandlingar och till endast materialkostnadspris trycka upp studiehandböcker varje sommar är då kanske inte längre möjligt. Jag är rädd för att ingen på ÅA får det bättre om tryckeriet bolagiseras, anser Christer Bergman som alltså liksom sina kolleger på MC och FC inte just nu ser akuta orsaker för en bolagisering av olika enheter på ÅA. ARI NYKVIST MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI 9

10 VECKANS SKRIBENT Tankar om Hyyppä-fenomenet DET ÄR MED BLANDADE KÄNSLOR som jag under flera år följt med det som jag skulle vilja kalla Hyyppä-fenomenet. Med detta avser jag inte enbart de forskningsmässiga resultat om finlandssvenskarnas hälsa och sociala kapital som fö rknippas med forskaren, läkaren Markku T. Hyyppä, utan i minst lika hög grad hur resultaten mottagits och spridits. I viss mån är detta ett exempel på hur en fjäder kan bli en hel höna bara budskapet är det rätta och det upprepas ett stort antal gånger. Redan en sökning på Google bekräftar att det är en allmän uppfattning att Hyyppä vetenskapligt bevisat att finlandssvenskarna, och mera sp ecifikt svenskösterbottningarna, lever längre än de finskspråkiga och att detta beror på en högre grad av s ocialt kapital, exemplifierat med körsång. Eftersom sanningarna även sprider sig i vetenskapliga kretsar och det verkar vara ytterst få som läst de artiklar som ligger till grund för allt detta, vill jag passa på tillfället till några kommentarer. DET HAR SEDAN LÄNGE VARIT väldokumenterat av flera demografiska forskare att finlandssvenskar lever längre än finskspråkiga. Längst lever man på Åland, och avsevärt kortare i östra än i västra Finland. Uttryckt i förväntad medellivslängd, som sammanfattar dödsriskerna i alla åldrar, är skillnaden mellan språkgrupperna på nationell nivå drygt tre år bland männen, och drygt ett år bland kvinnorna. Denna skillnad har hållits i det närmaste ko nstant under de senaste decennierna. De registerbaserade studier som utförts har också visat att skillnaderna kvarstår nästan oförändrade även fastän man beaktar ett stort antal bakomliggande faktorer såsom boenderegion, familjeställning, utbildning och socioekonomisk ställning. Tolkningen har varit att skillnaden kunde vara relaterad till livsstil eller ärftliga faktorer. Mot bakgrund av detta är Hyyppäs resonemang om kopplingar mellan socialt kapital och hälsa naturliga och tankeväckande. Eftersom Hyyppäs beskrivningar av vad som ingår i det sociala kapitalet är enbart positiva egenskaper eller fenomen, såsom hög tillit, samarbete, körsång, snapsvisor men mindre alkoholmissbruk, ingen barnaga och så vidare, har idéerna fått starkt gensvar. Det som ur vetenskaplig synvinkel är problematiskt är likväl att de empiriska beläggen är magra för att inte säga tvetydiga. Fjalar Finnäs är professor i demografi med statistik. Genomgående gäller att Hyyppä plockar fram fakta som stöder hans teorier och argumentation men bortser ifrån andra. DETTA GÄL LER redan när han skall illustrera hur långlivade vi finlandssvenskar är. Att det finns förhållandevis fler personer över 90 eller 100 år i bland svenskspråkiga än finskspråkiga i Österbotten används som bevis för dödlighetsskillnaderna. Problemet är bara att åldersstrukturen som regel mera är resultatet av geografisk omflyttning än av dödlighet. Om Hyyppä tog med även östra Finland i jämförelsen borde hans slutsats vara att man där är speciellt långlivade eftersom andelen åldringar är så hög. Den höga andelen i hög ålder förklaras dock av bortflyttning av unga, medan dödligheten hör till den högsta i landet. På motsvarande sätt är Hyyppäs beräkningar att svenskösterbottniska män lever drygt 8 år längre än de finskspråkiga männen grova överskattningar och främst ett utslag av olikheter i åldersfördelningen. Den faktiska skillnaden är även här cirka tre år. 10 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI

11 Eftersom Hyyppäs beskrivningar av vad som ingår i det sociala kapitalet är enbart positiva egenskaper eller fenomen, såsom hög tillit, samarbete, körsång, snapsvisor men mindre alkoholmissbruk, ingen barnaga och så vidare, har idéerna fått starkt gensvar. Den empiriska undersökning som framförallt ligger till grund för Hyyppäs argumentation om det sociala kapitalets betydelse bygger på en enkät till 2000 personer, som besvarades av 626 svenskspråkiga och 658 finskspråkiga österbottningar. Syftet var att utröna om svenskspråkiga har mera socialt kapital och om individernas sociala kapital inverkar på deras (självrapporterade) hälsa. De slutsatser som kunde dras var att svenskspråkiga har högre socialt kapital i termer av samhälleligt engagemang, tillit och körsång. Av de variabler som avsåg att mäta graden av socialt kapital samverkade vänhjälp, medlemskap i religiösa samfund och tillit till medmänniskor positivt med den självupplevda hälsan. Däremot hade körsång generellt sett ingen inverkan på hälsan. Det antyds dock att effekten av körsång skulle vara positiv bland svensk språkiga (kvinnor). Även om det inte explicit framgår av studien bör detta i gengäld betyda att effekten var negativ bland finskspråkiga. MED TANKE PÅ HUR STUDIEN utnyttjats och vilken tilltro man sätter till den är det intressant att notera att detta material definitivt inte ger någon orsak att tala om att svenskspråkiga har bättre hälsa. Det finns praktiskt taget ingen skillnad i hälsa mellan språkgrupperna bland männen, och bland kvinnorna är det de finskspråkiga som har bättre hälsa. I artikeln jämförs egentligen inte de båda språkgrupperna explicit visavi hälsoläget utan fokus ligger på det sociala kapitalet. Det är anmärkningsvärt att Hyyppä inte kommenterar resultaten angående den självupplevda hälsan, trots att han från tidigare vet att det skiljer åtta år i livslängd bland männen. Det intressanta är hur dessa resultat populariserats och spridits. Det framställs som bevisat att socialt kapital påverkar hälsan och eftersom de svenskspråkiga har mera socialt kapital bör detta vara en viktig förklaring till de svenskspråkigas goda hälsa (som alltså inte kan observeras i materialet). Denna slutsats har också förädlats till att eftersom svenskspråkiga sjunger mera i kör och de är friskare (eftersom de lever längre, även om det inte framgår av Hyyppäs data) är körsång bra för hälsan. Notabelt är också att även om Hyyppä noterat en antydan till positiv effekt av körsång enbart för svenskspråkiga kvinnor, rekommenderar han sång i kyrkokör för äldre (finskspråkiga) män som ett livselixir. I SÅ MÅTTO ÄR HYYPPÄS slutsatser och rekommendationer ofarliga att de knappast gör någon skada, det är till exempel säkert till fördel om finskspråkiga slutar att aga sina barn. Något förvånande är dock att Hyyppä som läkare dristar sig till slutsatsen att många vänner är lika viktiga för hälsan som att man inte röker. Hyyppäs budskap har tagits väl emot, speciellt bland körsångare och finlandssvenskar. Ju flera gånger de upprepats och broderats ut i olika medier desto sannare verkar de också ha blivit. På finlandssvenskt håll har det varit speciellt gynnsam jordmån eftersom det varit fråga om en finskspråkig som lyft fram ankdammen, eller Mumindalen som Hyyppä skriver, på ett positivt sätt och därmed något för finskspråkiga att ta efter. Avslutningsvis vill jag framhålla att jag tror att ankdammen säkerligen besitter en högre grad av det positiva som inkluderas i socialt kapital. Att sången ädla känslor föder kan jag också tro. Olikheter i livsstil, eller socialt kapital om man så vill, kan säkerligen bidra till att i någon mån förklara språkgruppsskillnaderna i livslängd. Det som likväl är uppenbart är att sambanden inte är bevisade och betydelsen är knappast så stor som Hyyppä gör gällande. Min uppmaning till alla som vill referera till Hyyppä är att man faktiskt försöker sätta sig in i och förstå vad hans empiriska materiel verkligen visar. Hela fenomenet visar också att vi som forskare har ett ansvar att se hur våra resultat utnyttjas när de blir allmän egendom. FJALAR FINNÄS MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI 11

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

Afrikanska perspektiv. från Åbo Akademi Nr 14 17.10.2008

Afrikanska perspektiv. från Åbo Akademi Nr 14 17.10.2008 från Åbo Akademi Nr 14 17.10.2008 Afrikanska perspektiv Leonia Raphael och Norman Taku är utbytesstuderande i Åbo inom ett nytt samarbetsprojekt kring mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. EN FRÅGA

Läs mer

Kan vi skilja på politik och person?

Kan vi skilja på politik och person? MfÅA 23.4.2010 www.abo.fi/meddelanden NR 07 VAD KAN FILM LÄRA OSS OM RELIGION I DAG? TD Sofia Sjö bedriver forskning inom religionsvetenskap, hon undersöker hur religiositet uttrycks i nordisk film. FÖRVALTNINGEN

Läs mer

Hur mäta effektivitet?

Hur mäta effektivitet? från Åbo Akademi Nr 12 15.9.2006 Hur mäta effektivitet? Nytt forskningsprojekt i samarbete med den marina industrin Professor Kim Wikström (t.v.) och forskare Thomas Westerholm ser projektet M-Net som

Läs mer

Passion för kemisk träförädling

Passion för kemisk träförädling från Åbo Akademi Nr 14 14.10.2005 Passion för kemisk träförädling Nya möjligheter för magisterprogram EN FRÅGA FÅR SVAR Högkvalitativ utbildning Kring årsskiftet 2005 2006 utser Undervisningsministeriet

Läs mer

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare EN FRÅGA FÅR SVAR Nytt telefonsystem För att spara pengar har Åbo Akademi tagit i bruk ett nytt system som gör det billigare att ringa från akademins bordstelefoner till mobiltelefoner. Hur fungerar det

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Marika Tandefelt. Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland

Marika Tandefelt. Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland Marika Tandefelt Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland Forskningscentralen för de inhemska språken 2003 1 ISBN 952-5446-01-8 Forskningscentralen för de inhemska

Läs mer

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år!

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år! Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 6/2011 december SOS Aktuellt önskar alla sina läsare

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Glatt på djupt vatten utan att plurra

Glatt på djupt vatten utan att plurra Vetenskapsmagasinet Meddelanden från Åbo Akademi Februari 2015 Nr 1 I Pyhäjokifallet finns det bara en part som har något som helst förnuft och det är Rosatom, som på detta sätt får en referens i väst.

Läs mer

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Operation Chef En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Byrån mot diskriminering i Östergötland 2012 Byrån mot diskriminering Gamla Rådstugugatan 37

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

Cefistos jämställdhetsprogram 2006-2009

Cefistos jämställdhetsprogram 2006-2009 Cefistos jämställdhetsprogram 2006-2009 Innehållsförteckning: Anna Simberg: Rapport av ett 3-års program för jämställdhet på teatrar Niklas Häggblom: Upp ur startblocken Matilda Sundström: En kommentar

Läs mer

Barbro Schauman. Från Venus. från Mars. Om jämställdhet som organisatorisk fars

Barbro Schauman. Från Venus. från Mars. Om jämställdhet som organisatorisk fars Barbro Schauman Från Venus och och från Mars Om jämställdhet som organisatorisk fars Barbro E. Schauman f. 1957 EM 1995 från Åbo Akademi Arbetar som lärare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer