LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2009 för kontor, handel, industri och logistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2009 för kontor, handel, industri och logistik"

Transkript

1 LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2009 för kontor, handel, industri och logistik

2 THIS IS WHAT WE DO DATABASE FOR AVAILABLE LAND AND PREMISES The MALO Database is accessible via the Internet (www.businessregion.se), showing a list of available land and premises in the Göteborg Region for either purchase or rental etc. can be viewed and downloaded from this site, on request. INNEHÅLL REAL ESTATE / HOME BROKERS A long-standing and integrated network of real estate and home brokers eases the process of finding accommodation. We foster this network with importance, recognizing that housing issues go hand-in-hand, with finding office space or land. QUALIFIED ADVISORS Our extensive network of local authority representatives and qualified advisors such as accountants, tax auditors, lawyers, business developers, etc. also ease setting up a business here. We can also assist you with concerns or questions relating to multi-cultural/diversity issues, infrastructure, regional co-operation, inter-national trade, trade and industry development in general as well as city planning. Please contact us with your queries and let us make your establishment and relocation process a successful one. INTERNATIONAL SCHOOLS The Göteborg Region has several international preschools, elementary and high schools, serving the international community. With education being a major factor for those moving with families, we value our relationship with the international schools, in facilitating your establishment and relocation process. RECRUITMENT CONSULTANTS Our contact is well established with the Swedish Employment Office in Göteborg, which is a staterun, non-profit organisation, offering recruitment expertise, which are branch specific. They can assist a foreign employer by assessing the recruitment prospects, and publish vacancies on Sweden s largest job-site, as well as provide suggestions regarding suitable job candidates. INLEDNING sid 4 1 TILLVÄXT sid 10 2 TRANSAKTIONSMARKNADEN sid 14 Sverige sid Göteborg sid 18 Direktavkastningskrav sid 19 Framtida utveckling sid 20 3 KONTOR sid 22 Kontorsmarknaden i Göteborg sid Nyproduktion sid Efterfrågan sid Vakansutveckling sid 27 Hyresutveckling sid 27 Framtidsutsikter sid 28 4 LOGISTIK sid 30 Logistiklägen i Göteborg sid Efterfrågan sid 35 Nytt utbud sid Vakanser sid 36 Hyresutveckling sid 36 Framtidsutsikter sid 36 Annons: Sveriges 25 bästa logistiklägen 2008 sid HANDEL sid 40 Handeln i det nationella perspektivet sid 41 Konsumtion för lön istället för lån sid 41 Handeln i Göteborgsregionen - Skakad men inte störd sid 41 Handeln har byggts för att fungera även i sämre tider sid 41 Vision vs Verklighet sid Mycket snack och mycket verkstad ska det vara sid 42 Jakten på nya marknader viktigare än vi anar sid 42 Detaljerna gör skillnad sid 42 6 AVSLUTNING sid 44

3 4 RAPPORT OM LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORG 2009 RAPPORT OM LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORG ETT GOTT REGIONSAMARBETE OCH STORT ENGAGEMANG I EN BE- SVÄRLIG LÅGKONJUNKTUR HAR BIDRAGIT TILL MÅNGA SPÄNNANDE ETABLERINGAR OCH INVESTERINGAR I GÖTEBORGSREGIONEN. REGIONALA ÖVERENSKOMMELSER The Göteborg Region The Göteborg Region Business Region Göteborg samordnar näringslivsinsatserna för Göteborgsregionen. Business Region Göteborg, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samt kommunerna i regionen har under året genomfört ett projekt Mark för Näringslivet som syftar till att skapa en markdatabas som skall ge företagen bättre överblick över marktillgången i regionen. Trots en vikande konjunktur och en oroande finansmarknad är Göteborgsregionen alltjämt högintressant för investerare. Under året har ett antal internationella investeringar och etableringar ägt rum. Åtskilliga norska företag har expanderat och etablerat sig i regionen under de senaste åren. Norge har idag flest företag etablerade i Göteborgsregionen. Därmed har man gått om Tyskland. Det är främst branscherna miljö, IT, finans, detaljhandeln, bygg, hotell samt handel med industriprodukter som de norska företagen representerar i regionen. Regionen har en stark attraktionskraft och inte särskilt förvånande är det framförallt vårt geografiska läge, hamnen, flygplatsen, Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola samt våra handels- och industritraditioner som tilldrar sig det största intresset. Göteborgsregionen som Nordens logistiknav är också en strategisk etableringsfaktor som lockar till sig det internationella kapitalet. Göteborgsregionen befäster åter sin position som den bästa logistikregionen i landet enligt tidningen Intelligent Logistik. Business Region Göteborg ger årligen ut lokalrapporten innehållande information om utvecklingstendenser för lokalmarknaden i Göteborgsregionen. Rapporten bygger på öppenhet och ett gott samarbete mellan Göteborgsregionens näringslivschefer, banker, finansinstitut, fastighetsägare, stadsbyggnads- och fastighetskontor samt övriga samarbetspartners. Årets upplaga av rapporten har gjorts i samarbete med DTZ, en av Sveriges ledande fastighetsrådgivare. Business Region Göteborg har en kostnadsfri mark- och lokalservice och kan ge företag marknadsinformation, rådgivning och kontakter i sin etableringsprocess. Markoch lokalinformationen finns på vår hemsida: Har du synpunkter om lokalmarknaden eller etableringsprocessen i Göteborgsregionen samt har frågor angående rapporten är du välkommen att ringa Roger Strömberg, eller Svar på frågor om tillväxtstrategin för Göteborgsregionen lämnas av Henrik Einarsson, BUSINESS REGION GÖTEBORG 16 september 2009 Roger Strömberg Petra Sedelius Caisa Brunander Vi tar ett gemensamt ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar. Lokalt gör vi det genom att ta ansvar för våra delar av den regionala strukturen och genom att stödja övriga kommuner i att utveckla sina delar. Kärnans utveckling är av central betydelse för hela Göteborgsregionens utveckling. Det är en gemensam uppgift att verka för att skapa en attraktiv och lättillgänglig regional kärna. Det redan utbyggda stadsområdet ska kompletteras när möjligheter ges. Utvecklingen ska baseras på en attraktiv lokal kollektivtrafik med god anslutning till de överordnade stråken i ett antal utpekade knutpunkter. Huvudstråken utgör ryggraden i Göteborgsregionen och ska stärkas för att alla delar av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga. Utvecklingen av huvudstråken ska ske med stöd av attraktiv och kraftfull pendel- och regiontågstrafik. Kvaliteterna i kustzonen ska tas till vara och utvecklas för att stärka Göteborgsregionen som helhet. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt markanvändningen i de strandnära områdena. De gröna kilarna ska tas till vara och utvecklas för att stärka Göteborgsregionen som helhet. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt markanvändningen i mötet mellan tätortsområden och landsbygd/grönområden. Älvens många funktioner och kvaliteter ska säkerställas. Vi ska verka för att begränsa de negativa effekterna av älven som barriär. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt sårbarhetsaspekterna som en följd av klimatförändringarna.

4 6 RAPPORT OM LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORG 2009 RAPPORT OM LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORG STRATEGISKA FRÅGOR FÖR ÖVERSIKTSPLANARBETET INOM GÖTEBORG I översiktsplanen har 13 strategiska frågor formulerats. För varje fråga anges mål och strategier. Dessa utgår från Göteborgs Stads budget, mål i Översiktsplanen för Göteborg (ÖP99) och uppdraget för arbetet med översiktsplanen. 1. GÖTEBORGS ROLL I EN VÄXANDE REGION Göteborg ska vara en attraktiv stad för människor och företag. Detta kan uppnås genom att regionkärnan förtätas och utvecklas, att förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv skapas och att tillgängligheten blir bättre genom utbyggnad av infrastruktur, främst kollektivtrafik. Göteborgs kärna ska kompletteras med attraktiva bostadsmiljöer i kombination med kulturellt och kommersiellt stadsliv. Transportsystemet föreslås byggas ut med nya länkar och en koncentration av bebyggelse föreslås i knutpunkterna. Lägen för nya förbindelser över älven planeras för att knyta ihop stadens delar och göra centrala Göteborg mer tillgängligt både för regionens invånare och för göteborgarna. 2. ATTRAKTIV STADSMILJÖ Göteborgs planering ska ge förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö och ett rikt stadsliv. En attraktiv stad kännetecknas av komplexitet med en blandning av funktioner, en visuell mångfald och möjligheter till möten mellan människor. Blandstad eftersträvas både vid omvandling av de centrala förnyelseområdena och vid komplettering av övriga områden. Människors möjligheter att röra sig och vistas i stadsrummen ska vara utgångspunkten i planeringen. Det blir viktigare att använda gröna ytor och vatten som gestaltande element i en stad som byggs tätare. Tillkommande bebyggelse ska berika staden och komplettera omgivande bebyggelse på ett tilltalande sätt. Allt byggande bör anpassas så att miljöpåverkan minimeras. 13 STRATEGISKA FRÅGOR 1. Göteborgs roll i en växande region 2. Attraktiv stadsmiljö 3. Robust samhälle 4. Fler bostäder 5. Växande och en förändrad handel 6. Expansivt näringsliv 7. Nordens logistikcentrum 8. Förändrat transportbehov 9. Mångfald, tryggt och mänskligt 10. Rekreation och hälsa för ökad livskvalitet 11. Natur- och kulturmiljöer för attraktivitet 12. Tillgång till kusten 13. Särskilda lokaliseringar 3. ROBUST SAMHÄLLE Göteborg ska vara en ur grundläggande aspekter robust stad genom ett säkert byggande, säkrad dricksvattenförsörjning och ökad säkerhet vid oförutsedda händelser som olyckor och sabotage. Genom att undvika skredkänsliga områden för bebyggelse och anläggningar och ta hänsyn till höga vattennivåer kan beredskapen för bl.a. extremt väder och höjda vattennivåer bli bättre. För att säkra dricksvattenförsörjningen behövs ett alternativ till Göta älv som vattentäkt och säkerheten kring vattentäkten förbättras. Ett robust Göteborg innebär också att invånarna har förtroende för varandra och till kommunen och att elektronisk kommunikation tål driftstörningar. 4. FLER BOSTÄDER De som bor och vill bo i Göteborg ska erbjudas goda bostäder och en trygg och stimulerande miljö i en hållbar stadsstruktur. Planeringen måste därför inriktas på att skapa tillräckligt många bostäder av olika slag, alla med god fysisk tillgänglighet. Inriktningen ska vara en kraftig utveckling i centrala Göteborg och komplettering i mellanstaden och de strategiska knutpunkterna. Översiktsplanen visar möjligheter för en utbyggnad av bostäder per år fram till 2025 inom den byggda staden. Utbyggnad av nya, större bebyggelseområden i stadens ytterområden måste samplaneras med nya regionala kollektivtrafikförbindelser. De bedöms därför möjliga att bygga ut först senare. 5. VÄXANDE OCH EN FÖRÄNDRAD HANDEL Befolkningsökning har tillsammans med ökad köpkraft lett till en kraftig ökning av omsättningen inom handeln i regionen. Förutsättningar ska skapas för en handels- och servicestruktur som ger god tillgänglighet för alla konsumenter, konkurrensbefrämjande etableringsmöjligheter för företagen, god miljöhänsyn och förutsättningar för god arkitektur. Detta kan bli möjligt genom en fortsatt utbyggnad av befintlig centrumstruktur. Göteborgs city ska utvecklas som överordnat centrum. Större centra och knutpunkter är tänkta att avlasta city och ge en hög servicenivå. Förutsättningar för lokala torg och närhandel ska stärkas. Volymhandeln bör samlas för effektivare trafiklösningar och bättre underlag för kollektivtrafik. Utspridning av handel i industriområden bör undvikas. 6. EXPANSIVT NÄRINGSLIV Under de senaste tjugo åren har näringslivet i Göteborgsregionen förändrats från att vara industridominerat till att bli alltmer kunskapsorienterat. Målet är att Göteborg ska skapa en stark och hållbar tillväxt, hög sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv genom att erbjuda goda etableringsförutsättningar för olika företag och verksamheter samtidigt som tillgängligheten till Göteborg förbättras. I översiktsplanen har ett antal stråk och platser som bedöms centrala för Göteborgs framtida utveckling markerats. 7. NORDENS LOGISTIKCENTRUM Godsvolymerna i och runt Göteborg växer kraftigt, inte minst trafiken via Göteborgs Hamn. Göteborg och hamnen ska stärkas som Nordens logistikcentrum. Då allt mer av godset till och från hamnen ska gå på järnväg måste hamnbanan utvecklas. Kommunen anser att det finns två tänkbara alternativ; ett med korta tunnlar nära nuvarande bana eller ett med en längre tunnel. Nya områden för logistikföretag behövs. För att ge service till hamnen och industrierna reserveras flera områden för verksamheter, främst på Hisingen. Gullbergsvass som idag innehåller logistikföretag och en kombiterminal, planeras för ny blandad stadsbebyggelse och kombi -terminalen kräver därför omlokalisering. Ett nytt läge för kombiterminal ska utredas av Banverket. På markanvändningskartan har ett läge vid Sävenäs föreslagits, men även andra lägen kan bli aktuella. En fortsatt diskussion kring placering av färjeterminalerna och Vänernsjöfartens utveckling behövs för att se hur dessa funktioner kan kombineras med fler förbindelser över Göta älv. 8. FÖRÄNDRAT TRANSPORTBEHOV Transporter med bil och lastbil ökar kraftigt. Denna ökning skapar trängsel och försämrad luftkvalitet varför kollektivtrafiken behöver ta en ökad andel av trafiken. Målet är att skapa en trafik- och bebyggelsestruktur som anpassas till ett mer effektivt och uthålligt samhälle med god tillgänglighet och en säker trafikmiljö. I projektet K2020 pågår ett arbete som har som mål att öka kollektivtrafikresandet. För att nå målet krävs ny kollektivtrafikstruktur för Göteborg med fler spårvägsförbindelser över älven och att busstrafiken flyttas ut från Brunnsparken till en cityring i Allén. En satsning på järnväg är nödvändig för Västsveriges tillväxt. En utbyggnad av Västlänken är viktig för att öka kapaciteten och ge möjligheter till fler direktresor. Dagens Götaälvbro behöver ersättas och det finns också ett behov av ytterligare älvpassager i nya lägen. Även andra delar av trafiksystemet behöver utvecklas för att binda ihop olika stadsdelar och ge plats för bättre kollektivtrafik. Översiktsplanen poängterar det viktiga sambandet mellan bebyggelseplanering och trafik. God kollektivtrafik ska finnas redan innan nya områden börjar byggas ut. En tät stad gör det möjligt för fler att gå eller cykla. Bebyggelsen ska koncentreras till platser där kollektivtrafiken är god, bland annat vid de föreslagna knutpunkterna. 9. MÅNGFALD, TRYGGT OCH MÄNSKLIGT Göteborg ska vara en trygg stad där alla kan känna tillhörighet i offentliga rum och ha möjlighet att mötas. Detta uppnås bl.a. genom en mer blandad stad med god utformning av stadens offentliga rum och där barriärer överbryggs och stadsdelar binds samman. Människors olika behov ska också uppmärksammas genom en utökad dialog i planeringsprocessen.

5 8 RAPPORT OM LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORG 2009 RAPPORT OM LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORG REKREATION OCH HÄLSA FÖR ÖKAD LIVSKVALITET Göteborg ska kunna erbjuda goda rekreationsmöjligheter och vara en hälsosam, mänsklig och trygg stad genom att tillgången till grönska, lek, idrott och föreningsliv ökas. Borttagna natur-, kultur- och rekreationsvärden ska kompenseras. Det är viktigt att kopplingen mellan trafik och ohälsa beaktas och att arbetet med folkhälsa, sociala frågor, trygghetsfrågor, trafiksäkerhet och fysisk tillgänglighet får genomslag i den fysiska planeringen. 11. NATUR- OCH KULTURMILJÖER FÖR ATTRAKTIVITET Natur- och kulturmiljöer har en stor attraktionskraft och är av påtagligt värde för stadsutvecklingen. Göteborg innehåller allt från oexploaterade, öppna kustlandskap till kulturhistoriskt värdefulla stadsmiljöer, dolda fornlämningar och sällsynta arter. Natur- och kulturvärdena ska lyftas fram och bidra till ett attraktivt och hållbart Göteborg genom att särskilt värdefulla och oersättliga natur-, kultur- och landskapsbildsvärden bevaras, levandegörs och får en bättre tillgänglighet. Planeringen ska grundas på en sammanhållen och övergripande syn på natur- och kulturvärden med stöd av aktuellt underlagsmaterial. 12. TILLGÅNG TILL KUSTEN God tillgänglighet till kustområden, sjöar och stränder ska främjas genom att kustområdet och övriga delar av staden länkas samman med stigar, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. Framtida planering ska främja ett varierat utbud av aktiviteter, upplevelser och service längs hela kusten och i skärgården. En samordnad syn på förvaltning av kustzonen med hänsyn till natur- och kulturvärden ska eftersträvas. 13. SÄRSKILDA LOKALISERINGAR Då Göteborg blir allt mer bebyggt ökar svårigheten att hitta lokaliseringar för verksamheter som inte kan blandas med bostäder. Målet är att kunna tillgodose verksamheters behov av utveckling samtidigt som störningar mot omgivningen minimeras. Detta kan göras genom att lämpliga lägen för sådana verksamheter tillskapas och att dessa fördelas bättre i regionen. Mellanlager för förorenade massor är exempel på en sådan lokalisering och lägen redovisas på plankartan. Källa: Förslag till Översiktsplan för Göteborg, Sammanfattning Utställning Byggnadsnämnden , Stadsbyggnadskontoret Foto: Karim Hatoum Foto: Helena Überg

6 10 TILLVÄXT TILLVÄXT 11 1 TILLVÄXT Foto: Karim Hatoum KONJUNKTURSINDEX FÖR GÖTEBORGSREGIONEN LÅGKONJUNKTUR SOM BOTTNAR Världsekonomin visar nu tecken på att botten i konjunkturnedgången är nådd. Konjunkturinstitutet kommenterar att BNP-fallet stannat upp och förutspår en långdragen återhämtning med en svensk BNP-tillväxt på 1,5 % under Även Swedbanks prognos i augusti 2009 förutspår en långsam och svängig återhämtning som påbörjas under hösten Vårens konjunkturindex för Göteborgsregionen följer samma mönster och visar på att det kraftiga fallet i konjunkturen under våren 2009 förväntas stanna upp. Konjunkturbarometern för Göteborgsregionen visar att transportmedelsindustrin ser en vändpunkt framför sig, medan bygg och uppdragsverksamhet ser en fortsatt minskad efterfrågan. Den bransch som klarat sig bäst hittills är livsmedelsindustrin. Samtidigt fortsätter arbetsmarknaden att försämras och sysselsättningen kommer vara den stora utmaningen under de närmsta åren då arbetslösheten i landet förutspås öka till en toppnivå på cirka 12 % i slutet av Positivt för arbetsmarknadsinsatserna är att finansdepartementets höstprognos visar på starkare statsfinanser än förväntat och ett därmed ökat utrymme för krisåtgärder Normalkonjunktur mellan -15 och Prognos V 2000 H 2001 V 2001 H 2002 V 2002 H 2003 V 2003 H 2004 V 2004 H 2005 V 2005 H 2006 V 2006 H 2007 V 2007 H 2008 V 2008 H 2009 V 2009 H Källa: Konjunkturbarometer för Västsverige, SCB, Västra Götalandsregionen och Region Halland 1 Konjunkturläget augusti 2009, 2 Global konjunktur- och strukturrapport augusti 2009, augusti 2009

7 12 TILLVÄXT TILLVÄXT 13 HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVKRAFT FÖR TILLVÄXT Efter förra sommarens höga råvaru- energi- och matpriser blev frågor kring hållbar utveckling än mer aktuella med ökade krav från både konsumenter och politiker. Under kommande år kommer klimatfrågan att driva fram enorma investeringar i ny teknik, vilket driver på den globala strukturomvandlingen. Vi bedömer därför att klimatfrågan kommer att utgöra en viktig drivkraft för tillväxt i Göteborgsregionen och att vi har mycket goda förutsättningar att lyckas i det pågående teknikskiftet. Företag i regionen har lång erfarenhet och stort kunnande inom återvinning och miljöteknik, vilket tillsammans med forskningen på bland annat Chalmers ger oss goda förutsättningar att skapa nya innovationer och lösningar för en hållbar tillväxt. Göteborgsregionen är dessutom en region med högt tekniskt kunnande och är den region i Europa där företagen lägger störst andel resurser per capita på forskning och utveckling 4. Regionen klättrar också på the World Knowledge Competitiveness Index rankas regionen på plats 16 av världens 145 mest kunskapsintensiva regioner. I den europeiska konkurrensen ger detta regionen en tredjeplats. GÖTEBORGS LOKALA ARBETSMARKNADSREGION 2008 MER ÄN 1 MILJON INVÅNARE I ARBETSMARKNADSREGIONEN Göteborgsregionen antog 2006 en långsiktig strategi för hållbar tillväxt. Strategin bygger bland annat på nobelpristagaren Paul Krugmans teorier om den Nya Ekonomiska Geografin, som visar att en regions storlek och mångfald av företag och kompetenser driver tillväxt och innovation. De övergripande målen i strategin handlar om att förtäta stadskärnan och skapa en större arbetsmarknadsregion som 2020 skall ha 1,5 miljoner invånare. Ny statistik visar att två mål nåddes I januari 2009 släppte SCB en uppdatering av indelningen av Sverige i lokala arbetsmarknadsregioner. Denna visade att både Varberg och Falkenberg nu anses vara en del av Göteborgs arbetsmarknadsregion. Det innebär att antalet invånare i Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion nu är personer. Även befolkningsmålet nåddes 2008 då antalet invånare ökade med personer, vilket är den största befolkningsökningen sedan World Knowledge Competitiveness Index 2008 Foto: Karim Hatoum Källa: SCB ORUST TJÖRN STENUNGSUND LILLA EDET TROLLHÄTTAN ALE KUNGÄLV ALINGSÅS LERUM PARTILLE GÖTEBORG ÖCKERÖ KUNGSBACKA VARBERG FAKENBERG MARK BOLLEBYGD VÅRGÅRDA MÖLNDAL

8 14 TRANSAKTIONSMARKNADEN TRANSAKTIONSMARKNADEN 15 2 TRANSAKTIONSMARKNADEN Foto: Kristian Pedersen

9 16 TRANSAKTIONSMARKNADEN TRANSAKTIONSMARKNADEN 17 TRANSAKTIONSVOLYM PER ÅR OCH URSPRUNG Utländska köpare Svenska köpare SVERIGE Under de senaste åren har investeringsmarknaden för fastigheter i Sverige karaktäriserats av höga transaktionsvolymer med betydande inslag av internationella investerare. Ser man bara till totalvolymen, så blev även 2008 ett gott år då fastigheter till ett värde om 155 mdkr bytte ägare. Jämfört med 2007 års 135 mdkr är detta en betydande ökning. Totalvolymen ger dock en lite missvisande bild då omkring en tredjedel av fjolårets totala transaktionsvolym på ett eller annat sätt är sammankopplat till den mycket stora försäljningen av Vasakronan i början av juli. Statens försäljning till AP Fastigheter, vidareförsäljningen av en del av beståndet till Niam, samt ett par bytesaffärer med andra statliga bolag tidigare under året utgör totalt 53 mdkr. Exklusive den summan så är totalvolymen nere på ungefär samma nivå som år Utöver Vasakronanaffären, så kommer förmodligen 2008 att bli mest ihågkommen av investerare som det år då den svenska fastighetsmarknaden i stor utsträckning kom att drabbas av den globala finanskrisen. Ett antal större transaktioner (utöver Vasakronanaffären, främst även försäljningen av Steen & Ströms alla köpcentrum) påbörjades på våren och lyckades slutföras på sensommaren innan det tog mer eller mindre tvärstopp på transaktionsmarknaden i och med amerikanska investmentbanken Lehman Brothers konkurs i september. Den likviditetsbrist och den konjunkturoro bland både banker och investerare som gjort sig påmind redan dessförinnan förvärrades nu och ledde till kraftigt stigande direktavkastningskrav på fastighetsinvesteringar. Flera av de försäljningsprocesser som påbörjats tidigare avbröts till följd av att antingen säljarnas prisförväntningar inte längre infriades eller av att köparna i allt större utsträckning fått ökade svårigheter att ordna finansiering. Räntemarginalerna har generellt ökat jämfört med tidigare, men den största effekten ligger i att bankerna under hösten nästan ströp all finansiering till fastigheter. Speciellt svårt är det idag att få finansiering för fastigheter i sekundära lägen eller med höga vakanser. Förutom att belåningsgraderna idag är betydligt lägre än tidigare, så är det heller inte ovanligt att belåningen helt uteblir för en aktör som inte har en stark relation med banken sedan tidigare. En följd av detta har blivit att den existerande ägaren vid omförhandling av lån ofta kan få bättre villkor än en presumtiv köpare. På grund av en minskad kapitalbas och internationella kapitaltäckningsregler är dessutom många av de mest flitiga utländska långivarna nu på väg att lämna Sverige, vilket även det starkt påverkar möjligheten att få finansiering till nya investeringar H Mdkr Under fjärde kvartalet ifjol föll den totala transaktionsvolymen i Sverige kraftigt, med 55 % respektive 45 % jämfört med motsvarande kvartal under 2007 och Den negativa utvecklingen har fortsatt även under inledningen av 2009, då omsättningen under det första kvartalet sjönk med hela 75 % jämfört med samma period ifjol. Den totala omsättningen stannade på 6,2 mdkr, vilket är den lägsta kvartalsnoteringen på mycket länge. Trenden har även fortsatt under det andra kvartalet med väldigt få genomförda transaktioner på marknaden. Vad som samtidigt är oroväckande är att transparensen minskat betänkligt sedan i höstas. Allt färre transaktioner och transaktionspriser offentliggörs, vilket har spätt på osäkerheten både för värderare och för investerare. I ett europeiskt perspektiv har Sverige under ett antal år varit bland de mest likvida marknaderna i Europa. Trots kraftigt sjunkande volymer de tre senaste kvartalen så står vi oss relativt väl fortfarande i konkurrensen. Räknat på ett löpande kalenderår från andra kvartalet 2008 till första kvartalet 2009 så intar Sverige med 7 % av den totala transaktionsvolymen en femte plats i Europa efter Storbritannien (37 %), Frankrike (16 %), Tyskland (9 %) samt Nederländerna (8 %). Det utländska intresset för den svenska fastighetsmarknaden har varit stort under hela 2000-talet. Bland de utländska intressenterna har investerare från övriga Norden, Tyskland och Storbritannien varit särskilt aktiva under senare år. Under 2008 och inledningen av 2009 har dock detta intresse minskat, och istället är det svenska aktörer, främst börsnoterade bolag och institutioner som stått för en stor del av affärerna. Under fjolåret förvärvade utländska aktörer fastigheter i Sverige för totalt 37 mdkr, vilket kan jämföras med 72 mdkr under 2007 och 63 mdkr under Brittiska investerare har nästan helt försvunnit och även norska och danska investerare har dragit ner aktiviteten betydligt under det senaste året. Orsakerna till detta är förstås flera, men den allmänna svårigheten att få finansiering liksom möjligheten att göra bättre affärer på hemmaplan är två. Fördelningen mellan de olika fastighetssektorerna såg i stort sett likadan ut under 2008 som den gjort under de senaste tre åren. Av den sammanlagda transaktionsvolymen utgjordes 41 % av rena kontorsfastigheter, 24 % av bostäder (inklusive ombildningar till bostadsrättsföreningar), 11 % av handel och 8 % av logistik- och industrifastigheter samt övrigt. Den förändring som skett under 2008 är framförallt att den totala volymen av kommersiella fastigheter sjunkit samtidigt som antalet ombildningar till bostadsrätt ökat i storstäderna. Som en följd av att den ekonomiska krisen slagit hårt mot den svenska exportindustrin har också volymen av försålda industri- och logistikfastigheter minskat något jämfört med tidigare år TRANSAKTIONSVOLYM PER SEKTOR H Kontor Handel Bostäder Mixat Industri/övrigt

10 18 TRANSAKTIONSMARKNADEN TRANSAKTIONSMARKNADEN 19 GÖTEBORG Stor-Göteborg är en av de regioner i Sverige som har drabbats hårdast av den globala finanskrisen. Framförallt har den medfört kraftigt negativa effekter på investeringar, konsumtion och sysselsättning genom de stora varsel som uppkommit i regionen, främst inom fordonsindustrin. I kombination med den kreditåtstramning som samtidigt skett har det därmed blivit allt svårare att göra fastighetsaffärer även i Göteborg. Effekten har blivit både stigande direktavkastningskrav och fallande transaktionsvolymer. Efter historiskt höga transaktionsvolymer på 8,4 mdkr och 7,4 mdkr under 2006 respektive 2007 så minskade den totala transaktionsvolymen av renodlade Göteborgsfastigheter till 4,0 mdkr år Detta räknat på affärer större än 50 mkr och exklusive de 12 fastigheter i Göteborg som ingick i de mixade Vasakronan- och Niamportföljerna samt Allums köpcentrum som ingick i Steen & Ström-affären. Räknas även dessa drygt 5 mdkr in i totalvolymen slog Göteborgsmarknaden ett nytt transaktionsrekord under Den enskilt största affären i Göteborg under 2008 var annars klädkedjan KappAhls köp av sitt eget huvudkontor om totalt kvm i Mölndal från London & Regional i maj månad. Köpeskillingen var 470 mkr och direktavkastningen låg på 6,25 % TRANSAKTIONSVOLYM PER ÅR STOR-GÖTEBORG I juni 2008 köpte tyska fonden DEFO (Deutsche Fonds für Immobilienvermögen) köpcentret Sisjö Entré (Göteborg Kobbegården 6:8) från NREP. Köparen betalade ungefär 350 mkr med en bedömd initial direktavkastning på 5,50 %. I juni 2008 har NCC också sålt den nyuppförda volymhandelsfastigheten Kungsbacka 4:62 för 220 mkr, vilket motsvarar en direktavkastning om 6,0 %. Köpare var norska Vital Eiendomsfond och hyresgäst är COOP på ett 10-årigt avtal. Hittills under 2009 har 8,00främst ett par mindre affärer skett och den totala transaktionsvolymen uppgår i mitten av juni till ynka 0,5 mdkr. 7,25 Sett i ett regionalt perspektiv så är dock Göteborg och Västra Götalandsregionen 6,50en av de mest likvida marknaderna i landet. Räknat på affärer större än 50 mkr och från 2008 till slutet av juni 2009 hamnar Västra Götaland 5,75 på en tredje plats i riket efter Stockholm och Skåne om man ser till total transaktionsvolym. Ingen hänsyn tas då 5,00 dock till fastigheter sålda i mixade geografiska portföljer. Värt att notera är att det fortfarande sker en hel del mindre affärer i Göteborgsområdet trots finanskrisen. Hittills i år har ett 30-tal affärer på mkr slutförts i Västra Götaland. MDKR KONTORSYIELDER PER DELMARKNAD H CBD Lindholmen Gårda Åbro/ Lackarebäck 2009 K2 DIREKTAVKASTNINGSKRAV Direktavkastningskraven för fastighetsinvesteringar nådde sin lägsta nivå under mitten av 2007, men har allt sedan dess ökat till följd av kreditåtstramningar, finanskris och konjunkturoro. Speciellt sedan hösten 2008 har avkastningskraven ökat kraftigt. 12% 10% 8% 6% 4% PRIME YIELD-UTVECKLING I GÖTEBORG För de bästa kontorsfastigheterna i centrala Göteborg uppgår direktavkastningskravet i slutet av juni 2009 till omkring 6,00-6,50 %, en uppgång med punkter sedan lägstanivån. Den största förändringen sedan i höstas har dock skett för sekundära fastigheter där direktavkastningskraven ökat dramatiskt i många fall. Detta både på grund av en större rädsla för stigande vakanser i dessa objekt, men också större svårigheter att få finansiering. För handelsfastigheter har mönstret varit likartat, om än direktavkastningskraven för välbelägna fastigheter med stora inslag av attraktiva butiker inte stigit lika mycket som rena kontorsfastigheter. Direktavkastningskraven för de absolut bästa handelsfastigheterna i Göteborg ligger idag på 5,75-6,00 %, en ökning med punkter sedan botten. Liksom för kontorsfastigheter är det handelsfastigheter i sämre lägen som sett den största ökningen av direktavkastningskraven Kontor Industri Handel K2 För logistikfastigheter har direktavkastningskraven idag stigit ungefär punkter över den lägsta nivån från mitten Detta innebär en prime yield omkring 7,00-8,00 % i Göteborg. För mer sekundära lägen och produkter har direktavkastningskraven ökat betydligt 8,00 7,25 6,50 5,75 5,00 KONTORSYIELDER PER DELMARKNAD CBD Lindholmen kraftigare, ungefär punkter i genomsnitt. Det är dock viktigt att poängtera att det idag, med låga transaktionsvolymer och därtill en försämrad transparens på marknaden, blivit allt svårare att göra bedömningar av direktavkastningskraven. Den osäkerhet som idag råder kring både direktavkastningskrav och pris är en av anledningarna till den betydligt lägre transaktionsvolymen. Gårda Åbro/ Lackarebäck 2009 K2 12% 10% 8% 6% 4% PRIM 1985

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

FÖRSLAG TILL. godkännande byggnadsnämnden

FÖRSLAG TILL. godkännande byggnadsnämnden FÖRSLAG TILL översiktsplan för Göteborg SAMMANFATTNING godkännande byggnadsnämnden 2008-10-28 stadsbyggnadskontoret GodkännAnde byggnadsnämnden 2008-10-28 STAdSbyGGnAdSkonToReT ÖveRGRIpAnde mål och STRATeGIeR

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

WHAT WE OFFER IN CONNECTION WITH BUSINESS ESTABLISHMENT IN THE GÖTEBORG REGION, SWEDEN

WHAT WE OFFER IN CONNECTION WITH BUSINESS ESTABLISHMENT IN THE GÖTEBORG REGION, SWEDEN lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2010 för kontor, handel, industri och logistik WHAT WE OFFER IN CONNECTION WITH BUSINESS ESTABLISHMENT IN THE GÖTEBORG REGION, SWEDEN Business Region Göteborg AB

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Västsvenska paketet Sida 1

Västsvenska paketet Sida 1 Västsvenska paketet Sida 1 Ett paket för en växande region Västra Götaland det goda livet Halland bästa livsplatsen Göteborgsregionen uthållig tillväxt Ett hållbart Göteborg Sida 2 Visionen om Västsverige

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne (fast jag kommer att prata om fastighetsmarknaden i Sverige och Skåne, trender och tendenser samt

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund Regional planering - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund En regionplan var nittonde år! 6 3 Från regionplan till rådslag

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016 ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016 Årsstämma 2016-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2015 2. Första kvartalet 2016 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Gårda

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg. Tryck: december 2012 Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN summering Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.se/ ladda-ner Vision Älvstaden är antagen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser Älvstaden Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser 2012-09-27 Projektet Centrala Älvstaden Projektet Centrala Älvstaden har åren 2010-2012 genomförts på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Fastighetsmarknaden i Sverige

Fastighetsmarknaden i Sverige Fastighetsmarknaden i Sverige Nordisk byggdag den 3 september 2015 1 Innehållsförteckning Konjunktur Bostadsbyggande Kontor Handel Transaktioner 2 Summary Swedish economy is doing well Houshold consumption

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel 2013-03-20 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Handelsstrategi för Göteborgsregionen

Handelsstrategi för Göteborgsregionen Handelsstrategi för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Handelsstrategi för Göteborgsregionen Den regionala handelsstrategin är en överenskommelse om att vi gemensamt tar

Läs mer

trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 9 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Tunga orosmoln hopar sig över Göteborgs fastighetsmarknad! Göteborgs fastighetsmarknad har historiskt

Läs mer

Sveriges bästa logistikläge HISINGEN LOGISTIKPARK GÖTEBORG

Sveriges bästa logistikläge HISINGEN LOGISTIKPARK GÖTEBORG Sveriges bästa logistikläge HISINGEN LOGISTIKPARK GÖTEBORG I Sveriges bästa logistikläge nära Nordens största hamn och med utmärkta förbindelser till Skandinaviens storstadsregioner planerar vi Hisingen

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Godstransportstrategi för Västra Götaland

Godstransportstrategi för Västra Götaland Dnr: Godstransportstrategi för Västra Götaland Christian Bergman, VGR, berättar vid sammanträdet om arbetet med att ta fram en regional godstransportstrategi. Den handlar om hur Västra Götaland ska utvecklas

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Den svenska fastighetsmarknaden. 3 november 2015

Den svenska fastighetsmarknaden. 3 november 2015 Den svenska fastighetsmarknaden 3 november 21 Totalavkastning för olika tillgångsslag vid placering år 2 Totalavkastningsindex 199 214 Index 2=1 1 Totalavkastning och standardavvikelse 2 214 Genomsnittlig

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 2 december 28 Marie Reinius VD Svenska Riskkapitalföreningen Linus Dahg Analytiker Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

BostadStorstad H2 2016

BostadStorstad H2 2016 Februari 2017 Pernilla Johansson Tarek Zaza BostadStorstad H2 2016 Köpkraft och bostadspriser: Lägst risk i Skåne Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December Specialrapport för Småland Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar trycket på fastighetsbranschen och publiceras två gånger per år. Underlaget utgörs av

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Newsec Nordic Report Spring 2009: Den globala lågkonjunkturen har börjat få genomslag på den Nordiska fastighetsmarknaden

Newsec Nordic Report Spring 2009: Den globala lågkonjunkturen har börjat få genomslag på den Nordiska fastighetsmarknaden PRESSMEDDELANDE 3 mars 2009 Newsec Nordic Report Spring 2009: Den globala lågkonjunkturen har börjat få genomslag på den Nordiska fastighetsmarknaden Under 2008 minskade transaktionsvolymerna på de Nordiska

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer