LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2009 för kontor, handel, industri och logistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2009 för kontor, handel, industri och logistik"

Transkript

1 LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2009 för kontor, handel, industri och logistik

2 THIS IS WHAT WE DO DATABASE FOR AVAILABLE LAND AND PREMISES The MALO Database is accessible via the Internet (www.businessregion.se), showing a list of available land and premises in the Göteborg Region for either purchase or rental etc. can be viewed and downloaded from this site, on request. INNEHÅLL REAL ESTATE / HOME BROKERS A long-standing and integrated network of real estate and home brokers eases the process of finding accommodation. We foster this network with importance, recognizing that housing issues go hand-in-hand, with finding office space or land. QUALIFIED ADVISORS Our extensive network of local authority representatives and qualified advisors such as accountants, tax auditors, lawyers, business developers, etc. also ease setting up a business here. We can also assist you with concerns or questions relating to multi-cultural/diversity issues, infrastructure, regional co-operation, inter-national trade, trade and industry development in general as well as city planning. Please contact us with your queries and let us make your establishment and relocation process a successful one. INTERNATIONAL SCHOOLS The Göteborg Region has several international preschools, elementary and high schools, serving the international community. With education being a major factor for those moving with families, we value our relationship with the international schools, in facilitating your establishment and relocation process. RECRUITMENT CONSULTANTS Our contact is well established with the Swedish Employment Office in Göteborg, which is a staterun, non-profit organisation, offering recruitment expertise, which are branch specific. They can assist a foreign employer by assessing the recruitment prospects, and publish vacancies on Sweden s largest job-site, as well as provide suggestions regarding suitable job candidates. INLEDNING sid 4 1 TILLVÄXT sid 10 2 TRANSAKTIONSMARKNADEN sid 14 Sverige sid Göteborg sid 18 Direktavkastningskrav sid 19 Framtida utveckling sid 20 3 KONTOR sid 22 Kontorsmarknaden i Göteborg sid Nyproduktion sid Efterfrågan sid Vakansutveckling sid 27 Hyresutveckling sid 27 Framtidsutsikter sid 28 4 LOGISTIK sid 30 Logistiklägen i Göteborg sid Efterfrågan sid 35 Nytt utbud sid Vakanser sid 36 Hyresutveckling sid 36 Framtidsutsikter sid 36 Annons: Sveriges 25 bästa logistiklägen 2008 sid HANDEL sid 40 Handeln i det nationella perspektivet sid 41 Konsumtion för lön istället för lån sid 41 Handeln i Göteborgsregionen - Skakad men inte störd sid 41 Handeln har byggts för att fungera även i sämre tider sid 41 Vision vs Verklighet sid Mycket snack och mycket verkstad ska det vara sid 42 Jakten på nya marknader viktigare än vi anar sid 42 Detaljerna gör skillnad sid 42 6 AVSLUTNING sid 44

3 4 RAPPORT OM LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORG 2009 RAPPORT OM LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORG ETT GOTT REGIONSAMARBETE OCH STORT ENGAGEMANG I EN BE- SVÄRLIG LÅGKONJUNKTUR HAR BIDRAGIT TILL MÅNGA SPÄNNANDE ETABLERINGAR OCH INVESTERINGAR I GÖTEBORGSREGIONEN. REGIONALA ÖVERENSKOMMELSER The Göteborg Region The Göteborg Region Business Region Göteborg samordnar näringslivsinsatserna för Göteborgsregionen. Business Region Göteborg, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samt kommunerna i regionen har under året genomfört ett projekt Mark för Näringslivet som syftar till att skapa en markdatabas som skall ge företagen bättre överblick över marktillgången i regionen. Trots en vikande konjunktur och en oroande finansmarknad är Göteborgsregionen alltjämt högintressant för investerare. Under året har ett antal internationella investeringar och etableringar ägt rum. Åtskilliga norska företag har expanderat och etablerat sig i regionen under de senaste åren. Norge har idag flest företag etablerade i Göteborgsregionen. Därmed har man gått om Tyskland. Det är främst branscherna miljö, IT, finans, detaljhandeln, bygg, hotell samt handel med industriprodukter som de norska företagen representerar i regionen. Regionen har en stark attraktionskraft och inte särskilt förvånande är det framförallt vårt geografiska läge, hamnen, flygplatsen, Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola samt våra handels- och industritraditioner som tilldrar sig det största intresset. Göteborgsregionen som Nordens logistiknav är också en strategisk etableringsfaktor som lockar till sig det internationella kapitalet. Göteborgsregionen befäster åter sin position som den bästa logistikregionen i landet enligt tidningen Intelligent Logistik. Business Region Göteborg ger årligen ut lokalrapporten innehållande information om utvecklingstendenser för lokalmarknaden i Göteborgsregionen. Rapporten bygger på öppenhet och ett gott samarbete mellan Göteborgsregionens näringslivschefer, banker, finansinstitut, fastighetsägare, stadsbyggnads- och fastighetskontor samt övriga samarbetspartners. Årets upplaga av rapporten har gjorts i samarbete med DTZ, en av Sveriges ledande fastighetsrådgivare. Business Region Göteborg har en kostnadsfri mark- och lokalservice och kan ge företag marknadsinformation, rådgivning och kontakter i sin etableringsprocess. Markoch lokalinformationen finns på vår hemsida: Har du synpunkter om lokalmarknaden eller etableringsprocessen i Göteborgsregionen samt har frågor angående rapporten är du välkommen att ringa Roger Strömberg, eller Svar på frågor om tillväxtstrategin för Göteborgsregionen lämnas av Henrik Einarsson, BUSINESS REGION GÖTEBORG 16 september 2009 Roger Strömberg Petra Sedelius Caisa Brunander Vi tar ett gemensamt ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar. Lokalt gör vi det genom att ta ansvar för våra delar av den regionala strukturen och genom att stödja övriga kommuner i att utveckla sina delar. Kärnans utveckling är av central betydelse för hela Göteborgsregionens utveckling. Det är en gemensam uppgift att verka för att skapa en attraktiv och lättillgänglig regional kärna. Det redan utbyggda stadsområdet ska kompletteras när möjligheter ges. Utvecklingen ska baseras på en attraktiv lokal kollektivtrafik med god anslutning till de överordnade stråken i ett antal utpekade knutpunkter. Huvudstråken utgör ryggraden i Göteborgsregionen och ska stärkas för att alla delar av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga. Utvecklingen av huvudstråken ska ske med stöd av attraktiv och kraftfull pendel- och regiontågstrafik. Kvaliteterna i kustzonen ska tas till vara och utvecklas för att stärka Göteborgsregionen som helhet. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt markanvändningen i de strandnära områdena. De gröna kilarna ska tas till vara och utvecklas för att stärka Göteborgsregionen som helhet. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt markanvändningen i mötet mellan tätortsområden och landsbygd/grönområden. Älvens många funktioner och kvaliteter ska säkerställas. Vi ska verka för att begränsa de negativa effekterna av älven som barriär. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt sårbarhetsaspekterna som en följd av klimatförändringarna.

4 6 RAPPORT OM LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORG 2009 RAPPORT OM LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORG STRATEGISKA FRÅGOR FÖR ÖVERSIKTSPLANARBETET INOM GÖTEBORG I översiktsplanen har 13 strategiska frågor formulerats. För varje fråga anges mål och strategier. Dessa utgår från Göteborgs Stads budget, mål i Översiktsplanen för Göteborg (ÖP99) och uppdraget för arbetet med översiktsplanen. 1. GÖTEBORGS ROLL I EN VÄXANDE REGION Göteborg ska vara en attraktiv stad för människor och företag. Detta kan uppnås genom att regionkärnan förtätas och utvecklas, att förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv skapas och att tillgängligheten blir bättre genom utbyggnad av infrastruktur, främst kollektivtrafik. Göteborgs kärna ska kompletteras med attraktiva bostadsmiljöer i kombination med kulturellt och kommersiellt stadsliv. Transportsystemet föreslås byggas ut med nya länkar och en koncentration av bebyggelse föreslås i knutpunkterna. Lägen för nya förbindelser över älven planeras för att knyta ihop stadens delar och göra centrala Göteborg mer tillgängligt både för regionens invånare och för göteborgarna. 2. ATTRAKTIV STADSMILJÖ Göteborgs planering ska ge förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö och ett rikt stadsliv. En attraktiv stad kännetecknas av komplexitet med en blandning av funktioner, en visuell mångfald och möjligheter till möten mellan människor. Blandstad eftersträvas både vid omvandling av de centrala förnyelseområdena och vid komplettering av övriga områden. Människors möjligheter att röra sig och vistas i stadsrummen ska vara utgångspunkten i planeringen. Det blir viktigare att använda gröna ytor och vatten som gestaltande element i en stad som byggs tätare. Tillkommande bebyggelse ska berika staden och komplettera omgivande bebyggelse på ett tilltalande sätt. Allt byggande bör anpassas så att miljöpåverkan minimeras. 13 STRATEGISKA FRÅGOR 1. Göteborgs roll i en växande region 2. Attraktiv stadsmiljö 3. Robust samhälle 4. Fler bostäder 5. Växande och en förändrad handel 6. Expansivt näringsliv 7. Nordens logistikcentrum 8. Förändrat transportbehov 9. Mångfald, tryggt och mänskligt 10. Rekreation och hälsa för ökad livskvalitet 11. Natur- och kulturmiljöer för attraktivitet 12. Tillgång till kusten 13. Särskilda lokaliseringar 3. ROBUST SAMHÄLLE Göteborg ska vara en ur grundläggande aspekter robust stad genom ett säkert byggande, säkrad dricksvattenförsörjning och ökad säkerhet vid oförutsedda händelser som olyckor och sabotage. Genom att undvika skredkänsliga områden för bebyggelse och anläggningar och ta hänsyn till höga vattennivåer kan beredskapen för bl.a. extremt väder och höjda vattennivåer bli bättre. För att säkra dricksvattenförsörjningen behövs ett alternativ till Göta älv som vattentäkt och säkerheten kring vattentäkten förbättras. Ett robust Göteborg innebär också att invånarna har förtroende för varandra och till kommunen och att elektronisk kommunikation tål driftstörningar. 4. FLER BOSTÄDER De som bor och vill bo i Göteborg ska erbjudas goda bostäder och en trygg och stimulerande miljö i en hållbar stadsstruktur. Planeringen måste därför inriktas på att skapa tillräckligt många bostäder av olika slag, alla med god fysisk tillgänglighet. Inriktningen ska vara en kraftig utveckling i centrala Göteborg och komplettering i mellanstaden och de strategiska knutpunkterna. Översiktsplanen visar möjligheter för en utbyggnad av bostäder per år fram till 2025 inom den byggda staden. Utbyggnad av nya, större bebyggelseområden i stadens ytterområden måste samplaneras med nya regionala kollektivtrafikförbindelser. De bedöms därför möjliga att bygga ut först senare. 5. VÄXANDE OCH EN FÖRÄNDRAD HANDEL Befolkningsökning har tillsammans med ökad köpkraft lett till en kraftig ökning av omsättningen inom handeln i regionen. Förutsättningar ska skapas för en handels- och servicestruktur som ger god tillgänglighet för alla konsumenter, konkurrensbefrämjande etableringsmöjligheter för företagen, god miljöhänsyn och förutsättningar för god arkitektur. Detta kan bli möjligt genom en fortsatt utbyggnad av befintlig centrumstruktur. Göteborgs city ska utvecklas som överordnat centrum. Större centra och knutpunkter är tänkta att avlasta city och ge en hög servicenivå. Förutsättningar för lokala torg och närhandel ska stärkas. Volymhandeln bör samlas för effektivare trafiklösningar och bättre underlag för kollektivtrafik. Utspridning av handel i industriområden bör undvikas. 6. EXPANSIVT NÄRINGSLIV Under de senaste tjugo åren har näringslivet i Göteborgsregionen förändrats från att vara industridominerat till att bli alltmer kunskapsorienterat. Målet är att Göteborg ska skapa en stark och hållbar tillväxt, hög sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv genom att erbjuda goda etableringsförutsättningar för olika företag och verksamheter samtidigt som tillgängligheten till Göteborg förbättras. I översiktsplanen har ett antal stråk och platser som bedöms centrala för Göteborgs framtida utveckling markerats. 7. NORDENS LOGISTIKCENTRUM Godsvolymerna i och runt Göteborg växer kraftigt, inte minst trafiken via Göteborgs Hamn. Göteborg och hamnen ska stärkas som Nordens logistikcentrum. Då allt mer av godset till och från hamnen ska gå på järnväg måste hamnbanan utvecklas. Kommunen anser att det finns två tänkbara alternativ; ett med korta tunnlar nära nuvarande bana eller ett med en längre tunnel. Nya områden för logistikföretag behövs. För att ge service till hamnen och industrierna reserveras flera områden för verksamheter, främst på Hisingen. Gullbergsvass som idag innehåller logistikföretag och en kombiterminal, planeras för ny blandad stadsbebyggelse och kombi -terminalen kräver därför omlokalisering. Ett nytt läge för kombiterminal ska utredas av Banverket. På markanvändningskartan har ett läge vid Sävenäs föreslagits, men även andra lägen kan bli aktuella. En fortsatt diskussion kring placering av färjeterminalerna och Vänernsjöfartens utveckling behövs för att se hur dessa funktioner kan kombineras med fler förbindelser över Göta älv. 8. FÖRÄNDRAT TRANSPORTBEHOV Transporter med bil och lastbil ökar kraftigt. Denna ökning skapar trängsel och försämrad luftkvalitet varför kollektivtrafiken behöver ta en ökad andel av trafiken. Målet är att skapa en trafik- och bebyggelsestruktur som anpassas till ett mer effektivt och uthålligt samhälle med god tillgänglighet och en säker trafikmiljö. I projektet K2020 pågår ett arbete som har som mål att öka kollektivtrafikresandet. För att nå målet krävs ny kollektivtrafikstruktur för Göteborg med fler spårvägsförbindelser över älven och att busstrafiken flyttas ut från Brunnsparken till en cityring i Allén. En satsning på järnväg är nödvändig för Västsveriges tillväxt. En utbyggnad av Västlänken är viktig för att öka kapaciteten och ge möjligheter till fler direktresor. Dagens Götaälvbro behöver ersättas och det finns också ett behov av ytterligare älvpassager i nya lägen. Även andra delar av trafiksystemet behöver utvecklas för att binda ihop olika stadsdelar och ge plats för bättre kollektivtrafik. Översiktsplanen poängterar det viktiga sambandet mellan bebyggelseplanering och trafik. God kollektivtrafik ska finnas redan innan nya områden börjar byggas ut. En tät stad gör det möjligt för fler att gå eller cykla. Bebyggelsen ska koncentreras till platser där kollektivtrafiken är god, bland annat vid de föreslagna knutpunkterna. 9. MÅNGFALD, TRYGGT OCH MÄNSKLIGT Göteborg ska vara en trygg stad där alla kan känna tillhörighet i offentliga rum och ha möjlighet att mötas. Detta uppnås bl.a. genom en mer blandad stad med god utformning av stadens offentliga rum och där barriärer överbryggs och stadsdelar binds samman. Människors olika behov ska också uppmärksammas genom en utökad dialog i planeringsprocessen.

5 8 RAPPORT OM LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORG 2009 RAPPORT OM LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORG REKREATION OCH HÄLSA FÖR ÖKAD LIVSKVALITET Göteborg ska kunna erbjuda goda rekreationsmöjligheter och vara en hälsosam, mänsklig och trygg stad genom att tillgången till grönska, lek, idrott och föreningsliv ökas. Borttagna natur-, kultur- och rekreationsvärden ska kompenseras. Det är viktigt att kopplingen mellan trafik och ohälsa beaktas och att arbetet med folkhälsa, sociala frågor, trygghetsfrågor, trafiksäkerhet och fysisk tillgänglighet får genomslag i den fysiska planeringen. 11. NATUR- OCH KULTURMILJÖER FÖR ATTRAKTIVITET Natur- och kulturmiljöer har en stor attraktionskraft och är av påtagligt värde för stadsutvecklingen. Göteborg innehåller allt från oexploaterade, öppna kustlandskap till kulturhistoriskt värdefulla stadsmiljöer, dolda fornlämningar och sällsynta arter. Natur- och kulturvärdena ska lyftas fram och bidra till ett attraktivt och hållbart Göteborg genom att särskilt värdefulla och oersättliga natur-, kultur- och landskapsbildsvärden bevaras, levandegörs och får en bättre tillgänglighet. Planeringen ska grundas på en sammanhållen och övergripande syn på natur- och kulturvärden med stöd av aktuellt underlagsmaterial. 12. TILLGÅNG TILL KUSTEN God tillgänglighet till kustområden, sjöar och stränder ska främjas genom att kustområdet och övriga delar av staden länkas samman med stigar, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. Framtida planering ska främja ett varierat utbud av aktiviteter, upplevelser och service längs hela kusten och i skärgården. En samordnad syn på förvaltning av kustzonen med hänsyn till natur- och kulturvärden ska eftersträvas. 13. SÄRSKILDA LOKALISERINGAR Då Göteborg blir allt mer bebyggt ökar svårigheten att hitta lokaliseringar för verksamheter som inte kan blandas med bostäder. Målet är att kunna tillgodose verksamheters behov av utveckling samtidigt som störningar mot omgivningen minimeras. Detta kan göras genom att lämpliga lägen för sådana verksamheter tillskapas och att dessa fördelas bättre i regionen. Mellanlager för förorenade massor är exempel på en sådan lokalisering och lägen redovisas på plankartan. Källa: Förslag till Översiktsplan för Göteborg, Sammanfattning Utställning Byggnadsnämnden , Stadsbyggnadskontoret Foto: Karim Hatoum Foto: Helena Überg

6 10 TILLVÄXT TILLVÄXT 11 1 TILLVÄXT Foto: Karim Hatoum KONJUNKTURSINDEX FÖR GÖTEBORGSREGIONEN LÅGKONJUNKTUR SOM BOTTNAR Världsekonomin visar nu tecken på att botten i konjunkturnedgången är nådd. Konjunkturinstitutet kommenterar att BNP-fallet stannat upp och förutspår en långdragen återhämtning med en svensk BNP-tillväxt på 1,5 % under Även Swedbanks prognos i augusti 2009 förutspår en långsam och svängig återhämtning som påbörjas under hösten Vårens konjunkturindex för Göteborgsregionen följer samma mönster och visar på att det kraftiga fallet i konjunkturen under våren 2009 förväntas stanna upp. Konjunkturbarometern för Göteborgsregionen visar att transportmedelsindustrin ser en vändpunkt framför sig, medan bygg och uppdragsverksamhet ser en fortsatt minskad efterfrågan. Den bransch som klarat sig bäst hittills är livsmedelsindustrin. Samtidigt fortsätter arbetsmarknaden att försämras och sysselsättningen kommer vara den stora utmaningen under de närmsta åren då arbetslösheten i landet förutspås öka till en toppnivå på cirka 12 % i slutet av Positivt för arbetsmarknadsinsatserna är att finansdepartementets höstprognos visar på starkare statsfinanser än förväntat och ett därmed ökat utrymme för krisåtgärder Normalkonjunktur mellan -15 och Prognos V 2000 H 2001 V 2001 H 2002 V 2002 H 2003 V 2003 H 2004 V 2004 H 2005 V 2005 H 2006 V 2006 H 2007 V 2007 H 2008 V 2008 H 2009 V 2009 H Källa: Konjunkturbarometer för Västsverige, SCB, Västra Götalandsregionen och Region Halland 1 Konjunkturläget augusti 2009, 2 Global konjunktur- och strukturrapport augusti 2009, augusti 2009

7 12 TILLVÄXT TILLVÄXT 13 HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVKRAFT FÖR TILLVÄXT Efter förra sommarens höga råvaru- energi- och matpriser blev frågor kring hållbar utveckling än mer aktuella med ökade krav från både konsumenter och politiker. Under kommande år kommer klimatfrågan att driva fram enorma investeringar i ny teknik, vilket driver på den globala strukturomvandlingen. Vi bedömer därför att klimatfrågan kommer att utgöra en viktig drivkraft för tillväxt i Göteborgsregionen och att vi har mycket goda förutsättningar att lyckas i det pågående teknikskiftet. Företag i regionen har lång erfarenhet och stort kunnande inom återvinning och miljöteknik, vilket tillsammans med forskningen på bland annat Chalmers ger oss goda förutsättningar att skapa nya innovationer och lösningar för en hållbar tillväxt. Göteborgsregionen är dessutom en region med högt tekniskt kunnande och är den region i Europa där företagen lägger störst andel resurser per capita på forskning och utveckling 4. Regionen klättrar också på the World Knowledge Competitiveness Index rankas regionen på plats 16 av världens 145 mest kunskapsintensiva regioner. I den europeiska konkurrensen ger detta regionen en tredjeplats. GÖTEBORGS LOKALA ARBETSMARKNADSREGION 2008 MER ÄN 1 MILJON INVÅNARE I ARBETSMARKNADSREGIONEN Göteborgsregionen antog 2006 en långsiktig strategi för hållbar tillväxt. Strategin bygger bland annat på nobelpristagaren Paul Krugmans teorier om den Nya Ekonomiska Geografin, som visar att en regions storlek och mångfald av företag och kompetenser driver tillväxt och innovation. De övergripande målen i strategin handlar om att förtäta stadskärnan och skapa en större arbetsmarknadsregion som 2020 skall ha 1,5 miljoner invånare. Ny statistik visar att två mål nåddes I januari 2009 släppte SCB en uppdatering av indelningen av Sverige i lokala arbetsmarknadsregioner. Denna visade att både Varberg och Falkenberg nu anses vara en del av Göteborgs arbetsmarknadsregion. Det innebär att antalet invånare i Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion nu är personer. Även befolkningsmålet nåddes 2008 då antalet invånare ökade med personer, vilket är den största befolkningsökningen sedan World Knowledge Competitiveness Index 2008 Foto: Karim Hatoum Källa: SCB ORUST TJÖRN STENUNGSUND LILLA EDET TROLLHÄTTAN ALE KUNGÄLV ALINGSÅS LERUM PARTILLE GÖTEBORG ÖCKERÖ KUNGSBACKA VARBERG FAKENBERG MARK BOLLEBYGD VÅRGÅRDA MÖLNDAL

8 14 TRANSAKTIONSMARKNADEN TRANSAKTIONSMARKNADEN 15 2 TRANSAKTIONSMARKNADEN Foto: Kristian Pedersen

9 16 TRANSAKTIONSMARKNADEN TRANSAKTIONSMARKNADEN 17 TRANSAKTIONSVOLYM PER ÅR OCH URSPRUNG Utländska köpare Svenska köpare SVERIGE Under de senaste åren har investeringsmarknaden för fastigheter i Sverige karaktäriserats av höga transaktionsvolymer med betydande inslag av internationella investerare. Ser man bara till totalvolymen, så blev även 2008 ett gott år då fastigheter till ett värde om 155 mdkr bytte ägare. Jämfört med 2007 års 135 mdkr är detta en betydande ökning. Totalvolymen ger dock en lite missvisande bild då omkring en tredjedel av fjolårets totala transaktionsvolym på ett eller annat sätt är sammankopplat till den mycket stora försäljningen av Vasakronan i början av juli. Statens försäljning till AP Fastigheter, vidareförsäljningen av en del av beståndet till Niam, samt ett par bytesaffärer med andra statliga bolag tidigare under året utgör totalt 53 mdkr. Exklusive den summan så är totalvolymen nere på ungefär samma nivå som år Utöver Vasakronanaffären, så kommer förmodligen 2008 att bli mest ihågkommen av investerare som det år då den svenska fastighetsmarknaden i stor utsträckning kom att drabbas av den globala finanskrisen. Ett antal större transaktioner (utöver Vasakronanaffären, främst även försäljningen av Steen & Ströms alla köpcentrum) påbörjades på våren och lyckades slutföras på sensommaren innan det tog mer eller mindre tvärstopp på transaktionsmarknaden i och med amerikanska investmentbanken Lehman Brothers konkurs i september. Den likviditetsbrist och den konjunkturoro bland både banker och investerare som gjort sig påmind redan dessförinnan förvärrades nu och ledde till kraftigt stigande direktavkastningskrav på fastighetsinvesteringar. Flera av de försäljningsprocesser som påbörjats tidigare avbröts till följd av att antingen säljarnas prisförväntningar inte längre infriades eller av att köparna i allt större utsträckning fått ökade svårigheter att ordna finansiering. Räntemarginalerna har generellt ökat jämfört med tidigare, men den största effekten ligger i att bankerna under hösten nästan ströp all finansiering till fastigheter. Speciellt svårt är det idag att få finansiering för fastigheter i sekundära lägen eller med höga vakanser. Förutom att belåningsgraderna idag är betydligt lägre än tidigare, så är det heller inte ovanligt att belåningen helt uteblir för en aktör som inte har en stark relation med banken sedan tidigare. En följd av detta har blivit att den existerande ägaren vid omförhandling av lån ofta kan få bättre villkor än en presumtiv köpare. På grund av en minskad kapitalbas och internationella kapitaltäckningsregler är dessutom många av de mest flitiga utländska långivarna nu på väg att lämna Sverige, vilket även det starkt påverkar möjligheten att få finansiering till nya investeringar H Mdkr Under fjärde kvartalet ifjol föll den totala transaktionsvolymen i Sverige kraftigt, med 55 % respektive 45 % jämfört med motsvarande kvartal under 2007 och Den negativa utvecklingen har fortsatt även under inledningen av 2009, då omsättningen under det första kvartalet sjönk med hela 75 % jämfört med samma period ifjol. Den totala omsättningen stannade på 6,2 mdkr, vilket är den lägsta kvartalsnoteringen på mycket länge. Trenden har även fortsatt under det andra kvartalet med väldigt få genomförda transaktioner på marknaden. Vad som samtidigt är oroväckande är att transparensen minskat betänkligt sedan i höstas. Allt färre transaktioner och transaktionspriser offentliggörs, vilket har spätt på osäkerheten både för värderare och för investerare. I ett europeiskt perspektiv har Sverige under ett antal år varit bland de mest likvida marknaderna i Europa. Trots kraftigt sjunkande volymer de tre senaste kvartalen så står vi oss relativt väl fortfarande i konkurrensen. Räknat på ett löpande kalenderår från andra kvartalet 2008 till första kvartalet 2009 så intar Sverige med 7 % av den totala transaktionsvolymen en femte plats i Europa efter Storbritannien (37 %), Frankrike (16 %), Tyskland (9 %) samt Nederländerna (8 %). Det utländska intresset för den svenska fastighetsmarknaden har varit stort under hela 2000-talet. Bland de utländska intressenterna har investerare från övriga Norden, Tyskland och Storbritannien varit särskilt aktiva under senare år. Under 2008 och inledningen av 2009 har dock detta intresse minskat, och istället är det svenska aktörer, främst börsnoterade bolag och institutioner som stått för en stor del av affärerna. Under fjolåret förvärvade utländska aktörer fastigheter i Sverige för totalt 37 mdkr, vilket kan jämföras med 72 mdkr under 2007 och 63 mdkr under Brittiska investerare har nästan helt försvunnit och även norska och danska investerare har dragit ner aktiviteten betydligt under det senaste året. Orsakerna till detta är förstås flera, men den allmänna svårigheten att få finansiering liksom möjligheten att göra bättre affärer på hemmaplan är två. Fördelningen mellan de olika fastighetssektorerna såg i stort sett likadan ut under 2008 som den gjort under de senaste tre åren. Av den sammanlagda transaktionsvolymen utgjordes 41 % av rena kontorsfastigheter, 24 % av bostäder (inklusive ombildningar till bostadsrättsföreningar), 11 % av handel och 8 % av logistik- och industrifastigheter samt övrigt. Den förändring som skett under 2008 är framförallt att den totala volymen av kommersiella fastigheter sjunkit samtidigt som antalet ombildningar till bostadsrätt ökat i storstäderna. Som en följd av att den ekonomiska krisen slagit hårt mot den svenska exportindustrin har också volymen av försålda industri- och logistikfastigheter minskat något jämfört med tidigare år TRANSAKTIONSVOLYM PER SEKTOR H Kontor Handel Bostäder Mixat Industri/övrigt

10 18 TRANSAKTIONSMARKNADEN TRANSAKTIONSMARKNADEN 19 GÖTEBORG Stor-Göteborg är en av de regioner i Sverige som har drabbats hårdast av den globala finanskrisen. Framförallt har den medfört kraftigt negativa effekter på investeringar, konsumtion och sysselsättning genom de stora varsel som uppkommit i regionen, främst inom fordonsindustrin. I kombination med den kreditåtstramning som samtidigt skett har det därmed blivit allt svårare att göra fastighetsaffärer även i Göteborg. Effekten har blivit både stigande direktavkastningskrav och fallande transaktionsvolymer. Efter historiskt höga transaktionsvolymer på 8,4 mdkr och 7,4 mdkr under 2006 respektive 2007 så minskade den totala transaktionsvolymen av renodlade Göteborgsfastigheter till 4,0 mdkr år Detta räknat på affärer större än 50 mkr och exklusive de 12 fastigheter i Göteborg som ingick i de mixade Vasakronan- och Niamportföljerna samt Allums köpcentrum som ingick i Steen & Ström-affären. Räknas även dessa drygt 5 mdkr in i totalvolymen slog Göteborgsmarknaden ett nytt transaktionsrekord under Den enskilt största affären i Göteborg under 2008 var annars klädkedjan KappAhls köp av sitt eget huvudkontor om totalt kvm i Mölndal från London & Regional i maj månad. Köpeskillingen var 470 mkr och direktavkastningen låg på 6,25 % TRANSAKTIONSVOLYM PER ÅR STOR-GÖTEBORG I juni 2008 köpte tyska fonden DEFO (Deutsche Fonds für Immobilienvermögen) köpcentret Sisjö Entré (Göteborg Kobbegården 6:8) från NREP. Köparen betalade ungefär 350 mkr med en bedömd initial direktavkastning på 5,50 %. I juni 2008 har NCC också sålt den nyuppförda volymhandelsfastigheten Kungsbacka 4:62 för 220 mkr, vilket motsvarar en direktavkastning om 6,0 %. Köpare var norska Vital Eiendomsfond och hyresgäst är COOP på ett 10-årigt avtal. Hittills under 2009 har 8,00främst ett par mindre affärer skett och den totala transaktionsvolymen uppgår i mitten av juni till ynka 0,5 mdkr. 7,25 Sett i ett regionalt perspektiv så är dock Göteborg och Västra Götalandsregionen 6,50en av de mest likvida marknaderna i landet. Räknat på affärer större än 50 mkr och från 2008 till slutet av juni 2009 hamnar Västra Götaland 5,75 på en tredje plats i riket efter Stockholm och Skåne om man ser till total transaktionsvolym. Ingen hänsyn tas då 5,00 dock till fastigheter sålda i mixade geografiska portföljer. Värt att notera är att det fortfarande sker en hel del mindre affärer i Göteborgsområdet trots finanskrisen. Hittills i år har ett 30-tal affärer på mkr slutförts i Västra Götaland. MDKR KONTORSYIELDER PER DELMARKNAD H CBD Lindholmen Gårda Åbro/ Lackarebäck 2009 K2 DIREKTAVKASTNINGSKRAV Direktavkastningskraven för fastighetsinvesteringar nådde sin lägsta nivå under mitten av 2007, men har allt sedan dess ökat till följd av kreditåtstramningar, finanskris och konjunkturoro. Speciellt sedan hösten 2008 har avkastningskraven ökat kraftigt. 12% 10% 8% 6% 4% PRIME YIELD-UTVECKLING I GÖTEBORG För de bästa kontorsfastigheterna i centrala Göteborg uppgår direktavkastningskravet i slutet av juni 2009 till omkring 6,00-6,50 %, en uppgång med punkter sedan lägstanivån. Den största förändringen sedan i höstas har dock skett för sekundära fastigheter där direktavkastningskraven ökat dramatiskt i många fall. Detta både på grund av en större rädsla för stigande vakanser i dessa objekt, men också större svårigheter att få finansiering. För handelsfastigheter har mönstret varit likartat, om än direktavkastningskraven för välbelägna fastigheter med stora inslag av attraktiva butiker inte stigit lika mycket som rena kontorsfastigheter. Direktavkastningskraven för de absolut bästa handelsfastigheterna i Göteborg ligger idag på 5,75-6,00 %, en ökning med punkter sedan botten. Liksom för kontorsfastigheter är det handelsfastigheter i sämre lägen som sett den största ökningen av direktavkastningskraven Kontor Industri Handel K2 För logistikfastigheter har direktavkastningskraven idag stigit ungefär punkter över den lägsta nivån från mitten Detta innebär en prime yield omkring 7,00-8,00 % i Göteborg. För mer sekundära lägen och produkter har direktavkastningskraven ökat betydligt 8,00 7,25 6,50 5,75 5,00 KONTORSYIELDER PER DELMARKNAD CBD Lindholmen kraftigare, ungefär punkter i genomsnitt. Det är dock viktigt att poängtera att det idag, med låga transaktionsvolymer och därtill en försämrad transparens på marknaden, blivit allt svårare att göra bedömningar av direktavkastningskraven. Den osäkerhet som idag råder kring både direktavkastningskrav och pris är en av anledningarna till den betydligt lägre transaktionsvolymen. Gårda Åbro/ Lackarebäck 2009 K2 12% 10% 8% 6% 4% PRIM 1985

lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2011 för kontor, handel, industri och logistik. The region of sustainable

lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2011 för kontor, handel, industri och logistik. The region of sustainable lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2011 för kontor, handel, industri och logistik. The region of sustainable growth THIS IS WHAT WE DO Business Region Göteborg s Establishment and Relocation Service

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

DAGENS LOKALER. & Fastigheter NYHETER MÅNADENS TEMA KRÖNIKA. nr 11.09

DAGENS LOKALER. & Fastigheter NYHETER MÅNADENS TEMA KRÖNIKA. nr 11.09 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS MÅNADENS TEMA Storstadsregionerna SID 4 NYHETER Marknadsrapport SID 6 KRÖNIKA Mot ljusare tider SID 7 DAGENS LOKALER & Fastigheter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Verksamhetsbeskrivning 5 Fastighetsbestånd 7 Detaljplaneområdet 9 Möjligheter och risker 12 Aktien 19 Styrelsen 21 Bolagsstyrning

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Vasallen årsredovisning

Vasallen årsredovisning Vasallen årsredovisning Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona 08 Vasallen Vasallen omvandlar och utvecklar nedlagda regementen och andra fastigheter

Läs mer

Nordic City Report. Vår 2015

Nordic City Report. Vår 2015 Nordic City Report Vår 2015 Sammanfattning Fastighetsmarknaden 2014 slog alla rekord vad gäller transaktionsvolymer i samtliga storstadsregioner i Norden. Kapitalet flödar in i Norden i något som beskrivs

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INFRASTRUKTUR HÖSTEN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter www.naisvefa.se www.svenskfastighetsmarknad.se NAI Svefa Analys nr 3/2011 Stockholm Drottninggatan 78 Box 3316 103 66 Stockholm Tel: 08-441 15 50 malmö Södra Långgatan

Läs mer

Viktiga händelser 2012

Viktiga händelser 2012 årsredovisning12 KLÖVERN I KORTHET Viktiga händelser 2012 Karlstad r Göteborg Halmstad MELLAN/NORR Falun/Säter Västerås Örebro Borås SYD Kalmar Uppsala psala Nyköping N p Norrköping k Linköping Härnösand/Sollefteå

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ATT LYFTA PLATSENS SJÄL För att lyckas skapa attraktiva platser handlar det om att förstå livet i köpkvarteret, på arbetsplatsen och i bostadskvarteret. Det handlar

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter NAI Svefa Analys Våren 2012 Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen och har affärer som främsta drivkraft. Rapporten

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

PLANERA FÖR VERKSAMHETER. - ett planeringsunderlag med vägledning för arbete med en näringslivsstruktur som ökar sysselsättningsmöjligheterna

PLANERA FÖR VERKSAMHETER. - ett planeringsunderlag med vägledning för arbete med en näringslivsstruktur som ökar sysselsättningsmöjligheterna PLANERA FÖR VERKSAMHETER - ett planeringsunderlag med vägledning för arbete med en näringslivsstruktur som ökar sysselsättningsmöjligheterna PM 2010 - ett planeringsunderlag med vägledning för arbete med

Läs mer

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 Möjligheternas fastighetsbolag 4 VD-ord 6 Detta är Kungsleden 7 Affärsidé, mål och strategi 8 Affärsmodell Så tänker vi 10 Affärsmodell Så agerar vi 12 Marknaden

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

framsida: norra älvstranden, fotograf lena andersson, rådhuset arkitekter ab

framsida: norra älvstranden, fotograf lena andersson, rådhuset arkitekter ab P R O G R A m centrala älvstaden introduktion till INTERNATIONelL WORKSHOP 7-11 juni 2011 projektet centrala älvstaden är ansvarigt för detta program. Rådhuset arkitekter ab har bidragit till produktionen

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4 Årsredovisning 8 Innehåll Med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, ett fastighetsvärde på drygt 46 miljarder kronor och verksamhet på 3 orter över hela landet är Akademiska Hus Sveriges andra

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: BOSTADSFASTIGHETER VÅREN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m Årsredovisning 2011 Innehåll Ledebur 15, Malmö 1 Översikt 2 VD har ordet 4 Balders utveckling 5 Flerårsöversikt 6 Affärsidé, mål och strategi 8 Aktuell intjäningsförmåga 9 Aktien och ägarna 12 Våra kunder

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

1 Affärsplan 2015 AFFÄRSPLAN 2015

1 Affärsplan 2015 AFFÄRSPLAN 2015 1 AFFÄRSPLAN 2015 Katrinelund. Fotograf Leif Johansson 2 INNEHÅLL INNEHÅLL INTRODUKTION 4 TRENDER 6 Framtidsutmaningar 6 Unga drömmer om staden - regionens betydelse stärks 7 Utvecklingen på bostadsmarknaden

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 Innehåll 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Försvarsbeslut 2004 6 Vasallens processer

Läs mer