Förstudierapport - samlokalisering av bibliotek och fritidsgård på Kronoparken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudierapport - samlokalisering av bibliotek och fritidsgård på Kronoparken"

Transkript

1 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad Ida Svensson, Förstudierapport - samlokalisering av bibliotek och fritidsgård på Kronoparken Dnr TFN Dpl 60 Översikt Inledning och syfte 2007 antog kommunfullmäktige förslaget till stadsmiljöprogram för Karlstad. I samband med detta gavs i uppdrag till stadsbyggnadsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och kultur och fritidsnämnden att redovisa förslag till centrummiljöprogram för stadsdelscentra Kronoparken. I en motion till kommunfullmäktige 2011 föreslog Lena Melesjö Windahl och Håkan Holm genomförande av ett antal åtgärder för att utveckla stadsdelen Kronoparken. Frågan har väckts i olika sammanhang att samlokalisera bibliotek och fritidsgård som en del av den framtida utvecklingen av Kronoparken. Denna fråga fanns också med i underlaget för kommunfullmäktiges beslut och i den besvarade motionen. I kultur- och fritidsnämndens åtaganden kopplade till den strategiska planen för står genomföra en förstudie angående samlokalisering av bibliotek/fritidsgård/sporthall. Det i huvudsak största problemet med nuvarande lokal för fritidsgården är att den inte är ändamålsenlig för verksamheten, lokalerna är stora, svåra att överblicka och nyttja på ett bra sätt. Därtill är lokalerna mycket nedslitna. Ur biblioteksverksamhetens perspektiv fungerar de nuvarande lokalerna bra sett till sin utformning. Däremot upplevs avståndet till kronoparkens centrum vara för långt och biblioteket hamnar lite i periferin. Sammanfattning Teknik- och fastighetsförvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utrett en samlokalisering av bibliotek och fritidsgård på Kronoparken. Rapporten redovisar en behovsanalys och förslag till lokalisering av en ny byggnad. Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Fredsgatan 8 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: Säte: Karlstad PlusGiro: Bankgiro:

2 Dnr TFN-2012-XXX sid 2 (9) Organisation och bemanning Förstudiearbetet har bedrivits i en projektgrupp bestående av tjänstemän från teknik- och fastighetsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Projektgruppen har haft ett antal protokollförda möten och har varit på två studiebesök, för att se hur man har löst samlokalisering av liknande verksamheter och lokaler på andra platser. Projektet Underlag för utformning Kronoparken är Karlstads största stadsdel med ca 8000 invånare. Det är också den stadsdel som har flest innevånare med utländsk bakgrund med 36 % (12 %) 1 Medelålder är också den lägsta med ca 33 år (41 år). Antal förvärvsarbetande ligger också lågt med ca 53 % (76 %). Kronoparken har även en stor andel unga, av de boende på Kronoparken är ca 20% i åldern 0-20 år. Fritidsgården är idag inrymd i icke ändamålsenliga lokaler(cirka 1000 kvm)med en mycket hög hyra. Biblioteket är lokaliserat i inhyrda lokaler i Kronoparkskyrkan, vilka visserligen är ändamålsenliga men har ett undanskymt läge och behöver lyftas fram till en mer framskjutande placering. I samband med att Fröding Arena projekterades gjordes en skiss på att ansluta en eventuell nybyggnad för fritidsgård och bibliotek till Fröding Arena. Verksamhetsbeskrivning Kronoparkens fritidsgård har sedan 2006 inriktningsuppdraget, mångfald och integration. Målet är att skapa ett brett utbud av verksamhet och på så vis attrahera många besökare med olika bakgrunder och intressen och få en mix av tjejer och killar. Verksamheten är öppen vilken innebar att alla ungdomar i ålder 13 till 18 år kostnadsfritt kan delta i fritidsgårdens verksamhet. Kronoparkens fritidsgård arbetar mot fyra övergripande målområden; demokrati, kulturverksamhet, idrott och tjejverksamhet. Demokrati syftar till att arbeta för ett ungdomsinflytande i verksamheten. Målet ska uppnås genom att engagera ungdomar som kan vara delaktiga ungdomsledare och fungera som förebilder i den öppna verksamheten, arrangemang och gruppverksamhet. Fritidsgården ska ha en bred kulturverksamhet i form av musik, dans och skapande verksamhet. Verksamheten har en ambition att utveckla det egna skapandet inom musiken. Inom målområdet Idrott har verksamheten verkat för spontanidrott i form av ex. fotboll. Fritidsgården lockar idag fler killar än tjejer, fritidsledarna verkar för att förändra detta genom aktiviteter som ska locka fler tjejer till fritidsgården, i linje med inriktningsuppdraget mångfald och integration. 1 Inom parenteserna anges medeltal för Karlstads kommun.

3 Dnr TFN-2012-XXX sid 3 (9) Fritidsgårdens främsta kännetecken är dess öppna verksamhet, frivilliga möten och öppna samtal. Biblioteket på Kronoparken är en filial till stadsbiblioteket som har funnits sedan 80-talet. Biblioteken har enligt bibliotekslagen till uppgift att främja intresset för läsning och litteratur, för information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet. Biblioteken ska ägna extra uppmärksamhet åt barn- och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade för deras behov för att på så vis stimulera till läsning och främja språkutvecklingen Biblioteket är en mötesplats och en plats för upplevelser. Filialernas uppgift är att bedriva biblioteksverksamhet i sitt närområde. Historik och nuläge Fritidsgården har funnits på Kronoparken sedan Den har varit förlagd i samma lokaler i princip hela tiden endast med undantag av några få år då verksamhet bedrivits i andra lokaler i kronoparkens centrum. Den har varit/är möjligheternas samlingsplats, en socialträffpunkt för de boende i området. Den öppna verksamheten är grunden i verksamhet. En trygg och välkomnande miljö där fritidsledarna står för en positiv, trygg och främjande verksamhet. Det är en arena där ungdomarna välkomnas som möjligheter. Fritidsgårdens målgrupp är 13-18år. Fritidsgårdens profil är Integration och mångfald. Årligen upprättas verksamhetsplaner samt verksamhetsberättelser. Enligt 2011 års besöks statistik var snittet i den öppna verksamheten 165 besökare/dag. (124 killar och 41 tjejer). Inkluderat övrig verksamhet ex. föreningsverksamhet, skolverksamhet och uthyrning uppgår antalet besökare per dag till 202. Totalt antal besök under 2011 var Öppen fritidsverksamhet på Kronoparken har två verksamheter på Kronoparken, Parklek och fritidsgård. Parkleken och fritidsgården har ett gemensamt inriktningsuppdrag, mångfald och integration. Personalutväxling sker med tyngdpunkt på sommaren. Biblioteksfilialen på Kronoparken ligger vid Kronoparkskyrkan vid vägen in till Kronoparkens centrum. Här har den funnits sedan början på 80-talet. Ursprungligen var den något större än i dag då den vid ett par tillfällen byggts om och till ytan krympt en del. Funktionen har även förändrats från starten då biblioteket fungerade som skolbibliotek fram till 2001 åt alla skolor i området. Numer har biblioteket inte den funktionen utan är ett stadsdelsbibliotek. Förutom bokutlåning har biblioteket även tidskrifter, filmer, ljudböcker och annat för hemlån eller information. Vidare finns Internet-uppkopplade datorer samt

4 Dnr TFN-2012-XXX sid 4 (9) kopiatorer och skrivare att låna. En dator finns även innehållande databaser för släktforskning, denna bokas per telefon maximalt 3 timmar i taget. Utöver ovanstående arrangerar biblioteket även mindre utställningar och har andra typer av arrangemang ex. författarbesök. Ur bibliotekets synpunkt är en samlokalisering positiv och för med sig en rad fördelar och nya möjligheter att samverka och locka fler besökare. För tillfället är 9 olika föreningar verksamma i Fröding Arena. Kultur- och fritidsförvaltningen bedriver drop-inidrott vissa kvällar under året och arrangemang och cuper sker i begränsad omfattning. Fröding arena bemannas av 2,0 tjänster samt extra helgpersonal som enkelbemannar var tredje helg. Dimensionerande faktorer På Fröding arena finns idag 2 tjänster på heltid. Biblioteksfilialen har 1,5 tjänster till sin verksamhet och fritidsgården bemannas av 5 tjänster samt timvikarier. Den samlade bemanningen för verksamheterna uppgår då till 8,5 tjänster samt timvikarier. Biblioteket är öppet för medborgarna 22 timmar per vecka, fritidsgården har öppet 42,5 timmar och Fröding arena är tillgängligt för allmänheten 51 timmar varje vecka. Det sammanlagda antalet verksamheterna finns tillgängliga för medborgarna är 115,5 timmar per vecka. För fritidsgården; 5 heltidsanställda 2 vikarier extrapersonal, 2-4 kvällar i veckan Enligt 2011 års besöks statistik var snittet i den öppna verksamheten 165 besökare/dag. (124 killar och 41 tjejer). Inkluderat övrig verksamhet ex. föreningsverksamhet, skolverksamhet och uthyrning uppgår antalet besökare per dag till 202. Fritidgården håller i nuläget öppet: må 13-21, ti 16-21, on 13-21, to 13-21, fre samt lö (2 tillfällen/månad, jan-april, sept-dec.) Totalt antal besök under 2011 var För biblioteket: Biblioteket bemannas idag av 1,5 tjänster. Bibliotekets öppettider är för närvarande följande; Måndag , Tisdag och , onsdag , Torsdag , Fredag Under juli månad håller biblioteket stängt.

5 Dnr TFN-2012-XXX sid 5 (9) Biblioteksfilialen har idag ca titlar men detta kommer att minska till ca För ett fungerande bibliotek är det viktigt med utrymmen för att skylta böcker dessa ytor får gärna vara vid entrén till biblioteket. Skyltning på bokhyllornas gavlar är också bra. Vidare har biblioteket även andra typer av utställningar och är då i behov av utställningsyta gärna där man kan hänga saker i taket. Verksamhetsfunktioner Öppen verksamhet(fritidsgård) Fika, umgås Se på TV/Film Spela sällskapsspel och TV-spel Spontan idrotta ex fotboll Lyssna musik Spela instrument ex gitarr Spela biljard och pingis Delta i olika tävlingar och turneringar Pyssel Gruppverksamhet(fritidsgård) Musik, 2 st. replokaler och 1 studio Dans Skapande verksamhet, ord och bild, färg och form Mat och Bak Arrangemang(fritidsgård) Musikarrangemang, konserter m olika typer av musik ex talangjakt Föreställningar, dans, teater Föreläsningar Filmkvällar med projektorvisning Tjejkvällar (Spelningslokal Spelningar, ljud och ljus och 9x9m scenöppning 8-9 m) Biblioteksverksamhet Utlåning Datorer 3 st internetuppkopplade Kopieringsmöjligheter Tidningar Aktiviteter, kulturella, politikerdiskusioner, utställningar Administrativt arbete uppackning Personalrum toaletter

6 Dnr TFN-2012-XXX sid 6 (9) vilrum magasin säsongsgrejer Möten Lokalförteckning Öppen verksamhet(fritidsgård) Cafédel med servering och ca sittplatser 1 Pingisrum för ett pingisbord 1 biljardrum för 1 biljardbord (kan vara delat med pingis om viss avskiljning) 1 TV-rum med soffgrupp för ca 10 personer. 1 aktivitetsrum (i dag gymnastiksal) 2 Omklädningsrum med dusch (dam och herr) 1 TV-spelsrum Gruppverksamhet(fritidsgård) 1 Grupprum för ca personer Danslokal med speglar (kan ev. kombineras med arrangemang) 2 Replokal 1 studio Arrangemang(fritidsgård) Det är önskvärt med en lokal för lite större sammankomster/arrangemang ex discon och uppträdanden Personalytor/förråd(fritidsgård) 1 Kontor 1 Förråd servering 1 Förråd verktyg 1 Städförråd 4 WC 1 RWC Biblioteksytor 1 Biblioteksyta för böcker 1 Kontor för administrativt arbete samt uppackning 1 grupprum 1 Mötesrum 1 Personalrum eller del i personalrum 1 Personal wc 2 Besöks WC 1 RWC 1 magasin/förråd 1 Datarum, kanske inte behöver vara avgränsat rum

7 Dnr TFN-2012-XXX sid 7 (9) Utemiljö Möjlighet till sittplats ute är önskvärt, sommarhalvåret saknas i dag möjlighet att gå ha utomhusverksamhet. Detta kan vara en grönyta för spontanidrott, sittplatser grillplats etc. Översikt av alternativa lösningar Inhyrningsalternativet har utretts i förstudieskedet. På Kronoparken finns inga lokaler att hyra som kan uppfylla de krav verksamheten ställer på centralt och tillgängligt läge, är tillräckligt stora, och som svarar till verksamheternas samlade behov. Frödingsskolan har nyligen lokalanpassats för barn- och ungdomsförvaltningens förändrade lokalbehov, och bedömningen från barn- och ungdomsförvaltningen är inte att det kommer att finnas några ytor i skolan som kan matcha behovet. Andra egna lokaler, förutom Frödingsskolan finns inte att tillgå. Karlavagnen, Karlstad Cellon 1, är den enda byggnad som kan komma att bli vakant, men den ligger inte tillräckligt centralt. Från Karlavagnen är det cirka 800 meters gångväg till centrum. Idag hyrs byggnaden av barn- och ungdomsförvaltningen. Lokaliseringsutredning En utredning av egenägd(rosa), byggbar mark som uppfyller kravet på ett centralt läge ger att fastigheten Karlstad Kronokolonin 4, rakt öster om Fröding Arena, är det rekommenderade alternativet. Fastigheten är planlagd för samlingslokaler i två plan och verksamheterna ser stora vinster i en lokalisering nära Frödingsskolan och Fröding Arena.

8 Dnr TFN-2012-XXX sid 8 (9) Resultat Slutsats Behovet är att i anslutning till Fröding Arena i centrala Kronoparken skapa en naturlig mötesplats där idrott, fritidsverksamhet och biblioteksverksamhet finns samlat. Mötesplatsen ska kunna bli en central punkt som olika grupper kan samlas kring. Förhoppningen är en ökad förståelse och en mer utvecklad samverkan mellan människor som bor och vistas i området. En utredning visar att det finns goda möjligheter att samordna verksamheterna och verksamhetsytorna. Det finns inga lämpliga eller nog stora lokaler att hyra in i området, och kommunen har heller inga egna lokaler som kan lokalanpassas eller byggas om för ändamålet. Detta resulterar i att utredningen föreslår en nybyggnation i direkt anslutning till Fröding Arena. Byggnaden bör utformas på ett sådant sätt att ytorna är flexibla, både mellan verksamheter och över dygnets timmar. Mötesplatsen på Kronoparken ska vara öppen, överblickbar och välkomnande, en trygg plats där alla känner sig välkomna och där verksamheterna kan utvecklas. Miljön bör vara så transparent som möjligt, rent fysiskt, just för att skapa känslan av öppenhet och ge en visuell kontakt både inom byggnaden och till utsidan. Fastigheten Kronjuvelen 4 är planlagd för ändamålet, har ett bra läge som är centralt och ger samordningsvinster och bör vara förstahandsalternativ för en nybyggnation. Målsättningen bör vara att skapa en gemensam entré, och att i projektet även se över utemiljön och anslutningen till centrumytorna och Frödingsskolan, för att bidra till en bra helhet på området. Då det gäller specifika krav på lokalernas utformning hänvisas till behovsanalysen. Det finns många fördelar med att samla fler verksamheter under ett tak. Ytorna kan nyttjas effektivare, användas av fler och vissa ytor kan tjäna flera syften. Det ger också samverkansfördelar för personalen. Befintliga caféytor och mötesrum i Fröding arena nyttjas sparsamt och förstudien visar att även här finns stora möjligheter att samnyttja ytor och samverka personalmässigt. Tidplan och budget Planeringsskede nov mars 2013 Budgethantering mars juni 2013 Genomförandeskede jan jan 2015 Budgeten för projektet kommer att presenteras tillsammans med en detaljerad tidplan till budgetarbetet 2013, perioden En yt- och kostnadsuppskattning i ett tidigt skede är 1200 kvm och 30 miljoner. I dagsläget

9 Dnr TFN-2012-XXX sid 9 (9) har biblioteket och fritidsgården 1290 kvadratmeter verksamhetsyta Kultur- och fritidsförvaltningens internhyra är 2012 på kr. Projektbeställarna tar genom sin underskrift av rapporten verksamhetsbeslut 1(VB1) enligt Karlstads kommuns projektmodell och projektet övergår då i planeringsskede. Mats Ahrén Kultur- och fritidsdirektör Hans Wennerholm teknik- och fastighetsdirektör

Genomförandeförslag Mötesplats Norrsidan Maj 2014 Magnus Olsson Projektledare Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Datum Magnus Olsson 2014-04-30 0480-45 01 97 GENOMFÖRANDEFÖRSLAG FÖRSTUDIERAPPORT

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Anhållan om att uppföra Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön

Anhållan om att uppföra Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2014-11-27 Diarienummer: N132-0474/12 Sektor Kultur och fritid Åsa Schöier, Ann-Charlotte Gustafsson Telefon: 365 30 37 E-post: asa.schoier@ostra.goteborg.se Anhållan om att

Läs mer

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-10-14 Tid Måndag 31 oktober, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:2 Ärenden Förvaltningschefen informerar 1 Yttrande över Medborgarförslag

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus

Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus sid 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2008-03-20 Thomas Holmberg, 054-29 68 72 thomas.holmberg@karlstad.se Kultur och fritidsnämnden Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag AB Gavlegårdarna, Gävle Goda exempel är till för att spridas! Här är bidragen till SABOs bopristävling

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Nytt kommunhus inriktningsbeslut

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Måndagen 11 november 2013 kl. 16.00 i Öckerö kommunbibliotek Förslag:

Läs mer

Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut.

Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut. Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut. Bakgrund Under 2005 startade Unggruppen i Växa ett arbete för att finna lokaler till gemensamma aktiviteter för unga människor som inte

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Kultur och fritid i Botkyrka

Kultur och fritid i Botkyrka PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kultur och fritid i Botkyrka - EN GENDER BUDGET-ANALYS 1 Förord en ojämställd budget är inte i balans Detta dokument är en ansats till en gender budget-analys av Kultur-

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden Årsbokslut Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 5 2 Måluppföljning... 7 2.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet...

Läs mer