O R G. N R Å R S B E R Ä T T E L S E H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B"

Transkript

1 Å R S B E R Ä T T E L S E H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B 1

2 2

3 Å R S B E R Ä T T E L S E F Ö R V E R K S A M H E T S Å R E T Styrelsen och verkställande direktören för H. Lundén Kapitalförvaltning AB får härmed avge årsberättelse för fonden Eikos för perioden Inledningsvis i denna nionde årsberättelse beskrivs fondens utveckling under den senast avslutade räkenskapsperioden varefter en historisk återblick ges över fondens hela verksamhetstid. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE... 4 HISTORISK GENOMGÅNG... 9 RESULTATRÄKNING BALANSR ÄKNING FONDFÖRMÖ GENHET PER RED OVISNINGSPRINCIPER FÖR ÄNDRING AV FONDFÖRMÖ GENHET FONDENS UT VECKLING AVKASTNING EFTER FÖRVALTNINGSKOSTNADER REVISIONSBERÄT TELSE ORDLISTA

4 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Fonden Eikos startades den 1 januari 2000 och har varit verksam i nio år. Ingående fondförmögenhet den 1 januari 2008 uppgick till MSEK. Eftersom fonden är stängd för nyteckning av andelar var utgående fondförmögenhet 2007 densamma som ingående fondförmögenhet den 1 januari Efter en värdenedgång under året på 287 MSEK och uttag om 1694 MSEK var fondförmögenheten MSEK den 31 december Antalet andelsägare per den 31 december 2008 var 297, vilket är en minskning med 116 andelsägare under den senaste tolvmånadersperioden. Fonden är alltjämt stängd för nyteckning av andelar eftersom fondens förvaltade kapital är inom ramen för en bedömd förvaltningsmässig optimal volym. Under 2008 sjönk värdet efter avgifter på andelarna i Eikos med 8,21 %. Detta kan jämföras med svenska 90 dagars statsskuldsväxlar som gav 4,33 % i avkastning och Nordenindex som sjönk med 45,38 %. Sedan starten den 1 januari 2000 har värdet på andelarna i Eikos efter avgifter stigit med 130,59 %. Grafen nedan visar Eikos avkastning relaterad till den riskfria räntan och ett brett nordiskt aktieindex ( Nordenindex ) från fondens start den 1 januari % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Nordenindex* SSVX 90 Eikos * Nordenindex utgjordes t.o.m. sista december 2006 av Alfred Bergs Nordenindex och är därefter VINX All Share index. 4

5 I N V E S T E R I N G S F I L O S O F I Målet för förvaltningen av fonden Eikos är att uppnå en god absolut avkastning under olika marknadsförhållanden. För att uppnå detta mål görs fondens investeringar huvudsakligen genom ett företagsanalytiskt tillvägagångssätt, dvs större vikt läggs vid val av individuella aktier än vid val av länder eller branscher. Investeringar görs när den riskjusterade avkastningen bedöms attraktiv. Investeringar kan ske i finansiella instrument utgivna i 22 europeiska länder inklusive de nordiska och flertalet av de östeuropeiska länderna. Fonden utnyttjar även blanknings- (korta positioner) och derivatstrategier. De nordiska länderna följs aktivt och utgör fondens hemmamarknad. Övriga länder följs mer opportunistiskt och blankningar i dessa länder görs bara i undantagsfall. M A R K N A D E N Under 2008 har världens börser fallit kraftigt. Som exempel kan nämnas att MSCI World Index och OMX Stockholm sjönk med 42 % vardera. Det breda nordiska indexet VINX All Share sjönk med 45 %. Volatiliteten på världens aktiemarknader ökade kraftigt under sensommaren och hösten från redan höga nivåer. Viljan att ta risk hos investerarna blev nästan obefintlig. Ekonomisk statistik som visar att ekonomin går allt sämre har kommit in i en strid ström. Ett flertal länder är inne i eller på väg in i recession. I USA och Västeuropa har inbromsningen i ekonomin varit kraftig under hösten. International Monetary Fund (IMF) prognostiserar att både den amerikanska och den västeuropeiska ekonomin kommer att minska på årsbasis under Det är i så fall första året sedan andra världskriget som detta händer. Sett över hela 2008 fortsatte dock den globala ekonomin att växa och preliminära siffror från IMF indikerar en sammantagen tillväxt på 3,7 %. Preliminära siffror indikerar även att BNP i USA växte med 1,4 % medan BNP i Västeuropa ökade med 1,2 %. För att stimulera den ekonomiska tillväxten har flera länder runt om i världen vid ett flertal tillfällen annonserat olika stimulanspaket. Centralbankerna har även sänkt räntan kraftigt under hösten för att sätta fart på ekonomin nu när inflationshotet bedöms vara borta. Detta har fått börserna runt om i världen att temporärt gå upp ett flertal gånger. Federal Reserve i USA sänkte styrräntan till ett spann om 0-0,25 % och den Europeiska centralbanken sänkte till 2,00 % efter årets slut. Ett antal länder har nu en ränta på nära noll vilket knappast är hållbart i ett längre perspektiv. Under hösten tilltog likviditetsproblemen för banker och företag, framförallt efter Lehman Brothers konkurs i september. Många banker kan också behöva förstärka det egna kapitalet. Den totala skuldsättningen i systemet har varit och är fortfarande för hög. Som en följd av detta steg kreditspreadarna kraftigt under hösten. Under senare delen av året sjönk dock kreditspreadarna tillbaka och börserna stabiliserades något. Den svenska kronan försvagades kraftigt mot de stora valutorna. En dollar kostade 7,83 kronor vid årets slut att jämföra med 6,47 kronor vid årets början vilket innebär en ökning med 21 %. Euron ökade 16 % i värde mot kronan och kostade 10,94 kronor vid årets slut medan den japanska yenen ökade 49 %. Den svagare kronkursen är positiv för de svenska exportföretagen eftersom den ger en ökad global konkurrenskraft. Råvarupriserna fortsatte att utvecklas starkt under det första halvåret för att nå sina högsta nivåer runt halvårsskiftet. Under det andra halvåret föll dock priserna tillbaka och många råvaror halverades i pris. CRB Metal Index sjönk med 51 % under året mätt i USD. Priset på råolja toppade den 3 juni på 146 USD/fat för att vid årets slut handlas till 42 USD/fat. P O R T F Ö L J F Ö R VA LTA R E N S R E F L E X I O N Hösten 2008 kommer att gå till historien som en av de mest turbulenta perioderna på de finansiella marknaderna. Nästan hela den amerikanska investmentbankssektorn försvann då Lehman Brothers gick i konkurs och de övriga investmentbankerna köptes upp av, eller transformerades till, affärsbanker. Det världen har upplevt under 2008 är extremt med länder som hamnat på obestånd (Island), kreditmarknader som helt har kollapsat, ett förstatligande av delar av Europas banksystem samt början på den första globala recessionen sedan andra världskriget. Dessa händelser följdes av en mängd penningpolitiska och andra åtgärder från regeringar och myndigheter, vilket innebar att aktiemarknaderna kom att bli makro- och likviditetsstyrda med ständigt nya förutsättningar. Till exempel införde vissa länder under hösten förbud och begränsningar mot att blanka aktier och då framförallt i finansiella företag. Volatiliteten var ovanligt hög på aktie-, ränte- och valutamarknaderna. 5

6 Dessutom har de fallande olje- och råvarupriserna kraftigt förändrat terms of trade mellan olika länder. De ovannämnda faktorerna gjorde att, liksom för merparten av hedgefonder som klassificeras som equity long/short, fondens valda strategi med fokus på företagsanalys fungerade mindre väl. Enligt Credit Suisse Tremont Hedge Fund Index var genomsnittsfonden av typen equity long/short ned med cirka 20 % under året. Enligt samma källa var genomsnittshedgefonden ned cirka 19 % vilket tydligt visar hur svårt det var att tjäna pengar under året. Vissa utvalda strategier, främst så kallade managed futures, visade sig dock vara lönsamma även under Det är vår bedömning att det även fortsatt kommer att vara besvärligt på världens börser med hög volatilitet. Vi baserar vår bedömning på bland annat följande omständigheter: Det tar tid att rätta till obalanserna i ett finansiellt system som, framförallt i USA, har haft en alltför hög skuldsättning. Ett flertal länder har stora ekonomiska svårigheter och är i behov av ytterligare stödåtgärder. Risk för nyemissioner kvarstår, speciellt bland banker. Det är troligt med fallande företagsvinster och lägre utdelningar då tillväxten avtar och företagen har kreditproblem. Bostadspriserna har fallit, dock har de stora räntesänkningarna dämpat effekten därav. Det finns dock ett par omständigheter som kan komma att påverka börsen positivt: Stora stimulanspaket i många länder. Sänkta räntor. Sjunkande olje- och råvarukostnader vilket medför att inflationshotet är borta. För de svenska exportbolagen är en försvagad krona gynnsamt. De stora kursfallen på världens börser under 2008 gör att företagsvärderingarna nu är mer rimliga. Svårigheten som förvaltare är att bedöma vad av det ovanstående som är diskonterat i aktiekurserna och vad som inte är det. Ett stort frågetecken är till exempel vilken effekt alla statliga interventioner kommer att få. Vi är dock övertygade om att vår valda förvaltningsmodell återigen kommer att fungera när omvärlden stabiliseras. P O R T F Ö L J E N Eikos har haft en otillfredsställande utveckling under Andelsvärdet sjönk med 8,21 % efter avdrag för fast arvode. Något performancearvode utgick ej. Under samma period sjönk OMX Stockholm med 41,96 % medan VINX All Share index sjönk med 45,38 %. Avkastningen på 90 dagars statsskuldsväxlar uppgick till 4,33 %. I kapitalförvaltningen har vi enligt vår investeringsfilosofi valt att arbeta utifrån en modell som baserar sig på företagsanalys, dvs att större vikt läggs vid val av individuella aktier än vid val av länder eller branscher. Fonden har hittills alltid varit nettolång. Den valda modellen har fungerat väl över tiden. Undantag gäller främst perioder då aktiemarknaden kan karakteriseras som likviditets- eller makrostyrd och då företagsspecifika faktorer tycks vara mindre viktiga. Under 2008 upplevde vi flera perioder med särskilt ogynnsamma förutsättningar för vår förvaltningsmodell. Under året visade fonden positiv avkastning under 5 av årets 12 månader. Den största besvikelsen under perioden har varit de långa innehaven vars aktiekurser inte utvecklats tillfredsställande. Fonden har haft en låg brutto- och nettoexponering under året vilket medfört att nedgången begränsats. Vidare har Eikos haft blankade aktiepositioner, aktieindexterminer och innehavda säljoptioner vilket begränsat nedgången ytterligare. Fonden har haft en begränsad exponering mot marknader utanför Norden. Augusti var fondens bästa månad med en uppgång på 1,23 % medan juni var årets sämsta månad med ett fall på 4,31 %. Under året har volatiliteten i marknaden ökat markant. Eikos volatilitet i värdeutvecklingen har fortsatt att vara låg. Fondens standardavvikelse, beräknad på basis av annualiserade månadsdata, har under 2008 uppgått till 5,67 %. Som jämförelse kan nämnas att standardavvikelsen för VINX All Share index uppgick till 28,76 % under samma period. Under året har månadsavkastningen för VINX All Share index varierat mellan som högst 5,05 % i april och som lägst -18,89 % i oktober. Fondens korrelation med jämförelseindex har under året uppgått till 0,68. Sharpekvoten är det vanligaste förekommande och enligt vår bedömning det mest heltäckande måttet för riskjusterad avkastning. Den beräknas genom att fondens avkastning minskas med den riskfria räntan 6

7 (SSVX 90) och sedan divideras med fondens risk, mätt som fondens standardavvikelse. En högre Sharpekvot innebär en högre avkastning i förhållande till riskexponering. Normalt anses en Sharpekvot högre än 0 tillföra värde och en Sharpekvot högre än 1 vara bra. Eikos Sharpekvot var negativ under Detta är självklart otillfredsställande och beror på den för fonden negativa värdeutvecklingen under perioden. Sharpekvoten för VINX All Share index var även den negativ under perioden. Sedan starten den 1 januari 2000 har Eikos uppvisat en Sharpekvot om 1,06. Under året har innehaven på de finska och danska marknaderna, där fonden framförallt haft ett antal blankade aktiepositioner, genererat ett positivt bidrag till Eikos avkastning. Övriga marknader har genererat negativ avkastning. Den svaga utvecklingen i Sverige berodde främst på ett antal innehav i mindre bolag. De största positiva bidragsgivarna under perioden var ett antal blankade positioner; Nordea, ett antal verkstadsbolag samt aktieindexterminer. Marknad Sverige Danmark Norge Finland Turkiet Övriga Bidrag till avkastningen % 8 % -28 % 7 % -26 % -14 % Tabellen ovan visar Eikos avkastning, för både långa och blankade positioner, under 2008 fördelad per marknad. Övriga marknader inkluderar de nya marknaderna på vilka Eikos har mandat att investera. Fondens omsättningshastighet har uppgått till cirka tre gånger dess genomsnittliga förmögenhet. Det är högre än tidigare och beror främst på finansmarknadens kraftigt ökade volatilitet. Per den 31 december 2008 uppgick fondens förmögenhet till MSEK. Eikos är tills vidare stängd för nyteckning av andelar. Fondens långa innehav utgjorde 31,8 % och blankade positioner utgjorde 12,2 % av fondens värde. Bruttoexponeringen var således 44,1 % och nettoexponeringen 19,6 %. Under året har bruttoexponeringen varierat mellan 59,2 % och 34,6 %. För att få en korrekt bild av den underliggande exponeringen bör man deltajustera, snarare än premiejustera, optionsexponeringen. Den gröna grafen i diagrammet nedan visar att bruttoexponeringen med denna metod var 45,7 % vid periodens utgång. Nettoexponeringen var med samma metod 17,9 %. De främsta skälen till den låga bruttoexponeringen under året har varit svårigheten att identifiera nya långinnehav som möter fondens investeringskriterier, den generellt högre osäkerhet som råder samt marknadens höga volatilitet. 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% i % NAV Brutto Långa Korta Brutto (Deltajusterade optionsvärden) Netto Grafen ovan visar Eikos exponering under de gångna nio åren. 7

8 F O N D E N S I N N E H AV Innehaven väljs efter sina företagsspecifika förutsättningar. Fondens fem största aktieinnehav per den 31 december 2008 utgjorde 15,7 % av fondens totala förmögenhet. Bure 4,5 % Sverige Investmentbolag Stora Enso 3,7 % Finland Skogsindustri SAAB 2,6 % Sverige Försvarsindustri Loomis 2,5 % Sverige Tjänsteindustri Cardo 2,4 % Sverige Verkstadsindustri F Ö R VA LT N I N G S K O S T N A D E R Ersättningen till fondbolaget H. Lundén Kapitalförvaltning AB består av en fast ersättning på 0,9 % av fondens värde per år samt ett performancearvode på 20 % av avkastningen överstigande räntan på 90 dagars svenska statsskuldsväxlar. Förvaltningsarvodet har under året uppgått till 31,8 MSEK (45,3). Något performancearvode utgick ej (76 TSEK). Vid årsskiftet behövde fonden stiga med knappt 19 % under 2009 innan performancearvode får tas ut av fondbolaget då fondandelsägarna först ska kompenseras för de två senaste årens underavkastning. A N D E L S Ä G A R N A S K O S T N A D E R Exemplet nedan åskådliggör kostnadsbelastningen i Eikos. Beräkningen är ett exempel på en andelsägare som hade andelar till ett värde av SEK per den 1 januari och behållit sina andelar under hela år (Alla belopp i SEK) I procent av investering per Investering per Värdeförändring före kostnader ,58 Kostnader relaterade till fonden Erlagd ersättning för utdelning vid inlåning av aktier ,18 Courtage, aktielån etc ,57 Värdeförändring före förvaltningskostnader ,33 Förvaltningskostnader Förvaltningsarvode ,88 Performancearvode - - Värdeförändring efter kostnader ,21 Marknadsvärde per

9 Ö V R I G A K O S T N A D E R Fonden har under året haft 15,8 (22,2) MSEK i courtagekostnader och 3,0 (2,9) MSEK i direkt kostnad för värdepapperslån. I N L Ö S E N AV G I F T En avgift om 0,5 % tas ut vid inlösen av fondandelar. Under året har denna avgift uppgått till 9,0 (2,2) MSEK. Avgiften återinvesteras i sin helhet i fonden och tas ut för att täcka de kostnader som inlösandet kan orsaka. O R G A N I S AT I O N Personalsammansättningen hos H. Lundén Kapitalförvaltning AB, som förvaltar Eikos, har förändrats under Den biträdande portföljförvaltaren har slutat. Samtidigt har två analytiker och en trader ersatts. Detta innebär att fondbolaget nu har sex anställda; en portföljförvaltare, två analytiker, en deltidsanställd trader samt två administrativt ansvariga. Personalförändringarna ska ses mot bakgrund av det besvärliga marknadsläget under året då vi valde att ta ett halvt steg tillbaka och återgå till den förvaltnings- och organisationsform som tidigare varit framgångsrik. U T D E L N I N G Fonden kom i en skattepliktig position för I syfte att maximera avkastningen för andelsägarna och undvika dubbelbeskattning har H. Lundén Kapitalförvaltning AB beslutat att dela ut kr/andel motsvarande 139,2 MSEK eller cirka 6 % av förvaltat kapital. H I S T O R I S K G E N O M G Å N G Fonden Eikos har varit verksam i nio år. I detta avsnitt beskrivs fondens utveckling under perioden. AV K A S T N I N G O C H R I S K Från 2003 fram till halvårsskiftet 2007 utvecklades samtliga marknader där Eikos investerar starkt. Den senare delen av 2007 var framförallt de svenska och estniska marknaderna svaga. Under 2008 har samtliga marknader där Eikos investerar utvecklats svagt. Av de nordiska börserna är den norska börsen den enda som utvecklats positivt under de nio år fonden varit verksam med en ackumulerad uppgång på 42 %. Det höga råoljepriset och den snabba globala tillväxten har gynnat den olje- och sjöfartsrelaterade industrin som utgör en stor del av den norska ekonomin. Under 2008 föll dock råoljepriset och det råder överutbud inom den sjöfartsrelaterade industrin vilket ledde till att den norska börsen föll under året. Av fondens alla marknader har den estniska börsen gått bäst sett över hela perioden med en ackumulerad tillväxt de senaste nio åren på 119 %. Denna tillväxt kan förklaras med en stark ekonomisk utveckling och återhämtning efter 90-talets Rysslandskris. Polen har också uppvisat en positiv avkastning sett över hela perioden. Efter att den polska ekonomin utvecklats svagt i början på talet har den de senaste åren visat god ekonomiskt tillväxt med fallande arbetslöshet. Det finska huvudindexet har utvecklats sämst sett över hela perioden. Den främsta anledningen till detta är att telekomindustrin, som gick dåligt i början av 2000-talet, och skogsindustrin, vars tillväxt varit svagare relativt annan industri, har en framträdande roll i Finland. 9

10 Tabellen nedan visar utvecklingen i procent i de länder där Eikos investerat sedan start, samt för Turkiet under åren 2007 och För jämförelse visas dessutom utvecklingen för Dow Jones och Nasdaq. Totalt Helår Helår Helår Helår Helår Helår Helår Helår Helår 108 mån Sverige (OMXS) -37,5% -42,0% -6,0% 23,6% 32,6% 17,6% 29,8% -37,4% -16,9% -12,0% Norge (OSEAX) 42,4% -52,6% 13,5% 33,3% 52,2% 39,1% 48,0% -28,0% -14,6% 3,2% Danmark (OMXK)-10,8% -49,0% 5,5% 15,3% 39,4% 21,6% 30,0% -38,9% -13,2% 22,7% Finland (OMXH) -62,9% -53,4% 20,5% 17,9% 31,1% 3,3% 5,3% -34,6% -32,8% -10,6% Polen (WIG) 50,6% -51,1% 10,4% 41,6% 33,7% 27,9% 44,9% 3,2% -22,0% -1,3% Estland (TALSE) 119,0% -63,0% -13,3% 28,9% 48,0% 57,1% 34,4% 46,8% 2,4% 12,5% Turkiet (ISE) -51,6% 42,0% USA (Dow Jones) -23,7% -33,8% 6,4% 16,3% -0,6% 3,1% 25,5% -16,9% -7,1% -6,2% USA (Nasdaq) -61,2% -40,5% 9,8% 9,5% 1,4% 8,6% 49,6% -31,3% -21,1% -39,3% Eikos 1 130,6% -8,2% -0,9% 15,6% 9,6% 10,1% 7,4% 10,7% 22,3% 24,9% 1) Eikos avkastning är beräknad efter avdrag för förvaltnings- och performancearvode och antaget att given utdelning har återinvesterats. Målsättningen för Eikos är att uppnå en god absolut avkastning under olika marknadsförhållanden. Således är relevant jämförelseindex inte aktieindex utan den svenska riskfria räntan i form av SSVX 90. Av aktieindexen erbjuder dock VINX All Share index en bra jämförelse med aktiemarknaderna i de nordiska länderna. Sedan starten för nio år sedan har den genomsnittliga årsavkastningen för Eikos uppgått till 9,7 %. Detta kan jämföras med SSVX 90 där den genomsnittliga årsavkastningen under samma period har uppgått till 3,24 % och Nordenindex som har haft en genomsnittlig årsavkastning på -2,0 %. 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Nordenindex* SSVX 90 Eikos * Nordenindex utgjordes t.o.m. sista december 2006 av Alfred Bergs Nordenindex och är därefter VINX All Share index. 10

11 En annan relevant jämförelse är den mot andra europeiska hedgefonder med samma förvaltningsinriktning, dvs equity long/short. I grafen nedan jämförs Eikos ackumulerade avkastning sedan starten den 1 januari 2000 med EuroHedge European Long/Short EUR Index för samma period. Eikos har en ackumulerad avkastning på 130,6 % de senaste nio åren räknat i SEK. För samma period har EuroHedge European Long/Short EUR Index stigit med 72,1 % i EUR. Under samma period har den svenska kronan försvagats med cirka 28 % gentemot euron. Eikos har alltså utvecklats bättre än snittet för de europeiska fonderna även justerat för den svenska valutaförsvagningen. 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Eikos (SEK) EuroHedge European Long/Short EUR Index Eikos har visat positiv avkastning i 80 av de 108 månader under vilka fonden har varit verksam. Nordenindex har under samma period stigit endast 58 månader och varit oförändrad en månad. Av de 49 månader då Nordenindex fallit har Eikos stigit under 26 månader. Eikos Nordenindex Avkastningsanalys Genomsnittlig årsavkastning ,73 % -2,00 % Bästa kvartalet 11,57 % 21,47 % Sämsta kvartalet -5,47 % -21,01 % Genomsnittlig kvartalsavkastning 2,35 % -0,50 % Andel positiva kvartal 77,78 % 52,78 % Största ackumulerade värdebortfall -6,19 % -35,71 % Längsta nollavkastningsperiod (månader) Den längsta nollavkastningsperioden, dvs den längsta period under vilken en investering ackumulerad på månadsbasis inte har skapat positiv avkastning, uppgår för Eikos till 18 månader. Denna period påbörjades i juli 2007 och är när detta skrivs ännu inte avslutad. Nordenindex längsta nollavkastningsperiod under åren uppgår till 69 månader. Den startade i maj år 2000 och varade t o m januari Största ackumulerade värdebortfall definieras som den sämsta negativa ackumulerade avkastningen på månadsbasis. Eikos största ackumulerade värdebortfall inträffade mellan juni och oktober 2002 och uppgår till 6,19 %. Under nioårsperioden är det största ackumulerade värdebortfallet för Nordenindex 35,71 %. 11

12 Eikos stdav(år) 1) 6,10% 5,67% 3,71% 3,31% 2,69% 1,49% 7,36% 8,43% 6,84% 7,46% Nordenindex stdav(år) 1) 20,95% 28,76% 11,42% 12,87% 12,71% 12,80% 20,06% 25,41% 29,83% 14,47% Eikos Sharpekvot 1,06 neg. neg. 4,07 2,92 5,35 0,57 0,78 2,66 2,81 Nordenindex Sharpekvot neg. neg. 0,72 1,63 3,27 1,19 1,02-1,42-0,75-0,70 Eikos downside risk 3,56% 6,68% 3,54% 1,05% 0,77% 0,06% 4,68% 5,30% 1,82% 3,32% Nordenindex downside risk 16,43% 33,07% 6,84% 7,25% 5,58% 5,26% 9,86% 24,05% 23,97% 11,08% Eikos korrelation med Nordenindex 2) 0,36 0,68 0,39 0,69 0,58 0,44 0,40 0,73-0,11 0,05 1) Stdav(år) standardavvikelse beräknat som annualiserad månadsdata. 2) Korrelation beräknat med månatliga observationer. Eikos genomsnittliga årliga standardavvikelse har sedan fondens start uppgått till 6,10 %, vilket är mindre än en tredjedel jämfört med Nordenindex, för vilket den genomsnittliga årliga standardavvikelsen över samma period är 20,95 %. Standardavvikelsen har generellt, för både Eikos och Nordenindex, varit lägre under perioden än under de tidigare åren under Eikos verksamhetsperiod, men ökade igen under Som kan ses i grafen nedan har Eikos även haft en låg volatilitet i den dagliga avkastningen. Under en enskild dag har Eikos aldrig stigit med mer än 2,1 %, men heller aldrig gått ned med mer än 1,8 %. Som jämförelse har Nordenindex under samma period som mest genererat en daglig avkastning på 7,9 %, men en annan dag också sjunkit med 8,3 %. Sedan starten har Eikos dagsavkastning varierat med mindre än +/- 0,5 % under 85 % av de totalt handelsdagarna. Samma siffra för Nordenindex är 37 %. Andel handelsdagar 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Eikos Nordenindex <-6% -6 < -5,5% -5,5 < -5% -5 < -4,5% -4,5 < -4% -4 < -3,5% -3,5 < -3% -3 < -2,5% -2,5 < -2% -2 < -1,5% -1,5 < -1% -1 < -0,5% -0,5 < 0% 0 < 0,5% 0,5 < 1% 1 < 1,5% 1,5 < 2% 2 < 2,5% 2,5 < 3% 3 < 3,5% 3,5 < 4% 4 < 4,5% 4,5 < 5% 5 < 5,5% 5,5 < 6% +6%< Daglig avkastning 12

13 Sedan Eikos start uppgår Sharpekvoten till 1,06. Eikos avkastning har således väl överstigit den ackumulerade riskfria räntan samtidigt som volatiliteten i värdeutvecklingen har varit låg. Nordenindex Sharpekvot för samma tidsperiod är negativ. Anledningen till att Nordenindex har en negativ Sharpekvot är att dess avkastning under nioårsperioden varit lägre än den ackumulerade riskfria räntan. Downside risk är ett spridningsmått för en tillgångs negativa avkastning och beräkningen är i viss mån jämförbar med den för beräkningen av en tillgångs standardavvikelse. Ju lägre downside risk desto lägre risk för kraftigt negativ avkastning under enskilda månader. Under fondens hela existens har downside risk varit 3,56 %, att jämföra med Nordenindex vars downside risk under samma period har varit 16,43 %. Tabellen nedan visar fördelningen mellan svenska och utländska investeringars bidrag till Eikos avkastning. Under de gångna nio åren har investeringar utanför Sverige bidragit med drygt hälften av den totala avkastningen. Alla marknader utom Norge och Turkiet har bidragit positivt till fondens avkastning. I absoluta tal är Finland den marknad utanför Sverige som har bidragit mest till avkastningen men även Polen och Estland har bidragit positivt. Långa positioner har genererat 106 % av den totala avkastningen sedan fondens start. Korta positioner har bidragit negativt till den totala avkastningen. De fem placeringar som genererat störst vinster i absoluta tal sedan start är Outokumpu, Bure, Orbis, NCC och SAAB. Bidrag till avkastningen: ) ) ) 2000 Investeringar i Sverige 40% -46% -284% 28% 66 % 53 % 38 % 55 % 67 % 60% Investeringar utanför Sverige 60% -54% 184% 72% 34 % 47 % 62 % 45 % 33 % 40% Långa positioner 2) 106% -230% -144% 141% 177 % 171 % 227 % 6 % 62 % 75% Korta positioner 2) -8% 54% -89% -18% -43 % -36 % -119 % 78 % 38 % 25% 1) Beräknat som genomsnittet av avkastningens fördelning baserat på kvartalsdata eftersom fondens förvaltade kapital ökat kraftigt under åren. 2) Återstående avkastning för åren härrör från valuta-, options-, aktieindextermin- och kassapositioner samt bolag där fonden vid olika tillfällen både har varit långa och korta. 3) Eftersom avkastningen under 2007, i absoluta tal, var nära noll blir inte procenttalen representativa men ger ändå en bild över utvecklingen. 13

14 R E S U L T A T R Ä K N I N G (Belopp i ksek) Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Realiserat resultat Orealiserat resultat Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument Realiserat resultat Orealiserat resultat Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster, netto Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING Kostnader Förvaltningskostnader Erlagd ersättning för utdelning vid inlåning av aktier Avgifter för aktielån Räntekostnader -5 - Övriga kostnader (not 1) SUMMA KOSTNADER ÅRETS RESULTAT NOT 1 ÖVRIGA KOSTNADER Bankkostnader

15 B A L A N S R Ä K N I N G (Belopp i ksek) TILLGÅNGAR Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar (not 2) SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER Finansiella instrument med negativt marknadsvärde (not 3) Övriga kortfristiga skulder (not 4) SUMMA SKULDER FONDFÖRMÖGENHET POSTER INOM LINJEN Ställda panter Ställda säkerheter för inlånade värdepapper Ställda säkerheter i % av fondförmögenheten 13,29 8,90 NOT 2 KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kupongskattefordran Interimsfordringar Fondlikvidfordringar NOT 3 FINANSIELLA INSTRUMENT MED NEGATIVT MARKNADSVÄRDE Avser skuld för aktielån Derivat med negativt marknadsvärde NOT 4 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Skuld till fondbolag Skuld till andelsägare Fondlikvidskulder Övriga skulder

16 F O N D F Ö R M Ö G E N H E T P E R Finansiella instrument Antal Marknadsvärde Andel i procent Totalt för (belopp i ksek) emittent NOTERADE AKTIER vid svensk eller utländsk börs med positivt marknadsvärde Estland Eesti Telekom ,33% Finland M-Real ,33% Outokumpu ,61% Stora Enso R ,69% Upm-kymmene ,93% ,57% Norge Fred Olsen Production ,43% Ganger Rolf ,81% ,24% Turkiet Aygaz ,58% ISGYO ,78% Tupras ,22% ,57% Sverige Fastighet och Bygg NCC B ,69% Handelsföretag Swedol ,71% Kemi och Läkemedel Biovitrum ,47% Skogsindustri Holmen B ,84% Tjänsteföretag Academedia ,50% Cision ,35% Eniro ,13% Loomis B ,45% ,44% Telecom Ericsson A ,68% 0,01% Verkstadsindustri Cardo ,42% Munters ,46% SAAB B ,58% ,46% Övriga Bure Equity inlösenrätter ,33% 4,48% Bure Equity ,15% 4,48% Metro International SDB A ,66% 0,69% Metro International SDB B ,03% 0,69% ,17% 16

17 Finansiella instrument Antal Marknadsvärde Andel i procent Totalt för (belopp i ksek) emittent NOTERADE AKTIER på auktoriserad marknad med positivt marknadsvärde Norge RomReal ,06% SUMMA NOTERADE AKTIER med positivt marknadsvärde ,23% ANDRA FINANSIELLA INSTRUMENT med positivt marknadsvärde AstraZeneca Säljoption Jan ,04% AstraZeneca Säljoption Jan ,04% SHB A Säljoption Jan ,10% SCA Företagscertifikat Nom. 250 miljoner ,83% Statsskuldväxel Nom. 1,4 miljarder ,92% Marine Subsea Obl.2007/2012 USD Nom ,54% ,47% Valutaterminer Valutatermin EUR/SEK 12 MEUR ,08% SUMMA NOTERADE FINANSIELLA INSTRUMENT med positivt marknadsvärde ,78% NOTERADE AKTIER vid svensk eller utländsk börs med negativt marknadsvärde Danmark DSV ,72% Trygvesta ,56% ,29% Finland Wärtsilä ,71% Norge Fred Olsen Energy ,71% Frontline ,68% ,39% Sverige Bank, Finans och Försäkring Nordea ,19% Fastighet och Bygg Castellum ,53% Kemi och Läkemedel AstraZeneca SDB ,00% Telecom Ericsson B ,67% 0,01% 17

18 Finansiella instrument Antal Marknadsvärde Andel i procent Totalt för (belopp i ksek) emittent Verkstadsindustri ABB Ltd ,39% Assa Abloy B ,62% Atlas Copco A ,02% SKF B ,97% ,00% Tjänsteföretag Skistar ,80% SUMMA NOTERADE AKTIER med negativt marknadsvärde* ,58% ANDRA FINANSIELLA INSTRUMENT med negativt marknadsvärde Indexterminer OMXS30 Index Jan ,00% Valutaterminer Valutatermin TRY/SEK 7 MTRY ,03% Valutatermin EEK/SEK 40 MSEK ,23% ,26% SUMMA NOTERADE FINANSIELLA INSTRUMENT med negativt marknadsvärde * ,84% SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,93% ÖVRIGA TILLGÅNGAR/SKULDER NETTO (not 5) ,07% TOTAL FONDFÖRMÖGENHET ,00% NOT 5 ÖVRIGA TILLGÅNGAR/SKULDER NETTO Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder * För aktiepositioner med negativt marknadsvärde ovan har fonden upptagit värdepapperslån. Ett negativt innehav betyder att positionen utgör en kort position, blankning. Inlånade aktier motsvarar sålda aktier. 18

19 R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R Årsberättelsen är upprättad enligt lagen om investeringsfonder (2004:46) och följer Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11) samt Fondbolagens Förenings rekommendationer där de är tillämpliga för en investeringfond. Härmed avses senaste betalkurs och, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Innehav i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs. Enligt fondbestämmelserna ( 8.1) värderas finansiella instrument som ingår i fonden till marknadsvärde. F Ö R Ä N D R I N G A V F O N D F Ö R M Ö G E N H E T Ingående fondförmögenhet Andelsutgivning Andelsinlösen Återinvesterad utdelning - - Lämnad utdelning - - Årets resultat enligt resultaträkning FONDFÖRMÖGENHET F O N D E N S U T V E C K L I N G Fondförmögenhet Antal utelöpande Andelsvärde Lämnad utdelning (ksek) andelar per andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82-19

20 A V K A S T N I N G E F T E R F Ö R V A L T N I N G S K O S T N A D E R ,21 % ,89 % ,64 % ,59 % ,14 % ,35 % ,73 % ,26 % ,94 % ,59 % Stockholm den 9 februari 2009 H. Lundén Kapitalförvaltning AB Lars Stenberg Styrelsens Ordförande Björn Björnsson Denis C. Severis Patrik Tigerschiöld Harald Lundén Verkställande Direktör 20

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA LT N I N G A B

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA LT N I N G A B H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA LT N I N G A B 1 D E L Å R S R A P P O R T F Ö R F Ö R S T A H A L V Å R E T 2 0 0 9 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA LT N I N G A B

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA LT N I N G A B H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA LT N I N G A B 1 2 D E L Å R S R A P P O R T F Ö R F Ö R S T A H A L V Å R E T 2 0 1 0 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 9 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 9 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 9 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B 1 2 Å R S B E R Ä T T E L S E F Ö R V E R K S A M H E T S Å R E T 2 0 0 9-0 1-0 1 2 0 0 9-1 2-3 1 Styrelsen och verkställande

Läs mer

ORG.NR 504400-7085 ÅRSBERÄTTELSE 2007 H. LUNDÉN KAPITALFÖRVALTNING AB

ORG.NR 504400-7085 ÅRSBERÄTTELSE 2007 H. LUNDÉN KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2007 H. LUNDÉN KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007-01-01 2007-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för H. Lundén Kapitalförvaltning AB får härmed avge årsberättelse

Läs mer

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA LT N I N G A B

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA LT N I N G A B H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA LT N I N G A B D E L Å R S R A P P O R T F Ö R F Ö R S T A H A L V Å R E T 2 0 0 7 Styrelsen och verkställande direktören för H.

Läs mer

ORG.NR ÅRSBERÄTTELSE 2010 H. LUNDÉN KAPITALFÖRVALTNING AB

ORG.NR ÅRSBERÄTTELSE 2010 H. LUNDÉN KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2010 H. LUNDÉN KAPITALFÖRVALTNING AB 1 2 ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för H. Lundén Kapitalförvaltning AB får härmed avge

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Midas Aktiefond

Midas Aktiefond Halvårsredogörelse Midas Aktiefond Perioden 2007-01-01-2007-06-30 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Petersson & Wagner Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2013

Halvårsredogörelse för Camelot 2013 Halvårsredogörelse för Camelot 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svenskregistrerad fond som står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Plain Capital BronX

Plain Capital BronX Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2012

Calgus Årsberättelse 2012 Calgus Årsberättelse 2012 Årsberättelse för 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX Halvårsredogörelse för Plain Capital LunatiX Perioden 2015-01-15-2015-06-30 Plain Capital LunatiX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Efter den kraftiga börsuppgången 2009 har 2010 präglats av

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2013

Calgus Årsberättelse 2013 Calgus Årsberättelse 2013 Årsberättelse för 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Årsberättelse för Lancelot Avalon 2013

Årsberättelse för Lancelot Avalon 2013 Årsberättelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge årsberättelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 31 december 2013 Årsberättelsen har upprättats

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Halvårsredogörelse Midas Aktiefond Perioden 2008-01-01-2008-06-30 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Petersson & Wagner Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR ARCTURUS HEDGEFOND 1 Fonden Fondens namn är Arcturus Hedgefond. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09 Absolutavkastning 2014-04-09 Innehåll Affärside och mål Portföljstruktur Risker och riskkontroll Nyckeltal Affärside och mål Skapa en jämn genomsnittlig årsavkastning på 7 % inom intervallet 0-15 %. Låg

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

PriorNilsson Fonder. Halvårsrapport 2013

PriorNilsson Fonder. Halvårsrapport 2013 PriorNilsson Fonder Halvårsrapport 2013-1- Innehåll VD har ordet... 3 Första halvåret 2013... 4 PriorNilsson Sverige Aktiv... 5 PriorNilsson Idea... 8 PriorNilsson Yield... 13 Styrelse, ledning och redovisningsprinciper...

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer