Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr"

Transkript

1 Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr

2

3 Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser 5 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet. Detta dokument utgör specialfonden Awake Swedish Bond Fund s informationsbroschyr. Den har upprättats enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11). Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Awake Swedish Bond Fund att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Värdepappersbolaget, Västra Hamnen Fondkommission AB, har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonden ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Det finns inga garantier att en investering i Awake Swedish Bond Fund inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Awake Swedish Bond Fund kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Awake Swedish Bond Fund återfår hela det insatta kapitalet. Denna informationsbroschyr skall inte ses som en rekommendation om köp av andelar i Awake Swedish Bond Fund. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i Awake Swedish Bond Fund och de risker som är förknippade därmed.

4 Beskrivning av fonden Fondens namn är Awake Swedish Bond Fund ( Awake Bond eller Fonden ). Awake Bond är en specialfond enligt lagen om investeringsfonder och riktar sig till allmänheten. Fonden förvaltas av Västra Hamnen Fondkommission AB ( Värdepappersbolaget ). Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. Uppgift om Fondens resultat och utveckling finns i Fondens årsberättelse och halvårsredogörelse. Därutöver offentliggörs Fondens resultat och utveckling på Värdepappersbolagets hemsida. Fondens förvaringsinstitut är Swedbank AB (publ) med organisationsnummer och säte i Stockholm. Förvaringsinstitutets rättsliga form är aktiebolag och dess huvudsakliga verksamhet bankrörelse. Värdepappersbolaget Allmänt Bolaget grundades 2005 och erhöll tillstånd att driva fondverksamhet den 24 februari Värdepappersbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen, som meddelade Värdepappersbolaget tillstånd att driva värdepappersrörelse den 18 december Bolaget har sitt säte i Malmö. Bolagets rättsliga form är aktiebolag och har ett aktiekapital om SEK. Värdepappersbolagets huvudägare är Mohammed Al Amoudi, som investerat betydande belopp i värdepappersbolagets fonder. Västra Hamnen Fondkommissions fria egna medel är delvis investerade i Värdepappersbolagets fonder. Även förvaltarna har en betydande andel av sina egna finansiella medel direkt eller indirekt investerade i fonderna. Värdepappersbolaget förvaltar även specialfonden Awake Global Energy Fund. Styrelse Värdepappersbolagets styrelse består av följande personer Bengt Eckerwall. Ordförande Västra Hamnen Fondkommission AB. Har arbetat i olika ledande befattningar inom Tetra Pak koncernen, varav 6 år i koncernledningen, främst vid huvudkontoret i Schweiz men även i Japan. Efter en period som vvd och arbetande styrelseledamot i Sintercast AB har han arbetat med corporate finance och entreprenörsverksamhet inom ett brett spektra av branscher. Oscar Ahlgren. VD Västra Hamnen Fondkommission AB. Har tidigare arbetat med värdepappersrådgivning på Kaupthing Bank Sverige AB, Bankaktiebolaget JP Nordiska, Matteus Fondkommission AB och Nordea Bank AB både som specialist och i ledande befattning. Styrelseledamot i Midroc International AB, Allenex AB och EffRx Pharmaceuticals SA. Lennart Alvin. Tidigare Sveriges ambassadör i Kanada. Har även varit Sveriges ambassadör i Saudi-Arabien och Nederländerna, och har under sin karriär för Sveriges räkning haft förtroendeuppdrag i olika internationella organisationer. Styrelseledamot i Svenska Petroleum Exploration AB. Johan Kjell. Bedriver egen konsult- och investeringsverksamhet. Har lång erfarenhet från affärsutveckling och corporate finance och har bland annat varit Head of M&A på If Skadeförsäkring och projektledare på Alfred Berg Fondkommission. Styrelseordförande i C2 Vertical Saftey AB och Ordstark AB samt ledamot i Önskefoto AB och ett flertal familjeägda bolag. Roger Wikström. Har lång erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap. Med en bakgrund från fastighets- och entreprenadbranschen arbetar han sedan 1999 som styrelseledamot och koncernchef i den av Mohammed Al Amoudi ägda Midrocgruppen i Europa. Verkställande organisation Oscar Ahlgren, se ovan, är Värdepappersbolagets verkställande direktör. Per Lönn. Vice VD och ansvarig för affärsområde Kapitalförvaltning. Ansvarig förvaltare för Awake Swedish Bond Fund. Tidigare verksam inom Nordea Private Banking med ett övergripande ansvar för kvalificerad förmögenhetsförvaltning åt ett antal av Nordeas största privatkunder, företag och stiftelser. Arbetade därförinnan med värdepappershandel hos Nordbanken Aktier och Nordea Securities. Tobias Carlsson. Ansvarig för Corporate Finance på Värdepappersbolaget. Magisterexamen i Nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Uppdragsavtal Värdepappersbolaget har ingått ett uppdragsavtal med Mazars SET avseende uppgiften som Värdepappersbolagets internrevision samt Änglarum Finanskonsult genom Hans Boberg avseende uppgifterna som bolagets compliance officer och risk manager. Värdepappersbolaget har även ingått uppdragsavtal med Swedbank avseende backofficetjänster. Revisor Till revisor har utsetts de auktoriserade revisorerna Willard Möller och Karin Löwhagen, Mazars SET. 1 Informationsbroschyr Awake Swedish Bond Fund

5 Fonden Investeringsfilosofi och riskprofil Fonden kan placera sina medel i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. Fonden placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor av svenska staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag med hög kreditvärdighet. Fonden placerar också i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument denominerade i EUR och USD utfärdade av svenska emittenter med hög kreditvärdighet. Andelen räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument denominerade i EUR och USD får maximalt utgöra 20 % av den totala fondförmögenheten. Fonden består av två komponenter, en lågriskkomponent och en högriskkomponent. Lågriskkomponenten investeras i räntebärande värdepapper med god kreditvärdighet. Högriskkomponenten investeras huvudsakligen i derivat och obligationer med högre risk. Vid varje avräkningstillfälle ska lågriskkomponentens andel av fondens värde uppgå till minst 90%. Högriskkomponenten kan i sämsta fall bli värdelös, men i bästa fall få ett mycket högt värde. Lågriskkomponentens placeringar i räntebärande överlåtbara värdepapper är förenat med en risk som bestäms utifrån durationen i fondens innehav samt det rådande läget på räntemarknaden. En längre löptid i fondens räntebärande överlåtbara värdepapper innebär en högre risk. Medan sjunkande räntor ökar värdet av fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper får stigande räntor följden att värdet av fondens innehav sjunker. Således påverkas värdet av den enskilde spararens andelar av förändringar i marknadsräntorna. Den genomsnittliga löptiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, skall vara 1-4 år. Av den totala fondförmögenheten skall vid varje tillfälle minst 90% utgöras av räntebärande fondpapper. Detta medför att den totala risknivån i fonden betecknas som låg. Fonden eftersträvar att på årsbasis ha en volatilitet som inte överstiger 10 procent. Volatilitet är ett statistiskt mått som beskriver spridning i en datamängd. En hög volatilitet innebär stora variationer och därmed hög risk och en låg volatilitet innebär små variationer och därmed låg risk. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. Fonden är lämplig för dig som önskar låg risk och sparande på såväl kort som lång sikt. Riskhantering Värdepappersbolagets förvaltare och risk manager tillämpar etablerade rutiner och system för att mäta, analysera och korrigera risk i såväl enskilda positioner som i Fondens sammantagna portfölj. Riskkontrollen bedrivs organisatoriskt fristående från förvaltningen. Värdepappersbolaget har uppdragit Mazars SET uppgiften att utföra Värdepappersbolagets internrevision. Denna funktion har bl.a. till uppgift att granska och utvärdera Värdepappersbolagets riskhantering och riskhanteringssystem. Utdelningspolitik Fonden skall för varje räkenskapsår lämna utdelning i den omfattning som Värdepappersbolaget beslutar i syfte att överföra beskattningen av fondens avkastning på andelsägarna, varigenom det skall eftersträvas att avkastningen inte skall bli beskattad i två led. Beslut om utdelning fattas av Värdepappersbolagets styrelse. Fondens utdelningsbara belopp skall i förekommande fall beräknas genom sammanläggning av fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret, i den mån detta är ett för fonden beskattningsbart resultat, ett belopp motsvarande den skattemässiga schablonintäkten, och resterande del av utdelningsbart belopp från tidigare räkenskapsår. Utdelning tillkommer andelsägare som på av Värdepappersbolaget fastställd utdelningsdag är registrerad för fondandel i andelsägarregistret. Utdelning skall i förekommande fall ske under april månad efter räkenskapsårets utgång. Utdelning återinvesteras kostnadsfritt i fonden efter avdrag för den skatt som enligt lag skall innehållas på utdelning till fondandelsägaren. Fondandelsägare kan dock, efter begäran till Värdepappersbolaget senast den 15 mars året efter räkenskapsårets utgång, erhålla utdelningen kontant till anmält bankkonto, efter avdrag för skatt. Värdepappersbolaget kan också besluta att ur fonden dela ut kapital (som inte återinvesteras) i syfte att nå en optimal förvaltningsvolym. Försäljning och inlösen av fondandelar Fondandelar försäljes och inlöses av värdepappersbolaget varje bankdag. Teckning sker till den kurs som gäller den första bankdag som inträder dagen efter begäran om teckning inkommit samt likvid kommit fondens bankkonto tillhanda, teckningsdagen. Begäran om teckning samt likvid måste vara värdepappersbolaget tillhanda senast kl dagen före teckningsdagen för att teckning ska kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckning nästkommande teckningsdag. Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr 2

6 Anmälan om teckning skall ske på särskild blankett som tillhandahålls av Värdepappersbolaget. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Minsta belopp vid teckning är kr. Påföljande insättning kan ske med valfritt belopp. Inlösen sker till den kurs som gäller den första bankdag som inträder dagen efter begäran om inlösen kommer värdepappersbolaget tillhanda, inlösendagen. Begäran om inlösen måste vara värdepappersbolaget tillhanda senast kl dagen före inlösendagen för att inlösen ska kunna ske på inlösendagen. I annat fall sker inlösen nästkommande inlösendag. Begäran om inlösen skall ske på en särskild blankett som tillhandahålls av Värdepappersbolaget. Andelsägare ansvarar för att begäran om inlösen är behörigen undertecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Begäran om inlösen får återkallas endast om Värdepappersbolaget medger det, dock alltid i enlighet med fondandelsägarnas likabehandlingsprincip. Inlösenpriset kan inte limiteras. Fondandel skall inlösas på inlösendagen om medel finns tillgängliga i fonden. Om så inte är fallet skall medel anskaffas genom försäljning av fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen, får Värdepappersbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Nyteckning respektive inlösen av fondandel sker till ett fondandelsvärde (kurs) som inte är känt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens begäran om nyteckning eller inlösen. Andelsägarregister Värdepappersbolaget skall föra eller låta föra ett register över samtliga innehavare av andelar i fonden. Avgifter och ersättning till värdepappersbolaget Kostnader för köp- och försäljning av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument belastas fonden. Dessa kostnader kan utgöras av sedvanligt courtage, registreringskostnader och transaktionskostnader. kostnader för ersättning till förvaringsinstitutet för dess verksamhet som förvaringsinstitut. Ersättning till Värdepappersbolaget utgår med en fast ersättning om 0,6 procent av fondförmögenheten per år, vilket också är den högsta årliga ersättningen som kan utgå till Värdepappersbolaget. Den fasta ersättningen omfattar ersättning för Värdepappersbolagets förvaltning av fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av fondens tillgångar, avgifter till Finansinspektionen och ersättning till revisorer. Ersättningen beräknas dagligen och erläggs den sista bankdagen i varje månad från fonden till värdepappersbolaget. Skadestånd För det fall skada tillfogas andelsägarna genom att fondbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om investeringsfonder ( LIF ) eller fondens fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap. 21 LIF. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror på omständigheter utanför fondbolagets eller förvaringsinstitutets kontroll, t ex extraordinära händelser såsom strejk eller krigshändelse. Indirekt skada som uppkommer i andra fall ska endast ersättas om grov vårdslöshet förelegat eller för andra skador om inte fondbolaget eller förvaringsinstitutet har varit normalt aktsamt. Detta finns mer utförligt beskrivet i fondbestämmelserna under 17. Ändring av fondbestämmelser Värdepappersbolaget har möjlighet att ändra fondens fondbestämmelser. En sådan ändring ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringarna kan påverka fondens egenskaper såsom t.ex. fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos värdepappersbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. Ändring skall träda i kraft i samband med tillkännagivandet eller vid den senare tidpunkt som angivits i tillkännagivandet. Ändring skall vara gällande mot samtliga andelsägare. Av fondens medel skall därutöver ersättning betalas till Värdepappersbolaget för dess förvaltning av fonden, tillsynsavgiften till Finansinspektionen och kostnader för revision. Ersättningen till Värdepappersbolaget omfattar även Värdepappersbolagets 3 Informationsbroschyr Awake Swedish Bond Fund

7 Skatteregler Inledning I detta avsnitt lämnas en sammanfattning och allmän beskrivning av de regler som gäller för beskattning av investeringsfonder och andelsägare. Redogörelsen tar endast sikte på fysiska personer som är skattemässigt bosatta i Sverige. Mot bakgrund av framställningens allmänna karaktär bör varje investerare som är osäkra på eventuella skattekonsekvenser rådfråga skatterådgivare, då en fondandelsägares skatt kan komma att påverkas av individuella omständigheter. Fondens beskattning En specialfond beskattas som en traditionell värdepappersfond. En värdepappersfond är skattskyldig till statlig inkomstskatt efter en skattesats om 30 procent. Vid beräkning av det skattepliktiga resultatet bortses från kapitalvinster och kapitalförluster på delägarrätter. I stället skall fonden ta upp en schablonintäkt motsvarande 1,5 procent av värdet vid beskattningsårets ingång på sådana delägarrätter. Kapitalvinster respektive kapitalförluster på andra instrument än delägarrätter, exempelvis obligationer, beaktas dock fullt ut vid beskattningen. Vidare beskattas fonden för mottagen utdelning och ränteintäkter. Avdrag medges för räntekostnader, förvaltningskostnader m.m. liksom för beslutad utdelning för beskattningsåret. Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet Om Värdepappersbolaget förlorat Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller vill upphöra med förvaltningen av Fonden, skall förvaltningen av denna tillfälligt övertas av förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet får sedan överlåta förvaltningen av Fonden till ett annat bolag som har tillstånd att driva fondverksamhet. I annat fall skall Fonden upplösas genom att tillgångarna i Fonden säljs och nettobehållningen skiftas ut till fondandelsägarna. Kungörelse om övertagandet och i förekommande fall om överlåtelsen skall införas i Post- och Inrikes Tidningar och hållas tillgänglig hos Värdepappersbolaget och förvaringsinstitutet. Fondandelsägarnas beskattning Utdelning på andel i specialfond är skattepliktig i inkomstslaget kapital och beskattas efter en skattesats om 30 procent. Preliminärskatt innehålls med 30 procent av utdelningen. Inlösen av andelar behandlas som avyttring och beskattas i inkomstslaget kapital. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsintäkten, inlösenpriset, efter kostnader och det genomsnittliga anskaffningsvärdet på andelar av samma slag och sort beräknad på grundval av faktiska anskaffningskostnader och med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Uppkommer kapitalvinst är den skattepliktig fullt ut med en skattesats om 30 procent. Uppkommer förlust är den avdragsgill till 30 procent. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital hos andelsägaren reduceras skatten på förvärvsinkomst och fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott upp till kr och med 21 procent av underskott överstigande detta belopp. Underskott kan inte sparas till senare år. Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr 4

8 Historisk avkastning Nedan visas den historiska avkastning för fonden de senaste fem eller tio åren. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor med utdelningar i återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade den 1 februari % 10% Awake Swedish Bond Fund 8,6% 5% 3,5% 3,1% 3,8% 0% -5% -0,1% -10% Informationsbroschyr Awake Swedish Bond Fund

9 Fondbestämmelser 1 FONDEN Fondens namn är Awake Swedish Bond Fund. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder ( LIF ). Den vänder sig till allmänheten. Fonden är ingen juridisk person och kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas. En värdepappersfond bildas genom kapitaltillskott från allmänheten. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Det bolag som förvaltar fonden företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden. 2 VÄRDEPAPPERSBOLAGET Fonden förvaltas av Västra Hamnen Fondkommission AB, organisationsnummer , nedan kallat Värdepappersbolaget. 3 FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER Fondens tillgångar förvaras av Swedbank AB (publ.) som förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutets uppgift är att verkställa de beslut av Värdepappersbolaget som avser fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LIF och dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet skall vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt se till att försäljning och inlösen av andelar sker i enlighet med bestämmelserna i LIF och fondbestämmelserna, fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i LIF och fondbestämmelserna, tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet tillhanda, och att medlen i fonden används enligt bestämmelserna i LIF och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av Värdepappersbolaget och uteslutande i fondandelsägarnas intresse. 4 FONDENS KARAKTÄR Fonden är en räntefond som placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i SEK, USD samt EUR. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. 5 FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Fondens medel placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Med överlåtbara värdepapper avses aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för aktier, obligationer och andra skuldförbindelser med undantag för penningmarknadsinstrument samt depåbevis för skuldförbindelser och värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara värdepapper som nu angivits genom teckning eller utbyte. Fonden placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor av svenska staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag med hög kreditvärdighet. Fonden placerar också i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument denominerade i EUR och USD utfärdade av svenska emittenter med hög kreditvärdighet. Andelen räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument denominerade i EUR och USD får maximalt utgöra 20% av den totala fondförmögenheten. Den genomsnittliga löptiden, mätt på den totala fondförmögenheten skall vara 1-4 år Av den totala fondförmögenheten skall vid varje tillfälle minst 90% utgöras av räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument. Detta medför att risknivån i fonden betecknas som låg. Fonden eftersträvar att på årsbasis ha en volatilitet som inte överstiger 10 procent. Volatilitet är ett statistiskt mått som beskriver spridning i en datamängd. En hög volatilitet innebär stora variationer och därmed hög risk och en låg volatilitet innebär små variationer och därmed låg risk. Fondens avvikelser från vad som gäller för värdepappersfonder En fond utgör en specialfond om fonden i något avseende avviker från vad som gäller för värdepappersfonder enligt LIF. Awake Swedish Bond Fund avviker i nyss nämnt hänseende enligt följande: Fonden har särskilt tillstånd enligt 6 kap. 2 andra stycket LIF och får handla med råvaruderivat. 6 SÄRSKILT OM VILKA MARKNADER SOM FONDENS MEDEL FÅR PLACERAS PÅ Fondens medel får placeras i finansiella instrument som är upptagna till handel på reglerad marknad i Sverige.. 7 SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LIF Fondens medel får placeras i sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 LIF, s.k. OTC-derivat. Fonden får placera i råvaruderivat om instrumenten är föremål för handel på någon finansiell marknad och inte medför en skyldighet att leverera eller ta emot den underliggande tillgången. Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr 6

10 8 GRUNDERNA FÖR VÄRDERING AV FONDEN, FONDENS TILL- GÅNGAR OCH BERÄKNING AV FONDANDELARNAS VÄRDE Fondens värde utgörs av fondens tillgångar (överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) efter avdrag för fondens skulder (upplupen ersättning enligt 11, skatter och övriga skulder samt kostnader för köp och försäljning av fondpapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument). Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Marknadsvärdering av fondandelar skall baseras på rapporterade värden från respektive fondförvaltare per det rapporteringstillfälle som ligger närmast i tiden från det datum då fondens värde fastställs. Om Värdepappersbolaget bedömer sådant värde som missvisande skall Värdepappersbolaget uppskatta värdet på objektiva grunder. Exempel på sådan objektiv grund är att använda det senaste erhållna resultatestimatet från fondförvaltaren avseende aktuell värderingsperiod och applicera det på den senaste erhållna rapporterade kursen. Finansiella instrument och andra tillgångar som inte har några noterade marknadsvärden skall värderas av Värdepappersbolaget på objektiv grund enligt särskild värdering som baseras på uppgifter om senaste betalkurs eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns eller av Värdepappersbolaget inte bedöms som tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom exempelvis anskaffningsvärdet, erhållande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara nyemissionskurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell onoterad tillgång med oberoende part. Beträffande OTC-derivat kommer de att vara föremål för en daglig, tillförlitlig och kontrollerbar värdering utifrån Black & Scholes eller likvärdig beräkningsmodell. De kan vid varje tidpunkt på Värdepappersbolagets begäran säljas, lösas in eller avslutas genom en utjämnande transaktion till ett rimligt pris. Värdet av en fondandel är fondens värde enligt ovan delat med antalet utestående fondandelar. 9 FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Fondandelar försäljes och inlöses av värdepappersbolaget varje bankdag. Teckning sker till den kurs som gäller den första bankdag som inträder dagen efter begäran om teckning inkommit samt likvid kommit fondens bankkonto tillhanda, teckningsdagen. Begäran om teckning samt likvid måste vara värdepappersbolaget tillhanda senast kl dagen före teckningsdagen för att teckning ska kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckning nästkommande teckningsdag. Anmälan om teckning skall ske på särskild blankett som tillhandahålls av Värdepappersbolaget. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Minsta belopp vid teckning är kr. Påföljande insättning kan ske med valfritt belopp. Inlösen sker till den kurs som gäller den första bankdag som inträder dagen efter begäran om inlösen kommer värdepappersbolaget tillhanda, inlösendagen. Begäran om inlösen måste vara värdepappersbolaget tillhanda senast kl dagen före inlösendagen för att inlösen ska kunna ske på inlösendagen. I annat fall sker inlösen nästkommande inlösendag. Begäran om inlösen skall ske på en särskild blankett som tillhandahålls av Värdepappersbolaget. Andelsägare ansvarar för att begäran om inlösen är behörigen undertecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Begäran om inlösen får återkallas endast om Värdepappersbolaget medger det, dock alltid i enlighet med fondandelsägarnas likabehandlingsprincip. Inlösenpriset kan inte limiteras. Fondandel skall inlösas på inlösendagen om medel finns tillgängliga i fonden. Om så inte är fallet skall medel anskaffas genom försäljning av fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen, får Värdepappersbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Nyteckning respektive inlösen av fondandel sker till ett fondandelsvärde (kurs) som inte är känt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens begäran om nyteckning eller inlösen. Fondandelsvärdet offentliggörs varje bankdag på Värdepappersbolagets hemsida. Värdepappersbolaget skall föra eller låta föra ett register över samtliga innehavare av andelar i fonden. 10 EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN Fonden kan komma att stängas för nyteckning och inlösen av fondandelar för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 AVGIFTER OCH ERSÄTTNING Ersättning till Värdepappersbolaget utgår med en fast ersättning om högst 0,6 procent av fondförmögenheten per år. Ersättningen omfattar ersättning för Värdepappersbolagets förvaltning av fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av fondens tillgångar, avgifter till Finansinspektionen och ersättning till revisorer. Ersättningen beräknas dagligen och erläggs den sista bankdagen i varje månad från fonden till värdepappersbolaget. 7 Informationsbroschyr Awake Swedish Bond Fund

11 Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av fondpapper och andra finansiella instrument betalas direkt av fonden. i samband med tillkännagivandet eller vid den senare tidpunkt som angivits i tillkännagivandet. Ändring skall vara gällande mot samtliga andelsägare. 12 UTDELNING Fonden skall för varje räkenskapsår lämna utdelning i den omfattning som Värdepappersbolaget beslutar i syfte att överföra beskattningen av fondens avkastning på andelsägarna, varigenom det skall eftersträvas att avkastningen inte skall bli beskattad i två led. Beslut om utdelning fattas av Värdepappersbolagets styrelse. Fondens maximalt utdelningsbara belopp skall i förekommande fall beräknas genom sammanläggning av fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret, i den mån detta är ett för fonden beskattningsbart resultat, ett belopp motsvarande den skattemässiga schablonintäkten, och resterande del av utdelningsbart belopp från tidigare räkenskapsår. Utdelning tillkommer andelsägare som på av Värdepappersbolaget fastställd utdelningsdag är registrerad för fondandel i andelsägarregistret. Utdelning skall i förekommande fall ske under april månad efter räkenskapsårets utgång. Utdelning återinvesteras kostnadsfritt i fonden efter avdrag för den skatt som enligt lag skall innehållas på utdelning till fondandelsägaren. Fondandelsägare kan dock, efter begäran till Värdepappersbolaget senast den 15 mars året efter räkenskapsårets utgång, erhålla utdelningen kontant till anmält bankkonto, efter avdrag för skatt. Värdepappersbolaget kan också besluta att ur fonden dela ut kapital (som inte återinvesteras) i syfte att nå en optimal förvaltningsvolym. 13 FONDENS RÄKENSKAPSÅR Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 OFFENTLIGGÖRANDE AV ÅRSBERÄTTELSE OCH HALVÅRSRE- DOGÖRELSE, M.M. Värdepappersbolaget skall upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden. Dessa skall hållas tillgängliga hos Värdepappersbolaget och förvaringsinstitutet senast fyra respektive två månader efter årsskifte och halvårsskifte. Årsberättelse och halvårsredogörelse kommer att tillställas de andelsägare som inte avsagt sig detta. 15 ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSER Beslutar Värdepappersbolaget om ändring av dessa fondbestämmelser skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Om Finansinspektionen godkänner ändring skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Värdepappersbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. Ändring skall träda i kraft 16 PANTSÄTTNING OCH ÖVERLÅTELSE AV FONDANDELAR Vid pantsättning av fondandel som ej är förvaltarregistrerad skall pantsättaren och/eller panthavaren skriftligen underrätta Värdepappersbolaget härom. Av underrättelsen skall framgå Vem som är panthavare Antal fondandelar som omfattas av pantsättningen Eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning Värdepappersbolaget skall skriftligen underrätta fondandelsägare om att pantsättning registrerats i fondandelsägarregistret. Vid pantsättning av förvaltarregistrerad fondandel skall motsvarande underrättelse istället tillställas förvaltaren. Pantsättningen gäller till dess att panthavaren skriftligen underrättat Värdepappersbolaget att pantsättningen upphört samt att Värdepappersbolaget gjort avregistrering i fondandelsregistret. För administration av registrering av pantsättning har Värdepappersbolaget rätt att ta ut en avgift av andelsägaren om högst 500 kronor. Önskemål om överlåtelse av fondandel skall skriftligen anmälas till Värdepappersbolaget. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan om överlåtelse skall ange överlåtare och till vem som andelarna överlåtes, dennes personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, vp-konto alternativt depåbank och depånummer, bankkonto samt syftet med överlåtelsen. Överlåtelse av andel erfordrar att Värdepappersbolaget medger överlåtelsen. Sådant medgivande lämnas av Värdepappersbolaget endast om överlåtelsen sker för att genomföra bodelning av giftorättsgods, avser gåva till make/maka eller egna barn eller avser överlåtelser mellan olika juridiska personer inom samma koncern. Överlåtelsen godkänns dock endast om förvärvaren övertar överlåtarens anskaffningsvärde på fondandel. 17 ANSVARSFRISKRIVNING Värdepappersbolaget och/eller förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Värdepappersbolaget och/ eller förvaringsinstitutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Värdepappersbolaget och/eller förvaringsinstitutet om normal akt- Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr 8

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Sammanfattning 3 Beskrivning av fonden 4 Fondbolaget 4 Investeringsfilosofi och riskprofil 6 Investeringsrestriktioner 6 Riskhantering

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Allmän

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY Om informationsbroschyren Informationsbroschyren har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder

Läs mer

GMM Global Asset Management AB

GMM Global Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR GMM Global Asset Management AB INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Investeringsstrategi 4 3. Investeringsprocess 5 4. Restriktioner 5 5. Riskkontroll 6 6. Förvaltare 7 7. Fondbolaget

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer