Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013"

Transkript

1 Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

2

3 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 VD HAR ORDET... 3 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 4 AVKASTNING OCH RISK... 5 ANVÄNDA INDEX... 6 FÖRVALTNINGSKOSTNAD OCH ÅRLIG AVGIFT... 7 LÄRARFOND ÅR... 8 FONDFAKTA - LÄRARFOND ÅR BALANSRÄKNING INNEHAV LÄRARFOND ÅR FONDFAKTA - LÄRARFOND ÅR BALANSRÄKNING INNEHAV LÄRARFOND FONDFAKTA - LÄRARFOND BALANSRÄKNING INNEHAV VÄRDERINGS- OCH REDOVISNINGSPRINCIPER FONDFÖRVALTNINGEN ETIK OCH SAMHÄLLSANSVAR FONDENS BESKATTNING ANDELSÄGARENS BESKATTNING (GÄLLER DIREKTSPARANDE) FONDBOLAG STYRELSE, REVISORER, LEDNING ORDLISTA

4 VD HAR ORDET 2013 inledde positivt med stadigt stigande aktiekurser och fallande obligationsräntor. Under försommaren var det åter dags för viss turbulens. Men sammantaget var det första halvåret 2013 en period med god riskaptit. Lärarfonders utveckling under perioden 1 januari 30 juni 2013 Efter avgifter har utvecklingen varit: Lärarfond år 10,17 % Lärarfond år 7,13% Lärarfond 59+ 2,73 % Inga automatiska fondbyten Det sker inga automatiska fondbyten i de tre Lärarfonderna. Du måste själv byta Lärarfond om du vill anpassa ditt sparande till din återstående spartid och risknivå. För att nå god riskspridning fördelar de tre Lärarfonderna aktieplaceringar både i Sverige och globalt. Lärarfond år och Lärarfond 59+ placerar även i räntebärande värdepapper. Det är fullt möjligt att fördela ditt sparande i de tre Lärarfonderna samtidigt. Läs mer om Lärarfonders övriga fonderbjudanden på Investeringar i fonder utgör alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan således både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. På fondbolagets hemsida, finns informationsbroschyrer med fondbestämmelser samt basfakta för investerare för fonderna. Där kan du också läsa mer om fondsparande och fonderna. Från slutet av augusti finns fondernas halvårsrapport tillgänglig på fondbolagets hemsida. Önskar du en tryckt version av rapporten kan du beställa den via telefon Med vänliga hälsningar Annelie Söderberg, VD Svenska Lärarfonder Aktiebolag 3

5 Vår globala förvaltningspartner Global förvaltning med lokal närvaro DNB Asset Management (DAM) är en global kapitalförvaltare med stark nordisk förankring. Den globala närvaron är viktig för förvaltningen av internationella tillgångar, samtidigt som medarbetarna i Norden säkerställer förvaltningen av inhemska tillgångar och ett kundarbete av högsta kvalité. DAM är en fristående förvaltningsorganisation inom DNB-gruppen. DNB är Norges ledande finanskoncern. DAM har cirka 70 analytiker och förvaltare och har kontor i Stockholm, Luxemburg, Hongkong, Chennai (Indien), Oslo och Bergen. Totalt förvaltar DAM cirka 500 miljarder kronor, varav cirka 6 miljarder kronor för Svenska Lärarfonders räkning. Kunder DAM förvaltar inhemska och internationella aktier och obligationer åt i huvudsak nordiska kunder. Företagets viktigaste kundgrupper är livförsäkringsbolag, fondbolag och andra institutionella kunder. Via fondbolagen inom DNB-gruppen har DAM även en omfattande förvaltning för privatkunder. Investeringsfilosofi och process Grunden i DAMs investeringsfilosofi är att vara en aktiv förvaltare. Det innebär att genom en grundlig analys av ekonomier, marknader och företag söka uppnå ett förvaltningsresultat som över tiden överstiger marknadens utveckling. Analysen görs både genom traditionell fundamental analys och med kvantitativa metoder. Investeringsprocessen bygger på en hög grad av specialisering. Genom fokusering på olika delområden med dedikerade analytiker och förvaltare skapas möjligheter till specialistkompetens och därmed förutsättningar för ett bra förvaltningsresultat. Kvantitativa förvaltningsmetoder används framför allt inom den globala aktieförvaltningen. DAM erbjuder förvaltning av globala aktier helt enligt kvantitativa metoder eller i kombination med fundamental förvaltning. Att kontrollera och mäta risker är ett viktigt moment i DAMs förvaltning. Genom avancerade system kan de olika riskerna i förvaltningen löpande beräknas. Grundprincipen är att DAM skall ta risker inom områden där organisationen anser sig ha, relativt övriga marknaden, mest kompetens och resurser. 4

6 Portföljförvaltare Filip Boman Född: 1968 Utbildning: CFA År i branschen: 18 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DNB Asset Management. Ansvarig för globala aktier för Svenska Lärarfonder. Christer Käck Född: 1953 Utbildning: Civilekonom och CEFA År i branschen: 39 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DNB Asset Management. Ansvarig för svenska räntor för Svenska Lärarfonder. Henrik Asplund Född: 1968 Utbildning: Civilekonom År i branschen: 16 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DNB Asset Management. Ansvarig för förvaltning av svenska aktier för Svenska Lärarfonder. Fredrik Öberg Född: 1965 Utbildning: Civilekonom År i branschen: 19 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DNB Asset Management. Ansvarig förvaltare för Svenska Lärarfonder. Avkastning och risk Avkastning För att få chans till bra avkastning på sitt fondsparande måste investeraren vara beredd att ta viss risk. Man bör också kunna avvara sina pengar och se investeringen på lite längre sikt. Fonder har olika grader av risk beroende på hur de placerar. Normalt är risken högre vid sparande i en ren aktiefond än i en ränte- eller blandfond. Den första uppgiften för ett fondbolag är därför att ge investeraren information kring fonderna och se till att investerarens förväntningar stämmer överens med fondens placeringsstrategi och riskprofil. Svenska Lärarfonder har ett utförligt informationsmaterial tillgängligt för investeraren i syfte att underlätta för denne att förstå vilka tillgångar fondbolaget investerar de olika fondernas medel i och vilken avkastning investeraren bör kunna förvänta sig givet dessa tillgångar. Risker Det finns många olika typer av risker som tillgångarna i en fond kan vara utsatta för. Exempel på dessa är; Likviditetsrisk är risken att tillgångar inte kan avyttras tillräckligt snabbt i det fall fonden behöver likvida medel eller att värdet på tillgångarna påverkas kraftigt av att fonden avyttrar dessa. Aktiekursrisk är risken att fondens tillgångar påverkas negativt vid rörelser i aktiekurserna. Valutarisk är risken att värdet på en investering påverkas negativt av ändrade valutakurser. Ränterisk är risken att fondens tillgångar påverkas negativt av förändrade marknadsräntor. Ju längre löptid fondens räntebärande värdepapper har, desto högre risk och därmed också större påverkan på andelsvärdets utveckling. Kredit-/motpartsrisk är risken att en emittent (utgivare av värdepapper) eller en motpart ställer in betalningarna. 5

7 I vilken utsträckning dessa risker är betydande för en fond framgår av fondens riskprofil som investeraren alltid bör bekanta sig med innan ett beslut om att investera i fonder. För t.ex. en aktiefond bestående av de mest omsatta svenska aktierna är likviditetsriskerna begränsade jämfört med en fond som investerar i enbart svenska småbolag. Riskprofilerna för Svenska Lärarfonders fonder finns tillgängliga för investeraren i respektive fonds informationsbroschyr och faktablad. Total och aktiv risk Alla fonder som förvaltas av Lärarfonder har en relativ förvaltning. Med detta menas att avkastningen på tillgångarna jämförs med avkastningen från ett så kallat jämförelseindex. Avvikelsen från detta index beror på att fondens placeringar inte ser likadana ut som i index. Dessa avvikelser beror på att fonden förvaltas aktivt det vill säga förvaltaren väljer att avvika från index. Den totala risken är risken att fondens avkastning som helhet blir lägre än förväntat. Den aktiva risken är risken att negativt avvika från jämförelseindexets avkastning. Att mäta och jämföra risker Som investerare är det viktigt att kunna jämföra olika fonder och deras risker. Ett hjälpmedel för detta är olika riskmått; Volatilitet är ett begrepp som beskriver hur mycket upp och ned andelsvärdet för en fond varierar. Ett mått på detta är till exempel standardavvikelse. Ju större svängningar, desto större osäkerhet om fondens värdeförändring. Detta är ett mått på den totala risken. Tracking error (TE) är ett mått som beskriver hur mycket förvaltningen avviker från sitt jämförelseindex. Om fondens placeringar inte ser likadana ut som index ökar möjligheterna och därmed risken att avkastningen avviker från index. En fond med lågt TE har alltså en liten sannolikhet att avvika från index medan en fond med högre TE har större sannolikhet att gå såväl bättre som sämre än index. Detta är ett mått på den aktiva risken. Den stora fördelen med att ta fram riskmått för investeraren är att det underlättar vid jämförelse mellan olika fonder. Två fonder med liknande total risk men med stor skillnad i aktiv risk indikerar att den fonden med stor aktiv risk är mer aktivt förvaltad och kan förväntas avvika från sitt jämförelseindex betydligt mer än fonden med mindre aktiv risk. Avkastning och risk hör ihop. En fond med hög volatilitet kan på sikt ge hög avkastning men har även hög risk för att värdet på fondandelarna minskar. Generellt sett bör investeraren ha en lång placeringshorisont för en fond med hög volatilitet. Till exempel bör en investerare vara beredd att behålla investeringen i en aktiefond under en längre tid jämfört med att investera i en räntefond. 2 år, månadsdata Fond Årsavkastning snitt, 2 år Totalrisk, % Årsavkastning snitt/ Total risk Aktiv risk, % fonden Index fonden index fonden index fonden Lärarfond år 5,54 7,04 12,46 11,71 0,44 0,60 1,79 Lärarfond år 4,75 6,38 8,59 7,75 0,55 0,82 1,54 Lärarfond 59+ 3,77 5,00 3,26 3,08 1,16 1,62 0,77 Använda Index Lärarfond år 50 % SIX Return Index (SIXRX) och 50 % MSCI AC World Net Lärarfond år 35 % SIX Return Index (SIXRX), 35 % MSCI AC World Net, 15 % OMRX Bond och 15 % OMRX MM Lärarfond % SIX Return Index (SIXRX), 10 % MSCI AC World Net, 35 % OMRX Bond och 35 % OMRX MM 6

8 Förvaltningskostnad och Årlig avgift Fondbolaget tar ut en avgift, förvaltningskostnaden. Det är en avgift för att fondbolaget förvaltar och administrerar ditt fondinnehav. Förvaltningsavgiften beräknas enligt nedanstående tabell. Fondvärde Avgift inom respektive skikt 0-4 miljarder kr 0,60 % 4-10 miljarder kr 0,50 % 10 miljarder kr och däröver 0,35 % Avgiften debiteras inte som en engångssumma utan dras varje dag och sprids alltså ut över 365 dagar. Den beräknas med en procentuell avgift (se ovan) på varje dags fondförmögenhet för respektive fond. Därefterräknas andelsvärden fram. Kursen som redovisas i bland annat dagstidningar är alltså nettokursen dvs. efter avdrag för ersättning till fondbolaget. Avgiften redovisas på hel- och halvårsbeskeden. Förutom förvaltningsavgiften belastas fonden med ytterligare kostnader i samband med värdepappershandel, främst courtage. Årlig avgift består av förvaltningskostnad samt eventuella bankavgifter. Avrundningar I balansräkningarna och innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser och strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. 7

9 Lärarfond År Fonden investerar brett i svenska och globala aktier med 50/50 som normalläge med möjlighet att övervikta endera delen. Investeringarna sprids på ett flertal bolag, branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Lärarfond år passar som total- eller basplacering i aktier. Förvaltningen under första halvåret 2013 Fonden steg med 10,2 % medan dess jämförelseindex ökade med 9,7 %. Centralbankernas agerande dominerade händelseförloppet på de finansiella marknaderna under årets första hälft. Den amerikanska konjunkturen var tämligen robust under årets inledning. Euroområdet var i recession, men med en del tecken på att det i alla fall inte skulle bli värre. Därtill stimulerade amerikanska Fed och Bank of Japan för fullt. Resultatet blev en genuint positiv utveckling med rätt stadigt stigande aktiekurser och fallande obligationsräntor. Detta varade fram till maj månad. Självklart fanns undantag. De japanska aktiekurserna steg inte långsamt utan rusade uppåt. Flera emerging markets återfanns vid den andra extrempunkten. Expansionstakten i Kina, de tre övriga BRIC-länderna och många andra emerging markets dämpades. Råvarupriserna föll tillbaka och aktiekurserna likaså. Under försommaren var det åter dags för lite turbulens. Den Amerikanska centralbankens egna tämligen optimistiska konjunkturbedömningar motiverade Fed-chefen Bernanke att inleda en öppen diskussion om att i en inte alltför avlägsen framtid dämpa de massiva köpen av obligationer och därmed likviditetsinjektionerna. Kina bidrog till osäkerheten med två negativa impulser. För det första kom nya signaler om en långsammare expansionstakt. För det andra stramade centralbanken avsiktligt om än tillfälligt åt likviditeten för att hårdhänt knuffa långivarna till en mindre riskfylld utlåning. Effekten blev överallt abrupt fallande aktiekurser och radikalt stigande långa obligationsräntor. Efter en kortarte tids turbulens steg på nytt allmänt aktiekurserna rätt ordentligt och långräntorna föll något tillbaka under juni månads avslutande handelsdagar. Kompositionen i börsuppgången i Sverige det gångna halvåret har varit ovanlig då offensiva sektorer utvecklades neutralt till mycket svagt. Detta tolkas som drivet främst av att kapital allokerats från räntemarknaden till mer obligationsliknande aktier med uppfattad stabilitet i försäljning, intjäning och utdelning. Delportföljen steg med närmare 8% under första halvåret. Relativt sitt jämförelseindex släpade avkastningen då inriktningen mot tillväxt och cyklisk återhämtning inte betalade sig. Värderingsskillnaden mellan tydligt defensiva företag och övriga bolag på börsen samt vår positiva tillväxtsyn gör att vi vidhåller profilen i delportföljen för svenska aktier. Den globala aktieportföljen steg med närmare 13 % vilket var cirka 3%-enheter bättre än index. Den mycket starka relativavkastningen hade flera olika orsaker. Bland annat ett utmärkt aktieurval inom teknologisektorerna samt ett bra bidrag från fondens japanska aktieexponering, där vi redan under hösten 2012 viktade upp detta land vars aktiemarknad varit mycket trög under många år. Även aktieurvalet inom cykliska sektorer och finanssektorn fungerade bra. Allokeringsbesluten mellan de två underliggande tillgångsklasserna samt kassan bidrog till avkastningen med ytterligare 0,3 % under perioden. Det beror på att vi föredragit exponering i den globala aktieportföljen framför emerging markets och Sverige. Detta beslut fick extra utväxling av den stigande amerikanska dollarn. Fonden är fortsatt exponerad mot en positiv utveckling för global tillväxt. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen. Denna möjlighet har nyttjats under perioden. Risker i fonden Lärarfond år har som inriktning att ha hälften av tillgångarna i svenska aktier och den andra hälften i globala aktier. Marknadsriskerna för fonden inkluderar dels risken att fondens tillgångar minskar i värde i absoluta termer och dels att avkastningen avviker från fondens jämförelseindex. Första halvåret 2013 har haft en jämn och relativt sett låg standardavvikelse på aktiemarknaden. Detta innebär naturligtvis inte att det inte finns risk för kraftiga negativa kursrörelser, men då fonden har ett stort antal innehav i olika aktier minskar dock effekten av detta pga. diversifieringseffekter (enskilda aktier har ett mindre inflytande på fondens avkastning). Avvikelser från jämförelseindex är en effekt av att fonden är aktivt förvaltad. Ett mått på detta är det så kallade tracking error vilket mäter hur mycket förvaltningen avviker från sitt jämförelseindex. Låga värden på detta mått för denna fond visar att fonden har en låg risk i att avvika från jämförelseindexet. 8

10 Fondens placeringar i utländska aktier valutasäkras normalt inte vilket får till följd att fonden exponeras mot förändringar i växelkursen i de valutor fonden är investerad i. Valutaexponeringen i fonden är den som kan förväntas baserat på fondens sammansättning och består, till största delen av exponering mot USD. Likviditetsriskerna i fonden är låga eftersom fonden dels har relativt sett stor kassa och dels enbart investerar i aktier med hög omsättning. Fonden använder derivat för att effektivisera förvaltningen. Användandet medför därför ingen påverkan på fondens riskprofil. 9

11 FONDFAKTA - Lärarfond År Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 5,54 7, (5 år) 7,41 7,68 2 år, månadsdata Period Fonden Index Årsavkastning snitt, % 5,54 7,04 Totalrisk, % 12,46 11,71 Årsavkastning snitt/totalrisk 0,44 0,60 Aktiv risk, % 1,79 Jämförelseindex Namn Andel SIX Return Index 50 % MSCI AC World Net 50 % Fondförmögenhet, Totalavkastning och Utdelning (Utdelning normalt i form av nya andelar, en gång per år) Värden Andels- Antal Fondförmög- 30 jun värde andelar enhet i tkr , Värden Andels- Antal Fondförmög- 31 dec värde andelar enhet i tkr , , , , , , , , , Lägsta engångsinsättning 200 kr Lägsta månadssparande 200 kr Förvaltningsarvode 0,60 % Insättningsavgift Ingen Uttagsavgift Ingen Årlig avgift 0,60 % Ansvarig förvaltare Fredrik Öberg (DNB) Pensionsmyndighet Fonden ingår i premiepensionsvalet. Avkastning Fond i % Index i % Utdelning halvår per andel ,17 9,71 0,00 Avkastning Fond i % Index i % Utdelning år per andel ,35 13,64 0, ,56-9,06 0, ,72 16,40 0, ,10 37,50 0, ,12-33,59 0, ,40 1,63 0, ,14 15,70 0, ,23 34,70 0, ,77 13,58 0,15. 10

12 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING, tkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument 0 0 OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut 0 0 Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 64 7 Övriga tillgångar (Not 3) Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Skatteskulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder (Not 3) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 1) Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Övriga ställda säkerheter

13 INNEHAV Finansiella instrument Land Marknadsvärde, tkr Del av fondförmögenhet Del av fondförmögenhet per emmitent Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Aktier Dagligvaror Aryzta AG CH ,44 0,44 Bunge Ltd US ,47 0,47 Coca-Cola Co/The US ,56 0,56 Danone Sa FR ,80 0,80 Metro AG DE ,33 0,33 Pernod-Ricard SA FR ,45 0,45 SCA B SE ,88 0,88 Seven & I Holdings Co Ltd JP ,69 0,69 Summa Dagligvaror ,62 Energi Anadarko Petroleum Corp US ,62 0,62 Apache Corp US ,23 0,23 BG Group Plc GB ,38 0,38 Exxon Mobil Corp US ,64 1,64 Noble Energy Inc US ,25 0,25 Petroleum Geo-Services ASA NO ,17 0,17 Royal Dutch Shell Plc NL ,64 0,64 Saras SpA IT ,11 0,11 Schlumberger Ltd US ,33 0,33 Summa Energi ,39 Finans och fastighet Avanza AB SE ,19 0,19 Axa Sa FR ,79 0,79 Citigroup Inc US ,21 1,21 Dbs Group Holdings Ltd SG ,84 0,84 East West Bancorp Inc US ,27 0,27 Franklin Resources Inc US ,45 0,45 Handelsbanken A SE ,06 1,06 Hongkong Land Holdings Ltd SG ,50 0,50 HSBC Holdings Plc GB ,05 1,05 Investor B SE ,45 2,45 JPMorgan Chase & Co US ,75 0,75 Metlife Inc US ,87 0,87 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP ,87 0,87 Nordea Bank SE ,91 4,91 Pnc Financial Services Group US ,83 0,83 Renaissancere Holdings Ltd US ,50 0,50 SEB A SE ,49 1,49 Swedbank A SE ,19 3,19 Td Ameritrade Holding Corp US ,42 0,42 UniCredit SpA IT ,47 0,47 Summa Finans och fastighet ,10 Hälsovård Elekta Instrument B SE ,89 0,89 Express Scripts Holding Co US ,69 0,69 Johnson & Johnson US ,27 1,27 Meda A SE ,61 0,61 Medivir B SE ,11 0,11 Mylan Inc/Pa US ,59 0,59 Novo Nordisk A/S DK ,64 0,64 Pfizer Inc US ,53 0,53 Sanofi FR ,63 0,63 Varian Medical Systems Inc US ,44 0,44 Zimmer Holdings Inc US ,61 0,61 Summa Hälsovård ,02 Industrivaror och tjänster ABB Ltd CH ,43 ABB Ltd SE ,14 2,57 AGCO Corp US ,43 0,43 Atlas Copco A SE ,29 2,29 Capita PLC GB ,95 0,95 Central Japan Railway Co JP ,74 0,74 Emerson Electric Co US ,50 0,50 General Electric Co US ,65 0,65 Hino Motors Ltd JP ,38 0,38 Intertek Group Plc GB ,25 0,25 NCC B SE 26 0,00 0,00 Parker Hannifin Corp US ,52 0,52 Proffice B SE ,42 0,42 Sandvik SE ,96 1,96 Scania B SE ,18 2,18 Siemens AG DE ,70 0,70 SKF B SE ,23 2,23 Systemair SE ,58 0,58 URS Corp US ,26 0,26 Volvo B SE ,50 2,50 Summa Industrivaror och -tjänster ,08 Informationsteknologi Acando AB SE ,80 0,80 Activision Blizzard Inc US ,35 0,35 Apple Inc US ,94 0,94 Axis SE ,11 0,11 Ericsson B SE ,27 2,27 GameLoft SE FR ,30 0,30 Google Inc US ,40 1,40 Logitech International Sa CH ,63 0,63 Nokia Oyj FI ,31 0,31 Nolato B SE ,46 0,46 Opera Software ASA NO ,49 0,49 Pactera Technology International US ,14 0,14 Polycom Inc US ,51 0,51 Proact It Group SE ,34 0,34 Renewable Energy Corp Asa NO ,10 0,10 Samsung Electronics Co Ltd KR ,71 0,71 Finansiella instrument Land Marknadsvärde, tkr Del av fondförmögenhet Del av fondförmögenhet per emmitent Yahoo! Inc US ,36 0,36 Summa Informationsteknologi ,22 Kraftförsörjning Edison International US ,47 0,47 Edp - Energias De Portugal Sa PT ,22 0,22 GDF Suez FR ,53 0,53 NRG Energy Inc US ,27 0,27 Summa Kraftförsörjning ,50 Material Akzo Nobel NV NL ,45 0,45 BHP Billiton Plc GB ,49 0,49 Boliden AB SE ,44 0,44 International Flavors & Fragrances US ,50 0,50 Mosaic Co/The US ,51 0,51 SSAB AB SE ,62 0,62 Stora Enso Oyj R SE ,81 0,81 Sumitomo Chemical Co Ltd JP ,60 0,60 Summa Material ,41 Sällanköpsvaror och -tjänster Aisin Seiki Co Ltd JP ,70 0,70 Autoliv Inc SDR SE ,80 1,80 Bayerische Motoren Werke Ag DE ,60 0,60 Bed Bath & Beyond Inc US ,54 0,54 Benesse Holdings Inc JP ,43 0,43 Carnival Corp US ,55 0,55 Dufry AG CH ,37 0,37 Electrolux B SE ,35 0,35 Hennes & Mauritz B SE ,04 4,04 Mattel Inc US ,56 0,56 Mekonomen SE ,20 0,20 Modern Times Group B SE ,43 0,43 MQ Holding AB SE ,35 0,35 Rezidor Hotel Group AB SE ,43 0,43 Shangri-La Asia Ltd HK ,28 0,28 Time Warner Inc US ,50 0,50 Walt Disney Co/The US ,49 0,49 WPP PLC GB ,70 0,70 Summa Sällanköpsvaror och -tjänster ,35 Telekomoperatörer Millicom International Cellular Sa SE ,34 0,34 Rogers Communications Inc CA ,54 0,54 Tdc A/S DK ,47 0,47 Tele2 B SE ,22 0,22 TeliaSonera SE ,37 2,37 Vodafone Group Plc GB ,99 0,99 Summa Telekomoperatörer ,93 Summa Aktier ,60 Summa ,60 Övriga finansiella instrument Fondandelar Aktie och blandfonder DNB Global Emerging Markets SRI LU ,31 3,31 ishares MSCI Emerging Markets GB ,71 1,71 Summa Fondandelar ,02 Summa Övriga finansiella instrument ,02 Summa Finansiella Instrument Med positivt marknadsvärde: ,62 Med negativt marknadsvärde: Övriga tillgångar och skulder ,38 varav likvida medel SEB ,29 varav likvida medel UBS 852 0,03 Fondförmögenhet ,00 Specifikation exponering enskilda företagsgrupper SEB Bankmedel ,29 SEB A ,49 Summa SEB ,78 Derivatexponering Totalt Utställda derivat - - Totalt Innehavda derivat - - Netto valutaterminer (OTC) - - Summa Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade Fin. Instrument ,62 Ränterelaterade Fin. Instrument Övrigt ,38 Summa ,00 12

14 Lärarfond År Fonden investerar brett i svenska och globala aktier med 70 procent och i svenska räntebärande värdepapper till 30 procent. Denna 70/30-fördelning är ett normalläge med möjlighet att aktivt variera andelarna. Aktieinvesteringar sprids på ett flertal bolag, branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument samt räntebärande finansiella instrument emitterade av stat och andra emittenter med hög kreditvärdighet. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Lärarfond år passar som total- eller basplacering för blandat sparande. Förvaltningen under första halvåret 2013 Fonden steg med 7,1 % medan dess jämförelseindex ökade med 6,7 %. Centralbankernas agerande dominerade händelseförloppet på de finansiella marknaderna under årets första hälft. Den amerikanska konjunkturen var tämligen robust under årets inledning. Euroområdet var i recession, men med en del tecken på att det i alla fall inte skulle bli värre. Därtill stimulerade amerikanska Fed och Bank of Japan för fullt. Resultatet blev en genuint positiv utveckling med rätt stadigt stigande aktiekurser och fallande obligationsräntor. Detta varade fram till maj månad. Emerging markets var ett undantag med en märkbart svagare utveckling. Under försommaren var det åter dags för lite turbulens. Det berodde på att den amerikanska centralbanken signalerade att om konjunkturen håller i sig så kommer de successivt lätta på stimulanserna. Kina bidrog också till osäkerheten. För det första kom nya signaler om en långsammare expansionstakt. För det andra stramade centralbanken avsiktligt om än tillfälligt åt likviditeten för att hårdhänt knuffa långivarna till en mindre riskfylld utlåning. Sammantaget var det första halvåret 2013 en period med god riskaptit. Kompositionen i börsuppgången i Sverige det gångna halvåret har varit ovanlig då offensiva sektorer utvecklades neutralt till mycket svagt. Detta tolkas som drivet främst av kapital allokerats från räntemarknaden till mer obligationsliknande aktier med uppfattad stabilitet i försäljning, intjäning och utdelning. Delportföljen steg med närmare 8 % under första halvåret. Relativt sitt jämförelseindex släpade avkastningen då inriktningen mot tillväxt och cyklisk återhämtning inte betalade sig. Värderingsskillnaden mellan tydligt defensiva företag och övriga bolag på börsen samt vår positiva tillväxtsyn gör att vi vidhåller profilen i delportföljen för svenska aktier. Den globala aktieportföljen steg med närmare 13 % vilket var cirka 3%-enheter bättre än index. Den mycket starka relativavkastningen hade flera olika orsaker. Bland annat ett utmärkt aktieurval inom teknologisektorerna samt ett bra bidrag från fondens japanska aktieexponering, där vi redan under hösten 2012 viktade upp detta land vars aktiemarknad varit mycket trög under många år. Även aktieurvalet inom cykliska sektorer och finanssektorn fungerade bra. I den långa obligationsportföljen var strategin att ha en låg andel statsobligationer och en hög andel krediter i form av bostadsobligationer. Orsaken var den högre räntan som utbetalas på bostadsobligationer samt en bedömning att ränteskillnaden successivt skulle minska. Vidare så har vår bedömning varit att det generella ränteläget skall justeras uppåt varför vi under större delen av året haft en genomsnittlig löptid som varit kortare än indexets löptid. Sammantaget blev utfallet i absoluta termer svagt för obligationsdelen. Indexet minskade med 1%, vilket var i linje med delportföljens avkastning. Även i den korta ränteportföljen har vi föredragit krediter framför statspapper. Däremot har vi i detta segment valt att hålla en längre löptid än indexet. Utfallet under det första halvåret cirka 0,2%-enheter bättre än indexet som i sig avkastade 0,4%. Under det första halvåret föredrog vi aktier framför räntebärande placeringar. Inom aktiedelen överexponerade vi fonden mot globala aktier och hade en lägre andel emerging markets och Sverige. Detta beslut fick extra utväxling av den stigande amerikanska dollarn. Sammantaget adderade allokeringsbesluten cirka 0,4 %-enheter till fondens relativavkastning. Fonden är fortsatt exponerad mot en positiv utveckling för global tillväxt. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen. Denna möjlighet har nyttjats under perioden. Risker i fonden Lärarfond år har som inriktning att ha ca 70 procent av tillgångarna i aktier varav hälften i svenska aktier, hälften i globala aktier samt 30 procent av tillgångarna i svenska räntepapper. Marknadsriskerna för fonden inkluderar dels risken att fondens tillgångar minskar i värde i absoluta termer och dels att avkastningen avviker från fondens jämförelseindex. Första halvåret 2013 har haft en jämn och relativt sett låg standardavvikelse på både aktiemarknaden och räntemarknaden. Detta innebär naturligtvis inte att det inte finns risk för kraftiga negativa kursrörelser. 13

Svenska Lärarfonder Årsrapport 2012

Svenska Lärarfonder Årsrapport 2012 Svenska Lärarfonder Årsrapport 2012 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 AVKASTNING

Läs mer

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2012

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2012 Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2012 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 AVKASTNING

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 SKANDIA CANCERFONDEN 5 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE 8 SKANDIA SVERIGE 11 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN 14 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET 17 SKANDIA SVEA AKTIV

Läs mer

Halvårsredogörelse 2013. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2013. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (13) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil i förvalsalternativet AP7 Såfa och

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

AP7 Aktiefond. AP7 Räntefond

AP7 Aktiefond. AP7 Räntefond Halvårsredogörelse 2015 AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond Halvårsredogörelse 2015 AP7 1 AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Tundra Vietnam Fund 515602-6824

Tundra Vietnam Fund 515602-6824 Årsberättelse för Tundra Vietnam Fund Perioden 2014-05-06-2014-12-31 Tundra Vietnam Fund 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed avge

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

CLIENS SVERIGE CLIENS SVERIGE FOKUS CLIENS MIXFOND CLIENS RÄNTEFOND KORT. Fonder Årsberättelse 2013

CLIENS SVERIGE CLIENS SVERIGE FOKUS CLIENS MIXFOND CLIENS RÄNTEFOND KORT. Fonder Årsberättelse 2013 CLIENS SVERIGE CLIENS SVERIGE FOKUS CLIENS MIXFOND CLIENS RÄNTEFOND KORT Fonder Årsberättelse 2013 1 CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2013 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST TRYCK

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer