Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013"

Transkript

1 Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

2

3 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 VD HAR ORDET... 3 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 4 AVKASTNING OCH RISK... 5 ANVÄNDA INDEX... 6 FÖRVALTNINGSKOSTNAD OCH ÅRLIG AVGIFT... 7 LÄRARFOND ÅR... 8 FONDFAKTA - LÄRARFOND ÅR BALANSRÄKNING INNEHAV LÄRARFOND ÅR FONDFAKTA - LÄRARFOND ÅR BALANSRÄKNING INNEHAV LÄRARFOND FONDFAKTA - LÄRARFOND BALANSRÄKNING INNEHAV VÄRDERINGS- OCH REDOVISNINGSPRINCIPER FONDFÖRVALTNINGEN ETIK OCH SAMHÄLLSANSVAR FONDENS BESKATTNING ANDELSÄGARENS BESKATTNING (GÄLLER DIREKTSPARANDE) FONDBOLAG STYRELSE, REVISORER, LEDNING ORDLISTA

4 VD HAR ORDET 2013 inledde positivt med stadigt stigande aktiekurser och fallande obligationsräntor. Under försommaren var det åter dags för viss turbulens. Men sammantaget var det första halvåret 2013 en period med god riskaptit. Lärarfonders utveckling under perioden 1 januari 30 juni 2013 Efter avgifter har utvecklingen varit: Lärarfond år 10,17 % Lärarfond år 7,13% Lärarfond 59+ 2,73 % Inga automatiska fondbyten Det sker inga automatiska fondbyten i de tre Lärarfonderna. Du måste själv byta Lärarfond om du vill anpassa ditt sparande till din återstående spartid och risknivå. För att nå god riskspridning fördelar de tre Lärarfonderna aktieplaceringar både i Sverige och globalt. Lärarfond år och Lärarfond 59+ placerar även i räntebärande värdepapper. Det är fullt möjligt att fördela ditt sparande i de tre Lärarfonderna samtidigt. Läs mer om Lärarfonders övriga fonderbjudanden på Investeringar i fonder utgör alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan således både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. På fondbolagets hemsida, finns informationsbroschyrer med fondbestämmelser samt basfakta för investerare för fonderna. Där kan du också läsa mer om fondsparande och fonderna. Från slutet av augusti finns fondernas halvårsrapport tillgänglig på fondbolagets hemsida. Önskar du en tryckt version av rapporten kan du beställa den via telefon Med vänliga hälsningar Annelie Söderberg, VD Svenska Lärarfonder Aktiebolag 3

5 Vår globala förvaltningspartner Global förvaltning med lokal närvaro DNB Asset Management (DAM) är en global kapitalförvaltare med stark nordisk förankring. Den globala närvaron är viktig för förvaltningen av internationella tillgångar, samtidigt som medarbetarna i Norden säkerställer förvaltningen av inhemska tillgångar och ett kundarbete av högsta kvalité. DAM är en fristående förvaltningsorganisation inom DNB-gruppen. DNB är Norges ledande finanskoncern. DAM har cirka 70 analytiker och förvaltare och har kontor i Stockholm, Luxemburg, Hongkong, Chennai (Indien), Oslo och Bergen. Totalt förvaltar DAM cirka 500 miljarder kronor, varav cirka 6 miljarder kronor för Svenska Lärarfonders räkning. Kunder DAM förvaltar inhemska och internationella aktier och obligationer åt i huvudsak nordiska kunder. Företagets viktigaste kundgrupper är livförsäkringsbolag, fondbolag och andra institutionella kunder. Via fondbolagen inom DNB-gruppen har DAM även en omfattande förvaltning för privatkunder. Investeringsfilosofi och process Grunden i DAMs investeringsfilosofi är att vara en aktiv förvaltare. Det innebär att genom en grundlig analys av ekonomier, marknader och företag söka uppnå ett förvaltningsresultat som över tiden överstiger marknadens utveckling. Analysen görs både genom traditionell fundamental analys och med kvantitativa metoder. Investeringsprocessen bygger på en hög grad av specialisering. Genom fokusering på olika delområden med dedikerade analytiker och förvaltare skapas möjligheter till specialistkompetens och därmed förutsättningar för ett bra förvaltningsresultat. Kvantitativa förvaltningsmetoder används framför allt inom den globala aktieförvaltningen. DAM erbjuder förvaltning av globala aktier helt enligt kvantitativa metoder eller i kombination med fundamental förvaltning. Att kontrollera och mäta risker är ett viktigt moment i DAMs förvaltning. Genom avancerade system kan de olika riskerna i förvaltningen löpande beräknas. Grundprincipen är att DAM skall ta risker inom områden där organisationen anser sig ha, relativt övriga marknaden, mest kompetens och resurser. 4

6 Portföljförvaltare Filip Boman Född: 1968 Utbildning: CFA År i branschen: 18 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DNB Asset Management. Ansvarig för globala aktier för Svenska Lärarfonder. Christer Käck Född: 1953 Utbildning: Civilekonom och CEFA År i branschen: 39 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DNB Asset Management. Ansvarig för svenska räntor för Svenska Lärarfonder. Henrik Asplund Född: 1968 Utbildning: Civilekonom År i branschen: 16 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DNB Asset Management. Ansvarig för förvaltning av svenska aktier för Svenska Lärarfonder. Fredrik Öberg Född: 1965 Utbildning: Civilekonom År i branschen: 19 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DNB Asset Management. Ansvarig förvaltare för Svenska Lärarfonder. Avkastning och risk Avkastning För att få chans till bra avkastning på sitt fondsparande måste investeraren vara beredd att ta viss risk. Man bör också kunna avvara sina pengar och se investeringen på lite längre sikt. Fonder har olika grader av risk beroende på hur de placerar. Normalt är risken högre vid sparande i en ren aktiefond än i en ränte- eller blandfond. Den första uppgiften för ett fondbolag är därför att ge investeraren information kring fonderna och se till att investerarens förväntningar stämmer överens med fondens placeringsstrategi och riskprofil. Svenska Lärarfonder har ett utförligt informationsmaterial tillgängligt för investeraren i syfte att underlätta för denne att förstå vilka tillgångar fondbolaget investerar de olika fondernas medel i och vilken avkastning investeraren bör kunna förvänta sig givet dessa tillgångar. Risker Det finns många olika typer av risker som tillgångarna i en fond kan vara utsatta för. Exempel på dessa är; Likviditetsrisk är risken att tillgångar inte kan avyttras tillräckligt snabbt i det fall fonden behöver likvida medel eller att värdet på tillgångarna påverkas kraftigt av att fonden avyttrar dessa. Aktiekursrisk är risken att fondens tillgångar påverkas negativt vid rörelser i aktiekurserna. Valutarisk är risken att värdet på en investering påverkas negativt av ändrade valutakurser. Ränterisk är risken att fondens tillgångar påverkas negativt av förändrade marknadsräntor. Ju längre löptid fondens räntebärande värdepapper har, desto högre risk och därmed också större påverkan på andelsvärdets utveckling. Kredit-/motpartsrisk är risken att en emittent (utgivare av värdepapper) eller en motpart ställer in betalningarna. 5

7 I vilken utsträckning dessa risker är betydande för en fond framgår av fondens riskprofil som investeraren alltid bör bekanta sig med innan ett beslut om att investera i fonder. För t.ex. en aktiefond bestående av de mest omsatta svenska aktierna är likviditetsriskerna begränsade jämfört med en fond som investerar i enbart svenska småbolag. Riskprofilerna för Svenska Lärarfonders fonder finns tillgängliga för investeraren i respektive fonds informationsbroschyr och faktablad. Total och aktiv risk Alla fonder som förvaltas av Lärarfonder har en relativ förvaltning. Med detta menas att avkastningen på tillgångarna jämförs med avkastningen från ett så kallat jämförelseindex. Avvikelsen från detta index beror på att fondens placeringar inte ser likadana ut som i index. Dessa avvikelser beror på att fonden förvaltas aktivt det vill säga förvaltaren väljer att avvika från index. Den totala risken är risken att fondens avkastning som helhet blir lägre än förväntat. Den aktiva risken är risken att negativt avvika från jämförelseindexets avkastning. Att mäta och jämföra risker Som investerare är det viktigt att kunna jämföra olika fonder och deras risker. Ett hjälpmedel för detta är olika riskmått; Volatilitet är ett begrepp som beskriver hur mycket upp och ned andelsvärdet för en fond varierar. Ett mått på detta är till exempel standardavvikelse. Ju större svängningar, desto större osäkerhet om fondens värdeförändring. Detta är ett mått på den totala risken. Tracking error (TE) är ett mått som beskriver hur mycket förvaltningen avviker från sitt jämförelseindex. Om fondens placeringar inte ser likadana ut som index ökar möjligheterna och därmed risken att avkastningen avviker från index. En fond med lågt TE har alltså en liten sannolikhet att avvika från index medan en fond med högre TE har större sannolikhet att gå såväl bättre som sämre än index. Detta är ett mått på den aktiva risken. Den stora fördelen med att ta fram riskmått för investeraren är att det underlättar vid jämförelse mellan olika fonder. Två fonder med liknande total risk men med stor skillnad i aktiv risk indikerar att den fonden med stor aktiv risk är mer aktivt förvaltad och kan förväntas avvika från sitt jämförelseindex betydligt mer än fonden med mindre aktiv risk. Avkastning och risk hör ihop. En fond med hög volatilitet kan på sikt ge hög avkastning men har även hög risk för att värdet på fondandelarna minskar. Generellt sett bör investeraren ha en lång placeringshorisont för en fond med hög volatilitet. Till exempel bör en investerare vara beredd att behålla investeringen i en aktiefond under en längre tid jämfört med att investera i en räntefond. 2 år, månadsdata Fond Årsavkastning snitt, 2 år Totalrisk, % Årsavkastning snitt/ Total risk Aktiv risk, % fonden Index fonden index fonden index fonden Lärarfond år 5,54 7,04 12,46 11,71 0,44 0,60 1,79 Lärarfond år 4,75 6,38 8,59 7,75 0,55 0,82 1,54 Lärarfond 59+ 3,77 5,00 3,26 3,08 1,16 1,62 0,77 Använda Index Lärarfond år 50 % SIX Return Index (SIXRX) och 50 % MSCI AC World Net Lärarfond år 35 % SIX Return Index (SIXRX), 35 % MSCI AC World Net, 15 % OMRX Bond och 15 % OMRX MM Lärarfond % SIX Return Index (SIXRX), 10 % MSCI AC World Net, 35 % OMRX Bond och 35 % OMRX MM 6

8 Förvaltningskostnad och Årlig avgift Fondbolaget tar ut en avgift, förvaltningskostnaden. Det är en avgift för att fondbolaget förvaltar och administrerar ditt fondinnehav. Förvaltningsavgiften beräknas enligt nedanstående tabell. Fondvärde Avgift inom respektive skikt 0-4 miljarder kr 0,60 % 4-10 miljarder kr 0,50 % 10 miljarder kr och däröver 0,35 % Avgiften debiteras inte som en engångssumma utan dras varje dag och sprids alltså ut över 365 dagar. Den beräknas med en procentuell avgift (se ovan) på varje dags fondförmögenhet för respektive fond. Därefterräknas andelsvärden fram. Kursen som redovisas i bland annat dagstidningar är alltså nettokursen dvs. efter avdrag för ersättning till fondbolaget. Avgiften redovisas på hel- och halvårsbeskeden. Förutom förvaltningsavgiften belastas fonden med ytterligare kostnader i samband med värdepappershandel, främst courtage. Årlig avgift består av förvaltningskostnad samt eventuella bankavgifter. Avrundningar I balansräkningarna och innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser och strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. 7

9 Lärarfond År Fonden investerar brett i svenska och globala aktier med 50/50 som normalläge med möjlighet att övervikta endera delen. Investeringarna sprids på ett flertal bolag, branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Lärarfond år passar som total- eller basplacering i aktier. Förvaltningen under första halvåret 2013 Fonden steg med 10,2 % medan dess jämförelseindex ökade med 9,7 %. Centralbankernas agerande dominerade händelseförloppet på de finansiella marknaderna under årets första hälft. Den amerikanska konjunkturen var tämligen robust under årets inledning. Euroområdet var i recession, men med en del tecken på att det i alla fall inte skulle bli värre. Därtill stimulerade amerikanska Fed och Bank of Japan för fullt. Resultatet blev en genuint positiv utveckling med rätt stadigt stigande aktiekurser och fallande obligationsräntor. Detta varade fram till maj månad. Självklart fanns undantag. De japanska aktiekurserna steg inte långsamt utan rusade uppåt. Flera emerging markets återfanns vid den andra extrempunkten. Expansionstakten i Kina, de tre övriga BRIC-länderna och många andra emerging markets dämpades. Råvarupriserna föll tillbaka och aktiekurserna likaså. Under försommaren var det åter dags för lite turbulens. Den Amerikanska centralbankens egna tämligen optimistiska konjunkturbedömningar motiverade Fed-chefen Bernanke att inleda en öppen diskussion om att i en inte alltför avlägsen framtid dämpa de massiva köpen av obligationer och därmed likviditetsinjektionerna. Kina bidrog till osäkerheten med två negativa impulser. För det första kom nya signaler om en långsammare expansionstakt. För det andra stramade centralbanken avsiktligt om än tillfälligt åt likviditeten för att hårdhänt knuffa långivarna till en mindre riskfylld utlåning. Effekten blev överallt abrupt fallande aktiekurser och radikalt stigande långa obligationsräntor. Efter en kortarte tids turbulens steg på nytt allmänt aktiekurserna rätt ordentligt och långräntorna föll något tillbaka under juni månads avslutande handelsdagar. Kompositionen i börsuppgången i Sverige det gångna halvåret har varit ovanlig då offensiva sektorer utvecklades neutralt till mycket svagt. Detta tolkas som drivet främst av att kapital allokerats från räntemarknaden till mer obligationsliknande aktier med uppfattad stabilitet i försäljning, intjäning och utdelning. Delportföljen steg med närmare 8% under första halvåret. Relativt sitt jämförelseindex släpade avkastningen då inriktningen mot tillväxt och cyklisk återhämtning inte betalade sig. Värderingsskillnaden mellan tydligt defensiva företag och övriga bolag på börsen samt vår positiva tillväxtsyn gör att vi vidhåller profilen i delportföljen för svenska aktier. Den globala aktieportföljen steg med närmare 13 % vilket var cirka 3%-enheter bättre än index. Den mycket starka relativavkastningen hade flera olika orsaker. Bland annat ett utmärkt aktieurval inom teknologisektorerna samt ett bra bidrag från fondens japanska aktieexponering, där vi redan under hösten 2012 viktade upp detta land vars aktiemarknad varit mycket trög under många år. Även aktieurvalet inom cykliska sektorer och finanssektorn fungerade bra. Allokeringsbesluten mellan de två underliggande tillgångsklasserna samt kassan bidrog till avkastningen med ytterligare 0,3 % under perioden. Det beror på att vi föredragit exponering i den globala aktieportföljen framför emerging markets och Sverige. Detta beslut fick extra utväxling av den stigande amerikanska dollarn. Fonden är fortsatt exponerad mot en positiv utveckling för global tillväxt. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen. Denna möjlighet har nyttjats under perioden. Risker i fonden Lärarfond år har som inriktning att ha hälften av tillgångarna i svenska aktier och den andra hälften i globala aktier. Marknadsriskerna för fonden inkluderar dels risken att fondens tillgångar minskar i värde i absoluta termer och dels att avkastningen avviker från fondens jämförelseindex. Första halvåret 2013 har haft en jämn och relativt sett låg standardavvikelse på aktiemarknaden. Detta innebär naturligtvis inte att det inte finns risk för kraftiga negativa kursrörelser, men då fonden har ett stort antal innehav i olika aktier minskar dock effekten av detta pga. diversifieringseffekter (enskilda aktier har ett mindre inflytande på fondens avkastning). Avvikelser från jämförelseindex är en effekt av att fonden är aktivt förvaltad. Ett mått på detta är det så kallade tracking error vilket mäter hur mycket förvaltningen avviker från sitt jämförelseindex. Låga värden på detta mått för denna fond visar att fonden har en låg risk i att avvika från jämförelseindexet. 8

10 Fondens placeringar i utländska aktier valutasäkras normalt inte vilket får till följd att fonden exponeras mot förändringar i växelkursen i de valutor fonden är investerad i. Valutaexponeringen i fonden är den som kan förväntas baserat på fondens sammansättning och består, till största delen av exponering mot USD. Likviditetsriskerna i fonden är låga eftersom fonden dels har relativt sett stor kassa och dels enbart investerar i aktier med hög omsättning. Fonden använder derivat för att effektivisera förvaltningen. Användandet medför därför ingen påverkan på fondens riskprofil. 9

11 FONDFAKTA - Lärarfond År Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 5,54 7, (5 år) 7,41 7,68 2 år, månadsdata Period Fonden Index Årsavkastning snitt, % 5,54 7,04 Totalrisk, % 12,46 11,71 Årsavkastning snitt/totalrisk 0,44 0,60 Aktiv risk, % 1,79 Jämförelseindex Namn Andel SIX Return Index 50 % MSCI AC World Net 50 % Fondförmögenhet, Totalavkastning och Utdelning (Utdelning normalt i form av nya andelar, en gång per år) Värden Andels- Antal Fondförmög- 30 jun värde andelar enhet i tkr , Värden Andels- Antal Fondförmög- 31 dec värde andelar enhet i tkr , , , , , , , , , Lägsta engångsinsättning 200 kr Lägsta månadssparande 200 kr Förvaltningsarvode 0,60 % Insättningsavgift Ingen Uttagsavgift Ingen Årlig avgift 0,60 % Ansvarig förvaltare Fredrik Öberg (DNB) Pensionsmyndighet Fonden ingår i premiepensionsvalet. Avkastning Fond i % Index i % Utdelning halvår per andel ,17 9,71 0,00 Avkastning Fond i % Index i % Utdelning år per andel ,35 13,64 0, ,56-9,06 0, ,72 16,40 0, ,10 37,50 0, ,12-33,59 0, ,40 1,63 0, ,14 15,70 0, ,23 34,70 0, ,77 13,58 0,15. 10

12 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING, tkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument 0 0 OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut 0 0 Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 64 7 Övriga tillgångar (Not 3) Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Skatteskulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder (Not 3) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 1) Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Övriga ställda säkerheter

13 INNEHAV Finansiella instrument Land Marknadsvärde, tkr Del av fondförmögenhet Del av fondförmögenhet per emmitent Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Aktier Dagligvaror Aryzta AG CH ,44 0,44 Bunge Ltd US ,47 0,47 Coca-Cola Co/The US ,56 0,56 Danone Sa FR ,80 0,80 Metro AG DE ,33 0,33 Pernod-Ricard SA FR ,45 0,45 SCA B SE ,88 0,88 Seven & I Holdings Co Ltd JP ,69 0,69 Summa Dagligvaror ,62 Energi Anadarko Petroleum Corp US ,62 0,62 Apache Corp US ,23 0,23 BG Group Plc GB ,38 0,38 Exxon Mobil Corp US ,64 1,64 Noble Energy Inc US ,25 0,25 Petroleum Geo-Services ASA NO ,17 0,17 Royal Dutch Shell Plc NL ,64 0,64 Saras SpA IT ,11 0,11 Schlumberger Ltd US ,33 0,33 Summa Energi ,39 Finans och fastighet Avanza AB SE ,19 0,19 Axa Sa FR ,79 0,79 Citigroup Inc US ,21 1,21 Dbs Group Holdings Ltd SG ,84 0,84 East West Bancorp Inc US ,27 0,27 Franklin Resources Inc US ,45 0,45 Handelsbanken A SE ,06 1,06 Hongkong Land Holdings Ltd SG ,50 0,50 HSBC Holdings Plc GB ,05 1,05 Investor B SE ,45 2,45 JPMorgan Chase & Co US ,75 0,75 Metlife Inc US ,87 0,87 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP ,87 0,87 Nordea Bank SE ,91 4,91 Pnc Financial Services Group US ,83 0,83 Renaissancere Holdings Ltd US ,50 0,50 SEB A SE ,49 1,49 Swedbank A SE ,19 3,19 Td Ameritrade Holding Corp US ,42 0,42 UniCredit SpA IT ,47 0,47 Summa Finans och fastighet ,10 Hälsovård Elekta Instrument B SE ,89 0,89 Express Scripts Holding Co US ,69 0,69 Johnson & Johnson US ,27 1,27 Meda A SE ,61 0,61 Medivir B SE ,11 0,11 Mylan Inc/Pa US ,59 0,59 Novo Nordisk A/S DK ,64 0,64 Pfizer Inc US ,53 0,53 Sanofi FR ,63 0,63 Varian Medical Systems Inc US ,44 0,44 Zimmer Holdings Inc US ,61 0,61 Summa Hälsovård ,02 Industrivaror och tjänster ABB Ltd CH ,43 ABB Ltd SE ,14 2,57 AGCO Corp US ,43 0,43 Atlas Copco A SE ,29 2,29 Capita PLC GB ,95 0,95 Central Japan Railway Co JP ,74 0,74 Emerson Electric Co US ,50 0,50 General Electric Co US ,65 0,65 Hino Motors Ltd JP ,38 0,38 Intertek Group Plc GB ,25 0,25 NCC B SE 26 0,00 0,00 Parker Hannifin Corp US ,52 0,52 Proffice B SE ,42 0,42 Sandvik SE ,96 1,96 Scania B SE ,18 2,18 Siemens AG DE ,70 0,70 SKF B SE ,23 2,23 Systemair SE ,58 0,58 URS Corp US ,26 0,26 Volvo B SE ,50 2,50 Summa Industrivaror och -tjänster ,08 Informationsteknologi Acando AB SE ,80 0,80 Activision Blizzard Inc US ,35 0,35 Apple Inc US ,94 0,94 Axis SE ,11 0,11 Ericsson B SE ,27 2,27 GameLoft SE FR ,30 0,30 Google Inc US ,40 1,40 Logitech International Sa CH ,63 0,63 Nokia Oyj FI ,31 0,31 Nolato B SE ,46 0,46 Opera Software ASA NO ,49 0,49 Pactera Technology International US ,14 0,14 Polycom Inc US ,51 0,51 Proact It Group SE ,34 0,34 Renewable Energy Corp Asa NO ,10 0,10 Samsung Electronics Co Ltd KR ,71 0,71 Finansiella instrument Land Marknadsvärde, tkr Del av fondförmögenhet Del av fondförmögenhet per emmitent Yahoo! Inc US ,36 0,36 Summa Informationsteknologi ,22 Kraftförsörjning Edison International US ,47 0,47 Edp - Energias De Portugal Sa PT ,22 0,22 GDF Suez FR ,53 0,53 NRG Energy Inc US ,27 0,27 Summa Kraftförsörjning ,50 Material Akzo Nobel NV NL ,45 0,45 BHP Billiton Plc GB ,49 0,49 Boliden AB SE ,44 0,44 International Flavors & Fragrances US ,50 0,50 Mosaic Co/The US ,51 0,51 SSAB AB SE ,62 0,62 Stora Enso Oyj R SE ,81 0,81 Sumitomo Chemical Co Ltd JP ,60 0,60 Summa Material ,41 Sällanköpsvaror och -tjänster Aisin Seiki Co Ltd JP ,70 0,70 Autoliv Inc SDR SE ,80 1,80 Bayerische Motoren Werke Ag DE ,60 0,60 Bed Bath & Beyond Inc US ,54 0,54 Benesse Holdings Inc JP ,43 0,43 Carnival Corp US ,55 0,55 Dufry AG CH ,37 0,37 Electrolux B SE ,35 0,35 Hennes & Mauritz B SE ,04 4,04 Mattel Inc US ,56 0,56 Mekonomen SE ,20 0,20 Modern Times Group B SE ,43 0,43 MQ Holding AB SE ,35 0,35 Rezidor Hotel Group AB SE ,43 0,43 Shangri-La Asia Ltd HK ,28 0,28 Time Warner Inc US ,50 0,50 Walt Disney Co/The US ,49 0,49 WPP PLC GB ,70 0,70 Summa Sällanköpsvaror och -tjänster ,35 Telekomoperatörer Millicom International Cellular Sa SE ,34 0,34 Rogers Communications Inc CA ,54 0,54 Tdc A/S DK ,47 0,47 Tele2 B SE ,22 0,22 TeliaSonera SE ,37 2,37 Vodafone Group Plc GB ,99 0,99 Summa Telekomoperatörer ,93 Summa Aktier ,60 Summa ,60 Övriga finansiella instrument Fondandelar Aktie och blandfonder DNB Global Emerging Markets SRI LU ,31 3,31 ishares MSCI Emerging Markets GB ,71 1,71 Summa Fondandelar ,02 Summa Övriga finansiella instrument ,02 Summa Finansiella Instrument Med positivt marknadsvärde: ,62 Med negativt marknadsvärde: Övriga tillgångar och skulder ,38 varav likvida medel SEB ,29 varav likvida medel UBS 852 0,03 Fondförmögenhet ,00 Specifikation exponering enskilda företagsgrupper SEB Bankmedel ,29 SEB A ,49 Summa SEB ,78 Derivatexponering Totalt Utställda derivat - - Totalt Innehavda derivat - - Netto valutaterminer (OTC) - - Summa Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade Fin. Instrument ,62 Ränterelaterade Fin. Instrument Övrigt ,38 Summa ,00 12

14 Lärarfond År Fonden investerar brett i svenska och globala aktier med 70 procent och i svenska räntebärande värdepapper till 30 procent. Denna 70/30-fördelning är ett normalläge med möjlighet att aktivt variera andelarna. Aktieinvesteringar sprids på ett flertal bolag, branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument samt räntebärande finansiella instrument emitterade av stat och andra emittenter med hög kreditvärdighet. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Lärarfond år passar som total- eller basplacering för blandat sparande. Förvaltningen under första halvåret 2013 Fonden steg med 7,1 % medan dess jämförelseindex ökade med 6,7 %. Centralbankernas agerande dominerade händelseförloppet på de finansiella marknaderna under årets första hälft. Den amerikanska konjunkturen var tämligen robust under årets inledning. Euroområdet var i recession, men med en del tecken på att det i alla fall inte skulle bli värre. Därtill stimulerade amerikanska Fed och Bank of Japan för fullt. Resultatet blev en genuint positiv utveckling med rätt stadigt stigande aktiekurser och fallande obligationsräntor. Detta varade fram till maj månad. Emerging markets var ett undantag med en märkbart svagare utveckling. Under försommaren var det åter dags för lite turbulens. Det berodde på att den amerikanska centralbanken signalerade att om konjunkturen håller i sig så kommer de successivt lätta på stimulanserna. Kina bidrog också till osäkerheten. För det första kom nya signaler om en långsammare expansionstakt. För det andra stramade centralbanken avsiktligt om än tillfälligt åt likviditeten för att hårdhänt knuffa långivarna till en mindre riskfylld utlåning. Sammantaget var det första halvåret 2013 en period med god riskaptit. Kompositionen i börsuppgången i Sverige det gångna halvåret har varit ovanlig då offensiva sektorer utvecklades neutralt till mycket svagt. Detta tolkas som drivet främst av kapital allokerats från räntemarknaden till mer obligationsliknande aktier med uppfattad stabilitet i försäljning, intjäning och utdelning. Delportföljen steg med närmare 8 % under första halvåret. Relativt sitt jämförelseindex släpade avkastningen då inriktningen mot tillväxt och cyklisk återhämtning inte betalade sig. Värderingsskillnaden mellan tydligt defensiva företag och övriga bolag på börsen samt vår positiva tillväxtsyn gör att vi vidhåller profilen i delportföljen för svenska aktier. Den globala aktieportföljen steg med närmare 13 % vilket var cirka 3%-enheter bättre än index. Den mycket starka relativavkastningen hade flera olika orsaker. Bland annat ett utmärkt aktieurval inom teknologisektorerna samt ett bra bidrag från fondens japanska aktieexponering, där vi redan under hösten 2012 viktade upp detta land vars aktiemarknad varit mycket trög under många år. Även aktieurvalet inom cykliska sektorer och finanssektorn fungerade bra. I den långa obligationsportföljen var strategin att ha en låg andel statsobligationer och en hög andel krediter i form av bostadsobligationer. Orsaken var den högre räntan som utbetalas på bostadsobligationer samt en bedömning att ränteskillnaden successivt skulle minska. Vidare så har vår bedömning varit att det generella ränteläget skall justeras uppåt varför vi under större delen av året haft en genomsnittlig löptid som varit kortare än indexets löptid. Sammantaget blev utfallet i absoluta termer svagt för obligationsdelen. Indexet minskade med 1%, vilket var i linje med delportföljens avkastning. Även i den korta ränteportföljen har vi föredragit krediter framför statspapper. Däremot har vi i detta segment valt att hålla en längre löptid än indexet. Utfallet under det första halvåret cirka 0,2%-enheter bättre än indexet som i sig avkastade 0,4%. Under det första halvåret föredrog vi aktier framför räntebärande placeringar. Inom aktiedelen överexponerade vi fonden mot globala aktier och hade en lägre andel emerging markets och Sverige. Detta beslut fick extra utväxling av den stigande amerikanska dollarn. Sammantaget adderade allokeringsbesluten cirka 0,4 %-enheter till fondens relativavkastning. Fonden är fortsatt exponerad mot en positiv utveckling för global tillväxt. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen. Denna möjlighet har nyttjats under perioden. Risker i fonden Lärarfond år har som inriktning att ha ca 70 procent av tillgångarna i aktier varav hälften i svenska aktier, hälften i globala aktier samt 30 procent av tillgångarna i svenska räntepapper. Marknadsriskerna för fonden inkluderar dels risken att fondens tillgångar minskar i värde i absoluta termer och dels att avkastningen avviker från fondens jämförelseindex. Första halvåret 2013 har haft en jämn och relativt sett låg standardavvikelse på både aktiemarknaden och räntemarknaden. Detta innebär naturligtvis inte att det inte finns risk för kraftiga negativa kursrörelser. 13

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Värderings- och redovisningsprinciper

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder Årsberättelse 2000 Tjänstemannafonder INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Den ekonomiska utvecklingen 4 Jämförelseindex 7 Livspusslet 8 Privat pensionssparande behövs det? 9 Vår investeringsfilosofi 10

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

I samarbete med KPA Pensions fonder Årsberättelse 2013

I samarbete med KPA Pensions fonder Årsberättelse 2013 I samarbete med KPA Pensions fonder Årsberättelse 2013 Innehållsförteckning 3 KPA-fondernas etiska placeringskriterier 4 KPA Etisk Aktiefond 6 KPA Etisk Blandfond 1 9 KPA Etisk Blandfond 2 13 KPA Etisk

Läs mer

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse 2015 AMF Fonder AB Halvårsredogörelse AMF Fonder Halvårsredogörelse 2015 sid 2 Innehåll VD-ord 3 AMF Aktiefond Asien Stilla havet 4 AMF Aktiefond Europa 7 AMF Aktiefond Global 10 AMF Aktiefond Mix 16 AMF

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

AP7. årsredovisning 2012. Världens modernaste pensionssystem4. Statens. erbjudande. Richard. Gröttheim, vd. Flera investeringshorisonter6

AP7. årsredovisning 2012. Världens modernaste pensionssystem4. Statens. erbjudande. Richard. Gröttheim, vd. Flera investeringshorisonter6 AP7 årsredovisning 2012 Statens 10 erbjudande Världens modernaste pensionssystem4 Richard 3 Gröttheim, vd Flera investeringshorisonter6 Innehåll Vd-ord 3 Världens modernaste system 4 Flera investeringshorisonter

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2003 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100-tal unga fotografer

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer