Origin Market Neutral U.S. Equity

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Origin Market Neutral U.S. Equity"

Transkript

1 Origin Market Neutral U.S. Equity

2 Sammanfattning Fondens namn Origin market neutral U.S. Equity (nedan kallad fonden ) Juridisk form Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondbolag Fonden förvaltas av Origin Investments AB (nedan kallat fondbolaget ). Fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder gavs av Finansinspektionen den 19 februari Fondbolaget har sitt säte i Stockholm med adress: Majorsgatan 6, Stockholm Fondbolagets organisationsnummer: Förvaringsinstitut Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (nedan kallat förvaringsinstitutet ). Mål och placeringsinriktning Fonden tillämpar en marknadsneutral, lång/kort aktiestrategi, som har skapats för att tjäna som en grundläggande investeringstillgång för institutionella investerare, med målet att löpande leverera hög riskjusterad avkastning och samtidigt uppvisa låg volatilitet och begränsade kurssvackor. Fondens tillgångar utgörs av ett stort antal långa och korta aktiepositioner, vilket ger fonden en intern stabilitet. Fonden placerar inte i derivat eller futures. Den aggregerade likviditeten av hundratals enskilda aktier innebär att fonden både är mycket likvid samt skalbar. Försäljning och inlösen av andelar Fondandelar kan endast tecknas och lösas in månadsvis. Minsta belopp vid första teckning är kronor, därefter multiplar av kronor per teckningstillfälle. Rapporter Fondbolaget upprättar årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden, som tillställs alla investerare. Fondbolaget tillhandhåller även månadsrapporter vilka tillsänds alla investerare, samt publicerar uppgifter om fondens avkastning på dess hemsida Beskrivning av fonden Fonden är en specialfond vars fokus är investeringar i aktier som handlas på den amerikanska marknaden. Fonden har friare investeringsregler än traditionella aktiefonder. En viktig del i fondens strategi är användandet av korta positioner, i syfte att låta fonden, över tiden, visa större marknadsneutralitet än andra traditionella aktiefonder. Fondbolaget tillämpar en investeringsstrategi som genom välbalanserat risktagande, syftar till att uppnå en positiv avkastning oberoende av rådande marknadsklimat. Fonden fokuserar därför på absolut avkastning, till skillnad mot traditionella aktiefonder, som fokuserar på avkastning i förhållande till ett index. Fonden använder inte derivat eller futures.

3 Fondbolaget Allmänt Fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen, som meddelade fondbolaget tillstånd att driva fondverksamhet den 19 Februari Fondbolaget ägs huvudsaklingen av David Webb och Valerie Webb, som investerat en betydande del av sina personliga finansiella tillgångar i fonden. Styrelse och verkställande direktör David Webb är grundare och VD i bolaget. David är även styrelseledamot och ansvarig förvaltare. Han har stor erfarenhet av förvaltning av hedgefonder och finansiella instrument på aktiemarknaden i USA. David grundade Verus Investment Management L.L.C., ett fondbolag med ett förvaltat kapital överstigande 600 miljoner USD och en lång/kort aktiestrategi. Han har även varit Senior Managing Member och ansvarig förvaltare för lång/korta aktiefonder med ett förvaltat kapital på över 1,3 miljarder USD vid Shaker Investments L.L.C. David har även omfattande erfarenhet av affärsanalyser och finansiella analyser och har arbetet inom riskkapitalbranschen, bl.a. vid E.M. Warburg, Pincus & Co. Inc. (New York), Primus Venture Partners (Cleveland) samt vid Oppenheimer & Company, Inc (New York). Ulf Söderholm är bolagets styrelseordförande. Ulf är grundare, advokat och delägare på Andulf advokatbyrå och har tidigare bl.a.varit delägare på Vinge och Mannheimer Swartling. Han har lång erfarenhet från finansbranschen samt besitter även stor kompetens inom skatterätt. Ulf har vid ett flertal tillfällen varit ordförande i EU-kommissionens expertpanel bl.a. för Alternative Investment Funds 2006 samt Venture Capital Association (EVCA). Lars Johansson är styrelseledamot i bolaget samt verkställande direktör för EPEA Advisory AB. Lars har stor erfarenhet från finansbranschen och i synnerhet erfarenhet av riskkapital investeringar, och har arbetat för Apax Partners, IT Provider, Handelsbanken Markets, Provestor AB och Citibank AB. Lars har varit management-konsult vid Mckinsey & Co. och har examen från Harvard Business School. Revisor Till revisor har utsetts det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Som huvudansvarig revisor har utsetts den auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall. Fondbolagets organisation Fondbolagets verkställande direktör är David Webb, se ovan, som förvaltar fonden tillsammans med Ingalena Eklind. Ingalena Eklind har stor erfarenhet av aktiehandel, clearing och avveckling av affärer, samt resultaträkning och risk rapportering. Ingalena har arbetat som assisterande förvaltare vid SEB Asset Management där hon hanterade dessa funktioner för över 30 fonder. Hon har även arbetat vid Kaupthing Bank, AB Svensk Exportkredit, Alfred Berg och SEB Merchant Banking. Ansvarig för funktionen för regelefterlevnad är advokat Björn Wendleby vid PG Magnusson Advokatbyrå AB. Fondbolaget anlitar Björn på konsultbasis genom ett uppdragsavtal med advokatbyrån. Fondbolaget har ingått ett uppdragsavtal med Wahlstedt & Sageryd Financial Services AB. Wahlstedt & Sageryd utför olika arbetsuppgifter som ingår i verksamheten, däribland back-office och redovisningstjänster samt rapportering och bokföring. Bolagets utläggning av funktionerna innebär en reducering av den operationella risken för andelsägarna. Wahlstedt & Sageryd är även utsedda till ansvariga för funktionen för riskhantering. Fondbolaget har även ingått ett uppdragsavtal med PricewaterhouseCoopers AB avseende fondbolagets funktion för internrevision. Riskprofil Standardavvikelse är ett statistiskt mått som beskriver spridning i en datamängd. Måttet visar hur mycket fondens andelsvärde har fluktuerat (eller kan antas komma att fluktuera) kring genomsnittlig avkastning över tiden. Hög standardavvikelse innebär stora variationer och därmed hög risk, låg standardavvikelse innebär små variationer och därmed låg risk.

4 Som jämförelse har ett aktieindex normalt en risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) mellan 15 och 25 procent och ett obligationsindex har normalt en risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) mellan 5 och 8 procent. Fondverksamheten påbörjades den 1 mars 2013 och därför har fonden begränsad historik. Det är fondbolagets rimliga bedömning att fondens risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) i normalläget ska ligga i intervallet 6-12 procent utifrån en 12 månaders rullande beräkning. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Extrema marknadsförhållanden kan även begränsa andelsägarnas möjlighet till teckning och inlösen av andelar. Fonden investerar i börsnoterade bolag på aktiemarknaden i USA. Denna marknad kännetecknas generellt av hög volatilitet. En investering i fonden innebär även en valutarisk. Fonden kommer vanligtvis ha långa och korta aktiepositioner i USD, vilka aggregerat kommer innebära en neutral nettoviktning i USD för fonden. Intäkter från ingångna korta positioner kommer vanligtvis att investeras i svenska statsskuldsväxlar, vilket kommer resultera i en nettoexponering i SEK. Fonden använder sig inte av valuta-derivat. Fonden består av ett stort antal korta och långa positioner i aktier. Fondens målsättning är att ha positioner vid var tid motsvarande 100 långa samt 100 korta enskilda positioner, var och en med lika stor viktning. Fondens målsättning är att ha en bruttoexponering på 200% (100% lång och 100% kort) med neutral nettoexponering. Fonden rebalanseras månatligen. Genom att inneha hundratals enskilda likvida aktiepositioner, har fonden i sig mycket god likviditet. Givet ett stort antal positioner med lika stor viktning, och neutral nettoexponering, är stabilitet en integrerad del av fondens förvaltningsstrategi. Investeringsrestriktioner Fondens tillgångar placeras med iakttagande av följande restriktioner: 1. Fondens tillgångar får investera på reglerade marknader i USA. Tillgångar får även investeras på andra reglerade marknader inom och utanför EEA (European Economic Area). 2. Fondens totala bruttoexponering mot aktiemarknaden får utgöra maximalt 250 procent av fondens värde, varav det totala värdet av ingångna långa positioner får utgöra maximalt 125 procent, och det totala värdet av ingångna korta positioner får utgöra maximalt 125 procent av fondens värde. 3. Fonden får placera 100 procent av fondens värde i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av en stat, under förutsättning att innehavet härrör från minst två olika emissioner och en emission inte överstiger 50 procent av fondens värde. 4. Fonden får placera högst 40 procent av fondens värde på konto hos ett och samma kreditinstitut som är en bank och högst 30 procent av fondens värde på konto hos ett och samma kreditinstitut som inte är en bank. 5. Fondbolaget får i fondverksamheten sälja överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar eller som fonden varken äger eller förfogar över (oäkta blankning). Fonden får även sälja värdepapper som fonden förfogar över men inte äger (äkta blankning). Upptagna värdepapperslån får utgöra högst 125 procent av fondens värde, med fondens medel som säkerhet, på för branschen sedvanliga villkor, hos eller via värdepappersinstitut som står under myndighetens tillsyn. 6. Fondbolaget får i fondverksamheten ta upp penninglån till ett belopp motsvarande högst 50 procent av fondens värde. Fondens tillgångar kan komma att lämnas som säkerhet för upptagna lån. 7. Fondens medel får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 Lagen om investeringsfonder (s.k. onoterade överlåtbara värdepapper och onoterade penningmarknadsinstrument). 8. Fondens tillgångar får även placeras i s.k. ETF:er (Exchange Traded Funds).

5 Riskhantering Fondbolaget tillämpar etablerade rutiner och system för att mäta, analysera och korrigera risk i såväl enskilda positioner som i fondens sammantagna portfölj. Riskkontrollen bedrivs organisatoriskt fristående från förvaltningen. Fondbolaget har uppdragit åt Wahlstedt & Sageryd Financial Services AB att ansvara för fondbolagets funktion för riskhantering. Fondbolaget har uppdragit åt PricewaterhouseCoopers AB att ansvara för fondbolagets funktion för internrevision. Denna funktion har bland annat till uppgift att granska och utvärdera fondbolagets riskhantering och riskhanteringssystem. Fonden investerar i börsnoterade bolag på aktiemarknaden i USA. Denna marknad kännetecknas generellt av hög volatilitet. En investering i fonden innebär även en valutarisk. Fonden kommer vanligtvis ha långa och korta aktiepositioner i USD, vilka aggregerat kommer innebära en nettoviktning i USD för fonden. Intäkter från ingångna korta positioner kommer vanligtvis att investeras i svenska statsskuldsväxlar, vilket kommer resultera i en nettoexponering i SEK. Fonden använder sig inte av valuta-derivat. Fonden består av ett stort antal korta och långa positioner i aktier. Fondens målsättning är att ha positioner vid var tid motsvarande 100 långa samt 100 korta enskilda positioner, var och en med lika stor viktning. Fondens målsättning är att ha en bruttoexponering på 200% (100% lång och 100% kort) med neutral nettoexponering. Fonden rebalanseras månatligen. Genom att inneha hundratals enskilda likvida aktiepositioner, har fonden i sig mycket god likviditet. Givet ett stort antal positioner med lika stor viktning, och neutral nettoexponering, är stabilitet en integrerad del av fondens förvaltningsstrategi. Utdelningspolitik Fonden lämnar ingen utdelning. Försäljning och inlösen av fondandelar Fondandelar kan endast tecknas och lösas in månadsvis. Ny fondandelsägare skall senast tre bankdagar före den sista bankdagen i aktuell månad skriftligen anmäla till fondbolaget att nyteckning skall ske och till vilket belopp. Anmälan om teckning skall ske på särskild blankett som tillhandahålls av fondbolaget. Likvid skall erläggas till det bankkonto som finns angivet på blanketten, senast tre bankdagar före den sista bankdagen i månaden. Beloppet skall betalas utan anmodan av fondbolaget. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Minsta belopp vid första teckning är kronor, därefter multiplar av kronor per teckningstillfälle. Fondandelsägare äger rätt att begära inlösen av sina fondandelar per den sista bankdagen i varje månad. Begäran om inlösen skall ske på en särskild blankett som tillhandahålls av fondbolaget och skall vara fondbolaget tillhanda senast 25 kalenderdagar före den sista bankdagen i månaden. Andelsägare ansvarar för att begäran om inlösen är behörigen undertecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. Inlösenpriset kan inte limiteras. Fondandel skall inlösas på inlösendagen om medel finns tillgängliga i fonden. Om så inte är fallet skall medel anskaffas genom försäljning av fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid begäran om försäljning eller inlösen okänd kurs. Order om köp eller inlösen kan inte limiteras. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel tillhandahålls av fondbolaget. Publicering sker även på fondbolagets hemsida Fonden kan komma att stängas tillfälligt såvitt avser försäljning och inlösen av fondandelar för det fall sådan extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Fondbolaget tar inte ut någon avgift vid försäljning

6 eller inlösen av andelar i fonden. Avgifter och ersättning till fondbolaget Kostnader för köp- och försäljning av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar belastas fonden. Dessa kostnader kan utgöras av sedvanligt courtage, registreringskostnader och transaktionskostnader. Ur fondernas medel ska ersättning betalas till fondbolaget för dess förvaltning, samt kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättningen till fondbolaget utgår i form av en fast och en rörlig ersättning. Gällande avgifter Fast ersättning Ersättning utgår med 1 procent per år av fondförmögenheten. Den fasta ersättningen beräknas vid varje bankdag och ska erläggas i efterskott per den sista bankdagen varje månad. Rörlig ersättning En prestationsbaserad avgift om 20 procent utgår av den del av totalavkastningen för varje enskild fondandelsägare som överstiger en så kallad avkastningströskel, definierad som genomsnittliga räntan på 90 dagars svenska statsskuldsväxlar första bankdagen vid ingående kvartal under räkenskapsåret. Den prestationsbaserade ersättningen skall beräknas och i förekommande fall betalas den sista bankdagen i månaden till fondbolaget. Den resultatbaserade ersättningen beräknas efter avdrag för den fasta ersättningen. Hur den prestationsbaserade ersättningen beräknas åskådliggörs i bilaga 1. Högsta avgifter Nedan anges den högsta avgift som fondbolaget, enligt fondbestämmelserna för respektive fond, får ta ut vid försäljning och inlösen av andelar samt för förvaltning (inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer). Försäljningsavgift: 0% Inlösenavgift: 0% Fast förvaltningsavgift inkl. förvaring, tillsyn och revisorer: 1% Rörlig förvaltningsavgift 20% av fondens överavkastning Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet Fondbolaget får efter medgivande av Finansinspektionen överlåta fonden till annan fondförvaltare. Förändringen kungörs snarast efter medgivandet i post- och inrikestidningar och får genomföras tidigast tre månader efter kungörelsen, om inte Finansinspektionen medgivit annat. Om Finansinspektionen skulle återkalla fondbolagets tillstånd att driva fondverksamhet, fondbolaget träder i likvidation eller försätts i konkurs tas fondens förvaltning omedelbart över av förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska i sådant fall snarast överlåta förvaltningen av fonden till annat fondbolag eller till ett värdepappersbolag med erforderligt tillstånd om det godkänts av Finansinspektionen. I annat fall ska fonden upplösas genom att tillgångarna säljs och nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna. Kungörelse om detta ska införas i post- och inrikestidningar och hållas tillgängligt hos förvaringsinstitutet samt hos fondbolaget. Under tiden då förvaringsinstitutet förvaltar fonden är försäljning eller inlösen av fondandelar inte möjlig. Försäljningsavgift Ingen försäljningsavgift tas ut vid köp av fondandelar. Inlösenavgift Ingen inlösenavgift tas ut vid inlösen av fondandelar. Skatteregler En svensk fond är inte skattepliktig. Istället beskattas fysiska personer och dödsbon som är skattskyldiga i Sverige för sitt innehav genom en schablonintäkt som tas upp som inkomst av kapital. Schablonintäkten

7 beräknas som 0,4 procent av fondandelarnas värde den 1 januari (inkomståret). Schablonintäkten beskattas för fysiska personer med 30 procent. Detta ger en faktisk skatt på 0,12 procent av fondvärdet. Undantag görs för fondandelsägare med en schablonintäkt på mindre än 200 kronor. Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till skatteverket, men det sker inget avdrag för preliminär skatt. Om fonden är knuten till investeringssparkonto, fondförsäkring, ips eller premiepension gäller särskilda skatteregler. För juridiska personer och fondandelsägare bosatta i utlandet gäller särskilda regler. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Räkneexempel för fonden bilaga 1 Fondbestämmelser bilaga 2 Origin Investments AB Majorsgatan Stockholm SWEDEN origininvestments.se

8 Bilaga 1 Räkneexempel avseende prestationsbaserat arvode Alla exempel nedan är efter uttag av fast förvaltningsarvode. Rörliga arvodet är 20% på avkastning som överstiger avkastningströskeln. Beräkning av individuellt prestationsbaserat arvode. Fonden tar ut prestationsbaserat arvode månadsvis, om utvecklingen för fondens substansvärde överträffat utvecklingen för sin jämförelseränta. På avkastningen som överstiger jämförelseräntan tar fondbolaget ut 20% i prestationsbaserat arvode. De månader fonden utvecklas sämre än sin jämförelseränta tas ingen prestationsbaserat arvode ut och den s.k. underavkastning, som då uppkommer, kvarstår och avräknas mot framtida månader med förekommande överavkastning d.v.s. när fonden överträffar sin jämförelseränta. Först när hela underavkastningen är fullt ut kompenserad genom överavkastning i fondens utveckling kan prestationsbaserat arvode tas ut. Sådan ersättning erläggs av fonden men belastar respektive andelsägare i relation till just denne fondandelsägares avkastning under beräkningsperioden. Antalet andelar för var och en av andelsägarna härleds genom att man utgår ifrån den fondandelsägare som ska erlägga det prestationsbaserat arvode per andel. Fonden emitterar nya andelar till de övriga investerarna för att de skall bibehålla sitt rätta förmögenhetsvärde i fonden. Exempel 1 En andelsägare har vid månadens ingång 1000 st andelar värda totalt kr i fonden. Värdet på placeringen är vid månadens utgång efter avdrag för fast arvode kr. Värdeökningen under perioden var alltså 5% (5 000 kr / kr). Utvecklingen för jämförelseräntan har under samma period varit 1%. Värdeökning ( kr kr) Utveckling jämförelseränta (1% x kr) Underlag för prestationsbaserat arvode ( kr kr) Prestationsbaserat arvode (20% x kr) kr kr kr 800 kr Exempel 2 En andelsägare har vid månadens ingång 1000 st andelar värda totalt kr i fonden. Under månaden sjönk värdet till kr (efter uttag av fast arvode). Värdeminskningen var således 4% (4 000 kr / kr). Utvecklingen för jämförelseräntan har under samma period varit 1%. Värdeminskning ( kr kr) Utveckling jämförelseränta (1% x kr) Underlag för prestationsbaserat arvode ( kr kr) kr kr kr Inget prestationsbaserat arvode tas därmed ut. Exempel 3 Andelsägaren i exempel 2 behåller sin placering i fonden under nästkommande månad. Fonden uppvisar då en positiv avkastning och värdet stiger från kr till kr (efter uttag av fast arvode). För att fonden ska kunna ta ut prestationsbaserat arvode måste tidigare månads underavkastning tas igen. Utvecklingen för jämförelseräntan var även under denna månad 1%. Värdeökning ( kr kr) Utveckling jämförelseränta (1% x kr) Tidigare underavkastning Underlag för prestationsbaserat arvode ( kr kr) kr kr kr -510 kr Inget prestationsbaserat arvode tas därmed ut heller denna månad.

9 Bilaga 2 Fondbestämmelser Origin Market Neutral U.S. Equity 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Origin Market Neutral U.S. Equity, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad LIF, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag och författning. Fonden är en specialfond enligt LIF och vänder sig till allmänheten. Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. 2. FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Origin Investments AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. Fondbolaget företräder fonden och dess andelsägare nedan kallade Andelsägarna, i alla frågor som rör fonden. 3. FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER Fondbolaget har utsett Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer (nedan kallat Förvaringsinstitutet ), till förvaringsinstitut för fonden. Förvaringsinstitutet tar emot och förvarar Fondens egendom. Därtill kontrollerar Förvaringsinstitutet att de beslut som Fondbolaget fattat som avser fonden inte strider mot bestämmelserna i LIF, Finansinspektionens föreskrifter eller fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av Fondbolaget och uteslutande i Andelsägarnas intresse. 4. INVESTERINGSFONDENS KARAKTÄR Fonden är en specialfond av typen lång/kort aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som handlas på marknader i USA. Fonden har friare placeringsregler än traditionella aktiefonder. Användning av så kallade blankningsstrategier är en integrerad del av fondens affärsidé och sker i syfte att förändra fondens riskprofil och för att fonden över tiden ska uppvisa större marknadsneutralitet än en traditionell värdepappersfond. Fondbolagets förvaltning av fonden syftar till att över tiden och med ett väl avvägt risktagande ge andelsägarna maximal avkastning på investerat kapital oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Fonden inriktar sig således på absolut avkastning, till skillnad mot traditionella investeringsfonder vars inriktning är relativ avkastning gentemot ett index. 5. FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut. Fonden får även placera i fondandelar i form av s.k. ETF:er, börshandlade fonder. Fondens medel får inte placeras i derivatinstrument. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan uppgå till högst 250 %, där det totala värdet av innehavda positioner får utgöra högst 125 % och det totala värdet av sålda positioner får utgöra högst 125 procent av fondförmögenheten. Fondens avvikelser från vad som gäller för värdepappersfonder En fond utgör en specialfond om fonden i något avseende avviker från vad som gäller för värdepappersfonder enligt LIF och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11). Fonden avviker i nyss nämnt hänseende enligt följande: Fonden får placera 100 procent av fondens värde i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av en stat, under förutsättning att innehavet härrör från minst två olika emissioner och en emission inte överstiger 50 procent av fondens värde. Fonden har beviljats undantag från 5:6 2 st 1 LIF. Fonden får placera högst 40 procent av fondens värde på konto hos ett och samma kreditinstitut som är en bank och högst 30 procent av fondens värde på konto hos ett och samma kreditinstitut som inte är en bank. Fonden har beviljats undantag från 5:11 LIF. Fondbolaget får i fondverksamheten ta upp penninglån till ett belopp motsvarande högst 50 procent av fondens värde. Fondens tillgångar kan komma att lämnas som säkerhet för upptagna lån. Fonden har beviljats undantag från 5:23 1 st 1 och 3 st LIF. Fondbolaget får i fondverksamheten sälja överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument eller fondandelar som fonden varken äger eller förfogar över (oäkta blankning), förutsatt att Bolaget avtalat med någon om att låna instrumentet eller har en överenskommelse med en tredje part som innebär att den tredje parten bekräftar att instrumentet har lokaliserats och reserverats för lån. Fonden får även sälja värdepapper som fonden förfogar över men inte äger (äkta blankning). Upptagna värdepapperslån får utgöra högst 125 procent av fondens värde, med fondens medel som säkerhet, på för branschen sedvanliga villkor, hos eller via värdepappersinstitut som står under myndighetens tillsyn. Fonden har beviljats undantag från 5:23 1 st. 3 LIF. Fondens risk och riskmått Fondens risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) skall i normalläget ligga i intervallet 6-12 procent utifrån en 12 månaders rullande beräkning. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Standardavvikelse är ett statistiskt mått som beskriver spridning i en datamängd. Måttet visar hur mycket fondens andelsvärde har fluktuerat (eller kan antas komma att fluktuera) kring genomsnittlig avkastning över tiden. Hög standardavvikelse innebär stora variationer och därmed hög risk, låg standardavvikelse innebär små variationer och därmed låg risk. Som jämförelse har ett aktieindex normalt en risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) mellan 15 och 25 procent och ett obligationsindex har normalt en risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) mellan 5 och 8 procent.

10 6. SÄRSKILT OM VILKA MARKNADER SOM FONDENS MEDEL FÅR PLACERAS PÅ Fondens medel får placeras på marknad i USA som är reglerad. Fondens medel får även, om detta är förenligt med fondens övergripande placeringsinriktning, placeras på en marknad i ett annat land, inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten. 7. SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING Fonden får inte investera i derivatinstrument. Fonden får inte investera i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5:5 LIF. Fonden får inte investera i sådana penningmarknadsinstrument som avses i 5:5 LIF. Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 16:10 i FFFS 2008:11 i syfte att minska kostnader och risker i fonden eller i syfte att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. 8. VÄRDERING Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdrages de skulder som avser Fonden. Fondens tillgångar utgörs av: Finansiella instrument. Likvida medel. Upplupna räntor. Upplupna utdelningar. Ej likviderade försäljningar. Övriga tillgångar och fordringar avseende fonden. De finansiella instrument som ingår i fonden värderas utifrån gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs, eller om sådan saknas senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas, eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Sådan information kan exempelvis vara indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten, värdering som inhämtats från oberoende part, nyemissionskurs till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell tillgång med oberoende part. Marknadsvärdering av andelar och aktier i fonder skall baseras på rapporterade värden från respektive fondförvaltare per det rapporteringstillfälle som ligger närmast i tiden från det datum då fondens värde fastställs enligt nedanstående. Om Fondbolaget bedömer sådant värde som missvisande skall Fondbolaget uppskatta värdet på objektiva grunder. Exempel på sådan objektiv grund är att använda det senaste erhållna resultatestimatet från fondförvaltaren avseende aktuell värderingsperiod och applicera det på den senaste erhållna rapporterade kursen. Finansiella instrument och andra tillgångar som noteras i utländsk valuta omräknas till svenska kronor med utgångspunkt i gällande marknadsnotering för valutan. Fondens skulder utgörs av: Ersättning till Fondbolaget. Ersättning till förvaringsinstitutet. Ej likviderade köp. Skatteskulder. Övriga skulder avseende fonden. Värdet av en fondandel är fondens värde enligt ovan delat med antalet utestående fondandelar. Finansinspektionen har beviljat undantag från bestämmelsen i 4:10 5 st LIF. Detta innebär att fondandelsvärdet fastställs vid varje månadsskifte per den sista bankdagen i månaden. Fondandelsvärdet kommer även att offentliggöras månatligen genom att publiceras på fondbolagets hemsida. 9. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Fondandelar kan endast tecknas och lösas in den sista bankdagen i varje kalendermånad. Den som vill teckna fondandelar skall senast tre (3) bankdagar före den sista bankdagen i aktuell månad skriftligen anmäla till fondbolaget att nyteckning skall ske och till vilket belopp. Anmälan om teckning skall ske på särskild blankett som tillhandahålls av fondbolaget. Likvid skall erläggas till det bankkonto som finns angivet på blanketten, senast tre (3) bankdagar före den sista bankdagen i månaden. Beloppet skall betalas utan anmodan av Fondbolaget. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Minsta belopp vid första teckning är kr, därefter multiplar av kronor per teckningstillfälle. Finansinspektionen har beviljat undantag från 4:13 1 st LIF. Detta innebär att en fondandelsägare endast äger rätt att begära inlösen av sina fondandelar per den sista bankdagen i varje månad. Begäran om inlösen skall ske på en särskild blankett som tillhandahålls av fondbolaget och skall vara fondbolaget tillhanda senast tjugofem (25) kalenderdagar före den sista bankdagen i den aktuella månaden.

11 Andelsägare ansvarar för att begäran om inlösen är behörigen undertecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. Fondandel skall inlösas på inlösendagen om medel finns tillgängliga i fonden. Om så inte är fallet skall medel anskaffas genom försäljning av fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid begäran om försäljning eller inlösen okänd kurs. Order om köp eller inlösen kan inte limiteras. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel tillhandahålls av fondbolaget. Publicering sker även på fondbolagets hemsida, Fondbolaget skall föra eller låta föra ett register över samtliga innehavare av andelar i fonden. 10. EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer Andelsägarnas lika rätt. 11. AVGIFTER OCH ERSÄTTNING 11.1 Teckning och inlösen Vid teckning eller inlösen av fondandelar tar Fondbolaget inte ut någon särskild avgift Fast förvaltningsavgift Av fondens medel skall ersättning betalas till Fondbolaget för fondens förvaltning. I ersättningen ingår kostnader för förvaringsinstitutet, tillsyn och revisorer. Ersättningen utgår med ett belopp motsvarande högst 1,0 procent per år av fondens värde. Ersättningen beräknas månatligen samt erläggs den sista bankdagen i varje månad. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmast ören Prestationsbaserad avgift Utöver ersättningen i föregående stycke utgår en prestationsbaserad ersättning till fondbolaget på 20 procent av den del av totalavkastningen för varje enskild fondandelsägare som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som genomsnittliga räntan på 90 dagars svenska statsskuldsväxlar första bankdagen vid ingående kvartal under räkenskapsåret. Den prestationsbaserade ersättningen betalas den sista bankdagen i varje månad till fondbolaget. Om en fondandelsägare under en kalendermånad erhåller en negativ avkastning och det under en senare månad uppstår en positiv avkastning, skall ingen prestationsbaserad ersättning erläggas av denne fondandelsägare förrän den tidigare månadens negativa avkastning har kompenserats. Om en fondandelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad negativ avkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd prestationsbaserad ersättning. Den prestationsbaserade ersättningen ska erläggas av fonden men belastar respektive fondandelsägare i relation till just denne fondandelsägares avkastning på så sätt att fondandelsägarens fondandelsantal förändras. Genom att utgå från den fondandelsägare som skall erlägga den högsta prestationsbaserade ersättningen per andel härleds antalet andelar för varje individuell fondandelsägare. Denne fondandelsägares nettovärde per andel utgör basen vid beräkning av det nya antalet andelar i fonden. Antalet andelar avrundas nedåt till fyra decimaler. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmast hela krontal Övriga avgifter m.m. Courtage och andra transaktionskostnader, exempelvis lokala skatter, tecknings- och inlösenavgifter, vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument betalas av fonden. 12. UTDELNING Fonden lämnar inte utdelning. 13. INVESTERINGSFONDENS RÄKENSKAPSÅR Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14. HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRSBERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA Fondbolaget skall upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden. Dessa skall hållas tillgängliga hos Fondbolaget inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång samt skall finnas att tillgå hos förvaringsinstitutet. Årsberättelse och halvårsredogörelse skall tillställas de Andelsägare som begärt att få denna information. Fondbolaget beslutar om ändringar i fondbestämmelserna. Efter det att Finansinspektionen har godkänt ändringarna skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet samt i förekommande fall tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

12 15. ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING Överlåtelse av fondandel skall skriftligen anmälas till Fondbolaget. Andelsägare svarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan om överlåtelse skall innehålla uppgift om överlåtare och förvärvare. Överlåtelse av fondandel förutsätter att Fondbolaget lämnar samtycke. Samtycke kan ges under förutsättning att den nya andelsägaren genomgått sedvanlig kontroll enligt regelverket avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och då inte bedömts vara olämplig som kund. Pantsättning av fondandelar skall anmälas skriftligen till Fondbolaget. Av anmälan skall framgå (i) vem som är Andelsägare (pantsättare), (ii) vem som är panthavare, (iii) de fondandelar som omfattas av pantsättningen, samt (iv) eventuella begränsningar i pantens omfattning. Anmälan skall undertecknas av Andelsägaren. Fondbolaget skall notera uppgift om pantsättning i andelsägarregistret samt skriftligen underrätta Andelsägaren (pantsättaren) om noteringen. Uppgift om pantsättning skall avföras från andelsägarregistret efter skriftlig anmälan från panthavaren. 16. ANSVARSBEGRÄNSNING Fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller annan följdskada. Inte heller ansvarar fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att denne ansvarar för att de handlingar som fondbolaget tillställs är riktiga och behörigen undertecknade samt att fondbolaget underrättas om ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter Fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer för fonden eller andelsägare eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Föreligger hinder för fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som angetts ovan, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Om fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet till följd av en sådan omständighet är förhindrat att verkställa och ta emot betalning skall fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. Oaktat ovanstående regleras fondbolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 lagen om investeringsfonder.

13 Origin Investments AB Majorsgatan Stockholm SWEDEN origininvestments.se

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

GMM Global Asset Management AB

GMM Global Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR GMM Global Asset Management AB INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Investeringsstrategi 4 3. Investeringsprocess 5 4. Restriktioner 5 5. Riskkontroll 6 6. Förvaltare 7 7. Fondbolaget

Läs mer

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Sammanfattning 3 Beskrivning av fonden 4 Fondbolaget 4 Investeringsfilosofi och riskprofil 6 Investeringsrestriktioner 6 Riskhantering

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Global 85, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer