Inbjudan till teckning av aktier i Tethys Oil AB. (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i Tethys Oil AB. (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Tethys Oil AB (publ)

2 På omslaget visas en karta över hur jorden såg ut för 152 miljoner år sedan. Tethys var en enorm ocean mellan den tidens kontinenter Laurasia och Gondwana för cirka miljoner år sedan. Tethys har därefter blivit Medelhavet, Atlanten och Indiska Oceanen till följd av att kontinenterna glidit isär. Denna karta är framtagen för PALEOMAPprojektet (www.scotese.com) och används här med Scoteses tillstånd.

3 Innehållsförteckning T ET H YS OIL I KORT HET... 5 I N BJUDA N T ILL T ECK N I NG AV A K T I ER I T ET H YS OIL... 7 BA KGRU ND OCH MOT I V... 8 V ILLKOR OCH A N V ISN I NG A R... 9 V D H A R OR DET OLJE OCH NAT U RG A SPROSPEK T ER I NG M A R K NA DEN F ÖR OLJA OCH NAT U RG A S T ET H YS OIL S V ER K SA MHET R ISK FA K TOR ER A K T I EK A PI TA L OCH ÄG A R F ÖR H Å L L A NDEN ÖV R IG I NFOR M AT ION AV TA L OM PL ACER I NG AV A K T I ER SK AT T EFR ÅGOR I S V ER IGE S T Y R EL SE, L EDA NDE BEFAT T N I NGSH AVA R E OCH R EV ISOR ER BOL AGSOR DN I NG FI NA NSI ELL ÖV ER SIK T R Ä K ENSK A PER NOT ER R EV ISOR NS I T ET H YS OIL GR A NSK N I NGSBER ÄT T EL SE OR DL IS TA A DR E SSER Villkor i sammandrag Emissionskurs 26 SEK per aktie Anmälningsperiod mars 2004 Lägsta teckning 200 aktier Likviddag Kontant senast den 2 april 2004 Handel med aktier Första handelsdag på Nya Marknaden beräknas bli den 6 april 2004 Ekonomisk information Delårsrapport januari mars maj 2004 Delårsrapport januari juni augusti 2004 Delårsrapport januari september november 2004 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret februari 2005 Övrigt Kortnamn på Nya Marknaden TETY 3

4 Med Tethys Oil eller Bolaget avses i detta prospekt koncernen i vilken Tethys Oil AB (publ) är moderbolag såvida inte annat framgår av sammanhanget (exempelvis avses med styrelsen, aktierna och aktieägarna i bolaget Tethys Oil ABs styrelse, aktier respektive aktieägare). Referenser till Kaupthing avser Kaupthing Bank Sverige AB (publ). Referenser till Avanza avser Avanza Fondkommission AB. Referenser till E*Trade avser E*Trade Sverige AB. Referenser till Nordnet avser Nordnet Securities Bank AB. Detta prospekt innehåller ett antal framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns på en rad ställen i detta prospekt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets avsikter, bedömningar och nuvarande förväntningar. Orden bedömer, förvänta sig, förutse, avse eller planera och liknande uttryck indikerar vissa sådana framtidsinriktade uttalanden. Andra kan identifieras utifrån de sammanhang i vilket uttalandet görs. Faktiska händelser och resultat kan skilja sig avsevärt som ett resultat av de risker och den osäkerhet som Bolaget verkar under. Sådana framtidsinriktade uttalanden utgör inte garantier för framtida prestationer och innebär således risk och osäkerhet. Detta prospekt innehåller historiska marknadsdata och prognoser för industrin, vilka har erhållits från industripublikationer, marknadsrapporter och offentligt tillgänglig information. Industripublikationerna anger att den historiska information som återges däri har inhämtats från källor, och med metoder, som anses vara tillförlitliga, men de garanterar inte riktigheten och fullständigheten av denna information. Detsamma gäller för industriprognoser och marknadsundersökningar, vilka antas vara tillförlitliga, men vilka inte har verifierats. Varken Kaupthing eller Bolaget tar ansvar för att den historiska informationen är korrekt. Industriprognoser är till sin natur mycket osäkra. Det kan inte lämnas någon försäkran om att någon av dessa prognoser uppnås. Detta prospekt har upprättats i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen (1975:1385), lagen om handel med finansiella instrument (1991:980), Finansinspektionens föreskrifter om prospekt (FFFS 1995:21) samt Näringslivets Börskommittés regler om utformning av prospekt. Prospektet har upprättats på svenska och engelska. De båda prospekten överensstämmer i allt väsentligt med varandra. I händelse av avvikelse skall det svenska prospektet äga företräde före det engelska. Det svenska prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. De aktier som omfattas av erbjudandet enligt detta prospekt har inte registerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ) eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller utbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Erbjudandet enligt detta prospekt riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i något land där distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. En investering i Tethys Oil, som är ett relativt nystartat bolag verksamt inom olje och naturgasindustrin, är förbunden med högre risk än en investering i ett väletablerat börsbolag. Läsare av detta prospekt uppmanas att särskilt beakta de risker som beskrivs under avsnittet Riskfaktorer. 4

5 Tethys Oil i korthet INLEDNING OCH BAKGRUND Tethys Oil är ett svenskt oberoende oljeoch naturgasbolag. Bolaget inriktar sig på prospektering efter och utvinning av olja och naturgas. Tethys Oil bygger till stor del sin verksamhet på industrikännedom och viktiga kontakter inom olje och naturgasindustrin samt med etablerade internationella företag inom prospektering och produktion. STR ATEGI Geografiskt fokus Tethys Oils geografiska fokus är EU och dess kandidatländer. Bolaget anser att det i detta område finns attraktiva geologiska strukturer, en stabil politisk och ekonomisk miljö samt en väl utbyggd infrastruktur för olja och naturgas. Bolaget kommer även att, om tillfälle ges, analysera och överväga områden utanför det geografiska kärnområdet. Storlek på fyndigheter, infrastruktur och teknologisk utveckling Tethys Oils huvudinriktning är på mindre men potentiellt värdefulla områden. Tethys Oil anser att sådana områden ofta bedöms vara för små för att utvecklas av, eller i vissa fall övergivits av, stora olje och naturgasbolag. Bolaget är övertygat om att mindre fält kan vara lönsamma under förutsättning att nödvändig infrastruktur (såsom pipelines) finns tillgänglig och/eller att konsumenter befinner sig i utvinningsområdets närhet. Följaktligen fokuserar Bolaget i huvudsak på områden med befintlig infrastruktur. Tethys Oil kommer vidare att utnyttja de teknologiska framsteg som gjorts och som används vid geofysiska undersökningar och borrningar, vilket kan komma att reducera kostnader och möjliggöra utvärdering och utveckling av intressanta områden som tidigare bedömts vara oekonomiska. Tillgångar Tethys Oils strategi är att skapa aktieägarvärden genom såväl prospektering som genom förvärv av tillgångar i olika utvecklingsfaser. Tethys Oil kommer att fortsätta att utvärdera affärsmöjligheter inom såväl prospektering som produktion. LICENSER Tethys Oil har direkta andelar i två prospekteringslicenser i Danmark, indirekta andelar i en produktionslicens, två prospekteringslicenser och en prospekteringslicensansökan i Spanien, samt indirekta andelar i tre prospekteringslicenser i Turkiet, villkorade av att Tethys oil bekostar vissa arbetsåtaganden. 1 Begreppen direkta, indirekta och villkorade andelar definieras i avsnittet Ordlista. 5

6 Licens Land Tethys Oil 1) Total areal Partner Tethys Oils åtaganden 1/02 1/03 La Lora Valderredible Huermeces BasconcillosH och 3795 Själland prospekteringslicens Jylland och Själland prospekteringslicens Ayoluengo produktionslicens Huidobro prospekteringslicens Hontomin prospekteringslicens Ansökan om prospekteringslicens Hoto prospekteringslicens Ispandika prospekteringslicens Danmark 70 % 533 km 2 DONG, Odin 2 15 km 2D seismik Danmark 70 % km 2 DONG, Odin 2 Geologisk & geofysisk studie Spanien 22,5 % 106 km 2 Northern, Teredo Oils och Petroleum Oil and Gas España 3 Tethys Oil har inga finansiella åtaganden i licensen utöver kostnaden som följer av den löpande driften samt återställande 3 Spanien 50 % 241 km 2 Northern 3 Geologisk & geofysisk studie Spanien 50 % 121 km 2 Northern 3 Geologisk & geofysisk studie Spanien 50 % 194 km 2 Northern 3 Geologisk & geofysisk studie Turkiet 10 % 45 % 15 km 2 AME 4 Geologisk & geofysisk studie Turkiet 10 % 45 % 965 km 2 AME 4 Geologisk & geofysisk studie Total areal km 2 1) Direkta, indirekta och villkorade andelar. För ytterligare information, se avsnittet Tethys Oils verksamhet. 2) Dansk Olie og Naturgas A/S ( DONG ) är ett statligt ägt danskt olje och naturgasbolag. Odin Energi; A/S; ( Odin ) är ett privat danskt oljebolag. 3) Northern Petroleum Exploration Ltd, ett dotterbolag till det marknadsnoterade olje och naturgasföretaget Northern Petrolum plc. i Storbritannien, Teredo Oils Ltd och Petroleum Oil and Gas España S.A. 4) AME består av Aladdin Middle East Ltd., samt bolag som ingår i Sayergruppen. ORG A NISATION Tethys Oil har sitt huvudkontor i Stockholm. Efter genomförandet av Erbjudandet kommer Bolaget att ha tre anställda varav två i Stockholm och en vid Bolagets tekniska kontor i Genève, Schweiz. Bolaget planerar att inom kort anställa ytterligare personal till huvudkontoret i Stockholm i syfte att assistera den verkställande direktören och finanschefen. Bolagets operative direktör arbetar utifrån Bolagets tekniska kontor i Genève. Bolaget har hittills använt, och kommer även i framtiden att använda, oberoende konsulter inom specialiserade tekniska områden. 6

7 Inbjudan till teckning av aktier i Tethys Oil Som ett led i Tethys Oils fortsatta utveckling och expansion beslutade ordinarie bolagsstämma i Tethys Oil den 27 februari 2004 om nyemission av lägst och högst aktier om vardera nominellt 0,50 SEK. Nyemissionen innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med lägst och högst SEK, från SEK till lägst och högst SEK. Efter föreliggande nyemission kommer antalet aktier att uppgå till lägst och högst aktier. Rätt att deltaga i emissionen har allmänheten i Sverige, institutionella investerare och Bolagets nuvarande aktieägare. Ordinarie bolagstämma, vid vilken samtliga tolv aktieägare i Tethys Oil var företrädda, beslutade den 27 februari 2004 enhälligt att allokera motsvarande 95 procent av det totala antalet emitterade aktier i föreliggande nyemission till allmänheten i Sverige, institutionella investerare och resterande fem procent till nuvarande aktieägare, vilka erbjuds att teckna aktier pro rata baserat på existerande innehav av aktier i Tethys Oil. Av nuvarande aktieägare har verkställande direktören Magnus Nordin och styrelseordföranden och operative direktören Vincent Hamilton utfäst sig att teckna sina pro rata andelar och härutöver aktier upp till nyss nämnda fem procent av antalet emitterade aktier. Vidare har Lorito Holdings Ltd., ett bolag som ägs av en stiftelse vars huvudman är Adolf H. Lundin, förklarat att det avser att teckna aktier motsvarande sin pro rata andel. Kaupthing avser vid Erbjudandets fulltecknande, varmed avses att den lägre emissionsgränsen uppnås, att anvisa köpare till de 95 procent av aktierna som reserverats för allmänheten i Sverige och institutionella investerare enligt villkoren i detta prospekt. 1 Ovanstående nyemission utgör föreliggande erbjudande ( Erbjudandet ). Emissionskursen på aktierna i Erbjudandet har fastställts till 26 SEK per aktie, vilket innebär att Tethys Oil kommer att tillföras lägst SEK och högst SEK före emissionsoch transaktionskostnader. De aktier som tillkommer till följd av Erbjudandet motsvarar lägst 60,6 och högst 65,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i Tethys Oil. Bolaget har träffat ett avtal med Kaupthing om att Bolagets aktie skall bli föremål för handel på Nya Marknaden. 2 Första handelsdag beräknas bli den 6 april 2004 förutsatt att villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfylls. Större aktieägare med innehav i Tethys Oil överstigande fem procent före Erbjudandet, samtliga av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och aktieägare som medverkar i Erbjudandet har bland annat förbundit sig att under en period av nio månader från och med första handelsdag på Nya Marknaden inte utan skriftligt medgivande från Kaupthing avyttra aktier i Tethys Oil ( lock up ). Med anledning av ovanstående inbjuds härmed allmänheten i Sverige, institutionella investerare och Bolagets nuvarande aktieägare till teckning av aktier i Tethys Oil enligt villkoren i föreliggande prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i Tethys Oil med anledning av Erbjudandet och den förestående handeln på Nya Marknaden. Stockholm den 4 mars 2004 Tethys Oil AB (publ) Styrelsen 1 För ytterligare information, se avsnittet Avtal om placering av aktier. 2 För ytterligare information om Nya Marknaden, se avsnittet Övrig information. 7

8 Bakgrund och Motiv Tethys Oil bildades för tre år sedan i syfte att tillvarata affärsmöjligheter inom prospektering efter och utvinning av olja och gas. Bolaget avser i huvudsak att fokusera på EU och dess kandidatländer vilka anses erbjuda förutsättningar för olje och naturgasprospektering baserat på goda geologiska förutsättningar för olja och naturgas, väl utbyggd infrastruktur, politisk och ekonomisk stabilitet samt att konkurrensen i Europa bedöms vara lägre än i exempelvis Nordamerika. Bolagets strategi är att fokusera på projekt som i många fall kan anses vara för små för större olje och naturgasföretag. Bolaget avser utnyttja nya och förbättrade geologiska analysverktyg i kombination med modern borrteknik för att framgångsrikt bedriva prospektering efter och utvinning av olja och naturgas. Syftet med strategin är att skapa finansiella värden för Tethys Oils aktieägare genom att bygga upp en portfölj med balanserad riskexponering i form av andelar, direkta som indirekta, i både prospekteringslicenser och produktionslicenser. I enlighet med strategin har Bolaget under sina tre första verksamhetsår byggt upp en portfölj av olika typer av andelar i sammanlagt nio licenser i Danmark, Spanien och Turkiet. Tethys Oil befinner sig därmed i ett skede då ytterligare finansiering erfordras för att möjliggöra vidareutveckling av Bolagets tillgångar. Med anledning av detta har ordinarie bolagsstämma i Tethys Oil beslutat att genomföra föreliggande nyemission. Vidare har Bolaget träffat ett avtal med Kaupthing om att Bolagets aktie skall bli föremål för handel på Nya Marknaden. Erbjudandet omfattar lägst och högst aktier vilket tillför Bolaget omkring MSEK före emissions och transaktionskostnader vilka beräknas uppgå till omkring 5 MSEK. Bolaget har för avsikt att i samråd med partners, under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålls, delvis använda emissionslikviden enligt följande: i Turkiet planeras grundläggande seismiska undersökningar att genomföras under 2004 och om dessa ger positiva indikationer avses en prospekteringsborrning att påbörjas innan årets slut; i Danmark har ytterligare seismisk undersökning planerats som kan komma att följas upp av prospekteringsborrning under innevarande eller nästkommande år; i Spanien förs löpande diskussioner med partners avseende geologiska och geofysiska studier som kan komma att leda till ett antal borrningar under den kommande treårsperioden. Bolaget kommer vidare att systematiskt analysera och utvärdera affärsmöjligheter inom Bolagets geografiska kärnområde med målsättningen att erhålla ytterligare andelar, direkta som indirekta, i prospekterings och produktionslicenser. Tethys Oil bedömer i sin affärsplan för de tre nästkommande åren att kostnader för ovannämnda aktiviteter kommer att uppgå till omkring 60 MSEK. En större emissionslikvid medför att Tethys Oils finansiella handlingsfrihet ökar. Kostnaderna för en prospekteringsborrning uppskattas till cirka 7,5 15 MSEK (12 MUSD). Emissionslikviden bedöms som tillräcklig för ovannämnda aktiviteter samt för Bolagets kostnader för administration och kostnader för att aktivt genomlysa affärsmöjligheter inom Bolagets kärnområde. Kommersiellt utvinningsbara fynd av olja eller naturgas kan komma att innebära utbyggnad av anläggningar och ytterligare finansieringsbehov, vilket kan resultera i omprioriteringar i affärsplanen. Emissionslikviden kommer, i väntan på att användas i ovannämnda aktiviteter, att placeras i likvida räntebärande instrument med låg risk. Syftet med Erbjudandet och den förestående handeln i Bolagets aktie på Nya Marknaden är att: erhålla kapital för att finansiera geologiska och geofysiska undersökningar och borrningar; underlätta Bolagets framtida möjligheter till kapitalanskaffning; göra Bolaget till en attraktivare samarbetspartner på den europeiska olje och naturgasmarknaden; möjliggöra ett användande av Bolagets aktie till förvärv av bolag eller delar av bolag samt som medel för att attrahera och behålla nyckelpersoner. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt som har upprättats av styrelsen med anledning av föreliggande Erbjudande samt inledande av handel i Bolagets aktie på Nya Marknaden. Styrelsen för Tethys Oil är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Tethys Oil som ges av detta prospekt. Stockholm den 4 mars 2004 Tethys Oil AB (publ) Styrelsen 8

9 Villkor och anvisningar ER BJUDA NDET Erbjudandet omfattar lägst och högst aktier, vilket motsvarar lägst 60,6 och högst 65,8 procent av kapitalet och rösterna i Tethys Oil förutsatt att Erbjudandet fulltecknas. EMISSIONSKURS Emissionskursen i Erbjudandet är 26 SEK per aktie. Courtage utgår med 0,3 procent, dock lägst 99 SEK. ANMÄLNINGSPERIOD Anmälan om teckning av aktier skall göras under perioden från och med den 11 mars 2004 till och med den 26 mars Styrelsen i Tethys Oil förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken anmälan kan ske. ANMÄLAN Erbjudandet till allmänheten Erbjudandet till allmänheten omfattar allmänheten i Sverige och beskrivs i föreliggande prospekt. Anmälan från allmänheten skall avse lägst 200 aktier, eller fler, i jämna handelsposter om 200 aktier. Anmälan från allmänheten i Sverige skall ske enligt följande: Anmälan skall göras på anmälningssedel enligt fastställt formulär, som kan erhållas från Kaupthing. Ifylld anmälningssedel skall lämnas till Kaupthings kontor på Stureplan 19 i Stockholm, alternativt sändas till: Kaupthing Bank Sverige AB Emissionsavdelningen Tethys Oil Stockholm Anmälningssedeln skall vara Kaupthing tillhanda senast kl den 26 mars Direktanmälan sker över Internet för kunder hos Avanza, E*Trade och Nordnet. Ytterligare information finns att tillgå över Internet på följande adresser: Direktanmälningar över Internet skall vara Avanza, E*Trade och Nordnet tillhanda senast kl den 26 mars

10 Institutionella erbjudandet Anmälningar från institutionella investerare skall i enlighet med särskilda instruktioner lämnas till Kaupthing senast kl den 26 mars Erbjudandet till nuvarande aktieägare Anmälningar från nuvarande aktieägare skall i enlighet med särskilda instruktioner lämnas till Kaupthing senast kl den 26 mars Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Anmälan via telefax kommer inte att godkännas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. TILLDELNING Tilldelning av aktier i Tethys Oil beslutas av styrelsen för Tethys Oil i samråd med Kaupthing. Syftet är, i första hand, att uppnå erforderlig ägarspridning av aktierna bland allmänheten för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Tethys Oils aktier på Nya Marknaden samt en lämplig institutionell ägarbas. Allmänheten Tilldelning är inte beroende av vid vilken tidpunkt under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser. Tilldelning kan helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Anmälningar från kunder till Kaupthing, Avanza, E*Trade och Nordnet kan komma att särskilt beaktas. Avanza, E*Trade och Nordnet kommer härvid att tilldelas ett garanterat antal aktier att allokera till sina respektive kunder. Anställda i Tethys Oil kan komma att särskilt beaktas vid tilldelning. Anställda i Tethys Oil skall för anmälan följa särskilda instruktioner från Bolaget. Tilldelning till anställd kommer att avse aktier med ett värde om högst SEK per anställd. Tilldelning kan komma att ske till anställd inom Kaupthing, Avanza, E*Trade och Nordnet. Tilldelning sker i sådant fall i enlighet med Finansinspektionens föreskrift (FFFS 2002:7) och Svenska Fondhandlarföreningens regler. Institutionella investerare Anmälningar från institutionella investerare som bedöms bli långsiktiga ägare i Tethys Oil kommer att prioriteras. Någon garanti för tilldelning till enskild institutionell investerare lämnas inte. Nuvarande aktieägare Styrelsen kommer att i enlighet med ordinarie bolagsstämmans beslut den 27 februari 2004 allokera fem procent av det totala antalet nyemitterade aktier till nuvarande aktieägare, enligt respektive aktieägares pro rata innehav före Erbjudandet. LIKVID OCH BESKED OM TILLDELNING Allmänheten Så snart fördelning av aktier fastställts kommer avräkningsnota, utvisande tilldelning av aktier i Tethys Oil samt betalningsinstruktioner att sändas ut till dem som erhållit tilldelning. Information om tilldelning beräknas ske omkring den 29 mars Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant senast den 2 april Observera att om full betalning inte är erlagd i rätt tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan part. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som först erhöll tilldelning av aktier i erbjudandet till allmänheten komma att få svara för mellanskillnaden. De som ej erhåller tilldelning i Erbjudandet erhåller inget meddelande. 10

11 Institutionella investerare Institutionella investerare beräknas omkring den 29 mars 2004 i särskild ordning erhålla besked om tilldelning från Kaupthing, varefter avräkningsnota utsänds. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant senast den 2 april Observera att om full betalning inte är erlagd i rätt tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan part. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som först erhöll tilldelning av dessa aktier i institutionella erbjudandet komma att få svara för mellanskillnaden. Nuvarande aktieägare Nuvarande aktieägare beräknas omkring den 29 mars 2004 erhålla besked om tilldelning från Kaupthing, varefter avräkningsnota utsänds. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant senast den 2 april Observera att om full betalning inte är erlagd i rätt tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan part. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som först erhöll tilldelning komma att få svara för mellanskillnaden. REGISTRERING När likviden erlagts för tilldelade aktier sänder VPC AB ( VPC ) ut en VPavi som utvisar det antal aktier i Tethys Oil som har registrerats på mottagarens VPkonto. Detta beräknas ske omkring den 2 april Aviseringen till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. HANDEL Bolaget har träffat ett avtal med Kaupthing om att Bolagets aktie skall bli föremål för handel på Nya Marknaden. Första handelsdag beräknas bli 6 april 2004 förutsatt att villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfylls. R ÄTT TILL UTDELNING De erbjudna aktierna medför rätt till andel i Tethys Oils vinst genom beslutad utdelning från och med för verksamhetsåret Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjes av VPC eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tethys Oil är ett nystartat bolag och förväntas befinna sig i en expansiv investeringsfas de närmaste åren varför Tethys Oils eventuella utdelningsbara medel sannolikt kommer att återinvesteras i verksamheten. Till följd av detta gör styrelsen för Tethys Oil bedömningen att kontant utdelning till aktieägarna ej kommer att ske de närmaste åren. VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJA NDE Styrelsen för Tethys Oil förbehåller sig rätten att ej fullfölja Erbjudandet fram till och med dagen för tilldelning av aktierna i Erbjudandet, vilket beräknas ske omkring den 29 mars Erbjudandet är vidare villkorat av att nyemissionen till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare fulltecknas (varmed avses att den lägre emissionsgränsen uppnås) och att aktier tecknas på så sätt att erforderlig ägarspridning uppnås samt att avtal om placering av aktier ingås och att avtalet inte sägs upp. 11

12 VD har ordet VÄNNER OCH INVESTER ARE, I handen håller Ni Tethys Oils första publika dokument ett prospekt som erbjuder möjlighet att bli delägare i Tethys Oil. Som framgår av namnet arbetar Tethys Oil med olja. Något som inte framgår av namnet är att Tethys Oil är ett upstreambolag engagerat i den del av oljeindustrin som är verksam inom prospektering efter och produktion av olja och naturgas. Bland de första frågor som inställer sig är naturligtvis: Varför ska man investera i ett nytt oljebolag? Behövs det verkligen fler prospekterings och produktionsbolag och kan man som investerare få en bra avkastning på en sådan investering? Petroleumindustrin som tillgodoser jordens befolkning med en betydande andel av energin är och förblir en av världens största industrier. Olja och naturgas förefaller inom överskådlig framtid förbli världens viktigaste energikälla. Affärsmöjligheterna inom denna industri är enorma och framförallt upstreamsegmentet erbjuder stora möjligheter för mindre, aggressiva och nytänkande bolag och dess investerare. Produkterna är enkla och prissätts på en transparent och väl fungerande marknad. Pristrenden på olja förefaller vara långsiktigt uppåtriktad. Äldre producerande fält som inte kan drivas lönsamt av större bolag, kan fungera väl för mindre bolag med lägre kostnader. Tröghet i prisanalys och omvärldsanalys hos större bolag kan skapa tillfällen för mindre och mer aggressiva bolag att identifiera och lyfta fram värden. Flera områden i världen är otillräckligt genomlysta för olja och naturgas, framförallt vad gäller mindre till medelstora fyndigheter något som passar väl för ett mindre bolag. Trender inom miljö och politik skapar ytterligare nischer och möjligheter som kan följas upp av snabbfotade och modernt tänkande oljebolag. Ett exempel är miljöväxlingen från kol till naturgas. Och sist men inte minst, möjligheter som följer vid eller i kölvattnet av privatisering av statliga olje och gasintressen. Möjligheter saknas inte, snarare är de för många varför det föreligger ett behov av en viss strategisk begränsning. Vi tror inte att ett litet bolag kan vara överallt på en gång. Oljan finns förvisso där den finns och ett visst mått av flexibilitet är ett måste. Kommer en inbjudan att delta i budgivningen på ett prospektivt område i Libyen skall denna naturligtvis accepteras. I huvudsak avser dock Tethys Oil att begränsa verksamheten till ett geografiskt kärnområde. Lika lite som ett litet bolag kan vara överallt samtidigt kan ett litet bolag bevaka och driva ett stort antal projekt samtidigt. Tethys Oil strävar efter en strategisk begränsning också här. Alla ägg skall inte läggas i samma korg och Tethys Oil ämnar hålla en diversifierad och balanserad portfölj av tillgångar. Flera kriterier är av betydelse. Hur mogen är tillgången var i utvecklingscykeln befinner den sig? Hur hög är prospekteringsrisken? Vilka är de finansiella villkoren? Vilka typer av politiska risker föreligger i området i fråga? Vilka miljöaspekter är viktiga och hur kan dessa beaktas på bästa sätt? Hur står risker, kapitalbehov och avkastningsmöjligheter i förhållande till varandra? Dessa och liknande överväganden har lett till formuleringen av Tethys Oils huvudstrategi: 1. Tethys Oils geografiska kärnområde skall vara Europa, eller närmare definierat Europeiska Unionen och dess kandidatländer. 12

13 2. Tethys Oil skall ha en balanserad portfölj av tillgångar avseende geografisk spridning och politisk risk vilka geologiskt och tekniskt ger exponering till upstreamområdets olika utvecklingsfaser. VARFÖR EUROPA? Flera svar är naturliga: Förhållandevis låg politisk risk. Närhet till marknader. Väl utbyggd infrastruktur, vilken är föremål för liberalisering och privatisering i takt med att den Europeiska Unionen fördjupas och utvidgas. Begränsad geografisk utbredning. Väldefinierade avtalslagar samt fungerande juridiska institutioner och domstolsväsen. Mindre känt är kanske att de geologiska förutsättningarna också på fastlandet (onshore) i Europa inte alls är dåliga och att konkurrensen från andra oljebolag för närvarande är förvånansvärt liten. Europas geologi är sådan att sannolikheten att hitta elefanter med miljarder fat olja eller biljoner kubikmeter naturgas är mycket liten. Sådana förekomster är förbehållna de stora sedimentbassängerna i Mellanöstern, Nordafrika, Sibirien och Nordsjön. Detta har lett till att världens stora oljebolag endast visat begränsat intresse för kontinentala Europa. Men mindre fyndigheter, om cirka 5 till 50 miljoner fat olja eller motsvarande mängder naturgas, har påträffats på fastlandet (onshore) i Europa i Baltikum, England, Rumänien, Frankrike, Spanien, Holland med flera länder. Europa har dock aldrig genomgått den systematiska prospektering som skett i exempelvis USA och Kanada. Tethys Oil har hittills kunnat konstatera att inte ens områden med befintliga fyndigheter är ordentligt genomsökta inte ens inom producerande fält. La Lorafältet i Spanien där Tethys Oil har en indirekt andel är ett sådant exempel. Modern befintlig 3Dseismik över fältet har aldrig tolkats och korrelerats med producerande borrhål. Inte heller har de djupare lagren under fältet genomborrats överhuvudtaget trots indikationer på naturgas från befintlig seismik. Som ett led i vår huvudstrategi kommer Tethys Oil därför att under de närmaste åren systematisk gå igenom litteratur och befintliga data samt söka lokala experter över speciellt intressanta områden i Europa. Världen förändras snabbt just nu. Men oljan består och naturgasens betydelse ökar. Möjligheterna för ett litet fokuserat och dynamiskt olje och naturgasinriktat bolag har kanske aldrig varit större än de är idag. Men låt oss komma ihåg att risken alltid är störst i början. Men hög risk ger ju naturligtvis också möjlighet till hög avkastning om det går vägen. Välkomna med på resan! Magnus Nordin Verkställande Direktör 13

14 Olje och naturgasprospektering OLJA OCH NATURGAS Olja och naturgas består av föreningar av kol och väte, så kallade kolväten. Kolväteföreningar bildas genom uppvärmning av organiskt kol under högt tryck i sedimentära bergarter. Det enklaste kolvätet, som består av en kolatom och fyra väteatomer, kallas för metan (CH 4 ) och är en gas vid normalt tryck och temperatur. Metan har ett högt energiinnehåll och är den vanligast förekommande komponenten i naturgas. Mer komplicerade föreningar mellan kol och väte bildar kolvätekedjor vars vikt beror på kedjans längd. I takt med att kedjorna blir tyngre övergår kolvätena från gasform till flytande form. En fyndighets kolväten kan indelas i fem huvudkategorier: tjockolja, lätt olja, kondensat, våt gas och torr gas. Råolja och naturgas som återfinns i naturen består av blandningar av olika kolväteföreningar vilka måste spjälkas upp för att kunna användas. Uppspjälkningssprocessen avseende råolja kallas för raffinering, vilket något förenklat uppnås genom successiv uppvärmning av råoljan. Vid varje given värmenivå uppspjälkas ett specifikt kolväte. Raffineringsprocessen fortgår till dess att samtliga kolväten i den ursprungliga råoljeblandningen är uppspjälkade. En lättare råolja har fler användbara kolväten jämfört med tyngre råoljor och betingar därmed ett högre marknadspris. Lätt råolja utgörs bland annat av bensin och tung råolja utgörs bland annat av bunkerolja och asfalt. Utvunnen gas genomgår ett eller flera stadier av tvättning eller filtrering varvid kondensat, helium, svavel och vatten separeras från gasen. ÄGANDER ÄTT TILL OLJA OCH NATURGASFYNDIGHETER Olje och naturgastillgångar ägs vanligtvis av det land i vilket oljan eller naturgasen återfinns. Ett undantag är USA där olja och naturgas huvudsakligen ägs av markägaren. Till följd av detta äger oljebolag utanför USA vanligtvis inte fyndigheten på vilken prospekteringen sker, utan oljebolagen erhåller tillstånd att prospektera efter samt utvinna olja och naturgas av respektive lands regering. Detta tillstånd kallas för koncession, tillstånd, produktionsdelningskontrakt eller licens (nedan refererade till som licenser). En licens består vanligtvis av två delar; en prospekteringslicens och en produktionslicens. Upphandling av licenser sker oftast genom ett anbudsförfarande där bolagen ges möjlighet att lämna anbud avseende vilka arbeten de är beredda att utföra på det aktuella området inom en viss tidsperiod. För att erhålla ett prospekteringstillstånd kan det i vissa fall även förekomma en avgift som inbetalas till landet i vilket prospekteringen ska äga rum. Det vanliga är dock att betalning sker indirekt genom att oljebolagen investerar i prospektering och utveckling. Ett alternativt förfarande som används av vissa länder är ett så kallat öppet ansökningsförhållande, vilket innebär att oljebolagen har möjlighet att direkt ansöka om icke licensierade områden. Om kommersiella mängder av olja eller naturgas påträffas övergår prospekteringslicensen till en produktionslicens, där s.k. royalty och/eller skatt uttages, eller ett produktionsdelningsavtal, vilket innebär att en viss del av utvunnen olja eller naturgas ska tillfalla landet i fråga. Fördelningen av olja och naturgas mellan licensinnehavaren och landet i fråga i ett produktionsdelningsavtal varierar beroende på land. Löptiden på produktionslicenser är vanligtvis år. FR AMTAGANDE AV GEOLOGISK A MODELLER I SYFTE ATT LOK ALISER A OLJE OCH NATURGASFYNDIGHETER Syftet med en geologisk modell är att lokalisera potentiella olje och naturgasreserver 14

15 genom att utarbeta en hypotes som förklarar varför det specifika området innehåller rätt geologisk struktur. De geologiska modellerna ska verifiera ett antal kritiska faktorer, vilka inbegriper fastställande av närvaron av: (1) bergarter med förmåga att konservera olja och/eller naturgas reservoaren; (2) bergarter med förmåga att innesluta olja och/eller naturgas i reservoaren förslutningen; samt (3) bergarter med förmåga att skapa olja och naturgas i det initiala skedet moderbergart. Utöver detta ska modellen underbygga att dessa egenskaper är korrelerade på sådant sätt att ett slutet område bildats samt att egenskaperna tidsmässigt uppstått i den ordning som erfordras för att kolväten ska bildas. PROSPEK TER ING Olja och naturgas återfinns i sedimentära bergarter på upp till tio kilometers djup. För att lokalisera geologiska strukturer som är gynnsamma för ansamling av olja och naturgas genomförs olika typer av undersökningar, av vilka den vanligaste metoden är geofysisk seismik. Seismiska undersökningar baseras på att ljudvågor transporteras med olika hastighet i olika material och att de, vid övergången mellan olika material, delvis böjer av och reflekteras tillbaka upp till ytan. Till följd av att bergarter har olika sammansättning är det möjligt att utifrån variationerna i ljudvågens hastighet och vinkel bedöma lokaliseringen av strukturer som kan innebära potentiella olje och/eller naturgasreserver inom prospekteringsområdet. Seismikundersökningar genomförs onshore eller offshore av fartyg utrustade med seismikutrustning. Då enskilda linjer av seismik utförs, tillhandahåller dessa information om bergarterna direkt under jordytan där den seismiska utrustningen är placerad. Denna typ av seismikdata är tvådimensionell, så kallad 2Dseismik, eftersom den tillhandahåller data längs två axlar, längd och djup. Om seismikundersökningar genomförs längs flera linjer samtidigt, tillförs även en tredje dimension; bredd, vilket kallas för tredimensionell seismik, eller 3Dseismik. 3Dseismik resulterar i ett betydligt större informationsinnehåll om bergarterna under ytan, men är samtidigt betydligt dyrare och täcker ett mindre område. Potentiell förekomst av olja och naturgas bekräftas genom borrning. Under borrningen analyseras bergarten och vätskan från borrhålet genom att dessa tas upp till ytan. Då borrningen avslutats genomförs en så kallad loggning av borrhålet, vilket innebär att elektriska sensorer släpps ned i hålet varvid mätningar genomförs av både bergarterna samt vätskan och gasen i bergarterna. Om analysen av såväl de borrade bergarterna som loggningen utfaller positivt, genomförs ett produktionstest av borrhålet, vilket består i att eventuella olje och gaszoner tillåts flyta in i hålet och upp till ytan för mätning och analys. Under loggningen och testningen beräknas även produktionstakt och storlek på fyndigheten. BER ÄKNING AV RESERVER Med reserver avses en fyndighets beräknade volymer av råolja och naturgas som bedöms vara kommersiellt utvinningsbara under rådande ekonomiska omständigheter. Reserverna indelas i två grupper, bevisade och icke bevisade reserver. Icke bevisade reserver indelas i sin tur i sannolika och möjliga reserver. Med bevisade reserver avses områden där testning skett med positivt utfall samt de närliggande områden där borrning ej ägt rum men som, baserat på befintliga och geologiska data, ändock bedöms vara kommersiellt utvinningsbara. Sannolika reserver är mindre säkra än bevisade reserver. Dock bedöms sannolikheten att producera kommersiellt utvinningsbara sannolika reserver vara högre än 50 procent, vilket ska jämföras med möjliga reserver där sannolikheten att finna utvinningsbara reserver bedöms vara lägre än 50 procent. 15

16 Marknaden för olja och naturgas Oljemarknaden är en global marknad varför den nedan beskrivs utifrån ett globalt perspektiv. Till skillnad från oljemarknaden är marknaden för naturgas, till följd av relativt höga transportkostnader och behovet av transportsystem, mer lokal varför den kan indelas i regioner. Eftersom Tethys Oil har för avsikt att huvudsakligen vara verksamt i Europa beskrivs nedan endast den europeiska naturgasmarknaden. ENERGIK ÄLLOR Energi kan erhållas från flera olika källor, av vilka de viktigaste är olja, kol och naturgas. Den relativa fördelningen mellan de primära energikällorna i världen under 2002 var följande: olja 35 procent, kol 23 procent, naturgas 21 procent, kärnkraft 7 procent och vattenkraft 2 procent. Användningen av alternativa energikällor såsom vindoch vågkraft, solenergi och biobränsle var begränsad. Mer än hälften av all energi kommer sålunda från olja och naturgas. Energikällor och fördelning av energiförbrukning i världen 2002 Brännbara förnyelsebara & avfall 11% Kärnkraft 7% Vattenkraft 2% Övrigt 1% Olja 35% av råolja och naturgas. Downstream avser raffinering samt distribution av petroleumprodukter i form av drivmedel, eldningsolja eller som råvara till den petrokemiska industrin. Oljebolag kan specialisera sig inom ett enskilt segment eller bedriva verksamhet inom båda segmenten. Oljebolag av den senare typen benämns integrerade bolag och exempel på dessa är Royal Dutch/Shell, Exxon Mobil och ChevronTexaco. Tethys Oil fokuserar på prospektering och produktion och är sålunda ett renodlat upstreambolag. Globala oljereserver Vid årskiftet 2002/2003 uppgick världens sammanlagda bevisade oljereserver till miljarder bbls varav 686 miljarder bbls i Mellanöstern, 99 miljarder bbls i Syd och Centralamerika, 98 miljarder bbls i Europa och Euroasien 1 samt 165 miljarder bbls i övriga världen. Vid samma tidpunkt uppgick OPECs 2 andel av de sammanlagda bevisade reserverna till cirka 819 miljarder bbls. Naturgas 21% Kol 23% Källa: International Energy Agency Key World Energy Statistics 2003 Globala bevisade oljereserver 2002 Syd & Centralamerika 9% Nordamerika 5% Afrika 7% Asien & Stillahavsregionen 4% OLJEMARKNADEN Oljeindustrin Oljeindustrin är uppdelad i två huvudsegment, upstream och downstream. Med upstream avses prospektering och produktion Europa & Euroasien 9% Källa: BP Statistical Review of World Energy, Mellanöstern 66% 1 Euroasien innefattar de länder som tidigare ingick i Sovjetunionen. 2 OPEC beskrivs nedan i föreliggande avsnitt. 16

17 Produktion av råolja Under 2002 uppgick den globala oljeproduktionen till 74 miljoner bbls/d. Den viktigaste producerande regionen var Mellanöstern med en andel om 28 procent följt av Europa och Euroasien samt Nordamerika med andelar om 22 procent respektive 19 procent av den totala oljeproduktionen. Produktion av råolja under 2002 Asien & Stillahavsregionen 11% Afrika 7% Nordamerika 19% Källa: BP Statistical Review of World Energy, Förbrukning av råolja Under 2002 uppgick den sammanlagda oljeförbrukningen i världen till 76 miljoner bbls/d. Största konsumenter var Nordamerika, Asien och Stillahavsregionen samt Europa och Euroasien med en sammanlagd förbrukning om 64 miljoner bbls/d, vilket motsvarade 85 procent av den totala förbrukning av råolja. Förbrukning av råolja under 2002 Mellanöstern 6% Syd & Centralamerika 9% Syd & Centralamerika 6% Afrika 3% Mellanöstern 28% Europa & Euroasien 22% Nordamerika 31% Drivkrafter och prognoser Olja förväntas under en avsevärd tid framöver utgöra den viktigaste energikällan på jorden. Enligt EIA förutspås den globala efterfrågan på olja öka från 76 miljoner bbls/d under 2002 till 119 miljoner bbls/d under 2025, vilket motsvarar en ökning från 37 procent till 38 procent av den globala energiförbrukningen. Den mest betydelsefulla drivkraften bakom ökad efterfrågan på olja är ekonomisk tillväxt. Följaktligen förväntas de expansiva ekonomierna i Asien svara för en betydande andel av efterfrågeökningen med en förväntad uppgång till 30 miljoner bbls/d under 2025 jämfört med 15 miljoner bbls/d under I denna region förväntas Kina och Indien uppvisa högst genomsnittlig BNPtillväxt. Fram till 2025 förväntas den uppgå till 6,2 procent respektive 5,2 procent. De industrialiserade ländernas 1 efterfrågan förväntas öka från 44 miljoner bbls/d under 2001 till 60 miljoner bbls/d under 2025, vilket innebär att deras andel av den globala oljeförbrukningen förutspås minska från 57 procent under 2001 till 50 procent under Bland de industrialiserade länderna är det, enligt EIA, i första hand transportsektorn som även i framtiden förväntas uppvisa hög efterfrågan på olja. I absoluta termer förväntas den största regionala ökningen av oljeförbrukningen bland de industrialiserade länderna ske i Nordamerika där förbrukningen bedöms öka från cirka 23 miljoner bbls/d 2001 till cirka 36 miljoner bbls/d Europa & Euroasien 26% Asien & Stillahavsregionen 28% Källa: BP Statistical Review of World Energy, Med industrialiserade länder avses i detta sammanhang Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike Siffrorna avseende 2001 och 2025 är hämtade ur BP Statistical review of world Energy, June 2003, respektive Energy Information Administration, International Energy Outlook 2003,

18 OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries ( OPEC ) är en internationell samarbetsorganisation som grundades För medlemskap i OPEC erfordras att landet är en betydande exportör av olja samt att landet stöder organisationens målsättningar. För närvarande består OPEC av elva medlemsländer vilka är Algeriet, Förenade Arabemiraten, Indonesien, Iran, Irak, Kuwait, Libyen, Nigeria, Qatar, Saudiarabien och Venezuela. Medlemsländerna i OPEC representerar cirka 40 procent av den globala oljeproduktionen och drygt tre ärdedelar av världens bevisade oljereserver. OPECs främsta syfte är att sträva efter prisstabilitet på oljemarknaden genom att balansera utbudet av olja. Företrädare för OPECs medlemsländer möts två gånger per år för att fastställa organisationens produktionsnivå. 1 Oljepris Prisskillnaderna mellan olika typer av råolja beror på skillnader i kvalitet (vikt och svavelhalt), transportkostnader och vilka produkter som kan utvinnas ur råoljan. Oljepriset uttrycks i USD per fat, där ett fat olja motsvarar cirka 159 liter. Vid handel av olika typer av råolja används en olja vilken handlas på en marknadsplats som referens. Den viktigaste referensoljan i Västeuropa är Brent uppkallad efter det stora oljefältet Brent i Nordsjön. Motsvarande referensolja i USA är West Texas Intermediate. Under de senaste 30 åren har oljepriset uppvisat hög volatilitet. Oljeprisets volatilitet är huvudsakligen beroende av tillväxttakten i världsekonomin, nivån på investeringar i prospektering och utvinning av olja samt politiska händelser främst i de oljeproducerande länderna. Priset på olja påverkas vidare av priset på alternativa energikällor. På kort sikt kan även lagernivåer på olja samt väderleksförhållanden, exempelvis kalla vintrar på norra halvklotet, påverka oljepriset Oljepriset och oljeproduktionen har under de senaste tre decennierna påverkats av ett antal politiska händelser, däribland de två oljekriserna under 1970talet orsakade av OPECs produktionsneddragningar. Efter 1970talets två oljekriser sjönk oljepriset successivt bland annat till följd av betydande investeringar i produktionskapacitet. Bortsett från den kraftiga prisuppgången i samband med Iraks invasion av Kuwait 1990 fortsatte den successiva prisnedgången till början av 1999 varefter oljepriset åter har stigit. Den 3 mars 2004 uppgick oljepriset till USD 33,30 per bbl av Brent. Priset på olja justerat för inflation ger en annan bild av prisutvecklingen. Till följd av den kraftiga globala inflationen under 1970talet och 1980talet ligger priset idag väsentligt under den nivå som gällde under oljekriserna. Oljepris sedan 1970 i nominella och reala termer Oljepris, inflationsjusterad Källa: EcoWin Transport av olja Transport av olja sker huvudsakligen via pipelines och oljetankers. Olja som konsumeras i Europa härrör främst från lokal produktion samt från Ryssland, Mellanöstern och Nordafrika. Oljepris, nominellt 1 18

19 Naturgasmarknaden i Europa Naturgas har blivit en allt viktigare energikälla. I Västeuropa utgjorde naturgas 24 procent av den sammanlagda energiförbrukningen år Om den nuvarande trenden består förväntas naturgasens betydelse inom EU öka ytterligare i förhållande till andra energikällor. 1 Naturgasmarknadsreform inom EU Till och med 1998 kontrollerades naturgasmarknaderna av lagstadgade eller naturligt uppkomna monopol i sina respektive länder. Reformen i EU inleddes med EU:s gasdirektiv (98/30/EC) ( 1998 EU gasdirektiv ), som antogs 1998 och stipulerade en gradvis anpassning till en fri marknad för alla EU:s medlemmar. År 2003 antog EU direktiv 2003/55/EC ( 2003 EU gasdirektiv ), som ersatte 1998 års EU gasdirektiv, i syfte att upprätta gemensamma regler och främja skapandet av en gemensam europeisk naturgasmarknad. Sammanfattningsvis, föreskriver 2003 EU gasdirektiv: (i) att marknaden öppnas för fritt val av leverantör från 2004 (dvs. industri och handel) och från juli 2007 för alla kunder; (ii) tredje parts tillgång till och juridisk åtskillnad av överföringsaktiviteter (dvs. driften av pipelines), från och med juli 2004 och distributionsaktiviteter (dvs. leverans av naturgas till kunder), från och med juli 2007; (iii) legal separation av olika verksamheter; och (iv) föreskrifter som behandlar offentliga serviceåtaganden, konsumentskydd och leveranssäkerhet. Avregleringen av EU:s naturgas och elmarknader förväntas göra marknaden mer lättillgänglig, vilket förväntas skapa affärsmöjligheter för oberoende naturgasproducenter. Naturgasreserver I början av 2002 uppgick Västeuropas bevisade naturgastillgångar till bcm vilket motsvarar 4,5 procent av de totala globala reserverna. Omkring 80 procent av 1 Eurogas årsrapport Eurogas är naturgasindustrins europeiska förbund och representerar naturgasindustrierna i 19 europeiska länder. 2 IEA/OECD, Flexibility in Natural Gas Supply and Demand, Paris regionens reserver finns i Norge, Nederländerna och Storbritannien. Trots ökad produktion i Nordsjön har relationen mellan reserver och produktion varit oförändrad under cirka 20 år. Det främsta skälet till detta är upptäckten av nya naturgasfält bland annat i Nordsjön och Norska havet samt högre utvinningsgrad i existerande fält genom förbättrad utvinningsteknologi. 2 Efterfrågan och utbud på naturgas Förbrukningen av naturgas i Västeuropa 3 uppgick under 2002 till 488 bcm. Av detta svarade den lokala produktionen för 310 bcm motsvarande 64 procent av den totala naturgasförbrukningen vilket kan jämföras med 83 procent År 2020 beräknas förbrukningen på naturgas i Europa uppgå till 901 bcm, motsvarande cirka 33 procent av den totala förväntade energiförbrukningen 2020, vilket kan jämföras med 482 bcm, motsvarande 22 procent av den totala energiförbrukningen, år Den största förbrukningen förväntas härröra från generering av elkraft, där användning av naturgas är särskilt kostnadseffektivt. För närvarande kan störst förbrukning härledas till bostadssektorn vilken följs av handels, elektricitets och industrisektorerna. Produktionen av naturgas i Europa förväntas uppgå till cirka 300 bcm per år fram till 2020 för att sedan minska till 276 bcm år Produktionen kan emellertid bli högre beroende på teknologisk utveckling och pris. Med beaktande av den ökande efterfrågan på kontra den stabila produktionen av naturgas förväntas europeiska importen av naturgas att fortsätta öka under en förutsebar framtid. Ryssland är den största externa leverantören av naturgas till Europa och svarade under 2002 för en ärdedel av den totala importen. Totalt levererade Ryssland 117 bcm naturgas via pipeline till Europa. Näst störst exportör av naturgas till Europa är Algeriet, vars export till Europa uppgår till 55 bcm, vilket transporteras via pipeline samt i kondenserad form. I framtiden förväntas exporten till Västeuropa öka från andra regioner såsom Nordafrika, Kaspiska havet och Mellanöstern 5. 3 Västeuropa inkluderar EUländerna samt Norge och Schweiz. 4 Eurogas årsrapport Eurogas årsrapport

20 Priset på naturgas Priset på naturgas bestäms delvis av energiinnehållet och anges i USD per tusen kubikfot (USD/mcf) eller i euros per tusen kubikmeter ( /mcm), där en normal kubikmeter naturgas motsvarar 37,2 standard kubikfot. Transport av naturgas är krävande och dyrare än transport av olja, varför naturgas ofta prissätts på den lokala marknad dit den transporteras. För att möjliggöra jämförelse av värdet mellan olja och naturgas har begreppet oljeekvivalenter införts. Energiinnehållet i 150 kubikmeter (5 600 kubikfot) naturgas motsvarar energiinnehållet i ett fat (bbl) olja och utgör således en fat oljeekvivalent (boe). Industrikonsumenterna inom EU betalade under 2002 i genomsnitt 203 per mcm naturgas. Producentpriset är lägre då detta ej inkluderar transport och marknadsföringskostnader. Information rörande kontrakt mellan producenter och köpare av naturgas är av kommersiella skäl oftast konfidentiell. Det kan därför vara svårt att beräkna priset som producenterna av naturgas erhåller från distributören. Bolaget uppskattar dock att priset för närvarande uppgår till cirka 115 per mcm 1. Transport av naturgas Den geografiska utbredningen av nätverk för distribution av naturgas i Europa har ökat under de senaste tjugo åren. Genom EU:s lagstiftning har tredje part tillgång till transportnäten och insyn i transporttarifferna. Naturgas kan omvandlas till kondenserad form, kallad Liquefied Natural Gas genom en nedkylnings och kompressionsprocess. Liquefied Natural Gas transporteras i speciella oceangående tankers för gasifiering i länderna där gasen förbrukas. Prognos för EU:s naturgasproduktion och efterfrågan , bcm Genomsnittligt naturgaspris som betalas av industrikonsumenter inom EU exklusive skatt, Produktion Import Efterfrågan Källa: Eurogas årsrapport, Källa: EUROSTAT Belgien Danmark Finland Frankrike Tyskland Storbritannien Irland Italien Spanien Sverige Medel 1 T.ex. Lundin Petroleum erhåller 113 per mcm för sin naturgasproduktion i Nederländerna, Lundin Petroleum årsrapport

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) i Tethys Oil AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) i Tethys Oil AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) i Tethys Oil AB (publ) Planerat datum för publicering av finansiell information Delårsrapport januari juni 2006: 15 augusti 2006 Delårsrapport

Läs mer

Energiförsörjningens risker

Energiförsörjningens risker Energiförsörjningens risker Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Riskkollegiets seminarium, ABF-huset Stockholm 9 November 2010 Dr Mikael Höök Globala Energisystem, Uppsala Universitet

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier

Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 1 juni 2015 Prime Living AB (publ) ( Prime Living eller Bolaget ) offentliggjorde den 18 maj

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av uppdaterad tillgångsrapport för Block 2B i Sydafrika i Crown Energy AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av uppdaterad tillgångsrapport för Block 2B i Sydafrika i Crown Energy AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av uppdaterad tillgångsrapport för Block 2B i Sydafrika i Crown Energy AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt med anledning av uppdaterad tillgångsrapport

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB registrerade i norska VPS Stockholm den 23 oktober 2009 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB kallar härmed

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) i samband med listning på Aktietorget. Anmälningstid 31 mars 29 april. H1 Communication AB (publ) ansvarar för innehållet i denna trycksak. www.h-1.se

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan?

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? NOG seminarium 10 februari 2005 David Ringmar 14:e februari 2005 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER. I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.)

INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER. I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.) INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.) 2 Erbjudandeprospekt för Travkompaniet Stall Blå AB (publ.) organisationsnummer 556606-9331 Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

KALLELSE. till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014

KALLELSE. till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014 KALLELSE till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014 Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043, fredagen den 10

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Com Hem offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm

Com Hem offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014

Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014 Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014 Till medlemmar och medarbetare Denna broschyr är avsedd som vägledning åt dig som i egenskap av medlem eller medarbetare erbjuds att teckna förlagsandelar

Läs mer

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 1. Öppnande av stämman; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Utseende av protokollförare; Agenda 4. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Läs mer

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

CybAero offentliggör Memorandum

CybAero offentliggör Memorandum Pressmeddelande 2013-11-18 CybAero offentliggör Memorandum Styrelsen i CybAero AB (publ) ( CybAero ) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesrättsemission ( Emissionen ).

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer