Marknadsanalys februari Enter Fonder /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsanalys februari Enter Fonder / 2013-02-22"

Transkript

1 Enter Fonder / december 2012 Makro Stor ränteuppgång Valutafunderingar Hög svensk realränta Låg svensk inflation Aktier Rivstart på börsåret Högre värdering men vinsterna vänder Axplock ur boksluten Den senaste månaden har överlag varit bra för mer riskfyllda investeringar. Stockholmsbörsen är upp cirka 5 procent, Kina cirka 4 procent och USA 2,5 procent. Samtidigt har mindre riskfyllda placeringar utvecklats svagt. Guldet är till exempel ner dryga 7 procent och ett svenskt statsobligationsindex ner cirka 1,5 procent. Finansmarknaderna har generellt varit relativt stabila med en positiv underton. Makrodata har mestadels varit bra, framförallt ledande index, och talar för en fortsatt, om än dämpad, konjunkturåterhämtning. Så bilden av en stabilisering av finansmarknaderna är fortfarande intakt. Inte minst som de så kallade tailriskerna, det vill säga risken för en finansiell härdsmälta, har fortsatt minska. Därmed inte sagt att allt är guld och gröna skogar. Det finns fortfarande stora risker. Både i Europa och i USA. I Europa är det väl kanske främst det italienska valet som i närtid skulle kunna ställa till problem. Om till exempel Berlusconi skulle få oväntat stort stöd skulle det nog kunna leda till en hel det turbulens. I USA kvarstår frågor kring de planerade åtstramningarna (sequestration) som fortfarande är olösta. Dock verkar det som om republikanerna nu är mindre stridslystna än tidigare. Före presidentvalet fanns det ju en poäng för republikanerna att sänka ekonomin i syfte att svartmåla president Obama. Men nu finns en risk att en alltför dogmatisk politik av väljarna uppfattas som ett hot mot den spirande tillväxten, vilket skulle kunna komma att avspeglas i kongessvalet hösten 2014 då alla platser i representanthuset och en tredjedel av senatorerna kommer att väljas. Men det finns alltid en risk i politik och därmed finns det en risk att det kan komma uttalanden eller utspel kring månadsskiftet februari/mars gällande åtstramningarna som kan skapa osäkerhet. I USA har det framkommit att flera ledamöter inom FED blivit alltmer oroliga över riskerna med den extremt stimulativa penningpolitiken (QE). Det finns en mycket tydlig koppling mellan riskvilja/ börsuppgång och centralbankernas, främst FED:s och ECB:s, stimulansåtgärder (se sidan 3). Skulle det visa sig att FED verkligen börjar dra ner på QE3 i förtid bör man nog allvarligt överväga att minska sin riskexponering. Vår bedömning är dock att det trots allt ligger långt i framtiden och att FED fortsätter med den nuvarande politiken åtminstone året ut. På samma sätt som aktiemarknaderna gynnats av den ökade riskviljan har räntemarknaderna missgynnats, speciellt räntemarknaderna i lågriskländer som USA, Tyskland och Sverige. Sedan årsskiftet har 10-års räntorna stigit med cirka 30 punkter i USA och Tyskland men med närmare 60 punkter i Sverige. Att Sverige handlar så pass mycket sämre än Tyskland är ovanligt. Normalt brukar länderna följas åt. Vår bedömning är att Sveriges svaga utveckling främst har två orsaker. För det första är det en konsekvens av att Riksbankens reporänta är betydligt mycket högre än de andra ländernas. I räntemarknaden finns ett begrepp kallat carry vilket är ränteskillnaden mellan en obligations yield och dess finansieringsränta, normalt centralbankens styrränta. Många aktörer i räntemarknaden har ingen egentlig kassa att placera utan finansierar sina obligationsköp via repor. Så gör till exempel normalt alla banker. Därav följer att ränteskillnaden mellan en obligations yield och dess finansieringsränta blir viktig. Så länge finansmarknaderna var rädda för en eurokollaps var man ointresserade av carryn, man köpte obligationer till vilket pris som helst bara man var säker på att få tillbaka sina pengar. Det förklarar negativa räntor i säkra länder som till exempel Tyskland, Danmark och Schweiz.

2 Men när den risken nu avtar blir plötsligt carryn viktig igen. Eftersom FED och ECB bedriver så extremt expansiv penningpolitik är repokostnaden i USA och Europa i princip noll. Så om man köper en amerikansk tioårig obligation på 2 procent kan man finansiera den till nollränta. Samma sak i Tyskland där man nu kan köpa en tioårig statsobligation kring 1,70 och finansiera den till nollränta. I Sverige låg en tioårig statsobligation kring 1,50 vid årsskiftet, finansieringskostnaden på den var cirka 1 procent (Riksbankens reporänta). Nu efter uppgången i år ligger obligationen på cirka 2,10 vilket ger en carry kring 1,1 procent. Att jämföra med 2 procent i USA och 1,70 i Tyskland! Den andra faktor vi tror spelar in vad gäller svenska obligationers svaga utveckling är förväntade regeländringar gällande det så kallade Solvensregelverket. I korthet innebär det att pensionskassor tvingats äga stora mängder långa obligationer för att kunna garantera sina åtaganden. Regelverket har emellertid inneburit så stora problem att det talats om att hela systemet skall göras om. Så i måndags kom nyheten som vi, och många med oss, väntat på. Finansinspektionen tillkännagav då att man har för avsikt att göra om systemet från årsskiftet så att man istället för att värdera åtagandena till marknadsräntan kommer att använda en mer teoretisk ränta på löptider över 10 år. Det beskedet innebar att räntan på ultralånga obligationer (över tio år) steg kraftigt vilket till viss del även smittade av sig på tioåriga obligationer. Det kommande regelverket kommer sannolikt att innebära två saker; dels blir volatiliteten i pensionsbolagens balansräkningar mindre, dels frigörs riskutrymme. Det tror vi kommer att innebära att bolagen över tiden kommer att öka sina placeringar i aktier, som i dagsläget ligger på en mycket låg nivå, historiskt sett. riskvilja/riskaversion. Till detta kommer att valutor alltid är ett relativspel, en valuta prissätts ju alltid i en annan valuta. Ett exempel på det är att många amerikanska ekonomer var negativa till dollarn mot euron 2011 till följd av USAs statskuldsproblem. Istället stärktes dollarn eftersom problemen i Europa visade sig vara ännu värre! Vad gäller den svenska kronans utveckling är vår uppfattning att en av de allra viktigaste, men kanske inte helt intuitiva, förklaringarna är utvecklingen av internationella aktiemarknader. Skälet till detta är som följer. Många svenska institutioner, AP-fonder, pensionsbolag och liknande med extremt stora portföljer har stora innehav av utländska aktier. Normalt valutasäkras stora delar av dessa innehav. Valutasäkringen sker genom att man säljer valuta på termin och köper kronor. Om sedan internationella börser stiger blir valutahedgen för liten. Då måste man sälja mer valuta och köpa mer kronor. Effekten blir givetvis den motsatta om börserna faller. Kopplingen syns mycket tydligt i grafen på sidan 7. De finansiella flödena är mycket större än handelsnettot och av grafen att döma är kopplingen mycket stark. Med detta sagt tror vi att det finns ytterligare en faktor som nästan alltid är viktig över tiden. Det är reala korträntedifferenser. Precis som carry är viktig i obligationsmarknaden är den det i valutamarknaden. Det är lättare att vara köpt i en valuta som har en hög ränta och såld i en valuta med låg ränta. På så vis jobbar tiden för positionen. Även detta har över tiden visat sig vara viktigt för kronan, se sidan 7. Så vår slutsats är, även om det inte är någon direkt prognos, att det är rimligt att tro på en fortsatt stark eller starkare krona så länge riskaptiten är god och Riksbanken envisas med att ha en av västvärldens högsta reala korträntor. Slutligen ett par ord om valutamarknaden. Det finns ett gammalt talesätt i valutamarknaden som säger att Det finns två sorters ekonomer, de som vet att man inte kan göra valutaprognoser, och de som ännu inte insett det. Det är notoriskt svårt att göra valutaprognoser. Vår uppfattning är att det beror på att valutor under olika tidsperioder styrs av olika faktorer. I vissa tidpunkter är räntedifferenser viktigast, i andra är det handelsflöden eller finansiella flöden. Men växelkursförändringar kan även vara ett uttryck för till exempel 2

3 USA FED:s senaste protokoll visade på en tydlig splittring mellan ledamöterna. Flera av dem uttryckte oro för ökningen av FED:s balansräkning. Grafen visar FED:s och ECB:s balansräkningar. ECB:s har minskat i år efter att europeiska banker valt att återbetala delar av den första stora repan (LTRO). Feds har däremot fortsatt expandera efter att QE3 sjösatts. Det är alldeles uppenbart att centralbankernas åtgärder är mycket viktiga för riskaptiten i finansmarknaderna. Till vänster syns den amerikanska börsen, S&P 500, och de stimulansåtgärder som gjorts i USA och Europa. Sedan botten i mars 2009 har S&P stigit med 226 procent (exklusive utdelningar). I samband med att QE3 sjösattes knöt FED stimulanserna till arbetslösheten. Man sade att stimulanserna skulle fortsätta tills dess arbetslösheten kom ner mot 6,5 procent. Nu låter det som man (åtminstone vissa av ledamöterna) börjar få lite kalla fötter. I dagsläget ligger arbetslösheten på 7,9 procent. 3

4 Europa I Europa är arbetslösheten betydligt mycket högre än så. Grafen visar dels snittet för Europa som ligger på 11,7 procent, dels de två ytterligheterna Spanien med 26 procent och Tyskland på 6,8 procent. Den utomordentligt höga arbetslösheten talar i våra ögon för att ECB kommer att fortsätta bedriva mycket stimulativ penningpolitik under lång tid framöver. Vi har de senaste månaderna sett en viss förbättring av de ledande indexen i Europa. Grafen visar inköpschefsindex för ett antal länder inklusive Sverige. Tyskland är bäst och har precis lyckats kravla sig över 50-strecket på 50,1. Sverige ligger på 49,1 och Italien ligger på exakt samma nivå som Eurozonen, 47,8. Svagast är Frankrike som ligger kvar nära bottennoteringarna med 43,6. I takt med att de så kallade tailriskerna, det vill säga risken för en finansiell härdsmälta av något slag, minskat, har långa räntor i de säkra länderna stigit. Som framgår av grafen har svenska långräntor stigit klart mest, närmare 60 punkter sedan årsskiftet, att jämföra med cirka 30 punkter i USA och Tyskland. Korrelationen mellan Sverige och Tyskland var extremt hög fram till i höstas. Vår uppfattning är att Sveriges underperformance beror på framförallt två saker. Dels att Riksbankens reporänta är mycket högre än omvärldens, dels att Finansinspektionen aviserat nya regler gällande diskonteringen av pensionsbolagens skulder. 4

5 Asien I Japan har börsen fortsatt handla mycket starkt i takt med att valutan försvagas. Som vi beskrev förra månaden är detta en konsekvens av den nya japanska regeringens uttalade ambition att få upp inflationen och tillväxten via en svagare valuta. Det talas mycket i media om valutakrig. Många länder försöker försvaga sina valutor för att på så sätt hålla uppe tillväxten. Japan är det tydligaste exemplet på detta. Men Även ECB chefen Mario Draghi uttryckte oro för den starka euron och att det kan leda till för låg inflation och för svag tillväxt. Den enda centralbank som verkar helt ointresserad av att valutan är stark är Riksbanken (trots lägst inflation). Grafen visar den japanska börsens utveckling sedan årsskiftet uttryckt i svenska kronor. I japansk valuta har börsen stigit med cirka 11 procent hittills i år. Men detta är som sagt helt drivet av en mycket kraftig valutaförsvagning. I svenska kronor blir det istället en nedgång på två procent sedan årsskiftet. En påminnelse om hur viktiga valutarörelser blir för totalavkastningen i en portfölj. Även den kinesiska börsen har vänt upp. Botten var i början av december förra året. Sedan dess har Shanghaibörsen stigit med cirka 21 procent. Uppgången har framförallt drivits av finanssektorn där kurserna stigit med dryga 36 procent. 5

6 Marknadskommentar Sverige 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 dec-11 apr-12 jul-12 okt-12 jan-12 utfall Grafen visar Riksbankens inflationsprognoser. De olika kurvorna visar prognosen vid de olika publiceringstillfällena; apr -12 är följaktligen Riksbankens prognos från april förra året. Linjen fram till prognosdatumet är det faktiska utfallet och därefter är det Riksbankens prognos. Så, i december 2011 sade Riksbanken att inflationen skulle bottna kring 1,5 procent under sommaren/hösten 2012 för att därefter stiga upp mot 3 procent I juli 2012 sade man att man var på botten kring 0,7 (!) procent och att inflationen därefter skulle upp till 3 procent Utfallet blev negativ inflation hösten Nu säger man att inflationen ska upp till 2,6 procent Notera hur man haft mer än 1,5 procent fel i närtid men att slutpunkten 2014 är i princip densamma! I våra ögon finns det en relativt tydlig, och intuitiv, koppling mellan växelkursen och inflationen. Den är långt ifrån perfekt, men stark krona tenderar att sammanfalla med låg inflation och vice versa vilket ju känns rimligt eftersom all import blir billigare om valutan är stark. Grafen visar svensk KPI, rensat för effekterna av Riksbankens egna ränteförändringar (KPIF) och växelkursen mellan kronan och dollarn. Vi har här valt att använda dollarn eftersom många importvaror, som till exempel bensin, prissätts i dollar. Den här grafen visar ett relativt nytt valutaindex som utvecklats av Konjunkturinstitutet. Beskrivningen är tagen från KIs hemsida: För svensk del har tillkommit flera viktiga handelspartners de senaste åren. De ändrade handelsmönstren påverkar den effektiva kronkursen, något som befintliga växelkurs -index inte tar hänsyn till. Därför har Konjunkturinstitutet tagit fram ett kronindex, KIX, som baseras på valutor från samtliga OECD-länder samt Kina, Indien, Brasilien och Ryssland. Förutom att indexet innehåller fler länder och varor ändras ländernas vikter i indexet över tiden beroende på om handeln med ett visst land ökar eller minskar relativt övriga handelsländer. Som framgår av grafen är kronan nu starkare än någonsin sedan den började flyta

7 Sverige Grafen visar på det vi skrev om på sidan två. Den mycket starka kopplingen mellan kronans kurs och utländska börsers utveckling. Starka utländska börser innebär stark krona. Just denna graf visar utvecklingen av S&P 500 och kronan mot dollarn (inverterad). Om man tror på stigande internationella aktiemarknader under året är det svårt att tro på en svagare krona. Detta är en liten favoritgraf. Den visar dels skillnaden i realränta mellan Sverige och Europa samt KIX, konjunkturinstitutets kronindex. Som framgår av grafen finns det en god korrelation mellan den korta realräntan och kronans utveckling över tiden. Det finns perioder när sambandet är mindre tydligt, framförallt under perioden men bortsett från den perioden är sambandet klart. Nuvarande realräntedifferens talar snarast för ytterligare kronförstärkning. Observera att vi har valt att använda eurozonens realränta som proxy. Detta då eurozonen står för 50 procent av vikten i KIX. Till detta kommer Danmark med 5 procent (peg mot euron) samt USA med 10 och UK med 5 procent, (båda med mycket snarlik realränta som euro). Ledande svenska index har börjat vända uppåt. PMI, inköpschefsindex, har sin vana trogen vänt först. Vår bedömning är att båda indexarna kommer att stiga ytterligare under året. 7

8 Aktier Aptit på aktier Aktier upp, bonds ned. Det är tendensen så här långt i år. Marknaden har tagit fasta på bättre makro och minskad politisk risk bland annat i USA. Till det kommer värderingsskillnaden mellan tillgångsslagen. Avkastningsgapet mellan aktier och räntepapper är fortsatt stort, även om det minskat en del. Hög volatilitet på aktiemarknaden har länge verkat avskräckande, men de senaste månaderna har volatiliteten kommit med kraftigt. Det har ökat aptiten på aktier. Optimister och pessimister Behöver börsen hämta andan efter den snabba uppgången? Många tror på en rekyl, och flera indikatorer pekar i den riktningen. Bland annat Bull Bear Ratio, en indikator som mäter sentimentet på marknaden. Andelen optimister har snabbt stigit till nivåer då en korrigering ofta sker. Samtidigt är intrycket att många vill in i aktiemarknaden men inte hunnit med i svängarna. Det talar för att en eventuell rekyl blir måttlig. Vågen vänder Sedan finanskrisen började har stora kapitalmängder gått från aktie till räntemarknaden. Se exempelvis bilden intill som visar det ackumulerade nettoflödet sedan 2007 för aktie och obligationsfonder i USA. De senaste månaderna syns tecken på att flödet börjat vända. Januari var den bästa flödesmånaden för aktiefonder i USA på ett decennium. Skillnaden i yield mellan aktier och räntor talar för att den förflyttningen kan fortsätta. 8

9 Aktier Högre värdering Även om värderingen av aktier relativt räntor är fortsatt attraktiv, så har aktievärderingen i absoluta tal kommit upp på senare tid. Bilden intill visar ett komposit av de fem vanligaste värderingsmåtten för Stockholmsbörsen över tid. Det här sammanslagna värderingsmåttet har gått från att ligga en dryg standardavvikelse under sitt genomsnitt i höstas till knappt en standardavvikelse över snittet i februari. Med andra ord: så här långt har börsen drivits av multipelexpansion. Framöver blir kravet större på höjda vinster och prognoser som drivkraft. Tufft Q4 Hur utvecklas vinsterna för de svenska bolagen? Q4 var ett tufft kvartal. Lageravveckling och osäkerhet kring budgetuppgörelsen i USA bidrog till minskad försäljning och sänkta marginaler. Totalt föll vinsterna med ca 15% i kvartalet. Störst var vinsttappet för Lastvagnar medan Bankerna stod ut positivt med stigande vinster i Q4. Utdelningarna var överlag något lägre än väntat. Förmodligen en spegling av den tuffa avslutningen på året. Vänder uppåt Var Q4 vinstbotten för den här gången? Ett flertal faktorer pekar i den riktningen. Bland annat har ledande indikatorer som inköpschefsindex vänt upp från pressade nivåer. Det talar för bättre försäljningsutveckling framöver. Utvecklingen på räntemarknaden pekar åt samma håll. Som framgår av bilden intill har lutningen på yieldkurvan historiskt varit en bra indikator på riktningen för vinsterna. Senare tids brantning av yieldkurvan är således en signal bland flera på att vinsterna bottnat. 9

10 Marknadskommentar Aktier Slut på lagerjustering Ytterligare ett skäl till att vinstutvecklingen bör bli bättre framöver: många tillverkande bolag drog ned produktionen långt under försäljningen i Q4 för att anpassa sina lager. Den justeringen tycks nu vara på väg mot sitt slut. Det innebär att produktionen kan öka igen - något som är bra för marginalerna. Det bolag som gjort den kanske största lageranpassningen är SKF vars lagerandel minskat 6 kvartal i rad. Det har bidragit till att trycka ned bruttomarginalen rejält. Det trycket bör lätta i Q1 då bolaget drar upp produktionen i nivå med slutefterfrågan. Lyft i Ericsson En av rapportsäsongens vinnare var Ericsson, som lyckades höja både försäljning och marginal i Q4. Det är ovanligt för Ericsson, som normalt växer på bekostnad av marginaler och vice versa. Det senaste decenniet har bolagets bruttoresultat därför stått och stampat. Innebär Q4 att dynamiken mellan försäljning och marginal är på väg att ändras? Vi tror inte det. Ericsson hade snarlika kvartal 2010 och 2011, men mönstret återgick snart till det normala och kursen föll tillbaka (se bilden intill som visar Ericssons relativavkastning fr 2010). Aktien har nu gjort en snarlik resa. Vi tycker att historiken manar till eftertanke. 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Direktavkastning (%) Banks Telecom Operators Fördel banker Håller bankerna på att ersätta operatörerna som börsens stabila utdelare? Inte omöjligt. En av överraskningarna i samband med boksluten, var att bankerna plötsligt fick ett tyst godkännande från officiellt håll till en mer aggressiv utdelningspolitik. Det blev också tydligt att fokus i sektorn ligger mer på att skära kostnader än att växa. Bankerna tycks vara på väg att bli en slags utilities med låg tillväxt och hög utdelning. Det är ju ett epitet som annars tillfallit teleoperatörerna. Men Q4 visade att övergången från röst till data sätter allt mer tryck på marginaler och kassaflöden i sektorn. Marknaden vågar därför inte tro på uthålligheten i operatörernas utdelningar. 10

11 Aktier Växer när andra krymper Några bolag vi gillar ur bokslutsskörden: Först ut är Handelsbanken, som valt ett annat spår än resten av sektorn. I en miljö där praktiskt taget alla banker skär ned, satsar SHB på tillväxt. Det gäller framförallt i Storbritannien där man mycket systematiskt byggt upp ett nätverk på ca 150 bankkontor, med en öppningstakt på nästan ett kontor i veckan. Det börjar nu märkas även på koncernnivå. Storbritannien står för snart en tiondel av koncernens räntenetto och blir allt viktigare som tillväxtmotor. Utrymmet för fortsatt tillväxt är stort. En betydande skillnad mellan SHB och övriga banker. Något som inte syns i värderingen. Fett bra Nästa val ur boksluten är Aarhuskarshamn, som fortsätter sin resa från bulk till specialfetter. Det gäller framförallt affärsområdet Food Ingredients, där utvecklingen nu tycks accelerera med hjälp av en stark utveckling för barnmat och bageriprodukter. Vinsttillväxten på gruppnivå har dock hållits tillbaka av affärsområdet CC&F (chokladfetter), som haft en svag prisutveckling. Den tendensen ser nu vara på väg att vända med hjälp av högre priser på kakaosmör. Därmed kan styrkan inom Food Ingredients stiga upp till ytan. Gasen i botten Sist väljer vi att lyfta fram Alfa Laval, värdsledande på värmeväxlare och separatorer. Alfa har många intressanta tillväxtmöjligheter, men vinsten har under ett par år hämmats av fallande marginaler. Det trycket tycks nu lätta. Den normalt försiktiga ledningen flaggar för högre marginaler i Q1. Därmed kan fokus riktas mer mot möjligheterna. Och de är betydande. Bland annat inom Marint där stora investeringar väntas pga tuffare miljökrav. Men störst är potentialen inom naturgas, som genomgår en revolution i Nordamerika. Infrastrukturen byggs ut i rask takt. Och Alfa har produkter för hela värdekedjan. 11

12 Marknadsanalys Februari Anders Wilson Makro Chef ränteförvaltning och makroanalys John Bornstein Aktiemarknad Chef aktieanalys Enter i korthet Enter är en fristående kapitalförvaltare specialiserad på svensk aktie- och ränteförvaltning. Vi erbjuder förvaltning i tio fonder samt diskretionär förvaltning. Förvaltarna på Enter har lång erfarenhet av kapitalförvaltning, i genomsnitt 28 år. Huvuddelen av förvaltarteamet har arbetat tillsammans i mer än 20 år. En stor del av våra kunder är institutionella placerare, som till exempel pensionsfonder och stiftelser. Vi förvaltar även kapital för privatpersoner. Du kan spara i våra fonder direkt hos oss eller via våra samarbetspartners; Avanza, Nordnet, SEB, Swedbank, Skandia Banken, Fondmarknaden.se, Sparbanken Öresund och Pensionsmyndigheten. Enters förvaltning finns även tillgänglig för dig som sparar i Skandia Link, SEB Trygg Liv, SPP, Länsförsäkringar och Danica Pension. Enter startades Företaget har idag tretton anställda. Ägare är dels personalen, dels norska börsnoterade Orkla ASA. Fonder Aktiefonder Enter Sverige Enter Sverige Pro Enter Select Enter Select Pro Strategifonder Enter Maximal Enter Maximal Pro Räntefonder Enter Trend Räntefond Enter Penningmarknadsfond Enter Return Mer information För mer information om Enter Fonder se vår hemsida enterfonder.se eller kontakta: VD Enter Fonder Henrik Lindquist Marknadschef Richard Bentefour Marknadsassistent Ulrica Alexander Cloud Enter Fonder AB Sveavägen 17 Box Stockholm Tfn Fax Mail Denna publikation tillställs kunder och andra intressenter till Enter. Informationen baseras på Enters egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt andra källor. Enter kan dock inte garantera att informationen från dessa källor är korrekt och bedömningarna utgår från faktorer som kan visa sig vara oriktiga. Den som tar del av informationen skall vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument eller någon uppmaning till sådana transaktioner. Informationen baseras på uppgifter som var kända för Enter vid den tidpunkt den publicerades. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Enter distribuerar information om förändringen. Enter ansvarar inte för förlust eller annan skada (direkt eller indirekt) hänförlig till användandet av denna publikation, vid investeringsbeslut, eller på annat sätt, eller för felaktigheter i publikationen som beror på felaktiga eller bristfälliga uppgifter från tredje man. 12

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har präglats av svag makrostatistik, framförallt i USA. Vår bedömning är fortsatt att detta framförallt är en effekt av osedvanligt hårt väder over there. Alla sektorer

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan vår förra marknadsanalys har Stockholmsbörsen stigit med lite drygt tre procent (inklusive utdelningar) och marknadsräntorna har fallit med cirka 20 punkter både på korta och långa

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har varit osedvanligt turbulent i finansmarknaderna. Vi har ju de senaste åren vant oss vid starka trender och låg volatilitet. Det mönstret bröts tydligt nu i början

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober Oktober 18 oktober 2012 Makro Bättre amerikansk statistik Mycket svagare svensk statistik Vi tror på ytterligare räntesänkningar i Sverige i höst Makro Den senaste månaden har bjudit på blandad statistik.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tittar vi lite extra på den senaste tidens ränte- och valutarörelser som varit betydande, inte minst till följd av ovanligt aktiva centralbanker. I mitten av januari släppte

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför 2014. Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Nu på onsdag, den 29 april, har Riksbanken direktionsmöte. Utfallet är osedvanligt osäkert. Riksbanken bedriver ju, som väl alla vet, en mycket aggressiv penningpolitik. Syftet med politiken är i första

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit en mycket händelserik månad för finansmarknaderna. Kanske framförallt eftersom ECB oväntat sänkte räntan. Endast tre av sjuttio ekonomer trodde på en sänkning redan nu i

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Juni har varit en mycket besvärlig månad för nästan alla typer av finansiella tillgångar. Allt från statsobligationer, företagsobligationer, aktier och råvaror har fallit kraftigt i pris.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit ett par intressanta veckor sedan vår förra marknadsanalys i slutet av april. Krisen i Ukraina har fortsatt, men finansmarknadernas oro verkar åtminstone för tillfället ha

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Riksbanken sänkte som väntat räntan vid mötet i slutet av oktober. Sänkningen var lite större än väntat och Riksbankens reporänta är nu på noll. Den lägsta räntan någonsin i Sverige. Det

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan förra månadens marknadsanalys har ECB som väntat sänkt räntan. Börserna har fortsatt stiga och vi har haft en rekyl upp på räntemarknaderna i USA och Europas kärnländer, inklusive

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar Augusti

Enter Fonder Marknadskommentar Augusti Augusti 24 augusti 2012 Makro Ljuspunkter i Europa Risk för skattemörker i USA Aktier Återhämtning i repris Börsen leder prognoserna Vinsterna går i sidled Dyrare men inte dyrt Makro När vi senast skrev

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi börja med att titta lite på hur olika tillgångsklasser utvecklats, dels sedan millennieskiftet, dels under de senaste tolv månaderna. Det vi noterar är att det varit

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi titta lite extra på svensk statistik inför Riksbankens reporäntebesked den 17:e december. Vi tror att Riksbanken sänker räntan med 25 punkter till 0,75 procent. Anledningen

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har onekligen varit en stökig sommar. Först var det debaclet kring Grekland och nu de senaste dagarnas uppblossande oro kring konjunkturen i Kina. Man har alltså haft samma, extremlåga, ränta i närmare

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Marknadsanalysen skrivs denna gång senare än vanligt, eftersom vi framförallt ville invänta de tämligen dramatiska beskeden, inte minst vad gäller penningpolitiken, i slutet av oktober. Oktober inleddes

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar September

Enter Fonder Marknadskommentar September 21 september 2012 Makro Vår räntesyn Aktier Let s twist again Q3-rapporterna lär bli svaga Bolag vi gillar Makro Denna månad har Marknadskommentaren en något annorlunda utformning. Den baseras på den presentation

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturläget augusti FÖRDJUPNING Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturinstitutets prognos är att en återhämtning inleds i euroområdet under och att resursutnyttjandet

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic 2014 Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic Movestic Kapitalförvaltning Innehållsförteckning NAVENTI BALANSERAD STRATEGI......2 NAVENTI OFFENSIV STRATEGI......4

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008 n Ekonomiska kommentarer I den dagliga nyhetsrapporteringen avses med begreppet ränta så gott som alltid den nominella räntan. Den reala räntan är emellertid mer relevant för konsumtions- och investeringsbeslut.

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer