Marknadsanalys februari Enter Fonder /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsanalys februari Enter Fonder / 2013-02-22"

Transkript

1 Enter Fonder / december 2012 Makro Stor ränteuppgång Valutafunderingar Hög svensk realränta Låg svensk inflation Aktier Rivstart på börsåret Högre värdering men vinsterna vänder Axplock ur boksluten Den senaste månaden har överlag varit bra för mer riskfyllda investeringar. Stockholmsbörsen är upp cirka 5 procent, Kina cirka 4 procent och USA 2,5 procent. Samtidigt har mindre riskfyllda placeringar utvecklats svagt. Guldet är till exempel ner dryga 7 procent och ett svenskt statsobligationsindex ner cirka 1,5 procent. Finansmarknaderna har generellt varit relativt stabila med en positiv underton. Makrodata har mestadels varit bra, framförallt ledande index, och talar för en fortsatt, om än dämpad, konjunkturåterhämtning. Så bilden av en stabilisering av finansmarknaderna är fortfarande intakt. Inte minst som de så kallade tailriskerna, det vill säga risken för en finansiell härdsmälta, har fortsatt minska. Därmed inte sagt att allt är guld och gröna skogar. Det finns fortfarande stora risker. Både i Europa och i USA. I Europa är det väl kanske främst det italienska valet som i närtid skulle kunna ställa till problem. Om till exempel Berlusconi skulle få oväntat stort stöd skulle det nog kunna leda till en hel det turbulens. I USA kvarstår frågor kring de planerade åtstramningarna (sequestration) som fortfarande är olösta. Dock verkar det som om republikanerna nu är mindre stridslystna än tidigare. Före presidentvalet fanns det ju en poäng för republikanerna att sänka ekonomin i syfte att svartmåla president Obama. Men nu finns en risk att en alltför dogmatisk politik av väljarna uppfattas som ett hot mot den spirande tillväxten, vilket skulle kunna komma att avspeglas i kongessvalet hösten 2014 då alla platser i representanthuset och en tredjedel av senatorerna kommer att väljas. Men det finns alltid en risk i politik och därmed finns det en risk att det kan komma uttalanden eller utspel kring månadsskiftet februari/mars gällande åtstramningarna som kan skapa osäkerhet. I USA har det framkommit att flera ledamöter inom FED blivit alltmer oroliga över riskerna med den extremt stimulativa penningpolitiken (QE). Det finns en mycket tydlig koppling mellan riskvilja/ börsuppgång och centralbankernas, främst FED:s och ECB:s, stimulansåtgärder (se sidan 3). Skulle det visa sig att FED verkligen börjar dra ner på QE3 i förtid bör man nog allvarligt överväga att minska sin riskexponering. Vår bedömning är dock att det trots allt ligger långt i framtiden och att FED fortsätter med den nuvarande politiken åtminstone året ut. På samma sätt som aktiemarknaderna gynnats av den ökade riskviljan har räntemarknaderna missgynnats, speciellt räntemarknaderna i lågriskländer som USA, Tyskland och Sverige. Sedan årsskiftet har 10-års räntorna stigit med cirka 30 punkter i USA och Tyskland men med närmare 60 punkter i Sverige. Att Sverige handlar så pass mycket sämre än Tyskland är ovanligt. Normalt brukar länderna följas åt. Vår bedömning är att Sveriges svaga utveckling främst har två orsaker. För det första är det en konsekvens av att Riksbankens reporänta är betydligt mycket högre än de andra ländernas. I räntemarknaden finns ett begrepp kallat carry vilket är ränteskillnaden mellan en obligations yield och dess finansieringsränta, normalt centralbankens styrränta. Många aktörer i räntemarknaden har ingen egentlig kassa att placera utan finansierar sina obligationsköp via repor. Så gör till exempel normalt alla banker. Därav följer att ränteskillnaden mellan en obligations yield och dess finansieringsränta blir viktig. Så länge finansmarknaderna var rädda för en eurokollaps var man ointresserade av carryn, man köpte obligationer till vilket pris som helst bara man var säker på att få tillbaka sina pengar. Det förklarar negativa räntor i säkra länder som till exempel Tyskland, Danmark och Schweiz.

2 Men när den risken nu avtar blir plötsligt carryn viktig igen. Eftersom FED och ECB bedriver så extremt expansiv penningpolitik är repokostnaden i USA och Europa i princip noll. Så om man köper en amerikansk tioårig obligation på 2 procent kan man finansiera den till nollränta. Samma sak i Tyskland där man nu kan köpa en tioårig statsobligation kring 1,70 och finansiera den till nollränta. I Sverige låg en tioårig statsobligation kring 1,50 vid årsskiftet, finansieringskostnaden på den var cirka 1 procent (Riksbankens reporänta). Nu efter uppgången i år ligger obligationen på cirka 2,10 vilket ger en carry kring 1,1 procent. Att jämföra med 2 procent i USA och 1,70 i Tyskland! Den andra faktor vi tror spelar in vad gäller svenska obligationers svaga utveckling är förväntade regeländringar gällande det så kallade Solvensregelverket. I korthet innebär det att pensionskassor tvingats äga stora mängder långa obligationer för att kunna garantera sina åtaganden. Regelverket har emellertid inneburit så stora problem att det talats om att hela systemet skall göras om. Så i måndags kom nyheten som vi, och många med oss, väntat på. Finansinspektionen tillkännagav då att man har för avsikt att göra om systemet från årsskiftet så att man istället för att värdera åtagandena till marknadsräntan kommer att använda en mer teoretisk ränta på löptider över 10 år. Det beskedet innebar att räntan på ultralånga obligationer (över tio år) steg kraftigt vilket till viss del även smittade av sig på tioåriga obligationer. Det kommande regelverket kommer sannolikt att innebära två saker; dels blir volatiliteten i pensionsbolagens balansräkningar mindre, dels frigörs riskutrymme. Det tror vi kommer att innebära att bolagen över tiden kommer att öka sina placeringar i aktier, som i dagsläget ligger på en mycket låg nivå, historiskt sett. riskvilja/riskaversion. Till detta kommer att valutor alltid är ett relativspel, en valuta prissätts ju alltid i en annan valuta. Ett exempel på det är att många amerikanska ekonomer var negativa till dollarn mot euron 2011 till följd av USAs statskuldsproblem. Istället stärktes dollarn eftersom problemen i Europa visade sig vara ännu värre! Vad gäller den svenska kronans utveckling är vår uppfattning att en av de allra viktigaste, men kanske inte helt intuitiva, förklaringarna är utvecklingen av internationella aktiemarknader. Skälet till detta är som följer. Många svenska institutioner, AP-fonder, pensionsbolag och liknande med extremt stora portföljer har stora innehav av utländska aktier. Normalt valutasäkras stora delar av dessa innehav. Valutasäkringen sker genom att man säljer valuta på termin och köper kronor. Om sedan internationella börser stiger blir valutahedgen för liten. Då måste man sälja mer valuta och köpa mer kronor. Effekten blir givetvis den motsatta om börserna faller. Kopplingen syns mycket tydligt i grafen på sidan 7. De finansiella flödena är mycket större än handelsnettot och av grafen att döma är kopplingen mycket stark. Med detta sagt tror vi att det finns ytterligare en faktor som nästan alltid är viktig över tiden. Det är reala korträntedifferenser. Precis som carry är viktig i obligationsmarknaden är den det i valutamarknaden. Det är lättare att vara köpt i en valuta som har en hög ränta och såld i en valuta med låg ränta. På så vis jobbar tiden för positionen. Även detta har över tiden visat sig vara viktigt för kronan, se sidan 7. Så vår slutsats är, även om det inte är någon direkt prognos, att det är rimligt att tro på en fortsatt stark eller starkare krona så länge riskaptiten är god och Riksbanken envisas med att ha en av västvärldens högsta reala korträntor. Slutligen ett par ord om valutamarknaden. Det finns ett gammalt talesätt i valutamarknaden som säger att Det finns två sorters ekonomer, de som vet att man inte kan göra valutaprognoser, och de som ännu inte insett det. Det är notoriskt svårt att göra valutaprognoser. Vår uppfattning är att det beror på att valutor under olika tidsperioder styrs av olika faktorer. I vissa tidpunkter är räntedifferenser viktigast, i andra är det handelsflöden eller finansiella flöden. Men växelkursförändringar kan även vara ett uttryck för till exempel 2

3 USA FED:s senaste protokoll visade på en tydlig splittring mellan ledamöterna. Flera av dem uttryckte oro för ökningen av FED:s balansräkning. Grafen visar FED:s och ECB:s balansräkningar. ECB:s har minskat i år efter att europeiska banker valt att återbetala delar av den första stora repan (LTRO). Feds har däremot fortsatt expandera efter att QE3 sjösatts. Det är alldeles uppenbart att centralbankernas åtgärder är mycket viktiga för riskaptiten i finansmarknaderna. Till vänster syns den amerikanska börsen, S&P 500, och de stimulansåtgärder som gjorts i USA och Europa. Sedan botten i mars 2009 har S&P stigit med 226 procent (exklusive utdelningar). I samband med att QE3 sjösattes knöt FED stimulanserna till arbetslösheten. Man sade att stimulanserna skulle fortsätta tills dess arbetslösheten kom ner mot 6,5 procent. Nu låter det som man (åtminstone vissa av ledamöterna) börjar få lite kalla fötter. I dagsläget ligger arbetslösheten på 7,9 procent. 3

4 Europa I Europa är arbetslösheten betydligt mycket högre än så. Grafen visar dels snittet för Europa som ligger på 11,7 procent, dels de två ytterligheterna Spanien med 26 procent och Tyskland på 6,8 procent. Den utomordentligt höga arbetslösheten talar i våra ögon för att ECB kommer att fortsätta bedriva mycket stimulativ penningpolitik under lång tid framöver. Vi har de senaste månaderna sett en viss förbättring av de ledande indexen i Europa. Grafen visar inköpschefsindex för ett antal länder inklusive Sverige. Tyskland är bäst och har precis lyckats kravla sig över 50-strecket på 50,1. Sverige ligger på 49,1 och Italien ligger på exakt samma nivå som Eurozonen, 47,8. Svagast är Frankrike som ligger kvar nära bottennoteringarna med 43,6. I takt med att de så kallade tailriskerna, det vill säga risken för en finansiell härdsmälta av något slag, minskat, har långa räntor i de säkra länderna stigit. Som framgår av grafen har svenska långräntor stigit klart mest, närmare 60 punkter sedan årsskiftet, att jämföra med cirka 30 punkter i USA och Tyskland. Korrelationen mellan Sverige och Tyskland var extremt hög fram till i höstas. Vår uppfattning är att Sveriges underperformance beror på framförallt två saker. Dels att Riksbankens reporänta är mycket högre än omvärldens, dels att Finansinspektionen aviserat nya regler gällande diskonteringen av pensionsbolagens skulder. 4

5 Asien I Japan har börsen fortsatt handla mycket starkt i takt med att valutan försvagas. Som vi beskrev förra månaden är detta en konsekvens av den nya japanska regeringens uttalade ambition att få upp inflationen och tillväxten via en svagare valuta. Det talas mycket i media om valutakrig. Många länder försöker försvaga sina valutor för att på så sätt hålla uppe tillväxten. Japan är det tydligaste exemplet på detta. Men Även ECB chefen Mario Draghi uttryckte oro för den starka euron och att det kan leda till för låg inflation och för svag tillväxt. Den enda centralbank som verkar helt ointresserad av att valutan är stark är Riksbanken (trots lägst inflation). Grafen visar den japanska börsens utveckling sedan årsskiftet uttryckt i svenska kronor. I japansk valuta har börsen stigit med cirka 11 procent hittills i år. Men detta är som sagt helt drivet av en mycket kraftig valutaförsvagning. I svenska kronor blir det istället en nedgång på två procent sedan årsskiftet. En påminnelse om hur viktiga valutarörelser blir för totalavkastningen i en portfölj. Även den kinesiska börsen har vänt upp. Botten var i början av december förra året. Sedan dess har Shanghaibörsen stigit med cirka 21 procent. Uppgången har framförallt drivits av finanssektorn där kurserna stigit med dryga 36 procent. 5

6 Marknadskommentar Sverige 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 dec-11 apr-12 jul-12 okt-12 jan-12 utfall Grafen visar Riksbankens inflationsprognoser. De olika kurvorna visar prognosen vid de olika publiceringstillfällena; apr -12 är följaktligen Riksbankens prognos från april förra året. Linjen fram till prognosdatumet är det faktiska utfallet och därefter är det Riksbankens prognos. Så, i december 2011 sade Riksbanken att inflationen skulle bottna kring 1,5 procent under sommaren/hösten 2012 för att därefter stiga upp mot 3 procent I juli 2012 sade man att man var på botten kring 0,7 (!) procent och att inflationen därefter skulle upp till 3 procent Utfallet blev negativ inflation hösten Nu säger man att inflationen ska upp till 2,6 procent Notera hur man haft mer än 1,5 procent fel i närtid men att slutpunkten 2014 är i princip densamma! I våra ögon finns det en relativt tydlig, och intuitiv, koppling mellan växelkursen och inflationen. Den är långt ifrån perfekt, men stark krona tenderar att sammanfalla med låg inflation och vice versa vilket ju känns rimligt eftersom all import blir billigare om valutan är stark. Grafen visar svensk KPI, rensat för effekterna av Riksbankens egna ränteförändringar (KPIF) och växelkursen mellan kronan och dollarn. Vi har här valt att använda dollarn eftersom många importvaror, som till exempel bensin, prissätts i dollar. Den här grafen visar ett relativt nytt valutaindex som utvecklats av Konjunkturinstitutet. Beskrivningen är tagen från KIs hemsida: För svensk del har tillkommit flera viktiga handelspartners de senaste åren. De ändrade handelsmönstren påverkar den effektiva kronkursen, något som befintliga växelkurs -index inte tar hänsyn till. Därför har Konjunkturinstitutet tagit fram ett kronindex, KIX, som baseras på valutor från samtliga OECD-länder samt Kina, Indien, Brasilien och Ryssland. Förutom att indexet innehåller fler länder och varor ändras ländernas vikter i indexet över tiden beroende på om handeln med ett visst land ökar eller minskar relativt övriga handelsländer. Som framgår av grafen är kronan nu starkare än någonsin sedan den började flyta

7 Sverige Grafen visar på det vi skrev om på sidan två. Den mycket starka kopplingen mellan kronans kurs och utländska börsers utveckling. Starka utländska börser innebär stark krona. Just denna graf visar utvecklingen av S&P 500 och kronan mot dollarn (inverterad). Om man tror på stigande internationella aktiemarknader under året är det svårt att tro på en svagare krona. Detta är en liten favoritgraf. Den visar dels skillnaden i realränta mellan Sverige och Europa samt KIX, konjunkturinstitutets kronindex. Som framgår av grafen finns det en god korrelation mellan den korta realräntan och kronans utveckling över tiden. Det finns perioder när sambandet är mindre tydligt, framförallt under perioden men bortsett från den perioden är sambandet klart. Nuvarande realräntedifferens talar snarast för ytterligare kronförstärkning. Observera att vi har valt att använda eurozonens realränta som proxy. Detta då eurozonen står för 50 procent av vikten i KIX. Till detta kommer Danmark med 5 procent (peg mot euron) samt USA med 10 och UK med 5 procent, (båda med mycket snarlik realränta som euro). Ledande svenska index har börjat vända uppåt. PMI, inköpschefsindex, har sin vana trogen vänt först. Vår bedömning är att båda indexarna kommer att stiga ytterligare under året. 7

8 Aktier Aptit på aktier Aktier upp, bonds ned. Det är tendensen så här långt i år. Marknaden har tagit fasta på bättre makro och minskad politisk risk bland annat i USA. Till det kommer värderingsskillnaden mellan tillgångsslagen. Avkastningsgapet mellan aktier och räntepapper är fortsatt stort, även om det minskat en del. Hög volatilitet på aktiemarknaden har länge verkat avskräckande, men de senaste månaderna har volatiliteten kommit med kraftigt. Det har ökat aptiten på aktier. Optimister och pessimister Behöver börsen hämta andan efter den snabba uppgången? Många tror på en rekyl, och flera indikatorer pekar i den riktningen. Bland annat Bull Bear Ratio, en indikator som mäter sentimentet på marknaden. Andelen optimister har snabbt stigit till nivåer då en korrigering ofta sker. Samtidigt är intrycket att många vill in i aktiemarknaden men inte hunnit med i svängarna. Det talar för att en eventuell rekyl blir måttlig. Vågen vänder Sedan finanskrisen började har stora kapitalmängder gått från aktie till räntemarknaden. Se exempelvis bilden intill som visar det ackumulerade nettoflödet sedan 2007 för aktie och obligationsfonder i USA. De senaste månaderna syns tecken på att flödet börjat vända. Januari var den bästa flödesmånaden för aktiefonder i USA på ett decennium. Skillnaden i yield mellan aktier och räntor talar för att den förflyttningen kan fortsätta. 8

9 Aktier Högre värdering Även om värderingen av aktier relativt räntor är fortsatt attraktiv, så har aktievärderingen i absoluta tal kommit upp på senare tid. Bilden intill visar ett komposit av de fem vanligaste värderingsmåtten för Stockholmsbörsen över tid. Det här sammanslagna värderingsmåttet har gått från att ligga en dryg standardavvikelse under sitt genomsnitt i höstas till knappt en standardavvikelse över snittet i februari. Med andra ord: så här långt har börsen drivits av multipelexpansion. Framöver blir kravet större på höjda vinster och prognoser som drivkraft. Tufft Q4 Hur utvecklas vinsterna för de svenska bolagen? Q4 var ett tufft kvartal. Lageravveckling och osäkerhet kring budgetuppgörelsen i USA bidrog till minskad försäljning och sänkta marginaler. Totalt föll vinsterna med ca 15% i kvartalet. Störst var vinsttappet för Lastvagnar medan Bankerna stod ut positivt med stigande vinster i Q4. Utdelningarna var överlag något lägre än väntat. Förmodligen en spegling av den tuffa avslutningen på året. Vänder uppåt Var Q4 vinstbotten för den här gången? Ett flertal faktorer pekar i den riktningen. Bland annat har ledande indikatorer som inköpschefsindex vänt upp från pressade nivåer. Det talar för bättre försäljningsutveckling framöver. Utvecklingen på räntemarknaden pekar åt samma håll. Som framgår av bilden intill har lutningen på yieldkurvan historiskt varit en bra indikator på riktningen för vinsterna. Senare tids brantning av yieldkurvan är således en signal bland flera på att vinsterna bottnat. 9

10 Marknadskommentar Aktier Slut på lagerjustering Ytterligare ett skäl till att vinstutvecklingen bör bli bättre framöver: många tillverkande bolag drog ned produktionen långt under försäljningen i Q4 för att anpassa sina lager. Den justeringen tycks nu vara på väg mot sitt slut. Det innebär att produktionen kan öka igen - något som är bra för marginalerna. Det bolag som gjort den kanske största lageranpassningen är SKF vars lagerandel minskat 6 kvartal i rad. Det har bidragit till att trycka ned bruttomarginalen rejält. Det trycket bör lätta i Q1 då bolaget drar upp produktionen i nivå med slutefterfrågan. Lyft i Ericsson En av rapportsäsongens vinnare var Ericsson, som lyckades höja både försäljning och marginal i Q4. Det är ovanligt för Ericsson, som normalt växer på bekostnad av marginaler och vice versa. Det senaste decenniet har bolagets bruttoresultat därför stått och stampat. Innebär Q4 att dynamiken mellan försäljning och marginal är på väg att ändras? Vi tror inte det. Ericsson hade snarlika kvartal 2010 och 2011, men mönstret återgick snart till det normala och kursen föll tillbaka (se bilden intill som visar Ericssons relativavkastning fr 2010). Aktien har nu gjort en snarlik resa. Vi tycker att historiken manar till eftertanke. 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Direktavkastning (%) Banks Telecom Operators Fördel banker Håller bankerna på att ersätta operatörerna som börsens stabila utdelare? Inte omöjligt. En av överraskningarna i samband med boksluten, var att bankerna plötsligt fick ett tyst godkännande från officiellt håll till en mer aggressiv utdelningspolitik. Det blev också tydligt att fokus i sektorn ligger mer på att skära kostnader än att växa. Bankerna tycks vara på väg att bli en slags utilities med låg tillväxt och hög utdelning. Det är ju ett epitet som annars tillfallit teleoperatörerna. Men Q4 visade att övergången från röst till data sätter allt mer tryck på marginaler och kassaflöden i sektorn. Marknaden vågar därför inte tro på uthålligheten i operatörernas utdelningar. 10

11 Aktier Växer när andra krymper Några bolag vi gillar ur bokslutsskörden: Först ut är Handelsbanken, som valt ett annat spår än resten av sektorn. I en miljö där praktiskt taget alla banker skär ned, satsar SHB på tillväxt. Det gäller framförallt i Storbritannien där man mycket systematiskt byggt upp ett nätverk på ca 150 bankkontor, med en öppningstakt på nästan ett kontor i veckan. Det börjar nu märkas även på koncernnivå. Storbritannien står för snart en tiondel av koncernens räntenetto och blir allt viktigare som tillväxtmotor. Utrymmet för fortsatt tillväxt är stort. En betydande skillnad mellan SHB och övriga banker. Något som inte syns i värderingen. Fett bra Nästa val ur boksluten är Aarhuskarshamn, som fortsätter sin resa från bulk till specialfetter. Det gäller framförallt affärsområdet Food Ingredients, där utvecklingen nu tycks accelerera med hjälp av en stark utveckling för barnmat och bageriprodukter. Vinsttillväxten på gruppnivå har dock hållits tillbaka av affärsområdet CC&F (chokladfetter), som haft en svag prisutveckling. Den tendensen ser nu vara på väg att vända med hjälp av högre priser på kakaosmör. Därmed kan styrkan inom Food Ingredients stiga upp till ytan. Gasen i botten Sist väljer vi att lyfta fram Alfa Laval, värdsledande på värmeväxlare och separatorer. Alfa har många intressanta tillväxtmöjligheter, men vinsten har under ett par år hämmats av fallande marginaler. Det trycket tycks nu lätta. Den normalt försiktiga ledningen flaggar för högre marginaler i Q1. Därmed kan fokus riktas mer mot möjligheterna. Och de är betydande. Bland annat inom Marint där stora investeringar väntas pga tuffare miljökrav. Men störst är potentialen inom naturgas, som genomgår en revolution i Nordamerika. Infrastrukturen byggs ut i rask takt. Och Alfa har produkter för hela värdekedjan. 11

12 Marknadsanalys Februari Anders Wilson Makro Chef ränteförvaltning och makroanalys John Bornstein Aktiemarknad Chef aktieanalys Enter i korthet Enter är en fristående kapitalförvaltare specialiserad på svensk aktie- och ränteförvaltning. Vi erbjuder förvaltning i tio fonder samt diskretionär förvaltning. Förvaltarna på Enter har lång erfarenhet av kapitalförvaltning, i genomsnitt 28 år. Huvuddelen av förvaltarteamet har arbetat tillsammans i mer än 20 år. En stor del av våra kunder är institutionella placerare, som till exempel pensionsfonder och stiftelser. Vi förvaltar även kapital för privatpersoner. Du kan spara i våra fonder direkt hos oss eller via våra samarbetspartners; Avanza, Nordnet, SEB, Swedbank, Skandia Banken, Fondmarknaden.se, Sparbanken Öresund och Pensionsmyndigheten. Enters förvaltning finns även tillgänglig för dig som sparar i Skandia Link, SEB Trygg Liv, SPP, Länsförsäkringar och Danica Pension. Enter startades Företaget har idag tretton anställda. Ägare är dels personalen, dels norska börsnoterade Orkla ASA. Fonder Aktiefonder Enter Sverige Enter Sverige Pro Enter Select Enter Select Pro Strategifonder Enter Maximal Enter Maximal Pro Räntefonder Enter Trend Räntefond Enter Penningmarknadsfond Enter Return Mer information För mer information om Enter Fonder se vår hemsida enterfonder.se eller kontakta: VD Enter Fonder Henrik Lindquist Marknadschef Richard Bentefour Marknadsassistent Ulrica Alexander Cloud Enter Fonder AB Sveavägen 17 Box Stockholm Tfn Fax Mail Denna publikation tillställs kunder och andra intressenter till Enter. Informationen baseras på Enters egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt andra källor. Enter kan dock inte garantera att informationen från dessa källor är korrekt och bedömningarna utgår från faktorer som kan visa sig vara oriktiga. Den som tar del av informationen skall vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument eller någon uppmaning till sådana transaktioner. Informationen baseras på uppgifter som var kända för Enter vid den tidpunkt den publicerades. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Enter distribuerar information om förändringen. Enter ansvarar inte för förlust eller annan skada (direkt eller indirekt) hänförlig till användandet av denna publikation, vid investeringsbeslut, eller på annat sätt, eller för felaktigheter i publikationen som beror på felaktiga eller bristfälliga uppgifter från tredje man. 12

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har präglats av svag makrostatistik, framförallt i USA. Vår bedömning är fortsatt att detta framförallt är en effekt av osedvanligt hårt väder over there. Alla sektorer

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan vår förra marknadsanalys har Stockholmsbörsen stigit med lite drygt tre procent (inklusive utdelningar) och marknadsräntorna har fallit med cirka 20 punkter både på korta och långa

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har varit osedvanligt turbulent i finansmarknaderna. Vi har ju de senaste åren vant oss vid starka trender och låg volatilitet. Det mönstret bröts tydligt nu i början

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tittar vi lite extra på den senaste tidens ränte- och valutarörelser som varit betydande, inte minst till följd av ovanligt aktiva centralbanker. I mitten av januari släppte

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober Oktober 18 oktober 2012 Makro Bättre amerikansk statistik Mycket svagare svensk statistik Vi tror på ytterligare räntesänkningar i Sverige i höst Makro Den senaste månaden har bjudit på blandad statistik.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför 2014. Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Centralbankerna och marknaderna 1 AKTIEANALYS 2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Ett år med två halvor 2016 hur ska vi summera detta märkliga år? Politiskt

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Nu på onsdag, den 29 april, har Riksbanken direktionsmöte. Utfallet är osedvanligt osäkert. Riksbanken bedriver ju, som väl alla vet, en mycket aggressiv penningpolitik. Syftet med politiken är i första

Läs mer

Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i

Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i Nytt år, nya möjligheter 1 AKTIEANALYS Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i Nytt år, nya möjligheter 2 Nytt år, nya möjligheter Du har sett det förut: en stark start på det

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit en mycket händelserik månad för finansmarknaderna. Kanske framförallt eftersom ECB oväntat sänkte räntan. Endast tre av sjuttio ekonomer trodde på en sänkning redan nu i

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit ett par intressanta veckor sedan vår förra marknadsanalys i slutet av april. Krisen i Ukraina har fortsatt, men finansmarknadernas oro verkar åtminstone för tillfället ha

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Juni har varit en mycket besvärlig månad för nästan alla typer av finansiella tillgångar. Allt från statsobligationer, företagsobligationer, aktier och råvaror har fallit kraftigt i pris.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har varit en exceptionellt svag start på börsåret 2016. Enligt Financial Times var årets två första veckor de svagaste någonsin. Som vi ser det är en av förklaringarna det kraftiga oljeprisfallet under

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Månadskommentar juli 2016

Månadskommentar juli 2016 Månadskommentar juli 2016 Ekonomiska utsikter Stark svensk arbetsmarknad Arbetsmarknadsdata för Sverige visar att arbetslösheten har sjunkit till 6,6% i juni. Svensk arbetsmarknad börjar nu närma sig sin

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Riksbanken sänkte som väntat räntan vid mötet i slutet av oktober. Sänkningen var lite större än väntat och Riksbankens reporänta är nu på noll. Den lägsta räntan någonsin i Sverige. Det

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 2015 kommer gå till historien som det år då Riksbanken för första gången någonsin sänkte styrräntan under noll. De flesta levde nog tidigare i tron att räntan inte kunde bli lägre än noll. Varken USA,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Makrostyrd börs Inför rapporterna Oljan smörjer börsen

Makrostyrd börs Inför rapporterna Oljan smörjer börsen Makrostyrd börs 1 AKTIEANALYS Makrostyrd börs Inför rapporterna Oljan smörjer börsen Makrostyrd börs 2 Svartvit svan Dags att summera Q3. Bolagsrapporterna börjar på allvar nästa vecka. Men Ericsson valde

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan förra månadens marknadsanalys har ECB som väntat sänkt räntan. Börserna har fortsatt stiga och vi har haft en rekyl upp på räntemarknaderna i USA och Europas kärnländer, inklusive

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 737 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden ökade

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 11 024 mnkr. Totalt är det är en ökning med 208 mnkr sedan förra månaden, 87%

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Centralbankerna och marknaderna

Centralbankerna och marknaderna Centralbankerna och marknaderna 1 MAKRO Centralbankerna och marknaderna Finansmarknaderna fortsätter att i mycket hög grad påverkas av centralbankernas agerande. Det senaste kvartalet har alla finansiella

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 554 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 5 339 mnkr. Det är en ökning med 124 mnkr sedan förra månaden, och 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA 7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA I väntan på en närstående räntehöjning i USA är den amerikanska ekonomin tudelad. Arbetsmarknaden utvecklas bra, medan frågetecknen framförallt

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer