Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund"

Transkript

1 Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Denna bilaga innehåller specifik information gällande Absolute Insight Equity Market Neutral Fund (Fonden), en Fond inom Absolute Insight Funds p.l.c. (Företaget) ett öppet investmentbolag med paraplystruktur och med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonder och godkänt av Centralbanken i enlighet med UCITS-direktivet. Denna bilaga är en del av och ska läsas med den generella beskrivningen av bolaget som ingår i bolagsprospektet som är daterat den 17 februari (prospektet). Bolagets styrelse vilkas namn framgår i prospektet påtar sig ansvaret för informationen i prospektet och denna bilaga. Såvitt styrelsen vet och känner till (och som har vidtagit all rimlig omsorg för att se till att så är fallet) följer informationen i detta dokument fakta och ingenting som sannolikt kan påverka betydelsen av informationen utelämnas. Styrelsen påtar sig därmed ansvaret. Fonden kan huvudsakligen investera i finansiella derivatinstrument och värdet på fondens nettotillgångar kan ha hög volatilitet med anledning av investeringsinriktningen. Investeringar i fonden medför betydande risk, bör inte utgöra större delen av en fondportfölj och passar kanske inte alla investerare. Ord och uttryck i prospektet ska, om inte kontexten kräver annorlunda, ha samma innebörd som när de används i denna bilaga.

2 Innehållsförteckning INVESTERINGSMÅL OCH RIKTLINJER... 3 ANVÄNDNING AV FINANSIELLA DERIVATINSTRUMENT... 4 PLACERINGSBEGRÄNSNINGAR... 6 RISKFAKTORER... 7 KURSSÄKRING AV ANDELSKLASSER... 7 UTDELNINGSPOLICY... 7 VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE KÖP OCH ÅTERKÖP... 8 AVGIFTER OCH UTGIFTER UNDERFÖRVALTARENS AVGIFTER BÖRSNOTERING ALLMÄNT

3 Investeringsmål och riktlinjer Investeringsmål Fondens investeringsmål är att ge attraktiv, positiv absolut avkastning under alla marknadsvillkor. Investeringspolicy Fonden söker uppnå sitt mål på rullande 12-månadersbasis genom diskretionär förvaltning och kan använda sig av en rad säkringstekniker. Dessutom strävar fonden efter att uppnå 3-månaders LIBID + 3 % på rullande femårsbasis före avdrag av avgifter och kostnader. Den genomgående policyn består av två delar. Fonden eftersträvar först och främst långsiktig kapitaltillväxt, huvudsakligen genom att investera i en rad aktie- och aktierelaterade värdepapper i bolag som är börsnoterade på en reglerad marknad enligt vad som anges i bilaga 2 i prospektet och finansiella derivatinstrument som är godkända i enlighet med förordningarna. Det finns inga särskilda begränsningar på landsviktning som kan observeras av underförvaltaren och investeringar som innehas av fonden kan alltid koncentreras till exempel till Europa och Storbritannien. Fonden kan också investera i ett brett spektrum av likvida och höglikvida tillgångar. Denna tillgångsklass kommer hållas både som en absolutavkastande tillgångsklass i sig, och även sörja för likividitet och täcka för exponeringar till följd av användandet av derivatinstrument. En nyckelfaktor för fonden är att det är en absolutavkastande fond som söker ge positiv absolut avkastning under alla marknadsvillkor. Utöver att förvalta en portfölj av likvida och höglikvida tillgångar (som beskrivs ovan), kommer fonden också generellt att söka uppnå detta genom att minimera marknadsrelaterade risker som det innebär att investera i aktier (även kallade "beta"), medan man isolerar den aktiespecifika avkastningen (även kallad "alpha"). Detta gör fonden huvudsakligen genom en teknik som kallas "pairing". Med "pairing" består varje aktie eller aktierelaterad position i fonden av två delar. Den första delen återspeglar underförvaltarens åsikt om en enskild aktie och den andra delen minimerar betarisken för aktien. Den första eller den andra delen är en kort position. En kort position skapas när fonden säljer en tillgång som den inte äger, med avsikten att köpa tillbaka den i framtiden. Om priset på tillgången sjunker så ökar värdet på positionen, och vice-versa. Den andra delen av varje par är en lång position, som skapas av att man köper en tillgång. Därför kan fonden refereras till som en lång/kort fond. Även om UCITS-direktivet förbjuder blankning av fysiska värdepapper, tillåter det skapandet av syntetiska korta positioner (syntetiska i den här kontexten innebär att uppnå samma ekonomiska resultat utan blankning) genom användandet av derivatinstrument, som swappar, terminer eller CFDkontrakt. (Se också Användning av finansiella derivatinstrument nedan). Fonden kommer ofta att använda sig av derivatinstrument för att uppnå både långa och korta positioner (inkluderar men är inte begränsade till CFD-kontrakt, aktieindex, branschaktier och swappar) som avser aktiemarknadsindex, branscher, aktier och aktiekorgar i alla fall inom villkor och gränser enligt Centralbankens bestämmelser. (Se också Användning av finansiella derivatinstrument nedan). Fonden kommer endast att investera i "Par" när investeringsmöjligheter identifieras som, enligt underförvaltaren, ger fonden potential för betydande kapitaltillväxt på längre sikt. Annars kommer fonden att förbli investerad i likvida och höglikvida tillgångar. Underförvaltaren kan uttrycka sin åsikt i relation till framtida marknadsvolatilitet som avser aktiemarknadsindex, branscher, aktier och aktieportföljer i alla fall inom villkor och gränser enligt 3

4 Centralbankens bestämmelser. Investering i volatiliteter kommer generellt att implementeras genom användandet av derivatinstrument som optioner och terminsoptioner (se också Användning av finansiella derivatinstrument nedan). Om underförvaltaren tror att framtida volatilitet kommer att vara högre än vad som förväntas av andra investerare kommer de att öka exponeringen för volatilitet genom att köpa optioner. Fonden skulle kunna dra fördel av framtida höjning i volatilitet på den givna tillgången eller marknaden. Om, å andra sidan, underförvaltaren tror att framtida volatilitet kommer att vara lägre än vad som förväntas av andra investerare kommer de att minska exponeringen för volatilitet genom att sälja optioner. Fonden skulle kunna dra fördel av framtida fall av tillgångar eller marknadsvolatilitet. Fonden kan också fullfölja sina mål och riktlinjer genom att ta positioner i kollektiva investeringar, till max 10 procent av fondens nettotillgångar. Fonden kan investera i kollektiva investeringar i enlighet med Centralbankens krav för lämpliga investeringar av UCITS, enligt dess riktlinjer 2/03 (som kan ändras från tid till annan). Sådana investeringar kan inrättas som UCITS-fonder, eller andra fonder än UCITS-fonder, investmentbolag, börsnoterade fonder eller andra godkända investeringar, med hemvist i huvudsakligen i Storbritannien, Irland, Luxemburg och Kanalöarna, även om de också kan ha sin hemvist inom andra erkända jurisdiktioner och kan vara öppna eller stängda. Varje investering i öppna börshandlade fonder kommer att ske i enlighet med investeringsbegränsningarna för kollektiva investeringar, och investeringar i slutna ETF:er kommer att ske i enlighet med investeringsbegränsningarna för överlåtbara värdepapper som anges i bilaga 1 i prospektet under rubriken Investeringsbegränsningar. Investeringar i slutna fonder är begränsade till fonder som underförvaltaren anser är relativt likvida till sin natur, antingen genom att vara noterade på en reglerad marknad eller genom att det finns en sekundärmarknad i för sådana fonder och en sådan investering ska utgöra en investering i överlåtbara värdepapper i enlighet med kraven från centralbanken. De kollektiva investeringarna som fonden investerar i kan också förvaltas av investerinngsförvaltaren eller underförvaltaren eller av företag som är anslutna till dem. De olika investeringsformerna som beskrivs i dessa investeringsdirektiv kan inkludera produkter som underförvaltaren anser vara strukturerade produkter i den mening att de möjliggör för fonden att indirekt vinna marknadsexponering för aktier, aktiemarknadsindex, branscher och/eller aktieportföljer. Sådana strukturerade produkter har oftast formen av överlåtbara värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument. Ett exempel på en sådan produkt är en kapitalskyddad nollkupongobligation som innehåller ett inbäddat derivat som ger en avkastning länkat till ett aktieindex. I den utsträckning sådana investeringar exponerar fonden för vinsten på något index, kommer detta index att behöva vara tillräckligt diversifierat, representerar en adekvat riktlinje för marknaderna de refererar till, att publiceras på passande sätt och ha godkänts i förväg av Centralbanken. Sådana strukturerade produkter kommer först och främst att vara begränsade till tillgångar noterade eller handlade med på en av de reglerade marknaderna som beskrivs i bilaga 2 eller om ej listad begränsas till 10 procent av fondens nettotillgångar, och ska vara förenliga med Centralbankens krav. Med undantag av godkända investeringar i ej noterade värdepapper och öppna kollektiva investeringsfonder, kommer investeringar att göras i reglerade marknader som beskrivs i bilaga 2 i prospektet. Fonden kan också delta i repotransaktioner och värdepapperslån för investeringssyften om inte annat följer av Centralbankens riktlinjer. Användning av finansiella derivatinstrument Fonden kan delta i transaktioner med derivatinstrument i de fall transaktionerna har investeringssyften eller för effektiv förvaltning av fondportföljen. Termen "effektiv portföljförvaltning" refererar till de transaktioner man deltar i med syftet att reducera risker, reducera kostnader eller generera ytterligare kapital för fonden med passande risknivå, hänsyn tagen till fondens riskprofil så som beskrivs i bilagan och i direktivets särskilda bestämmelser. En lista över de reglerade marknader där derivatinstrument kan noteras eller handlas med finns i bilaga 2 i prospektet. Fonden kan även delta i transaktioner med OTC-derivat. 4

5 Som nämnts ovan kan fonden även ingå återköpsavtal/omvända återköpsavtal och aktieutlåningsavtal för investeringsändamål på de villkor och med de begränsningar som anges i centralbankens meddelanden. Investerare bör vara medvetna om att när fonden ingår återköpsavtal/omvända återköpsavtal eller derivatkontrakt (inklusive de som används för valutasäkring som beskrivs närmare nedan) ska driftskostnader och/eller avgifter dras av från intäkterna till fonden. Sådana avgifter och kostnader kan omfatta finansieringskostnader och när det gäller derivat som är noterade på reglerade marknader kan avgifterna och kostnaderna inkludera courtage. Ett av de överväganden som beaktas av delinvesteringsförvaltaren vid val av mäklare och motparter i derivattransaktioner på uppdrag av fonden är att kostnader och/eller avgifter som dras av från intäkterna till fonden ska ske till normala kommersiella priser och de får inte innehålla några dolda intäkter. Sådana direkta eller indirekta kostnader och avgifter ska betalas till den berörda mäklaren eller motparten i derivattransaktionen som, när det gäller derivat som används för aktieklass i valutasäkringsändamål, kan omfatta förvaringsinstitutet eller enheter med anknytning till förvaringsinstitutet. När man gör derivattransaktioner kommer mäklarna eller motparterna för dessa transaktioner att vara kreditinstitut som beskrivs i punkt 2.7 i de allmänna investeringsbegränsningar som anges i bilaga 1 i prospektet och som har ett kreditbetyg om minst A- (enligt uppgift från ett erkänt kreditvärderingsinstitut såsom Standard and Poor s) eller lägre när kreditinstitutets anger initial marginal. Enligt dessa villkor har delinvesteringsförvaltaren full handlingsfrihet i fråga om utnämningen av motparter vid ingående av derivat för att främja fondens investeringsmål och -inriktningar. Det är kanske inte möjligt att i detta tillägg lista på ett heltäckande sätt alla motparter eftersom de, per datumet för utfärdandet av detta tillägg, inte har valts och de kan ändras när som helst. Alla intäkter som genereras genom användningen av derivat för effektiv portföljförvaltning, exklusive direkta och indirekta driftskostnader och avgifter, kommer att återlämnas till fonden. Såsom anges i detta tillägg kan fonden använda vissa derivatinstrument för att investera i finansiella index som ger exponering mot de tillgångsklasser som anges i investeringspolicyn. För ytterligare information i samband med det tidigare nämnda, se avsnittet i prospektet med rubriken Investeringar i finansiella index genom användning av finansiella derivatinstrument. Fonden kan få hävstångseffekt genom användning av finansiella derivatinstrument upp till den högsta gräns som är tillåten enligt centralbanken. Fonden kommer att använda åtagandemetoden för att noggrant mäta, övervaka och hantera hävstångseffekten som skapas med hjälp av derivat. Åtagandemetoden beräknas genom att omvandla derivatpositionen till den motsvarande positionen i den underliggande tillgången baserat på marknadsvärdet på den underliggande tillgången eller marknadsvärdet på kontraktet, så som beskrivs i riskhanteringsprocessen. Priserna på derivatinstrument, terminer och optioner inkluderade, är ytterst rörliga. Betalningar gjorda enligt swap-avtal kan också vara ytterst rörliga. Prisförändringar på termins- och optionskontrakt och betalningar gjorda enligt swap-avtal är ytterst rörliga och påverkas av, bland annat, räntesatser, förändring i utbud och efterfrågan, handel, skatter, valuta- och penningprogram och regeringsriktlinjer, och nationella och internationella politiska och ekonomiska händelser och riktlinjer. Värdena på terminer, optioner och swap-avtal beror också på priset på tillgångarna de består av. Fondens tillgångar är dessutom beroende av den felrisk som ska uppstå på de fondbörser som de handlas på, deras avräkningssystem eller motparter. De finansiella derivatinstrument som fonden kan investera i inkluderar terminer, optioner, olika typer av swappar, swaptioner och terminskontrakt. Säkerhet Vid behov kommer fonden att acceptera säkerheter från sina motparter för att minska motpartsriskexponeringar som genereras med hjälp av OTC-derivatinstrument. Eventuella säkerheter som tas emot av fonden skall bestå av kontantsäkerhet och/eller statliga värdepapper av varierande löptid som uppfyller kraven från centralbanken om icke-kontant säkerhet som kan tas emot av ett 5

6 UCITS. Kontantsäkerhet som tas emot av fonden kan återinvesteras i enlighet med kraven från centralbanken efter beslut av delinvesteringsförvaltaren. I detta avseende kan kontantsäkerhet som mottagits av fonden placeras som inlåning hos berörda kreditinstitut enligt vad som är tillåtet enligt UCITS-förordningarna. I sådana fall skall fonden exponeras för kreditvärdigheten hos det relevanta kreditinstitutet som kontant säkerhet är placerad. Nivån på säkerhet som krävs för att läggas ut kan variera beroende på motparten som fonden handlar med. Värderingsavdragspolicyn för utlagd säkerhet kommer att förhandlas fram utifrån motparterna och kommer att variera beroende på andelsklassen som erhålls av fonden, med beaktande av kreditvärdighet och prisvolatilitet för respektive motpart. Terminer Terminer är kontrakt att köpa eller sälja en standardkvantitet av en särskild tillgång (eller, i vissa fall rätt till kontantavräkning baserat på värdet av en underliggande tillgång, instrument eller index) på ett förbestämt datum och till ett pris som kommits överens om vid en gjord transaktion eller ett byte. Med terminskontrakt kan investerare kurssäkra sig mot marknadsrisker eller vinna exponering mot den underliggande marknaden. Eftersom dessa kontrakt har en daglig marknadsvärdering kan investerare, genom att stänga sin position, undgå sin plikt att köpa eller sälja de underliggande tillgångarna före kontraktets leveransdatum. Att frekvent använda terminer för att uppnå en särskild strategi istället för att använda de underliggande eller relaterade värdepapper eller index, eller branschindex eller aktiekorg resulterar i lägre transaktionskostnader. Fonden kan till exempel använda sig av aktieindex terminer, förutsatt att index möter Centralbankens krav, för att försöka få den generella marknadsrisken att neutraliseras (eller justeras) utifrån portföljförvaltarens synpunkt på en särskild aktie. Optioner Det finns två sorters optioner, sälj- och köpoptioner. Säljoptioner är kontrakt som säljs för ett värde som ger den ena parten (köparen) rätten, men inte skyldigheten, att sälja till den andra parten (säljaren), en specifik kvantitet av en särskild produkt eller finansiellt instrument till ett på förhand bestämt pris. Köpoptioner är liknande kontrakt som säljs till en kurs som ger köparen rätt, men inte skyldighet, att köpa från säljaren av optionen till ett på förhand bestämt pris. Optioner kan också kontantavräknas. Fonden kan vara både säljare och köpare av sälj- och köpoptioner. Fonden kan köpa eller sälja dessa instrument antingen enskilt eller i kombinationer. På så sätt kan fonden utnyttja uppgångar i kursen, samtidigt som den begränsar sin exponering för originalpremien som fonden betalade. Optioner kan också användas för att ta ställning till rörligheten på individuella aktier, aktieportföljer, index och/eller branschindex. Fonden kan till exempel använda en optionsstrategi som kallas "köpt strut" ("straddle"). En "straddle" innebär simultana köp av två optioner till samma lösenpris och till samma förfallodag. Till exempel kan investeringsförvaltaren köpa exponering mot volatilitet genom att köpa en "lång straddle", vilket innebär att köpa en köpoption och en säljoption av samma aktie. Fonden skulle kunna dra fördel av framtida ökningar i marknadsvolatilitet. På liknande sätt kan investeringsförvaltaren sälja exponering mot volatilitet genom att sälja en "straddle", vilket innebär att sälja en köpoption och en säljoption av samma aktie. Fonden skulle kunna dra fördel av framtida nedgångar i marknadsvolatilitet. Aktie/Aktieindex/Branschswappar och CFD-kontrakt En swap är ett avtal som förhandlas fram mellan två parter för ett utbyte med vinsten på en referensräntesats som fast eller rörlig penningmarknadsränta, för vinsten på en enskild aktie, aktieportföljer, index eller branschindex. Till exempel kan enskilda aktieswappar tillåta en positionsvy på prisrörelsen av en enskild aktie. De kan användas för att uttrycka både positiva och negativa syner på akiter (genom att skapa en syntetisk kort position). Aktieindex eller akiteswapar kan användas för att tillåta den generella marknadsrisken att neutraliseras (eller justeras) från investeringsförvaltarens syn på en särskild aktie, förutsatt att index möter Centralbankens krav. Aktie, aktieindex och aktieswap kan användas antingen enskilt eller i kombinationer. Ett CFD-kontrakt är ett sorts derivatkontrakt som tillåter fonden att uppnå exponering mot en underliggande tillgång på en syntetisk grund, utan behov av att äga den underliggande tillgången. Till skillnad från terminskontrakt, har CFD-kontrakt inget bestämt förfallodatum eller kontraktstorlek och 6

7 handlas vanligtvis på OTC-marknaden (over-the-counter). CFD-kontrakt används på samma sätt som swappar enligt beskrivningen ovan och hänvisning sker till enskilda aktier, index eller branscher, förutsatt att index möter Centralbankens krav. Valutaterminskontrakt En valutatermin låser in priset för vilket ett index eller en tillgång kan köpas eller säljas på ett framtida datum. I valutaterminskontrakt är parterna skyldiga att köpa eller sälja valutan till ett förutbestämt pris, en förutbestämd kvantitet och ett förutbestämt datum. Valutaterminskontrakt kan användas för att kurssäkra en valutaexponering tillbaka till basvalutan. De kan också användas för att ändra valutasammansättningen på hela eller delar av fonden utan att nödvändigtvis kurssäkra tillbaka till basvalutan. Kurssäkring av valuta kan användas för att kurssäkra andelsklasser i andra valutor än fondens basvaluta. Se Kurssäkring av andelsklass nedan. Innan bolaget investerar i ett finansiellt derivatinstrument ska de lämna in en riskförvaltningsrapport till Centralbanken med avseende på fonden och bolaget får bara använda de finansiella derivatinstrument som inkluderas i rapporten från Centralbanken. Bolaget ska, på begäran, tillhandahålla ytterligare information till andelsägare i förhållande till de riskförvaltningsmetoder som används, inkluderat de kvantitativa gränser som satts och all eventuell riskutveckling och karakteristisk avkastning för de huvudsakliga investeringskategorier i de finansiella derivatinstrumenten. Placeringsbegränsningar De generella placeringsbegränsningar som anges i bilaga 1 i prospektet skall gälla. Styrelsen kan från tid till annan förelägga ytterliggare placeringsbegränsningar som ska vara förenliga med eller ligga i andelsägarnas intresse, för att följa lagar och regler i de länder där andelsägarna finns. Riskfaktorer De generella riskfaktorer som anges i bilaga 9 i prospektet skall gälla. Kurssäkring av andelsklass Klass Ap euro, Klass Ap euro, Klass B1p euro, Klass B2p euro, Klass B3p euro, Klass B4p euro, Klass S euro, Klass Sp euro, Klass Ap USdollar, Klass Ap US-dollar, Klass B1p US-dollar, Klass B2p US-dollar, Klass B3p US-dollar, Klass B4p US-dollar, Klass S US-dollar och Klass Sp USdollar, Klass Ap Schweiziska franc, Klass B1p schweiziska franc och Klass B2p schweiziska franc (individuellt en Kurssäkrad andelsklass, kollektivt den Kurssäkrade andelsklassen ) nämns i en annan valuta än basvalutan, nämligen euro, US-dollar eller den schweiziska franc.. Styrelsen avser att kurssäkra valutaexponeringen för de kurssäkrade andelsklasserna mot euro, US-dollar eller den schweiziska franc. Styrelsen avser att kurssäkra dessa valutaexponeringar, men en lyckad kurssäkringsstrategi som dämpar risken exakt kan inte garanteras. Finansiella instrument som används för implementering av sådana strategier med respekt för en eller flera klasser ska vara tillgångar/skulder i delfonden som helhet med kommer att vara bidragande till de/-n relevanta klassen/-erna och vinster/förluster på och kostnaderna för de relevanta finansiella instrumenten kommer att tillfalla enbart den relevanta klassen. En valutaexponering i en klass kan inte kombineras med eller uppvägas av en i en annan klass. I den utsträckning som kurssäkring är framgångsrik kommer vinsten i den relevanta klassen troligtvis att röra sig i linje med vinsten på den underliggande tillgången i basvalutan och investerare i en kurssäkrad klass tjänar inte på om klassens valuta faller mot basvalutan och/eller mot valutan i vilken tillgångarna i delfonden är noterade. Valutaexponeringen för tillgångarna i en klass kan inte tilldelas andra klasser. Även om delfonden inte ämnar överkurssäkra eller underkurssäkra positioner, kan överkurssäkring och underkurssäkring uppkomma till följd av faktorer som ligger utanför delfondens kontroll. Delfonden kommer inte att tillåta 7

8 över kurssäkrade positioner att överstiga 105 procent av substansvärdet på en kurssäkrad klass. Kurssäkrade positioner kommer att ses över för att försäkra att över-kurssäkrade positioner inte överstiger 105 procent av substansvärdet på en kurssäkrad klass. Denna översikt kommer att inkorporera en process för att säkra att positioner som materiellt överstiger 100 procent inte rullas vidare från månad till månad. Aktieutdelningspolicy Andelsklasserna som anges i euro, US-dollar och schweiziska franc är ackumulerings och är utan någon rätt till utdelning. Nettointäkten för varje andelsklass ska behållas inom fonden och kommer att reflekteras i värdet för relevant andelsklass.. Klass Ap Sterling, Klass B1p Sterling, Klass B2p Sterling, Klass B3p Sterling, Klass B4p Sterling, Klass S Sterling och Klass Sp Sterling är återinvesterings för vilka styrelsen avser att betala en kvartalsvis utdelning ur berörd fond där vinsterna är hänförliga till relevant andelsklass. Sådan utdelning förväntas betalas och återinvesteras inom två månader från utgången av fondens räkenskapsår och betalas och återinvesteras i enlighet med riktlinjerna i del 5 i prospektet. Klass B3p Sterling Avkastnings är avkastnings för vilka styrelsen avser att betala en kvartalsvis utdelning ur berörd fond där vinsterna är hänförliga till Klass B3p Sterling Avkastnings. Andelsutdelning förväntas betalas ut inom 20 dagar från utgången av varje intäktsfördelningsperiod som listas nedan och kommer att betalas med banköverföring till andelsägarna av Klass B3p Sterling Avkastnings och på deras bekostnad och risktagande. Följande inkomstallokeringsperiod gäller för fonden: 1 november - 31 januari 1 februari - 30 april 1 maj - 31 juli 1 augusti - 31 oktober VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE KÖP OCH ÅTERKÖP Inledande erbjudandeperiod Fr.o.m. kl den 18 november 2008 till kl den 27 augusti 2015 för Klass B3p euro, Klass B3p US-dollar, Klass B4p US-dollar, Klass Sp Sterling, Klass Sp euro and Klass Sp US-dollar och 9.00 den 18 februari 2014 till den 27 augusti 2015 om Klass B1p schweiziska franc. Styrelsen kan förkorta eller förlänga den inledande erbjudandeperioden för varje andelsklass och i såfall ska Centralbanken informeras. Efter den inledande erbjudandeperioden för varje klass, kommer na fortsättningsvis vara tillgängliga för teckning. Den inledande erbjudandeperioden kan förkortas eller förlängas för varje andelsklass av styrelsen, och i såfall ska Centralbanken meddelas. Efter den inledande erbjudandeperioden för varje klass, kommer na fortsättningsvis vara tillgängliga för teckning. Första emmissionskurs 1 för andelsklasser i euro. 1 för andelsklasser i Sterling. 1$ för andelsklasser i US-dollar. 8

9 1CHF för andelsklasser i schweiziska franc. Basvaluta Lånegränser Affärsdag Handelsdag Sterling. 10 procent av fondens substansvärde som beskrivs under "In- och utlåningskapacitet" i del 1 i prospektet. Fondens hävstångseffekt uppnås genom användningen av finansiella derivatinstrument upp till Centralbankens tillåtna maxgräns. Sådan dag då banker i Dublin är öppna för vanliga affärer förutom en lördag eller söndag och/eller sådan dag som styrelsen med godkännande av förvaringsinstitutet bestämt. Sådan affärsdag för fonden och/eller sådan/-a dag/-ar som styrelsen kan fastställa från tid till annan med godkännande av förvaringsinstitutet och som i förväg meddelas alla andelsägare eller andelsägare i berörd fond förutsatt att det finns minst en handelsdag per fjortondagarsperiod för varje fond. Andelsklasser Preliminär avgift Lägsta Lägsta Lägsta inledande Extra innehav teckning teckning Klass Ap Euro Ingen Klass Ap Sterling Ingen Klass Ap US-dollar Ingen $ $ $ Klass Ap Schweiziska franc Ingen CHF CHF CHF Klass B1p Euro 4 % Klass B1p Sterling 4 % Klass B1p US Dollar 4 % $ $ $ Klass B1p Schweiziska franc 4 % CHF CHF CHF Klass B2p Euro Ingen Klass B2p Sterling Ingen Klass B2p US Dollar Ingen $ $ $ Klass B2p Schweiziska franc Ingen CHF CHF CHF Klass B3p Euro Ingen Klass B3p Sterling Ingen Klass B3p US Dollar 4 % $ $ $ Klass B4p 9

10 Euro 4 % Klass B4p Sterling 4 % Klass B4p US Dollar 4 % $ $ $ Klass S Euro Ingen Ingen Ingen Inget Klass S Sterling Ingen Ingen Ingen Inget Klass S Sterling Ingen Ingen Ingen Inget Klass Sp Euro Ingen Ingen Ingen Inget Klass Sp Sterling Ingen Ingen Ingen Inget Klass Sp Sterling Ingen Ingen Ingen Inget Andelsklass B1p-aktier är avsedda för spridning i vissa länder genom distributörer, plattformar och andra mellanliggande enheter som har skilda avgiftsarrangemang med sina kunder. Enligt stiftelseurkunden har styrelsen absolut befogenhet att helt eller delvis acceptera eller neka ansökan om att teckna. Styrelsen kan stänga vissa eller alla andelsklasser i fonden för teckning för befintliga och/eller nya andelsägare om tillgångarna som kan tillskrivas fonden ligger på en nivå där styrelsen anser att om nivån blir högre så ligger det inte i andelsägarnas bästa intresse att acceptera ytterligare teckning exempelvis då storleken på fonden kan göra det svårt för underförvaltaren att uppnå investeringsmålet. Styrelsen kan senare åter öppna vissa eller alla andelsklasser i fonden för ytterligare teckning för befintliga och/eller nya andelsägare när de anser det lämpligt och processen att stänga och eventuellt åter öppna fonden kan därefter upprepas från tid till annan när styrelsen anser det lämpligt. Andelsägare kan ta reda på om en andelsklass är stängd eller öppen och om de andelsklasserna är öppna för befintliga och/eller nya andelsägare genom att kontakta administratören. En stängning av andelsklasser för ny teckning bland befintliga och/eller nya andelsägare kommer inte att påverka andelsägarnas rätt till inlösen. Styrelsen kan för varje relevant andelsklass avstå sådan preliminär avgift, lägsta inledande teckning, lägsta innehav och lägsta extra teckningssumma efter deras eget gottfinnande och kan särskilja sökanden därefter. Klass S Euro, Klass S Sterling, Klass S US-dollar, Klass Sp Euro, Klass Sp Sterling and Klass Sp US-dollar är endast tillgängliga för investerare som har gått in i en separat investering rådgivande uppdrag med Insight eller dess dotterbolag eller närstående företag. Senaste handelstidpunkt Avstämningsdag (irländsk tid) på varje handelsdag. Avräknade fonder måste mottas och accepteras av administratören senast den tredje affärsdagen efter handelsdagen om inget annat har godkänts av styrelsen. Vid inlösen betalas avkastning vanligtvis genom banköverföring till ett särskilt konto på andelsägarens risk och bekostnad på den tredje affärsdagen efter handelsdagen (i vilken händelse inte senare än 10 affärsdagar) efter mottagande av relevant signerat inlösen dokumentation. 10

11 Värderingstillfälle Utspädningsjustering (irländsk tid) varje handelsdag. Bolaget kan i händelse av nettoteckning eller nettoinlösen på någon handelsdag, göra en justering av substansvärdet per andel som beskrivs i del 4: "Kurssättning och värdering" i prospektet under rubriken Emissions- och inlösenkurser. Avgifter och Utgifter Ingen inlösen- eller växelkurskostnad. Investeringsförvaltarens avgifter Investeringsförvaltarens avgifter för varje andelsklass i fonden är: Andelsklass Årlig förvaltningsavgift Klass Ap Euro Klass Ap Sterling Klass Ap US Dollar Klass Ap Schweiziska franc Klass B1p Euro Klass B1p Sterling Klass B1p US Dollar Klass B1p Schweiziska franc Klass B2p Euro Klass B2p Sterling Klass B2p US Dollar Klass B2p Schweiziska franc Klass B3p Euro Klass B3p Sterling Klass B3p US Dollar Klass B3p Sterling Income Klass B4p Euro Klass B4p Sterling Klass B4p US Dollar Klass S Euro Klass S Sterling 1,50 % årligen av fondens substansvärde i Klass Ap Euro 1,50 % årligen av fondens substansvärde i Klass Ap Sterling 1,50 % årligen av fondens substansvärde i Klass Ap US Dollar 1,50 % årligen av fondens substansvärde i Klass Ap Schweiziska franc 1,00 % årligen av fondens substansvärde i Klass B1p Euro 1,00 % årligen av fondens substansvärde i Klass B1p Sterling 1,00 % årligen av fondens substansvärde i Klass B1p US Dollar 1,00 % årligen av fondens substansvärde i Klass B1p Schweiziska franc 0,85 % årligen av fondens substansvärde i Klass B2p Euro 0,85 % årligen av fondens substansvärde i Klass B2p Sterling. 0,85 % årligen av fondens substansvärde i Klass B2p US Dollar 0,8 % årligen av fondens substansvärde i Klass B2p Schweiziska franc 0,75 % årligen av fondens substansvärde i Klass B3p Euro 0,75 % årligen av fondens substansvärde i Klass B3p Sterling 0,75 % årligen av fondens substansvärde i Klass B3p US Dollar 0,75 % årligen av fondens substansvärde i Klass B3p Sterling Income 0,65 % årligen av fondens substansvärde i Klass B4p Euro 0,65 % årligen av fondens substansvärde i Klass B4p Sterling 0,65 % årligen av fondens substansvärde i Klass B4p US Dollar ingen investeringsförvaltningsavgift. ingen investeringsförvaltningsavgift. 11

12 Klass S US Dollar Klass Sp Euro Klass Sp Sterling Klass Sp US Dollar ingen investeringsförvaltningsavgift. ingen investeringsförvaltningsavgift. ingen investeringsförvaltningsavgift. ingen investeringsförvaltningsavgift. Dessa avgifter kommer att fördelas och beräknas varje handelsdag och betalas månadsvis i efterskott. Prestationsbaserade avgifter Ingen prestationsbaserad avgift ska betalas av fonden med avseende på Klass S euro Andelar, Klass S Sterling och Klass S US-dollar. Investeringsförvaltaren har rätt till en prestationsbaserad förvaltningsavgift (den "prestationsbaserade avgiften") som betalas månadsvis eftersläpande varje resultatperiod. Den prestationsbaserade avgiften ska betalas med avseende på nettotillgångarna i Klass Ap euro, Klass Ap Sterling, Klass Ap US-dollar, Klass Ap schweiziska franc, Klass B1p euro, Klass B1p Sterling, Klass B1p US-dollar, Klass B1p schweiziska franc, Klass B2p euro, Klass B2p Sterling, Klass B2p US-dollar, Klass B2p schweiziska franc, Klass B3p euro, Klass B3p Sterling, Klass B3p US-dollar, Klass B3p Sterling Income, Klass B4p euro, Klass B4p Sterling, Klass B4p US-dollar, Klass Sp euro, Klass Sp Sterling och Klass Sp US-dollar. Den prestationsbaserade avgiften beräknas för varje enskild andel i slutet av varje resultatperiod (som beskrivs nedan), och den totala avgiften för en enskild andelsklass är summan av alla enskilda beräkningar med avseende på den andelsklassen. Den prestationsbaserade avgiften för en särskild andel förfaller i den händelse båda villkoren nedan uppfylls: den procentuella tillväxten på substansvärdet (NAV) per andel över resultatperioden överskrider det mål för tillväxttakten, d.v.s. den lägsta accepterade tillväxttakten för den andelen (som beskrivs nedan), över samma period; och NAV, per andel vid slutet av resultatperioden överskrider högvattenmärket för den särskilda andelen som är det högsta NAV, per andel vid slutet av någon tidigare resultatperiod för den särskilda andelen (eller emissionskursen då andelen utfärdades under förra resultatperioden). Resultatperioden ska normalt löpa från 1 januari till 31 december varje år förutom i nedan fall: vid den inledande emissionen av i varje klass, ska den första resultatperioden löpa från emissionsdatum till den 31 december. Vid inlösen av kommer gällande resultatperiod ta slut på nas inlösendatum, och en prestationsbaserad avgift förfaller och ska betals inom en månad. För att beräkna den första prestationsbaserade avgiften för en andel, ska startpunkten för NAV för varje andel vara NAV per andel vid andelens emissionsdatum. Den prestationsbaserade avgiften för varje andel är 10 procent av överskottet på NAV per andel vid slutet av en resultatperiod över NAV-målet per andel. NAV-målet per andel är lika med NAV per andel vid slutet av förra resultatperioden (eller emissionskursen när andelen emitterades i innevarande resultatperiod) mulitplicerat med prioriterade avkastningen +1, eller högvattenmärket för den andelen, det som är högsta värdet. Den prestationsbaserade avgiften ska betalas en månad efter resultatperiodens slut. 12

13 Den prioriterade avkastningen för varje andelsklass är den relevanta styrräntan som beskrivs i tabellen nedan, ett genomsnitt över resultatperioden. Andelsklass Klass Ap euro, Klass B1p euro, Klass B2p euro, Klass B3p euro, Klass B4p euro och Klass Sp euro Klass Ap Sterling, Klass B1p Sterling, Klass B2p Sterling, Klass B3p Sterling, Klass B3p Sterling Income, Klass B4p Sterling och Klass Sp Sterling Klass Ap US-dollar, Klass B1p US-dollar, Klass B2p US-dollar, Klass B3p US-dollar, Klass B4p US-dollar och Klass Sp US-dollar Andelsklass Ap CHF, Andelsklass B1p CHF och Andelsklass B2p CHF Gällande kontantkurs (i procent) 3-månaders EURIDID definierad som 3-månaders EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate enligt bestämmelser från European Banking Federation) minus 0,1 % 3-månaders LIBID definierad som 3-månaders LIBOR (London Interbank Offer Rate enligt bestämmelser från ICE Benchmark Administration (IBA)) minus 0,125 % 3-månaders US LIBID definierad som 3-månaders US LIBOR (US Dollar London Interbank Offer Rate enligt bestämmelser från ICE Benchmark Administration (IBA)) minus 0,1 % 3-månaders CHF LIBID definieras som 3-månaders CHF LIBOR (Swiss Franc London Interbank Offer Rate enligt bestämmelser från ICE Benchmark Administration (ICE)) minus 0,1 % Den prestationsbaserade avgiften kan uttryckas som följer: Prestationsbaserad avgift = 10% x Över_avkastning_i i = 1 n Där: n = antal som emitterats i den andelsklassen vid resultatperiodens slut, eller det antal inlösta där den resultatbaserade avgiften beräknas utifrån en andelsinlösen Över_Avkastning_i = större av: (a) NAVend NAVtarget_i ; och (b) Noll NAV end = NAV per andel (före tillväxt för resultatbaserad avgift) på den sista dagen i resultatperioden NAVtarget_i = Större av: (a) NAVstart_i x (1 + Hurdle Rate); och (b) Högvattenmärke med referens till i th andel i emission NAVstart_i = NAV per andel på sista dagen i föregående resultatperiod, eller emissionsdatum av Vid inlösen av, kommer inlösen att tillskrivas existerande för att avgöra vilka som ska inlösas på rimliga grunder enligt överenskommelse med förvaringsinstitutet. Den totala prestationsbaserade avgiften som ska betalas kommer att vara den prestationsbaserade avgiften beräknad som ovan tillskriven na som inlösen på samma grund. Den prestationsbaserade avgiften kommer att fördelas och tas med i beräkningen av substansvärdet per andel vid varje värderingstillfälle. Beloppet som fördelas vid varje värderingstillfälle bestäms genom beräkning av den prestationsbaserade avgiften som skulle betalats som värderingstillfället var sista dagen av innevarande resultatperiod. Det bör noteras att eftersom substansvärdet per andel kan skilja mellan andelsklasser, kommer separata prestationsbaserade avgifter att tas ut för separata andelsklasser inom samma fond. Därför kan olika nivåer av prestationsbaserad avgift komma att behöva betalas för varje andelsklass. 13

14 Vidare bör noteras att när en prestationsbaserad avgift ska betalas, kommer den att baseras på realiserad och orealiserad vinst och förlust vid varje resultatperiods slut. Det kan resultera i att en prestationsbaserad avgift kan betalas på orealiserad vinst som senare kanske inte realiseras. Beräkningen av den prestationsbaserade avgiften måste kontrolleras av förvaringsinstitutet. Investeringsförvaltaren kan tidvis efter eget gottfinnande besluta; (a) att rabattera till mellanhänder och/eller Klass Ap euro, Klass Ap Sterling, Klass Ap US-dollar, Klass Ap Schweiziska franc, Klass B1p euro, Klass B1p Sterling, Klass B1p US-dollar, Klass B1p Schweiziska franc, Klass B2p euro, Klass B2p Sterling, Klass B2p US-dollar, Klass B2p Schweiziska franc, Klass B3p euro, Klass B3p Sterling, Klass B3p US-dollar, Klass B3p Sterling Income, Klass B4p euro, Klass B4p Sterling och Klass B4p US-dollar andelsägare delar eller hela investeringsförvaltningsavgiften och/eller (b) att rabattera för mellanhänder och/eller Klass Ap euro, Klass Ap Sterling, Klass Ap US-dollar, Klass Ap Schweiziska franc, Klass B1p euro, Klass B1p Sterling, Klass B1p US-dollar, Klass B1p Schweiziska franc, Klass B2p euro, Klass B2p Sterling, Klass B2p US-dollar, Klass B2p Schweiziska franc, Klass B3p euro, Klass B3p Sterling, Klass B3p US-dollar, Klass B3p Sterling Income, Klass B4p euro, Klass B4p Sterling, Klass B4p US-dollar, Klass Sp euro, Klass Sp Sterling och/eller Klass Sp US-dollar andelsägare hela eller delar av den prestationsbaserade avgiften. Sådana rabatter kan ges vid betalning av ytterligare till andelsägaren, eller kan (enligt vad investeringsförvaltaren fastställt) betalas kontant. Avgifter och kostnader som betalas till konsulter Dessutom har investeringsförvaltaren rätt till ersättning för rimliga avgifter och utlägg som betalats av investeringsförvaltaren eller den underordnade investeringsförvaltaren till externa konsulter som har anlitats för att skaffa vissa kvantitativa uppgifter för att hjälpa till att bedöma riskhanteringsfunktioner avseende den berörda fonden. Den underordnade investeringsförvaltarens avgifter Den underordnade investeringsförvaltarens avgifter och utlägg betalas av investeringsförvaltaren. Administratörens avgift Administratören har rätt till en årlig ersättning av fondens nettotillgångar betalad till affärsmässig kurs som kommer överens från tid till annan upp till en maxgräns på 1 procent av fondens substansvärde (NAV) fördelat och beräknat varje handelsdag och betalas ut månadsvis i efterskott. Administratören har rätt till ersättning för alla rimliga utlägg som överrenskommits vid överföring och andra avgfiter (till normal affärsmässig kurs) och andra utlägg ur fondens tillgångar (plus mervärdesskatt). Avgift till den administrativa leverantören Den administrativa leverantören ska ha rätt att ur fondens nettotillgångar erhålla sådan ersättning som överrenskommit med bolaget från tid till annan. Summan av denna ersättning kombinerat med den avgift som ska betalas till administratören får inte överstiga en procent av fondens substansvärde och kommer att fördelas och beräknas varje handelsdag och betalas en månad i efterskott. Administratören har rätt till ersättning för alla rimliga utlägg som överrenskommits vid överföring och andra avgfiter (till normal affärsmässig kurs) och andra utlägg ur fondens tillgångar (plus mervärdesskatt). Förvaringsinstitutets avgift Förvaringsinstitutet har rätt till en årlig ersättning av fondens nettotillgångar betalad till affärsmässig kurs som kommer överens från tid till annan upp till en maxgräns på 0,5 procent av fondens substansvärde (NAV) fördelat och beräknat varje handelsdag och betalas ut månadsvis i efterskott (plus eventuell mervärdesskatt). Förvaringsinstitutet har också rätt till det underordnade förvaringsinstitutets avgifter som kommer att debiteras till normala affärskurser samt transaktionsavgifter (som kommer att debiteras till normala affärskurser) och andra utlägg ur fondens tillgångar (plus eventuell mervärdesskatt). 14

15 Ytterligare detaljer om avgifter och kostnader som kommer att bäras av fonden beskrivs i del 6 i prospektet under rubriken Avgifter och kostnader. Börsnotering En ansökan har gjorts till den irländska fondbörsen om att alla andelsklasser (utom Klass B4p Euro, Klass B4p Sterling, Klass B4p US Dollar, Klass S Euro, klass S Sterling och klass S US Dollar ) ska ha rätt att handlas på den irländska fondbörsen. Vi förväntar oss att tillståndet kommer att börja gälla på eller vid slutet av den inledande erbjudandeperioden för varje sådan klass. I prospektet och denna bilaga finns närmare upplysningar om nsökan. Ingen ansökan har gjorts för att dessa andelsklasser ska noteras på någon annan fondbörs. Styrelsen förväntar sig inte att det kommer att utvecklas någon aktiv andrahandsmarknad för bolagets. Allmänt Det finns fem andra fonder i bolaget: 1. Absolute Insight Emerging Market Debt Fund 2. Absolute Insight Currency Fund 3. Absolute Insight Credit Fund 4. Insight Broad Opportunities Fund. 5. Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund Tidvis kan nya fonder komma att skapas av styrelsen med föregående medgivande av Centralbanken. I såfall kommer bolaget att utfärda ytterligare bilagor med de bestämmelser som gäller för dessa fonder. Det har inte skett några betydande förändringar i bolagets ekonomiska ställning eller handelsposition sedan den 31 oktober 2012 det datum då årsredovisningen har upprättats och som utgör en del av detta dokument. Q:\Commer\Supplem.nts\A\Absolute Insight Funds plc\ai Equity Market Neutral Fund Supplement 2013 df.doc 15

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Currency Fund Denna bilaga innehåller särskild information för Absolute Insight Currency Fund (fonden),

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Denna bilaga innehåller specifik information med avseende på Absolute

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor, kontoansvarige eller en annan

Läs mer

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor, eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119. Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 ( bolaget ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Andelsklass 3C (ISIN-kod:

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER Optioner ger investerare många möjligheter eftersom det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva verktyg för att försäkra innehav

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (den överlåtande fonden ) Concept Fund Solutions plc Ett bolag med rörligt

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Här kan du läsa om obligationsbaserade futures, forwards och optioner, och hur de används. Du finner även exempel på investeringsstrategier Vad är obligationsbaserade

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r Här finner du allmän information om råvaruoptioner som handlas genom Danske Bank. Råvaror är obearbetade eller delvis bearbetade varor som handlas

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR ARCTURUS HEDGEFOND 1 Fonden Fondens namn är Arcturus Hedgefond. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar Del 3 Utdelningar Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är utdelningar?... 3 Hur påverkar utdelningar optioner?... 3 Utdelningar och forwards... 3 Prognostisera utdelningar... 4 Implicita utdelningar...

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning Innehåll Framtida förväntat pris... 3 Price return... 3 Total Return... 4 Excess Return... 5 Övriga alternativ... 6 Avslutande ord... 6 I del 15 går vi igenom olika möjliga

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Bäste andelsägare! Finansinspektionen har den 30 juni 2016 godkänt ändringar i fondbestämmelser

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond,stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp Europe

Fondbestämmelser. Sharp Europe Fondbestämmelser Sharp Europe FONDBESTÄMMELSER SHARP EUROPE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp Europe, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (Fonden) namn är Enter Maximal Growth Markets Fonden är en global strategifond. Enligt lagen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 6 SEPTEMBER 2011 Innehåll RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL s.1 BÖRSHANDLADE FONDER s.3 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer