Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund"

Transkript

1 Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Denna bilaga innehåller specifik information gällande Absolute Insight Equity Market Neutral Fund (Fonden), en Fond inom Absolute Insight Funds p.l.c. (Företaget) ett öppet investmentbolag med paraplystruktur och med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonder och godkänt av Centralbanken i enlighet med UCITS-direktivet. Denna bilaga är en del av och ska läsas med den generella beskrivningen av bolaget som ingår i bolagsprospektet som är daterat den 17 februari (prospektet). Bolagets styrelse vilkas namn framgår i prospektet påtar sig ansvaret för informationen i prospektet och denna bilaga. Såvitt styrelsen vet och känner till (och som har vidtagit all rimlig omsorg för att se till att så är fallet) följer informationen i detta dokument fakta och ingenting som sannolikt kan påverka betydelsen av informationen utelämnas. Styrelsen påtar sig därmed ansvaret. Fonden kan huvudsakligen investera i finansiella derivatinstrument och värdet på fondens nettotillgångar kan ha hög volatilitet med anledning av investeringsinriktningen. Investeringar i fonden medför betydande risk, bör inte utgöra större delen av en fondportfölj och passar kanske inte alla investerare. Ord och uttryck i prospektet ska, om inte kontexten kräver annorlunda, ha samma innebörd som när de används i denna bilaga.

2 Innehållsförteckning INVESTERINGSMÅL OCH RIKTLINJER... 3 ANVÄNDNING AV FINANSIELLA DERIVATINSTRUMENT... 4 PLACERINGSBEGRÄNSNINGAR... 6 RISKFAKTORER... 7 KURSSÄKRING AV ANDELSKLASSER... 7 UTDELNINGSPOLICY... 7 VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE KÖP OCH ÅTERKÖP... 8 AVGIFTER OCH UTGIFTER UNDERFÖRVALTARENS AVGIFTER BÖRSNOTERING ALLMÄNT

3 Investeringsmål och riktlinjer Investeringsmål Fondens investeringsmål är att ge attraktiv, positiv absolut avkastning under alla marknadsvillkor. Investeringspolicy Fonden söker uppnå sitt mål på rullande 12-månadersbasis genom diskretionär förvaltning och kan använda sig av en rad säkringstekniker. Dessutom strävar fonden efter att uppnå 3-månaders LIBID + 3 % på rullande femårsbasis före avdrag av avgifter och kostnader. Den genomgående policyn består av två delar. Fonden eftersträvar först och främst långsiktig kapitaltillväxt, huvudsakligen genom att investera i en rad aktie- och aktierelaterade värdepapper i bolag som är börsnoterade på en reglerad marknad enligt vad som anges i bilaga 2 i prospektet och finansiella derivatinstrument som är godkända i enlighet med förordningarna. Det finns inga särskilda begränsningar på landsviktning som kan observeras av underförvaltaren och investeringar som innehas av fonden kan alltid koncentreras till exempel till Europa och Storbritannien. Fonden kan också investera i ett brett spektrum av likvida och höglikvida tillgångar. Denna tillgångsklass kommer hållas både som en absolutavkastande tillgångsklass i sig, och även sörja för likividitet och täcka för exponeringar till följd av användandet av derivatinstrument. En nyckelfaktor för fonden är att det är en absolutavkastande fond som söker ge positiv absolut avkastning under alla marknadsvillkor. Utöver att förvalta en portfölj av likvida och höglikvida tillgångar (som beskrivs ovan), kommer fonden också generellt att söka uppnå detta genom att minimera marknadsrelaterade risker som det innebär att investera i aktier (även kallade "beta"), medan man isolerar den aktiespecifika avkastningen (även kallad "alpha"). Detta gör fonden huvudsakligen genom en teknik som kallas "pairing". Med "pairing" består varje aktie eller aktierelaterad position i fonden av två delar. Den första delen återspeglar underförvaltarens åsikt om en enskild aktie och den andra delen minimerar betarisken för aktien. Den första eller den andra delen är en kort position. En kort position skapas när fonden säljer en tillgång som den inte äger, med avsikten att köpa tillbaka den i framtiden. Om priset på tillgången sjunker så ökar värdet på positionen, och vice-versa. Den andra delen av varje par är en lång position, som skapas av att man köper en tillgång. Därför kan fonden refereras till som en lång/kort fond. Även om UCITS-direktivet förbjuder blankning av fysiska värdepapper, tillåter det skapandet av syntetiska korta positioner (syntetiska i den här kontexten innebär att uppnå samma ekonomiska resultat utan blankning) genom användandet av derivatinstrument, som swappar, terminer eller CFDkontrakt. (Se också Användning av finansiella derivatinstrument nedan). Fonden kommer ofta att använda sig av derivatinstrument för att uppnå både långa och korta positioner (inkluderar men är inte begränsade till CFD-kontrakt, aktieindex, branschaktier och swappar) som avser aktiemarknadsindex, branscher, aktier och aktiekorgar i alla fall inom villkor och gränser enligt Centralbankens bestämmelser. (Se också Användning av finansiella derivatinstrument nedan). Fonden kommer endast att investera i "Par" när investeringsmöjligheter identifieras som, enligt underförvaltaren, ger fonden potential för betydande kapitaltillväxt på längre sikt. Annars kommer fonden att förbli investerad i likvida och höglikvida tillgångar. Underförvaltaren kan uttrycka sin åsikt i relation till framtida marknadsvolatilitet som avser aktiemarknadsindex, branscher, aktier och aktieportföljer i alla fall inom villkor och gränser enligt 3

4 Centralbankens bestämmelser. Investering i volatiliteter kommer generellt att implementeras genom användandet av derivatinstrument som optioner och terminsoptioner (se också Användning av finansiella derivatinstrument nedan). Om underförvaltaren tror att framtida volatilitet kommer att vara högre än vad som förväntas av andra investerare kommer de att öka exponeringen för volatilitet genom att köpa optioner. Fonden skulle kunna dra fördel av framtida höjning i volatilitet på den givna tillgången eller marknaden. Om, å andra sidan, underförvaltaren tror att framtida volatilitet kommer att vara lägre än vad som förväntas av andra investerare kommer de att minska exponeringen för volatilitet genom att sälja optioner. Fonden skulle kunna dra fördel av framtida fall av tillgångar eller marknadsvolatilitet. Fonden kan också fullfölja sina mål och riktlinjer genom att ta positioner i kollektiva investeringar, till max 10 procent av fondens nettotillgångar. Fonden kan investera i kollektiva investeringar i enlighet med Centralbankens krav för lämpliga investeringar av UCITS, enligt dess riktlinjer 2/03 (som kan ändras från tid till annan). Sådana investeringar kan inrättas som UCITS-fonder, eller andra fonder än UCITS-fonder, investmentbolag, börsnoterade fonder eller andra godkända investeringar, med hemvist i huvudsakligen i Storbritannien, Irland, Luxemburg och Kanalöarna, även om de också kan ha sin hemvist inom andra erkända jurisdiktioner och kan vara öppna eller stängda. Varje investering i öppna börshandlade fonder kommer att ske i enlighet med investeringsbegränsningarna för kollektiva investeringar, och investeringar i slutna ETF:er kommer att ske i enlighet med investeringsbegränsningarna för överlåtbara värdepapper som anges i bilaga 1 i prospektet under rubriken Investeringsbegränsningar. Investeringar i slutna fonder är begränsade till fonder som underförvaltaren anser är relativt likvida till sin natur, antingen genom att vara noterade på en reglerad marknad eller genom att det finns en sekundärmarknad i för sådana fonder och en sådan investering ska utgöra en investering i överlåtbara värdepapper i enlighet med kraven från centralbanken. De kollektiva investeringarna som fonden investerar i kan också förvaltas av investerinngsförvaltaren eller underförvaltaren eller av företag som är anslutna till dem. De olika investeringsformerna som beskrivs i dessa investeringsdirektiv kan inkludera produkter som underförvaltaren anser vara strukturerade produkter i den mening att de möjliggör för fonden att indirekt vinna marknadsexponering för aktier, aktiemarknadsindex, branscher och/eller aktieportföljer. Sådana strukturerade produkter har oftast formen av överlåtbara värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument. Ett exempel på en sådan produkt är en kapitalskyddad nollkupongobligation som innehåller ett inbäddat derivat som ger en avkastning länkat till ett aktieindex. I den utsträckning sådana investeringar exponerar fonden för vinsten på något index, kommer detta index att behöva vara tillräckligt diversifierat, representerar en adekvat riktlinje för marknaderna de refererar till, att publiceras på passande sätt och ha godkänts i förväg av Centralbanken. Sådana strukturerade produkter kommer först och främst att vara begränsade till tillgångar noterade eller handlade med på en av de reglerade marknaderna som beskrivs i bilaga 2 eller om ej listad begränsas till 10 procent av fondens nettotillgångar, och ska vara förenliga med Centralbankens krav. Med undantag av godkända investeringar i ej noterade värdepapper och öppna kollektiva investeringsfonder, kommer investeringar att göras i reglerade marknader som beskrivs i bilaga 2 i prospektet. Fonden kan också delta i repotransaktioner och värdepapperslån för investeringssyften om inte annat följer av Centralbankens riktlinjer. Användning av finansiella derivatinstrument Fonden kan delta i transaktioner med derivatinstrument i de fall transaktionerna har investeringssyften eller för effektiv förvaltning av fondportföljen. Termen "effektiv portföljförvaltning" refererar till de transaktioner man deltar i med syftet att reducera risker, reducera kostnader eller generera ytterligare kapital för fonden med passande risknivå, hänsyn tagen till fondens riskprofil så som beskrivs i bilagan och i direktivets särskilda bestämmelser. En lista över de reglerade marknader där derivatinstrument kan noteras eller handlas med finns i bilaga 2 i prospektet. Fonden kan även delta i transaktioner med OTC-derivat. 4

5 Som nämnts ovan kan fonden även ingå återköpsavtal/omvända återköpsavtal och aktieutlåningsavtal för investeringsändamål på de villkor och med de begränsningar som anges i centralbankens meddelanden. Investerare bör vara medvetna om att när fonden ingår återköpsavtal/omvända återköpsavtal eller derivatkontrakt (inklusive de som används för valutasäkring som beskrivs närmare nedan) ska driftskostnader och/eller avgifter dras av från intäkterna till fonden. Sådana avgifter och kostnader kan omfatta finansieringskostnader och när det gäller derivat som är noterade på reglerade marknader kan avgifterna och kostnaderna inkludera courtage. Ett av de överväganden som beaktas av delinvesteringsförvaltaren vid val av mäklare och motparter i derivattransaktioner på uppdrag av fonden är att kostnader och/eller avgifter som dras av från intäkterna till fonden ska ske till normala kommersiella priser och de får inte innehålla några dolda intäkter. Sådana direkta eller indirekta kostnader och avgifter ska betalas till den berörda mäklaren eller motparten i derivattransaktionen som, när det gäller derivat som används för aktieklass i valutasäkringsändamål, kan omfatta förvaringsinstitutet eller enheter med anknytning till förvaringsinstitutet. När man gör derivattransaktioner kommer mäklarna eller motparterna för dessa transaktioner att vara kreditinstitut som beskrivs i punkt 2.7 i de allmänna investeringsbegränsningar som anges i bilaga 1 i prospektet och som har ett kreditbetyg om minst A- (enligt uppgift från ett erkänt kreditvärderingsinstitut såsom Standard and Poor s) eller lägre när kreditinstitutets anger initial marginal. Enligt dessa villkor har delinvesteringsförvaltaren full handlingsfrihet i fråga om utnämningen av motparter vid ingående av derivat för att främja fondens investeringsmål och -inriktningar. Det är kanske inte möjligt att i detta tillägg lista på ett heltäckande sätt alla motparter eftersom de, per datumet för utfärdandet av detta tillägg, inte har valts och de kan ändras när som helst. Alla intäkter som genereras genom användningen av derivat för effektiv portföljförvaltning, exklusive direkta och indirekta driftskostnader och avgifter, kommer att återlämnas till fonden. Såsom anges i detta tillägg kan fonden använda vissa derivatinstrument för att investera i finansiella index som ger exponering mot de tillgångsklasser som anges i investeringspolicyn. För ytterligare information i samband med det tidigare nämnda, se avsnittet i prospektet med rubriken Investeringar i finansiella index genom användning av finansiella derivatinstrument. Fonden kan få hävstångseffekt genom användning av finansiella derivatinstrument upp till den högsta gräns som är tillåten enligt centralbanken. Fonden kommer att använda åtagandemetoden för att noggrant mäta, övervaka och hantera hävstångseffekten som skapas med hjälp av derivat. Åtagandemetoden beräknas genom att omvandla derivatpositionen till den motsvarande positionen i den underliggande tillgången baserat på marknadsvärdet på den underliggande tillgången eller marknadsvärdet på kontraktet, så som beskrivs i riskhanteringsprocessen. Priserna på derivatinstrument, terminer och optioner inkluderade, är ytterst rörliga. Betalningar gjorda enligt swap-avtal kan också vara ytterst rörliga. Prisförändringar på termins- och optionskontrakt och betalningar gjorda enligt swap-avtal är ytterst rörliga och påverkas av, bland annat, räntesatser, förändring i utbud och efterfrågan, handel, skatter, valuta- och penningprogram och regeringsriktlinjer, och nationella och internationella politiska och ekonomiska händelser och riktlinjer. Värdena på terminer, optioner och swap-avtal beror också på priset på tillgångarna de består av. Fondens tillgångar är dessutom beroende av den felrisk som ska uppstå på de fondbörser som de handlas på, deras avräkningssystem eller motparter. De finansiella derivatinstrument som fonden kan investera i inkluderar terminer, optioner, olika typer av swappar, swaptioner och terminskontrakt. Säkerhet Vid behov kommer fonden att acceptera säkerheter från sina motparter för att minska motpartsriskexponeringar som genereras med hjälp av OTC-derivatinstrument. Eventuella säkerheter som tas emot av fonden skall bestå av kontantsäkerhet och/eller statliga värdepapper av varierande löptid som uppfyller kraven från centralbanken om icke-kontant säkerhet som kan tas emot av ett 5

6 UCITS. Kontantsäkerhet som tas emot av fonden kan återinvesteras i enlighet med kraven från centralbanken efter beslut av delinvesteringsförvaltaren. I detta avseende kan kontantsäkerhet som mottagits av fonden placeras som inlåning hos berörda kreditinstitut enligt vad som är tillåtet enligt UCITS-förordningarna. I sådana fall skall fonden exponeras för kreditvärdigheten hos det relevanta kreditinstitutet som kontant säkerhet är placerad. Nivån på säkerhet som krävs för att läggas ut kan variera beroende på motparten som fonden handlar med. Värderingsavdragspolicyn för utlagd säkerhet kommer att förhandlas fram utifrån motparterna och kommer att variera beroende på andelsklassen som erhålls av fonden, med beaktande av kreditvärdighet och prisvolatilitet för respektive motpart. Terminer Terminer är kontrakt att köpa eller sälja en standardkvantitet av en särskild tillgång (eller, i vissa fall rätt till kontantavräkning baserat på värdet av en underliggande tillgång, instrument eller index) på ett förbestämt datum och till ett pris som kommits överens om vid en gjord transaktion eller ett byte. Med terminskontrakt kan investerare kurssäkra sig mot marknadsrisker eller vinna exponering mot den underliggande marknaden. Eftersom dessa kontrakt har en daglig marknadsvärdering kan investerare, genom att stänga sin position, undgå sin plikt att köpa eller sälja de underliggande tillgångarna före kontraktets leveransdatum. Att frekvent använda terminer för att uppnå en särskild strategi istället för att använda de underliggande eller relaterade värdepapper eller index, eller branschindex eller aktiekorg resulterar i lägre transaktionskostnader. Fonden kan till exempel använda sig av aktieindex terminer, förutsatt att index möter Centralbankens krav, för att försöka få den generella marknadsrisken att neutraliseras (eller justeras) utifrån portföljförvaltarens synpunkt på en särskild aktie. Optioner Det finns två sorters optioner, sälj- och köpoptioner. Säljoptioner är kontrakt som säljs för ett värde som ger den ena parten (köparen) rätten, men inte skyldigheten, att sälja till den andra parten (säljaren), en specifik kvantitet av en särskild produkt eller finansiellt instrument till ett på förhand bestämt pris. Köpoptioner är liknande kontrakt som säljs till en kurs som ger köparen rätt, men inte skyldighet, att köpa från säljaren av optionen till ett på förhand bestämt pris. Optioner kan också kontantavräknas. Fonden kan vara både säljare och köpare av sälj- och köpoptioner. Fonden kan köpa eller sälja dessa instrument antingen enskilt eller i kombinationer. På så sätt kan fonden utnyttja uppgångar i kursen, samtidigt som den begränsar sin exponering för originalpremien som fonden betalade. Optioner kan också användas för att ta ställning till rörligheten på individuella aktier, aktieportföljer, index och/eller branschindex. Fonden kan till exempel använda en optionsstrategi som kallas "köpt strut" ("straddle"). En "straddle" innebär simultana köp av två optioner till samma lösenpris och till samma förfallodag. Till exempel kan investeringsförvaltaren köpa exponering mot volatilitet genom att köpa en "lång straddle", vilket innebär att köpa en köpoption och en säljoption av samma aktie. Fonden skulle kunna dra fördel av framtida ökningar i marknadsvolatilitet. På liknande sätt kan investeringsförvaltaren sälja exponering mot volatilitet genom att sälja en "straddle", vilket innebär att sälja en köpoption och en säljoption av samma aktie. Fonden skulle kunna dra fördel av framtida nedgångar i marknadsvolatilitet. Aktie/Aktieindex/Branschswappar och CFD-kontrakt En swap är ett avtal som förhandlas fram mellan två parter för ett utbyte med vinsten på en referensräntesats som fast eller rörlig penningmarknadsränta, för vinsten på en enskild aktie, aktieportföljer, index eller branschindex. Till exempel kan enskilda aktieswappar tillåta en positionsvy på prisrörelsen av en enskild aktie. De kan användas för att uttrycka både positiva och negativa syner på akiter (genom att skapa en syntetisk kort position). Aktieindex eller akiteswapar kan användas för att tillåta den generella marknadsrisken att neutraliseras (eller justeras) från investeringsförvaltarens syn på en särskild aktie, förutsatt att index möter Centralbankens krav. Aktie, aktieindex och aktieswap kan användas antingen enskilt eller i kombinationer. Ett CFD-kontrakt är ett sorts derivatkontrakt som tillåter fonden att uppnå exponering mot en underliggande tillgång på en syntetisk grund, utan behov av att äga den underliggande tillgången. Till skillnad från terminskontrakt, har CFD-kontrakt inget bestämt förfallodatum eller kontraktstorlek och 6

7 handlas vanligtvis på OTC-marknaden (over-the-counter). CFD-kontrakt används på samma sätt som swappar enligt beskrivningen ovan och hänvisning sker till enskilda aktier, index eller branscher, förutsatt att index möter Centralbankens krav. Valutaterminskontrakt En valutatermin låser in priset för vilket ett index eller en tillgång kan köpas eller säljas på ett framtida datum. I valutaterminskontrakt är parterna skyldiga att köpa eller sälja valutan till ett förutbestämt pris, en förutbestämd kvantitet och ett förutbestämt datum. Valutaterminskontrakt kan användas för att kurssäkra en valutaexponering tillbaka till basvalutan. De kan också användas för att ändra valutasammansättningen på hela eller delar av fonden utan att nödvändigtvis kurssäkra tillbaka till basvalutan. Kurssäkring av valuta kan användas för att kurssäkra andelsklasser i andra valutor än fondens basvaluta. Se Kurssäkring av andelsklass nedan. Innan bolaget investerar i ett finansiellt derivatinstrument ska de lämna in en riskförvaltningsrapport till Centralbanken med avseende på fonden och bolaget får bara använda de finansiella derivatinstrument som inkluderas i rapporten från Centralbanken. Bolaget ska, på begäran, tillhandahålla ytterligare information till andelsägare i förhållande till de riskförvaltningsmetoder som används, inkluderat de kvantitativa gränser som satts och all eventuell riskutveckling och karakteristisk avkastning för de huvudsakliga investeringskategorier i de finansiella derivatinstrumenten. Placeringsbegränsningar De generella placeringsbegränsningar som anges i bilaga 1 i prospektet skall gälla. Styrelsen kan från tid till annan förelägga ytterliggare placeringsbegränsningar som ska vara förenliga med eller ligga i andelsägarnas intresse, för att följa lagar och regler i de länder där andelsägarna finns. Riskfaktorer De generella riskfaktorer som anges i bilaga 9 i prospektet skall gälla. Kurssäkring av andelsklass Klass Ap euro, Klass Ap euro, Klass B1p euro, Klass B2p euro, Klass B3p euro, Klass B4p euro, Klass S euro, Klass Sp euro, Klass Ap USdollar, Klass Ap US-dollar, Klass B1p US-dollar, Klass B2p US-dollar, Klass B3p US-dollar, Klass B4p US-dollar, Klass S US-dollar och Klass Sp USdollar, Klass Ap Schweiziska franc, Klass B1p schweiziska franc och Klass B2p schweiziska franc (individuellt en Kurssäkrad andelsklass, kollektivt den Kurssäkrade andelsklassen ) nämns i en annan valuta än basvalutan, nämligen euro, US-dollar eller den schweiziska franc.. Styrelsen avser att kurssäkra valutaexponeringen för de kurssäkrade andelsklasserna mot euro, US-dollar eller den schweiziska franc. Styrelsen avser att kurssäkra dessa valutaexponeringar, men en lyckad kurssäkringsstrategi som dämpar risken exakt kan inte garanteras. Finansiella instrument som används för implementering av sådana strategier med respekt för en eller flera klasser ska vara tillgångar/skulder i delfonden som helhet med kommer att vara bidragande till de/-n relevanta klassen/-erna och vinster/förluster på och kostnaderna för de relevanta finansiella instrumenten kommer att tillfalla enbart den relevanta klassen. En valutaexponering i en klass kan inte kombineras med eller uppvägas av en i en annan klass. I den utsträckning som kurssäkring är framgångsrik kommer vinsten i den relevanta klassen troligtvis att röra sig i linje med vinsten på den underliggande tillgången i basvalutan och investerare i en kurssäkrad klass tjänar inte på om klassens valuta faller mot basvalutan och/eller mot valutan i vilken tillgångarna i delfonden är noterade. Valutaexponeringen för tillgångarna i en klass kan inte tilldelas andra klasser. Även om delfonden inte ämnar överkurssäkra eller underkurssäkra positioner, kan överkurssäkring och underkurssäkring uppkomma till följd av faktorer som ligger utanför delfondens kontroll. Delfonden kommer inte att tillåta 7

8 över kurssäkrade positioner att överstiga 105 procent av substansvärdet på en kurssäkrad klass. Kurssäkrade positioner kommer att ses över för att försäkra att över-kurssäkrade positioner inte överstiger 105 procent av substansvärdet på en kurssäkrad klass. Denna översikt kommer att inkorporera en process för att säkra att positioner som materiellt överstiger 100 procent inte rullas vidare från månad till månad. Aktieutdelningspolicy Andelsklasserna som anges i euro, US-dollar och schweiziska franc är ackumulerings och är utan någon rätt till utdelning. Nettointäkten för varje andelsklass ska behållas inom fonden och kommer att reflekteras i värdet för relevant andelsklass.. Klass Ap Sterling, Klass B1p Sterling, Klass B2p Sterling, Klass B3p Sterling, Klass B4p Sterling, Klass S Sterling och Klass Sp Sterling är återinvesterings för vilka styrelsen avser att betala en kvartalsvis utdelning ur berörd fond där vinsterna är hänförliga till relevant andelsklass. Sådan utdelning förväntas betalas och återinvesteras inom två månader från utgången av fondens räkenskapsår och betalas och återinvesteras i enlighet med riktlinjerna i del 5 i prospektet. Klass B3p Sterling Avkastnings är avkastnings för vilka styrelsen avser att betala en kvartalsvis utdelning ur berörd fond där vinsterna är hänförliga till Klass B3p Sterling Avkastnings. Andelsutdelning förväntas betalas ut inom 20 dagar från utgången av varje intäktsfördelningsperiod som listas nedan och kommer att betalas med banköverföring till andelsägarna av Klass B3p Sterling Avkastnings och på deras bekostnad och risktagande. Följande inkomstallokeringsperiod gäller för fonden: 1 november - 31 januari 1 februari - 30 april 1 maj - 31 juli 1 augusti - 31 oktober VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE KÖP OCH ÅTERKÖP Inledande erbjudandeperiod Fr.o.m. kl den 18 november 2008 till kl den 27 augusti 2015 för Klass B3p euro, Klass B3p US-dollar, Klass B4p US-dollar, Klass Sp Sterling, Klass Sp euro and Klass Sp US-dollar och 9.00 den 18 februari 2014 till den 27 augusti 2015 om Klass B1p schweiziska franc. Styrelsen kan förkorta eller förlänga den inledande erbjudandeperioden för varje andelsklass och i såfall ska Centralbanken informeras. Efter den inledande erbjudandeperioden för varje klass, kommer na fortsättningsvis vara tillgängliga för teckning. Den inledande erbjudandeperioden kan förkortas eller förlängas för varje andelsklass av styrelsen, och i såfall ska Centralbanken meddelas. Efter den inledande erbjudandeperioden för varje klass, kommer na fortsättningsvis vara tillgängliga för teckning. Första emmissionskurs 1 för andelsklasser i euro. 1 för andelsklasser i Sterling. 1$ för andelsklasser i US-dollar. 8

9 1CHF för andelsklasser i schweiziska franc. Basvaluta Lånegränser Affärsdag Handelsdag Sterling. 10 procent av fondens substansvärde som beskrivs under "In- och utlåningskapacitet" i del 1 i prospektet. Fondens hävstångseffekt uppnås genom användningen av finansiella derivatinstrument upp till Centralbankens tillåtna maxgräns. Sådan dag då banker i Dublin är öppna för vanliga affärer förutom en lördag eller söndag och/eller sådan dag som styrelsen med godkännande av förvaringsinstitutet bestämt. Sådan affärsdag för fonden och/eller sådan/-a dag/-ar som styrelsen kan fastställa från tid till annan med godkännande av förvaringsinstitutet och som i förväg meddelas alla andelsägare eller andelsägare i berörd fond förutsatt att det finns minst en handelsdag per fjortondagarsperiod för varje fond. Andelsklasser Preliminär avgift Lägsta Lägsta Lägsta inledande Extra innehav teckning teckning Klass Ap Euro Ingen Klass Ap Sterling Ingen Klass Ap US-dollar Ingen $ $ $ Klass Ap Schweiziska franc Ingen CHF CHF CHF Klass B1p Euro 4 % Klass B1p Sterling 4 % Klass B1p US Dollar 4 % $ $ $ Klass B1p Schweiziska franc 4 % CHF CHF CHF Klass B2p Euro Ingen Klass B2p Sterling Ingen Klass B2p US Dollar Ingen $ $ $ Klass B2p Schweiziska franc Ingen CHF CHF CHF Klass B3p Euro Ingen Klass B3p Sterling Ingen Klass B3p US Dollar 4 % $ $ $ Klass B4p 9

10 Euro 4 % Klass B4p Sterling 4 % Klass B4p US Dollar 4 % $ $ $ Klass S Euro Ingen Ingen Ingen Inget Klass S Sterling Ingen Ingen Ingen Inget Klass S Sterling Ingen Ingen Ingen Inget Klass Sp Euro Ingen Ingen Ingen Inget Klass Sp Sterling Ingen Ingen Ingen Inget Klass Sp Sterling Ingen Ingen Ingen Inget Andelsklass B1p-aktier är avsedda för spridning i vissa länder genom distributörer, plattformar och andra mellanliggande enheter som har skilda avgiftsarrangemang med sina kunder. Enligt stiftelseurkunden har styrelsen absolut befogenhet att helt eller delvis acceptera eller neka ansökan om att teckna. Styrelsen kan stänga vissa eller alla andelsklasser i fonden för teckning för befintliga och/eller nya andelsägare om tillgångarna som kan tillskrivas fonden ligger på en nivå där styrelsen anser att om nivån blir högre så ligger det inte i andelsägarnas bästa intresse att acceptera ytterligare teckning exempelvis då storleken på fonden kan göra det svårt för underförvaltaren att uppnå investeringsmålet. Styrelsen kan senare åter öppna vissa eller alla andelsklasser i fonden för ytterligare teckning för befintliga och/eller nya andelsägare när de anser det lämpligt och processen att stänga och eventuellt åter öppna fonden kan därefter upprepas från tid till annan när styrelsen anser det lämpligt. Andelsägare kan ta reda på om en andelsklass är stängd eller öppen och om de andelsklasserna är öppna för befintliga och/eller nya andelsägare genom att kontakta administratören. En stängning av andelsklasser för ny teckning bland befintliga och/eller nya andelsägare kommer inte att påverka andelsägarnas rätt till inlösen. Styrelsen kan för varje relevant andelsklass avstå sådan preliminär avgift, lägsta inledande teckning, lägsta innehav och lägsta extra teckningssumma efter deras eget gottfinnande och kan särskilja sökanden därefter. Klass S Euro, Klass S Sterling, Klass S US-dollar, Klass Sp Euro, Klass Sp Sterling and Klass Sp US-dollar är endast tillgängliga för investerare som har gått in i en separat investering rådgivande uppdrag med Insight eller dess dotterbolag eller närstående företag. Senaste handelstidpunkt Avstämningsdag (irländsk tid) på varje handelsdag. Avräknade fonder måste mottas och accepteras av administratören senast den tredje affärsdagen efter handelsdagen om inget annat har godkänts av styrelsen. Vid inlösen betalas avkastning vanligtvis genom banköverföring till ett särskilt konto på andelsägarens risk och bekostnad på den tredje affärsdagen efter handelsdagen (i vilken händelse inte senare än 10 affärsdagar) efter mottagande av relevant signerat inlösen dokumentation. 10

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC. Ett Andra tillägg till Prospektet

ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC. Ett Andra tillägg till Prospektet ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC Ett Andra tillägg till Prospektet Detta Andra tillägg ska läsas i kombination med och utgör en del av prospektet för Absolute Insight Funds plc ( Bolaget ) daterat den 17 februari

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

GMM Global Asset Management AB

GMM Global Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR GMM Global Asset Management AB INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Investeringsstrategi 4 3. Investeringsprocess 5 4. Restriktioner 5 5. Riskkontroll 6 6. Förvaltare 7 7. Fondbolaget

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag.

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Castellum AB:s (publ) Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH MED DEM SAMMANHÄNGANDE RISKER

INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH MED DEM SAMMANHÄNGANDE RISKER 12.03.2012 1. INFORMATION OM RISKER, VILKA HÄNFÖR SIG TILL FINANSIELLA INSTRUMENT Till placeringsverksamheten förknippas alltid en ekonomisk risk. Avkastningen kan utebli och kunden kan till och med förlora

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR som emitterats av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (bildat i enlighet med lagstiftningen

Läs mer