Informationsbroschyr Folksam Fond AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbroschyr Folksam Fond AB"

Transkript

1 Informationsbroschyr Folksam Fond AB kpa etisk Aktiefond kpa etisk Blandfond 1 kpa etisk Blandfond 2 kpa etisk Räntefond observera Denna information ska kompletteras med fondbestämmelse för att utgöra en komplett Informationsbroschyr.

2 innehåll Fonder förvaltade av Folksam Fond AB (publ) 3 Fondbolaget 3 Finansinspektionens tillstånd att utöva verksamhet 3 Fondbolagets adress 3 Vad är en investeringsfond? 3 Fondandelarnas rättsliga karaktär 3 Förvaringsinstitut 3 Andelsägarregister 3 Köp av fondandelar 4 Försäljning/fondbyte av fondandelar 4 Dagligt andelsvärde/kurs/nav 4 Avgifter 4 Övriga kostnader 4 Aktuella förvaltningsavgifter år: 4 Fondernas bankgirokonton 4 Våra fonders resultat och utveckling 5 Fondens karaktär och mål 5 Placeringsinriktning 5 Etiska placeringskriterier och extern bolagsstyrningspolicy för våra fonder 5 Kortfattad beskrivning av KPA:s etiska placeringskriterier 5 KPAs etiska placeringskriterier 6 Våra fonder och dess riskprofi l 6 Upphörande och överlåtelse av fondverksamheten 7 2 / 8

3 Folksam Fond AB (publ) är ett bolag inom Folksam som har till uppgift att förvalta fondsparande i Folksam. Förvaltningen sker enligt de regler som lagstiftaren, Finansinspektionen och bolaget ställt upp. Reglerna återges i denna broschyr. Här ges beskrivning av reglerna för placering, utdelning, beräkning av andelars värde, köp och försäljning av andelar, förvaltningskostnader, fondbolagets ansvar och annan information som det är angeläget för dig att känna till. Aktuell information om resultat och placeringar ges i vår årsberättelse, halvårsredogörelse samt via Internet, och se. Vill du veta mer kontakta Folksam och/eller KPA. fonder förvaltade av folksam fond ab (publ) KPA Etisk Aktiefond KPA Etisk Blandfond 1 KPA Etisk Blandfond 2 KPA Etisk Räntefond Folksams Aktiefond Asien Folksams Aktiefond Europa Folksams Aktiefond Japan Folksams Aktiefond Sverige Folksams Aktiefond USA Folksams Framtidsfond Folksams Förvaltningsfond Folksams Globala Aktiefond Folksams Idrottsfond Folksams Obligationsfond Folksams Penningmarknadsfond (Se separat informationsbroschyr). Folksams Tjänstemannafond Sverige Folksams Tjänstemannafond Obligation Folksams Tjänstemannafond Världen (Se separat informationsbroschyr). Förenade Liv Sverigefond Förenade Liv Obligationsfond Förenade Liv Världenfond (Se separat informationsbroschyr). KPA Likviditetsreservfond (Se separat informationsbroschyr). fondbolaget Folksam Fond AB (publ), nedan kallat Fondbolaget, Stockholm, är ett svenskt aktiebolag. Aktiekapitalet uppgår till kr. Fondbolaget ägs till 90,2 % av Folksam ömsesidig sakförsäkring, 7 % av KPA Pension AB och till 2,8 % av Folksam ömsesidig livförsäkring. Fondbolaget har givit uppdrag till Swedbank Robur Kapitalförvaltning AB att förvalta bolagets fonder. finansinspektionens tillstånd att utöva verksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. fondbolagets adress Folksam Fond AB Stockholm Telefon växel: Fax: Kundservice KPA: vad är en investeringsfond? Fondernas verksamhet regleras i lagen (2004:46) om Investeringsfonder. Varje fond har särskilda fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som bland annat anger hur fondens medel ska placeras. En investeringsfond är en i värdepapper placerad förmögenhet som ägs gemensamt av de som gjort insättningar i fonden, fondandelsägarna. Fonden förvaltas av ett fondbolag. Fonden som sådan är ingen juridisk person och har därför varken egna rättigheter eller skyldigheter. Det är istället Fondbolaget som företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör fonden. Fonden är emellertid ett självständigt skattesubjekt. fondandelarnas rättsliga karaktär Andelarna i en investeringsfond är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Därutöver medför innehavet inga rättigheter, till exempel infl y- tande i fondens skötsel, om inte annat anges i fondbestämmelserna. Fondbolagets investeringsfonder innehåller inte något sådant undantag. Fondandelar knutna till direkt fondsparande kan säljas, pantsättas och överlåtas. förvaringsinstitut En fonds tillgångar ska förvaras i ett för Fondbolaget fristående förvaringsinstitut. Förvaringsinstitut är Swedbank AB (publ), Stockholm. andelsägarregister Fondbolaget för register över samtliga andelsägare och antalet andelar de innehar i respektive fond. Köp och försäljning av andelar bekräftas skriftligen om inte annat avtalats. Vid regelbundet sparande via Autogiro och vid utdelning i 3 / 8

4 fonderna skickas ingen bekräftelse. Per halv- och helårsskiften skickas ett periodbesked innehållande innehav samt transaktioner. På helårskontoutdraget informeras även andelsägaren om de kostnader som är hänförliga till fondsparandet. Kontoutdraget utgör också deklarationsunderlag. köp av fondandelar Köp av fondandelar kan ske varje dag fonden är öppen för handel. Genom insättning på konto tillhörande fonden erhålls den dagskurs då insättningen fi nns tillgänglig på fondens konto. Uppgift om fondens kontonummer lämnas hos kundservice på telefon Se även nedanstående tabell. Vid inbetalning till fonden är det viktigt att ni anger era personuppgifter för att undvika att investeringen försenas eller inte blir korrekt registrerad på ert innehavskonto. Köp kan ej limiteras och får endast återkallas om fondbolaget medger det. försäljning/fondbyte av fondandelar Kan ske varje dag då fonden är öppen för handel. Se respektive fonds fondbestämmelser för exakt tidpunkt försäljningsordern måste vara inne för att få samma dags kurs. Inkommer ordern efter den tidpunkten, erhålls kurs som sätts nästa dag fonden är öppen för handel. Uppdrag om försäljning eller fondbyte ska se skriftligt, antingen genom brev eller till fax , eller genom den internettjänst KPA från tid till annan kan erbjuda. Begäran om försäljning/fondbyte kan ej limiteras och får endast återkallas om fondbolaget medger det. Om, vid kunds försäljning av fondandel, likvida medel behöver anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar, ska sådan försäljning ske och kunds försäljning av fondandel verkställas så snart som möjligt. Skulle, i denna situation, fondens försäljning av tillgångar väsentligt missgynna övriga andelsägares intresse, får bolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Köp och försäljning av fondandelar ska ske till en kurs som är okänd vid tidpunkten för begäran. dagligt andelsvärde/kurs/nav Våra fonder värderas varje dag de är öppna för handel. En preliminär kurs skickas till media varje handelsdag. Den preliminära kursen kan avvika från slutgiltig kurs. Information om slutgiltig kurs kan fås hos fondbolaget på telefon avgifter Avgifter för köp och försäljning av fondandelar utgår inte. För förvaltning av fonden utgår en avgift om högst 1,5 procent per år av fondförmögenheten. Se aktuella förvaltningsavgifter i nedanstående tabell. Förvaltningsavgiften ska täcka fondbolagets kostnader för att förvalta fonden. Exempel på sådana kostnader är förvaltning, analys, informationssystem, personal, marknadsföring, administration, Finansinspektionens tillsynsavgift, kostnad för revision, kostnad för Förvaringsinstitutets tillsyn och förvaring av tillgångar. Vidare kostnader för information till andelsägarna i fonden. Uppgift om erlagda avgifter till fondbolaget går att fi nna i respektive fonds årsberättelse. övriga kostnader Våra fonder belastas med övriga kostnader förutom den ovan beskrivna förvaltningsavgiften. De kostnaderna är hänförliga till fondens egna värdepappersaffärer. Då man säljer och köper värdepapper får man betala en sedvanlig avgift så kallad courtage till motparten, läs aktiemäklare och bank för att denne genomför affären. Denna kostnad tillfaller inte fondbolaget eller något närstående bolag till Folksam. Utöver själva courtaget förekommer även stämpelskatter, utländska kupongskatter, utländska avgifter, kostnader för valutaväxlingar och andra transaktionskostnader. Den här typen av kostnad är inte lika från år till år utan den är helt beroende av vilken omsättning förvaltaren har på värdepappersaffärer för fondens räkning. Viktigt att notera är att vi pressar priset hos de aktörer vi gör affärer genom, vilket vi kan göra då vi sammantaget är en stor aktör på den fi nansiella marknaden. aktuella förvaltningsavgifter KPA Etisk Aktiefond 0,4%/år KPA Etisk Blandfond 1 0,4%/år KPA Etisk Blandfond 2 0,4%/år KPA Etisk Räntefond 0,4%/år fondernas bankgirokonton Vid direkt inbetalning till någon av våra fonder ber vi er att vara noggrann med att ange fullständiga personuppgifter som personnummer, namn och adress. Detta för att er investering ska kunna registreras på ett snabbt och korrekt sätt. Fondnamn Bankgiro KPA Etisk Aktiefond KPA Etisk Blandfond KPA Etisk Blandfond KPA Etisk Räntefond / 8

5 våra fonders resultat och utveckling I respektive fonds helårsrapport fi nner du de senaste verksamhetsårens resultat och utveckling. fondens karaktär och mål I fondbestämmelserna anges vilken karaktär och vilket mål fonden har samt risknivå. I avsnittet Våra fonder och dess riskprofi l nedan beskrivs närmare den riskprofi l varje fond har. placeringsinriktning För att garantera en tillräcklig riskspridning i fonderna fi nns vissa regler i lagen. Begränsningarna förhindrar bland annat att alltför stor del av fondens förmögenhet placeras i värdepapper som givits ut av samma utgivare eller i andra investeringsfonder. Fonden får överhuvud taget inte, utan Finansinspektionens tillstånd, placera i fonder som förvaltas av samma fondbolag eller på liknande sätt kan anses närstående. Placeringsinriktningen ska vara bred. Investeringar ska göras i fl era branscher, bolag, låntagare och i de fall det är tillåtet i fl era länder. Tillåtna tillgångsslag är: fondpapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument, fondandelar och konto hos kreditinstitut. Hur använder vi oss av derivatinstrument i våra fonder? I syfte att effektivisera fondens förvaltning får Fondbolaget för fondens räkning handla med såväl noterade som onoterade (OTC) options- och terminskontrakt. Handeln ska syfta till att skydda värdet av fondens tillgångar mot kurs- och valutarisker eller innefatta kostnadsbesparande åtgärder i syfte att upprätthålla fondens placeringsinriktning. Handeln ska ske integrerat med övriga placeringar och efter en gemensam placeringsstrategi. Omfattningen av handeln ska vara begränsad. Sådana avtal får ingås om handeln är föremål för clearingverksamhet hos en clearingorganisation som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Motsvarande avtal får också ingås med värdepappersinstitut eller utländskt fi nansiellt institut som får ingå sådana avtal och som står under tillsyn avseende sin värdepappersrörelse av myndighet eller annat behörigt organ under förutsättning att institutet är allmänt erkänt på marknaden och avtalet ingås på villkor som är sedvanliga för marknaden. För handel med optioner och terminskontrakt gäller härutöver följande: Fonden får inte genom utnyttjande av sådana fi nansiella instrument avvika eller efter lösen eller motsvarande komma att avvika från placeringsbestämmelserna i lagen om investeringsfonder eller den i fondbestämmelserna för fonderna angivna placeringsinriktningen. Fonden får inte utfärda köpoptioner avseende fondpapper, eller sälja fondpapper på termin, i större omfattning än vad som motsvarar det faktiska totala innehavet av sådana fondpapper. Det totala anskaffningsvärdet (erlagda premier) för optioner får inte överstiga 10 procent av fondförmögenheten. Fondens tillgångar får valutasäkras genom köp eller försäljning av valuta på termin eller förvärv av köpeller säljoptioner avseende valuta. Värdepapperslån motsvarande högst 20 procent av fondförmögenheten får ges från fonden med betryggande säkerhet på för branschen sedvanliga villkor till eller via värdepappersinstitut eller utländskt finansiellt institut som står under tillsyn avseende sin värdepappersrörelse av myndighet eller annat behörigt organ under förutsättning att institutet är allmänt erkänt på marknaden och avtalet ingås på villkor som är sedvanliga för marknaden. Det högsta totala säkerhetskrav som fonden inte får överskrida med anledning av handel med optioner, terminskontrakt och värdepapperslån, får vid varje tillfälle uppgå till högst 10 procent av fondförmögenheten. etiska placeringskriterier och extern bolagsstyrningspolicy för våra fonder Våra investeringsfonder ska tillämpa de etiska placeringskriterier och policyn för den externa bolagsstyrningen som fastställts för KPA. I fondernas årsberättelse och halvårsredogörelse fi nns en beskrivning av våra etiska placeringskriterier samt vår externa bolagsstyrningspolicy. Mer information fi nns även att hitta på vår hemsida kortfattad beskrivning av kpa:s etiska placeringskriterier I februari 1998 beslöt KPA att företaget aktivt ska arbeta för en bättre framtid för människa och miljö. Arbetet bygger på Agenda 21, det dokument från världskonferensen i Rio de Janeiro 1992, som FNs medlemsländer har skrivit under. Vår insats och program för att ta ett samhällsansvar kallas Vårt Ansvar. Det handlar kortfattat om att vi i vår verksamhet inte enbart utgår från ett företagsekonomiskt perspektiv, utan vidgar detta till ett bredare synsätt som innebär ett helhetsansvar för ekonomi, människa 5 / 8

6 och miljö. Idag och för kommande generationer. För att åstadkomma detta har vi skapat riktlinjer inom områden som miljö, kapitalplaceringar och extern bolagsstyrning. kpa:s etiska placeringskriterier Miljö KPA investerar i företagsgrupper som aktivt arbetar med att reducera sin negativa påverkan på miljö. Energisektorn har en beydande miljöpåverkan. Därför investerar KPA endast i energibolag som får vårt högsta miljöbetyg. De ska även fi nnas med på Dow Jones Sustainability Index World, ett av världens ledande index som värderar företagens arbete med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Mänskliga rättigheter och korruption KPA ska genom sina placeringar aktivt påverka företag i relevanta branscher och regioner att systematiskt arbeta med grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda. Med mänskliga rättigheter fokuserar vi främst på hur det ser ut inom företagens portar, det vill säga vilka arbetsförhållanden som råder. Vi utgår från ILOs konventioner, FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och OECDs etiska riktlinjer för multinationella företag. Frågorna rör bland annat hälsa, säkerhet, jämställdhet, barnarbete och kollektiv förhandlingsrätt. KPA ska även genom sina placeringar aktivt påverka företag att systematiskt förebygga alla former av mutor och bestickning i sina affärsrelationer. Vapen KPA investerar inte i företagsgrupper som producerar vapen. Med vapen avser vi produkter med ändamålet att döda, stympa eller ödelägga och som säljs till militära användare. Här ingår också produkter som används som plattform för vapen och militära strategiska produkter. Hälsa Hälsa är ett stort och vitt begrepp. Vi har valt att inrikta oss på tre områden som påverkar människors hälsa och välmående. Dessa är alkohol, tobak och spel. Vi vill betona att våra kriterier berör missbruk och inte ett normalt eller måttligt bruk. Vi anser också att det är skillnad på att välja att konsumera en vara och hur man väljer att placera sitt sparkapital. När det gäller spelkriteriet, anser vi att det är skillnad på börsnoterade företag med vinstintressen och ideella organisationer som till exempel säljer lotter för att fi nansiera ungdomsidrotten. Alkohol KPA investerar inte företagsgrupper där någon andel av omsättningen* kommer från produktionen av alkoholhaltiga drycker. Med alkoholhaltiga drycker menar vi drycker som har en högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent. Med produktion av alkoholhaltiga drycker avser vi bryggande av öl, destillation av sprit, produktion av cider och vin, och att blanda och tappa alkoholhaltiga drycker. Tobak KPA investerar inte företagsgrupper där någon andel av omsättningen* kommer från produktion av tobak eller tobaksprodukter. Med produktion av tobak eller tobaksprodukter avser vi ägande av tobaksplantager och produktion av cigaretter, cigarrer, piptobak, snus, tuggtobak samt andra tobaksprodukter. Spel KPA investerar inte företagsgrupper där någon andel av omsättningen* kommer från kommersiell spelverksamhet. Med kommersiell spelverksamhet avser vi kasinon och spelklubbar. Vi inräknar passagerarfartyg, hotell och restauranger samt tillverkning och återförsäljning av automater med spel eller underhållning med vinstmöjligheter. *Med någon del av omsättningen avser vi den siffra som är lägst av 10 miljoner kronor eller 1 procent av rapporterad årsomsättning. I praktikten innebär det dock nolltolerans. Med rapporterad årlig omsättning avser vi årsomsättning rapporterad i senaste årsredovisning utgiven av moderföretaget. Våra fonder och dess riskprofil De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde. Värdetillväxten är bland annat beroende av börsernas, räntornas och valutornas framtida utveckling. Placeringar i fonder som investerar i utvecklings- och tillväxtländer kan medföra ytterligare risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Fondsparandet ska ses på lång sikt, då har du en möjlighet att få en bättre avkastning än traditionellt banksparande. Vi har delat in våra fonder i fem olika riskprofi ler där siffran 1 står för Mycket låg risk och siffran 5 för Mycket hög risk. Indelningen av de fem olika riskprofi lerna bygger på vilken volatilitet fonden har haft. Hög volatilitet motsvarar stora kusförändringar, låg volatilitet visar på låga kursförändringar. Generellt kan man också säga, ju högre volatilitet desto högre förväntad avkastning på lång sikt. 6 / 8

7 KPA Etisk Aktiefond Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond. Målet är att uppnå en långsiktigt god avkastning. Fonden placerar i aktier noterade i Sverige och i utländska aktier. Aktieplaceringarna ska i normalfallet väga jämnt mellan Sverige och övriga världen. Aktieplaceringarna är spridda på olika länder och branscher för att få en god riskspridning. Placeringsstrategin innebär en aktiv förvaltning beträffande såväl fördelningen mellan Sverige och övriga världen som valet av regioner, branscher och enskilda värdepapper. Fonden följer de etiska placeringskriterier som fastställts för KPA. Dessa verkar för mänskliga rättigheter och en bättre framtid för människa och miljö. Fonden har en högre risknivå än en global fond och en lägre risknivå än en ren Sverigefond. Med bakgrund av detta rekommenderar vi en lägsta sparhorisont på 5 år. Se fondens aktuella riskprofi l i fondens årsberättelse eller halvårsredogörelse. KPA Etisk Blandfond 1 Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i både räntor och aktier. Fonden placerar normalt sett 55 procent i räntebärande värdepapper, 10 procent i utländska aktier och 35 procent i aktier noterade i Sverige. Aktieplaceringarna är spridda på olika länder och branscher för att få en god riskspridning. Räntedelen av fonden placeras i räntebärande värdepapper med genomsnittliga löptider på mellan två och 10 år. Målsättningen är att uppnå en långsiktigt god avkastning. Placeringsstrategin innebär en aktiv förvaltning beträffande fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper. Fonden följer de etiska placeringskriterier som fastställts för KPA. Dessa verkar för mänskliga rättigheter och en bättre framtid för människa och miljö. Förvaltaren har en möjlighet att omfördela mellan aktier och räntor, vilket ger möjlighet till god tillväxt och stabilitet samt god riskfördelning. Fonden är en bra basfond att ha i sitt sparande. Då fonden är en blandfond bedömer vi att man bör ha en sparhorisont på minst 3-5 år. Se fondens aktuella riskprofi l i fondens årsberättelse eller halvårsredogörelse. KPA Etisk Blandfond 2 Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i både aktier och räntor. Fonden placerar i normalfallet 1/3 av förmögenheten i räntebärande värdepapper, 1/3 i utländska aktier och 1/3 i aktier noterade i Sverige. Aktieplaceringarna är spridda på olika länder och branscher för att få en god riskspridning. Räntedelen av fonden placeras i räntebärande värdepapper med genomsnittliga löptider på mellan två och 10 år. Målsättningen är att uppnå en långsiktigt god avkastning. Placeringsstrategin innebär en aktiv förvaltning beträffande fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper. Fonden följer de etiska placeringskriterier som fastställts för KPA. Dessa verkar för mänskliga rättigheter och en bättre framtid för människa och miljö. Förvaltaren har en möjlighet att omfördela mellan aktier och räntor, vilket ger möjlighet till god tillväxt och stabilitet samt god riskfördelning. Fonden är en bra basfond att ha i sitt sparande. Då aktiedelen år så pass stor i fonden bedömer vi att man bör ha en sparhorisont på minst 5 år. Se fondens aktuella riskprofi l i fondens årsberättelse eller halvårsredogörelse. KPA Etisk Räntefond Fonden är en aktivt förvaltad kort räntefond. Placeringar sker i svenska räntebärande instrument. Fonden placerar i räntebärande värdepapper såsom statsskuldväxlar, bostadscertifi kat och obligationer med kort löptid, utställda i svenska kronor. Fonden har tillstånd att investera mer än 35 procent av fondens värde i obligationer och andra skuldförbindelser utfärdade av svenska staten. Den genomsnittliga löptiden i fonden får vara högst ett år. Målsättningen är att uppnå en långsiktigt god avkastning. Placeringsstrategin är inriktad på aktiv hantering av ränterisker. Urvalet görs i första hand bland de mest kreditvärdiga låntagarna. Fonden följer de etiska placeringskriterier som fastställts för KPA. Dessa verkar för mänskliga rättigheter och en bättre framtid för människa och miljö. Fonden är till för dig som vill ha en placering med låg risk och få möjlighet till bättre avkastning än ett vanligt banksparande. Vi rekommenderar en sparhorisont på minst ett år. Se fondens aktuella riskprofi l i fondens årsberättelse eller halvårsredogörelse. upphörande och överlåtelse av fondverksamheten Om Fondbolaget förlorat Finansinspektionens tillstånd, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller vill upphöra med förvaltning av en fond ska förvaltningen av denna tillfälligt övertas av förvaringsinstitutet. Detta får sedan överlåta förvaltningen till ett annat fondbolag som godkänts av Finansinspektionen. I annat fall ska investeringsfonden upplösas genom att tillgångarna säljs och nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna. Kungörelse härom ska införas i Post- och Inrikes tidningar och hållas tillgängligt hos förvaringsinstitutet samt Fondbolaget. 7 / 8

8 besöksadress: östgötagatan 90, postadress: stockholm telefon , fax org. nr kundservice , S

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras.

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras. Informationsbroschyr 28 augusti 212 KPA-fonderna Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (28:11)

Läs mer

AB:s fonder 2012-06-15. Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden. Observera! komplett informationsbroschyr.

AB:s fonder 2012-06-15. Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden. Observera! komplett informationsbroschyr. Informationsbroschyr Folksam LO Fond AB:s fonder 2012-06-15 Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden Observera! Denna information ska kompletteras med fondens fondbestämmelser

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Global 85, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

Investerum Basic Value 25 juni 2015 Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064

Investerum Basic Value 25 juni 2015 Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064 Investerum Basic Value 25 juni 2015 Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064 Portföljförvaltningen utförs av Investerum AB 556693-7495 Humlegårdsgatan 20 114 46 Stockholm Ansvarigt Fondbolag ISEC Services

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer