Till Dig som är aktieägare i PA Resources

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Dig som är aktieägare i PA Resources"

Transkript

1 I ett flertal jurisdiktioner, särskilt USA, Kanada, Australien, Japan och Nya Zeeland, finns restriktioner i lag och andra regler avseende distribution av denna broschyr, prospektet och anmälningssedeln, erbjudandet om att teckna konvertibler och teckningen av konvertibler, liksom försäljning eller utbjudande till försäljning av teckningsrätter och konvertibler. Denna broschyr och övriga häri nämnda dokument erhålls under förutsättning att inget av dessa dokument kommer att distribueras i ovan nämnda länder eller i något annat land där det skulle vara förbjudet eller där distribution eller erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Till Dig som är aktieägare i PA Resources Denna broschyr innehåller information i sammandrag avseende PA Resources emission av konvertibler med företräde för aktieägarna. Denna broschyr är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Broschyren är inte avsedd att ersätta prospektet som underlag för ett investeringsbeslut. Fullständiga villkor för erbjudandet samt ytterligare information om PA Resources och de risker som är förenade med en investering i PA Resources finns i prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt har offentliggjorts. Prospektet kan erhållas på eller Frågor kring emissionen besvaras på telefon Sista teckningsdag: Fredagen den 2 januari 2009

2 Sammanfattning av risker relaterade till en investering i PA Resources konvertibler Ett prospekt ska alltid innehålla en detaljerad beskrivning av de riskfaktorer som är förknippade med investeringen. En förkortad version av de riskfaktorer som beskrivs i prospektet presenteras här. För en mer detaljerad beskrivning av riskfaktorerna hänvisas till prospektet. Det föreligger operativa risker och affärsrisker bland annat sådana risker som vanligen förknippas med olje- och gasverksamhet, såsom brand, explosioner, okontrollerade utsläpp av olja, gas eller vatten från oljebrunn, utsläpp av sur gas, brott i pipelines och spill. Vidare påverkas Koncernen av risker relaterade till prisfluktuationer på olja och gas, varierande produktionsnivåer, osäkerhet kring beräkning av reserver, nedgång i reserver, förändringar i långsiktig efterfrågan, konkurrens, ökade kostnader för miljöpåverkan och nedmontering av anläggningar, infrastruktur, tolkning och tvister gällande avtal och licenser, osäkerhet om äganderätt, samgående och förvärv, delat ägande och partnerskap, tillgång till utrustning och personal samt av att prospekterings- och produktionslicenser kan återkallas eller avbrytas. Det föreligger vidare politiska och samhällsrelaterade risker, såsom politisk instabilitet i vissa av de länder där Koncernen bedriver verksamhet samt risker förknippade med olika rättssystem och rättsliga förfaranden, skatte system och korruption. Härutöver kan Koncernen komma att påverkas av finansiella risker såsom risker relaterade till tillgången på likviditet och finansiering, ränte- och valutarisker samt kreditrisker gentemot kunder och andra motparter. Vidare föreligger risker relaterade till de åtgärder som genomförs för att refinansiera det obligationslån som förfaller i januari Det föreligger också risker relaterade till konvertibler, då detta är ett komplext instrument som kan vara olämpligt som placering för vissa kategorier av investerare och som kräver betydande kunskap för att kunna värderas. Konvertibel innehavarna har begränsat skydd mot utspädning, det finns ingen etablerad handel för konvertiblerna och det finns inga garantier för att en likvid handel i konvertiblerna kommer att etableras. Om konvertiblerna omsätts efter utgivande kan de komma att handlas under emissionskurs. Konvertibelinnehavarna är vidare utsatta för risk att börskursen för PA Resources aktie fluktuerar och sjunkande kurser på PA Resources aktie kan komma att medföra negativa effekter på konvertiblernas marknadsvärde. Vidare är varken teckningsförbindelser eller emissionsgarantierna, sammantaget motsvarande cirka 64 procent av konvertibelemissionen, säkerställda.

3 Innehåll Vad är en konvertibel? Skillnaden mellan konvertibler och aktier Hur värderas en konvertibel? PA Resources konvertibel Teckning av konvertibler Frågor och svar Viktiga datum Handel med teckningsrätter: december 2008 Teckningstid: 15 december januari 2009 Till Dig som är aktieägare i PA Resources

4 Till Dig som är aktieägare i PA Resources

5 Vad är en konvertibel? En konvertibel är ett skuldebrev utgivet av ett företag och används som en alternativ finansieringslösning för företaget. Att investera i en konvertibel innebär att Du lånar ut pengar till företaget. Du erhåller en årlig ränta från företaget på de utlånade pengarna. Konvertibeln ger Dig möjlighet att välja om Du vill byta (konvertera) Ditt lån till aktier under konvertibelns löptid eller om Du vill att företaget ska betala tillbaka de utlånade pengarna vid löptidens slut. Utlånat belopp Ränta plus möjlighet att konvertera till en aktie eller ränta plus återbetalning av utlånat belopp Konvertibelinnehavare Utlånat belopp Ränta plus återbetalning av utlånat belopp Långivare Betalt belopp Aktie Aktieägare Företag Investerare Skillnaden mellan konvertibler och aktier 1 Konvertibler kan konverteras till aktier. 2 En fast ränta på det utlånade beloppet erhålls istället för eventuell utdelning på aktier. 3 Vid en eventuell konkurs har ägaren av en konvertibel företräde framför aktieägarna till bolagets tillgångar. Vid en konkurs kan dock även konvertibel innehavaren förlora hela eller delar av det utlånade beloppet. 4 Risken vid en investering i konvertibler är lägre än vid en investering i aktier då innehavaren av konvertibeln får tillbaka det utlånade beloppet plus ränta om inte konvertering sker. Till Dig som är aktieägare i PA Resources 5

6 Hur värderas en konvertibel? En konvertibel består i sin enklaste form av en obligationsdel och en optionsdel. Tillsammans bildar de en konvertibel. När Du som aktieägare ska ta ställning till om Du vill teckna konvertibler eller inte, bör Du utvärdera dels lånedelen dvs obligationen, dels optionen att konvertera till aktier. Dessa två delar värderas på olika sätt: Obligationen Obligationens värde bestäms av konvertibelräntan i förhållande till det avkastningskrav som långivaren kräver av låntagaren. I det fall avkastningskravet är större än konvertibelräntan blir värdet lägre och vice versa. + Optionen = Optionens värde bestäms av återstående löptid, konverteringskursen, aktiens aktuella kurs, eventuell aktieutdelning, kursrörligheten (volatiliteten) i aktien samt den allmänna räntenivån. Lång löptid, hög volatilitet, låg konverteringskurs i förhållande till aktiens börskurs, låga aktieutdelningar samt låg allmän räntenivå ökar värdet på optionen och vice versa. Konvertibeln Ett räntebärande värdepapper med viss löptid där man också erhåller en option, vilken ger innehavaren möjlighet att ta del av en kursuppgång i aktien men med ett skydd mot en kursnedgång. 6 Till Dig som är aktieägare i PA Resources

7 PA Resources konvertibel De som på avstämningsdagen den 11 december 2008 är registrerade som aktieägare i PA Resources äger företrädesrätt att teckna konvertibler till ett nominellt belopp om 16 kronor (svenska). Konvertiblerna ger Dig en fast årlig ränta på 11 procent. Utbetalningen av ränta sker den 15 januari varje år. Första gången den 15 januari 2010 och sista gången den 15 januari Du har möjlighet att under tiden från och med den 1 september till och med den 30 september varje år konvertera till aktier. Första gången under tiden från och med den 1 september till och med den 30 september Sista dag för konvertering är den 30 september PA Resources avser notera konvertiblerna på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm, vilket beräknas ske omkring den 15 januari Se vidare Frågor och svar på sidan 11 för information om notering av konvertiblerna i Norge. Exempel: Antag att Du äger aktier i PA Resources. Du får då teckningsrätter och väljer att teckna för samtliga. Eftersom det krävs två teckningsrätter för att teckna en konvertibel kan Du teckna 500 konvertibler. Låt oss anta att Du har tecknat 500 konvertibler för 16 kronor per styck, vilket motsvarar kronor. Din ränta på konvertiblerna är konstant och uppgår till 11 procent årligen under löptiden. Låt oss vidare anta att Du väntar med att besluta om Du ska konvertera till aktier till den sista konverteringsdagen den 30 september Exempel: Investering i konvertibler Aktiekurs september kronor 15 kronor 30 kronor Är det förmånligt att konvertera? Nej, Du väljer återbetalning av lånet Nej, Du väljer återbetalning av lånet Ja, Du väljer att konvertera till aktier Investeringsbelopp Konvertibelräntor ) Värdeförändring om Du byter till aktier Summa avkastning och värde för konvertibeln Motsvarande aktievärde (500 aktier) ) Ränta för 2013 utgår ej om konverteringen sker under perioden 1 30 september Om aktiens värde är högre än konverteringskursen på 16 kronor väljer Du att konvertera till aktier i PA Resources och därmed ta del i aktiens kursuppgång. Om aktiekursen 2013 till exempel uppgår till 30 kronor tjänar Du, enligt ovan, kronor på Din investering. Om aktiens värde är lägre än konverteringskursen väljer Du istället att få tillbaka det utlånade beloppet samt ränta. Exemplet ovan är förenklat och tar inte hänsyn till kostnader för lånefinansiering eller skatte- eller transaktionskostnader, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper. Inte heller tas hänsyn till alternativkostnaden för investeringen det vill säga den avkastning Du kunde ha fått genom att istället haft pengarna på exempelvis ett bankkonto eller ränta på ränta effekter. Till Dig som är aktieägare i PA Resources 7

8 Teckning av konvertibler Villkor i korthet Du får en teckningsrätt för varje aktie Du ägde på avstämningsdagen. För teckning av en konvertibel i PA Resources erfordras två teckningsrätter samt erlagd betalning med 16 kronor per konvertibel. Teckning skall ske genom betalning under perioden 15 december januari Teckningskursen är 100 procent av nominellt belopp per konvertibel, det vill säga 16 kronor per konvertibel. Courtage uttas ej. Teckning för aktieägare med registrerat innehav i VPC Du som den 11 december 2008 (avstämningsdagen) var registrerad i VPC som aktieägare i PA Resources har erhållit en försändelse innehållande denna broschyr, prospekt, förtryckt emissionsredovisning samt en extra anmälningssedel. På den förtryckta emissionsredovisningen finns angivet det antal teckningsrätter som har inregistrerats på Ditt VP-konto samt det antal konvertibler Du kan teckna genom att utnyttja dessa teckningsrätter. Om Du vill utnyttja alla de teckningsrätter (benämnt jämnt teckningsbart ) som angivits på den förtryckta emissionsredovisningen, skall Du använda den förtryckta bankgiroavi som vidhänger den förtryckta emissionsredovisningen. Teckning sker genom att Du betalar det belopp som finns angivet på den vidhängande bankgiroavin. Ange som referens bankgiroavins OCR-nummer. Om Du vill utnyttja ett annat antal teckningsrätter än det som finns angivet på den förtryckta emissionsredovisningen skall Du använda den extra anmälningssedel som Du också erhållit i försändelsen. Du måste då själv fylla i det antal teckningsrätter Du vill utnyttja samt räkna ut hur många konvertibler Du kan teckna och hur mycket Du skall betala. Teckning sker även i detta fall genom betalning med den på denna anmälningssedel vidhängande bankgiroavin. Ange i detta fall personnummer som referens. Några dagar efter teckning genom betalning kommer VPC att sända en avi som bekräftelse på att betalda och tecknade konvertibler ( BTU ) bokats in på Ditt VP-konto. Varje BTU representerar en konvertibel om nominellt 16 kronor. De tecknade konvertiblerna är bokförda som BTU på VP-kontot till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Därefter kommer BTU att omvandlas till vanliga konvertibler, vilket beräknas ske omkring den 15 januari Teckning för aktieägare med förvaltarregistrerat innehav Du som har Ditt innehav i aktiedepå eller på annat sätt förvaltat genom förvaltare har fått information och instruktioner direkt från Din bank eller förvaltare. Teckning för aktieägare med registrerat innehav i VPS Aktieägare i PA Resources som äger aktier genom VPS och som är noterade och handlas på Oslo Börs, har fått prospekt och annat material via DnB NOR och kommer att tilldelas teckningsrätter avseende konvertiblerna genom VPS. Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom utnyttjande av teckningsrätter och betalning till VPS-förvaltaren, DnB NOR Bank ASA, Issuer Services, Stranden 21, 0021 Oslo, Norge. VPS-registrerade teckningsrätter, vilka handlas på Oslo Börs, skall utnyttjas senast kl (CET) den 2 januari 2009 för att VPS-förvaltaren i tid skall utnyttja de teckningsrätter som distribuerats genom VPS för de VPS-registrerade ägarnas räkning. Investerare uppmanas att bekanta sig med tillämpliga regler för teckningsrätter och konvertibler registrerade genom VPS. Se vidare avsnitt Villkor och anvisningar i det prospekt som utgivits med anledning av emissionen. 8 Till Dig som är aktieägare i PA Resources

9 Teckning av konvertibler Sälja eller köpa teckningsrätter Om Du inte vill utnyttja Dina teckningsrätter för teckning av konvertibler kan Du sälja Dina teckningsrätter eller om Du vill teckna fler konvertibler kan Du köpa ytterligare teckningsrätter. Vänd Dig till Din bank (den bank som administrerar Ditt VP-konto) om Du vill handla med teckningsrätter. Observera att om Du varken utnyttjar eller säljer Dina teckningsrätter kommer dessa att efter teckningstidens utgång bli ogiltiga och saknar därmed värde. Handel med teckningsrätter sker vid Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm och Oslo Börs under perioden december Övrig information För närmare beskrivning om teckning och betalning av konvertibler i PA Resources samt information om teckning utan företräde, se avsnitt Villkor och anvisningar i det prospekt som utgivits med anledning av emissionen. Till Dig som är aktieägare i PA Resources 9

10 Frågor och svar Vad är en konvertibel i PA Resources? En konvertibel är en låneskuld på 16 kronor från PA Resources till innehavaren av konvertibeln. PA Resources betalar elva (11) procent i årlig ränta för detta lån. Du kan årligen under perioden 1 30 september konvertera lånet till aktier i det fall att Du önskar inneha PA Resources aktier i stället. I det fall ingen konvertering görs innan den 30 september 2013, är PA Resources skyldigt att betala tillbaka lånet i sin helhet per den 15 januari Får vem som helst teckna konvertibel? Nej, emissionen av konvertibler riktar sig enbart till befintliga aktieägare. Aktieägarna erbjuds att för varje två gamla aktier i PA Resources teckna ett konvertibel om nominellt 16 kronor. Hur många teckningsrätter måste jag ha för att få teckna en konvertibel? Du måste ha två (2) teckningsrätter för att få köpa en konvertibel för nominellt belopp, det vill säga 16 kronor. Kan jag sälja mina teckningsrätter eller måste jag utnyttja dem? Teckningsrätterna handlas på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm och Oslo Börs under perioden de cember 2008, vilket innebär att Du kan vända Dig till Din bank eller förvaltare i Sverige respektive Norge för att sälja teckningsrätter som Du inte vill eller kan utnyttja eller om Du önskar köpa ytterligare teckningsrätter. Vid sådan handel uttas sedvanligt courtage. Varför ger inte PA Resources ut aktier i stället för en konvertibel? Du kan alltid köpa aktier i PA Resources om Du så önskar. Konvertibeln är tänkt som ett komplement och alternativ till de aktieägare som vill ha en fortsatt exponering i PA Resources aktie genom att man har möjlighet att ta del av en kursuppgång över 16 kronor samtidigt som man har ett skydd om kursen sjunker under 16 kronor. Därutöver får innehavaren en årlig ränta på elva (11) procent. Hur gör jag om jag vill teckna konvertiblerna? Omkring den 15 december 2008 kommer Du som är direktregistrerad aktieägare i VPC att få ett prospekt, en anmälningssedel samt emissionsredovisning per post till den i VPC angivna adressen. Läs prospektet noggrant och följ sedan anvisningarna i prospektet. Du som har depå kommer att få information genom Din bank eller förvaltare. Du som är registrerad som aktieägare i VPS i Norge kommer att få information genom DnB NOR. Jag har ett antal teckningsrätter som inte är jämnt delbart med två. Hur gör jag? Du kan vända Dig till Din bank eller förvaltare för att köpa till en teckningsrätt så att Ditt innehav av teckningsrätter blir jämnt delbart med två eller för att sälja överskjutande teckningsrätt. Vid sådan handel uttas sedvanligt courtage. Vad händer om jag inte utnyttjar mina teckningsrätter? Observera att om Du inte använder teckningsrätterna till att köpa konvertibler eller säljer dem kommer de att förfalla värdelösa efter utgången av anmälningsperioden. Eftersom teckningsrätterna beräknas ha ett värde, innebär det i dagsläget normalt en förlust att inte sälja eller utnyttja dem. När kan jag senast sälja mina teckningsrätter? Du kan sälja Dina teckningsrätter genom Din bank eller förvaltare fram till och med den 23 december Vid sådan försäljning uttas sedvanligt courtage. Skall jag betala några avgifter för att kunna delta i emissionen? Nej, det uttas inget courtage när Du tecknar Dig för konvertibler i emissionen. Vad innebär ett nominellt belopp? Det är det belopp som konvertibeln återbetalas med vid löptidens slut om den inte har konverterats till aktie dessförinnan. I PA Resources fall är det också det belopp som Du betalar för konvertibeln. 10 Till Dig som är aktieägare i PA Resources

11 Frågor och svar När utbetalas räntan? Konvertibeln löper med en årlig ränta på elva (11) procent. Räntan betalas årligen den 15 januari, om konvertering eller förtida återbetalning inte har skett dessförinnan. Detta innebär att den första ränteförfallodagen är den 15 januari I det fall att konvertering sker innan en ränteförfallodag förlorar man den upplupna räntan från den senaste räntebetalningen. Om konvertering till exempel sker den 30 september 2013, förlorar man den upplupna räntan för Varför skall jag konvertera till aktier? Om aktiekursen i PA Resources överstiger 16 kronor kan det vara fördelaktigt att konvertera till aktier, eftersom Du då får möjlighet att ta del av kursuppgången i aktien. Kostar det något att konvertera till aktier och vad betalar jag för aktien? Nej, det kostar ingenting att konvertera. Detta innebär att Ditt anskaffningsvärde för aktien utgörs av det pris som Du betalt för konvertibeln, det vill säga 16 kronor. Hur gör jag om jag vill konvertera till aktier? Om Du vill konvertera skall Du använda en särskild anmälningssedel (som Du kan få hos PA Resources) och som skall lämnas in till PA Resources eller till det emissionsinstitut som PA Resources anvisar. Kan jag köpa och sälja konvertibler? Ja. PA Resources kommer att ansöka om att konvertibeln skall tas upp till handel på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Vid sådan försäljning uttas sedvanligt courtage. En samtidig notering av konvertibler på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm och Oslo Börs är för närvarande inte tillåtet. Det förväntas dock att Oslo Börs kommer att tillåta sådan samtidig notering under det första kvartalet Om en samtidig notering blir tillåten är det PA Resources avsikt att även ansöka om notering av konvertiblerna på Oslo Börs. Om sådan notering sker kommer de konvertibler som registrerats hos VPS att kunna handlas på Oslo Börs. Det finns inga garantier för att ansökan om notering kommer att beviljas eller att en likvid handel i konvertiblerna kommer att upprättas. Vad händer om jag inte konverterar? I det fall ingen konvertering sker är PA Resources skyldigt att återbetala lånet i sin helhet per den 15 januari Vad händer om PA Resources går i konkurs? Vid en eventuell konkurs har ägaren av en konvertibel företräde framför aktieägarna till PA Resources tillgångar. Vid en konkurs kan dock även konvertibelinnehavaren förlora hela eller delar av det utlånade beloppet. Till Dig som är aktieägare i PA Resources 11

12 Intellecta Finanstryck PA Resources AB (publ) Kungsgatan 44, 3 tr, SE Stockholm, Sverige Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) , Internet:

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016

Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016 Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016 Innehav av konvertibel i ÅF 2012/2016, KV 4 B, nominellt: Konvertibeln finns på VP-konto: Period för konvertering Konverteringsperioden för ÅFs

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev i TiksPac AB (publ) 26 februari 12 mars 2014 Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna

Läs mer

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012)

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) 1 Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) Styrelsen i Peab AB (publ) ( Bolaget ) beslutar, under förutsättning

Läs mer

Kallelse EGM SCN pdf, Attendance form.pdf, Proxy form.pdf Kallelse till extra bolagsstämma. i Sverige AB (publ)

Kallelse EGM SCN pdf, Attendance form.pdf, Proxy form.pdf Kallelse till extra bolagsstämma. i Sverige AB (publ) MeldingsID: 208615 Innsendt dato: 28.04.2008 08:54 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: SCN Scandinavian Clinical Nutrition

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB

Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB Styrelsen föreslår att bolaget genom en emission av konvertibler ska ta upp ett förlagslån med ett nominellt belopp om 9.000.000 kronor

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2013/2017 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2013/2017 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2013/2017 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Information om förtidsinlösen av Allenex konvertibel ( KV1 )

Information om förtidsinlösen av Allenex konvertibel ( KV1 ) Information om förtidsinlösen av Allenex konvertibel ( KV1 ) Innehåll 2 Generell information 3 Erbjudandet i sammandrag 3 Definitioner 4 Bakgrund och motiv 5 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Frågor

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2012/2016 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2012/2016 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2012/2016 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 5 mars 2012 Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

FÖRETRÄDESEMISSON 2015 Rabbalshede Kraft AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSON 2015 Rabbalshede Kraft AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSON 2015 Rabbalshede Kraft AB (publ) FRAMTIDEN STAVAS FÖRNYBART Rabbalshede kraft har haft en stark tillväxt och växer nu ännu mer med nya strategier och erbjudanden. Förutom att Bolaget

Läs mer

För JM Konvertibler 2015/2019 ska i övrigt följande villkor gälla:

För JM Konvertibler 2015/2019 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 160 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2015/2019 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

CybAero offentliggör Memorandum

CybAero offentliggör Memorandum Pressmeddelande 2013-11-18 CybAero offentliggör Memorandum Styrelsen i CybAero AB (publ) ( CybAero ) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesrättsemission ( Emissionen ).

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

JM Incitamentsprogram 2008/2012 ska tecknas och betalas av Dotterbolaget senast den 11 juni 2008 till av Bolaget anvisat bankkonto.

JM Incitamentsprogram 2008/2012 ska tecknas och betalas av Dotterbolaget senast den 11 juni 2008 till av Bolaget anvisat bankkonto. 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 110 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2008/2012 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp.

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp. Inwido AB (publ) Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av konvertibler, (B) emission av teckningsoptioner samt (C) överlåtelse av teckningsoptioner

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler

Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler Årsstämman i ÅF AB (publ) beslutade den 26 april 2013, i enlighet med styrelsens förslag om

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler

Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler Årsstämman i ÅF AB (publ) beslutade den 7 maj 2012, i enlighet med styrelsens förslag om upptagande av ett konvertibelt förlagslån genom emission

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER 2011-2014 (SERIE 1:6) I SRAB SHIPPING AB (PUBL) 1. Definitioner I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). aktievärdet avstämningskonto bankdag det

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONVERTIBELT SKULDEBREV 2014/19 NR 1 I GRANULAR AB (publ)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONVERTIBELT SKULDEBREV 2014/19 NR 1 I GRANULAR AB (publ) Bilaga E Styrelseprotokoll 148 23 september 2014 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONVERTIBELT SKULDEBREV 2014/19 NR 1 I GRANULAR AB (publ) 1. Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Styrelsens förslag om emission av personalkonvertibler

Styrelsens förslag om emission av personalkonvertibler Styrelsens förslag om emission av personalkonvertibler Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av ett konvertibelprogram för anställda i koncernen. Programmet innebär att Svenska Handelsbanken

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ)

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag dag som inte

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB (publ) registrerade i norska VPS Stockholm den 29 september 2010 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juli 2013 kl. 13.00 på Comfort Hotel, Carlsgatan 10 C i Malmö. A. Rätt att

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016

VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 (16) VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ)

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) 2016-04-12 Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ) org. nr 556526-6748, ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 17.00 i

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group

Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group PRESSMEDDELANDE 8 april 2009 Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 maj 2009 klockan 13:00

Läs mer

Förslag till beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Förslag till beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Förslag till beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Styrelsen i Svenska Kaolin AB, org.nr. 556513-5877 ( Bolaget ), föreslår att årsstämman beslutar att emittera

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp.

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp. Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av konvertibler, (B) emission av teckningsoptioner samt (C) överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15) Styrelsen

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Aktieindexobligation 707 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg placering Aktieindexobligation

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Maha Energy AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier

Maha Energy AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier Maha Energy AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier 2 Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543 ( Bolaget ), och

Läs mer

Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ)

Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ) Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) INNEHÅLL 1 Företrädesemissionen i sammandrag 2 Bakgrund och motiv 3 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Riskfaktorer 9 Kontakt VIKTIG

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 2(5) FÖRSLAG TILL DAGORDNING för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer