Till Dig som är aktieägare i PA Resources

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Dig som är aktieägare i PA Resources"

Transkript

1 I ett flertal jurisdiktioner, särskilt USA, Kanada, Australien, Japan och Nya Zeeland, finns restriktioner i lag och andra regler avseende distribution av denna broschyr, prospektet och anmälningssedeln, erbjudandet om att teckna konvertibler och teckningen av konvertibler, liksom försäljning eller utbjudande till försäljning av teckningsrätter och konvertibler. Denna broschyr och övriga häri nämnda dokument erhålls under förutsättning att inget av dessa dokument kommer att distribueras i ovan nämnda länder eller i något annat land där det skulle vara förbjudet eller där distribution eller erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Till Dig som är aktieägare i PA Resources Denna broschyr innehåller information i sammandrag avseende PA Resources emission av konvertibler med företräde för aktieägarna. Denna broschyr är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Broschyren är inte avsedd att ersätta prospektet som underlag för ett investeringsbeslut. Fullständiga villkor för erbjudandet samt ytterligare information om PA Resources och de risker som är förenade med en investering i PA Resources finns i prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt har offentliggjorts. Prospektet kan erhållas på eller Frågor kring emissionen besvaras på telefon Sista teckningsdag: Fredagen den 2 januari 2009

2 Sammanfattning av risker relaterade till en investering i PA Resources konvertibler Ett prospekt ska alltid innehålla en detaljerad beskrivning av de riskfaktorer som är förknippade med investeringen. En förkortad version av de riskfaktorer som beskrivs i prospektet presenteras här. För en mer detaljerad beskrivning av riskfaktorerna hänvisas till prospektet. Det föreligger operativa risker och affärsrisker bland annat sådana risker som vanligen förknippas med olje- och gasverksamhet, såsom brand, explosioner, okontrollerade utsläpp av olja, gas eller vatten från oljebrunn, utsläpp av sur gas, brott i pipelines och spill. Vidare påverkas Koncernen av risker relaterade till prisfluktuationer på olja och gas, varierande produktionsnivåer, osäkerhet kring beräkning av reserver, nedgång i reserver, förändringar i långsiktig efterfrågan, konkurrens, ökade kostnader för miljöpåverkan och nedmontering av anläggningar, infrastruktur, tolkning och tvister gällande avtal och licenser, osäkerhet om äganderätt, samgående och förvärv, delat ägande och partnerskap, tillgång till utrustning och personal samt av att prospekterings- och produktionslicenser kan återkallas eller avbrytas. Det föreligger vidare politiska och samhällsrelaterade risker, såsom politisk instabilitet i vissa av de länder där Koncernen bedriver verksamhet samt risker förknippade med olika rättssystem och rättsliga förfaranden, skatte system och korruption. Härutöver kan Koncernen komma att påverkas av finansiella risker såsom risker relaterade till tillgången på likviditet och finansiering, ränte- och valutarisker samt kreditrisker gentemot kunder och andra motparter. Vidare föreligger risker relaterade till de åtgärder som genomförs för att refinansiera det obligationslån som förfaller i januari Det föreligger också risker relaterade till konvertibler, då detta är ett komplext instrument som kan vara olämpligt som placering för vissa kategorier av investerare och som kräver betydande kunskap för att kunna värderas. Konvertibel innehavarna har begränsat skydd mot utspädning, det finns ingen etablerad handel för konvertiblerna och det finns inga garantier för att en likvid handel i konvertiblerna kommer att etableras. Om konvertiblerna omsätts efter utgivande kan de komma att handlas under emissionskurs. Konvertibelinnehavarna är vidare utsatta för risk att börskursen för PA Resources aktie fluktuerar och sjunkande kurser på PA Resources aktie kan komma att medföra negativa effekter på konvertiblernas marknadsvärde. Vidare är varken teckningsförbindelser eller emissionsgarantierna, sammantaget motsvarande cirka 64 procent av konvertibelemissionen, säkerställda.

3 Innehåll Vad är en konvertibel? Skillnaden mellan konvertibler och aktier Hur värderas en konvertibel? PA Resources konvertibel Teckning av konvertibler Frågor och svar Viktiga datum Handel med teckningsrätter: december 2008 Teckningstid: 15 december januari 2009 Till Dig som är aktieägare i PA Resources

4 Till Dig som är aktieägare i PA Resources

5 Vad är en konvertibel? En konvertibel är ett skuldebrev utgivet av ett företag och används som en alternativ finansieringslösning för företaget. Att investera i en konvertibel innebär att Du lånar ut pengar till företaget. Du erhåller en årlig ränta från företaget på de utlånade pengarna. Konvertibeln ger Dig möjlighet att välja om Du vill byta (konvertera) Ditt lån till aktier under konvertibelns löptid eller om Du vill att företaget ska betala tillbaka de utlånade pengarna vid löptidens slut. Utlånat belopp Ränta plus möjlighet att konvertera till en aktie eller ränta plus återbetalning av utlånat belopp Konvertibelinnehavare Utlånat belopp Ränta plus återbetalning av utlånat belopp Långivare Betalt belopp Aktie Aktieägare Företag Investerare Skillnaden mellan konvertibler och aktier 1 Konvertibler kan konverteras till aktier. 2 En fast ränta på det utlånade beloppet erhålls istället för eventuell utdelning på aktier. 3 Vid en eventuell konkurs har ägaren av en konvertibel företräde framför aktieägarna till bolagets tillgångar. Vid en konkurs kan dock även konvertibel innehavaren förlora hela eller delar av det utlånade beloppet. 4 Risken vid en investering i konvertibler är lägre än vid en investering i aktier då innehavaren av konvertibeln får tillbaka det utlånade beloppet plus ränta om inte konvertering sker. Till Dig som är aktieägare i PA Resources 5

6 Hur värderas en konvertibel? En konvertibel består i sin enklaste form av en obligationsdel och en optionsdel. Tillsammans bildar de en konvertibel. När Du som aktieägare ska ta ställning till om Du vill teckna konvertibler eller inte, bör Du utvärdera dels lånedelen dvs obligationen, dels optionen att konvertera till aktier. Dessa två delar värderas på olika sätt: Obligationen Obligationens värde bestäms av konvertibelräntan i förhållande till det avkastningskrav som långivaren kräver av låntagaren. I det fall avkastningskravet är större än konvertibelräntan blir värdet lägre och vice versa. + Optionen = Optionens värde bestäms av återstående löptid, konverteringskursen, aktiens aktuella kurs, eventuell aktieutdelning, kursrörligheten (volatiliteten) i aktien samt den allmänna räntenivån. Lång löptid, hög volatilitet, låg konverteringskurs i förhållande till aktiens börskurs, låga aktieutdelningar samt låg allmän räntenivå ökar värdet på optionen och vice versa. Konvertibeln Ett räntebärande värdepapper med viss löptid där man också erhåller en option, vilken ger innehavaren möjlighet att ta del av en kursuppgång i aktien men med ett skydd mot en kursnedgång. 6 Till Dig som är aktieägare i PA Resources

7 PA Resources konvertibel De som på avstämningsdagen den 11 december 2008 är registrerade som aktieägare i PA Resources äger företrädesrätt att teckna konvertibler till ett nominellt belopp om 16 kronor (svenska). Konvertiblerna ger Dig en fast årlig ränta på 11 procent. Utbetalningen av ränta sker den 15 januari varje år. Första gången den 15 januari 2010 och sista gången den 15 januari Du har möjlighet att under tiden från och med den 1 september till och med den 30 september varje år konvertera till aktier. Första gången under tiden från och med den 1 september till och med den 30 september Sista dag för konvertering är den 30 september PA Resources avser notera konvertiblerna på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm, vilket beräknas ske omkring den 15 januari Se vidare Frågor och svar på sidan 11 för information om notering av konvertiblerna i Norge. Exempel: Antag att Du äger aktier i PA Resources. Du får då teckningsrätter och väljer att teckna för samtliga. Eftersom det krävs två teckningsrätter för att teckna en konvertibel kan Du teckna 500 konvertibler. Låt oss anta att Du har tecknat 500 konvertibler för 16 kronor per styck, vilket motsvarar kronor. Din ränta på konvertiblerna är konstant och uppgår till 11 procent årligen under löptiden. Låt oss vidare anta att Du väntar med att besluta om Du ska konvertera till aktier till den sista konverteringsdagen den 30 september Exempel: Investering i konvertibler Aktiekurs september kronor 15 kronor 30 kronor Är det förmånligt att konvertera? Nej, Du väljer återbetalning av lånet Nej, Du väljer återbetalning av lånet Ja, Du väljer att konvertera till aktier Investeringsbelopp Konvertibelräntor ) Värdeförändring om Du byter till aktier Summa avkastning och värde för konvertibeln Motsvarande aktievärde (500 aktier) ) Ränta för 2013 utgår ej om konverteringen sker under perioden 1 30 september Om aktiens värde är högre än konverteringskursen på 16 kronor väljer Du att konvertera till aktier i PA Resources och därmed ta del i aktiens kursuppgång. Om aktiekursen 2013 till exempel uppgår till 30 kronor tjänar Du, enligt ovan, kronor på Din investering. Om aktiens värde är lägre än konverteringskursen väljer Du istället att få tillbaka det utlånade beloppet samt ränta. Exemplet ovan är förenklat och tar inte hänsyn till kostnader för lånefinansiering eller skatte- eller transaktionskostnader, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper. Inte heller tas hänsyn till alternativkostnaden för investeringen det vill säga den avkastning Du kunde ha fått genom att istället haft pengarna på exempelvis ett bankkonto eller ränta på ränta effekter. Till Dig som är aktieägare i PA Resources 7

8 Teckning av konvertibler Villkor i korthet Du får en teckningsrätt för varje aktie Du ägde på avstämningsdagen. För teckning av en konvertibel i PA Resources erfordras två teckningsrätter samt erlagd betalning med 16 kronor per konvertibel. Teckning skall ske genom betalning under perioden 15 december januari Teckningskursen är 100 procent av nominellt belopp per konvertibel, det vill säga 16 kronor per konvertibel. Courtage uttas ej. Teckning för aktieägare med registrerat innehav i VPC Du som den 11 december 2008 (avstämningsdagen) var registrerad i VPC som aktieägare i PA Resources har erhållit en försändelse innehållande denna broschyr, prospekt, förtryckt emissionsredovisning samt en extra anmälningssedel. På den förtryckta emissionsredovisningen finns angivet det antal teckningsrätter som har inregistrerats på Ditt VP-konto samt det antal konvertibler Du kan teckna genom att utnyttja dessa teckningsrätter. Om Du vill utnyttja alla de teckningsrätter (benämnt jämnt teckningsbart ) som angivits på den förtryckta emissionsredovisningen, skall Du använda den förtryckta bankgiroavi som vidhänger den förtryckta emissionsredovisningen. Teckning sker genom att Du betalar det belopp som finns angivet på den vidhängande bankgiroavin. Ange som referens bankgiroavins OCR-nummer. Om Du vill utnyttja ett annat antal teckningsrätter än det som finns angivet på den förtryckta emissionsredovisningen skall Du använda den extra anmälningssedel som Du också erhållit i försändelsen. Du måste då själv fylla i det antal teckningsrätter Du vill utnyttja samt räkna ut hur många konvertibler Du kan teckna och hur mycket Du skall betala. Teckning sker även i detta fall genom betalning med den på denna anmälningssedel vidhängande bankgiroavin. Ange i detta fall personnummer som referens. Några dagar efter teckning genom betalning kommer VPC att sända en avi som bekräftelse på att betalda och tecknade konvertibler ( BTU ) bokats in på Ditt VP-konto. Varje BTU representerar en konvertibel om nominellt 16 kronor. De tecknade konvertiblerna är bokförda som BTU på VP-kontot till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Därefter kommer BTU att omvandlas till vanliga konvertibler, vilket beräknas ske omkring den 15 januari Teckning för aktieägare med förvaltarregistrerat innehav Du som har Ditt innehav i aktiedepå eller på annat sätt förvaltat genom förvaltare har fått information och instruktioner direkt från Din bank eller förvaltare. Teckning för aktieägare med registrerat innehav i VPS Aktieägare i PA Resources som äger aktier genom VPS och som är noterade och handlas på Oslo Börs, har fått prospekt och annat material via DnB NOR och kommer att tilldelas teckningsrätter avseende konvertiblerna genom VPS. Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom utnyttjande av teckningsrätter och betalning till VPS-förvaltaren, DnB NOR Bank ASA, Issuer Services, Stranden 21, 0021 Oslo, Norge. VPS-registrerade teckningsrätter, vilka handlas på Oslo Börs, skall utnyttjas senast kl (CET) den 2 januari 2009 för att VPS-förvaltaren i tid skall utnyttja de teckningsrätter som distribuerats genom VPS för de VPS-registrerade ägarnas räkning. Investerare uppmanas att bekanta sig med tillämpliga regler för teckningsrätter och konvertibler registrerade genom VPS. Se vidare avsnitt Villkor och anvisningar i det prospekt som utgivits med anledning av emissionen. 8 Till Dig som är aktieägare i PA Resources

9 Teckning av konvertibler Sälja eller köpa teckningsrätter Om Du inte vill utnyttja Dina teckningsrätter för teckning av konvertibler kan Du sälja Dina teckningsrätter eller om Du vill teckna fler konvertibler kan Du köpa ytterligare teckningsrätter. Vänd Dig till Din bank (den bank som administrerar Ditt VP-konto) om Du vill handla med teckningsrätter. Observera att om Du varken utnyttjar eller säljer Dina teckningsrätter kommer dessa att efter teckningstidens utgång bli ogiltiga och saknar därmed värde. Handel med teckningsrätter sker vid Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm och Oslo Börs under perioden december Övrig information För närmare beskrivning om teckning och betalning av konvertibler i PA Resources samt information om teckning utan företräde, se avsnitt Villkor och anvisningar i det prospekt som utgivits med anledning av emissionen. Till Dig som är aktieägare i PA Resources 9

10 Frågor och svar Vad är en konvertibel i PA Resources? En konvertibel är en låneskuld på 16 kronor från PA Resources till innehavaren av konvertibeln. PA Resources betalar elva (11) procent i årlig ränta för detta lån. Du kan årligen under perioden 1 30 september konvertera lånet till aktier i det fall att Du önskar inneha PA Resources aktier i stället. I det fall ingen konvertering görs innan den 30 september 2013, är PA Resources skyldigt att betala tillbaka lånet i sin helhet per den 15 januari Får vem som helst teckna konvertibel? Nej, emissionen av konvertibler riktar sig enbart till befintliga aktieägare. Aktieägarna erbjuds att för varje två gamla aktier i PA Resources teckna ett konvertibel om nominellt 16 kronor. Hur många teckningsrätter måste jag ha för att få teckna en konvertibel? Du måste ha två (2) teckningsrätter för att få köpa en konvertibel för nominellt belopp, det vill säga 16 kronor. Kan jag sälja mina teckningsrätter eller måste jag utnyttja dem? Teckningsrätterna handlas på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm och Oslo Börs under perioden de cember 2008, vilket innebär att Du kan vända Dig till Din bank eller förvaltare i Sverige respektive Norge för att sälja teckningsrätter som Du inte vill eller kan utnyttja eller om Du önskar köpa ytterligare teckningsrätter. Vid sådan handel uttas sedvanligt courtage. Varför ger inte PA Resources ut aktier i stället för en konvertibel? Du kan alltid köpa aktier i PA Resources om Du så önskar. Konvertibeln är tänkt som ett komplement och alternativ till de aktieägare som vill ha en fortsatt exponering i PA Resources aktie genom att man har möjlighet att ta del av en kursuppgång över 16 kronor samtidigt som man har ett skydd om kursen sjunker under 16 kronor. Därutöver får innehavaren en årlig ränta på elva (11) procent. Hur gör jag om jag vill teckna konvertiblerna? Omkring den 15 december 2008 kommer Du som är direktregistrerad aktieägare i VPC att få ett prospekt, en anmälningssedel samt emissionsredovisning per post till den i VPC angivna adressen. Läs prospektet noggrant och följ sedan anvisningarna i prospektet. Du som har depå kommer att få information genom Din bank eller förvaltare. Du som är registrerad som aktieägare i VPS i Norge kommer att få information genom DnB NOR. Jag har ett antal teckningsrätter som inte är jämnt delbart med två. Hur gör jag? Du kan vända Dig till Din bank eller förvaltare för att köpa till en teckningsrätt så att Ditt innehav av teckningsrätter blir jämnt delbart med två eller för att sälja överskjutande teckningsrätt. Vid sådan handel uttas sedvanligt courtage. Vad händer om jag inte utnyttjar mina teckningsrätter? Observera att om Du inte använder teckningsrätterna till att köpa konvertibler eller säljer dem kommer de att förfalla värdelösa efter utgången av anmälningsperioden. Eftersom teckningsrätterna beräknas ha ett värde, innebär det i dagsläget normalt en förlust att inte sälja eller utnyttja dem. När kan jag senast sälja mina teckningsrätter? Du kan sälja Dina teckningsrätter genom Din bank eller förvaltare fram till och med den 23 december Vid sådan försäljning uttas sedvanligt courtage. Skall jag betala några avgifter för att kunna delta i emissionen? Nej, det uttas inget courtage när Du tecknar Dig för konvertibler i emissionen. Vad innebär ett nominellt belopp? Det är det belopp som konvertibeln återbetalas med vid löptidens slut om den inte har konverterats till aktie dessförinnan. I PA Resources fall är det också det belopp som Du betalar för konvertibeln. 10 Till Dig som är aktieägare i PA Resources

11 Frågor och svar När utbetalas räntan? Konvertibeln löper med en årlig ränta på elva (11) procent. Räntan betalas årligen den 15 januari, om konvertering eller förtida återbetalning inte har skett dessförinnan. Detta innebär att den första ränteförfallodagen är den 15 januari I det fall att konvertering sker innan en ränteförfallodag förlorar man den upplupna räntan från den senaste räntebetalningen. Om konvertering till exempel sker den 30 september 2013, förlorar man den upplupna räntan för Varför skall jag konvertera till aktier? Om aktiekursen i PA Resources överstiger 16 kronor kan det vara fördelaktigt att konvertera till aktier, eftersom Du då får möjlighet att ta del av kursuppgången i aktien. Kostar det något att konvertera till aktier och vad betalar jag för aktien? Nej, det kostar ingenting att konvertera. Detta innebär att Ditt anskaffningsvärde för aktien utgörs av det pris som Du betalt för konvertibeln, det vill säga 16 kronor. Hur gör jag om jag vill konvertera till aktier? Om Du vill konvertera skall Du använda en särskild anmälningssedel (som Du kan få hos PA Resources) och som skall lämnas in till PA Resources eller till det emissionsinstitut som PA Resources anvisar. Kan jag köpa och sälja konvertibler? Ja. PA Resources kommer att ansöka om att konvertibeln skall tas upp till handel på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Vid sådan försäljning uttas sedvanligt courtage. En samtidig notering av konvertibler på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm och Oslo Börs är för närvarande inte tillåtet. Det förväntas dock att Oslo Börs kommer att tillåta sådan samtidig notering under det första kvartalet Om en samtidig notering blir tillåten är det PA Resources avsikt att även ansöka om notering av konvertiblerna på Oslo Börs. Om sådan notering sker kommer de konvertibler som registrerats hos VPS att kunna handlas på Oslo Börs. Det finns inga garantier för att ansökan om notering kommer att beviljas eller att en likvid handel i konvertiblerna kommer att upprättas. Vad händer om jag inte konverterar? I det fall ingen konvertering sker är PA Resources skyldigt att återbetala lånet i sin helhet per den 15 januari Vad händer om PA Resources går i konkurs? Vid en eventuell konkurs har ägaren av en konvertibel företräde framför aktieägarna till PA Resources tillgångar. Vid en konkurs kan dock även konvertibelinnehavaren förlora hela eller delar av det utlånade beloppet. Till Dig som är aktieägare i PA Resources 11

12 Intellecta Finanstryck PA Resources AB (publ) Kungsgatan 44, 3 tr, SE Stockholm, Sverige Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) , Internet:

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev i TiksPac AB (publ) 26 februari 12 mars 2014 Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016

Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016 Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016 Innehav av konvertibel i ÅF 2012/2016, KV 4 B, nominellt: Konvertibeln finns på VP-konto: Period för konvertering Konverteringsperioden för ÅFs

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB

Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB Styrelsen föreslår att bolaget genom en emission av konvertibler ska ta upp ett förlagslån med ett nominellt belopp om 9.000.000 kronor

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB (publ) registrerade i norska VPS Stockholm den 29 september 2010 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB

Läs mer

Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler

Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler Årsstämman i ÅF AB (publ) beslutade den 26 april 2013, i enlighet med styrelsens förslag om

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONVERTIBELT SKULDEBREV 2014/19 NR 1 I GRANULAR AB (publ)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONVERTIBELT SKULDEBREV 2014/19 NR 1 I GRANULAR AB (publ) Bilaga E Styrelseprotokoll 148 23 september 2014 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONVERTIBELT SKULDEBREV 2014/19 NR 1 I GRANULAR AB (publ) 1. Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler

Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler Årsstämman i ÅF AB (publ) beslutade den 7 maj 2012, i enlighet med styrelsens förslag om upptagande av ett konvertibelt förlagslån genom emission

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ)

Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ) Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev Värmlands Finans Sverige AB (publ) Definitioner Värmlands Finans, Värmlands Finans Sverige AB, Bolaget Värmlands Finans Sverige AB (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

Förslag till beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Förslag till beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Förslag till beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Styrelsen i Svenska Kaolin AB, org.nr. 556513-5877 ( Bolaget ), föreslår att årsstämman beslutar att emittera

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014

CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014 CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014 KV 5 B VILLKOR FÖR CAPILLUM HOLDING AB (publ):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 6 499 500,00 kronor 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

CybAero offentliggör Memorandum

CybAero offentliggör Memorandum Pressmeddelande 2013-11-18 CybAero offentliggör Memorandum Styrelsen i CybAero AB (publ) ( CybAero ) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesrättsemission ( Emissionen ).

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

Erbjudande att teckna konvertibler

Erbjudande att teckna konvertibler Erbjudande att teckna konvertibler Årsstämman i ÅF AB (publ) beslutade den 29 april 2015, i enlighet med styrelsens förslag om upptagande av ett konvertibelt förlagslån genom emission av konvertibler riktade

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I STRESSCOMANY AB (PUBL)

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I STRESSCOMANY AB (PUBL) VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I STRESSCOMANY AB (PUBL) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie aktie i Bolaget; Avstämningsbolag bolag som har

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Bilaga B Teckningsberättigade medarbetare och anvisningar till styrelsen om tilldelning Konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas av samtliga personer som per den

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

1. Emission av konvertibler Styrelsen för ASSA ABLOY AB föreslår årsstämman att besluta

1. Emission av konvertibler Styrelsen för ASSA ABLOY AB föreslår årsstämman att besluta STYRELSENS I ASSA ABLOY AB FÖRSLAG TILL EMISSION AV KONVERTIBLER SAMT GODKÄNNANDE AV INCITAMENTSPROGRAM FÖR ANSTÄLLDA Styrelsen i ASSA ABLOY AB föreslår årsstämman skall besluta om emission av konvertibler

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Erbjudande till anställda i Peab att förvärva konvertibler

Erbjudande till anställda i Peab att förvärva konvertibler Erbjudande till anställda i Peab att förvärva konvertibler Juni 2005 Innehåll Mats Paulsson har ordet 3 Kommentarer från facket 3 Inbjudan från Peabs styrelse 4 Vad innebär det att förvärva konvertibler

Läs mer

Förslag till beslut om Personalkonvertibelprogram 2013 (punkt 18a på dagordningen)

Förslag till beslut om Personalkonvertibelprogram 2013 (punkt 18a på dagordningen) Förslag till beslut om långsiktiga incitamentsprogram (punkt 18 på dagordningen) Bakgrund och skälen för förslagen Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i koncernen

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Granular AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Granular AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Granular AB (publ) Aktieägarna i Granular AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 oktober 2014 klockan 15.00 på Restaurang Frankes Matbar, Malmskillnadsgatan

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015. VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126.

KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015. VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126. KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015 VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126.437,70 kronor 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB registrerade i norska VPS Stockholm den 23 oktober 2009 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB kallar härmed

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en markör för bestämning av celltillväxt, som ger viktig information vid prognos, övervakning

Läs mer

KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19

KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19 Bilaga A KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. ABL Aktiebolagslagen

Läs mer

Omräkning av basaktiekursen

Omräkning av basaktiekursen Omräkning av basaktiekursen Beträffande den basaktiekurs som skall gälla vid beräkning av det antal aktier som anställd är berättigad till i enlighet med Aktiebonusprogram 2009 skall, i nedan beskrivna

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB Bilaga 1 Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) DEFINITIONER 1 I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "bankdag" dag

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler i ACAP Invest AB (publ)

Inbjudan till teckning av konvertibler i ACAP Invest AB (publ) Inbjudan till teckning av konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 1 Vissa definitioner Med A- aktie avses i detta prospekt ( Prospektet ) aktie i Bolaget av serie A. Med A- konvertibel avses konvertibel med

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A.

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Utställande av optioner (i) till bolagets anställda och till nyckelpersoner med uppdrag för bolaget samt (ii) till styrelseledamöter B. Riktad emission av

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ) Besök Dignitanas investerarträffar Lund 20 januari 2015 Klockan 18:00-19.30 Dignitana AB Traktorgränden 3, 226 60 Lund Stockholm 22 januari 2015 Klockan

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1 (9) Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Aktiens Genomsnittskurs

Läs mer

KALLELSE. till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014

KALLELSE. till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014 KALLELSE till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014 Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043, fredagen den 10

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

VILLKOR FÖR ENIRO AB:S (PUBL) SENIORA ICKE SÄKERSTÄLLDA KONVERTIBELLÅN MED SLUTLIGT FÖRFALL 2020 OM 500 000 000 KRONOR ISIN: SE0006789830

VILLKOR FÖR ENIRO AB:S (PUBL) SENIORA ICKE SÄKERSTÄLLDA KONVERTIBELLÅN MED SLUTLIGT FÖRFALL 2020 OM 500 000 000 KRONOR ISIN: SE0006789830 VILLKOR FÖR ENIRO AB:S (PUBL) SENIORA ICKE SÄKERSTÄLLDA KONVERTIBELLÅN MED SLUTLIGT FÖRFALL 2020 OM 500 000 000 KRONOR ISIN: SE0006789830 Emissionsdag: 14 april 2015 Distribution av detta dokument och

Läs mer

Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014

Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014 Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014 Till medlemmar och medarbetare Denna broschyr är avsedd som vägledning åt dig som i egenskap av medlem eller medarbetare erbjuds att teckna förlagsandelar

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer