Till Dig som är aktieägare i PA Resources

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Dig som är aktieägare i PA Resources"

Transkript

1 I ett flertal jurisdiktioner, särskilt USA, Kanada, Australien, Japan och Nya Zeeland, finns restriktioner i lag och andra regler avseende distribution av denna broschyr, prospektet och anmälningssedeln, erbjudandet om att teckna konvertibler och teckningen av konvertibler, liksom försäljning eller utbjudande till försäljning av teckningsrätter och konvertibler. Denna broschyr och övriga häri nämnda dokument erhålls under förutsättning att inget av dessa dokument kommer att distribueras i ovan nämnda länder eller i något annat land där det skulle vara förbjudet eller där distribution eller erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Till Dig som är aktieägare i PA Resources Denna broschyr innehåller information i sammandrag avseende PA Resources emission av konvertibler med företräde för aktieägarna. Denna broschyr är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Broschyren är inte avsedd att ersätta prospektet som underlag för ett investeringsbeslut. Fullständiga villkor för erbjudandet samt ytterligare information om PA Resources och de risker som är förenade med en investering i PA Resources finns i prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt har offentliggjorts. Prospektet kan erhållas på eller Frågor kring emissionen besvaras på telefon Sista teckningsdag: Fredagen den 2 januari 2009

2 Sammanfattning av risker relaterade till en investering i PA Resources konvertibler Ett prospekt ska alltid innehålla en detaljerad beskrivning av de riskfaktorer som är förknippade med investeringen. En förkortad version av de riskfaktorer som beskrivs i prospektet presenteras här. För en mer detaljerad beskrivning av riskfaktorerna hänvisas till prospektet. Det föreligger operativa risker och affärsrisker bland annat sådana risker som vanligen förknippas med olje- och gasverksamhet, såsom brand, explosioner, okontrollerade utsläpp av olja, gas eller vatten från oljebrunn, utsläpp av sur gas, brott i pipelines och spill. Vidare påverkas Koncernen av risker relaterade till prisfluktuationer på olja och gas, varierande produktionsnivåer, osäkerhet kring beräkning av reserver, nedgång i reserver, förändringar i långsiktig efterfrågan, konkurrens, ökade kostnader för miljöpåverkan och nedmontering av anläggningar, infrastruktur, tolkning och tvister gällande avtal och licenser, osäkerhet om äganderätt, samgående och förvärv, delat ägande och partnerskap, tillgång till utrustning och personal samt av att prospekterings- och produktionslicenser kan återkallas eller avbrytas. Det föreligger vidare politiska och samhällsrelaterade risker, såsom politisk instabilitet i vissa av de länder där Koncernen bedriver verksamhet samt risker förknippade med olika rättssystem och rättsliga förfaranden, skatte system och korruption. Härutöver kan Koncernen komma att påverkas av finansiella risker såsom risker relaterade till tillgången på likviditet och finansiering, ränte- och valutarisker samt kreditrisker gentemot kunder och andra motparter. Vidare föreligger risker relaterade till de åtgärder som genomförs för att refinansiera det obligationslån som förfaller i januari Det föreligger också risker relaterade till konvertibler, då detta är ett komplext instrument som kan vara olämpligt som placering för vissa kategorier av investerare och som kräver betydande kunskap för att kunna värderas. Konvertibel innehavarna har begränsat skydd mot utspädning, det finns ingen etablerad handel för konvertiblerna och det finns inga garantier för att en likvid handel i konvertiblerna kommer att etableras. Om konvertiblerna omsätts efter utgivande kan de komma att handlas under emissionskurs. Konvertibelinnehavarna är vidare utsatta för risk att börskursen för PA Resources aktie fluktuerar och sjunkande kurser på PA Resources aktie kan komma att medföra negativa effekter på konvertiblernas marknadsvärde. Vidare är varken teckningsförbindelser eller emissionsgarantierna, sammantaget motsvarande cirka 64 procent av konvertibelemissionen, säkerställda.

3 Innehåll Vad är en konvertibel? Skillnaden mellan konvertibler och aktier Hur värderas en konvertibel? PA Resources konvertibel Teckning av konvertibler Frågor och svar Viktiga datum Handel med teckningsrätter: december 2008 Teckningstid: 15 december januari 2009 Till Dig som är aktieägare i PA Resources

4 Till Dig som är aktieägare i PA Resources

5 Vad är en konvertibel? En konvertibel är ett skuldebrev utgivet av ett företag och används som en alternativ finansieringslösning för företaget. Att investera i en konvertibel innebär att Du lånar ut pengar till företaget. Du erhåller en årlig ränta från företaget på de utlånade pengarna. Konvertibeln ger Dig möjlighet att välja om Du vill byta (konvertera) Ditt lån till aktier under konvertibelns löptid eller om Du vill att företaget ska betala tillbaka de utlånade pengarna vid löptidens slut. Utlånat belopp Ränta plus möjlighet att konvertera till en aktie eller ränta plus återbetalning av utlånat belopp Konvertibelinnehavare Utlånat belopp Ränta plus återbetalning av utlånat belopp Långivare Betalt belopp Aktie Aktieägare Företag Investerare Skillnaden mellan konvertibler och aktier 1 Konvertibler kan konverteras till aktier. 2 En fast ränta på det utlånade beloppet erhålls istället för eventuell utdelning på aktier. 3 Vid en eventuell konkurs har ägaren av en konvertibel företräde framför aktieägarna till bolagets tillgångar. Vid en konkurs kan dock även konvertibel innehavaren förlora hela eller delar av det utlånade beloppet. 4 Risken vid en investering i konvertibler är lägre än vid en investering i aktier då innehavaren av konvertibeln får tillbaka det utlånade beloppet plus ränta om inte konvertering sker. Till Dig som är aktieägare i PA Resources 5

6 Hur värderas en konvertibel? En konvertibel består i sin enklaste form av en obligationsdel och en optionsdel. Tillsammans bildar de en konvertibel. När Du som aktieägare ska ta ställning till om Du vill teckna konvertibler eller inte, bör Du utvärdera dels lånedelen dvs obligationen, dels optionen att konvertera till aktier. Dessa två delar värderas på olika sätt: Obligationen Obligationens värde bestäms av konvertibelräntan i förhållande till det avkastningskrav som långivaren kräver av låntagaren. I det fall avkastningskravet är större än konvertibelräntan blir värdet lägre och vice versa. + Optionen = Optionens värde bestäms av återstående löptid, konverteringskursen, aktiens aktuella kurs, eventuell aktieutdelning, kursrörligheten (volatiliteten) i aktien samt den allmänna räntenivån. Lång löptid, hög volatilitet, låg konverteringskurs i förhållande till aktiens börskurs, låga aktieutdelningar samt låg allmän räntenivå ökar värdet på optionen och vice versa. Konvertibeln Ett räntebärande värdepapper med viss löptid där man också erhåller en option, vilken ger innehavaren möjlighet att ta del av en kursuppgång i aktien men med ett skydd mot en kursnedgång. 6 Till Dig som är aktieägare i PA Resources

7 PA Resources konvertibel De som på avstämningsdagen den 11 december 2008 är registrerade som aktieägare i PA Resources äger företrädesrätt att teckna konvertibler till ett nominellt belopp om 16 kronor (svenska). Konvertiblerna ger Dig en fast årlig ränta på 11 procent. Utbetalningen av ränta sker den 15 januari varje år. Första gången den 15 januari 2010 och sista gången den 15 januari Du har möjlighet att under tiden från och med den 1 september till och med den 30 september varje år konvertera till aktier. Första gången under tiden från och med den 1 september till och med den 30 september Sista dag för konvertering är den 30 september PA Resources avser notera konvertiblerna på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm, vilket beräknas ske omkring den 15 januari Se vidare Frågor och svar på sidan 11 för information om notering av konvertiblerna i Norge. Exempel: Antag att Du äger aktier i PA Resources. Du får då teckningsrätter och väljer att teckna för samtliga. Eftersom det krävs två teckningsrätter för att teckna en konvertibel kan Du teckna 500 konvertibler. Låt oss anta att Du har tecknat 500 konvertibler för 16 kronor per styck, vilket motsvarar kronor. Din ränta på konvertiblerna är konstant och uppgår till 11 procent årligen under löptiden. Låt oss vidare anta att Du väntar med att besluta om Du ska konvertera till aktier till den sista konverteringsdagen den 30 september Exempel: Investering i konvertibler Aktiekurs september kronor 15 kronor 30 kronor Är det förmånligt att konvertera? Nej, Du väljer återbetalning av lånet Nej, Du väljer återbetalning av lånet Ja, Du väljer att konvertera till aktier Investeringsbelopp Konvertibelräntor ) Värdeförändring om Du byter till aktier Summa avkastning och värde för konvertibeln Motsvarande aktievärde (500 aktier) ) Ränta för 2013 utgår ej om konverteringen sker under perioden 1 30 september Om aktiens värde är högre än konverteringskursen på 16 kronor väljer Du att konvertera till aktier i PA Resources och därmed ta del i aktiens kursuppgång. Om aktiekursen 2013 till exempel uppgår till 30 kronor tjänar Du, enligt ovan, kronor på Din investering. Om aktiens värde är lägre än konverteringskursen väljer Du istället att få tillbaka det utlånade beloppet samt ränta. Exemplet ovan är förenklat och tar inte hänsyn till kostnader för lånefinansiering eller skatte- eller transaktionskostnader, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper. Inte heller tas hänsyn till alternativkostnaden för investeringen det vill säga den avkastning Du kunde ha fått genom att istället haft pengarna på exempelvis ett bankkonto eller ränta på ränta effekter. Till Dig som är aktieägare i PA Resources 7

8 Teckning av konvertibler Villkor i korthet Du får en teckningsrätt för varje aktie Du ägde på avstämningsdagen. För teckning av en konvertibel i PA Resources erfordras två teckningsrätter samt erlagd betalning med 16 kronor per konvertibel. Teckning skall ske genom betalning under perioden 15 december januari Teckningskursen är 100 procent av nominellt belopp per konvertibel, det vill säga 16 kronor per konvertibel. Courtage uttas ej. Teckning för aktieägare med registrerat innehav i VPC Du som den 11 december 2008 (avstämningsdagen) var registrerad i VPC som aktieägare i PA Resources har erhållit en försändelse innehållande denna broschyr, prospekt, förtryckt emissionsredovisning samt en extra anmälningssedel. På den förtryckta emissionsredovisningen finns angivet det antal teckningsrätter som har inregistrerats på Ditt VP-konto samt det antal konvertibler Du kan teckna genom att utnyttja dessa teckningsrätter. Om Du vill utnyttja alla de teckningsrätter (benämnt jämnt teckningsbart ) som angivits på den förtryckta emissionsredovisningen, skall Du använda den förtryckta bankgiroavi som vidhänger den förtryckta emissionsredovisningen. Teckning sker genom att Du betalar det belopp som finns angivet på den vidhängande bankgiroavin. Ange som referens bankgiroavins OCR-nummer. Om Du vill utnyttja ett annat antal teckningsrätter än det som finns angivet på den förtryckta emissionsredovisningen skall Du använda den extra anmälningssedel som Du också erhållit i försändelsen. Du måste då själv fylla i det antal teckningsrätter Du vill utnyttja samt räkna ut hur många konvertibler Du kan teckna och hur mycket Du skall betala. Teckning sker även i detta fall genom betalning med den på denna anmälningssedel vidhängande bankgiroavin. Ange i detta fall personnummer som referens. Några dagar efter teckning genom betalning kommer VPC att sända en avi som bekräftelse på att betalda och tecknade konvertibler ( BTU ) bokats in på Ditt VP-konto. Varje BTU representerar en konvertibel om nominellt 16 kronor. De tecknade konvertiblerna är bokförda som BTU på VP-kontot till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Därefter kommer BTU att omvandlas till vanliga konvertibler, vilket beräknas ske omkring den 15 januari Teckning för aktieägare med förvaltarregistrerat innehav Du som har Ditt innehav i aktiedepå eller på annat sätt förvaltat genom förvaltare har fått information och instruktioner direkt från Din bank eller förvaltare. Teckning för aktieägare med registrerat innehav i VPS Aktieägare i PA Resources som äger aktier genom VPS och som är noterade och handlas på Oslo Börs, har fått prospekt och annat material via DnB NOR och kommer att tilldelas teckningsrätter avseende konvertiblerna genom VPS. Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom utnyttjande av teckningsrätter och betalning till VPS-förvaltaren, DnB NOR Bank ASA, Issuer Services, Stranden 21, 0021 Oslo, Norge. VPS-registrerade teckningsrätter, vilka handlas på Oslo Börs, skall utnyttjas senast kl (CET) den 2 januari 2009 för att VPS-förvaltaren i tid skall utnyttja de teckningsrätter som distribuerats genom VPS för de VPS-registrerade ägarnas räkning. Investerare uppmanas att bekanta sig med tillämpliga regler för teckningsrätter och konvertibler registrerade genom VPS. Se vidare avsnitt Villkor och anvisningar i det prospekt som utgivits med anledning av emissionen. 8 Till Dig som är aktieägare i PA Resources

9 Teckning av konvertibler Sälja eller köpa teckningsrätter Om Du inte vill utnyttja Dina teckningsrätter för teckning av konvertibler kan Du sälja Dina teckningsrätter eller om Du vill teckna fler konvertibler kan Du köpa ytterligare teckningsrätter. Vänd Dig till Din bank (den bank som administrerar Ditt VP-konto) om Du vill handla med teckningsrätter. Observera att om Du varken utnyttjar eller säljer Dina teckningsrätter kommer dessa att efter teckningstidens utgång bli ogiltiga och saknar därmed värde. Handel med teckningsrätter sker vid Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm och Oslo Börs under perioden december Övrig information För närmare beskrivning om teckning och betalning av konvertibler i PA Resources samt information om teckning utan företräde, se avsnitt Villkor och anvisningar i det prospekt som utgivits med anledning av emissionen. Till Dig som är aktieägare i PA Resources 9

10 Frågor och svar Vad är en konvertibel i PA Resources? En konvertibel är en låneskuld på 16 kronor från PA Resources till innehavaren av konvertibeln. PA Resources betalar elva (11) procent i årlig ränta för detta lån. Du kan årligen under perioden 1 30 september konvertera lånet till aktier i det fall att Du önskar inneha PA Resources aktier i stället. I det fall ingen konvertering görs innan den 30 september 2013, är PA Resources skyldigt att betala tillbaka lånet i sin helhet per den 15 januari Får vem som helst teckna konvertibel? Nej, emissionen av konvertibler riktar sig enbart till befintliga aktieägare. Aktieägarna erbjuds att för varje två gamla aktier i PA Resources teckna ett konvertibel om nominellt 16 kronor. Hur många teckningsrätter måste jag ha för att få teckna en konvertibel? Du måste ha två (2) teckningsrätter för att få köpa en konvertibel för nominellt belopp, det vill säga 16 kronor. Kan jag sälja mina teckningsrätter eller måste jag utnyttja dem? Teckningsrätterna handlas på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm och Oslo Börs under perioden de cember 2008, vilket innebär att Du kan vända Dig till Din bank eller förvaltare i Sverige respektive Norge för att sälja teckningsrätter som Du inte vill eller kan utnyttja eller om Du önskar köpa ytterligare teckningsrätter. Vid sådan handel uttas sedvanligt courtage. Varför ger inte PA Resources ut aktier i stället för en konvertibel? Du kan alltid köpa aktier i PA Resources om Du så önskar. Konvertibeln är tänkt som ett komplement och alternativ till de aktieägare som vill ha en fortsatt exponering i PA Resources aktie genom att man har möjlighet att ta del av en kursuppgång över 16 kronor samtidigt som man har ett skydd om kursen sjunker under 16 kronor. Därutöver får innehavaren en årlig ränta på elva (11) procent. Hur gör jag om jag vill teckna konvertiblerna? Omkring den 15 december 2008 kommer Du som är direktregistrerad aktieägare i VPC att få ett prospekt, en anmälningssedel samt emissionsredovisning per post till den i VPC angivna adressen. Läs prospektet noggrant och följ sedan anvisningarna i prospektet. Du som har depå kommer att få information genom Din bank eller förvaltare. Du som är registrerad som aktieägare i VPS i Norge kommer att få information genom DnB NOR. Jag har ett antal teckningsrätter som inte är jämnt delbart med två. Hur gör jag? Du kan vända Dig till Din bank eller förvaltare för att köpa till en teckningsrätt så att Ditt innehav av teckningsrätter blir jämnt delbart med två eller för att sälja överskjutande teckningsrätt. Vid sådan handel uttas sedvanligt courtage. Vad händer om jag inte utnyttjar mina teckningsrätter? Observera att om Du inte använder teckningsrätterna till att köpa konvertibler eller säljer dem kommer de att förfalla värdelösa efter utgången av anmälningsperioden. Eftersom teckningsrätterna beräknas ha ett värde, innebär det i dagsläget normalt en förlust att inte sälja eller utnyttja dem. När kan jag senast sälja mina teckningsrätter? Du kan sälja Dina teckningsrätter genom Din bank eller förvaltare fram till och med den 23 december Vid sådan försäljning uttas sedvanligt courtage. Skall jag betala några avgifter för att kunna delta i emissionen? Nej, det uttas inget courtage när Du tecknar Dig för konvertibler i emissionen. Vad innebär ett nominellt belopp? Det är det belopp som konvertibeln återbetalas med vid löptidens slut om den inte har konverterats till aktie dessförinnan. I PA Resources fall är det också det belopp som Du betalar för konvertibeln. 10 Till Dig som är aktieägare i PA Resources

11 Frågor och svar När utbetalas räntan? Konvertibeln löper med en årlig ränta på elva (11) procent. Räntan betalas årligen den 15 januari, om konvertering eller förtida återbetalning inte har skett dessförinnan. Detta innebär att den första ränteförfallodagen är den 15 januari I det fall att konvertering sker innan en ränteförfallodag förlorar man den upplupna räntan från den senaste räntebetalningen. Om konvertering till exempel sker den 30 september 2013, förlorar man den upplupna räntan för Varför skall jag konvertera till aktier? Om aktiekursen i PA Resources överstiger 16 kronor kan det vara fördelaktigt att konvertera till aktier, eftersom Du då får möjlighet att ta del av kursuppgången i aktien. Kostar det något att konvertera till aktier och vad betalar jag för aktien? Nej, det kostar ingenting att konvertera. Detta innebär att Ditt anskaffningsvärde för aktien utgörs av det pris som Du betalt för konvertibeln, det vill säga 16 kronor. Hur gör jag om jag vill konvertera till aktier? Om Du vill konvertera skall Du använda en särskild anmälningssedel (som Du kan få hos PA Resources) och som skall lämnas in till PA Resources eller till det emissionsinstitut som PA Resources anvisar. Kan jag köpa och sälja konvertibler? Ja. PA Resources kommer att ansöka om att konvertibeln skall tas upp till handel på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Vid sådan försäljning uttas sedvanligt courtage. En samtidig notering av konvertibler på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm och Oslo Börs är för närvarande inte tillåtet. Det förväntas dock att Oslo Börs kommer att tillåta sådan samtidig notering under det första kvartalet Om en samtidig notering blir tillåten är det PA Resources avsikt att även ansöka om notering av konvertiblerna på Oslo Börs. Om sådan notering sker kommer de konvertibler som registrerats hos VPS att kunna handlas på Oslo Börs. Det finns inga garantier för att ansökan om notering kommer att beviljas eller att en likvid handel i konvertiblerna kommer att upprättas. Vad händer om jag inte konverterar? I det fall ingen konvertering sker är PA Resources skyldigt att återbetala lånet i sin helhet per den 15 januari Vad händer om PA Resources går i konkurs? Vid en eventuell konkurs har ägaren av en konvertibel företräde framför aktieägarna till PA Resources tillgångar. Vid en konkurs kan dock även konvertibelinnehavaren förlora hela eller delar av det utlånade beloppet. Till Dig som är aktieägare i PA Resources 11

12 Intellecta Finanstryck PA Resources AB (publ) Kungsgatan 44, 3 tr, SE Stockholm, Sverige Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) , Internet:

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) V INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) VIKTIGT INFORMATION TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler

Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler HANDLINGAR INFOGADE GENOM HÄNVISNING Följande handlingar vilka tidigare har publicerats och ingivits till Finansinspektionen infogas genom hänvisning

Läs mer

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev i TiksPac AB (publ) 26 februari 12 mars 2014 Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 Disclaimer Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ) Årsredovisning 2013. Asset Management. Januari-februari 2015

Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ) Årsredovisning 2013. Asset Management. Januari-februari 2015 Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ) Januari-februari 2015 Årsredovisning 2013 Asset Management Information till investerare Väsentlig information och definitioner Med

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibler i

Inbjudan att teckna konvertibler i Inbjudan att teckna konvertibler i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Årlig ränta: 9,05 % Löptid: 2 år Med Värmlands Finans erbjudande kan du tjäna pengar på två sätt:»» Du får en årlig fast hög ränta

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Nyemission 2013 DEFINITIONER Med StjärnaFyrkant eller Bolaget avses Stjärna- Fyrkant AB (publ), org nr 556294-7845, eller den koncern i vilken

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007 Libertas Capital ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: De som på avstämningsdagen den 12 april 2007

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

INFORMATION TILL INVESTERARE

INFORMATION TILL INVESTERARE Obligationslån 2013/2016 2 INFORMATION TILL INVESTERARE Med PA Resources eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhang, PA Resources AB (publ) eller den koncern i vilken PA

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Erbjudande till innehavare av konvertibla skuldebrev 2011/2016 att teckna aktier av serie B i Rörvik Timber AB (publ)

Erbjudande till innehavare av konvertibla skuldebrev 2011/2016 att teckna aktier av serie B i Rörvik Timber AB (publ) Erbjudande till innehavare av konvertibla skuldebrev 2011/2016 att teckna aktier av serie B i Rörvik Timber AB (publ) SAMMANFATTNING OCH VÄRDEPAPPERSNOT FÖR KVITTNINGSEMISSION Viktig information om prospektet

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) Innehållsförteckning INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER

Läs mer

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma.

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma. ERbeta LXR inflammation GR inflammation NURR1 LXR inflammation RORgamma GR inflammation ERbeta Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) RORgamma NURR1 ERbeta LXR inflammation GR inflammation

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

Eniro har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier där du som aktieägare i Eniro har möjlighet att delta

Eniro har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier där du som aktieägare i Eniro har möjlighet att delta Information till dig som är aktieägare i eniro Eniro har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier där du som aktieägare i Eniro har möjlighet att delta Anmälan om teckning ska ske under perioden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer