S&P500. Teknisk Analys. 2015: Positiv helårsvy, men hög volatilitet! Strategi och Allokerking Teknisk Analys S&P500. Torsdagen den 8 januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S&P500. Teknisk Analys. 2015: Positiv helårsvy, men hög volatilitet! Strategi och Allokerking Teknisk Analys S&P500. Torsdagen den 8 januari 2015"

Transkript

1 Teknisk Analys Strategi och Allokerking Teknisk Analys S&P500 Torsdagen den 8 januari 2015 S&P : Positiv helårsvy, men hög volatilitet! Sannolikt en positiv utveckling på helårsbasis, men stor volatilitet under året, där sättning mycket väl kan komma att ske under H1 Implikationer för långt framåtblickande prognoser Det är alltid svårt att med önskvärd träffsäkerhet vara alltför långt framåtblickande vad gäller analys av börsutvecklingen. Anledningen till detta är ju självklart att ju längre fram man försöker prognostisera, desto mer okänd materia kommer att komma in och påverka marknadssentiment och därmed hur börsen kommer att röra sig. Med denna brasklapp om att marknadssentiment och därmed prognosen med största sannolikhet kan komma att förändras framöver, ska vi dock i denna studie presentera ett möjligt scenario för den amerikanska aktiemarknaden i form av S&P500 för det kommande året, givet nu rådande marknadssentiment. Tillbakablick helårsprognos S&P I vår tekniska vy för helåret 2014, vilken vi släppte i början av januari 2014, skrev vi följande; Den avslutande impulsvågen 5 tar så upp indexet till en ny högstanotering för indexet under andra halvan av Q2 eller första halvan av Q3. Under 3-6 månader efter det att denna topp satts rör sig så indexet under hög volatilitet i något av en sidledesrörelse innan en korrektion på hela uppgången tar vid. Denna torde då tidsmässigt kunna inledas under Q414 eller H115. Det är dock inte alls säkert att denna eventuella korrektion blir så kraftig som historiskt ofta skett efter det att denna typ av cykler färdigställts. Anledningen till detta är att centralbankerna mycket väl skulle kunna komma att åter agera om marknaden skulle börja vika. Detta scenario har hittills följts mycket väl, där vi sett en stark utveckling under 2014 och där vi nu under andra halvan av året också såg en hög volatilitet i indexet. Enligt denna långsiktiga vy vi skrev för snart ett år sedan är vi nu således inne i den period då vi såg att en rekyl skulle kunna komma att inledas. Frågan är då hur detta scenario står sig nu? Har det skett några förändringar i marknadssentiment eller i prisstrukturen för den amerikanska börsen under året som gjort att vi måste omrevidera denna prognos från ett år sedan eller är detta scenario fortfarande intakt? Vad är vidare vår prognos, sett ur ett rent tekniskt perspektiv, för helåret 2015? Teknisk Analys Martin Hallström

2 Aktiestrateger räknar med ett starkt börsår 2015 Som vi skrev i ett blogginlägg den 22 december 2014 räknar aktiestrategerna med ett starkt börsår Konsensus är i skrivande stund att S&P500 kommer att stiga 10% under året och stänga till De flesta ser också att denna uppgång kommer att vara relativt jämn under året, främst drivet av ytterligare stimulanser från Europa, Kina och Japan. Som vi kommer att klargöra för nedan delar vi vyn att börsen har goda förutsättningar att utveckla sig positivt på helårsbasis, men att vi ser risk för en betydligt mer volatil utveckling än vad rådande konsensus antyder. Det faktum att det verkar råda en nära nog total samstämmighet vad gäller det kommande årets börsutveckling ser vi också som en sentimentsmässig varningssignal i sig. Om alla tror samma sak, kan rörelserna bli stora om något händer som gör att det blir en avvikelse från rådande konsensus. Ser man till vårt scenario vi skrev för 2014 och hur rådande sentimentsindikatorer nu ser ut skulle också en sådan avvikelse mycket väl kunna vara i antågande relativt nära i tid. S&P500 fortsatt i sin långsiktiga positiva trend, Allt sedan S&P500 bottnade under 2009 har indexet befunnit sig i en stark positiv trend och har sedan dess stigit med inte mindre än 200%. Trendstrukturen, med successivt högre bottnar och toppar, har under hela denna period också varit intakt, vilket ytterligare stärkt den positiva tekniska synen för indexet. Ingen uppgångsfas sker dock helt utan rekyler och för att bistå i vyn för rörelserna inom den rådande primärtrenden studerar vi utöver den traditionella trendlinjeanalysen även eventuella vågrörelser samt indexets stödjande indikatorer. Vågräkningar är inget vi handlar på allena, då det alltid finns en mängd alternativa räkningar, men som ett stöd ser vi det som intressant att ha med som en pusselbit såvida ett tydligt mönster uppenbarar sig. Med de senaste månadernas rörelser på börsen har viss modifiering av vår vågräkning från januari 2014 skett vad gäller utseende på den tredje vågen. Strukturen är dock i stort intakt. Detta innebär att vår huvudsyn alltjämt är att indexet nu färdigställer den tredje vågen. Efter detta torde då enligt vår vågräkning en nedåtrekyl ta vid i form av den fjärde vågen, innan en positiv, stark avslutande femte våg under andra halvan av 2015, alternativt första halvan av 2016, tar upp indexet till nya toppnoteringar. En schematisk bild för vår rådande vågräkning återfinns i grafen ovan.

3 men stödjande indikatorer talar för kommande nedåtrekyl Förutom den vågräkning som vi nu bedömer som troligast, och som indikerar en kommande nedåtrekyl, har det under det senaste kvartalet även framkommit flertalet varningssignaler i de stödjande indikatorerna. Dessa ska ses som just varningssignaler och har gjort att vi nu är allt mer uppmärksamma på ett negativt omslag i prisgrafen. De stödjande indikatorerna ger dock inga säljsignaler i sig som vi anser vara värda att agera på, utan det som avgör är ändå till syvende och sist utvecklingen i prisgrafen. Anledningen till att vi inte ser att marknaden nu kommer att inleda en större sättning och rekyl på hela rörelsen som inleddes 2009 är bland annat att indexet enligt vår huvudvågräkning nu färdigställer den tredje vågen, snarare än att den femte och avslutande vågen skulle vara under färdigställande. De stödjande indikatorer vi nu tar fasta på som vi finner stöttar vårt scenario om en volatil utveckling under 2015, där vi kan komma att se en nedåtrekyl under H1 och där då börsen avslutar starkt under H2, är bland annat: negativa divergenser i momentum, en tydlig försvagning av marknadsbredden samt sentimentsindikatorer vid extremnivåer. Negativa divergenser i momentum Momentum är en mycket viktig del av den tekniska analysen, då ett starkt momentum bekräftar pristrenden. En teknisk varningsklocka börjar därför ringa då negativa divergenser uppstår mellan pris och momentum. Även om några svaghetstecken ännu inte materialiserat sig i indexet, tyder det försvagade momentumet på att något inte står rätt till i trendens hälsotillstånd. Historiskt brukar såväl toppar som bottnar föregås av divergenser mellan pris och momentum. Denna divergens säger dock inte när ett eventuellt omslag kan tänkas ske, men är en tydlig varningssignal om att ett omslag kan vara på väg att ske. Ser man till S&P500 har en negativ divergens mellan pris och momentumindikatorn RSI14 nu formats sedan mitten av Detta ser vi som en tydlig varningssignal om att ett omslag snart kan komma att ske även i prisindexet. Denna typ av negativ divergens föregick även färdigställandet av den första vågen i denna uppgångsfas under det första halvåret 2011, varefter indexet rekylerade ner under det andra halvåret i den andra vågen.

4 Tydlig försvagning av marknadsbredd, En annan teknisk varningssignal för en indexrörelse är om divergenser uppenbarar sig vad gäller marknadsbredden. Detta innebär att under en börsuppgång så är det successivt allt färre bolag som är med och sätter nya högstanivåer. Det är självklart en varningssignal för den fortsatta börsrörelsen om endast ett fåtal bolag är med och ansvarar för uppgången. Vid en hälsosam börsuppgång är en stor del av aggregatet med och drar indexet uppåt. Under hela uppgången, som enligt vår vågräkning motsvarar den tredje vågen, har marknadsbredden, det vill säga andelen bolag som handlats över sitt 200 dagars glidande medelvärde, legat runt 80%. Det senaste halvåret har vi dock nu sett en tydlig försvagning och negativ divergens i marknadsbredden, där andelen bolag som handlas över sitt 200 dagars glidande medelvärde nu ligger vid 66%. Detta är en varningssignal och då dessa storbolag som nu ansvarar för uppgången tappar kraft finns det en uppenbar risk att indexet inte längre orkar fortsätta sin uppgång utan en andhämtningspaus. och flera Hindenburg Omen den senaste månaden Den senaste månaden har dessutom ett antal så kallade Hindenburg Omen utlösts för S&P500. Detta skrev vi om i ett blogginlägg den 10 december. Denna tekniska indikator är en kombination av flera tekniska signaler som tillsammans prognostiserar sannolikheten för en börsnedgång. De tekniska indikatorerna är 10 veckors glidande medelvärde, nya 52 veckors högsta på NYSE, nya 52 veckors lägsta på NYSE, och McClellan Oscillator. Hindenburg signalen ges när det bland annat finns en stor andel aktier vid nytt 52 veckors högsta samtidigt som det också finns en stor andel aktier vid nytt 52 veckors lägsta. Det som fått denna signal att nu utlösas är självklart den nedgång vi sett den senaste tiden i energirelaterade aktier. Indikatorn har historiskt sett ett relativt bra signalvärde, och senast den gavs var i samband med att nedgången startade i september.

5 Sentimentsindikatorer vid extremnivåer Sentimentsindikatorn AAII (American Association of Individual Investors) mäter inställningen mot aktiemarknaden hos individuella investerare i USA. Den övergripande frågan som ställs till respektive investerare är hur de tror att riktningen på börsen de kommande sex månaderna kommer att vara. Resultatet presenteras i form av olika index (Bull, Bear, Neutral), där andel positiva, negativa och neutrala även redovisas i procent. I 28 år har undersökningen gjorts och enligt AAII är det historiska snittet för undersökningen 1) Andel positiva: 39%, 2) Andel negativa 30.5%, 3) Andel neutrala 30.5%. Vad som kan konstateras enligt denna undersökning är en fortsatt väldigt positiv inställning till den kommande börsutvecklingen. AAII Bull index är nu vid 51,74 och AAII Bear index är vid 19,31. Vid ett utjämnande av indexet med ett glidande medeltal om 9, för att på så sätt ta bort lite av bruset, kan vi konstatera att denna optimism inte noterats sedan strax innan börssättningen inleddes Vid extremnivåer åt endera hållet brukar denna indikator kunna användas som något av en kontraindikator och som en signal om att trenden är nära ett skifte. De extremnivåer som nu uppvisas i inställningen gentemot den kommande börsutvecklingen är därför, ur ett tekniskt perspektiv, lite oroande. Alla som velat ta position har antagligen redan gjort det och vid en eventuell avvikelse från den positiva konsensusvy som nu råder skulle antagligen istället ett säljtryck kunna utlösas. Denna negativa divergens mellan pris och momentum som nu finns, tillsammans med försvagningen av marknadsbredden, samtidigt som sentimentsindikatorer ligger på extremnivåer, ger tillsammans en tydlig varning om att den tekniska bilden försvagats, trots att någon försvagning ännu inte kunnat skönjas i prisgrafen. Lägger vi därtill vår rådande vågräkning ser vi att den tekniska sannolikheten ytterligare ökar för att vi någon gång under de kommande månaderna kan komma att få se en sättning på börsen. Sett ur ett helårsperspektiv ser vi dock en sådan eventuell sättning som köpvärd, då detta torde vara rekylvåg fyra i rådande vågräkning, varefter en positiv och avslutande våg fem istället tar vid. Då sannolikheten ligger i att en eventuell sättning sker relativt tidigt på året och att den femte vågen ofta är väldigt stark till sin karaktär, ser vi vidare sannolikheten ligga i att börsen har förutsättningar att avsluta starkt och stiga till nya toppnoteringar innan året är till ända.

6 Var ligger de största riskerna i vår vy för 2015 Först och främst måste man ju, vilket vi flaggade för i första stycket, vara ödmjuk när man försöker göra prognoser över en längre tidsperiod. Mycket kan hända som ändrar marknadssentimentet, varför den tekniska vyn ständigt måste revideras efter de nya förutsättningar som uppstår och efter det för stunden rådande marknadssentimentet. Vad gäller den rent tekniska analysen vi i denna studie redovisar för under rådande marknadssentiment torde den kanske största risken ligga i att den sättning som skedde under oktober månad 2014 de facto var den våg fyra vi nu ser som troligen vara i antågande. Detta skulle vidare innebära att uppgången skulle kunna fortsätta från rådande nivåer under stora delar av detta år utan någon form av sättning, samt att indexet då även skulle kunna nå högre nivåer än vad vi idag ser framför oss. Detta är också något av det scenario som rådande konsensus har, men som vi tidigare noterat ser vi snarare den samstämmighet som nu råder som en sentimentsmässig varningssignal. En annan risk för vår vy för 2015 är att den eventuella fjärde vågen får en mer sidledes karaktär än vad som historiskt ofta skett efter det att denna typ av cykler färdigställts. Detta skrev vi också om i vår vy för 2014 som ett alternativ för den kommande fjärde vågen och anledningen till detta skulle då vara att centralbankerna mycket väl skulle kunna komma att åter agera kraftfullt om marknaden skulle börja vika. Detta skulle då i sin tur visserligen ge ytterligare stöd till en stark femte våg senare under året, alternativt att den femte vågen drar ut på tiden och inte färdigställs förrän under Sammanfattning och tekniska signalnivåer Den amerikanska marknaden har haft en stark utveckling de senaste åren och den positiva trendstrukturen, med successivt högre bottnar och toppar, är fortfarande intakt. Det senaste halvåret har dock flertalet varningssignaler i de stödjande indikatorerna infunnit sig, främst i form av negativa divergenser. Dessa, tillsammans med vår huvudvågräkning, gör att vi nu ser en volatil utveckling framför oss för den amerikanska marknaden under Vårt huvudscenario är därför att indexet kan stå inför en nedåtrekyl under det första halvåret, medan det kan komma att bli en betydligt starkare utveckling under andra halvåret. Stöd på nedsidan återfinns nu vid den senaste lägstanoteringen vid Ett brott av detta stöd vid 1972 skulle innebära en teknisk signal om att nedåtrekylen mycket väl kan ha inletts. Innan så sker finns det utrymme för att indexet kan komma att fortsätta stiga ytterligare en tid. Skulle det vara så att en rekyl inleds ser vi vidare att nedgången skulle kunna ta indexet mot häradet Efter detta ser vi så att den femte och avslutande vågen inleds för den uppgångssekvens som inleddes Denna skulle mycket väl kunna ta upp S&P500 till nivåer i häradet av någon gång i slutet av 2015 eller under första halvan av 2016.

7 Viktig kundinformation Information om Swedbank Teknisk Analys Swedbank Teknisk Analys ger en teknisk vy och är avsedd till Swedbank och sparbankernas kunder och skall ses som allmän information. Denna publikation är helt och hållet baserad på Teknisk Analys. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analysen som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser och tar inte hänsyn till övriga fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank Research. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-)beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Teknisk Analys. Investeringsrekommendationerna i Swedbank Teknisk Analys är inte baserade på läsarens individuella omständigheter och är alltså inte finansiell rådgivning. Den struktur som används för rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys Rekommendationsstrukturen för Swedbank Teknisk skiljer sig från den struktur som används för övrig aktieanalys på Swedbank Research. Swedbank Teknisk Analys ger utifrån den Tekniska Analysen en teknisk vy för den kommande tidens utveckling, tillsammans med tekniska stöd- och. Analytikern intygar Analytikern intygar att de åsikter som uttrycks i detta dokument reflekterar hans/hennes egna personliga åsikter om de företag och värdepapper som omnämns. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument. Utgivare, distribution & mottagare Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ). Swedbank AB står under tillsyn av svenska Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Finland, Norge, Estland, Lettland, Estland, Litauen, Luxemburg och USA. Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet. Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivningsklausul som finns att hämta på Ansvarsbegränsningar All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl. a. sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument. Intressekonflikter Swedbank LC&I har implementerat interna regler i syfte att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande: Analyserna som framställs är oberoende och baserade på allmänt känd eller offentliggjord information. Analytikerna får som regel inte genomföra egna affärer i finansiella instrument, i strid mot sina gällande rekommendationer. De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till ersättning baserad på Swedbanks resultat, även räknat resultat från investment banking verksamhet. Anställda får dock inte ersättning baserad på specifika investment banking transaktioner. Swedbank får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation. Företagsspecifika tillkännagivanden och potentiella intressekonflikter Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet. Mångfaldigande och spridning Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm Address Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), Stockholm. Besöksadress: Landsvägen 42, Stockholm. Swedbank LC&I Stockholm Tfn Martin Hallström

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

Långsiktigt engagemang

Långsiktigt engagemang Aktienytt Aktieanalys 21 januari 2011 Marknadskommentar Inflationsoro OMXS30 visade under fredagseftermiddagen 1153, en nedgång på 1,7% under veckan. Veckan bjöd på statistik från USA som visade att försäljningen

Läs mer

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen Aktienytt Aktieanalys 28 januari 2011 Marknadskommentar Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport Makrostatistik i form av konfidensindikator för USA:s hushåll steg till 60,6 i januari, vilket var

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

Aktienytt. Börsvecka som kämpade sig upp på plus. Erbjudande Teckna aktier i Oscar Properties, läs mer på sid 3-4.

Aktienytt. Börsvecka som kämpade sig upp på plus. Erbjudande Teckna aktier i Oscar Properties, läs mer på sid 3-4. Aktienytt Aktieanalys - fredag den 7 februari 2014 Marknadskommentar Börsvecka som kämpade sig upp på plus Rapportsäsongen fortlöpte, ECB lämnade räntebesked och delar av ISMsiffran fick marknaden att

Läs mer

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer Aktier From www.tradelearn.com Formationer Att leta efter formationer i kurskurvan är det första en teknisk analytiker gör. Man försöker identifiera mönster som historiskt sett har lett till en viss rörelse

Läs mer

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys 22 januari 2010 Marknadskommentar Inledningsveckan av rapportsäsongen kom till stora delar att handlas i moll. När börsveckan summerades på fredagseftermiddagen hade Stockholmsbörsen

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys 1 oktober 2010 Förnyad oro över det europeiska banksystemet Skuldsituationen för en del europeiska länder och deras banksystem har åter kommit på marknadens radarskärm. Framför allt

Läs mer

Under Q3 har försäljningsfallet upphört. Vägen till framgång

Under Q3 har försäljningsfallet upphört. Vägen till framgång Aktienytt Aktieanalys 19 november 2010 Marknadskommentar Turbulent vecka summerades på plus I avsaknad av rapporter har omvärldsfaktorer i stort satt veckans agenda. Irlandskrisen har både pressat och

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa

Läs mer

FDA panel godkänner Solesta. 2011 blir riktigt bra

FDA panel godkänner Solesta. 2011 blir riktigt bra Aktienytt Aktieanalys 3 december 2010 Marknadskommentar Riskaptiten tillbaka i marknaden Veckan bjöd på en del positiv makrostatistik bland annat i form av överraskande starka inköpschefsindex från Kina

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se Finansmarknaden Januari 2009 Den globala lågkonjunkturen tar ett allt hårdare grepp om utvecklingen. Frågan hur historiskt låga centralbanksräntor och extremt stora stimulanspaket

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Marknadskommentar. Handlas till >25% P/E-premium. Vi tycker inte om osäkerhet

Marknadskommentar. Handlas till >25% P/E-premium. Vi tycker inte om osäkerhet Aktienytt Aktieanalys 27 november 2009 Marknadskommentar Efter en stark inledning av veckan kom uppgången av sig och det faktum att ett konglomerat med Dubai som storägare ställde in sina betalningar fick

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Aktierekommendationer som investeringsmetod

Aktierekommendationer som investeringsmetod Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2010 Aktierekommendationer som investeringsmetod Handledare: Erik Norrman Författare: Emil Nerme 8307274137 Martin Svensson 8704223596 Sammanfattning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 4 1.1 BAKGRUND 4 1.2 PROBLEMDISKUSSION 5 1.3 SYFTE 7 1.4 MÅLGRUPP 7 1.5 AVGRÄNSNINGAR 7 1.6 DEFINITIONER/ANTAGANDEN 7 1.6.1 RISKFRI RÄNTA 7 1.6.2 KURSER 8 1.6.3 EMISSION

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats. Blanknings påverkan på volatiliteten

Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats. Blanknings påverkan på volatiliteten Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats Blanknings påverkan på volatiliteten Handledare: Erik Norrman Skriven av: Magnus Lantz Sammanfattning Titel: Blanknings påverkan

Läs mer