Åbo Akademi. Från diplomingenjör till matematiklärare II. I. Bakgrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åbo Akademi. Från diplomingenjör till matematiklärare II. I. Bakgrund"

Transkript

1 Åbo Akademi Från diplomingenjör till matematiklärare II I. Bakgrund I den svenskspråkiga utbildningen (grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning) arbetar ca 400 lärare i matematiska ämnen: lärare i grundläggande utbildning lärare i gymnasieutbildning - 30 lärare i grundläggande yrkesutbildning Utgående från antagandet att lärarkarriären varar i ca 30 år, är det årliga behovet av nyutexaminerade lärare i matematiska ämnen lärare. På grund av den höga medelåldern och en delvis obehörig lärarkår är behovet av nyutexaminerade lärare under de fem kommande åren ca 150 lärare, dvs 30 lärare per år. En analys av utbildningssituationen tyder på att Åbo Akademi och Helsingfors universitet kommer att utbilda ca 7 lärare årligen. Detta kan på sikt innebära att en stor del av lärarkåren i matematiska ämnen är obehörig. Åbo Akademi ordnade åren ett utbildningsprogram Från diplomingenjör till matematiklärare, där diplomingenjörer kunde komplettera sina matematikstudier samt få den pedagogiska lärarkompetensen. I gruppen på 31 deltagare, ingick även 7 med FK eller KNexamen, som inom ramen för detta program kunde få sin behörighet. I dag jobbar 17 av deltagarna som matematiklärare inom grund- eller yrkesutbildningen. En intresseundersökning har gjorts av Utbildningsstyrelsen under hösten 2003, främst via Tekniska Föreningen i Finland. Undersökningen visar att i detta skede är drygt 60 personer intresserade av att delta, av dessa är 75% i Helsingforsregionen, 15% i Åboregionen och 10% i Vasaregionen. För att en diplomingenjör, som haft som sitt huvudämne kemi, fysik eller datateknik, skall få behörighet krävs i medeltal komplettering enligt följande: 20 sv matematik samt 35 sv pedagogiska studier. II. Genomförande av programmet Koordinering/studiehandledning: För programmet anställs en handledare-koordinator, som har ansvar för den innehållsmässiga kompletteringen och organiseringen av utbildningen/kurserna. Ytterligare anställs en studiehandledare-koordinator som ansvarar för den pedagogiska uppläggningen och som kan verka som stöd för både den enskilda deltagaren som för gruppen. Studieformer: Studierna anpassas så långt det är möjligt till den studerandes behov, likaså undervisningsorterna. En utbildningsplattform tas i användning för kommunikation, information och i mån av möjlighet nätbasering av kurser. Programmet är dimensionerat för två parallella grupper (ex. 20 personer i Helsingfors och 20 deltagare i Åbo/Vasa). Deltagare: Programmet dimensioneras för 40 deltagare. För varje deltagare görs en individuell studieplan, som beaktar de tidigare studierna och som beskriver kompletteringsbehovet. Tidtabell: Studierna beräknas ta två läsår i anspråk, såvida den studerande kan studera på heltid, enligt följande: Innan programmet inleds genomgår deltagarna lämplighetstest. Innan ämnesstudierna vidtar hålls en introduktionskurs med återkoppling till tidigare studier, till de teoretiska frågeställningarna samt studieteknik. Termin 1 och 2: komplettering i matematik (+ev fysik och kemi) Termin 3 och 4: pedagogiska studier, auskultering 24

2 Organisation: Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi har koordineringsansvaret, i samarbete med matematiska institutionen och institutionen för lärarutbildning, samt vid behov institutionerna för kemi och fysik. Ett flertal planeringsmöten har hållits under hösten Den möttes representanter för samtliga berörda enheter, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi och Utbildningsstyrelsen, för gemensam genomgång av programmets innehåll och tidtabell. Representanter för dessa enheter fortsätter som programmets ledningsgrupp Kostnader: Kostnaderna för utbildningen har uträknats enligt 200 euro per studievecka, och att varje deltagare avlägger 55 sv. (200euro x 40 deltagare x 55 sv = euro) Kostnadsberäkning Sammanlagt 2005* 2006* 2007 (1000!) Sammanlagt Universitetets andel Undervisningsministerieri et Övrig finansiering - avtalad - möjlig Optimalt vore om utbildningen kunde finansieras och inledas redan år Projektets prioritetsnummer inom universitetet Tillägg till utvecklingsprogram för lärarutbildningen

3 Åbo Akademi, Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet Koordinering och utveckling av svenskspråkig juristutbildning Behovet av och utvecklingsutsikterna för svenskspråkig juristutbildning har på uppdrag av undervisningsministeriet utretts i promemorian Oikeustieteellisen koulutusalan koulutustarpeet, Määrällinen ja laadullinen ennakointi vuoteen 2015 (2003). Även om andelen svenskspråkiga utexaminerade i relation till samtliga som avlagt juris kandidatexamen är på samma nivå som den svenskspråkiga befolkningens andel av Finlands befolkning, konstaterades att det finns för få jurister med språkfärdigheter i svenska. Som lösningar framfördes en ökning av de svenska antagningskvoterna antingen i Helsingfors eller i Vasa eller att de som vid Åbo Akademi avlagt rättsnotarieutbildning i regel skulle fortsätta till juris kandidatexamen (magister) vid Åbo universitet. Saken har behandlats i den av Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen i augusti 2003 godkända strategin (Högskoleutbildning på svenska i Finland. En strategi, s. 18). Samordningsdelegationen tog inte ställning till Åbo Akademis rätt att ge juris kandidatexamen (magister) eller huruvida saken skulle skötas uteslutande vid Helsingfors universitet. Däremot rekommenderades att samarbetet mellan enheterna skulle intensifieras. Undervisningsministeriet har meddelat att det stöder en utveckling och intensifiering av samarbetet. Överdirektör Arvo Jäppinen framlade hösten 2003 vid det seminarium som behandlade den finlandssvenska högskoleutbildningens framtid att man borde överväga att grunda ett nätverk och angav Psykonet som modell. Samtidigt konstaterade överdirektören att juris kandidatexamen (magister) inom detta nätverk enbart ges vid Helsingfors universitet. Ministeriet meddelade även att det stöder grundandet av ett nätverk. Åbo Akademi ser fördelar i ett nätverkssamarbete enligt Psykonet-modellen. Tack vare ett gemensamt utnyttjande av resurserna inom Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi kan den svenska juristutbildningen effektiveras och utökas för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Examina kan avläggas vid Helsingfors universitet och vid Åbo Akademi inom de huvudämnen där akademin har behörig kompetens. I planeringen överenskommer parterna närmare om arbetsfördelningen. Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi har redan förberett grundandet av det av ministeriet föreslagna nätverket. Målet är att starta nätverkets verksamhet då Bolognareformen träder i kraft dvs. från ingången av augusti Universiteten föreslår att undervisningsministeriet stöder projektet med 60!000 euro år Avsikten är att använda anslaget enligt följande: Planerare A ålderst. med följdkostnader 44!000 euro Övriga kostnader (bl.a. hyror, adb, resor) 16!000 euro Totalt 60!000 euro Härtill täcker samtliga i nätverket deltagande universitet sina kostnader som åsamkas av planering och administration av undervisning i enlighet med nätverkets behov. Kostnadskalkyl Sammanlagt (1000!) Sammanlagt Universitetens andel Undervisningsministeri et Övrig finansiering -överenskommen - möjlitg

4 Utvecklandet av ett resurscentrum för interaktiv television vid Åbo Akademi i Vasa Bilaga till projektansökan till undervisningsministeriet Bakgrund MediaCity är en fristående institution vid Åbo Akademi i Vasa, vars uppgift är att stöda och utveckla medierelaterad verksamhet vid universitetet i samarbete med dess övriga institutioner samt andra samarbetsparter i det omkringliggande samhället. Vårt mål är att bygga upp ett nationellt kompetenscentrum för innehållsproduktion för interaktiva medier, vars verksamhet omfattar forskning, utbildning, utvecklingstjänster och produktion. Inom MediaCity verkar också sedan 2002 utvecklingsenheten idtv Lab (Interactive Digital Television Laboratory). idtv Lab är en forsknings-, test-, och utvecklingsenhet för interaktiv digital television, traditionell TV och film, med fokus på innehåll och publikundersökningar. MediaCity har under åren utvecklat ett nära samarbete både till företag, branschorganisationer och andra högskolor och universitet. Inom interaktiv television samarbetar vi bland annat med medieproducenternas branschorganisation Satu ry och inom testverksamheten med Suomen Elokuvasäätiö (SES). Den kritiska satsningen just nu är att kunna utöka den personal som arbetar med interaktivitetsutveckling för att kunna svara mot de behov som finns både av internt utvecklings- och forskningsarbete men också för att kunna svara mot de behov som hela branschen har. Mål Målet med detta projekt är att under verksamhetsperioden vidareutveckla ett unikt resurscentrum för interaktiv digital television med fokus på innehåll och användare vid Åbo Akademis MediaCity i Vasa. Detta resurscentrum omfattar fem verksamhetsområden): 1) test och utvärdering; 2) utveckling; 3) produktion; 4) forskning och 5) utbildning. Resurscentrets verksamhet skall bidra till att utöka kompetensen om hur interaktiva innehållsliga processer fungerar i digitala medier, med tonvikt på televisionen som medium, och på basen av denna kompetens utveckla interaktivt innehåll för digi-tv inom såväl public service som i kommersiella kanaler. Test och utvärdering: Verksamheten kretsar i huvudsak kring publikundersökningar, innehållstestning, innehållsutvärdering, innehållsutveckling och teknisk testning i anslutning till interaktiva medieprodukter. Utveckling: Konkret utveckling av innehåll för interaktiv television, dels i form av nya typer av interaktiva TV-format och TV-program, men också i form av interaktiva tjänster. Produktion: Professionell TV-produktion med tonvikt på innehåll och berättande, baserad på 10 års erfarenhet av produktion till finska och svenska TV-kanaler. Forskning: Vi utvecklar nya forskningsbaserade metoder för publikundersökningar av både interaktiva och icke interaktiva medieprodukter Utbildning: Under projektperioden kommer kunskapen om interaktivitet att omsättas också i utbildningsinsatser för olika målgrupper inom och utanför universitetet. Interaktiv television Ett centralt kännetecken för utvecklingen i medierna just nu och under en överskådlig framtid är att det interaktiva elementet, möjligheten till återkoppling från den traditionella mottagaren till den traditionella sändaren, blir ett bestående inslag också i de medier som traditionellt inte haft denna möjlighet. Inför denna utveckling står mediebranschen i startgroparna; kunskapen om hur tittarna reagerar på interaktiva program och hur det interaktiva elementet skall integreras i medierna har inte ännu hunnit byggas upp. Det finns alltså ett stort behov av både forskning och utbildning inom branschen. Dessa är tjänster som ett nationellt resurscentrum kring interaktiv television kan erbjuda. Införandet av digital television öppnar möjligheter till nya typer av TV-innehåll, t ex interaktiva tjänster och -program. Interaktiv TV kombinerar tjänster som vi är bekanta med från datormiljön idag med traditionell television. Resultatet blir ett nytt 27

5 intressant interaktivt medium. Eftersom penetrationen av televisionen i samhället är mycket hög ställs det dessutom höga krav på att interaktivt innehåll skall vara attraktivt och användarvänligt. Kostnader Kostnader,! Totalt Resurser,! Egen finansiering Avgiftsbelagd kundtjänst Totalt UVM

6 Åbo Akademi MUSICARE Musicare-projektet är ett musikaliskt, musikvetenskapligt och musikpedagogiskt samarbetsprojekt vid Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Åbo konservatorium, Åbo filharmoniska orkester och Svenska yrkeshögskolan i Jakobstad. Målet för projektet är att skapa en konkurrenskraftig musikutbildning både nationellt och internationellt, som samtidigt drar nytta av Åboregionens styrka och särdrag. Avsikten är att utveckla ett koncentrerat samarbete, varigenom man skapar nya studielinjer med nära anknytning till arbetslivet, samtidigt som en nivåhöjning av utbildningen eftersträvas. Målet är att universiteten skall utbilda musikmagistrar. Projektet drar nytta av de synergieffekter som föds i samarbete mellan de olika läroinrättningarna. Genom en effektivare koordinering vill man förhindra att samma kurser erbjuds på flera institutioner samtidigt. Inom samarbetet förnyas och utvidgas kursutbudet och man söker lösningar för flexibilitet såväl i praktiken som i det administrativa, detta genom att bl.a. utveckla gemensam flerforms- och virtualundervisning. Avsikten är inte att utöka antalet som antas till studier i musik, strävan är att höja nivån genom att effektivera de redan nu existerande resurserna. Tvåspråkigheten inom Musicare blir speciellt synlig genom de planerade svenskspråkiga studielinjerna för kyrkomusik och musikpedagoger, utbildningslinjer som utgår från arbetslivets behov. De läroinrättningar som deltar i projektet arbetar nu med att planera och samla information om gemensamma kurser för de studerande, bl.a. individuellt planerade biämneshelheter. Man drar nytta av de möjligheter en förnyelse av examensstrukturen medför, bl.a. utreder man vilka möjligheterna är för en studerande som avlagt YH-examen att fortsätta studierna genom påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola eller inom ramen för universitetens magisterprogram. De studerande kan även dra nytta av den gemensamma utbildningsstrukturen genom att innehållet i deras YHexamen redan tagits i beaktande i universitetens uppläggning av magisterprogrammet. På så sätt kunde eventuella brostudier minimeras. För att projektet skall kunna förverkligas krävs ytterligare resurser för att utreda samarbetet, för utveckling av verksamhetens nya struktur och dess koordinering, planering av kursutbudet samt verksamhetens inledning. Viktigt är också att kartlägga hur studielinjerna ger behörighet för tjänster i arbetslivet. Förutom läroinrättningarnas egen finansiering har också Åbo stad preliminärt erbjudit sig att delta i projektets finansiering. Inom Åbo Akademi deltar Humanistiska fakulteten (ämnet musikvetenskap), Pedagogiska fakulteten och Teologiska fakulteten. För verksamheten 2005 koncentrerar man sig på planering och utveckling tillsammans med samarbetsparterna. Avsikten är att höstterminen 2005 starta med en del av de nya kurshelheterna. Tidigare finansiering via undervisningsministeriet (år/antal euro) Kostnadskalkyl Sammanlagt (1000!) Sammanlagt Universitetets andel Undervisningsministeriet * Övrig finansiering -överenskommen - möjlig (Åbo Stad) * anslaget söks gemensamt av Åbo Akademi och Åbo universitet Projektets rangnummer inom universitetet: 2 29

7 Åbo Akademi Tillfällig magisterutbildning i hälsovårdsvetenskaper i Helsingfors Avsikten är att inleda en tillfällig magisterutbildning i hälsovetenskaper i Helsingfors för studerande som redan avlagt rätt omfattande studier i vårdvetenskap och som har en tidigare yrkesexamen. Det finns ett stort intresse för utbildningen i Helsingfors region, viket de två ansökningarna till Kuopioutbildningen visat där det var över 200 sökande och av dessa var rätt många svenskspråkiga. Antalet studerande skulle vara Det finns ett stort behov av magistrar i hälsovetenskaper i södra Finland, speciellt inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Planeringen av denna utbildning kan ske relativt snabbt, eftersom vi kan tillgodogöra oss alla de utredningsplaner som görs inför Bologna. För våren 2005 behövs tre månaders planering och utbildningen borde inledas under hösten Tidigare finansiering via undervisningsministeriet (år/antal euro) Kostnadskalkyl Sammanlagt (1000!) Sammanlagt Universitetets andel Undervisningsministeri et Övrig finansiering -överenskommen - möjlig Projektets rangnummer inom universitetet: 3 30

8 Åbo Akademi Hankkeen sisältökuvaus (maisteriohjelmien osalta vähintään seuraavalla sivulla olevat tiedot): 1. The learning objective of the Master s Program in International Human Rights Law is to provide the students with profound insights into the international protection of human rights. This will be done by putting strong emphasis on the legal analysis of international and regional human rights regimes, linking the legal analysis with practical applications and current international discussions as well as anchoring the program in on-going international and national human rights research. The program will prepare the students for independent scientific work as well as for work within international organizations, public administration, non-governmental organizations and private consultancy. Åbo Akademi University has already achieved nationally and internationally acknowledged expertise in higher education in the field of human rights. This is reflected in the frequent enquiries by foreign students of the possibility to conduct such studies at Åbo Akademi University. There is a specific demand for a master s program in human rights in English. For instance, a number of foreign students come annually to Turku within the framework of Turku Law School and seek to pursue most of their studies during one academic year within the field of human rights. With the so-called Bologna process it is expected that international mobility will increase and the existing interest will be focused on a possibility to obtain a master s degree or corresponding diploma in the field of human rights. Human rights is an international discipline as to its substance. Since, at the same time, it is one of the recognized areas of specific expertise within Åbo Akademi University, it is natural to develop an English language international master s program within this particular field at Åbo Akademi University. In implementing the Master s Program, the Institute for Human Rights and the Department of Law will actively engage in collaboration with other universities and institutions that provide higher education in the field of human rights. This collaboration will entail the arrangement of joint courses, invitation of visiting scholars, student mobility and other forms of exchange. A key framework for the national cooperation will be the existing collaboration within the Turku Law School, involving the Law Faculty at University of Turku, Law Department at Åbo Akademi University and Unit of Business Law at the Turku School of Economics and Business Administration. Master students will be able to participate in human rights related courses offered by the Turku Law School in English. During the current academic year 10 out of 34 courses deal with human and fundamental rights. Many of the courses are taught at a level suitable for a Master s Program. Since 2002 the Human Rights Institute coordinates the Finnish Graduate School in Human Rights Research, which is based on collaboration between the Institute and the Law Faculty at University of Turku, Eric Castrén Institute at University of Helsinki and Northern Institute in Environmental and Minority Law at University of Lapland. Courses and seminars organized within the Graduate School program will, when feasible, be open to master students. Internationally the Institute and Department will cooperate with other Nordic master s programs in human rights. An important forum for this cooperation will be the NorFA funded Nordic Network for Human Rights Research, which was established in 2002 on the basis of long-standing collaboration between five Nordic human rights institutes. Both the Norwegian Centre for Human Rights at the University of Oslo and the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law at the University of Lund are presently conducting their own master s programs and it is expected that exchange with these programs will take place for example through an exchange of teachers. Furthermore, within the framework of the Nordic Network, seminars are regularly arranged and it is foreseen that at least some seats will be reserved for master s students. The Institute for Human Rights is a founding member of the Association of Human Rights Institutes, which currently is composed of 13 European human rights institutes. The aim of the Association is to develop cooperation in the field of teaching and research. It is expected that future joint research projects and 31

9 conferences, for example within the recently approved COST proposal No. A28 on Human Rights, Peace and Security in EU Foreign Policy will benefit the master program. Åbo Akademi University it through the Department of Law the national co-ordinating university of the program European Master s Degree in Human Rights and Democratisation (EMA), which is based on cooperation between 27 universities. Within the framework of this program 3-5 EMA students spend one semester at Åbo Akademi University. It is envisaged that the two master s programs could arrange jointly part of their training activities. The Institute for Human Rights cooperates with a number of universities outside Europe. Links of cooperation exist with the master s programs at, for instance, the Faculty of Law at University of Toronto (Canada), Osgoode Hall Law School at York University (Canada), the United Nations University for Peace in San Jose (Costa Rica), St. Thomas University in Miami (USA), Columbia University Law School (USA), the Law School of New York University (USA) and the Faculty of Law of University of Hong Kong (China). The Institute has a role within the African Master s Programme in Human Rights and Democratization, coordinated by the University of Pretoria (South Africa) and the establishment of a master s program at Åbo Akademi would give more possibilities for strengthening this cooperation. The master s program will be designed as a full-time program. The program will consist of regular courses comprising lectures, essay writing and exams; independent studies, including thesis writing and seminars. Some of the courses offered will be taught through the Internet in cooperation with universities in Canada and Hong Kong (cf. the Global Classroom). The scope of the program will be 90 ECTS. Those who wish to supplement a bachelor s degree with a 120 ECTS master s degree, will be given the possibility to acquire additional 30 ECTS in some other topics offered at the Åbo Akademi University. These courses could partly be arranged in Swedish but also English language alternatives will be identified, either within the framework of Turku Law School or by utilizing courses provided elsewhere. The program can accommodate students with a bachelor with a legal orientation from a Finnish or foreign university, which means that he or she has studied law within a law faculty or as the main subject within some other faculty. As part of their bachelor s degree, the students are expected to have passed courses in international and constitutional law. The selection will be based on merit as reflected in the written application submitted before the expiry of the application deadline, which tentatively will be in February. A selection committee comprising the Program Director and 2 faculty members will be in charge of selecting the students. Depending on the availability of external funds, and providing that the applications meet the general requirements, a given number of seats, not exceeding five, will be reserved for students from developing countries. The Faculty of Economics and Social Sciences at Åbo Akademi University will issue the degree. In article 4 of the draft ordinance it is stipulated that the name of the master s degrees offered in English should be either Master of Arts or Master of Science. In case this formulation will prevail, the Master s Program would be entitled Master of Science. However, bearing in mind the focus of the program on legal research, the best option, if available, would be Master of Laws (LLM). 2. The role of human rights in domestic and foreign policy as well as in other international relations continues to increase. Work within various international organizations, such as the United Nations, Council of Europe and European Union, requires strengthened understanding and knowledge of human rights, including legal and jurisprudential discussions linked to the protection of human rights in international and domestic law. Recent developments, including the reform of the European Court of Human Rights in 1998 and the establishment of the International Criminal Court in 2002 have contributed to the demand for experts with the capacity to engage in critical legal human rights analysis. Similarly, the adoption of the EU Charter of Fundamental Rights and its likely inclusion in the future EU Constitution will require that there are 32

10 professionals with the ability to conduct advanced studies of human rights norms. Also nationally the role of human rights has increased, for example, the Finnish constitutional reform finalized in 2000 has confirmed the important role played by international human rights in the implementation of constitutionally guaranteed fundamental rights. Participants who take the program as extended to 120 ECTS will be able to include in their two years of studies an internship of three to six months at an international organization, non-governmental organization, academic institution or national agency working in the field of international human rights. However, the number of ECTS credits for such internship will be maximum 15, corresponding to two months of full-time studies. The program will work out arrangements with relevant actors in order to be able to offer at least a limited number of internships which all will include advanced-level research or writing assignments. The Institute for Human Rights has relevant links of cooperation with, inter alia, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Foreign Ministry of Finland (Helsinki) and the African Master s Programme in Human Rights and Democratization (Pretoria). Through its strong institutional links with the Finnish Graduate School in Human Rights Research, the Nordic Network in Human Rights Research and the Association of Human Rights Institutes the program will secure that the master s program is closely integrated with top-level academic research in the field of human rights. An international master s program in human rights at Åbo Akademi University, partly implemented through the existing university cooperation within Turku Law School, would further strengthen the Turku region as a center of academic human rights competence in Finland. Here the role of Åbo Akademi University as the coordinator of the Nordic Network for Human Rights Research is of particular importance, due to the strong links of cooperation with partners in the Nordic and Baltic countries and the relatively good transport connections (direct flights to Stockholm and Copenhagen and ferries to Stockholm and Mariehamn). Locally in Turku the program would cooperate with the Master s Programme in European Studies and the Graduate School of Cultural Interaction and Integration in the Baltic Sea Region, both coordinated by the University of Turku. 3. The Master s Program aims at developing the capacities of the master students to conduct scientific work and thereby preparing them for post-graduate studies. Through the entry requirements and the contents of the program it will be controlled that those participants who obtain a 120 ECTS master s degree through extended participation in the program, will formally qualify for doctoral studies in international law at Åbo Akademi University. Other arrangements will be designed in cooperation with other universities so that the program as extended to 120 ECTS will qualify the person for doctoral studies in a law or political science faculty. 4. The Master s Program will constitute an integral part of the study program of the Law Department, which means that part of the basic funding of the Program will be drawn from the resources designated for the Department through the University budget. It is expected that these resources will first and foremost encompass human resources in the form of teaching staff and that it will be necessary to secure also other sources of funding. The Institute for Human Rights will play a vital role in raising the required additional funds. The Institute has during the last five years successfully expanded its activities through an increase in external funding from 408,000 EUR in 1999 to 1,006,200 EUR in Furthermore, on the basis of negotiations between Åbo Akademi University and the Ministry of Education in 2003, the Institute for Human Rights has been recognized as a unit with societal functions of national importance. This will directly or indirectly facilitate the securing of long-term funding. The present application concerning project funding for the period will be important in order to start the program and to secure long-term funding after the termination of the initial phase. During the initial phase, the contribution by the Ministry and the external funding raised by the Institute are both calculated as! per year. 33

11 A number of on-going externally funded projects and programs at the Institute and Department will directly or indirectly benefit the Master s Program, such as the Graduate School in Human Rights Research and the NorFA funded Nordic Network for Human Rights Research. Seminars arranged within these programs will also benefit master s students. It is furthermore expected that synergy will be created between the Master s Program in International Human Rights Law and the European Master s Program in Human Rights and Democratization (EMA), for example, in the form of joint research seminars and thesis groups. Some of the courses planned to be included in the curriculum of the Master s Program are financed with funding from various sources such as Åbo Akademi University s grant for foreign language teaching, grants from the Foundation of Åbo Akademi, Council of Europe, Ministry for Foreign Affairs and course fees drawn from external course participants. Thanks to these external sources of funding it is possible to offer the students a wide range of training by highly qualified international experts. It is estimated that the Master s Program will require work and services of the following staff members of the Law Department and Human Rights Institute: - Professor, Program Director, graduate studies in human rights, funded through the Ministry of Education project funding and other external sources still to be identified and appointed for an initial term of three years. - Coordinator for the Master s Program on a full-time basis, funded in the beginning through the Ministry of Education project funding. - Armfelt Professor in Constitutional Law and International Law: teaching hours and thesis supervision. - Professor in Public Law: teaching and thesis supervision. - (Future) Professor in Environmental Law: teaching hours and thesis supervision. - Visiting Scholars: specialization seminars (funding from various sources, including NorFA and ÅA funds for English-language instruction). - Doctoral Candidates: teaching in the area of the doctoral candidate s specialization, tutoring - Information specialist: information search in connection with thesis writing In addition, staff of the Institute for Human Rights will provide administrative support to the program and will be in charge of arranging some of the courses and seminars included in the master s program. Furthermore, the Institute s staff will be closely involved in fundraising. The Institute for Human Rights has since its establishment in 1985 been able to develop its library into one of the leading Nordic human rights libraries. The present collection includes 12,000 monographs and 350 journals, and the database of the library consists of 35,250 entries. Furthermore, the Institute functions as the depository library for human rights related material from the United Nations and Council of Europe. Since the program will demand a lot of independent work by the students in the form of thesis writing and other assignments, the library will be of outmost importance for the students. The Law Department and the Institute for Human Rights are currently sharing the same building, including library facilities. The Senate of Åbo Akademi University has recently approved of a plan, which would mean that the Institute and Department would obtain a second building in the immediate vicinity of the present location. This arrangement will considerably expand the library space and also allow working tables in the library for master students. 5. The Master s Program will make use of a computer-based tool for planning the studies of the individual students (HOPS), which presently is being developed within Åbo Akademi University. The students will draw up their individual study plan. The Program Director will approve the study plan and conduct discussions with the students regarding their study progress. The quality of the Master s Program will be secured through various means. Strong emphasis will be put on selecting the most qualified applicants to the program. Furthermore, the students will conduct written evaluations of individual courses, the achievement of learning objectives will be evaluated through written exams and the Master s Theses will be marked by two examiners. 34

12 6. All applicants will have to provide proof of their English language proficiency in accordance with the general language requirements of Åbo Akademi (see The teaching staff at the Institute and the Department have, through their long-term involvement in academic English-language teaching in human rights, developed a solid basis for implementing an English-language master s program. Opetusministeriön aiemmin osoittama hankerahoitus (vuosi / euromäärä) - Kustannusarvio Yhteensä (1000!) Yhteensä Yliopiston osuus Opetusministeriö Muu rahoitus - sovittu - mahdollinen Mikäli kyseessä on uuden koulutuksen käynnistäminen, tämä on - pysyvä koulutuslaajennus (tulisi ottaa huomioon seuraavan kauden tutkintotavoitteissa) X - määräaikainen koulutuslaajennus - toiminnan uudelleen suuntaaminen (olemassa olevaa koulutusta profiloidaan uudelleen tai koulutuslaajennuksen yhteydessä vähennetään koulutusta toisaalla) Hankkeen prioriteettinumero yliopiston sisällä: 4 35

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

Kursplan. AB1008 Personalekonomi i praktiken. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Human Resource Accounting in Practice

Kursplan. AB1008 Personalekonomi i praktiken. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Human Resource Accounting in Practice Kursplan AB1008 Personalekonomi i praktiken 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Human Resource Accounting in Practice 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs skall den

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Kursplan. FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Oral Proficiency

Kursplan. FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Oral Proficiency Kursplan FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Oral Proficiency 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla färdigheter

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II Kursplan PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Portuguese: Oral Proficiency II 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska den

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBEVIS AVSEDD FÖR INTERNATIONELLT BRUK DIPLOMA SUPPLEMENT

BILAGA TILL EXAMENSBEVIS AVSEDD FÖR INTERNATIONELLT BRUK DIPLOMA SUPPLEMENT OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN December 2007 BILAGA TILL EXAMENSBEVIS AVSEDD FÖR INTERNATIONELLT BRUK DIPLOMA SUPPLEMENT Anvisningar om hur bilagan skall utformas (examina i studiepoäng) Högskolorna

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Contact by

Contact by SSA111 - Swedish as a Second Language, 1-5 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_ssa111.html Code: SSA111 Date: June Name: Swedish as a Second Language, 1-5 points

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Faculty Board of Social Sciences Instruktion 1. Fyll i blanketten på datorn. Blanketter ifyllda för hand skickas tillbaka utan hantering. 2. Spara den ifyllda blanketten.

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Läs mer

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder.

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. 2012-08-28. Göran Nordström FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. Upplägg Lite om mig Info om vårt projekt: SECURE Arbetet med ansökan Styrkor hos

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab Bakgrund Begreppet Nationell forskningsinfrastruktur innebär tydlighet gentemot forskarsamhället att detta är en infrastruktur öppen för svensk forskning.

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

1 (4) Toward a 21 st Century Mathematics Curriculum Resource ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 (4) Toward a 21 st Century Mathematics Curriculum Resource ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Toward a 21 st Century Mathematics Curriculum Resource ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 (4) Curriculum resources 1 are widely used in Sweden as well as in many other countries in the world. Research

Läs mer

EU - makt och påverkan

EU - makt och påverkan EU - makt och påverkan ur ett regionalt perspektiv Måndag 15 juni 2009 ST09 1 Idag Europeisering 2 Europesiering (1) the interplay between changes in the relations between European states and changes within

Läs mer

Certifiering av medicintekniker. Per Ask

Certifiering av medicintekniker. Per Ask Certifiering av medicintekniker Per Ask There was a recommendation by the Swedish government from 1989 that clinical engineers should have a university degree in engineering of at least two years of length.

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Magisterprogram, ljusdesign Master's Programme, Architectural Lighting Design, 60 credits 60,0 högskolepoäng

Magisterprogram, ljusdesign Master's Programme, Architectural Lighting Design, 60 credits 60,0 högskolepoäng Utbildningsplan Magisterprogram, ljusdesign Master's Programme, Architectural Lighting Design, 60 credits 60,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT13. Utbildningens mål The program

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Registerforskning i internationellt perspektiv

Registerforskning i internationellt perspektiv Registerforskning i internationellt perspektiv Möjligheter och risker med Europagemenskapen Magnus Stenbeck Docent Sektionen för försäkringsmedicin European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Kursplan. KI2006 Kinesisk traditionell filosofi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2. Chinese Traditional Philosophy

Kursplan. KI2006 Kinesisk traditionell filosofi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2. Chinese Traditional Philosophy Kursplan KI2006 Kinesisk traditionell filosofi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2 Chinese Traditional Philosophy 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 2 Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Teologiska fakultetsnämnden Faculty Board of Theology. Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies

Teologiska fakultetsnämnden Faculty Board of Theology. Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies Instruktion Fyll i blanketten på datorn. Lämna in studieplanen med samtliga underskrifter till studierektor för utbildning på forskarnivå på Teologiska institutionen. Instructions Complete the form electronically.

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp

2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp 2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp 2HR121 Labour Law, 15.0 hp immateriella rättigheter, konkurrensförhållanden och sekretess. Anmälningskod: 71514 Startperiod (antagning.se): Vt period 2 Starttermin: V17 201713-201722

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Kursplan för kursen Populärare kemi, [LADOK-kod] engelsk titel: Popularizing Chemistry

Kursplan för kursen Populärare kemi, [LADOK-kod] engelsk titel: Popularizing Chemistry KURSPLAN Datum 201X-XX-XX Diarienummer U 201X/XXX Kursplan för kursen Populärare kemi, [LADOK-kod] engelsk titel: Popularizing Chemistry Kursplanen är fastställd av fakultetens nämnd för utbildning på

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

Kursplan. IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level

Kursplan. IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level Kursplan IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Datavetenskapligt program, N1COS

Datavetenskapligt program, N1COS Ansökan om fortsatta studier inom program, hösten 2015 Datavetenskapligt program, N1COS Inför varje termin måste du söka till de kurser du vill gå. Sista datum för ansökan till höstens kurser är den 15

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer