Åbo Akademi. Från diplomingenjör till matematiklärare II. I. Bakgrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åbo Akademi. Från diplomingenjör till matematiklärare II. I. Bakgrund"

Transkript

1 Åbo Akademi Från diplomingenjör till matematiklärare II I. Bakgrund I den svenskspråkiga utbildningen (grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning) arbetar ca 400 lärare i matematiska ämnen: lärare i grundläggande utbildning lärare i gymnasieutbildning - 30 lärare i grundläggande yrkesutbildning Utgående från antagandet att lärarkarriären varar i ca 30 år, är det årliga behovet av nyutexaminerade lärare i matematiska ämnen lärare. På grund av den höga medelåldern och en delvis obehörig lärarkår är behovet av nyutexaminerade lärare under de fem kommande åren ca 150 lärare, dvs 30 lärare per år. En analys av utbildningssituationen tyder på att Åbo Akademi och Helsingfors universitet kommer att utbilda ca 7 lärare årligen. Detta kan på sikt innebära att en stor del av lärarkåren i matematiska ämnen är obehörig. Åbo Akademi ordnade åren ett utbildningsprogram Från diplomingenjör till matematiklärare, där diplomingenjörer kunde komplettera sina matematikstudier samt få den pedagogiska lärarkompetensen. I gruppen på 31 deltagare, ingick även 7 med FK eller KNexamen, som inom ramen för detta program kunde få sin behörighet. I dag jobbar 17 av deltagarna som matematiklärare inom grund- eller yrkesutbildningen. En intresseundersökning har gjorts av Utbildningsstyrelsen under hösten 2003, främst via Tekniska Föreningen i Finland. Undersökningen visar att i detta skede är drygt 60 personer intresserade av att delta, av dessa är 75% i Helsingforsregionen, 15% i Åboregionen och 10% i Vasaregionen. För att en diplomingenjör, som haft som sitt huvudämne kemi, fysik eller datateknik, skall få behörighet krävs i medeltal komplettering enligt följande: 20 sv matematik samt 35 sv pedagogiska studier. II. Genomförande av programmet Koordinering/studiehandledning: För programmet anställs en handledare-koordinator, som har ansvar för den innehållsmässiga kompletteringen och organiseringen av utbildningen/kurserna. Ytterligare anställs en studiehandledare-koordinator som ansvarar för den pedagogiska uppläggningen och som kan verka som stöd för både den enskilda deltagaren som för gruppen. Studieformer: Studierna anpassas så långt det är möjligt till den studerandes behov, likaså undervisningsorterna. En utbildningsplattform tas i användning för kommunikation, information och i mån av möjlighet nätbasering av kurser. Programmet är dimensionerat för två parallella grupper (ex. 20 personer i Helsingfors och 20 deltagare i Åbo/Vasa). Deltagare: Programmet dimensioneras för 40 deltagare. För varje deltagare görs en individuell studieplan, som beaktar de tidigare studierna och som beskriver kompletteringsbehovet. Tidtabell: Studierna beräknas ta två läsår i anspråk, såvida den studerande kan studera på heltid, enligt följande: Innan programmet inleds genomgår deltagarna lämplighetstest. Innan ämnesstudierna vidtar hålls en introduktionskurs med återkoppling till tidigare studier, till de teoretiska frågeställningarna samt studieteknik. Termin 1 och 2: komplettering i matematik (+ev fysik och kemi) Termin 3 och 4: pedagogiska studier, auskultering 24

2 Organisation: Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi har koordineringsansvaret, i samarbete med matematiska institutionen och institutionen för lärarutbildning, samt vid behov institutionerna för kemi och fysik. Ett flertal planeringsmöten har hållits under hösten Den möttes representanter för samtliga berörda enheter, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi och Utbildningsstyrelsen, för gemensam genomgång av programmets innehåll och tidtabell. Representanter för dessa enheter fortsätter som programmets ledningsgrupp Kostnader: Kostnaderna för utbildningen har uträknats enligt 200 euro per studievecka, och att varje deltagare avlägger 55 sv. (200euro x 40 deltagare x 55 sv = euro) Kostnadsberäkning Sammanlagt 2005* 2006* 2007 (1000!) Sammanlagt Universitetets andel Undervisningsministerieri et Övrig finansiering - avtalad - möjlig Optimalt vore om utbildningen kunde finansieras och inledas redan år Projektets prioritetsnummer inom universitetet Tillägg till utvecklingsprogram för lärarutbildningen

3 Åbo Akademi, Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet Koordinering och utveckling av svenskspråkig juristutbildning Behovet av och utvecklingsutsikterna för svenskspråkig juristutbildning har på uppdrag av undervisningsministeriet utretts i promemorian Oikeustieteellisen koulutusalan koulutustarpeet, Määrällinen ja laadullinen ennakointi vuoteen 2015 (2003). Även om andelen svenskspråkiga utexaminerade i relation till samtliga som avlagt juris kandidatexamen är på samma nivå som den svenskspråkiga befolkningens andel av Finlands befolkning, konstaterades att det finns för få jurister med språkfärdigheter i svenska. Som lösningar framfördes en ökning av de svenska antagningskvoterna antingen i Helsingfors eller i Vasa eller att de som vid Åbo Akademi avlagt rättsnotarieutbildning i regel skulle fortsätta till juris kandidatexamen (magister) vid Åbo universitet. Saken har behandlats i den av Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen i augusti 2003 godkända strategin (Högskoleutbildning på svenska i Finland. En strategi, s. 18). Samordningsdelegationen tog inte ställning till Åbo Akademis rätt att ge juris kandidatexamen (magister) eller huruvida saken skulle skötas uteslutande vid Helsingfors universitet. Däremot rekommenderades att samarbetet mellan enheterna skulle intensifieras. Undervisningsministeriet har meddelat att det stöder en utveckling och intensifiering av samarbetet. Överdirektör Arvo Jäppinen framlade hösten 2003 vid det seminarium som behandlade den finlandssvenska högskoleutbildningens framtid att man borde överväga att grunda ett nätverk och angav Psykonet som modell. Samtidigt konstaterade överdirektören att juris kandidatexamen (magister) inom detta nätverk enbart ges vid Helsingfors universitet. Ministeriet meddelade även att det stöder grundandet av ett nätverk. Åbo Akademi ser fördelar i ett nätverkssamarbete enligt Psykonet-modellen. Tack vare ett gemensamt utnyttjande av resurserna inom Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi kan den svenska juristutbildningen effektiveras och utökas för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Examina kan avläggas vid Helsingfors universitet och vid Åbo Akademi inom de huvudämnen där akademin har behörig kompetens. I planeringen överenskommer parterna närmare om arbetsfördelningen. Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi har redan förberett grundandet av det av ministeriet föreslagna nätverket. Målet är att starta nätverkets verksamhet då Bolognareformen träder i kraft dvs. från ingången av augusti Universiteten föreslår att undervisningsministeriet stöder projektet med 60!000 euro år Avsikten är att använda anslaget enligt följande: Planerare A ålderst. med följdkostnader 44!000 euro Övriga kostnader (bl.a. hyror, adb, resor) 16!000 euro Totalt 60!000 euro Härtill täcker samtliga i nätverket deltagande universitet sina kostnader som åsamkas av planering och administration av undervisning i enlighet med nätverkets behov. Kostnadskalkyl Sammanlagt (1000!) Sammanlagt Universitetens andel Undervisningsministeri et Övrig finansiering -överenskommen - möjlitg

4 Utvecklandet av ett resurscentrum för interaktiv television vid Åbo Akademi i Vasa Bilaga till projektansökan till undervisningsministeriet Bakgrund MediaCity är en fristående institution vid Åbo Akademi i Vasa, vars uppgift är att stöda och utveckla medierelaterad verksamhet vid universitetet i samarbete med dess övriga institutioner samt andra samarbetsparter i det omkringliggande samhället. Vårt mål är att bygga upp ett nationellt kompetenscentrum för innehållsproduktion för interaktiva medier, vars verksamhet omfattar forskning, utbildning, utvecklingstjänster och produktion. Inom MediaCity verkar också sedan 2002 utvecklingsenheten idtv Lab (Interactive Digital Television Laboratory). idtv Lab är en forsknings-, test-, och utvecklingsenhet för interaktiv digital television, traditionell TV och film, med fokus på innehåll och publikundersökningar. MediaCity har under åren utvecklat ett nära samarbete både till företag, branschorganisationer och andra högskolor och universitet. Inom interaktiv television samarbetar vi bland annat med medieproducenternas branschorganisation Satu ry och inom testverksamheten med Suomen Elokuvasäätiö (SES). Den kritiska satsningen just nu är att kunna utöka den personal som arbetar med interaktivitetsutveckling för att kunna svara mot de behov som finns både av internt utvecklings- och forskningsarbete men också för att kunna svara mot de behov som hela branschen har. Mål Målet med detta projekt är att under verksamhetsperioden vidareutveckla ett unikt resurscentrum för interaktiv digital television med fokus på innehåll och användare vid Åbo Akademis MediaCity i Vasa. Detta resurscentrum omfattar fem verksamhetsområden): 1) test och utvärdering; 2) utveckling; 3) produktion; 4) forskning och 5) utbildning. Resurscentrets verksamhet skall bidra till att utöka kompetensen om hur interaktiva innehållsliga processer fungerar i digitala medier, med tonvikt på televisionen som medium, och på basen av denna kompetens utveckla interaktivt innehåll för digi-tv inom såväl public service som i kommersiella kanaler. Test och utvärdering: Verksamheten kretsar i huvudsak kring publikundersökningar, innehållstestning, innehållsutvärdering, innehållsutveckling och teknisk testning i anslutning till interaktiva medieprodukter. Utveckling: Konkret utveckling av innehåll för interaktiv television, dels i form av nya typer av interaktiva TV-format och TV-program, men också i form av interaktiva tjänster. Produktion: Professionell TV-produktion med tonvikt på innehåll och berättande, baserad på 10 års erfarenhet av produktion till finska och svenska TV-kanaler. Forskning: Vi utvecklar nya forskningsbaserade metoder för publikundersökningar av både interaktiva och icke interaktiva medieprodukter Utbildning: Under projektperioden kommer kunskapen om interaktivitet att omsättas också i utbildningsinsatser för olika målgrupper inom och utanför universitetet. Interaktiv television Ett centralt kännetecken för utvecklingen i medierna just nu och under en överskådlig framtid är att det interaktiva elementet, möjligheten till återkoppling från den traditionella mottagaren till den traditionella sändaren, blir ett bestående inslag också i de medier som traditionellt inte haft denna möjlighet. Inför denna utveckling står mediebranschen i startgroparna; kunskapen om hur tittarna reagerar på interaktiva program och hur det interaktiva elementet skall integreras i medierna har inte ännu hunnit byggas upp. Det finns alltså ett stort behov av både forskning och utbildning inom branschen. Dessa är tjänster som ett nationellt resurscentrum kring interaktiv television kan erbjuda. Införandet av digital television öppnar möjligheter till nya typer av TV-innehåll, t ex interaktiva tjänster och -program. Interaktiv TV kombinerar tjänster som vi är bekanta med från datormiljön idag med traditionell television. Resultatet blir ett nytt 27

5 intressant interaktivt medium. Eftersom penetrationen av televisionen i samhället är mycket hög ställs det dessutom höga krav på att interaktivt innehåll skall vara attraktivt och användarvänligt. Kostnader Kostnader,! Totalt Resurser,! Egen finansiering Avgiftsbelagd kundtjänst Totalt UVM

6 Åbo Akademi MUSICARE Musicare-projektet är ett musikaliskt, musikvetenskapligt och musikpedagogiskt samarbetsprojekt vid Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Åbo konservatorium, Åbo filharmoniska orkester och Svenska yrkeshögskolan i Jakobstad. Målet för projektet är att skapa en konkurrenskraftig musikutbildning både nationellt och internationellt, som samtidigt drar nytta av Åboregionens styrka och särdrag. Avsikten är att utveckla ett koncentrerat samarbete, varigenom man skapar nya studielinjer med nära anknytning till arbetslivet, samtidigt som en nivåhöjning av utbildningen eftersträvas. Målet är att universiteten skall utbilda musikmagistrar. Projektet drar nytta av de synergieffekter som föds i samarbete mellan de olika läroinrättningarna. Genom en effektivare koordinering vill man förhindra att samma kurser erbjuds på flera institutioner samtidigt. Inom samarbetet förnyas och utvidgas kursutbudet och man söker lösningar för flexibilitet såväl i praktiken som i det administrativa, detta genom att bl.a. utveckla gemensam flerforms- och virtualundervisning. Avsikten är inte att utöka antalet som antas till studier i musik, strävan är att höja nivån genom att effektivera de redan nu existerande resurserna. Tvåspråkigheten inom Musicare blir speciellt synlig genom de planerade svenskspråkiga studielinjerna för kyrkomusik och musikpedagoger, utbildningslinjer som utgår från arbetslivets behov. De läroinrättningar som deltar i projektet arbetar nu med att planera och samla information om gemensamma kurser för de studerande, bl.a. individuellt planerade biämneshelheter. Man drar nytta av de möjligheter en förnyelse av examensstrukturen medför, bl.a. utreder man vilka möjligheterna är för en studerande som avlagt YH-examen att fortsätta studierna genom påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola eller inom ramen för universitetens magisterprogram. De studerande kan även dra nytta av den gemensamma utbildningsstrukturen genom att innehållet i deras YHexamen redan tagits i beaktande i universitetens uppläggning av magisterprogrammet. På så sätt kunde eventuella brostudier minimeras. För att projektet skall kunna förverkligas krävs ytterligare resurser för att utreda samarbetet, för utveckling av verksamhetens nya struktur och dess koordinering, planering av kursutbudet samt verksamhetens inledning. Viktigt är också att kartlägga hur studielinjerna ger behörighet för tjänster i arbetslivet. Förutom läroinrättningarnas egen finansiering har också Åbo stad preliminärt erbjudit sig att delta i projektets finansiering. Inom Åbo Akademi deltar Humanistiska fakulteten (ämnet musikvetenskap), Pedagogiska fakulteten och Teologiska fakulteten. För verksamheten 2005 koncentrerar man sig på planering och utveckling tillsammans med samarbetsparterna. Avsikten är att höstterminen 2005 starta med en del av de nya kurshelheterna. Tidigare finansiering via undervisningsministeriet (år/antal euro) Kostnadskalkyl Sammanlagt (1000!) Sammanlagt Universitetets andel Undervisningsministeriet * Övrig finansiering -överenskommen - möjlig (Åbo Stad) * anslaget söks gemensamt av Åbo Akademi och Åbo universitet Projektets rangnummer inom universitetet: 2 29

7 Åbo Akademi Tillfällig magisterutbildning i hälsovårdsvetenskaper i Helsingfors Avsikten är att inleda en tillfällig magisterutbildning i hälsovetenskaper i Helsingfors för studerande som redan avlagt rätt omfattande studier i vårdvetenskap och som har en tidigare yrkesexamen. Det finns ett stort intresse för utbildningen i Helsingfors region, viket de två ansökningarna till Kuopioutbildningen visat där det var över 200 sökande och av dessa var rätt många svenskspråkiga. Antalet studerande skulle vara Det finns ett stort behov av magistrar i hälsovetenskaper i södra Finland, speciellt inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Planeringen av denna utbildning kan ske relativt snabbt, eftersom vi kan tillgodogöra oss alla de utredningsplaner som görs inför Bologna. För våren 2005 behövs tre månaders planering och utbildningen borde inledas under hösten Tidigare finansiering via undervisningsministeriet (år/antal euro) Kostnadskalkyl Sammanlagt (1000!) Sammanlagt Universitetets andel Undervisningsministeri et Övrig finansiering -överenskommen - möjlig Projektets rangnummer inom universitetet: 3 30

8 Åbo Akademi Hankkeen sisältökuvaus (maisteriohjelmien osalta vähintään seuraavalla sivulla olevat tiedot): 1. The learning objective of the Master s Program in International Human Rights Law is to provide the students with profound insights into the international protection of human rights. This will be done by putting strong emphasis on the legal analysis of international and regional human rights regimes, linking the legal analysis with practical applications and current international discussions as well as anchoring the program in on-going international and national human rights research. The program will prepare the students for independent scientific work as well as for work within international organizations, public administration, non-governmental organizations and private consultancy. Åbo Akademi University has already achieved nationally and internationally acknowledged expertise in higher education in the field of human rights. This is reflected in the frequent enquiries by foreign students of the possibility to conduct such studies at Åbo Akademi University. There is a specific demand for a master s program in human rights in English. For instance, a number of foreign students come annually to Turku within the framework of Turku Law School and seek to pursue most of their studies during one academic year within the field of human rights. With the so-called Bologna process it is expected that international mobility will increase and the existing interest will be focused on a possibility to obtain a master s degree or corresponding diploma in the field of human rights. Human rights is an international discipline as to its substance. Since, at the same time, it is one of the recognized areas of specific expertise within Åbo Akademi University, it is natural to develop an English language international master s program within this particular field at Åbo Akademi University. In implementing the Master s Program, the Institute for Human Rights and the Department of Law will actively engage in collaboration with other universities and institutions that provide higher education in the field of human rights. This collaboration will entail the arrangement of joint courses, invitation of visiting scholars, student mobility and other forms of exchange. A key framework for the national cooperation will be the existing collaboration within the Turku Law School, involving the Law Faculty at University of Turku, Law Department at Åbo Akademi University and Unit of Business Law at the Turku School of Economics and Business Administration. Master students will be able to participate in human rights related courses offered by the Turku Law School in English. During the current academic year 10 out of 34 courses deal with human and fundamental rights. Many of the courses are taught at a level suitable for a Master s Program. Since 2002 the Human Rights Institute coordinates the Finnish Graduate School in Human Rights Research, which is based on collaboration between the Institute and the Law Faculty at University of Turku, Eric Castrén Institute at University of Helsinki and Northern Institute in Environmental and Minority Law at University of Lapland. Courses and seminars organized within the Graduate School program will, when feasible, be open to master students. Internationally the Institute and Department will cooperate with other Nordic master s programs in human rights. An important forum for this cooperation will be the NorFA funded Nordic Network for Human Rights Research, which was established in 2002 on the basis of long-standing collaboration between five Nordic human rights institutes. Both the Norwegian Centre for Human Rights at the University of Oslo and the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law at the University of Lund are presently conducting their own master s programs and it is expected that exchange with these programs will take place for example through an exchange of teachers. Furthermore, within the framework of the Nordic Network, seminars are regularly arranged and it is foreseen that at least some seats will be reserved for master s students. The Institute for Human Rights is a founding member of the Association of Human Rights Institutes, which currently is composed of 13 European human rights institutes. The aim of the Association is to develop cooperation in the field of teaching and research. It is expected that future joint research projects and 31

9 conferences, for example within the recently approved COST proposal No. A28 on Human Rights, Peace and Security in EU Foreign Policy will benefit the master program. Åbo Akademi University it through the Department of Law the national co-ordinating university of the program European Master s Degree in Human Rights and Democratisation (EMA), which is based on cooperation between 27 universities. Within the framework of this program 3-5 EMA students spend one semester at Åbo Akademi University. It is envisaged that the two master s programs could arrange jointly part of their training activities. The Institute for Human Rights cooperates with a number of universities outside Europe. Links of cooperation exist with the master s programs at, for instance, the Faculty of Law at University of Toronto (Canada), Osgoode Hall Law School at York University (Canada), the United Nations University for Peace in San Jose (Costa Rica), St. Thomas University in Miami (USA), Columbia University Law School (USA), the Law School of New York University (USA) and the Faculty of Law of University of Hong Kong (China). The Institute has a role within the African Master s Programme in Human Rights and Democratization, coordinated by the University of Pretoria (South Africa) and the establishment of a master s program at Åbo Akademi would give more possibilities for strengthening this cooperation. The master s program will be designed as a full-time program. The program will consist of regular courses comprising lectures, essay writing and exams; independent studies, including thesis writing and seminars. Some of the courses offered will be taught through the Internet in cooperation with universities in Canada and Hong Kong (cf. the Global Classroom). The scope of the program will be 90 ECTS. Those who wish to supplement a bachelor s degree with a 120 ECTS master s degree, will be given the possibility to acquire additional 30 ECTS in some other topics offered at the Åbo Akademi University. These courses could partly be arranged in Swedish but also English language alternatives will be identified, either within the framework of Turku Law School or by utilizing courses provided elsewhere. The program can accommodate students with a bachelor with a legal orientation from a Finnish or foreign university, which means that he or she has studied law within a law faculty or as the main subject within some other faculty. As part of their bachelor s degree, the students are expected to have passed courses in international and constitutional law. The selection will be based on merit as reflected in the written application submitted before the expiry of the application deadline, which tentatively will be in February. A selection committee comprising the Program Director and 2 faculty members will be in charge of selecting the students. Depending on the availability of external funds, and providing that the applications meet the general requirements, a given number of seats, not exceeding five, will be reserved for students from developing countries. The Faculty of Economics and Social Sciences at Åbo Akademi University will issue the degree. In article 4 of the draft ordinance it is stipulated that the name of the master s degrees offered in English should be either Master of Arts or Master of Science. In case this formulation will prevail, the Master s Program would be entitled Master of Science. However, bearing in mind the focus of the program on legal research, the best option, if available, would be Master of Laws (LLM). 2. The role of human rights in domestic and foreign policy as well as in other international relations continues to increase. Work within various international organizations, such as the United Nations, Council of Europe and European Union, requires strengthened understanding and knowledge of human rights, including legal and jurisprudential discussions linked to the protection of human rights in international and domestic law. Recent developments, including the reform of the European Court of Human Rights in 1998 and the establishment of the International Criminal Court in 2002 have contributed to the demand for experts with the capacity to engage in critical legal human rights analysis. Similarly, the adoption of the EU Charter of Fundamental Rights and its likely inclusion in the future EU Constitution will require that there are 32

10 professionals with the ability to conduct advanced studies of human rights norms. Also nationally the role of human rights has increased, for example, the Finnish constitutional reform finalized in 2000 has confirmed the important role played by international human rights in the implementation of constitutionally guaranteed fundamental rights. Participants who take the program as extended to 120 ECTS will be able to include in their two years of studies an internship of three to six months at an international organization, non-governmental organization, academic institution or national agency working in the field of international human rights. However, the number of ECTS credits for such internship will be maximum 15, corresponding to two months of full-time studies. The program will work out arrangements with relevant actors in order to be able to offer at least a limited number of internships which all will include advanced-level research or writing assignments. The Institute for Human Rights has relevant links of cooperation with, inter alia, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Foreign Ministry of Finland (Helsinki) and the African Master s Programme in Human Rights and Democratization (Pretoria). Through its strong institutional links with the Finnish Graduate School in Human Rights Research, the Nordic Network in Human Rights Research and the Association of Human Rights Institutes the program will secure that the master s program is closely integrated with top-level academic research in the field of human rights. An international master s program in human rights at Åbo Akademi University, partly implemented through the existing university cooperation within Turku Law School, would further strengthen the Turku region as a center of academic human rights competence in Finland. Here the role of Åbo Akademi University as the coordinator of the Nordic Network for Human Rights Research is of particular importance, due to the strong links of cooperation with partners in the Nordic and Baltic countries and the relatively good transport connections (direct flights to Stockholm and Copenhagen and ferries to Stockholm and Mariehamn). Locally in Turku the program would cooperate with the Master s Programme in European Studies and the Graduate School of Cultural Interaction and Integration in the Baltic Sea Region, both coordinated by the University of Turku. 3. The Master s Program aims at developing the capacities of the master students to conduct scientific work and thereby preparing them for post-graduate studies. Through the entry requirements and the contents of the program it will be controlled that those participants who obtain a 120 ECTS master s degree through extended participation in the program, will formally qualify for doctoral studies in international law at Åbo Akademi University. Other arrangements will be designed in cooperation with other universities so that the program as extended to 120 ECTS will qualify the person for doctoral studies in a law or political science faculty. 4. The Master s Program will constitute an integral part of the study program of the Law Department, which means that part of the basic funding of the Program will be drawn from the resources designated for the Department through the University budget. It is expected that these resources will first and foremost encompass human resources in the form of teaching staff and that it will be necessary to secure also other sources of funding. The Institute for Human Rights will play a vital role in raising the required additional funds. The Institute has during the last five years successfully expanded its activities through an increase in external funding from 408,000 EUR in 1999 to 1,006,200 EUR in Furthermore, on the basis of negotiations between Åbo Akademi University and the Ministry of Education in 2003, the Institute for Human Rights has been recognized as a unit with societal functions of national importance. This will directly or indirectly facilitate the securing of long-term funding. The present application concerning project funding for the period will be important in order to start the program and to secure long-term funding after the termination of the initial phase. During the initial phase, the contribution by the Ministry and the external funding raised by the Institute are both calculated as! per year. 33

11 A number of on-going externally funded projects and programs at the Institute and Department will directly or indirectly benefit the Master s Program, such as the Graduate School in Human Rights Research and the NorFA funded Nordic Network for Human Rights Research. Seminars arranged within these programs will also benefit master s students. It is furthermore expected that synergy will be created between the Master s Program in International Human Rights Law and the European Master s Program in Human Rights and Democratization (EMA), for example, in the form of joint research seminars and thesis groups. Some of the courses planned to be included in the curriculum of the Master s Program are financed with funding from various sources such as Åbo Akademi University s grant for foreign language teaching, grants from the Foundation of Åbo Akademi, Council of Europe, Ministry for Foreign Affairs and course fees drawn from external course participants. Thanks to these external sources of funding it is possible to offer the students a wide range of training by highly qualified international experts. It is estimated that the Master s Program will require work and services of the following staff members of the Law Department and Human Rights Institute: - Professor, Program Director, graduate studies in human rights, funded through the Ministry of Education project funding and other external sources still to be identified and appointed for an initial term of three years. - Coordinator for the Master s Program on a full-time basis, funded in the beginning through the Ministry of Education project funding. - Armfelt Professor in Constitutional Law and International Law: teaching hours and thesis supervision. - Professor in Public Law: teaching and thesis supervision. - (Future) Professor in Environmental Law: teaching hours and thesis supervision. - Visiting Scholars: specialization seminars (funding from various sources, including NorFA and ÅA funds for English-language instruction). - Doctoral Candidates: teaching in the area of the doctoral candidate s specialization, tutoring - Information specialist: information search in connection with thesis writing In addition, staff of the Institute for Human Rights will provide administrative support to the program and will be in charge of arranging some of the courses and seminars included in the master s program. Furthermore, the Institute s staff will be closely involved in fundraising. The Institute for Human Rights has since its establishment in 1985 been able to develop its library into one of the leading Nordic human rights libraries. The present collection includes 12,000 monographs and 350 journals, and the database of the library consists of 35,250 entries. Furthermore, the Institute functions as the depository library for human rights related material from the United Nations and Council of Europe. Since the program will demand a lot of independent work by the students in the form of thesis writing and other assignments, the library will be of outmost importance for the students. The Law Department and the Institute for Human Rights are currently sharing the same building, including library facilities. The Senate of Åbo Akademi University has recently approved of a plan, which would mean that the Institute and Department would obtain a second building in the immediate vicinity of the present location. This arrangement will considerably expand the library space and also allow working tables in the library for master students. 5. The Master s Program will make use of a computer-based tool for planning the studies of the individual students (HOPS), which presently is being developed within Åbo Akademi University. The students will draw up their individual study plan. The Program Director will approve the study plan and conduct discussions with the students regarding their study progress. The quality of the Master s Program will be secured through various means. Strong emphasis will be put on selecting the most qualified applicants to the program. Furthermore, the students will conduct written evaluations of individual courses, the achievement of learning objectives will be evaluated through written exams and the Master s Theses will be marked by two examiners. 34

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Kallelse/dagordning FEH 2014: 2 2014-03-26 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan FEH 2014: 2 Datum 2014-03-26 Tid 10.00 16.00 Kaffe serveras från kl. 9.30 samt om e.m. Avbrott för lunch planeras. Plats Förhinder

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Pedagogiska steg mot en kompetensbaserad studieplan, aktivt lärande och samhällsorienterad nyttoforskning

Pedagogiska steg mot en kompetensbaserad studieplan, aktivt lärande och samhällsorienterad nyttoforskning Arcada Working Papers 17/2014 ISSN 2342-3064 ISBN 978-952-5260-59-5 Pedagogiska steg mot en kompetensbaserad studieplan, aktivt lärande och samhällsorienterad nyttoforskning Camilla Wikström-Grotell 1

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

En hållbar lärarutbildning

En hållbar lärarutbildning En hållbar lärarutbildning Betänkande av Utredningen om en ny lärarutbildning (HUT 07) Stockholm 2008 SOU 2008:109 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Facility Management Education Possibilities in the Nordic Countries Version - 12.06.2006 Åsa Franzén Håkon Kvåle Gissinger Tore I Haugen

Facility Management Education Possibilities in the Nordic Countries Version - 12.06.2006 Åsa Franzén Håkon Kvåle Gissinger Tore I Haugen Facility Management Education Possibilities in the Nordic Countries Version - 12.06.2006 Åsa Franzén Håkon Kvåle Gissinger Tore I Haugen Facility Management, Education Alternatives in the Nordic Countries

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04

Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04 Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04 Arkitektprogrammet 2004 Arkitektprogrammet 2004: Programövergripande Innehåll Förord 3 Om arkitektprogrammet Utbildningsnämnden för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Anna Nordling Ingrid Nohlgren 2010-04-26 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms www.technopolis-group.com Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

Report on Research Infrastructure at Uppsala University

Report on Research Infrastructure at Uppsala University Report on Research Infrastructure at Uppsala University Table of Contents Preface... 2 Executive summary... 3 Background... 5 The surveys... 6 Summary of inventorial survey... 7 Summary of deep survey...

Läs mer

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden SLU Sveriges lantbruksuniversitet Axel 3 utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden För mer information kontakta: Helena Hansson 018-67

Läs mer

Utbildningsanställning

Utbildningsanställning Utbildningsanställning Betänkande av Utredningen om lärlingsprovanställning Stockholm 2012 SOU 2012:80 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

VA 2011:07. Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

VA 2011:07. Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem VINNOVA Analys VA 2011:07 Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem Faugert & Co Utvärdering AB - Technopolis group Titel : Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem Författare:

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Studieavgifter i högskolan

Studieavgifter i högskolan Studieavgifter i högskolan Betänkande av Studieavgiftsutredningen Stockholm 2006 SOU 2006:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer