Åbo Akademi. Från diplomingenjör till matematiklärare II. I. Bakgrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åbo Akademi. Från diplomingenjör till matematiklärare II. I. Bakgrund"

Transkript

1 Åbo Akademi Från diplomingenjör till matematiklärare II I. Bakgrund I den svenskspråkiga utbildningen (grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning) arbetar ca 400 lärare i matematiska ämnen: lärare i grundläggande utbildning lärare i gymnasieutbildning - 30 lärare i grundläggande yrkesutbildning Utgående från antagandet att lärarkarriären varar i ca 30 år, är det årliga behovet av nyutexaminerade lärare i matematiska ämnen lärare. På grund av den höga medelåldern och en delvis obehörig lärarkår är behovet av nyutexaminerade lärare under de fem kommande åren ca 150 lärare, dvs 30 lärare per år. En analys av utbildningssituationen tyder på att Åbo Akademi och Helsingfors universitet kommer att utbilda ca 7 lärare årligen. Detta kan på sikt innebära att en stor del av lärarkåren i matematiska ämnen är obehörig. Åbo Akademi ordnade åren ett utbildningsprogram Från diplomingenjör till matematiklärare, där diplomingenjörer kunde komplettera sina matematikstudier samt få den pedagogiska lärarkompetensen. I gruppen på 31 deltagare, ingick även 7 med FK eller KNexamen, som inom ramen för detta program kunde få sin behörighet. I dag jobbar 17 av deltagarna som matematiklärare inom grund- eller yrkesutbildningen. En intresseundersökning har gjorts av Utbildningsstyrelsen under hösten 2003, främst via Tekniska Föreningen i Finland. Undersökningen visar att i detta skede är drygt 60 personer intresserade av att delta, av dessa är 75% i Helsingforsregionen, 15% i Åboregionen och 10% i Vasaregionen. För att en diplomingenjör, som haft som sitt huvudämne kemi, fysik eller datateknik, skall få behörighet krävs i medeltal komplettering enligt följande: 20 sv matematik samt 35 sv pedagogiska studier. II. Genomförande av programmet Koordinering/studiehandledning: För programmet anställs en handledare-koordinator, som har ansvar för den innehållsmässiga kompletteringen och organiseringen av utbildningen/kurserna. Ytterligare anställs en studiehandledare-koordinator som ansvarar för den pedagogiska uppläggningen och som kan verka som stöd för både den enskilda deltagaren som för gruppen. Studieformer: Studierna anpassas så långt det är möjligt till den studerandes behov, likaså undervisningsorterna. En utbildningsplattform tas i användning för kommunikation, information och i mån av möjlighet nätbasering av kurser. Programmet är dimensionerat för två parallella grupper (ex. 20 personer i Helsingfors och 20 deltagare i Åbo/Vasa). Deltagare: Programmet dimensioneras för 40 deltagare. För varje deltagare görs en individuell studieplan, som beaktar de tidigare studierna och som beskriver kompletteringsbehovet. Tidtabell: Studierna beräknas ta två läsår i anspråk, såvida den studerande kan studera på heltid, enligt följande: Innan programmet inleds genomgår deltagarna lämplighetstest. Innan ämnesstudierna vidtar hålls en introduktionskurs med återkoppling till tidigare studier, till de teoretiska frågeställningarna samt studieteknik. Termin 1 och 2: komplettering i matematik (+ev fysik och kemi) Termin 3 och 4: pedagogiska studier, auskultering 24

2 Organisation: Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi har koordineringsansvaret, i samarbete med matematiska institutionen och institutionen för lärarutbildning, samt vid behov institutionerna för kemi och fysik. Ett flertal planeringsmöten har hållits under hösten Den möttes representanter för samtliga berörda enheter, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi och Utbildningsstyrelsen, för gemensam genomgång av programmets innehåll och tidtabell. Representanter för dessa enheter fortsätter som programmets ledningsgrupp Kostnader: Kostnaderna för utbildningen har uträknats enligt 200 euro per studievecka, och att varje deltagare avlägger 55 sv. (200euro x 40 deltagare x 55 sv = euro) Kostnadsberäkning Sammanlagt 2005* 2006* 2007 (1000!) Sammanlagt Universitetets andel Undervisningsministerieri et Övrig finansiering - avtalad - möjlig Optimalt vore om utbildningen kunde finansieras och inledas redan år Projektets prioritetsnummer inom universitetet Tillägg till utvecklingsprogram för lärarutbildningen

3 Åbo Akademi, Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet Koordinering och utveckling av svenskspråkig juristutbildning Behovet av och utvecklingsutsikterna för svenskspråkig juristutbildning har på uppdrag av undervisningsministeriet utretts i promemorian Oikeustieteellisen koulutusalan koulutustarpeet, Määrällinen ja laadullinen ennakointi vuoteen 2015 (2003). Även om andelen svenskspråkiga utexaminerade i relation till samtliga som avlagt juris kandidatexamen är på samma nivå som den svenskspråkiga befolkningens andel av Finlands befolkning, konstaterades att det finns för få jurister med språkfärdigheter i svenska. Som lösningar framfördes en ökning av de svenska antagningskvoterna antingen i Helsingfors eller i Vasa eller att de som vid Åbo Akademi avlagt rättsnotarieutbildning i regel skulle fortsätta till juris kandidatexamen (magister) vid Åbo universitet. Saken har behandlats i den av Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen i augusti 2003 godkända strategin (Högskoleutbildning på svenska i Finland. En strategi, s. 18). Samordningsdelegationen tog inte ställning till Åbo Akademis rätt att ge juris kandidatexamen (magister) eller huruvida saken skulle skötas uteslutande vid Helsingfors universitet. Däremot rekommenderades att samarbetet mellan enheterna skulle intensifieras. Undervisningsministeriet har meddelat att det stöder en utveckling och intensifiering av samarbetet. Överdirektör Arvo Jäppinen framlade hösten 2003 vid det seminarium som behandlade den finlandssvenska högskoleutbildningens framtid att man borde överväga att grunda ett nätverk och angav Psykonet som modell. Samtidigt konstaterade överdirektören att juris kandidatexamen (magister) inom detta nätverk enbart ges vid Helsingfors universitet. Ministeriet meddelade även att det stöder grundandet av ett nätverk. Åbo Akademi ser fördelar i ett nätverkssamarbete enligt Psykonet-modellen. Tack vare ett gemensamt utnyttjande av resurserna inom Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi kan den svenska juristutbildningen effektiveras och utökas för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Examina kan avläggas vid Helsingfors universitet och vid Åbo Akademi inom de huvudämnen där akademin har behörig kompetens. I planeringen överenskommer parterna närmare om arbetsfördelningen. Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi har redan förberett grundandet av det av ministeriet föreslagna nätverket. Målet är att starta nätverkets verksamhet då Bolognareformen träder i kraft dvs. från ingången av augusti Universiteten föreslår att undervisningsministeriet stöder projektet med 60!000 euro år Avsikten är att använda anslaget enligt följande: Planerare A ålderst. med följdkostnader 44!000 euro Övriga kostnader (bl.a. hyror, adb, resor) 16!000 euro Totalt 60!000 euro Härtill täcker samtliga i nätverket deltagande universitet sina kostnader som åsamkas av planering och administration av undervisning i enlighet med nätverkets behov. Kostnadskalkyl Sammanlagt (1000!) Sammanlagt Universitetens andel Undervisningsministeri et Övrig finansiering -överenskommen - möjlitg

4 Utvecklandet av ett resurscentrum för interaktiv television vid Åbo Akademi i Vasa Bilaga till projektansökan till undervisningsministeriet Bakgrund MediaCity är en fristående institution vid Åbo Akademi i Vasa, vars uppgift är att stöda och utveckla medierelaterad verksamhet vid universitetet i samarbete med dess övriga institutioner samt andra samarbetsparter i det omkringliggande samhället. Vårt mål är att bygga upp ett nationellt kompetenscentrum för innehållsproduktion för interaktiva medier, vars verksamhet omfattar forskning, utbildning, utvecklingstjänster och produktion. Inom MediaCity verkar också sedan 2002 utvecklingsenheten idtv Lab (Interactive Digital Television Laboratory). idtv Lab är en forsknings-, test-, och utvecklingsenhet för interaktiv digital television, traditionell TV och film, med fokus på innehåll och publikundersökningar. MediaCity har under åren utvecklat ett nära samarbete både till företag, branschorganisationer och andra högskolor och universitet. Inom interaktiv television samarbetar vi bland annat med medieproducenternas branschorganisation Satu ry och inom testverksamheten med Suomen Elokuvasäätiö (SES). Den kritiska satsningen just nu är att kunna utöka den personal som arbetar med interaktivitetsutveckling för att kunna svara mot de behov som finns både av internt utvecklings- och forskningsarbete men också för att kunna svara mot de behov som hela branschen har. Mål Målet med detta projekt är att under verksamhetsperioden vidareutveckla ett unikt resurscentrum för interaktiv digital television med fokus på innehåll och användare vid Åbo Akademis MediaCity i Vasa. Detta resurscentrum omfattar fem verksamhetsområden): 1) test och utvärdering; 2) utveckling; 3) produktion; 4) forskning och 5) utbildning. Resurscentrets verksamhet skall bidra till att utöka kompetensen om hur interaktiva innehållsliga processer fungerar i digitala medier, med tonvikt på televisionen som medium, och på basen av denna kompetens utveckla interaktivt innehåll för digi-tv inom såväl public service som i kommersiella kanaler. Test och utvärdering: Verksamheten kretsar i huvudsak kring publikundersökningar, innehållstestning, innehållsutvärdering, innehållsutveckling och teknisk testning i anslutning till interaktiva medieprodukter. Utveckling: Konkret utveckling av innehåll för interaktiv television, dels i form av nya typer av interaktiva TV-format och TV-program, men också i form av interaktiva tjänster. Produktion: Professionell TV-produktion med tonvikt på innehåll och berättande, baserad på 10 års erfarenhet av produktion till finska och svenska TV-kanaler. Forskning: Vi utvecklar nya forskningsbaserade metoder för publikundersökningar av både interaktiva och icke interaktiva medieprodukter Utbildning: Under projektperioden kommer kunskapen om interaktivitet att omsättas också i utbildningsinsatser för olika målgrupper inom och utanför universitetet. Interaktiv television Ett centralt kännetecken för utvecklingen i medierna just nu och under en överskådlig framtid är att det interaktiva elementet, möjligheten till återkoppling från den traditionella mottagaren till den traditionella sändaren, blir ett bestående inslag också i de medier som traditionellt inte haft denna möjlighet. Inför denna utveckling står mediebranschen i startgroparna; kunskapen om hur tittarna reagerar på interaktiva program och hur det interaktiva elementet skall integreras i medierna har inte ännu hunnit byggas upp. Det finns alltså ett stort behov av både forskning och utbildning inom branschen. Dessa är tjänster som ett nationellt resurscentrum kring interaktiv television kan erbjuda. Införandet av digital television öppnar möjligheter till nya typer av TV-innehåll, t ex interaktiva tjänster och -program. Interaktiv TV kombinerar tjänster som vi är bekanta med från datormiljön idag med traditionell television. Resultatet blir ett nytt 27

5 intressant interaktivt medium. Eftersom penetrationen av televisionen i samhället är mycket hög ställs det dessutom höga krav på att interaktivt innehåll skall vara attraktivt och användarvänligt. Kostnader Kostnader,! Totalt Resurser,! Egen finansiering Avgiftsbelagd kundtjänst Totalt UVM

6 Åbo Akademi MUSICARE Musicare-projektet är ett musikaliskt, musikvetenskapligt och musikpedagogiskt samarbetsprojekt vid Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Åbo konservatorium, Åbo filharmoniska orkester och Svenska yrkeshögskolan i Jakobstad. Målet för projektet är att skapa en konkurrenskraftig musikutbildning både nationellt och internationellt, som samtidigt drar nytta av Åboregionens styrka och särdrag. Avsikten är att utveckla ett koncentrerat samarbete, varigenom man skapar nya studielinjer med nära anknytning till arbetslivet, samtidigt som en nivåhöjning av utbildningen eftersträvas. Målet är att universiteten skall utbilda musikmagistrar. Projektet drar nytta av de synergieffekter som föds i samarbete mellan de olika läroinrättningarna. Genom en effektivare koordinering vill man förhindra att samma kurser erbjuds på flera institutioner samtidigt. Inom samarbetet förnyas och utvidgas kursutbudet och man söker lösningar för flexibilitet såväl i praktiken som i det administrativa, detta genom att bl.a. utveckla gemensam flerforms- och virtualundervisning. Avsikten är inte att utöka antalet som antas till studier i musik, strävan är att höja nivån genom att effektivera de redan nu existerande resurserna. Tvåspråkigheten inom Musicare blir speciellt synlig genom de planerade svenskspråkiga studielinjerna för kyrkomusik och musikpedagoger, utbildningslinjer som utgår från arbetslivets behov. De läroinrättningar som deltar i projektet arbetar nu med att planera och samla information om gemensamma kurser för de studerande, bl.a. individuellt planerade biämneshelheter. Man drar nytta av de möjligheter en förnyelse av examensstrukturen medför, bl.a. utreder man vilka möjligheterna är för en studerande som avlagt YH-examen att fortsätta studierna genom påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola eller inom ramen för universitetens magisterprogram. De studerande kan även dra nytta av den gemensamma utbildningsstrukturen genom att innehållet i deras YHexamen redan tagits i beaktande i universitetens uppläggning av magisterprogrammet. På så sätt kunde eventuella brostudier minimeras. För att projektet skall kunna förverkligas krävs ytterligare resurser för att utreda samarbetet, för utveckling av verksamhetens nya struktur och dess koordinering, planering av kursutbudet samt verksamhetens inledning. Viktigt är också att kartlägga hur studielinjerna ger behörighet för tjänster i arbetslivet. Förutom läroinrättningarnas egen finansiering har också Åbo stad preliminärt erbjudit sig att delta i projektets finansiering. Inom Åbo Akademi deltar Humanistiska fakulteten (ämnet musikvetenskap), Pedagogiska fakulteten och Teologiska fakulteten. För verksamheten 2005 koncentrerar man sig på planering och utveckling tillsammans med samarbetsparterna. Avsikten är att höstterminen 2005 starta med en del av de nya kurshelheterna. Tidigare finansiering via undervisningsministeriet (år/antal euro) Kostnadskalkyl Sammanlagt (1000!) Sammanlagt Universitetets andel Undervisningsministeriet * Övrig finansiering -överenskommen - möjlig (Åbo Stad) * anslaget söks gemensamt av Åbo Akademi och Åbo universitet Projektets rangnummer inom universitetet: 2 29

7 Åbo Akademi Tillfällig magisterutbildning i hälsovårdsvetenskaper i Helsingfors Avsikten är att inleda en tillfällig magisterutbildning i hälsovetenskaper i Helsingfors för studerande som redan avlagt rätt omfattande studier i vårdvetenskap och som har en tidigare yrkesexamen. Det finns ett stort intresse för utbildningen i Helsingfors region, viket de två ansökningarna till Kuopioutbildningen visat där det var över 200 sökande och av dessa var rätt många svenskspråkiga. Antalet studerande skulle vara Det finns ett stort behov av magistrar i hälsovetenskaper i södra Finland, speciellt inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Planeringen av denna utbildning kan ske relativt snabbt, eftersom vi kan tillgodogöra oss alla de utredningsplaner som görs inför Bologna. För våren 2005 behövs tre månaders planering och utbildningen borde inledas under hösten Tidigare finansiering via undervisningsministeriet (år/antal euro) Kostnadskalkyl Sammanlagt (1000!) Sammanlagt Universitetets andel Undervisningsministeri et Övrig finansiering -överenskommen - möjlig Projektets rangnummer inom universitetet: 3 30

8 Åbo Akademi Hankkeen sisältökuvaus (maisteriohjelmien osalta vähintään seuraavalla sivulla olevat tiedot): 1. The learning objective of the Master s Program in International Human Rights Law is to provide the students with profound insights into the international protection of human rights. This will be done by putting strong emphasis on the legal analysis of international and regional human rights regimes, linking the legal analysis with practical applications and current international discussions as well as anchoring the program in on-going international and national human rights research. The program will prepare the students for independent scientific work as well as for work within international organizations, public administration, non-governmental organizations and private consultancy. Åbo Akademi University has already achieved nationally and internationally acknowledged expertise in higher education in the field of human rights. This is reflected in the frequent enquiries by foreign students of the possibility to conduct such studies at Åbo Akademi University. There is a specific demand for a master s program in human rights in English. For instance, a number of foreign students come annually to Turku within the framework of Turku Law School and seek to pursue most of their studies during one academic year within the field of human rights. With the so-called Bologna process it is expected that international mobility will increase and the existing interest will be focused on a possibility to obtain a master s degree or corresponding diploma in the field of human rights. Human rights is an international discipline as to its substance. Since, at the same time, it is one of the recognized areas of specific expertise within Åbo Akademi University, it is natural to develop an English language international master s program within this particular field at Åbo Akademi University. In implementing the Master s Program, the Institute for Human Rights and the Department of Law will actively engage in collaboration with other universities and institutions that provide higher education in the field of human rights. This collaboration will entail the arrangement of joint courses, invitation of visiting scholars, student mobility and other forms of exchange. A key framework for the national cooperation will be the existing collaboration within the Turku Law School, involving the Law Faculty at University of Turku, Law Department at Åbo Akademi University and Unit of Business Law at the Turku School of Economics and Business Administration. Master students will be able to participate in human rights related courses offered by the Turku Law School in English. During the current academic year 10 out of 34 courses deal with human and fundamental rights. Many of the courses are taught at a level suitable for a Master s Program. Since 2002 the Human Rights Institute coordinates the Finnish Graduate School in Human Rights Research, which is based on collaboration between the Institute and the Law Faculty at University of Turku, Eric Castrén Institute at University of Helsinki and Northern Institute in Environmental and Minority Law at University of Lapland. Courses and seminars organized within the Graduate School program will, when feasible, be open to master students. Internationally the Institute and Department will cooperate with other Nordic master s programs in human rights. An important forum for this cooperation will be the NorFA funded Nordic Network for Human Rights Research, which was established in 2002 on the basis of long-standing collaboration between five Nordic human rights institutes. Both the Norwegian Centre for Human Rights at the University of Oslo and the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law at the University of Lund are presently conducting their own master s programs and it is expected that exchange with these programs will take place for example through an exchange of teachers. Furthermore, within the framework of the Nordic Network, seminars are regularly arranged and it is foreseen that at least some seats will be reserved for master s students. The Institute for Human Rights is a founding member of the Association of Human Rights Institutes, which currently is composed of 13 European human rights institutes. The aim of the Association is to develop cooperation in the field of teaching and research. It is expected that future joint research projects and 31

9 conferences, for example within the recently approved COST proposal No. A28 on Human Rights, Peace and Security in EU Foreign Policy will benefit the master program. Åbo Akademi University it through the Department of Law the national co-ordinating university of the program European Master s Degree in Human Rights and Democratisation (EMA), which is based on cooperation between 27 universities. Within the framework of this program 3-5 EMA students spend one semester at Åbo Akademi University. It is envisaged that the two master s programs could arrange jointly part of their training activities. The Institute for Human Rights cooperates with a number of universities outside Europe. Links of cooperation exist with the master s programs at, for instance, the Faculty of Law at University of Toronto (Canada), Osgoode Hall Law School at York University (Canada), the United Nations University for Peace in San Jose (Costa Rica), St. Thomas University in Miami (USA), Columbia University Law School (USA), the Law School of New York University (USA) and the Faculty of Law of University of Hong Kong (China). The Institute has a role within the African Master s Programme in Human Rights and Democratization, coordinated by the University of Pretoria (South Africa) and the establishment of a master s program at Åbo Akademi would give more possibilities for strengthening this cooperation. The master s program will be designed as a full-time program. The program will consist of regular courses comprising lectures, essay writing and exams; independent studies, including thesis writing and seminars. Some of the courses offered will be taught through the Internet in cooperation with universities in Canada and Hong Kong (cf. the Global Classroom). The scope of the program will be 90 ECTS. Those who wish to supplement a bachelor s degree with a 120 ECTS master s degree, will be given the possibility to acquire additional 30 ECTS in some other topics offered at the Åbo Akademi University. These courses could partly be arranged in Swedish but also English language alternatives will be identified, either within the framework of Turku Law School or by utilizing courses provided elsewhere. The program can accommodate students with a bachelor with a legal orientation from a Finnish or foreign university, which means that he or she has studied law within a law faculty or as the main subject within some other faculty. As part of their bachelor s degree, the students are expected to have passed courses in international and constitutional law. The selection will be based on merit as reflected in the written application submitted before the expiry of the application deadline, which tentatively will be in February. A selection committee comprising the Program Director and 2 faculty members will be in charge of selecting the students. Depending on the availability of external funds, and providing that the applications meet the general requirements, a given number of seats, not exceeding five, will be reserved for students from developing countries. The Faculty of Economics and Social Sciences at Åbo Akademi University will issue the degree. In article 4 of the draft ordinance it is stipulated that the name of the master s degrees offered in English should be either Master of Arts or Master of Science. In case this formulation will prevail, the Master s Program would be entitled Master of Science. However, bearing in mind the focus of the program on legal research, the best option, if available, would be Master of Laws (LLM). 2. The role of human rights in domestic and foreign policy as well as in other international relations continues to increase. Work within various international organizations, such as the United Nations, Council of Europe and European Union, requires strengthened understanding and knowledge of human rights, including legal and jurisprudential discussions linked to the protection of human rights in international and domestic law. Recent developments, including the reform of the European Court of Human Rights in 1998 and the establishment of the International Criminal Court in 2002 have contributed to the demand for experts with the capacity to engage in critical legal human rights analysis. Similarly, the adoption of the EU Charter of Fundamental Rights and its likely inclusion in the future EU Constitution will require that there are 32

10 professionals with the ability to conduct advanced studies of human rights norms. Also nationally the role of human rights has increased, for example, the Finnish constitutional reform finalized in 2000 has confirmed the important role played by international human rights in the implementation of constitutionally guaranteed fundamental rights. Participants who take the program as extended to 120 ECTS will be able to include in their two years of studies an internship of three to six months at an international organization, non-governmental organization, academic institution or national agency working in the field of international human rights. However, the number of ECTS credits for such internship will be maximum 15, corresponding to two months of full-time studies. The program will work out arrangements with relevant actors in order to be able to offer at least a limited number of internships which all will include advanced-level research or writing assignments. The Institute for Human Rights has relevant links of cooperation with, inter alia, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Foreign Ministry of Finland (Helsinki) and the African Master s Programme in Human Rights and Democratization (Pretoria). Through its strong institutional links with the Finnish Graduate School in Human Rights Research, the Nordic Network in Human Rights Research and the Association of Human Rights Institutes the program will secure that the master s program is closely integrated with top-level academic research in the field of human rights. An international master s program in human rights at Åbo Akademi University, partly implemented through the existing university cooperation within Turku Law School, would further strengthen the Turku region as a center of academic human rights competence in Finland. Here the role of Åbo Akademi University as the coordinator of the Nordic Network for Human Rights Research is of particular importance, due to the strong links of cooperation with partners in the Nordic and Baltic countries and the relatively good transport connections (direct flights to Stockholm and Copenhagen and ferries to Stockholm and Mariehamn). Locally in Turku the program would cooperate with the Master s Programme in European Studies and the Graduate School of Cultural Interaction and Integration in the Baltic Sea Region, both coordinated by the University of Turku. 3. The Master s Program aims at developing the capacities of the master students to conduct scientific work and thereby preparing them for post-graduate studies. Through the entry requirements and the contents of the program it will be controlled that those participants who obtain a 120 ECTS master s degree through extended participation in the program, will formally qualify for doctoral studies in international law at Åbo Akademi University. Other arrangements will be designed in cooperation with other universities so that the program as extended to 120 ECTS will qualify the person for doctoral studies in a law or political science faculty. 4. The Master s Program will constitute an integral part of the study program of the Law Department, which means that part of the basic funding of the Program will be drawn from the resources designated for the Department through the University budget. It is expected that these resources will first and foremost encompass human resources in the form of teaching staff and that it will be necessary to secure also other sources of funding. The Institute for Human Rights will play a vital role in raising the required additional funds. The Institute has during the last five years successfully expanded its activities through an increase in external funding from 408,000 EUR in 1999 to 1,006,200 EUR in Furthermore, on the basis of negotiations between Åbo Akademi University and the Ministry of Education in 2003, the Institute for Human Rights has been recognized as a unit with societal functions of national importance. This will directly or indirectly facilitate the securing of long-term funding. The present application concerning project funding for the period will be important in order to start the program and to secure long-term funding after the termination of the initial phase. During the initial phase, the contribution by the Ministry and the external funding raised by the Institute are both calculated as! per year. 33

11 A number of on-going externally funded projects and programs at the Institute and Department will directly or indirectly benefit the Master s Program, such as the Graduate School in Human Rights Research and the NorFA funded Nordic Network for Human Rights Research. Seminars arranged within these programs will also benefit master s students. It is furthermore expected that synergy will be created between the Master s Program in International Human Rights Law and the European Master s Program in Human Rights and Democratization (EMA), for example, in the form of joint research seminars and thesis groups. Some of the courses planned to be included in the curriculum of the Master s Program are financed with funding from various sources such as Åbo Akademi University s grant for foreign language teaching, grants from the Foundation of Åbo Akademi, Council of Europe, Ministry for Foreign Affairs and course fees drawn from external course participants. Thanks to these external sources of funding it is possible to offer the students a wide range of training by highly qualified international experts. It is estimated that the Master s Program will require work and services of the following staff members of the Law Department and Human Rights Institute: - Professor, Program Director, graduate studies in human rights, funded through the Ministry of Education project funding and other external sources still to be identified and appointed for an initial term of three years. - Coordinator for the Master s Program on a full-time basis, funded in the beginning through the Ministry of Education project funding. - Armfelt Professor in Constitutional Law and International Law: teaching hours and thesis supervision. - Professor in Public Law: teaching and thesis supervision. - (Future) Professor in Environmental Law: teaching hours and thesis supervision. - Visiting Scholars: specialization seminars (funding from various sources, including NorFA and ÅA funds for English-language instruction). - Doctoral Candidates: teaching in the area of the doctoral candidate s specialization, tutoring - Information specialist: information search in connection with thesis writing In addition, staff of the Institute for Human Rights will provide administrative support to the program and will be in charge of arranging some of the courses and seminars included in the master s program. Furthermore, the Institute s staff will be closely involved in fundraising. The Institute for Human Rights has since its establishment in 1985 been able to develop its library into one of the leading Nordic human rights libraries. The present collection includes 12,000 monographs and 350 journals, and the database of the library consists of 35,250 entries. Furthermore, the Institute functions as the depository library for human rights related material from the United Nations and Council of Europe. Since the program will demand a lot of independent work by the students in the form of thesis writing and other assignments, the library will be of outmost importance for the students. The Law Department and the Institute for Human Rights are currently sharing the same building, including library facilities. The Senate of Åbo Akademi University has recently approved of a plan, which would mean that the Institute and Department would obtain a second building in the immediate vicinity of the present location. This arrangement will considerably expand the library space and also allow working tables in the library for master students. 5. The Master s Program will make use of a computer-based tool for planning the studies of the individual students (HOPS), which presently is being developed within Åbo Akademi University. The students will draw up their individual study plan. The Program Director will approve the study plan and conduct discussions with the students regarding their study progress. The quality of the Master s Program will be secured through various means. Strong emphasis will be put on selecting the most qualified applicants to the program. Furthermore, the students will conduct written evaluations of individual courses, the achievement of learning objectives will be evaluated through written exams and the Master s Theses will be marked by two examiners. 34

12 6. All applicants will have to provide proof of their English language proficiency in accordance with the general language requirements of Åbo Akademi (see The teaching staff at the Institute and the Department have, through their long-term involvement in academic English-language teaching in human rights, developed a solid basis for implementing an English-language master s program. Opetusministeriön aiemmin osoittama hankerahoitus (vuosi / euromäärä) - Kustannusarvio Yhteensä (1000!) Yhteensä Yliopiston osuus Opetusministeriö Muu rahoitus - sovittu - mahdollinen Mikäli kyseessä on uuden koulutuksen käynnistäminen, tämä on - pysyvä koulutuslaajennus (tulisi ottaa huomioon seuraavan kauden tutkintotavoitteissa) X - määräaikainen koulutuslaajennus - toiminnan uudelleen suuntaaminen (olemassa olevaa koulutusta profiloidaan uudelleen tai koulutuslaajennuksen yhteydessä vähennetään koulutusta toisaalla) Hankkeen prioriteettinumero yliopiston sisällä: 4 35

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab Bakgrund Begreppet Nationell forskningsinfrastruktur innebär tydlighet gentemot forskarsamhället att detta är en infrastruktur öppen för svensk forskning.

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Masterprogram i Datavetenskap

Masterprogram i Datavetenskap Masterprogram i Datavetenskap 1 För att säkra kvalitetsmål inom LiTH Då det föreslagna Masterprogrammet kommer att samköras med det internationella Masterprogrammet i Computer Science så har LiTH redan

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Smart specialisering, Karlstads universitets roll i regionen

Smart specialisering, Karlstads universitets roll i regionen Smart specialisering, Karlstads universitets roll i regionen OECD 14-Region Study 2004-2007 Higher Education and the Regions: Globally Competitive, Locally Engaged Värmland one of 14 regions in 12 countries

Läs mer

Dnr BTH 560-0195-2012

Dnr BTH 560-0195-2012 1. Decision Program Information for Master programme in Entrepreneurship, 60 ECTS credits (Magisterprogram i entreprenörskap, 60 högskolepoäng) This document was established by the deputy Dean at the School

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Program Information for. Master programme in Entrepreneurship and Innovation, 120 ECTS credit points

Program Information for. Master programme in Entrepreneurship and Innovation, 120 ECTS credit points Program Information for Master programme in Entrepreneurship and Innovation, 120 ECTS credit points (Masterprogram i entreprenörskap och, 120 högskolepoäng) 1. Decision This document was established by

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer