Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits)"

Transkript

1 Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) 1. Beslut Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet har fattats av Utbildningsnämndens ordförande på delegation från Utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola Utbildningsplanen är fastställd av dekanus på delegation från utbildningsnämnden och är senast reviderad av vicerektor och dekanerna gemensamt Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen Programkod: IYAEV 2. Förkunskapskrav Kandidatexamen (180 högskolepoäng) med ekonomisk, samhällsvetenskaplig eller teknisk inriktning. Engelska B. 3. Urval Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser görs ett urval. Detta går till på följande sätt. URVALSGRUND Tidigare utbildning. För teknologistudenter krävs att 30 % av tidigare kurser med anknytning till samhällsvetenskap med inriktning mot antingen statistik eller ledarskap (Management) ska vara avklarade. För studenter inom samhällsvetenskap krävs att 60 % av tidigare kurser inom statistik, företag och innovation är avklarade. PRECISERING AV URVALSGRUND Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Högskoleverket.20 HÖGSTA MERITVÄRDE Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet högskolepoäng. 1

2 ARBETSMETOD Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning. 4. Examen Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen Filosofie masterexamen. Huvudområde: industriell ekonomi och management Inriktning: Entreprenörskap och innovation. Motsvarande benämning på engelska är Degree of Master of Science (120 credits) Main field of study: Industrial economics and management Specialization: Entrepreneurship and innovation. 5. Mål Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet ska studenten uppfylla nedanstående mål, utöver de nationella examensmålen som återfinns i avsnitt Kunskap och förståelse kunna definiera teoretiskt samt visa förståelse empiriskt för grundläggande entreprenöriella och innovationsbegrepp kunna identifiera utmaningar i olika entreprenöriella sammanhang kunna identifiera och förstå behov av att involvera frågor om: projektledning, affärsmodeller, affärsplansinnovation och internationella rättigheter kunna utveckla kunskap om och genomföra sammanfattningar om entreprenörskap inom ett forskningssammanhang kunna definiera teoretiskt samt visa förståelse empiriskt för grundläggande innovationsbegrepp kunna identifiera utmaningar i olika innovationssammanhang kunna identifiera och förstå behov av att involvera frågor om: tillväxt, positiv externalitet, olika typer av innovationsprocesser, dynamik i olika tekniska system och regionala innovationssystem kunna utveckla kunskap om och genomföra sammanfattningar om innovation inom ett forskningssammanhang 5.2 Färdighet och förmåga självständigt kunna göra bedömningar samt kunna relatera komplexa entreprenöriella situationer i ett affärssammanhang självständigt kunna kategorisera, föreslå samt kombinera entreprenöriella och kreativa metoder och modeller inom företag, dess uppstart och relaterade processer 2

3 självständigt kunna förklara samt jämföra utmaningar i olika innovative sammanhang självständigt kunna göra bedömningar samt kunna relatera komplexa innovationssituationer i ett affärssammanhang självständigt kunna identifiera, föreslå samt analysera innovationsrollen i tillväxt, olika typer av innovationsprocesser, skillnaden i dynamik mellan tekniska system och rollen av regional externalitet i ekonomisk tillväxt självständigt kunna förklara samt jämföra utmaningar i olika innovationssammanhang 5.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt effektivt kunna söka, samla in och värdera data och information från olika källor kritiskt kunna analysera olika källors giltighet kunna föreslå problemställningar utifrån teoretiska referensramar kunna integrera kunskap från komplexa situationer kunna ta ställning och argumentera för medvetna val 6. Innehåll 6.1 Kurser som ingår i utbildningsprogrammet IY2551, Entreprenörskap och det innovativa företaget, 10 hp, Industriell ekonomi och management, Avancerad nivå, AXX Efter genomförd kurs skall studenten ha kunskap och förståelse för grundläggande entreprenörskaps- och innovationsteori och ha förståelse för sambandet mellan ekonomisk tillväxt och entreprenörskap och innovation för länder, sektorer och företag. IY2550, Entreprenöriella regioner, 10 hp, Industriell ekonomi och management, Avancerad nivå, AXX Kursen behandlar och analyserar innovation och entreprenörskap som motorn i ekonomisk dynamik. Empiribaserad analys av kända entreprenöriella regioner kopplas i kursen till nya regionalutvecklingsteorier för att skapa en helhetsbild av regioner. Jämförelser görs mellan regioner i Europa och USA för att belysa hur den europeiska samhällsmodellen påverkar utvecklingen. IY2555, Kommersialisering, 10 hp, Industriell ekonomi och management, Avancerad nivå, AXX Kursen analyserar, utarbetar, och förbereder en kommersialiseringsplan för en produktidé. Syftet är att med affärsbaserad analys pröva produktidén, och använda kritisk analys och planering med viktiga kommersialiseringsverktyg. 3

4 IY2553, Forskningsmetod och design I, 5 hp, Industriell ekonomi och management, Avancerad nivå, AXX Kursen introducerar olika metoder och teoretiska perspektiv som hjälper studenter att välja och behandla en komplex analysuppgift. Kursen behandlar de strukturella såväl som de formella kraven på hur en vetenskaplig framställning skall vara uppbyggd. IY2556, Projektledning, 5 hp, Industriell ekonomi och management, Avancerad nivå, AXX Kursen ger förtrogenhet med traditionella projektledningstekniker. Det inkluderar att förstå projektledningslärans utveckling över tid och anpassning till skilda branscher och kulturer, samt förmåga att bedöma och bearbeta kritiska moment, processer och situationer i olika typer av projekt. IY2549 Affärsplanedesign, 5 hp, Industriell ekonomi och management, Avancerad nivå, AXX Affärsplanen är ett viktigt instrument i anslutning till förberedelserna och starten av en ny verksamhet eller ett nytt företag. Genom arbetet med att undersöka, utveckla och dokumentera olika aspekter av den verksamhet man vill starta skapas ett tydligare affärsfokus och en plan för det fortsatta agerandet. IY2554 Forskningsmetod och design II, 5 hp, Industriell ekonomi och management, Avancerad nivå, AXX Kursen beskriver hur vi tolkar och använder data i nationalekonomin. I kursen används regressionsanalys som det viktigaste verktyget. Genom att visa regression i varierande innehåll, visar vi att det är en kraftfull och flexibel metod som definierar en stor del av ekonometrin. IY2563 Mikroekonomi för beslutsfattare, 10 hp, Industriell ekonomi och management, Avancerad nivå, AXX Kursen syftar till att studenten ska få möjlighet att tillägna sig förståelse för hur individer, beslutsfattare och företag kan använda mikroekonomiska verktyg för att analysera och lösa verklighetens marknadsfrågor. IY2566 Innovationsekonomi och industriell dynamik, 10 hp, Industriell ekonomi och management, Avancerad nivå, AXX Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande analytiska verktyg och modeller för att förstå och analysera bakgrundsfaktorer och konsekvenser av innovation och industriell dynamik. Studenterna kommer att utveckla förmågor och färdigheter för att utveckla affärsstrategi i ett sammanhang innovation och teknisk förändring. IY2558 Innovationsekonomi och teknologimanagement, 10 hp, Industriell ekonomi och management, Avancerad nivå, AXX Att ge studenterna en grundläggande förståelse för ekonomi och förvaltning av innovation och teknik, inklusive deras drivkrafter och deras roll för företagens konkurrenskraft, branscher, regioner och nationer från ett tvärvetenskapligt perspektiv. 4

5 IY2559, Öppen innovation och öppen källkod, 10 hp, Industriell ekonomi och management, Avancerad nivå, AXX Kursen syftar till att introducera studenter till begreppet tekniska vetenskapsnätverk. Kursen diskuterar och omdefinierar det privata och sociala värdet av information i open source -grupper, samt dess inverkan på innovationsstrategier gällande nätverk externaliteter, open access och kollektiva varor. IY2560, Masterarbete, 30 hp, Industriell ekonomi och management, Avancerad nivå, A2E Det övergripande målet är att förbereda studenten för forskarutbildning och/eller avancerad utredningsarbete. I detta avseende skall studenten självständigt planera, genomföra och rapportera ett examensarbete som syftar till att bidra till kunskapsfronten inom det aktuella forskningsområdet. Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras. 6.2 Lärande och utbildning Programmet syftar till att utveckla en fördjupad förståelse av området entreprenörskap. Studenterna förväntas ha nått den nivå av akademisk mognad som krävs för studier på avancerad nivå där självständighet och initiativ är viktiga. I den sista terminen studenterna ska skriva ett masterarbete. Det är ett akademiskt orienterade spåret genomförs undervisning vid seminarier och handledning. I programmet ingår företagsbesök och gästföreläsare från företag i olika storlekar och branscher. Tanken är att programmet ska få studenterna att reflektera (kritiskt) om för programmets inriktning relevanta frågor på nya sätt, samt utveckla sin förmåga av att tänka konstruktivt. Programmet ges på engelska. 6.3 Upplägg av utbildningen År 1, Termin 1 Entreprenörskap och det innovativa företaget, 10 hp. Entreprenöriella regioner, 10 hp. Kommersialisering, 10, hp. År1, Termin 2: Forskningsmetoder I, 5 hp 5

6 Projektmanagement, 5 hp Affärsplan, 5 hp Forskningsmetoder II, 5 hp Mikroekonomi för beslutsfattare, 10 hp År 2, Termin 1: Innovationsdynamik, 10 hp. Innovationsekonomi och teknologimanagement, 10 hp. Öppen innovation och öppen källkod, 10 hp, År2, Termin 2: Masterarbete, 30 hp. 7. Övergångsregler mellan årskurser Varje utbildningsår omfattar 60 högskolepoäng. För att få påbörja det andra året måste studenten ha klarat av minst 45 högskolepoäng under det första året. Om en student inte har uppnått detta poängantal ska studievägledare kontaktas för diskussion kring individuell studieplan. För att registreras på masterarbetet måste studenten har uppnått 75 högskolepoäng inom programmet. 8. Kvalitetssäkring Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella. Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden. 9. Studentmedverkan Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, utbildningsprogrammets programråd samt i samband med att institutionerna fattar beslut om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta kontaktperson för övergripande frågor om programmet. 6

7 10. Forskningsbas Utbildningen är relaterad till BTH:s forskningsprofil och området innovation och entreprenörskap. Det ligger i linje medforskning gjord i Sydsverige, bl. a Lund forskningscenter CIRCLE, the Center for Innovation Research and Competence in the Learning Economy. Våra ämnen fokuserar huvudsakligen inom: Regionala innovationssystem i olika nationella och internationella sammanhang. Entreprenörskap och utveckling av nya företag i lokala, nationella och internationella sammanhang. Dynamiken i tekniska system och utveckling av kunskap (R&D inkluderade) 11. Samverkan och arbetslivsanknytning BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Inom programmet genomförs studentarbeten i samarbete med lokala företag samt arrangeras företagsbesök samt -träffar varje termin. Vid det senare tillfället får både företag och studenter chansen att presentera sig och sitt intresseområde. 12. Internationalisering Utbildningsprogrammet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy. Programmet har en tydlig internationell prägel, genom att 2/3 av studenterna härstammar från länder utanför Sverige, och hälften av dessa från länder utanför Europa. Denna internationella prägel bejakas och används praktiskt i studentuppgifter, exempelvis genom att studenter får presentera konkreta fall från sitt hemland. 13. Jämlikhet och jämställdhet Utbildningsprogrammet arbetar i enlighet med BTH:s likabehandlingsplan för personal och studenter. Konkret hanteras dessa frågor av programrådet som består av representanter för studenter, lärare samt programassistent. 7

8 14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning Omfattning Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas. Mål Kunskap och förståelse För masterexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Färdighet och förmåga För masterexamen skall studenten - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 8

9 Värderingsförmåga och förhållningssätt För masterexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Självständigt arbete (examensarbete) För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning. Övrigt För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Högskolespecifikt för BTH För masterexamen krävs minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i huvudområdet, varav det självständiga arbetet (masterarbete) ska utgöra minst 30 högskolepoäng (A2Enivå). Av de 120 högskolepoäng som krävs för examen får högst 30 högskolepoäng komma från grundnivå. Masterexamina utfärdas endast enligt de utbildningsplaner och examensbeskrivningar som BTH har fastställt. 9

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points)

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points) Dnr BTH 56-0172-2010 1 Programinformation för Fysisk planering, 180 högskolepoäng (Spatial planning, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer