Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen"

Transkript

1 I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen Ordförandens förslag Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige besluta: 1. Förslag till förbundsordning, enligt bilaga, för Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam Mora, Orsa och Älvdalen godkänns kr anvisas för 2013 med finansiering via landstingsstyrelsens anslag för bidrag till Finsam, kostnadsställe Ovanstående beslut gäller under förutsättning att finansiering erhålls från Försäkringskassan. Sammanfattning Mora-, Orsa- och Älvdalens kommuner hemställer om inrättande av Norra Dalarnas Samordningsförbund Finsam Mora, Orsa, Älvdalen. I länet finns Finsamförbund i samtliga övriga kommuner utom i Säter. När styrelsen utses första gången 2013 blir mandatperioden från halvårsskiftet 2013 till 31 mars Nästkommande mandatperiod blir 1 april till 31 mars I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Tjänsteskrivelse från Mora kommun, inklusive förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Finsam Mora, Orsa och Älvdalen c) Protokoll från Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Mora-, Orsa- och Älvdalens kommuner hemställer om inrättande av Norra Dalarnas Samordningsförbund Finsam Mora, Orsa, Älvdalen. Medlemmarna i samordningsförbundet ska vara Postadress Box Falun \, Besöksadress Vasagatan 27 Falun 1II!II ===:'TAI.r i Kontakt Handläggare Margareta Sjölund Org.nr: Redovisningschef Itdalarna.se

2 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum Dnr LD12/01953 Sida 2 (3) Mora kommun Orsa kommun Älvdalens kommun Landstinget Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Samordningsförbundets uppgifter framgår av förbundsordningen 3 och överensstämmer med 7 lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Landstinget är, sedan tidigare, medlem i följande samordningsförbund som finansieras med följande bidragsandel för Borlänge Falun Södra Dalarna (Avesta, Hedemora) Västerbergslagen (Smedjebacken, Ludvika) Västerdalarna (Malung, Vansbro) Nedansilian (Gagnef, Rättvik, Leksand) Summa 910 tkr 910 tkr 960 tkr 910 tkr 440 tkr 910 tkr tkr Finansiering och ekonomiska konsekvenser Enligt lagen 2003: ska Försäkringskassan bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen. Det landsting som deltar ska bidra med en fjärdedel och den eller de kommuner som deltar med en fjärdedel. Start av samordningsförbundet planeras till halvårsskiftet En ansökan om statlig medfinansiering på 1 Mkr för 2013 för andra hälften av 2013 har skickats in till Försäkringskassan den 19 oktober Landstingets bidrag blir då 500 tkr och Mora, Orsa, Älvdalen delar på återstående 500 tkr, Mora 60 procent, Orsa 20 procent och Älvdalen 20 procent. Fr o m 2014 kommer landstingets bidragsdel att uppgå till ca 1 Mkr med utgångspunkt från att försäkringskassans finansiering blir ca 2 Mkr. Juridik Finansiell samordning får enligt lagen 2003:1210 bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, en eller flera kommun och landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning.

3

4 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum Dnr LD12/01953 Sida 3 (3) Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samordningsförbundets uppgifter är enligt 7 : 1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 2. Stödja samverkan mellan samverksansparterna, 3. Finansiera insatser av rehabiliteringsåtgärder inom samordningsförbundets ansvarsområde, 4. Besluta på vilket sätt förfogade medel skall användas, 5. Svara för uppföljning och utvärdering, 6. Upprätta budget och årsredovisning för verksamheten. Enligt 7 får "ett samordningsförbund inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i örigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda." Patientperspektiv, miljö, likabehandling, barnkonsekvens, folkhälsa samt konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i ärendet. Samverkan med fackliga organisationer Samverkan i denna typ av ärenden sker inte i Landstinget Dalarna. Uppföljning Utvärdering av detta beslut sker i samband med verksamhetsuppföljning och årsredovisning.

5 Kommunledningskontoret Samhällsutvecklingsenheten '~ILAGA AU ~ ro ö Mora den 19 november 2012 MORA J ens Bcro11.ius Kanslienheten Landstinget Dalarna Hej Översänder en11y kopia av underlaget för beslut rörande bildande av Finsam förbund i N arra Dalarna. Dels hade en nolla fallit bort rörande landstingets insats, som ska vaj:a Dels att en punkt har (5) har tillkomnut på tjänsteförslaget, att beslutet gäller under förutsättlung att komluunerna i Orsa,.Alvdalen och landstingets fullmäktige tar motsvarande beslut:. Bifogar ett exemplar av reviderat tjänstefödag, förbundsordnillg och övrig bilaga fick du med föregående brev... Mora den 26 november 2012 '1'-... _,...-".. ~,. / Rutger Brodd Arbetsmarknads stra teg Mora kolluuun Tel: E-post: rutger. Arbetsmarknadsstrateg Rutger Brodd, telefon , mobiltelefon , e-post:: Besöksadress: Mora kommun, Fredsgatan 16,79280 Mora

6 Start av Finsamförbund för Mora, Orsa, Älvdalen, Landstinget Dalarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har paragraf 153, uppdragit till komrnundirektören att tillsammans med kommunchefema i Orsa och Älvdalens kommuner ta fram underlag för en gemensam ansökan om att bilda Finsam förbund. Förslag på namn: Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa, Älvdalen Målet med insatsen inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa personer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbetet och motverka ett bidragsberoende. En ansökan om statlig med finansiering om 1 miljon kronor för 2013 skickades till Försäkringskassan den 19/ Landstinget Dalarna med finansierar med kr. Mora, Orsa, Älvdalen delar på återstående kr enligt följande modell Mora 60 % av kostnaden, Orsa 20 % av kostnaden och Älvdalen 20 % av kostnaden. Start av Samordnings förbundet planeras till halvårsskiftet Ett samordnings förbunds uppgifter är följande: Besluta om mål och riktlinjer för samordningen. Stödja samverkan mellan samverkanspartner Finansiera insatser som ligger inom ansvarsområdet Besluta på vilket sätt förfogande medel skall användas Svara för uppföljning och utvärdering Upprätta budget och årsredovisning Finsamföbundets upprättande regleras enligt lag om samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnde, kommun och landsting SFS 2003: 121 O. Beslutsunderlag Protokoll kommunstyrelsen Förbundsordning Samordningsförbund 22013, KSO 17 oktober

7 Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till förbundsordning. 2. Kommunfullmäktige utser en ordinarie ledamot och ersättare till förbundsstyrelsen. 3. Kommunfullmäktige beslutar om namn på förbundet, förslag Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa, Älvdalen. 4. Kommunfullmäktige beslutar överföra kronor från socialförvaltningens budget till kommunstyrelsen. 5. Ovan beslut gäller under förutsättning att kommunerna i Orsa. Älvdalen och landstingets fullmäktige tar motsvarande beslut.

8 Norra Dalarnas Samordningsförbund Finsam för Mora, Orsa, Alvdalen FÖRBUNDSORDNING, SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM FÖR Mora, Orsa, Älvdalen. Förbundets bildande förutsätter att medlemmarnas respektive fullmäktige och styrelser har antagit förbundsordningen och anvisat medel för verksamheten. 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS 2003: Samordningsförbundet skall starta verksamheten vid halvårsskiftet Förbundets bildande förutsätter att medlemmarnas respektive fullmäktige och styrelser har antagit förbundsordningen och anvisat medel för verksamheten. 2 Förbundets organisation och ändamål Förbundets namn är Norra Dalarnas Samordningsförbund Finsam för Mora, Orsa, Älvdalen. Förbundet har sitt huvudsäte i Mora kommun. Medlemmar i förbundet är: Mora kommun Orsa kommun Älvdalens kommun Landstinget Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen. Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller förbättra möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten. 3 Förbundets uppgifter Samordningsförbundet skall: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. Stödja samverkan mellan de i förbundet ingående parterna.

9 Finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet. Svara för att uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatsema genomförs. Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller i övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning. 4 Förbundets ledning Samordningsförbundets verksamhets leds aven styrelse som har att besluta om förvaltning och verkställighet. Varje förbundsmedlem skall vara representerad i samordningsförbundets styrelse med en ledamot och en ersättare. Ledamöter och ersättare utses enligt 12 i ovan nämnda lag. Mandattiden är fyra år och räknas från och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. I samband med förbundets bildande kan mandattiden vara kortare än fyra år med anpassning till nästkommande allmänna val till fullmäktige. När styrelsen utses första gången 2013 blir mandattiden från halvårsskiftet 2013 till 31 mars Nästkommande ordinarie mandatperiod blir 1 april mars Styrelsen utser bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande för mandatperioden. Styrelsen får besluta att en ledamot eller ersättare i styrelsen eller en tjänsteman hos förbundet skall få besluta på förbundets vägnar i en viss grupp av ärenden enligt 10 i ovan nämnda lag. 5 Styrelsens arbete Sammanträden och beslut Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas till styrelsens sammanträden. Om en ledamot inte kan närvara skall dennes ersättare kallas. Ersättarna får även i övrigt närvara vid styrelsens sammanträden. Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden. Ärenden till styrelsen får väckas av: Ledamot i styrelsen Förbundsmedlem genom framställan från kommun- eller landstingsfullmäktige, kommun- eller landstingsstyrelse, försäkringskassans försäkringsdelegation eller arbetsförmed \ingen.

10 6 Kungörelser och tillkännagivanden Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tmkännagivanden skall anslås på samordningsförbundets anslagstavla. 7 Kostnadstäckning Kostnaderna för förbundets verksamhet skall täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna enligt nedan: Försäkringskassan och länsarbetsnämnden 50 % Landstinget Dalarna 25 % Mora kommun, Orsa kommun, Älvdalens kommun 25 %. Samordningsförbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld i annat fall än när det gäller sedvanliga krediter for verksamheten. Beslut om upptagande av kredit ska fattas av styrelsen. Om samordningsförbundet saknar tillgångar för att reglera sina åtaganden skall respektive medlem skjuta till så stor del av bristen som svarar mot ovannämnda fördelningsgrund. 8 Budget och ekonomisk styrning Styrelsen skall senast den 30 november fastställa samordningsförbundets verksamhetsplan och budget för kommande år. Första året fastställs verksamhetsplanen och budgeten av medlemmarna vid bildandet av förbundet. Styrelsen svarar för samordningsförbundets räkenskaper. Inom två månader efter räkenskapsårets utgång skall styrelsen överlämna årsbokslut och årsredovisning till förbundsmedlemmarna och till av dessa utsedda revisorer. 9 Revision Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas aven revisor för varje förbundsmedlems räkning. De i förbundet ingående kommuner och landsting utser en gemensam revisor. För försäkringskassan och arbetsförmedling utser Riksrevisionen en gemensam revisor. Det skall finnas personliga ersättare för revisorerna. Mandattiden för revisorer och revisorsersättare är densamma som för styrelsens ledamöter. 10 Ersättningar Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i styrelsen samt till revisorer och revisorsersä1tare skall bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Landstinget Dalarna. Landstinget och kommunens revisorer ersätts av respektive huvudman. För den revisor/-ersättare som utses av riksrevisionen betalar försäkringskassan skäligt arvode Omf lag SFS 2003:1210, 25).

11 11 Uppsägning och utträde En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Om så sker skall förbundet upplösas i enlighet med 12. Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och medlemmarna bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Regleringen skall ske utifrån den beslutade fördelningsgrunden enligt 7 i förbundsordningen. 12 Likvidation och upplösning Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde ur förbundet enligt 11, eller förutsättningarna för fortsatt finansiell samordning enligt lag SFS 2003:1210, inte längre föreligger, skall förbundet träda i likvidation. Förbundets medlemmar kan även av annan anledning gemensamt besluta att förbundets ska upplösas och träda i likvidation. Likvidation verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar ska" den i förbundsordningen 7 angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas. När förbundet trätt i likvidation skall förbundets egendom försäljas på offentlig auktion eller avyttras på annat lämpligt sätt. När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall styrelsen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av förbundets tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall även fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 13 Tvister Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen (1999: 116) om skiljeförfarande.

12 För Landstinget Dalarna Ingalill Persson Karin Stikå Mjöberg För Försäkringskassan För Arbetsförmedlingen I ngo Tängerby Göran Persson För Mora kommun För Orsa kommun Bent-Ake Rehn Marie Olsson För Alvdalens kommun Kjell Tenn

13 Samordningsförbund 2013 för -Mora -Orsa -Älvdalen - Landstinget Dalarna - Försäkringskassan - Arbetsförmedlingen KSO Mora den 17 oktober

14 Genomt9rande av Samordningst9rbundlFinsamt9rbund t9r. Mora. Drsa. Älvdalen. Landstinget Dalarnas. Försäkringskassan och Arbetst9rmedlingen under Under våren 2012 beslutade Mora, Orsa och Älvdalens kommuner att påbörja processen for en start av ett gemensamt Finsamforbund. Vid kontakter med Försäkringskassan och Landstinget har forhandsbesked getts att man från statens sida (AF, FK) är beredd att satsa 2 miljoner i det planerade forbundet. Detta under forutsättning att nuvarande budgetramarkva~tår. Landstinget Dalarna kommer under forutsättning av statlig medfinansiering bidra med 1 miljon kronor. Efter diskussion med Försäkringskassans chef Ingo Tängerby den gällande statsbidrag for 2013 vill han foreslå foljande: All erfarenhet sedan tidigare starter av Samordningsforbund ger vid handen att det är en lång process och realistiskt budget for 2013 hamnar på foljande nivåer. Staten (FK) 1 miljon kr Landstinget kr Kommunerna kr Detta kommer inte enligt Ingo Tängerby påverka framtida rnöj ligheter att for verksamhetsåret 2014 söka och fä, 2 miljoner från staten och l miljon från Landstinget Dalarna. För att fä tillgång till medel från landstinget och staten krävs: 1. Att kommunerna ger Landstinget Dalarna en avsiktsforklaring for start av Finsamforbund. En avsiktsforklaring har under juni månad skickats till Landstinget. Nödvändiga politiska beslut har fattas i respektive kommun att starta upp arbetet med att bildandet av ett gemensamt Finsamforbund. 2. Att Kommunerna senast den 19 oktober sänder in budget till Försäkringskassan for Finsamforbundets kommande verksamhetsåret Rutger Brodd har utsetts till projektledare, styrgrupp och arbetsgrupp har bildats for genomforande av ett gemensamt Finsamforbund.( se bilaga l)

15 En Projekt och tidsplan har fastställts av styrgruppen. ( se bilaga 2) En fårutsättning får det fortsatta arbetet med att starta ett Finsamfårbund regleras i: SFS 2003:1210, Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting. (nedanstaende paragraf Ir sammandrag av undertecknad) - verksamheten med finansiell samordning ska bedrivas med ett ror ändamålet särskilt bildat samordningsfårbund i vilket de samverkande parterna är medlemmar - insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller forbättrar sin formåga att utfora forvärvsarbete - Arbetslinjen gäller. - Om flera kommuner deltar i samordningsforbundet skall dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som kommunerna sammanlagt ska bidra med fordelas mellan parterna på det sätt de kommer överens om Fråga? Vilken nyckel skall gälla for Mora, Orsa, Älvdalen %? - Ett samordningsforbunds uppgifter: Besluta om mål och riktlinjer for samordningen. Stödja samverkan mellan samverkanspartner. Finansiera insatser som ligger inom ansvarsområdet. Besluta på vilket sätt forfogande medel skall användas. Svara for uppfoljning och utvärdering. Upprätta budget och årsredovisning. - I ett samordningsförbund ska det finnas en forbundsordning som ska fastställas av respektive kommuns fullmäktige. Förbundet är bildat när förbundsordningen har fastställts och en styrelse är bildad (se bilaga 3 exempel, forbundsordning for Finsam, Västerdalarna, MalungISälen - Vansbro) - En styrelse ska bildas for Finsam förbwldet. Varje förbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och ersättare. - Ledamot och ersättare i styrelsen har rätt att av f6rbundet erhålla arvode samt ersättning ror resekostnader och andra utgifter.

16 - Ledamot och ersättare utses av kommunfullmäktige. - Till ledamot för utses endast den som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. - Styrelsen väljs för fyra år. Styrelsen utser en ordförande och en eller två vice ordrörande rör den tid som styrelsen bestämmer. - Styrelsen ska fastställa budgeten senast den 30 november for varje år. Räkenskaper och årsredovisning ska granskas för varj e förbundsmedlems räkning. - Styrelsen ska anställa en ansvarig tjänstman som är föredragande och sekreterare i samordningsförbundet. Fråga? Vid samtal med andra Finsamförbund har framkommit vikten av att utsedd ledamot som har hög politisk dignitet för att fä till stånd en positiv utveckling av förbundet. Nödvändiga politiska beslut för det fortsatta arbetet Beslut om arbetsrnodeli for Finsamf6rbundet - fullmäktige Beslut om f6rbundsordning - Fullmäktige. Beslut om ledrnöter i Finsamförbundet - Fullmäktige. Beslut om fördelningsnyckel och anslag av medel för förbundet - Fullmäktige. Beslut i vilken kommun förbundet ska ha sitt huvudkontor. Verksamhet ska dock bedrivas i samtliga kommuner - Fullmäktige. Beslut om startpunkt för förbundet - Fullmäktige. Fastställande av förbundsordningen samt bildande av styrelse är själva startpunkten på verksamheten. Då kan rekryteringen av tjänsteman påbörjas och statliga pengar utbetalas. Dock är staten noga med att betona att utgår statsbidrag skall också verksamheten var operativ. Detta innebär att en noggrann analys behöver göras när starten av verksamheten ska ske.

17 Fråga? Tjänsteskrivelse: En gemensam skrivelse med förslag på torbundsordning till samtliga kommuner och landstinget. Beslut bör tas innan årets slut. Hur ser sammanträdesplanering ut för resten av året? Förslag på arbetsordning: Tjänstskrivelse tas fram rörande följande: o Fastställande av förbundsordning - förslag bifogas tjänsteskrivelsen. o Att ledamöter till styrelsen för Finsam förbundet väljs. o Ekonomilfårdelningsnyckel fastställs. Tjänsteskrivelsen går sedan vidare till samtliga kommuner och Landstinget Dalarna får beslut. Under resterande del av 2012 tas nödvändiga politiska beslut enligt ovan. I början av 2013 konstitueras styrelsen får Finsam fårbundet. Styrelsen börjar rekrytering av verkställande tjänsteman Arbetsgruppen tar fram underlag till styrgruppen enligt fastställd tidsplan. Sn'rgruppen konfirmerar förslagen samt överlämnar underlaget till kommande styrelse får beslut. Styrelsen får Finsamfårbundet tar beslut på styrgruppen/arbetsgruppens lagda förslag. Förslag att starten av Finsamforbundet for Norra Dalarna under 2:a kvartalet Detta kommer att ge f()rutsättningar att arbeta fram bra förutsättningar for att Samordningsfårbundet kan lyckas i det fortsatta arbetet. Viktigt att förbundet blir en professionell part som tillsammans med redan befintliga professionella parter tillsammans motverkar att människor i regionen hamnar utanfor arbetsmarknaden och i ett bidragsberoende leverne.

18 När det gäller inrättande av ett Finsamförbund har Västra Götaland definierat framgångsfaktorerna enligt följande: Organisation Skapa en gemensam värdegrund för alla som arbetar inom förbundet Ha respekt ror varandras åsikter Skapa en samsyn kring behov och handlingsutrymme Formulera gemensamma mål, ta ett gemensamt ansvar Genomför gemensam kompetensutveckling Ledning F ormulera tydliga mål och syften Utverka politisk legitimitet Skapa en tydlig ledningsstruktur Utnyttja skillnader mellan aktörerna i kultur och intresse F ölj upp och utvärdera både processer och effekter V åga ta tag i det som inte fungerar Den enskilde Kartlägg noga de enskilda personernas behov Arbeta utifrån hela behovsbilden Ge stöd så den enskilde kan ta eget ansvar Tala alltid med den enskilde, inte om Ha ett engagerande bemötande Mora den 16 oktober 2012 Rutger Brodd Projektledare

19 ORSAKOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Till Landstinget Dalarna Inga-Lill Persson ~ILAGA AU ro G ~ ;\ \, ";"" r ;. ',..~..... ", "N/\ I _.;,,\I -..iu0i "\I\.;,,,:.! L ' /~,~h hl r\ INK ijn R.lh>~.~/alq5?. ~(\R.J""I "I.'"."J ~., ",,,,,,, I I """"J BILDANDE A V FINSAM-FÖRBUND Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har för avsikt att bilda ett FINSAM-torbund med start Beslut från respelijivc l{ommunstyrelse om att bilda ett FINSAM-förbund bifogas ORSAKOMMUN Marie Olsson Kommunalråd 1 ADRESS TELEFON FAX BANKGIRO ORG.NR ORSAKOMMUN BOX vxl POSTGIRO ~ RSA dir Besöksadress P"rkn"t"n 1

20 II Mora kommun Kommunstyrelsen 153/2011 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Dnr: KS 2011/ Gemensamt FINSAM-förbund Beslut Kommunditektören uppdras att, tillsammans med kommuncheferna i Orsa och Älvdalens kommuner, ta fram underlag för en gemensam ansökan om att bilda FINSAM. Sammanfattning av ärendet Från Orsa kommun har inkommit skrhrelse angående bildandet av ett gemensamt FINSAl'vl-förbund med Mora, Ährdalen och Orsa kommuner. FINSAl\ 1 är en samverkan mellan kommunerna, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Representanter för arbetsförmedlingen har genomfört en kartläggning av gemensamma målgrupper, som vandrar mellan de olika myndigheterna, som har redovisats för arbetsmarknadsrådet. Målgrupperna man ser är människor i olika åldrar med olika psykiska och neuropsykiska besvär, unga med sociala fobier, fysiska sjukdomar och missbrukare. Orsa kommun föreslår att respektive kommunstyrelse fattar beslut om att ge kommunchefema i uppdrag att ta fram underlag för en gemensam ansökan om att bilda FINSAM. Finansutskottet föreslår enligt tjänsteförslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Karlsson, daterad Skrivelse från Orsa kommun, kommunstyrelsens ordförande, daterad Skrivelse från arbetsförmedlingen, Eva Nederberg, daterad Tjänsteförslag Kommunditektören uppdras att, tillsammans med kommuncheferna i Orsa och Alvdalens kommuner, ta fram underlag för en gemensam ansökan om att bilda FINSAM. Ansvarig genomförande beslutet Tord Karlsson ~~~~~~ ; AterrapPorlering datum Säl'ldlista Tord Karlsson Aterrapporlering till Justerandes sign Uldragsbestyrkande

21 ORSAKOMMUN S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrlldesdatum Sida Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf Ks Au 95 Dnr ll1kk Bildande av FINSAM-fdrbund Socialcheferna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har överlämnat förslag till bildande av FINSAM-förbund. Kommuncheferna i Mora, Grsa och Älvdalen har av respektive kommunstyrelse fätt i uppdrag att utreda frågan om ett Finsam-förbund ska startas i de tre kommunerna. Finsam är ett kommunalt samordningsrorbund vars verksamhet regleras i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Finsam bildas gemensamt av landsting, kommun, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Syftet är att samordna de olika aktörernas rehabiliteringsinsatser. Finsam-rorbundet leds aven styrelse som består av representanter från de ingående myndigheterna. Finsam-förbund finns i dag i de flesta av länets kommuner. De Finsam-fOrbund som startats i länet har inledningsvis haft en årlig finansiering om kronor, varav försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget och kommunerna har stått för l kronor vardera. De ingående kommunerna delar på sin insats, vilket med den fördelningsprincip som används i andra samverkanssammanhang, skulle innebära kronor för Mora och kronor vardera för Orsa och Älvdalen i årlig finansiering. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att tillsammans med arbetsförmedlingen. försäkringskassan och Landstinget Dalarna göra en ansökan om att starta ett Finsam-förbund för Mora, Orsa och Älvdalen samt att avsätta medel för årlig finansiering av FINSAM-förbundet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 ÅL VDALENS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL Sammantrödesdatum Kommunstyrelsen Ks 123 Dnr 282/2012 Titel 761 ANSÖKAN OM ATT BILDA ETT GEMENSAMT FINSAM-FÖRBUND I oktober 2011 kom en förfrågan från Orsa kommun om bildande av ett gemensamt FINSAM-fOrbund tillsammans med Mora och Älvdalen. Kommunstyrelsen beslutade meddela Orsa kommun att Älvdalens kommun i dagsläget inte ser behov av att delta i ett gemensamt Finsam-förbund. Kommunchef Stefan Linde överlämnade i december 2011 en utredning av samverkan och en analys av det framtida behovet. Socialcheferna i Mora-Orsa-Älvdalen utreder ett gemensamt Finsam-förbund och socialchefen i Mora, Gunnel Gyllander överlämnar en tjänsteskrivelse med f<srslag till beslut Vad är Finsam? Finsam är ett kommunalt samordningsförbund, vars verksamhet regleras i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Finsam bildas gemensamt av landsting, kommun, Försäkringskassa och Arbetstbrmedling och syftet är att samordna de olika aktörernas rehabiliteringsinsatser. Finsam-tbrbundet leds aven styrelse som består av representanter från de ingående myndigheterna. Finsam-f<Srbund finns i dag i de flesta av länets kommuner. I de utvärderingar som gjorts nationellt av Finsam anser flera att ett Finsam-förbund ger "vinster" till alla ingående parter, inte minst den enskilde människan som är föremål ftir insatserna. Finansiering De Finsam-förbund som startats i länet har inledningsvis haft en årlig finansiering om 4 mkr, varav Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och kommunerna står för l mkr vardera. De ingående kommunerna delar på sin insats, vilket med den fördelningsprincip som används i andra samverkanssammanhang, skulle innebära 600 tkr tbr Mora och 200 tkr vardera för Orsa och Älvdalen i årlig finansiering. I några av förbunden i länet har den årliga insatsen minskat efter en tid. För att hålla kostnaderna nere för den administrativa delen i förbundet har en samverkan, kring dessa tjänster, diskuterats med Västerdalarnas Finsam. Vinster/fördelar med Finsam Arbetsllirmedlingen och Försäkringskassan uppger att de i ett Finsam-förbund har mera/flera möjligheter till rehabiliteringsinsatser än utan ett Finsam. Ord'örandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdrags bestyrkande

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4

en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4 en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

(SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE)

(SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE) SLUTUTVÄRDERING AV PROJEKT SARA (SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE) Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J Samhällsekonomiskt process- och metodstöd: Björn-Anders Larsson

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer