Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen"

Transkript

1 I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen Ordförandens förslag Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige besluta: 1. Förslag till förbundsordning, enligt bilaga, för Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam Mora, Orsa och Älvdalen godkänns kr anvisas för 2013 med finansiering via landstingsstyrelsens anslag för bidrag till Finsam, kostnadsställe Ovanstående beslut gäller under förutsättning att finansiering erhålls från Försäkringskassan. Sammanfattning Mora-, Orsa- och Älvdalens kommuner hemställer om inrättande av Norra Dalarnas Samordningsförbund Finsam Mora, Orsa, Älvdalen. I länet finns Finsamförbund i samtliga övriga kommuner utom i Säter. När styrelsen utses första gången 2013 blir mandatperioden från halvårsskiftet 2013 till 31 mars Nästkommande mandatperiod blir 1 april till 31 mars I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Tjänsteskrivelse från Mora kommun, inklusive förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Finsam Mora, Orsa och Älvdalen c) Protokoll från Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Mora-, Orsa- och Älvdalens kommuner hemställer om inrättande av Norra Dalarnas Samordningsförbund Finsam Mora, Orsa, Älvdalen. Medlemmarna i samordningsförbundet ska vara Postadress Box Falun \, Besöksadress Vasagatan 27 Falun 1II!II ===:'TAI.r i Kontakt Handläggare Margareta Sjölund Org.nr: Redovisningschef Itdalarna.se

2 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum Dnr LD12/01953 Sida 2 (3) Mora kommun Orsa kommun Älvdalens kommun Landstinget Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Samordningsförbundets uppgifter framgår av förbundsordningen 3 och överensstämmer med 7 lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Landstinget är, sedan tidigare, medlem i följande samordningsförbund som finansieras med följande bidragsandel för Borlänge Falun Södra Dalarna (Avesta, Hedemora) Västerbergslagen (Smedjebacken, Ludvika) Västerdalarna (Malung, Vansbro) Nedansilian (Gagnef, Rättvik, Leksand) Summa 910 tkr 910 tkr 960 tkr 910 tkr 440 tkr 910 tkr tkr Finansiering och ekonomiska konsekvenser Enligt lagen 2003: ska Försäkringskassan bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen. Det landsting som deltar ska bidra med en fjärdedel och den eller de kommuner som deltar med en fjärdedel. Start av samordningsförbundet planeras till halvårsskiftet En ansökan om statlig medfinansiering på 1 Mkr för 2013 för andra hälften av 2013 har skickats in till Försäkringskassan den 19 oktober Landstingets bidrag blir då 500 tkr och Mora, Orsa, Älvdalen delar på återstående 500 tkr, Mora 60 procent, Orsa 20 procent och Älvdalen 20 procent. Fr o m 2014 kommer landstingets bidragsdel att uppgå till ca 1 Mkr med utgångspunkt från att försäkringskassans finansiering blir ca 2 Mkr. Juridik Finansiell samordning får enligt lagen 2003:1210 bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, en eller flera kommun och landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning.

3

4 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum Dnr LD12/01953 Sida 3 (3) Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samordningsförbundets uppgifter är enligt 7 : 1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 2. Stödja samverkan mellan samverksansparterna, 3. Finansiera insatser av rehabiliteringsåtgärder inom samordningsförbundets ansvarsområde, 4. Besluta på vilket sätt förfogade medel skall användas, 5. Svara för uppföljning och utvärdering, 6. Upprätta budget och årsredovisning för verksamheten. Enligt 7 får "ett samordningsförbund inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i örigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda." Patientperspektiv, miljö, likabehandling, barnkonsekvens, folkhälsa samt konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i ärendet. Samverkan med fackliga organisationer Samverkan i denna typ av ärenden sker inte i Landstinget Dalarna. Uppföljning Utvärdering av detta beslut sker i samband med verksamhetsuppföljning och årsredovisning.

5 Kommunledningskontoret Samhällsutvecklingsenheten '~ILAGA AU ~ ro ö Mora den 19 november 2012 MORA J ens Bcro11.ius Kanslienheten Landstinget Dalarna Hej Översänder en11y kopia av underlaget för beslut rörande bildande av Finsam förbund i N arra Dalarna. Dels hade en nolla fallit bort rörande landstingets insats, som ska vaj:a Dels att en punkt har (5) har tillkomnut på tjänsteförslaget, att beslutet gäller under förutsättlung att komluunerna i Orsa,.Alvdalen och landstingets fullmäktige tar motsvarande beslut:. Bifogar ett exemplar av reviderat tjänstefödag, förbundsordnillg och övrig bilaga fick du med föregående brev... Mora den 26 november 2012 '1'-... _,...-".. ~,. / Rutger Brodd Arbetsmarknads stra teg Mora kolluuun Tel: E-post: rutger. Arbetsmarknadsstrateg Rutger Brodd, telefon , mobiltelefon , e-post:: Besöksadress: Mora kommun, Fredsgatan 16,79280 Mora

6 Start av Finsamförbund för Mora, Orsa, Älvdalen, Landstinget Dalarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har paragraf 153, uppdragit till komrnundirektören att tillsammans med kommunchefema i Orsa och Älvdalens kommuner ta fram underlag för en gemensam ansökan om att bilda Finsam förbund. Förslag på namn: Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa, Älvdalen Målet med insatsen inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa personer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbetet och motverka ett bidragsberoende. En ansökan om statlig med finansiering om 1 miljon kronor för 2013 skickades till Försäkringskassan den 19/ Landstinget Dalarna med finansierar med kr. Mora, Orsa, Älvdalen delar på återstående kr enligt följande modell Mora 60 % av kostnaden, Orsa 20 % av kostnaden och Älvdalen 20 % av kostnaden. Start av Samordnings förbundet planeras till halvårsskiftet Ett samordnings förbunds uppgifter är följande: Besluta om mål och riktlinjer för samordningen. Stödja samverkan mellan samverkanspartner Finansiera insatser som ligger inom ansvarsområdet Besluta på vilket sätt förfogande medel skall användas Svara för uppföljning och utvärdering Upprätta budget och årsredovisning Finsamföbundets upprättande regleras enligt lag om samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnde, kommun och landsting SFS 2003: 121 O. Beslutsunderlag Protokoll kommunstyrelsen Förbundsordning Samordningsförbund 22013, KSO 17 oktober

7 Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till förbundsordning. 2. Kommunfullmäktige utser en ordinarie ledamot och ersättare till förbundsstyrelsen. 3. Kommunfullmäktige beslutar om namn på förbundet, förslag Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa, Älvdalen. 4. Kommunfullmäktige beslutar överföra kronor från socialförvaltningens budget till kommunstyrelsen. 5. Ovan beslut gäller under förutsättning att kommunerna i Orsa. Älvdalen och landstingets fullmäktige tar motsvarande beslut.

8 Norra Dalarnas Samordningsförbund Finsam för Mora, Orsa, Alvdalen FÖRBUNDSORDNING, SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM FÖR Mora, Orsa, Älvdalen. Förbundets bildande förutsätter att medlemmarnas respektive fullmäktige och styrelser har antagit förbundsordningen och anvisat medel för verksamheten. 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS 2003: Samordningsförbundet skall starta verksamheten vid halvårsskiftet Förbundets bildande förutsätter att medlemmarnas respektive fullmäktige och styrelser har antagit förbundsordningen och anvisat medel för verksamheten. 2 Förbundets organisation och ändamål Förbundets namn är Norra Dalarnas Samordningsförbund Finsam för Mora, Orsa, Älvdalen. Förbundet har sitt huvudsäte i Mora kommun. Medlemmar i förbundet är: Mora kommun Orsa kommun Älvdalens kommun Landstinget Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen. Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller förbättra möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten. 3 Förbundets uppgifter Samordningsförbundet skall: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. Stödja samverkan mellan de i förbundet ingående parterna.

9 Finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet. Svara för att uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatsema genomförs. Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller i övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning. 4 Förbundets ledning Samordningsförbundets verksamhets leds aven styrelse som har att besluta om förvaltning och verkställighet. Varje förbundsmedlem skall vara representerad i samordningsförbundets styrelse med en ledamot och en ersättare. Ledamöter och ersättare utses enligt 12 i ovan nämnda lag. Mandattiden är fyra år och räknas från och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. I samband med förbundets bildande kan mandattiden vara kortare än fyra år med anpassning till nästkommande allmänna val till fullmäktige. När styrelsen utses första gången 2013 blir mandattiden från halvårsskiftet 2013 till 31 mars Nästkommande ordinarie mandatperiod blir 1 april mars Styrelsen utser bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande för mandatperioden. Styrelsen får besluta att en ledamot eller ersättare i styrelsen eller en tjänsteman hos förbundet skall få besluta på förbundets vägnar i en viss grupp av ärenden enligt 10 i ovan nämnda lag. 5 Styrelsens arbete Sammanträden och beslut Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas till styrelsens sammanträden. Om en ledamot inte kan närvara skall dennes ersättare kallas. Ersättarna får även i övrigt närvara vid styrelsens sammanträden. Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden. Ärenden till styrelsen får väckas av: Ledamot i styrelsen Förbundsmedlem genom framställan från kommun- eller landstingsfullmäktige, kommun- eller landstingsstyrelse, försäkringskassans försäkringsdelegation eller arbetsförmed \ingen.

10 6 Kungörelser och tillkännagivanden Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tmkännagivanden skall anslås på samordningsförbundets anslagstavla. 7 Kostnadstäckning Kostnaderna för förbundets verksamhet skall täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna enligt nedan: Försäkringskassan och länsarbetsnämnden 50 % Landstinget Dalarna 25 % Mora kommun, Orsa kommun, Älvdalens kommun 25 %. Samordningsförbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld i annat fall än när det gäller sedvanliga krediter for verksamheten. Beslut om upptagande av kredit ska fattas av styrelsen. Om samordningsförbundet saknar tillgångar för att reglera sina åtaganden skall respektive medlem skjuta till så stor del av bristen som svarar mot ovannämnda fördelningsgrund. 8 Budget och ekonomisk styrning Styrelsen skall senast den 30 november fastställa samordningsförbundets verksamhetsplan och budget för kommande år. Första året fastställs verksamhetsplanen och budgeten av medlemmarna vid bildandet av förbundet. Styrelsen svarar för samordningsförbundets räkenskaper. Inom två månader efter räkenskapsårets utgång skall styrelsen överlämna årsbokslut och årsredovisning till förbundsmedlemmarna och till av dessa utsedda revisorer. 9 Revision Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas aven revisor för varje förbundsmedlems räkning. De i förbundet ingående kommuner och landsting utser en gemensam revisor. För försäkringskassan och arbetsförmedling utser Riksrevisionen en gemensam revisor. Det skall finnas personliga ersättare för revisorerna. Mandattiden för revisorer och revisorsersättare är densamma som för styrelsens ledamöter. 10 Ersättningar Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i styrelsen samt till revisorer och revisorsersä1tare skall bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Landstinget Dalarna. Landstinget och kommunens revisorer ersätts av respektive huvudman. För den revisor/-ersättare som utses av riksrevisionen betalar försäkringskassan skäligt arvode Omf lag SFS 2003:1210, 25).

11 11 Uppsägning och utträde En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Om så sker skall förbundet upplösas i enlighet med 12. Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och medlemmarna bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Regleringen skall ske utifrån den beslutade fördelningsgrunden enligt 7 i förbundsordningen. 12 Likvidation och upplösning Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde ur förbundet enligt 11, eller förutsättningarna för fortsatt finansiell samordning enligt lag SFS 2003:1210, inte längre föreligger, skall förbundet träda i likvidation. Förbundets medlemmar kan även av annan anledning gemensamt besluta att förbundets ska upplösas och träda i likvidation. Likvidation verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar ska" den i förbundsordningen 7 angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas. När förbundet trätt i likvidation skall förbundets egendom försäljas på offentlig auktion eller avyttras på annat lämpligt sätt. När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall styrelsen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av förbundets tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall även fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 13 Tvister Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen (1999: 116) om skiljeförfarande.

12 För Landstinget Dalarna Ingalill Persson Karin Stikå Mjöberg För Försäkringskassan För Arbetsförmedlingen I ngo Tängerby Göran Persson För Mora kommun För Orsa kommun Bent-Ake Rehn Marie Olsson För Alvdalens kommun Kjell Tenn

13 Samordningsförbund 2013 för -Mora -Orsa -Älvdalen - Landstinget Dalarna - Försäkringskassan - Arbetsförmedlingen KSO Mora den 17 oktober

14 Genomt9rande av Samordningst9rbundlFinsamt9rbund t9r. Mora. Drsa. Älvdalen. Landstinget Dalarnas. Försäkringskassan och Arbetst9rmedlingen under Under våren 2012 beslutade Mora, Orsa och Älvdalens kommuner att påbörja processen for en start av ett gemensamt Finsamforbund. Vid kontakter med Försäkringskassan och Landstinget har forhandsbesked getts att man från statens sida (AF, FK) är beredd att satsa 2 miljoner i det planerade forbundet. Detta under forutsättning att nuvarande budgetramarkva~tår. Landstinget Dalarna kommer under forutsättning av statlig medfinansiering bidra med 1 miljon kronor. Efter diskussion med Försäkringskassans chef Ingo Tängerby den gällande statsbidrag for 2013 vill han foreslå foljande: All erfarenhet sedan tidigare starter av Samordningsforbund ger vid handen att det är en lång process och realistiskt budget for 2013 hamnar på foljande nivåer. Staten (FK) 1 miljon kr Landstinget kr Kommunerna kr Detta kommer inte enligt Ingo Tängerby påverka framtida rnöj ligheter att for verksamhetsåret 2014 söka och fä, 2 miljoner från staten och l miljon från Landstinget Dalarna. För att fä tillgång till medel från landstinget och staten krävs: 1. Att kommunerna ger Landstinget Dalarna en avsiktsforklaring for start av Finsamforbund. En avsiktsforklaring har under juni månad skickats till Landstinget. Nödvändiga politiska beslut har fattas i respektive kommun att starta upp arbetet med att bildandet av ett gemensamt Finsamforbund. 2. Att Kommunerna senast den 19 oktober sänder in budget till Försäkringskassan for Finsamforbundets kommande verksamhetsåret Rutger Brodd har utsetts till projektledare, styrgrupp och arbetsgrupp har bildats for genomforande av ett gemensamt Finsamforbund.( se bilaga l)

15 En Projekt och tidsplan har fastställts av styrgruppen. ( se bilaga 2) En fårutsättning får det fortsatta arbetet med att starta ett Finsamfårbund regleras i: SFS 2003:1210, Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting. (nedanstaende paragraf Ir sammandrag av undertecknad) - verksamheten med finansiell samordning ska bedrivas med ett ror ändamålet särskilt bildat samordningsfårbund i vilket de samverkande parterna är medlemmar - insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller forbättrar sin formåga att utfora forvärvsarbete - Arbetslinjen gäller. - Om flera kommuner deltar i samordningsforbundet skall dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som kommunerna sammanlagt ska bidra med fordelas mellan parterna på det sätt de kommer överens om Fråga? Vilken nyckel skall gälla for Mora, Orsa, Älvdalen %? - Ett samordningsforbunds uppgifter: Besluta om mål och riktlinjer for samordningen. Stödja samverkan mellan samverkanspartner. Finansiera insatser som ligger inom ansvarsområdet. Besluta på vilket sätt forfogande medel skall användas. Svara for uppfoljning och utvärdering. Upprätta budget och årsredovisning. - I ett samordningsförbund ska det finnas en forbundsordning som ska fastställas av respektive kommuns fullmäktige. Förbundet är bildat när förbundsordningen har fastställts och en styrelse är bildad (se bilaga 3 exempel, forbundsordning for Finsam, Västerdalarna, MalungISälen - Vansbro) - En styrelse ska bildas for Finsam förbwldet. Varje förbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och ersättare. - Ledamot och ersättare i styrelsen har rätt att av f6rbundet erhålla arvode samt ersättning ror resekostnader och andra utgifter.

16 - Ledamot och ersättare utses av kommunfullmäktige. - Till ledamot för utses endast den som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. - Styrelsen väljs för fyra år. Styrelsen utser en ordförande och en eller två vice ordrörande rör den tid som styrelsen bestämmer. - Styrelsen ska fastställa budgeten senast den 30 november for varje år. Räkenskaper och årsredovisning ska granskas för varj e förbundsmedlems räkning. - Styrelsen ska anställa en ansvarig tjänstman som är föredragande och sekreterare i samordningsförbundet. Fråga? Vid samtal med andra Finsamförbund har framkommit vikten av att utsedd ledamot som har hög politisk dignitet för att fä till stånd en positiv utveckling av förbundet. Nödvändiga politiska beslut för det fortsatta arbetet Beslut om arbetsrnodeli for Finsamf6rbundet - fullmäktige Beslut om f6rbundsordning - Fullmäktige. Beslut om ledrnöter i Finsamförbundet - Fullmäktige. Beslut om fördelningsnyckel och anslag av medel för förbundet - Fullmäktige. Beslut i vilken kommun förbundet ska ha sitt huvudkontor. Verksamhet ska dock bedrivas i samtliga kommuner - Fullmäktige. Beslut om startpunkt för förbundet - Fullmäktige. Fastställande av förbundsordningen samt bildande av styrelse är själva startpunkten på verksamheten. Då kan rekryteringen av tjänsteman påbörjas och statliga pengar utbetalas. Dock är staten noga med att betona att utgår statsbidrag skall också verksamheten var operativ. Detta innebär att en noggrann analys behöver göras när starten av verksamheten ska ske.

17 Fråga? Tjänsteskrivelse: En gemensam skrivelse med förslag på torbundsordning till samtliga kommuner och landstinget. Beslut bör tas innan årets slut. Hur ser sammanträdesplanering ut för resten av året? Förslag på arbetsordning: Tjänstskrivelse tas fram rörande följande: o Fastställande av förbundsordning - förslag bifogas tjänsteskrivelsen. o Att ledamöter till styrelsen för Finsam förbundet väljs. o Ekonomilfårdelningsnyckel fastställs. Tjänsteskrivelsen går sedan vidare till samtliga kommuner och Landstinget Dalarna får beslut. Under resterande del av 2012 tas nödvändiga politiska beslut enligt ovan. I början av 2013 konstitueras styrelsen får Finsam fårbundet. Styrelsen börjar rekrytering av verkställande tjänsteman Arbetsgruppen tar fram underlag till styrgruppen enligt fastställd tidsplan. Sn'rgruppen konfirmerar förslagen samt överlämnar underlaget till kommande styrelse får beslut. Styrelsen får Finsamfårbundet tar beslut på styrgruppen/arbetsgruppens lagda förslag. Förslag att starten av Finsamforbundet for Norra Dalarna under 2:a kvartalet Detta kommer att ge f()rutsättningar att arbeta fram bra förutsättningar for att Samordningsfårbundet kan lyckas i det fortsatta arbetet. Viktigt att förbundet blir en professionell part som tillsammans med redan befintliga professionella parter tillsammans motverkar att människor i regionen hamnar utanfor arbetsmarknaden och i ett bidragsberoende leverne.

18 När det gäller inrättande av ett Finsamförbund har Västra Götaland definierat framgångsfaktorerna enligt följande: Organisation Skapa en gemensam värdegrund för alla som arbetar inom förbundet Ha respekt ror varandras åsikter Skapa en samsyn kring behov och handlingsutrymme Formulera gemensamma mål, ta ett gemensamt ansvar Genomför gemensam kompetensutveckling Ledning F ormulera tydliga mål och syften Utverka politisk legitimitet Skapa en tydlig ledningsstruktur Utnyttja skillnader mellan aktörerna i kultur och intresse F ölj upp och utvärdera både processer och effekter V åga ta tag i det som inte fungerar Den enskilde Kartlägg noga de enskilda personernas behov Arbeta utifrån hela behovsbilden Ge stöd så den enskilde kan ta eget ansvar Tala alltid med den enskilde, inte om Ha ett engagerande bemötande Mora den 16 oktober 2012 Rutger Brodd Projektledare

19 ORSAKOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Till Landstinget Dalarna Inga-Lill Persson ~ILAGA AU ro G ~ ;\ \, ";"" r ;. ',..~..... ", "N/\ I _.;,,\I -..iu0i "\I\.;,,,:.! L ' /~,~h hl r\ INK ijn R.lh>~.~/alq5?. ~(\R.J""I "I.'"."J ~., ",,,,,,, I I """"J BILDANDE A V FINSAM-FÖRBUND Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har för avsikt att bilda ett FINSAM-torbund med start Beslut från respelijivc l{ommunstyrelse om att bilda ett FINSAM-förbund bifogas ORSAKOMMUN Marie Olsson Kommunalråd 1 ADRESS TELEFON FAX BANKGIRO ORG.NR ORSAKOMMUN BOX vxl POSTGIRO ~ RSA dir Besöksadress P"rkn"t"n 1

20 II Mora kommun Kommunstyrelsen 153/2011 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Dnr: KS 2011/ Gemensamt FINSAM-förbund Beslut Kommunditektören uppdras att, tillsammans med kommuncheferna i Orsa och Älvdalens kommuner, ta fram underlag för en gemensam ansökan om att bilda FINSAM. Sammanfattning av ärendet Från Orsa kommun har inkommit skrhrelse angående bildandet av ett gemensamt FINSAl'vl-förbund med Mora, Ährdalen och Orsa kommuner. FINSAl\ 1 är en samverkan mellan kommunerna, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Representanter för arbetsförmedlingen har genomfört en kartläggning av gemensamma målgrupper, som vandrar mellan de olika myndigheterna, som har redovisats för arbetsmarknadsrådet. Målgrupperna man ser är människor i olika åldrar med olika psykiska och neuropsykiska besvär, unga med sociala fobier, fysiska sjukdomar och missbrukare. Orsa kommun föreslår att respektive kommunstyrelse fattar beslut om att ge kommunchefema i uppdrag att ta fram underlag för en gemensam ansökan om att bilda FINSAM. Finansutskottet föreslår enligt tjänsteförslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Karlsson, daterad Skrivelse från Orsa kommun, kommunstyrelsens ordförande, daterad Skrivelse från arbetsförmedlingen, Eva Nederberg, daterad Tjänsteförslag Kommunditektören uppdras att, tillsammans med kommuncheferna i Orsa och Alvdalens kommuner, ta fram underlag för en gemensam ansökan om att bilda FINSAM. Ansvarig genomförande beslutet Tord Karlsson ~~~~~~ ; AterrapPorlering datum Säl'ldlista Tord Karlsson Aterrapporlering till Justerandes sign Uldragsbestyrkande

21 ORSAKOMMUN S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrlldesdatum Sida Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf Ks Au 95 Dnr ll1kk Bildande av FINSAM-fdrbund Socialcheferna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har överlämnat förslag till bildande av FINSAM-förbund. Kommuncheferna i Mora, Grsa och Älvdalen har av respektive kommunstyrelse fätt i uppdrag att utreda frågan om ett Finsam-förbund ska startas i de tre kommunerna. Finsam är ett kommunalt samordningsrorbund vars verksamhet regleras i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Finsam bildas gemensamt av landsting, kommun, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Syftet är att samordna de olika aktörernas rehabiliteringsinsatser. Finsam-rorbundet leds aven styrelse som består av representanter från de ingående myndigheterna. Finsam-förbund finns i dag i de flesta av länets kommuner. De Finsam-fOrbund som startats i länet har inledningsvis haft en årlig finansiering om kronor, varav försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget och kommunerna har stått för l kronor vardera. De ingående kommunerna delar på sin insats, vilket med den fördelningsprincip som används i andra samverkanssammanhang, skulle innebära kronor för Mora och kronor vardera för Orsa och Älvdalen i årlig finansiering. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att tillsammans med arbetsförmedlingen. försäkringskassan och Landstinget Dalarna göra en ansökan om att starta ett Finsam-förbund för Mora, Orsa och Älvdalen samt att avsätta medel för årlig finansiering av FINSAM-förbundet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 ÅL VDALENS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL Sammantrödesdatum Kommunstyrelsen Ks 123 Dnr 282/2012 Titel 761 ANSÖKAN OM ATT BILDA ETT GEMENSAMT FINSAM-FÖRBUND I oktober 2011 kom en förfrågan från Orsa kommun om bildande av ett gemensamt FINSAM-fOrbund tillsammans med Mora och Älvdalen. Kommunstyrelsen beslutade meddela Orsa kommun att Älvdalens kommun i dagsläget inte ser behov av att delta i ett gemensamt Finsam-förbund. Kommunchef Stefan Linde överlämnade i december 2011 en utredning av samverkan och en analys av det framtida behovet. Socialcheferna i Mora-Orsa-Älvdalen utreder ett gemensamt Finsam-förbund och socialchefen i Mora, Gunnel Gyllander överlämnar en tjänsteskrivelse med f<srslag till beslut Vad är Finsam? Finsam är ett kommunalt samordningsförbund, vars verksamhet regleras i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Finsam bildas gemensamt av landsting, kommun, Försäkringskassa och Arbetstbrmedling och syftet är att samordna de olika aktörernas rehabiliteringsinsatser. Finsam-tbrbundet leds aven styrelse som består av representanter från de ingående myndigheterna. Finsam-f<Srbund finns i dag i de flesta av länets kommuner. I de utvärderingar som gjorts nationellt av Finsam anser flera att ett Finsam-förbund ger "vinster" till alla ingående parter, inte minst den enskilde människan som är föremål ftir insatserna. Finansiering De Finsam-förbund som startats i länet har inledningsvis haft en årlig finansiering om 4 mkr, varav Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och kommunerna står för l mkr vardera. De ingående kommunerna delar på sin insats, vilket med den fördelningsprincip som används i andra samverkanssammanhang, skulle innebära 600 tkr tbr Mora och 200 tkr vardera för Orsa och Älvdalen i årlig finansiering. I några av förbunden i länet har den årliga insatsen minskat efter en tid. För att hålla kostnaderna nere för den administrativa delen i förbundet har en samverkan, kring dessa tjänster, diskuterats med Västerdalarnas Finsam. Vinster/fördelar med Finsam Arbetsllirmedlingen och Försäkringskassan uppger att de i ett Finsam-förbund har mera/flera möjligheter till rehabiliteringsinsatser än utan ett Finsam. Ord'örandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdrags bestyrkande

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

SFS Författningstexter

SFS Författningstexter Sida 1 av 7 Post 1 av 1 i SFST Länk till register o förarbeten Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Sid 1 (5) Författningssamling Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle kommun 151214 12 Beslutad av övriga förbundsmedlemmar: Arbetsförmedling, 160427, Försäkringskassan,

Läs mer

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-08-29 157 Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig

Läs mer

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:2001-10-25 161 Reviderad: KF 2003-05-22 97 KF 2006-11-30 12 Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Namn, säte och varaktighet 1 Kommunalförbundets

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015

Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015 1 (6) Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015 Antagen av landstingsfullmäktige (LF) i Landstinget Västmanland, 2014-11-19, kommunfullmäktige (KF) i Fagersta

Läs mer

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 13 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 54 Ks 66 Au 67 Ks/2014-0144 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa att ändring i idag

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (SFS nr: 2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Medlemmar, säte och ändamål

Medlemmar, säte och ändamål Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m. 2007-03-02 Godkänd av: NYA KF 68, 2006-12-11 Medlemmar, säte och ändamål 1 Kommunalförbundets namn är (VfB) som har sitt säte i Karlshamn. s

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med Nacka kommun och namnändring till Samordningsförbundet VärNa

Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med Nacka kommun och namnändring till Samordningsförbundet VärNa 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-26 HSN 1510-1203 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-01-26, P 5 Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Konstmuseet i Norr

Förbundsordning för kommunalförbundet Konstmuseet i Norr Förbundsordning för kommunalförbundet Konstmuseet i Norr 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Konstmuseet i Norr och har sitt säte i Kiruna kommun i Norrbottens län. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige under hösten 2006. 3 reviderad 2013-03-12 Ff 6 6 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Förbundsordning. Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg. Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro

Förbundsordning. Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg. Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro Förbundsordning Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Innehållande 23 paragrafer Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Fyrbodals Kommunalförbund. Förbundet har sitt säte i Uddevalla. Medlemmar 2 Medlemmar

Läs mer

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1 1 (7) Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund Antagen av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun 126/2014-10-27. Antagen av kommunfullmäktige i Högsby kommun 148/2014-10-06. 1 Namn och

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 31 (40) 63 BILDANDE AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄST SAMT REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN Dnr: LKS 2014-105-106

Läs mer

Förslag till ombildning av Samordningsförbundet Haninge för rehabilitering till Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förslag till ombildning av Samordningsförbundet Haninge för rehabilitering till Samordningsförbundet Östra Södertörn HSN 2010-01-26 P 7 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-12-04 HSN 0912-1573 Handläggare: Barbro Hansson Förslag till ombildning av Samordningsförbundet Haninge för rehabilitering

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Christoffer Martinelle 2014-05-19 LiÖ 2014-547 Landstingsstyrelsen Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Avveckling av Regionförbundet Uppsala län

Avveckling av Regionförbundet Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2016-06-07 Diarienummer KSN-2016-0810 Kommunstyrelsen Avveckling av Regionförbundet Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005.

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005. 2005-08-18 Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005. 1. Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Gävle, Hofors,

Läs mer

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner.

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. KOMMUNALFÖRBUNDSORDNING FÖR MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Denna kommunalförbundsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 665, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2009-11-30

Läs mer

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ledningsenhet Dnr LD12/00725 Uppdnr 428 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1

Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1 1 Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1. Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-13 1 (4) HSN 1311-1278 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 4 Förslag till inrättande av Samordningsförbundet

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014-05-15 RMB 2014-07 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN Innehåll 1 Bakgrund 2 Medlemmar 3 Namn och säte 4 Uppdrag och ändamål 5 Organisation

Läs mer

Anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen 8 KS

Anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen 8 KS Anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen 8 KS 2016.393 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-18 157 Anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Läs mer

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Kommunerna i Fyrbodal Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. Detta för att uppdatera dokumentet samt

Läs mer

2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje antagen av Stockholms läns landsting 2015-12-15 197 Norrtälje kommun 2015-12-14 242 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns

Läs mer

Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund

Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 10 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 91 Ks 130 Au 145 KS/2015-0052 Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund Kommunstyrelsens

Läs mer

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Medlemmar 1 Medlemmar i kommunalförbundet är Eskilstuna, Flens, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner (förbundsmed1emmar).

Läs mer

Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare

Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Reviderad förbundsordning träder i kraft 2016-01-01 1. Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01

Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01 Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01 Antagen av kommunfullmäktige i Fagersta 2011-2011-06-28, 74 Antagen av kommunfullmäktige i Norberg

Läs mer

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1 (7) Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund Antagen av kommunfullmäktige i Högsby 2010-12-06, 195 Antagen av kommunfullmäktige i Hultsfred 2010-11-29, 115 1 Namn och säte Kommunalförbundets

Läs mer

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem samt förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbund

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem samt förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbund Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 p 3 1 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-07-19 HSN 1205-0585 Handläggare: Barbro Hansson Förslag till inrättande av Samordningsförbundet

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Kommunstyrelsens handling nr 5/2009 FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Färbundsordningen gäller jr.o.m. 2008-xx-xx tils ny färbundsordningfastställs och ersätter samtidigt tidigare

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor:

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor: Kommunfullmäktige 2006-11-27 227 525 Kommunstyrelsen 2006-11-13 208 512 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 212 461 Socialnämnden, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Skaraborgs

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND. Kommunalförbundets namn är Norrlandstingens regionförbund med säte i Umeå.

FÖRBUNDSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND. Kommunalförbundets namn är Norrlandstingens regionförbund med säte i Umeå. Beslutad i Förbundsdirektionen 2014-05-21 Gäller fr om 2015-03-11 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND 1 Förbundets namn och säte Kommunalförbundets namn är Norrlandstingens regionförbund

Läs mer

Förbundsordning för Nerikes Brandkår

Förbundsordning för Nerikes Brandkår Förbundsordning för Nerikes Brandkår Antagen av kommunfullmäktige den 9 juni 1997, 54. Ändrad av kommunfullmäktige den 21 september 1998, 45. Ändrad av kommunfullmäktige den 18 september 2000, 73 Ändrad

Läs mer

Förbundsordning för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Förbundsordning för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 1 (6) Förbundsordning för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta 2004-01-27, 3 Antagen av kommunfullmäktige i Norberg 2004-02-23, 14 Ändringar antagna av

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Förbundsordning. Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg. Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro

Förbundsordning. Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg. Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro Förbundsordning Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Brandkåren Attunda

Förbundsordning för kommunalförbundet Brandkåren Attunda Förbundsordning för kommunalförbundet Brandkåren Attunda Antagen av kommunfullmäktige i Järfälla 2010- Antagen av kommunfullmäktige i Knivsta 2010- Antagen av kommunfullmäktige i Sigtuna 2010- Antagen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.09

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.09 Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund Antagna av kommunfullmäktige i Arboga 2010-11-25, 7 Antagna av kommunfullmäktige i Kungsör 2010-11-22, 24 1 Namn och säte Kommunalförbundet benämns

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 182 Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen (SN 2016.182) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg

Förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg MILJÖSAMVERKAN jatum Diarienummer ÖSTRA SKARABORG 2012-10-18 2011-819 Förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg 1 ~ Förbundets bildande och medlemmar Genom att anta en förbundsordning

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst Johan Hermelin, Strategihuset AB Version 1.5 2012-03-16 Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst 1. Medlemmar, namn och säte Förbundets namn är Räddningstjänsten Väst och förbundet har sitt säte i Varberg.

Läs mer

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD12/02899 Uppdnr 356 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND. Bilaga 1 2012-11-26 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet räddningstjänsten Östra Götaland, nedan benämnt

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner

Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-26 1 (5) HSN 2016-4033 Handläggare: Lena Franzén Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 10 Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:2 Kf 213/2008, 34/2014 Dnr Ks 2012/124 Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund 1. Medlemmar Förbundsmedlemmar är kommunerna Simrishamn,

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans PM 1 (6) GBt 2015-11-03 KFA/150052 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 1 Namn Kommunalförbundets namn är Svensk Luftambulans (SLA). 2 Säte Kommunalförbundet har sitt säte i Karlstad,

Läs mer