Antagen av Kommunfullmäktige , 140

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140"

Transkript

1 Antagen av Kommunfullmäktige , 140

2 Innehållsförteckning Syfte med jämställdhetsplanen... 2 Kommunens syn på jämställdhet och jämlikhet Kommunens målsättning... 2 Arbetsförhållanden... 4 Diskrimineringslagen (3 kap. 4 )... 4 Kartläggning... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 7 Diskrimineringslagen (3 kap. 5 )... 7 Kartläggning... 7 Sexuella trakasserier och kränkningar... 9 Diskrimineringslagen (3 kap. 6 )... 9 Kartläggning... 9 Utbildning/kompetensutveckling och intern rekrytering Diskrimineringslagen (3 kap. 8 ) Kartläggning Extern rekrytering Diskrimineringslagen (3 kap. 7 ) Diskrimineringslagen (3 kap. 9 ) Kartläggning Jämställdhetsanalys av löner Diskrimineringslagen (3kap. 10 ) Diskrimineringslagen (3kap. 11 ) Kartläggning Bilaga Bilaga

3 Syfte med jämställdhetsplanen Enligt den 13 i Diskrimineringslagen(2008:567) ska alla arbetsplatser med mer än 25 anställda vart tredje år ta fram en plan kring hur deras jämställdhetsarbete fortskrider. Det är mycket viktigt att både arbetsgivarparten och arbetstagarparten samverkar 1 för att både fastställa och uppnå målen i jämställdhetsplanen. Säffle kommuns jämställdhetsplan syftar till att främja jämställdhet och jämlikhet inom kommunens förvaltningar och arbetsplatser samt att påvisa kommunens målinriktade arbete på området. Jämställdhetsplanen utgår ifrån vad den aktuella lagstiftningen (Diskrimineringslagen 2008:567) föreskriver inom paragraferna 3 kap 4-11 samt de olika policys som redan antagits av kommunfullmäktige i Säffle kommun, exempelvis Föräldraledighetspolicyn och Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling. Kommunens syn på jämställdhet och jämlikhet. Det är viktigt att inom offentlig verksamhet vara mycket klar och tydlig med vad som menas med specifika begrepp. Därför är det att föredra att grundläggande begrepp som behandlas i nedanstående jämställdhetsplan definieras närmare. Huvudbegreppet jämställdhet är givetvis av stor vikt och kräver därmed en förklaring. Med jämställdhet avses inom Säffle kommun att anställda oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges samma rättigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i sina arbetsliv. Värt att notera är att jämställdhet inte ska förväxlas med jämlikhet, med vilket avses att alla människor är lika mycket värda oavsett någon av diskrimineringsgrunderna. Jämställdhetsarbetet ska påverka alla verksamheter inom kommunen och ska vara en vardaglig företeelse. I kommunens policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier finns ett ordspråk vilket förtydligar kommunens ståndpunkt gällande jämställdhet och jämlikhet: Människor är olika men lika mycket värda. Kommunens målsättning Kommunens mål med denna plan är att tydliggöra att Säffle kommun förespråkar en jämställd arbetsplats samt att skapa mål för organisationen i sin helhet där alla kan bidra för att förbättra arbetsplatsen. Det är av yttersta vikt att jämställdhet inte stannar på en ledningsnivå utan att den når ut till den enskilde medarbetaren, genom exempelvis APT (arbetsplatsträff) och medarbetarsamtal. Jämställdhetsarbete har sin grund i de anställda och det är därmed viktigt att just de får utlopp för sina tankar gällande arbetsplatsen ur ett jämställdhetsperspektiv. På detta sätt blir målen bättre förankrade och arbetet fortskrider och blir mer effektivt. Det är genom samverkan mellan alla medarbetare inom kommunen som Säffle kommun hoppas kunna förbättra sitt jämställdhetsarbete ytterligare och bidra till ett mer jämställt och jämlikt samhälle. 1 I Diskrimineringslagens 3 kap 1 står det: Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet 2

4 I förhållande till 2008 års jämställdhetsplan finns inte en jämställdhetskommitté längre. Dess uppgifter har tagits över av det centrala samverkansrådet, som även har rollen som arbetsmiljökommitté. Förutom att fråga personalenheten efter handledning i ärenden av denna sort, kan det finnas ytterligare vägledning här: Säffle kommuns policy mot diskriminering: Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier inom Säffle kommun. Säffle kommuns föräldrapolicy: Föräldrapolicy: Att förena föräldraskap och förvärvsarbete inom Säffle kommun. Säffle kommuns personalpolicy: Personalpolicy för Säffle kommun. Säffle kommuns arbetsmiljöpolicy: Arbetsmiljöpolicy. Diskrimineringslagen (2008:567). Föräldraledighetslagen (1995:584). Arbetsmiljölagen (1977:1160). 3

5 Arbetsförhållanden Diskrimineringslagen (3 kap. 4 ) Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Kartläggning Anställda inom kommunen ska inte på något sätt kunna hindras i sitt arbete på grund av någon diskrimineringsgrund. Antal anställda 2010 Andel Medelssgr Andel Medelssgr 2 Antal % % Antal % % Tillsvidareanställda , ,90 Kvinnor ,80 88, ,11 89,40 Män ,20 96, ,89 97,70 Heltidsanställda Kvinnor , ,19 Män , ,81 Deltidsanställda Kvinnor , ,26 Män 32 5, ,74 I tabellen kan urskiljas att kommunen under året utökat sin arbetsstyrka något. Det har tillkommit nya heltidstjänster medan deltidstjänsterna har minskat något. Detta beror på den verksamhetsövergång som skedde i och med att Åmåls Teknik- och fritidsförvaltning slogs samman med Säffle kommuns Teknik- och fritidsförvaltning. Sjukfrånvaro för tillsvidareanställda i procent fördelat på kvinnor resp. män. Kön Kvinnor 5,93 5,18 5,76 Män 3,88 4,18 4,29 Summa 5,55 5,00 5,46 Sjukfrånvaron har under 2011 tyvärr svängt tillbaka i förhållande till Värt att notera är att männens antal sjuktimmar stadigt gått uppåt medan kvinnornas överlag har gått ner. I senaste NMI - undersökningen (Nöjd medarbetarindex) hade det skett små förbättringar på näst intill alla områden och alla avdelningar. Vissa avdelningar visade 2 Medelssgr är en förkortning för medelsysselsättningsgrad. 4

6 en liten försämring till föregående mätning men överlag såg kommunen små ökningar vilket naturligtvis ska tolkas positivt. 3 Kommunen har också ett antal erbjudanden gällande friskvård för sina anställda. Exempelvis kan anställda få träningskort subventionerat. Alla tillsvidareanställda har också gratis inträde i Säffles och Åmåls badhus. MÅL 1a, Arbetsförhållandena (fysiska, psykosociala och organisatoriska) skall vara lämpade för både kvinnor och män Åtgärder Den fysiska arbetsmiljön skall vara lämpad för båda könen, genom att det skall finnas arbetsplatsutrustning, såsom skyddskläder/skor och verktyg i olika storlekar Ansvarig Arbetsledare/chef är ansvarig för att arbetsplatsutrustning som anskaffas, när behov uppstår, är anpassade för båda könen MÅL 1b, Det skall eftersträvas att ge alla anställda möjlighet att få arbeta i den sysselsättningsgrad man önskar Åtgärder Då vakans uppstår, pröva möjligheten att höja sysselsättningsgraden för övriga anställda, för att successivt minska antalet deltidsanställningar Skapa en öppen attityd och arbeta med arbetstidsmodeller i samarbete med personalen, vara öppna för nya lösningar av flexibel och/eller individuellt anpassad arbetstid Ansvarig Arbetsledare/chef i samråd med personalenheten, skall varje gång då vakans uppstår, pröva om möjlighet finns att höja sysselsättningsgraden för deltidsanställda vid arbetsplatsen MÅL 1c, Utbilda och kommunicera medarbetare och ledare i jämställdhets- och mångfaldsfrågor med jämställdhetsplan och mångfaldspolicy som grund, för att på så sätt medvetandegöra alla anställda om dessa frågor Åtgärder Arbetsgivare och arbetstagare skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet i arbetslivet, genom att gå igenom jämställdhetsplanen på arbetsplatsen Frågan om jämställdhet ska vara en naturlig del av dagordningen vid arbetsplatsträffar och i ledningsgrupper Ansvarig Respektive förvaltningschef ansvarar för att ett målinriktat arbete bedrivs på förvaltningen, för att aktivt främja jämställdheten Respektive arbetsledare ansvarar för att jämställdhetsplanen gås igenom på arbetsplatsen under En fullständig redovisning kring NMI finns på kommunens intranät. 5

7 Respektive förvaltning ansvarar för att jämställdhetsfrågor är en naturlig del av dagordningen vid arbetsplatsträffar och i ledningsgrupper UPPFÖLJNING Redovisning ska ske i respektive förvaltnings årliga verksamhetsberättelse 6

8 Förvärvsarbete och föräldraskap Diskrimineringslagen (3 kap. 5 ) Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Kartläggning I Säffle kommuns föräldrapolicy föreskrivs det att förena förvärvsarbete med föräldraskap ska vara en självklarhet. Inom Säffle kommun ska arbetsvillkoren vara sådana att föräldrar oavsett kön kan ta sitt fulla ansvar för barn utan att detta lägger hinder i vägen för yrkeskarriären. Erfarenheten att vara förälder ska ses som en merit inom kommunen och aldrig behandlas negativt i något avseende. Varje förälder har inför en föräldraledighet rätt till planeringssamtal med sin chef för att diskutera frågor kring exempelvis arbetsuppgifter och arbetstider. Föräldraledighet i samband med födsel är semesterlönegrundande i 120 dagar. Föräldraledighet tillsvidareanställda Föräldraledighet Antal tillfällen Antal dagar Dagar per tillfälle Dagar per anställd Tillfällig föräldrapenning ,5 2,3 1,9 Kvinnor ,9 2,3 2,1 Män ,5 1,7 0,9 Föräldraledighet ,1 35,8 10,5 Kvinnor ,4 39,7 12,2 Män ,7 14,8 3,5 Då det endast finns små variationer, redovisas här frånvaro på grund av föräldraskap enbart för år Tidigare års resultat finns i bilaga 1 för jämförelse. Den mest intressanta siffran i detta avseende är dagar/anställd, som visar att män nyttjar färre antal dagar än kvinnorna både vad gäller tillfällig föräldrapenning och föräldraledighet. I bilaga 1 är samma tabell gjord för både 2009 och Dessa visar tillsammans med tabellen för 2011 här ovan att dessa siffror varierar från år till år. Statistiken visar att det fortfarande är i huvudsak kvinnor som är föräldralediga och vårdar sjuka barn. Säffle kommun uppmanar alla sina anställda och särskilt individer på arbetsledande positioner att utnyttja sin föräldraledighet och på så sätt föregå med gott exempel. Detta riktar sig i synnerhet till män inom kommunen. MÅL 2a, Underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap Åtgärder Informera och utbilda arbetsledare i hur man underlättar för arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap 7

9 Se över innehåll i och förläggning av arbetstiden för anställda med små barn, samt komma överens om hur information skall ges under ledigheten från arbetet, både till de som är partiellt lediga och de som är helt lediga från arbetet Ansvarig Respektive förvaltningschef skall ansvara för att informera och utbilda sina arbetsledare i hur man underlättar för arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap Närmaste chef ansvarar för den föräldralediges innehåll i och förläggning av arbetstiden samt för hur information skall ges till den föräldraledige under dennes ledighet från arbetet MÅL 2b, För att underlätta för anställda med små barn att kombinera arbete och föräldraskap ska arbetstidsförläggningen anpassas så gott det går Åtgärder När möten planeras ska den ansvarige i möjligaste mån planera så att deltidsarbetande och föräldrar som ska lämna och hämta barn på förskola/fritidshem har möjlighet att delta Diskutera arbetstidsförläggningen med de anställda under medarbetarsamtal, eller på begäran av arbetstagaren Inför en längre planerad föräldraledighet få diskutera arbetsuppgifter och arbetstider, samt utse kontaktperson hos arbetsgivaren Ansvarig Den som planerar möten skall tänka på att planera tiden så att även föräldralediga kan delta Arbetsledare/chef skall inför en längre föräldraledighet ge arbetstagaren möjlighet att diskutera omständigheterna under och efter ledigheten enligt föräldrapolicyn UPPFÖLJNING Redovisning ska ske i respektive förvaltnings årliga verksamhetsberättelse 8

10 Sexuella trakasserier och kränkningar Diskrimineringslagen (3 kap. 6 ) Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. Kartläggning Säffle kommun har en policy mot kränkande särbehandling och trakasserier vilken fördömer alla former av kränkande särbehandlingar, diskriminering och trakasserier i enlighet med de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder). Nolltolerans i dessa frågor anses vara en självklarhet. Enskilda motsättningar eller konflikter som är av tillfällig natur anses inte vara trakasserande. Dock vid upprepade tillfällen och/eller efter en verbal varning (från antingen den trakasserades sida eller via ett ombud för denne) kan dock dessa handlingar ses som kränkande eller trakasserande. I fall av diskriminering har Säffle kommun en handlingsplan för hur ett sådant ärende ska behandlas. I handlingsplanen återges de åtgärder som står till arbetsgivarens förfogande i fall rörande trakasserier och sexuella trakasserier, bl. a. omplacering, löneavdrag och uppsägning. Handlingsplanen tar även upp Säffle kommuns rutiner för hur en anmälan eller ett påstående om kränkande särbehandling eller trakasserier ska behandlas. Det är viktigt från allas synvinkel den trakasserades, trakasserarens och arbetsplatsens att snabbt och effektivt se till att trakasserierna upphör. Arbetsgivaren har enligt diskrimineringslagstiftningen en skyldighet att både utreda och vidta åtgärder mot trakasserier samt att arbeta förebyggande för att förhindra fortsatta trakasserier ifall de har uppstått. 4 Det är av stor vikt att offret för trakasserierna själv eller genom ombud konfronterat trakasseraren och givit en förklaring att hans eller hennes beteende vållar obehag och måste upphöra. När det gäller trakasserier är det viktigt att veta, att du inte kan utsättas för repressalier för att du anmäler någon, inklusive arbetsgivaren (eller person som enligt diskrimineringslagen kan likställas med arbetsgivare). 5 Om trakasserierna inte upphör ska du kontakta din närmaste chef eller arbetsledare. Ifall du inte har något förtroende för denna person kan du alltid vända dig till din förvaltningschef, personalenheten, ditt fackliga ombud eller företagshälsovården. 6 4 Skyldigheten att utreda och vidta åtgärder finns återgiven i Diskrimineringslagen(2008:567) 2kap Arbetsgivarens förbud mot repressalier behandlas i diskrimineringslagen(2008:567) 2kap Kontaktpersoner skrivs ner generellt enligt Säffle kommuns policy mot kränkande särbehandling eftersom att kontaktpersonerna förändras med tid. 9

11 MÅL 3, Säffle kommun fördömer alla former av kränkande särbehandlingar, diskriminering och trakasserier i enlighet med de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder), och tolererar inte att sådana förekommer på våra arbetsplatser Åtgärder Gå igenom kommunens Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling inom Säffle kommun vid arbetsplatsträffar Samtliga chefer och arbetsledare skall hålla sig fortlöpande informerade i denna personalproblematik. Arbetsgivarens policy skall vara odiskutabel och handlingsplanen skall vara ett redskap för hantering av en eventuell anmälan Ansvarig Chefer/arbetsledare ansvarar för genomgång av Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling inom Säffle kommun vid arbetsplatsträffar, samt för att hålla sig mer informerade om hur man hanterar och förebygger kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier i enlighet med de sju diskrimineringsgrunderna UPPFÖLJNING Redovisning ska ske i respektive förvaltnings årliga verksamhetsberättelse NMI Nöjd medarbetarindex enkät, där bl. a. trakasserier och mobbning undersöks, skall genomföras under

12 Utbildning/kompetensutveckling och intern rekrytering Diskrimineringslagen (3 kap. 8 ) Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. Kartläggning Inom Säffle kommun fanns det tillsvidareanställda arbetstagare och av dem är cirka 82 % kvinnor och 18 % män. Därmed råder det en påtaglig könsmässig obalans inom kommunen. Om man ser till antalet chefer inom kommunen innehas 55 % av tjänsterna av kvinnor. Inom de olika förvaltningarna finns det dock olika mycket spridning. Exempelvis har socialförvaltningen 90 % kvinnliga chefer och kommunledningskontoret 25 %. 7 På grund av detta bör arbetet för en jämn eller jämnare könsfördelning inom respektive förvaltning fortskrida. Säffle kommun har tagit fram en checklista med punkter som ska behandlas på medarbetarsamtalen. I denna lista ingår punkten utveckling som bland annat syftar till individuell kompetensutveckling. Med individuell kompetensutveckling avses i detta fall utbildningar, som genomförs på arbetstid, med syftet att bredda arbetstagarens kompetens. 8 Ledarna inom Säffle kommun har fortlöpande utbildning. Under åren har ca 50 st ledare inom kommunen genomgått en ledarskapsutbildning, där området rekrytering var ett av flera olika block. Under 2007, 2009 och 2010 genomfördes ytterligare ledarskapsutbildningar, exempelvis i mars 2011 då chefer fick en halvdagsutbildning i att hålla lönesamtal. MÅL 4, Likvärdiga anställnings-, utbildnings- och befordringsmöjligheter skapas för både kvinnor och män Åtgärder Individuella planer för kompetensutveckling upprättas under de årliga medarbetarsamtalen Uppmuntra båda könen, och särskilt underrepresenterat kön, att söka lediga arbetsledande befattningar Se till att båda könen är representerade så långt som möjligt i projekt, arbetsgrupper och partsammansatta grupper Ansvarig Arbetsledare/chef ansvarar för att kompetensutvecklingsplaner upprättas 7 Siffrorna är hämtade ur Bokslut 2011 vilken behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober Nyckeltalsinstitutionen har tagit fram ett Jämställdhetsindex (JÄMIX) vilken består av 20 nyckeltal. Ett av nyckeltalen föreskriver att utbildning i kompetenshöjande syfte ska vara 3 timmar lång, förrättas under arbetstid och på annan plats än arbetsplatsen. 11

13 Den som anställer ansvarar för att annonsering/rekrytering riktar sig till båda könen Projektledare och arbetsledare för arbetsgrupper ansvarar för att båda könen representeras i olika arbetsgrupper i den mån det är möjligt UPPFÖLJNING Redovisning ska ske i respektive förvaltnings årliga verksamhetsberättelse 12

14 Extern rekrytering Diskrimineringslagen (3 kap. 7 ) Arbetsgivaren skall verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. Diskrimineringslagen (3 kap. 9 ) När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. Kartläggning Med jämn könsfördelning avses fördelningen 60/40 9 i ett inledande skede men det långsiktiga målet är 50/50. Nedanstående tabell visar könsfördelningen över de olika förvaltningarna Förvaltning Kvinnor Män Antal Andel Antal Andel Barn-och utbildningsförvaltningen , ,6 Kommunledningsförvaltningen 36 47, ,6 Kulturförvaltningen 12 60,0 8 40,0 Socialförvaltningen ,2 22 3,8 Teknik- och fritidsförvaltningen 85 53, ,5 Totalt , ,9 Den som rekryterar skall särskilt beakta och fundera över krav och rutiner vid rekrytering. Vid rekrytering ska alla sökande värderas efter kompetens 10. Ifall rekryteraren bedömer att två individer av olika kön besitter samma nivå av kompetens (och detta måste kunna styrkas) ska den person som tillhör det på arbetsplatsen underrepresenterade könet väljas. Med kompetens menas inte enbart formell utbildning utan också praktisk erfarenhet och personrelaterad kompetens. Inte under något stadium av rekryterings- och urvalsprocessen får sökande sållas bort på grund av kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet eller religion. För att motverka diskriminering direkt och indirekt ska anställningsrutiner, platsannonsernas utformning, vilka som anges som kontaktpersoner, hur 9 Proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering s Se Lag om offentlig anställning (1994:260) 4 och Regeringsformen (1974:152) 12 kapitlet 5 andra stycket. Dessa förtydligar det fokus som ska ligga på kompetens (kallat skicklighet) när man söker ny arbetskraft. 13

15 intervjugrupper sätts samman, vilka urvalskriterier som används samt introduktionen av nyanställda ses över. MÅL 5, Aktivt arbeta för att uppnå en jämn könsfördelning och att rätt person hamnar på rätt plats, oavsett kön Åtgärder Uppmuntra studie- och yrkesvägledare och andra som arbetar med studerande, att gärna ordna praktikplatser där respektive kön är underrepresenterat Vid annonsering skall det klart framgå att båda könen är välkomna att söka Anställningsintervjuer skall alltid läggas upp så, att de förs på ett könsneutralt sätt Anlita föreläsare och utbilda rekryterare i jämställdhetsrekrytering, för att kunna lägga upp anställningsintervjuer så att de förs på ett könsneutralt sätt Öka antalet praktikanter och PRAO-elever från grupper av underrepresenterat kön och annan etnisk tillhörighet på de olika arbetsplatserna Ansvarig Den som anställer ansvarar för att annonsering och anställningsintervjuer läggs upp på ett könsneutralt sätt samt uppmanar sökande att ange önskad sysselsättningsgrad UPPFÖLJNING Redovisning ska ske i respektive förvaltnings årliga verksamhetsberättelse 14

16 Jämställdhetsanalys av löner Diskrimineringslagen (3kap. 10 ) I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera - bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och - löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan - kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och - grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Diskrimineringslagen (3kap. 11 ) Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts ska tas in i efterföljande handlingsplan. Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller inte arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 arbetstagare. Kartläggning Kommunen ska i samverkan med dess medarbetare och fack arbeta tillsammans för att finna osakliga löneskillnader vilka inte kan förklaras med könsneutrala faktorer. Medarbetarnas aktivitet och uppmärksamhet i detta avseende uppmuntras. Förutom ovannämnda paragrafer finns även i diskrimineringslagen en speciell bestämmelse (3 kap. 2 ) vilken säger att arbetsgivare och arbetstagare särskilt ska verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner mellan kvinnor och män för arbete som är att betrakta som likvärdigt. Bestämmelsen påpekar också att främjande av lika möjligheter inom löneutveckling för båda kön ska vara självklart. 15

17 Lönestatistik Tabellen nedan visar lönestatistiken för Säffle kommun baserad på kön och ålder för tillsvidareanställd personal. Antal 10-e Medel- 90-e % av total Ålder Kön anst. Lägsta lön perc. Median värde perc. Högsta median Kvinnor ,2 Män ,7 Totalt Kvinnor ,1 Män ,1 Totalt Kvinnor ,7 Män ,4 Totalt Kvinnor ,8 Män ,3 Totalt Kvinnor ,1 Män ,8 Totalt Totalt Kvinnor ,7 Män ,0 Totalt Inom kommunen används i nuläget ett elektroniskt verktyg kallat Lönevågen. Vid den senaste avstämningen i programmet fanns inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i förhållande till ålder. År 2009 genomförde Säffle kommun en omfattande lönekartläggning i linje med vad diskrimineringslagens 10 föreskriver. Kartläggningen visar genom både tabell och diagram de löneskillnader som existerar inom olika yrkesgrupper med avseende på kön. I diagrammen finns även åldersfaktorn angiven för att ytterligare förtydliga lönebilden. Lönekartläggningen återger även jämförelser mellan yrkesgrupper som är att betrakta som likvärdiga. De löneskillnader som återspeglas här förklaras genom könsneutrala faktorer vilket styrker slutresultatet av lönekartläggningen. Resultatet av kartläggningen konstaterar att det finns en jämställd lönepolitisk utveckling. Säffle kommun är mycket tydlig i lönekartläggningen med att regelbundna lönekartläggningar är viktiga för att bibehålla den positiva utvecklingen i det fortsatta jämställdhetsarbetet. MÅL 6a, Arbetsvärdering och lönekartläggning skall genomföras enligt gällande regelverk (f.n. vart tredje år) Åtgärder Lönekartläggning utifrån ett arbetsvärderingssystem skall genomföras enligt regelverket i Diskrimineringslagen 16

18 Ansvarig Personalenheten ansvarar för samtliga åtgärder MÅL 6b, Kvinnor och män skall ha lika lön för arbete av lika värde och även i övrigt lika anställningsvillkor Åtgärder Föräldralediga skall inte särbehandlas vid lönerevisioner. De skall delta i alla löneförhandlingar och bli bedömda utifrån sina arbetsprestationer Ta fram en handlingsplan för jämställda löner i samband med lönekartläggningen Ansvarig Personalenheten ansvarar för samtliga åtgärder UPPFÖLJNING Följs upp vid de årliga lönerevisionerna 17

19 Bilaga 1 Kompletterande statistik kring frånvarofaktorn föräldraledighet. Märk väl att en snabb jämförelse mellan faktorn dagar/årsarb. mellan de tre åren inte visar på någon specifik trend utan snarare håller sig tämligen stabil, framförallt när det gäller tillfällig föräldrapenning. Föräldraledighet visar en svag nedgång för kvinnor överlag men eftersom det fortfarande endast används tre mätpunkter är det svårt att tala om en trend. Föräldraledighet tillsvidareanställda Föräldraledighet Antal tillfällen Antal dagar Dagar per tillfälle Dagar per anställd Tillfällig föräldrapenning ,6 1,7 1,6 Kvinnor ,1 1,7 1,7 Män ,4 1,7 1,0 Föräldraledighet ,3 44,2 12,9 Kvinnor ,1 49,9 15,0 Män ,2 9,2 2,2 Föräldraledighet tillsvidareanställda Föräldraledighet Antal tillfällen Antal dagar Dagar per tillfälle Dagar per anställd Tillfällig föräldrapenning ,3 2,1 1,7 Kvinnor ,8 2,2 1,9 Män ,6 2,0 0,6 Föräldraledighet ,8 41,9 14,2 Kvinnor ,1 48,2 16,3 Män ,7 12,5 4,3 18

20 Bilaga 2 Det centrala samverkansrådet, vilket har som uppgift att agera både som arbetsmiljökommitté och jämställdhetskommitté, består av följande medlemmar: Arbetsgivarmedlemmar: o Förhandlingsdelegationen o Kanslichefen o Personalchefen Arbetstagarmedlemmar: o Ordföranden eller annan person utsedd i respektive personalorganisation o Huvudskyddsombud o Företagshälsovård 19

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sida 1(16) Kommunledningskontoret Datum 2016-08-22 Godkänd/ansvarig Kommunstyrelsen, 172 Beteckning Ks 2016-167 Utgåva Jämställdhetsplan 2016-2018 c:\users\akn\appdata\local\temp\dokumentarkiv\78071\dokument1.doc

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011-2014

Jämställdhetsplan 2011-2014 Flik 6.1 1 (13) Jämställdhetsplan 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-13, 127 VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhetsplan 2011-2014 Ekonomi- och personalförvaltningen Vingåkers kommun, 643

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sid 1 (10) Dokumenttyp Policy/plan Dokumentansvarig Personalchef Beslutad av (datum och ) KF, 2016-03-21, 21 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2016-03-21 Senast reviderad Jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Fastställd/upprättad 2012-12-20 av Kommunfullmäktige, 96 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid 2013-2015 Dokumentansvarig

Läs mer

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-19 KS 80 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Jämställdhet... 1 1.2 Kön och organisation... 1 1.3 Jämställdhet

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Jämställdhetsplan 2005-2007

Jämställdhetsplan 2005-2007 Jämställdhetsplan 2005-2007 Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005-06-12, 81 Socialförvaltningens jämställdhetsplan 2005 2007 Vad säger lagen? Den nuvarande lagen trädde i

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Jämställdhetsplan för Bräcke kommun

Jämställdhetsplan för Bräcke kommun 2010-10-28 Bilaga Jämställdhetsplan för Bräcke kommun Antagen kf 37/2016 Jämställdhetsplan för Bräcke kommun, antagen av kf 37/2016 Sida 2 av 11 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Organisation av

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för. miljö- och räddningstjänstförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för. miljö- och räddningstjänstförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för miljö- och räddningstjänstförvaltningen antagen 26 mars 2014 av miljö- och räddningstjänstnämnden Sid 1 (19) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Tillväxtverkets likabehandlingsplan

Tillväxtverkets likabehandlingsplan Datum Dessa riktlinjer beslutades 140212 Version Översyn 150901 Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Tillväxtverkets likabehandlingsplan 2014 2016 Tillväxtverket

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Jämställdhetsplan Haparanda stad

Jämställdhetsplan Haparanda stad Jämställdhetsplan Haparanda stad Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 69 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 1.1 JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHET... 3 1.2 JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET... 3 1.3 KARTLÄGGNING

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010-2012 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2010 Inriktningsmål för jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbete för jämställdhet

Läs mer

JÄMställdhet bygger vi tillsammans

JÄMställdhet bygger vi tillsammans JÄMställdhet bygger vi tillsammans Jämställdhetsplan 2008 - Mersiha Isa Inledning Enligt jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete. Jämställdhetslagens

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Jämställdhetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING malm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1280-2012-1.1 SID 1 (10) JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015... 2 Inledning... 2

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18, 60 1. Inledning Likabehandlingsplanen gäller förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare i Malung-Sälens kommun. Planen är ett

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden Jämställdhet Vi som svarar på enkäten är : vinnor: än : Ålder: 80 % 20 % 22 60+ edelålder 37,5 år Arbetar som assistent Heltid: Deltid: Vikarie: 18 % 70 % 5 % Timanställd: 7 % Jämställdhetsplan enligt

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OCH BAKGRUND... 3 2. JÄMSTÄLLDHET... 4 2.1 Arbetsmiljö... 4 2.2 Förena arbete och föräldraskap...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567); SFS 2016:828 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Arbetsförhållanden Utveckling och lönefrågor Rekrytering Trakasserier 2016-2018 DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567, KAP 3, 13 Inledning Räddningstjänsten SÖRFs

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Mångfaldsplan Habilitering och hjälpmedel 2015-2017

Mångfaldsplan Habilitering och hjälpmedel 2015-2017 Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm Ledningskansli +46155245325 2014-12-02 HU-HOH14-201-1 Ä R E N D

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Mångfaldsplan Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Framtagen av Mångfaldskommittén: Jens Holtinger, Platschef Nina Persson, HR-chef Jenny Gustafsson, HR Business Partner Thomas Medin, Funktionschef

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2017-2019 2016-10-13 1 Ansvar och arbetssätt HR-funktionen ansvarar för att ta fram likabehandlingsplanen och hålla den uppdaterad. Ledningsgruppen fattar beslut om planen i samband

Läs mer

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11)

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11) Jämställdhetsplan 2009 1(11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Beskrivning av myndigheten... 3 2. Ansvar för jämställdhetsarbete... 4 2.1 Uppföljning... 4 3. Övergripande mål för jämställdhetsarbete...

Läs mer