automation i världsklass!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "automation i världsklass!"

Transkript

1 Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! energi & miljö process-it säkerhet produktivitet kvalitetsstyrning lean production resursoptimering el & instrument ställdon styr & regler sensorer processinformation robotik simulatorer produktionsstyrning människa & maskin anläggningsteknik

2 Vad är Automation Region? är ett samarbetsprojekt med syfte att stärka och synliggöra Sveriges världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och produktionskunnande. Automation är en svensk framtidsbransch av stor betydelse för konkurrenskraften och för de stora frågorna runt resursanvändning, energi och miljö. Automation omfattar alla system runt mätning och styrning av tillverkningsprocesser där produktivitet, kvalitet, miljöstyrning och människans interaktion står i fokus. Detta är områden där svenska företag och högskolor har världsledande ställning och där samarbetet i syftar till att ytterligare stärka vår position. arbetar med mötesplatser och kompetens, bland annat genom regelbundna frukostmöten med intressanta talare och mingel. Vi arrangerar workshops inom innovation för nya produkter och avknoppningar. Olika medlemmar bildar referensgrupper där verksamheten vidareutvecklas och naturligtvis har vi en styrelse med stark representation från företag och region. För närvarande har vi ett 30-tal medlemsföretag och partner med regelbundna möten och samarbeten inom affärsutveckling, innovation, kompetens och forskning. Välkommen till! I Mälardalen har vi den kanske största samlade kompetensen för automation i världen, en kompetens som finns inom både små och stora företag samt den akademiska världen. utgör ett nätverk där vi kan agera tillsammans för att rekrytera och behålla den bästa automationskompetensen i regionen. Erik Oja Styrelseordförande, Senior Vice President ABB AB, Head of Process Automation Division and Open Control Systems Vi på Motion Control upplever att Automation Region är en utmärkt lokal geografisk mötesplats mellan akademi och industri för att hitta nya kontakter, skapa samarbeten och göra affärer ihop. Maria Borg VD Motion Control AB är ett viktigt kraftfält för företag med hög kompetens inom ett viktigt industrisegment som samtidigt visar upp Mälardalen som en kvalificerad kompetensnod. manar till innovativa samarbeten för nya tillämpningar och befäster regionens ledarskap inom automationsområdet. Helmer Larsson Näringslivschef Etablering Västerås AB Energi- och miljöfrågor är av avgörande betydelse för vår framtid. Här är automation en nyckelteknologi. På är tre av de fyra starkaste forskningsmiljöerna inriktade mot automation i vid bemärkelse, särskilt gällande optimering av resurs- och energianvändning. Det ger en stark koppling till automationsföretagen. Erik Dahlquist Professor För Prevas är Automation Region den perfekta basen för att kunna rekrytera personal och hitta nya branschpartners i regionen. Det har därför varit naturligt för oss att engagera oss i bildandet av detta spännande nätverk av Automationsföretag. Jenny von Gerber Konsultchef Automationssystem Prevas AB Björn Andersson, Vice VD Prevas AB, styrelseledamot Automation är en världsledande svensk industribransch av stor strategisk betydelse för landets konkurrenskraft. Genom Automation Region står vår industri starkare kom med i samarbetet för att sätta automationsindustrin på kartan! Sven-Arne Paulsson Processledare 2 3

3 en svensk kraftsamling i en global värld Svensk automationsindustri omsätter 50 miljarder kronor, varav cirka två tredjedelar i Mälardalen, och är en av våra viktigaste näringar. Automation är en viktig högteknologisk verksamhet i sig själv med en betydande exportandel på över tolv miljarder. Dessutom är automation av stor strategisk betydelse för svensk produktion och konkurrenskraft. Vårt automationskunnande säkerställer produktivitet och kvalitet inom svensk industri och gör oss framgångrika trots vårt höga löneläge. Tankarna inom Lean Production får allt starkare fäste i svensk industri. Kombinera detta med automationsteknologin och Sverige ligger i världstopp. Automation ger de verktyg som behövs för att omvandla en kundorder till producerad produkt samt ger produktionsledningen de beslutsverktyg som behövs för att styra och övervaka processen och följa upp att rätt kvalitet levereras. Automation ger oss dessutom de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion och att miljökrav uppfylls. Mälardalen är en ledande region för automation. Här har stora och små företag samlats i mängd med produkter och lösningar i världsklass med applikationskunnande om de stora industriprocesserna: Järn och stål, kemi, massa och papper, olja och gas, generering och distribution av energi, tillverkande industri, fordonsindustri etc. Företagsklustret syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden. Är ditt företag med? 4 s förutsättningar Ett världsledande kompetenskluster inom automation inom såväl process och kraft som verkstad och robotik Framgångsrika universitet och högskolor med unikt samarbete med industrin Stark uppbackning från region och samhälle. Visionen med innebär ytterligare förstärkt samarbetsklimat: Företag samarbetar och delar risker för att utveckla nya produkter Ett ständigt flöde av nya innovativa produkter En regional arbetsmarknad av automationsproffs En världsledande akademisk institution inom automation Många nya spinoff-företag Kontinuerlig inflyttning av nya företag i regionen En region med störst andel ungdomar som väljer naturvetenskap. Framtiden tillhör den kompetente All framtidsindustris utmaning är att locka till sig de bästa talangerna. Vi positionerar automation som ett viktigt framtidsområde med tydlig koppling till såväl IT och elektronik som till ekonomi, människa/maskin, miljö och marknadsföring. Automationssystem är ofta komplexa med stora datanätverk, sensorer, visualisering av komplex processinformation i realtid, förståelse för användarens produktionsekonomi, simulering etc. Här krävs förståelse för såväl teknik och miljö som ekonomi och beteende. Sökandetrycket till de ingenjörsutbildningar som är relevanta inom automation exempelvis elektronik och IT har länge varit lågt. har därför startat en gemensam arbetsgrupp för rekryteringsoch kompetensfrågor med företagsledare såväl som akademiska ledare engagerade. Även gymnasieskolan med frågor kring hur vi fångar intresset i tidiga åldrar är representerade. Hur kan företag samverka? Hur kommer akademin in i bilden? Hur visar vi på den attraktiva arbetsmarknaden i en framtidsbransch? Bland s målområden finns såväl ungdomar och ingenjörer som företag och högskolor, forskning och samhälle. 5

4 Vad är egentligen automation? Automation är mät- och styrteknologi som syftar till att rationalisera och förbättra en produktionsprocess. Hit räknar vi bland annat teknologi för mätutrustning, ställdon, processreglering, motordrifter, kommunikation människa/maskin, robotteknik, processoptimering och produktionsoptimering. Nyckelområden är miljö- och energioptimering, produktivitet, kvalitet och säkerhet, samtliga avgörande för uthållighet och global konkurrenskraft. Ett av målen för är att öka förståelsen för området automation det innefattar hela systemkedjan från kundorder till tillverkad och distribuerad produkt. människa & maskin process-it resursoptimering lean production simulatorer mät & kontroll kvalitetsuppföljning säkerhet produktionsstyrning distribuerade styrsystem produktivitet energi & miljö sensorer processinformation ställdon PLC robotik el & instrument anläggningsteknik Produktionsledning Processledning Styr & regler 6 7

5 Forskning och Automation Academy Värdorganisation för är Mälardalens högskola i samarbete med Örebro universitet. För såväl akademi som företag är samverkan kring forskning och utbildning en grundtanke bakom och en framtidsfråga av stor betydelse. Bland intressenterna i nätverket runt Automation Region finns flera aktörer med stark koppling mot akademin, exempelvis KK-stiftelsens expertkompetensprogram minst (mikro- och nanosystemteknik), Robotdalen och Teknikbyn Science Park i Västerås. Andra viktiga aktörer är SICS (Swedish Institute of Computer Science), Stockholm Business Region Development och Handelskammaren. Vi har också ett starkt regionalt stöd från kommuner och län samt från Europeiska Unionen. har dessutom: Etablerat en arbetsgrupp som arbetar med rekryterings- och kompetensfrågor rörande såväl näringsliv som akademi En kommunikationsgrupp som arbetar med det budskap som företagen gemensamt sänder ut Bildat Automation Academy som genomför seminarieserier för att göra forskningsresultat inom området än mer tillgängliga för näringslivet. Forskningsprojekt knutna till Prestandamätetal i produktutveckling Arkitekturella modifieringar för att minska produktkostnader Pasas prioritering av affärsmål och systemkvalitetsattribut i lösningar för mjukvaruarkitektur Framväxten av företagsnätverket Minet Managing IT providers in Business Networks Energi till tusen energistyrning för små och medelstora företaf Flexi Flexible Global Product Development and Integration. Örebro universitet Modellering och simulering för SME samt kontaktfunktion vid MoS-centrum i Karlskoga Synkronisering av forskningsresurser inom automation vid MDH och ÖrU. En framgångsrik automationbransch är viktig både för regionen och Sverige. För att vara fortsatt framgångsrik måste vi säkra framtiden genom fokusera på Talang och Innovation (rekrytering och förnyelse). Det krävs att näringsliv och akademi arbetar tillsammans för att nå maximal framgång det finns en stor utvecklingspotential! Christer Norström Prorektor och en av initiativtagarna till är en viktig kanal för att stärka våra kontakter med näringslivet, samtidigt som det bidrar till ett ökat samarbete mellan Örebro universitet och. Örebro universitet har även en uttalad strävan att samverka i regionala innovationssystem och vår kompetens inom teknikområdet är en viktig del av. Johan Kjellander Universitetslektor Örebro universitet och styrelsemedlem i Dasher Humanoid sprinterrobot möjliggör för företag och akademi att gemensamt skapa nya spännande utbildningar och forskningsprojekt med starkt fokus på samverkan och praktisk tillämpning. Med gemensamma krafter attraherar vi morgondagens arbetskraft! Helena Jerregård Forskningssamordnare, biträdande processledare 8 9

6 Att vara medlem s organisation Hur kan du engagera dig i? Utnyttja nätverket, delta vid frukostmöten och utbyt idéer med ledning och andra medlemmar Medverka i s marknadsaktiviteter samt hemsida och nyhetsbrev Delta i arbetsgrupper, exempelvis för rekrytering och kompetens, eller i vår kommunikationsgrupp för att optimera gemensamma resurser Delta som föreläsare vid frukostmöten, seminarier eller andra nätverksträffar Delta i innovations- och matchmaking-initiativ och ta del av forskningsresultat från våra högskolor Medverka vid framtagningen av nya utbildningar Agera fadder/mentor till studenter Agera värd vid s arrangemang Arbeta aktivt med eller i s referensgrupp, årsmöte och/eller styrelse Var med och påverka innehållet i våra workshop vad brinner du för? Grundidén bakom är att företag tillsammans och i nära samverkan med akademi och samhälle gemensamt kan uppnå många fördelar. Flera världsledande företag inom området har utvecklingscentra i Västerås. I ett stråk från Stockholm till Örebro, från Eskilstuna till Uppsala, finns en anmärkningsvärd kompetens inom automationsområdet. Hur många känner till detta? Medlemsavgiften växlas upp genom offentligt stöd, vilket ger oss mer resurser. Bland s medlemsföretag återfinns allt från små nystartade verksamheter till multinationella företag från leverantörer och systembyggare till konsulter och automationsanvändare. Tillsammans utvecklar vi nya affärsmöjligheter och kompetenser. Som en del av ökar du ditt företags exponering både mot marknaden och potentiella arbetstagare. Samtidigt stöder du automationsområdet som helhet, vilket i slutänden även innebär en positiv påverkan för ditt företag. Du kan som medlem själv direkt påverka utvecklingen av. Värdorganisation för är. Ledningen består av processledare Sven-Arne Paulsson och biträdande processledare Helena Jerregård med informationsansvarige Björn Stenvall. Vi har starkt stöd från finansiärer, regionala aktörer, akademi och olika partner. Tillsammans stärker de vårt arbete med att sprida kunskap kring automationsbranschen. har dessutom en namnkunnig styrelse med representanter från både stora och små företag samt akademi och region. Från vänster Sven-Arne Paulsson (processledare ), Christer Gerdtman (styrelsesuppleant, Motion Control), Christer Norström (styrelsemedlem, ), Erik Oja (styrelseordförande, ABB Process Automation), Tomas Andersson (styrelsemedlem, Bombardier Transportation), Björn Andersson (styrelsemedlem, Prevas), Johan Kjellander (styrelsemedlem, Örebro universitet) och Lars-Ola Lundkvist (styrelsemedlem, Westermo). Magnus Månson (styrelsemedlem, Länsstyrelsen Västmanland) saknas på bilden. Stödorganisationer och partner 10 Följande personer och organisationer har bidragit med bilder till denna broschyr: ABB, Addiva, Bombardier, Etablering Västerås, Flintec, Fredrik Nyby, ICA, Linda Karlsson, Motion Control,, Pia Rudolf, Prevas, Westinghouse, Örebro universitet. 11

7 Helena Jerregård Biträdande processledare automationregion.com Sven-Arne Paulsson Processledare automationregion.com Björn Stenvall Informationsansvarig automationregion.com

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

Smart specialiseringsstrategi för Östergötland. s a m m a n f a t t n i n g

Smart specialiseringsstrategi för Östergötland. s a m m a n f a t t n i n g Smart specialiseringsstrategi för Östergötland s a m m a n f a t t n i n g 1 2 INNEHÅLL INLEDNING.... 5 UTGÅNGSPUNKTER... 7 EFFEKTIV LOGISTIK... 11 Kort bakgrund... 11 Globala trender... 11 Resursbasen

Läs mer

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant Samhällskontraktet Högskolan + kommunerna = sant FAKTA KARIN RÖDING Karin Röding är sedan våren 2011 rektor vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit bland annat chef för Universitets- och högskoleenheten

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region

Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region 2010-03-25 Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region Medlemsföretagen i AR är nöjda med nätverkets aktiviteter hittills. Det finns dock en betydande enighet om att

Läs mer

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se ANNONS ANNONS TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI teknikcollege.se Vi har stark tilltro till svensk industri 4 Kunskap skapar vi tillsammans 11 Kvalitetssäkrad utbildning ger rekordstort

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

Så Gör Vi. En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor

Så Gör Vi. En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor Så Gör Vi En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor Denna bok är framtagen och utgiven av KOM-INN ett regionalt samarbetsprojekt inom kompetensförsörjning, där syftet

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion INNEHÅLL Nationell kraftsamling och innovation för produktion i Sverige...3 Produktion i Sverige 2030 en vision för svenskt välstånd...4

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Om Sverige som FoU-nation Forskning måste vara brukbar Starka behov av samarbeten Katarina Bjelke, chef för

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Svensk Produktionsforskning 2020

Svensk Produktionsforskning 2020 Teknikföretagen produktionsforskning Svensk Produktionsforskning 2020 strategisk forskningsagenda Förord Produktion i världsklass är en förutsättning för att svensk tillverkningsindustri ska kunna konkurrera

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 VINNOVA, 101 58 Stockholm, Mäster Samuelsgatan 56. Tel: 08-473 3000, www.vinnova.se/foiagendor Diarienummer 2012-01810 NRIA Flyg 2013 Bidragsmottagare

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef.

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. innehåll Inledning...3 Sammanfattning...4 Branschen i korthet...5 Trender inom processindustrin...6

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer