Innehållsförteckning- Arbetsområde 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning- Arbetsområde 2"

Transkript

1 Innehållsförteckning- Arbetsområde 2 Sida Datum 20 Rekrytering 20.1 Mål 2: Organisation 2: Uppgifter 2: Rekrytering 2: Information 2: Pr & försäljning 2: Rekrytering 21:1 Mål 21:2 Organisation 2:3 21:3 Planering 2:3 21:4 Metoder 2:4 21:5 Hjälpmedel/centralt producerade 2:4 21:6 Åtgärdsplan för rekrytering 2:5 22 Information 2: Mål 2: Målgrupper 2: Utbildning 2: Organisation 2: Planering 2: Intern information 2: Extern information 2: Information inom försvarsmakten 2: Information till medlemmar 2: Logotype 2: Råd och anvisningar för kontakt med massmedia 2: Råd och anvisningar för inbjudan av massmedia 2: Försvarsupplysning 2: Uppgifter för funktion försvarsinformation 2: Mål 2: Utbildning 2: Organisation 2: Planering 2:8 23 Journalen 2: Mål 2: Målgrupp 2: Organisation 2: Arbetsgång/Arbetsuppgifter 2: Utgivning 2: PR och försäljning 24.1 Klubbnål med FMCK-emblem 2: Dekal 2: FMCK:s flagga 2: Utställningsmateriel 2: FMCK-emblemet i övrigt 2: Historik/ Hemsida Kap 2 sid 1

2 FMCK AO 2 med två st kommittéer Rekryterings-/Informationskommitté Kommittén består av Ao 2 + max 3 personer Redaktionskommitté Kommittén består av Ao 2 + max 5 personer Styrelsen Rekryterings- och Info.kommittén Redaktionskommittén Rekrytering Försvarsinfo Marknadsföring Journalen Anpassas efter FMCK Mediaval Annonser Tidsplan/Distribution och totalförsvarets Pressreleaser Folders Redaktion behov. Presskonferenser Broschyrer Layout/Grafisk produktion. Kontaktverksamhet FMCK profilmaterial Bildval Hemsidan Annonsförsäljning Uppgift för funktion Marknadsföring/mål - att framtaga annons, broschyrmaterial, folders och utställningsmaterial - att samordna inköp av FMCK:s profilmaterial Generellt: att omarbeta berörda kapital i FMCK Handbok och hålla dessa aktuella. 20 Rekryterings- och informationskommittén 20.1 Mål Målet med arbetet är att skapa resurser och förutsättningar för att ett aktivt rekryterings- och informationsarbete kan bedrivas, såväl centralt som inom respektive kår Organisation * Rekrytering & infokommitté Chef + 3 ledamöter * Chefen ska vara ordinarie i riksstyrelsen * Ledamöterna ska komma från olika ställen i landet * Kommittén sammankallas minst 1 gång per år/ vid behov * Vid möten förs minnesanteckningar Kap 2 sid 2

3 20.3 Uppgifter att rekrytera tillräckligt med nya medlemmar och nya kundgrupper så verksamheten tryggas samt att informera internt och externt beträffande FMCK:s verksamhet Rekrytering Skapa underlag och hjälpmedel för kårernas rekryteringsarbete, samt ge anvisningar och stöd för verksamheten Information Utarbeta marknadsplaner och skapa tekniska resurser för informationsarbetet för såväl central verksamhet som kårernas verksamhet. Skapa medel och anvisningar för mediakontakter. Bidra med kompletterande material för försvarsupplysningsverksamhet PR och försäljning Föreslå, gåvo- och profilmaterial 21 Rekrytering Rekrytering är att utnyttja olika medel och metoder för att göra FMCK:s utbildning och andra aktiviteter kända Mål Målet för rekrytering är att få medlemmar till de aktiviteter kåren erbjuder, samt till den utbildning som ordnas lokalt och centralt. Meningen är att täcka de behov som finns av ordonnanser inom totalförsvaret Organisation En rekryteringsansvarig ska finnas på varje kår. Den ansvarige ska arbeta i nära samverkan med ansvariga för presstjänst, försvarsupplysning och information Kontakter med riksförbund och andra kårer ska hållas Planering Rekrytering ska planeras långsiktigt och i samverkan med planeringen av utbildning och annan kårverksamhet. Arbetet leds av den som är rekryteringsansvarig. För att kunna genomföra rekryteringsåtgärder på bredden, erfordras det att flera medlemmar med god kunskap om FMCK:s organisation och verksamhet deltar. Rekryteringsarbetet genomförs med anvisningar och stöd från marknadsplanen. Kap 2 sid 3

4 21.4. Metoder Personlig påverkan Personlig påverkan är den effektivaste värvningsmetoden. Alla i respektive kår ska engageras i att värva medlemmar. Exempel på uttryckssätt: Medlemmarna får i uppgift att kontakta och ta med kamrater till FMCK-aktiviteter Besök ordnas i samband med särskilda aktiviteter. Utskick Utnyttja namn och adressuppgifter t ex från Pliktverket, Länets Trafiksäkerhetsförbund och skolor. Utställningar och arrangemang Att medverka vid utställningar är ett effektivt sätt att nå nya målgrupper Centralt producerat utställningsmaterial finns tillgängligt. Annonsering och affischering är effektiva medier i samband med aktiviteter. Exempel: s- och kårvisa försvarsdagar Riksstämma och konferenser som hålls på sådana platser där många människor passerar. I anslutning till Regementets Dag eller Garnisonens Dag Vid mässor och utställningar av allmänintresse. Massmedia Ett viktigt led i allt rekryteringsarbete är att sprida kännedom om FMCK via press, radio och TV Hjälpmedel centralt producerade FMCK tillhandahåller centralt producerat informationsmaterial. Den lokala kåren ska ta fram eget informationsmaterial som kan delas ut vid mässor eller andra aktiviteter. Vid behov kan rekrytering och informationskommittén vara behjälplig. Följande material finns tillgängligt: Rekryteringsfolder och belyser FMCK:s verksamhetsområden Utställning Skärmar & roll ups Overheadmaterial Bildspel, Power Point Ungdomsbroschyrer FMCK Journalen Banderoll Video presentation av FMCK utbildningsfilmer *Video, Med FMCK i krig och fred * Video, MC-körningens ABC * Video, Motorcykelns teknik Kap 2 sid 4

5 21.6 Åtgärdsplan för rekrytering 1 Kontakt med ny medlem (personlig kontakt) 2 Överlämna material broschyr, ansökningshandling och inbetalningskort. 3 Ansökan behandlas av kårstyrelsen. 4 Vid godkännande registreras medlemmen i kåren och centralt i FMCK. 5 et ombesörjer utskick av medlemskort. 6 Kåren skickar ut medlemspaket med välkomstbrev och inbjudan till kommande informationsträffar, aktiviteter och utbildningar. 7 Att kåren tar hand om ny medlem och ser till att den kommer in i verksamheten. 22. Information 22.1 Mål Informationens mål är att sprida kunskap om FMCK:s verksamhet och aktiviteter. Funktionärer och medlemmar ska vara väl insatta i FMCK:s organisation och verksamhet Målgrupper Det är mycket viktigt att medlemmar och kårer får kännedom om inriktning och verksamhet som bedrivs av FMCK. Det är speciellt viktigt att andra organisationer, militära och civila myndigheter, vilka har nära kontakt med FMCK, känner till dess organisation och verksamhet. Målgrupperna är: Samhällets övriga organisationer Övriga frivilligorganisationer Kommunens handläggare Militär personal Massmedia Allmänheten 22.3 Utbildning Genom Försvarsutbildarna och HvSS anordnas kurser i presstjänst. Kontakt bör också tas med det lokala distriktsidrottsförbundet, som kan lämna upplysningar om lämpliga kurser (Bättre IF, ledarskap, m m) Organisation En representant i varje kårstyrelse ska ansvara för information/presstjänst. Den ansvarige ska hålla kontakt med riksmedia respektive lokala media. Där så är möjligt, kan arbetet spridas på flera personer som har erfarenhet av informationsarbete. Den ansvarige ska arbeta i nära samverkan med ansvariga för försvarsupplysning och rekrytering Planering Rekryterings- och informationskommittén upprättar en marknadsplan med riksförbundets verksamhetsplan som grund. Lokal marknadsplan ska göras med central marknadsplan och kårens verksamhetsplan som grund. Kap 2 sid 5

6 22.6. Intern information Genom att ge intern information i kårerna kan ännu fler medlemmar deltaga i det utåtriktade informationsarbetet, vilket är en nödvändig grund för b.l. a rekryteringsverksamheten. Kårerna bör ha intern information som kårverksamhet minst en gång per verksamhetsår Extern information För att kunna visa upp FMCK i så många sammanhang som möjligt, finns olika hjälpmedel som tillhandahålls av riksförbundet Information inom försvarsmakten FMCK bör informera försvarsmaktens personal om FMCK:s verksamhet. Därigenom ökar förståelsen för det stöd som FMCK ger totalförsvaret. et och kårer bör medverka till att sådan information ges Information till medlemmar Genom väl utformad information om verksamheten inom kåren, ökar antalet deltagare i den verksamhet som ordnas. och kår kan komma överens med militära förband om hur denna information bör utformas då det gäller utbildning. och kår bör regelbundet informera om de centrala sommar- och vinterkurser som FMCK och andra frivilliga försvarsorganisationer anordnar. Som hjälp finns: Kurskatalog där det finns uppgifter om kursplatser m m Logotype FMCK:s logotype är skyddad. Den ska framställas i gult på blå botten eller svart på vit botten. Kansliet tillhandahåller original. Se bilaga Råd och anvisningar för kontakt med massmedia Möjligheterna att nå god publicitet sammanhänger b.l.a med vilket nyhetsvärde ett FMCK-arrangemang har. Det gäller därför att i de flesta sammanhang framhäva nyhetsvärdet. Detta kan vara: nytt material vid utbildning utställningar och demonstrationer större övningar och tävlingar anskaffning eller uppgörande av nya lokaler, byggnader, m m större råds- eller kårevenemang (vid kår-, riksstämma eller tävling om RM i trial, ordonnanstjänst mm bör det utsändas ett pressmeddelande i förväg omfattande medaljörer, tävlande, m m) samarbetsarrangemang med annan organisation (friv.org, Transportstyrelsen, NTF, Polis, SMC, STR, m fl) Kap 2 sid 6

7 Kåraktiviteter har som regel endast intresse för de lokala tidningarna, medan råds-, läns- eller riks aktiviteter kan väcka uppmärksamhet i regional- eller rikspress. TV är riks medier. Det innebär att lokala FMCK-arrangemang inte presenteras. Däremot bör fortlöpande försök göras för att intressera de regionala radio- och TVrepresentanterna för större arrangemang. På motsvarande sätt bör inbjudan ske till redaktionerna för de regionala radio- och TVsändningarna. I och med utbyggnaden av lokalradion bör inbjudan ske till deras redaktioner i samma utsträckning som till lokaltidningarna. På de platser där närradion finns, bör sändningstider och organisationer bevakas för att kåren ska kunna ta kontakt med någon organisation för samarbete. Lokalpressen tar, förutom nyheter, också ofta in artiklar med ett innehåll som har personligt intresse just för dess läsekrets, t ex om FMCK:are från orten som deltagit/deltar i kurser, konferenser FMCK:are som placerat sig bra vid lokala- eller rikstävlingar, m m Hedersledamöter och medaljörer FMCK:ares bemärkelsedagar, uppvaktningar, m m Gör så här: Lämna in års program till redaktionen eller till den journalist du lärt känna. Ring eller sök upp redaktionen ett par dagar före det aktuella arrangemanget och påminn om detta. Kan tidningens eller radions representanter inte ställa upp, så fråga om de tar emot ett färdigskrivet referat. Lämna bilder! Bilder väcker uppmärksamhet. Bilder och kort är ofta säljande Råd och anvisningar för inbjudan av massmedia Pressen bör inbjudas att besöka anordnad kurs minst en gång under den tid kursen pågår. Tag reda på de tidningar som har sitt spridningsområde i anslutning till kursorten. Sker utbildning på flera orter får dessa orters tidningar ej glömmas bort. Använd telefonkatalogens yrkesdel under uppslag Tidningar. Ring eller skriv till vederbörande tidnings redaktionssekreterare, redaktionen för lokal- och regionalradio samt regional TV. Förklara Råd och anvisningar för inbjudan av massmedia Ändamålet med inbjudan, t ex intressanta övningsmoment, kursavslutning och besök (inspekterande, riksförbundet, föräldradag eller liknande). Ge en kort bakgrund till vad FMCK är och står för. Anvisa plats dit tidningens representant kan komma. Ge eventuellt också anvisningar för hur transporter kan ordnas. Anvisa tid. Be om svar om tidningen avser att närvara. Skriv kort och inte mer än maximalt två tredjedels A-4 sida. Kap 2 sid 7

8 När tidningens representanter anländer till kurs eller övningsplats bör namnuppgifter på deltagande lärare, instruktörer och elever överlämnas. Informationsunderlag om FMCK och kursplatsen. Kort beskrivning av aktuell kurs. Aktuellt underlag om FMCK:s kurser, kursdeltagare, m m. Låt därefter pressens representanter arbeta fritt och ställa de frågor de vill. Medföljer fotograf till kursplatsen bör bra bilder som publiceras inköpas av kurschefen och översändas till FMCK kansli och informationschefen, med namn på fotograf och tidning samt datum för besök och utgivning. Tillstånd bör även inhämtas för publicering av bilder och, om möjligt, utan kostnad Försvarsupplysning Uppgifter för funktion Försvarsinformation: - att bedriva en kraftfull rekrytering till FMCK av dels nya medlemmar, dels nya kundgrupper i samråd med Avtalskommittén. - att ansvara för medieval och riktad kontaktverksamhet - att författa pressreleaser och övrig skriftlig mediainformation - att ansvara för presskonferenser samt muntlig information - att gemensamt med Hemvärnet och FM genomföra aktiviteter - att deltaga vid gemensamma Hv- och FM rekryteringsaktiviteter Mål Målet är att lära FMCK:aren så mycket som möjligt om vårt totalförsvar, så att han/hon blir motiverad och förstår sin plats i det frivilliga försvaret samt kunna svara på frågor från kamrater i skolan, på arbetsplatsen och i vänkretsen o s v Utbildning Varje elev i FMCK grundkurs får grundläggande utbildning i försvarsupplysning i samband med GMU Organisation En representant i kårstyrelse bör utses att ansvara för försvarsupplysning. Han/hon bör ha kontakt med informationschefen på det militära förbandet som Hv-frivavd eller kåren samverkar med, samt länsstyrelsens försvarsenhet. Han/hon bör arbeta i nära samverkan med ansvarig för presstjänst, rekrytering och FMCK-upplysning Planering En enkel plan bör göras upp för försvarsupplysning. Planen bör omfatta de arrangemang som förekommer inom råd och kår. I samband med att utbildningsplanen utarbetas kan även ett studiebesök planeras in. Tag kontakt med länsstyrelsens försvarsenhet- (försvarsdirektören, upplysnings- eller presschefen. Dessa personer kan hjälpa till med upplysningar så att ett studiebesök kan ordnas. Studiecirklar i försvarsupplysning kan även arrangeras tillsammans med något studieförbund. Tag därför kontakt med dem. Kap 2 sid 8

9 23 Journalen. Journalen är FMCK:s viktigaste medel för att nå ut till och informera medlemmarna om FMCK:s inriktning och verksamhet. Journalen är dessutom ett viktigt PR-medel för att informera andra organisationer och allmänheten om FMCK. Uppgifter för funktion/journalen - att redaktionellt och produktionsmässigt framtaga FMCK medlemstidning, genomföra en tidsplan för utgivning samt beräkna upplagans storlek - att bedriva en aktiv annonsförsäljning - att verka för att Journalen ständigt förbättras och utvecklas, både informations- och layout-mässigt Mål Förbundstidningen ska nå alla medlemmar fyra gånger per år. Den ska innehålla information om FMCK, riksförbundets intentioner, kårinformation samt försvarsupplysning Målgrupp FMCK:s medlemmar, myndigheter och samverkande organisationer Organisation/Arbetsuppgifter Redaktör och medarbetare. Redaktören svarar för planering, produktion, leverans och distribution. Redaktören håller kontakt med tryckerier och gör kostnadsuppföljning. De lokala kårerna sänder in information till tidningen om planerad och genomförd verksamhet. Redaktionskommitté Chef + 5 ledamöter Chefen ska vara ordinarie i riksstyrelsen Ledamöterna ska komma från olika ställen i landet Kommittén sammankallas minst 1 gång per år/ vid behov Vid möten förs minnesanteckningar 23.4 Arbetsgång Redaktör och medarbetare samlar in information från kårer och fristående skribenter och gör själva journalistiska uppdrag. Redaktör och medarbetare skriver in och bryter sidor till tryckfärdig produkt. Redaktören ansvarar för leverans till tryckerier och distribution till medlemmarna Utgivning Tidningen kommer ut fyra gånger per år, med utgivningsmånader mars, juni, september och december. Förbundstidning och föreningsblad mm bör spridas till kommunen och sändas till andra organisationer på och i närheten av orten. Kap 2 sid 9

10 24 PR och försäljning 24.1 Klubbnål med FMCK-emblem Nålen kan överlämnas till ny medlem eller bör säljas i samband med att medlemsavgiften betalas Dekal De större dekalerna kan utnyttjas för att komplettera affischer som vägvisare. Vid konferenser och andra tillfällen där medlemmar deltar kan dekalen sättas på mappar, pärmar, m m. Den mindre dekalen kan utnyttjas att sättas på paket, presenter, priser, m m FMCK:s flagga Flaggan bör finnas hos varje kår. Den bör användas i samband med den vanliga verksamheten, utbildning, konferenser, Riksstämma, m m. Vid behov av flera flaggor vid ett och samma tillfälle låna från närliggande kårer Utställningsmaterial et bör noga informera kårerna om vad som finns, så att materialet kan utnyttjas. Ofta kan små egna utställningar användas i flera sammanhang. Bra foton kan på en liten skärm tillsammans med text ge en god information och kan användas i t ex skyltfönster, bibliotek, väntsalar entréer etc. I samband med mässor och utställningar är det viktigt att montern är bemannad hela utställningstiden, samt att man har lämpligt informationsmaterial att dela ut FMCK-emblemet i övrigt Emblemet finns även i andra utföranden, som t ex blazermärke och bordsstandar. Vissa kårer har även tagit fram egna artiklar med FMCK-emblemet på. Dessa saker kan även sprida information mellan kårerna eller via riksförbundet. Material kan beställas från FMCK:s kansli eller från webbshopen på hemsidan. 25 Historik. Den 19 juni 1929 var den dag då Frivilliga Motorcykelkåren bildades på initiativ av dåvarande löjtnanten vid I2, Stig Hasselrot, och hans gode vän Hans Torell. Se hemsidan: Kap 2 sid 10

Välkommen till FMCK SKÖVDE

Välkommen till FMCK SKÖVDE Utgiven våren 2012 Välkommen till FMCK SKÖVDE Information Regler & Policy www.skovde.fmck.se Välkommen FMCK, eller som det egentligen heter, Frivilliga Motorcykelkåren, hälsar dig varmt välkommen. Vi här

Läs mer

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER 1 Innehållsförteckning nummer Instruktion för styrelsens ordförande S 3 Instruktion för vice ordförande S 4 Instruktion för kassören S 5 Instruktion för sekreteraren

Läs mer

Utöver detta, och som en del i vårt trafiksäkerhetsarbete anordnar vi också mopedutbildningar.

Utöver detta, och som en del i vårt trafiksäkerhetsarbete anordnar vi också mopedutbildningar. FMCK Uppsala Frivilliga motorcykelkårens viktigaste uppgift, som frivillig försvarsorganisation, är att utbilda motorcykelordonnanser, främst till de militära, men även de civila delarna av totalförsvaret.

Läs mer

Försvarsutbildarna Miljö och hälsa. Verksamhetsplan 2015 2018

Försvarsutbildarna Miljö och hälsa. Verksamhetsplan 2015 2018 Försvarsutbildarna Miljö och hälsa Verksamhetsplan 2015 2018 Verksamhetsplan 2015-2018, beslutad på förbundsstämma den 21 mars 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett underlag som styrelsen för Försvarsutbildarna

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Innehållsförteckning - Nyckelområde 8

Innehållsförteckning - Nyckelområde 8 Innehållsförteckning - Nyckelområde 8 Sida Datum FMCK AO8 8:2 2009-12-30 80 Mål, uppgifter och organisation 8:3 2009-12-30 80.1 Trafiksäkerhet inom FMCK 8:3 2009-12-30 80.1.1 Mål 8:3 2009-12-30 80.1.2

Läs mer

FMCK Ungdomsverksamhet. Mål och Organisation

FMCK Ungdomsverksamhet. Mål och Organisation Mål och Mål Vision: Mål Vision: Vi har en bred ungdomsverksamhet där vi utbildar ungdomar för att tidigt ge dem en bra värdegrund och ett gott trafiksäkert uppträdande. Huvuddelen av ungdomarna fortsätter

Läs mer

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER GRUNDSTADGAR FÖR FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅRERNAS RIKSFÖRBUND Senast ändrad: 2012-10-08 efter beslut på Riksstämma 2012. Paragraf 6.1.6 ändrad efter goikänd proposition. Paragraf 3.4 Ärenden vid ordinarie

Läs mer

Svensk orientering i media First there is football. Then there is football. Then there are other sports.

Svensk orientering i media First there is football. Then there is football. Then there are other sports. Svensk orientering i media First there is football. Then there is football. Then there are other sports. Det här är och gör jag Bakgrund: Tidning tv webb Synliggöra orientering i media/få människor att

Läs mer

VISION MISSION VÄRDEGRUND

VISION MISSION VÄRDEGRUND VISION MISSION VÄRDEGRUND FMCK Konferens 2010 FMCK 2010 Strategi Beskriver vägen till målet För att kunna utforma en strategi behöver vi veta målet vår vision Vi måste också veta: var vi är Nuläge Vår

Läs mer

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 1 (7) Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 2 (7) Innehåll 1 Utgångspunkter och förutsättningar...3 2 Syfte...3 3 Mål...3 4 Samordning och ansvar...4 5 Åtgärdskalender

Läs mer

Innehållsförteckning - Ao 1

Innehållsförteckning - Ao 1 Innehållsförteckning - Ao 1 Sida Datum 10 Mål, uppgifter och organisation 1:5 10.1 Mål-/Org-/Strategikommittén 1:5 10.1.1 Mål 1:5 10.1.2 Uppgifter 1:5 10.1.2.1 Uppgifter för område Mål 1:5 10.1.2.2 Uppgifter

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM Riksföreningen Autism arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Föreningens medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län Innehållsförteckning Självskyddsutbildning sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 4 Energiinformation sid. 5 Medlemsvård,

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

SVERIGES SCHACKFÖRBUND

SVERIGES SCHACKFÖRBUND SVERIGES SCHACKFÖRBUND Styrelsen 2007-02-03 Plan för MARKNADSFÖRING av svenskt schack - synas.. - säljas.. - stimuleras... - styras.. Inledning Schack har i breda kretsar blivit en symbol för taktik och

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR TÄVLINGSKOMMITTÉN Syfte Tävlingskommitténs syfte är att ansvara för de lydnads- och brukstävlingar som Svenska Rottweilerklubben/AfR arrangerar i samarbete med lokalområden och olika lokala brukshundklubbar.

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Medieriktlinjer. Luleå kommun

Medieriktlinjer. Luleå kommun Medieriktlinjer Luleå kommun 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinje Medieriktlinjer 2012-09-24 Löpande Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Kommunikationschef

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

INRIKTNING 2015 & Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig

INRIKTNING 2015 & Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig INRIKTNING 2015 & 2016 Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig 1 Innehåll vår Verksamhetsidé... 3 INLEDNING... 4 VAD ska åstadkommas... 6 AXPLOCK

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 Försvarsutbildarna Skåne hälsar alla medlemmar välkomna till årets stora urval av kurser. Katalogen innehåller förbundets regionala utbildningar. Alla medlemmar är behöriga

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Hallands Länsförbund av 4H Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Allmänt om uppdrag Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde leda verksamheten enligt riksförbundets stadgar

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

extraordinär händelse Informationsplan vid extraordinära händelser för Lysekils kommun. Antagen av kommunfullmäktige..

extraordinär händelse Informationsplan vid extraordinära händelser för Lysekils kommun. Antagen av kommunfullmäktige.. Informationsplan vid extraordinär händelse Informationsplan vid extraordinära händelser för Lysekils kommun. Antagen av kommunfullmäktige.. 1 Innehåll Allmänt... 3 Uppgifter... 3 Lokaler... 4 Organisation...

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

Handbok för arrangörer

Handbok för arrangörer Handbok för arrangörer Arrangörshandbok - omslag.indd 1 2014-09-17 15:56:31 Handbok för arrangörer hur gör man om man vill arrangera en föreställning eller konsert? Vare sig du är en erfaren arrangör eller

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Handledning för synliggörande

Handledning för synliggörande Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Handledning för synliggörande Så här ska du som projektägare informera om medfinansieringen från Europeiska

Läs mer

FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016

FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016 FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016 Vilka uppdrag rekryterar ni till nu? Criscom har fått medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att rekrytera och utbilda frivilliga

Läs mer

Justering 26/5 2012. (1 av 12)

Justering 26/5 2012. (1 av 12) Justering 26/5 2012. (1 av 12) 1 ******************************************************************************* STADGAR FÖR FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅREN STOCKHOLM FMCK Stockholm. Organisationsnummer: 802009-4812.

Läs mer

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Fastställd av kyrkofullmäktige 12 november 2003 Dokument 1: Övergripande mål för informationsverksamheten inom Linköpings kyrkliga samfällighet

Läs mer

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia G 16 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia Fastställda av kommunstyrelsen 2003-01-08, 1 Dnr 2002.568 105 Innehåll Sida 1. Inledning

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Micke Karlsson Lena Bleckman (förhinder p g a sjukdom)

Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Micke Karlsson Lena Bleckman (förhinder p g a sjukdom) Norrköping 99 09 20 1(6) PROTOKOLL UK 2/99 Sammanträdesdata Tid Fredagen den 10 och lördagen den 11 september 1999 Plats Deltagare Fågelviksgymnasiet i Tibro och Hotell Billingehus, Skövde Jörgen Hafström,

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR UPPSALA KOMMUN Detta dokument anger principer och förhållningssätt, ansvar, målgrupper, kanaler, formspråk och planeringsförutsättningar för

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA. Västanstångs Ungdomsavdelning

INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA. Västanstångs Ungdomsavdelning INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA Västanstångs Ungdomsavdelning 2014-10-08 FÖRSVARSUTBILDARNAS VISION Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig! Vi kännetecknas

Läs mer

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Fastställda vid sammanträde med FOS 1978-10-10. Syftet med grundsynen är - att ange de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma syn

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ARBETSORDNING för Styrelsen Antagen vid styrelsemöte 2013-04-23 Arbetsordning för Allmänna Försvarsföreningen Styrelse 1 AFF:s verksamhet leds av en styrelse. 2 Länsavdelningarna

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 Ks 82/2006 Dnr Ks 2013/68 Dnr Ks/K 2006.10109 Riktlinjer för information och kommunikation i Tomelilla kommun Detta dokument gäller all muntlig,

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Gävleborg Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Gävleborgs

Läs mer

STADGAR FÖR. Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm

STADGAR FÖR. Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm STADGAR FÖR Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm Föreningen bildad den 26 oktober 2015 Godkända av : Hemvärnsbefälets Riksförbund den 15 december 2015, Försvarsutbildarna i Stockholm och Södermanland den

Läs mer

Informationspolicy. Allmänt

Informationspolicy. Allmänt Informationspolicy Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen. Kommunen ska vara en föregångare

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun

Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun Unga och trafik Januari maj 2016 A-traktorföreningen Malung Lena Ronnerstedt-Eriksson Kommunpolis Eva Malmqvist Folkhälsosamordnare Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Syfte med GU-F Grundläggande soldatutbildning för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer som skall bemanna särskilda befattningar i första

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

GRUNDSTADGAR. FÖR SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET (Försvarsutbildarna)

GRUNDSTADGAR. FÖR SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET (Försvarsutbildarna) GRUNDSTADGAR FÖR SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET (Försvarsutbildarna) (Antagna av 2006 års Riksstämma att gälla från 30 juni 2006) UPPGIFT 1 Svenska Försvarsutbildningsförbundet är en frivillig försvarsorganisation,

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Allmänt För att förverkliga föreningens mål och syften kommer arbetet i huvudsak att läggas upp enligt vad som beskrivs i vår Verksamhetsplan för 2014. Vägledande blir de sju steg

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

Verksamhetsplan. Regional resurspool RRP är frivilliga aktörer med kompetens för stöd till samhällets krishantering och organiseras i

Verksamhetsplan. Regional resurspool RRP är frivilliga aktörer med kompetens för stöd till samhällets krishantering och organiseras i 1 Verksamhetsplan 2013 Fastställd För Krisstödsförbundet Ordförande 2 Innehållsförteckning 2 Sida Förord och prioriterad verksamhet 3 Tidsplan för funktionärer, instruktörer Insatsledare och RRP 4-5 Aktivitetsmål

Läs mer

1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF).

1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF). Stadgar för Irländsk Röd Setterförening 1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF). 2 Föreningens ändamål skall vara att på ideell basis väcka intresse för irländsk röd setter, sprida

Läs mer

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL Augusti 2015 Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 Handledning klasshandboll 2015.indd 2 2015-08-19 08:06:06 Förord Att arrangera handboll

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer