Innehållsförteckning- Arbetsområde 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning- Arbetsområde 2"

Transkript

1 Innehållsförteckning- Arbetsområde 2 Sida Datum 20 Rekrytering 20.1 Mål 2: Organisation 2: Uppgifter 2: Rekrytering 2: Information 2: Pr & försäljning 2: Rekrytering 21:1 Mål 21:2 Organisation 2:3 21:3 Planering 2:3 21:4 Metoder 2:4 21:5 Hjälpmedel/centralt producerade 2:4 21:6 Åtgärdsplan för rekrytering 2:5 22 Information 2: Mål 2: Målgrupper 2: Utbildning 2: Organisation 2: Planering 2: Intern information 2: Extern information 2: Information inom försvarsmakten 2: Information till medlemmar 2: Logotype 2: Råd och anvisningar för kontakt med massmedia 2: Råd och anvisningar för inbjudan av massmedia 2: Försvarsupplysning 2: Uppgifter för funktion försvarsinformation 2: Mål 2: Utbildning 2: Organisation 2: Planering 2:8 23 Journalen 2: Mål 2: Målgrupp 2: Organisation 2: Arbetsgång/Arbetsuppgifter 2: Utgivning 2: PR och försäljning 24.1 Klubbnål med FMCK-emblem 2: Dekal 2: FMCK:s flagga 2: Utställningsmateriel 2: FMCK-emblemet i övrigt 2: Historik/ Hemsida Kap 2 sid 1

2 FMCK AO 2 med två st kommittéer Rekryterings-/Informationskommitté Kommittén består av Ao 2 + max 3 personer Redaktionskommitté Kommittén består av Ao 2 + max 5 personer Styrelsen Rekryterings- och Info.kommittén Redaktionskommittén Rekrytering Försvarsinfo Marknadsföring Journalen Anpassas efter FMCK Mediaval Annonser Tidsplan/Distribution och totalförsvarets Pressreleaser Folders Redaktion behov. Presskonferenser Broschyrer Layout/Grafisk produktion. Kontaktverksamhet FMCK profilmaterial Bildval Hemsidan Annonsförsäljning Uppgift för funktion Marknadsföring/mål - att framtaga annons, broschyrmaterial, folders och utställningsmaterial - att samordna inköp av FMCK:s profilmaterial Generellt: att omarbeta berörda kapital i FMCK Handbok och hålla dessa aktuella. 20 Rekryterings- och informationskommittén 20.1 Mål Målet med arbetet är att skapa resurser och förutsättningar för att ett aktivt rekryterings- och informationsarbete kan bedrivas, såväl centralt som inom respektive kår Organisation * Rekrytering & infokommitté Chef + 3 ledamöter * Chefen ska vara ordinarie i riksstyrelsen * Ledamöterna ska komma från olika ställen i landet * Kommittén sammankallas minst 1 gång per år/ vid behov * Vid möten förs minnesanteckningar Kap 2 sid 2

3 20.3 Uppgifter att rekrytera tillräckligt med nya medlemmar och nya kundgrupper så verksamheten tryggas samt att informera internt och externt beträffande FMCK:s verksamhet Rekrytering Skapa underlag och hjälpmedel för kårernas rekryteringsarbete, samt ge anvisningar och stöd för verksamheten Information Utarbeta marknadsplaner och skapa tekniska resurser för informationsarbetet för såväl central verksamhet som kårernas verksamhet. Skapa medel och anvisningar för mediakontakter. Bidra med kompletterande material för försvarsupplysningsverksamhet PR och försäljning Föreslå, gåvo- och profilmaterial 21 Rekrytering Rekrytering är att utnyttja olika medel och metoder för att göra FMCK:s utbildning och andra aktiviteter kända Mål Målet för rekrytering är att få medlemmar till de aktiviteter kåren erbjuder, samt till den utbildning som ordnas lokalt och centralt. Meningen är att täcka de behov som finns av ordonnanser inom totalförsvaret Organisation En rekryteringsansvarig ska finnas på varje kår. Den ansvarige ska arbeta i nära samverkan med ansvariga för presstjänst, försvarsupplysning och information Kontakter med riksförbund och andra kårer ska hållas Planering Rekrytering ska planeras långsiktigt och i samverkan med planeringen av utbildning och annan kårverksamhet. Arbetet leds av den som är rekryteringsansvarig. För att kunna genomföra rekryteringsåtgärder på bredden, erfordras det att flera medlemmar med god kunskap om FMCK:s organisation och verksamhet deltar. Rekryteringsarbetet genomförs med anvisningar och stöd från marknadsplanen. Kap 2 sid 3

4 21.4. Metoder Personlig påverkan Personlig påverkan är den effektivaste värvningsmetoden. Alla i respektive kår ska engageras i att värva medlemmar. Exempel på uttryckssätt: Medlemmarna får i uppgift att kontakta och ta med kamrater till FMCK-aktiviteter Besök ordnas i samband med särskilda aktiviteter. Utskick Utnyttja namn och adressuppgifter t ex från Pliktverket, Länets Trafiksäkerhetsförbund och skolor. Utställningar och arrangemang Att medverka vid utställningar är ett effektivt sätt att nå nya målgrupper Centralt producerat utställningsmaterial finns tillgängligt. Annonsering och affischering är effektiva medier i samband med aktiviteter. Exempel: s- och kårvisa försvarsdagar Riksstämma och konferenser som hålls på sådana platser där många människor passerar. I anslutning till Regementets Dag eller Garnisonens Dag Vid mässor och utställningar av allmänintresse. Massmedia Ett viktigt led i allt rekryteringsarbete är att sprida kännedom om FMCK via press, radio och TV Hjälpmedel centralt producerade FMCK tillhandahåller centralt producerat informationsmaterial. Den lokala kåren ska ta fram eget informationsmaterial som kan delas ut vid mässor eller andra aktiviteter. Vid behov kan rekrytering och informationskommittén vara behjälplig. Följande material finns tillgängligt: Rekryteringsfolder och belyser FMCK:s verksamhetsområden Utställning Skärmar & roll ups Overheadmaterial Bildspel, Power Point Ungdomsbroschyrer FMCK Journalen Banderoll Video presentation av FMCK utbildningsfilmer *Video, Med FMCK i krig och fred * Video, MC-körningens ABC * Video, Motorcykelns teknik Kap 2 sid 4

5 21.6 Åtgärdsplan för rekrytering 1 Kontakt med ny medlem (personlig kontakt) 2 Överlämna material broschyr, ansökningshandling och inbetalningskort. 3 Ansökan behandlas av kårstyrelsen. 4 Vid godkännande registreras medlemmen i kåren och centralt i FMCK. 5 et ombesörjer utskick av medlemskort. 6 Kåren skickar ut medlemspaket med välkomstbrev och inbjudan till kommande informationsträffar, aktiviteter och utbildningar. 7 Att kåren tar hand om ny medlem och ser till att den kommer in i verksamheten. 22. Information 22.1 Mål Informationens mål är att sprida kunskap om FMCK:s verksamhet och aktiviteter. Funktionärer och medlemmar ska vara väl insatta i FMCK:s organisation och verksamhet Målgrupper Det är mycket viktigt att medlemmar och kårer får kännedom om inriktning och verksamhet som bedrivs av FMCK. Det är speciellt viktigt att andra organisationer, militära och civila myndigheter, vilka har nära kontakt med FMCK, känner till dess organisation och verksamhet. Målgrupperna är: Samhällets övriga organisationer Övriga frivilligorganisationer Kommunens handläggare Militär personal Massmedia Allmänheten 22.3 Utbildning Genom Försvarsutbildarna och HvSS anordnas kurser i presstjänst. Kontakt bör också tas med det lokala distriktsidrottsförbundet, som kan lämna upplysningar om lämpliga kurser (Bättre IF, ledarskap, m m) Organisation En representant i varje kårstyrelse ska ansvara för information/presstjänst. Den ansvarige ska hålla kontakt med riksmedia respektive lokala media. Där så är möjligt, kan arbetet spridas på flera personer som har erfarenhet av informationsarbete. Den ansvarige ska arbeta i nära samverkan med ansvariga för försvarsupplysning och rekrytering Planering Rekryterings- och informationskommittén upprättar en marknadsplan med riksförbundets verksamhetsplan som grund. Lokal marknadsplan ska göras med central marknadsplan och kårens verksamhetsplan som grund. Kap 2 sid 5

6 22.6. Intern information Genom att ge intern information i kårerna kan ännu fler medlemmar deltaga i det utåtriktade informationsarbetet, vilket är en nödvändig grund för b.l. a rekryteringsverksamheten. Kårerna bör ha intern information som kårverksamhet minst en gång per verksamhetsår Extern information För att kunna visa upp FMCK i så många sammanhang som möjligt, finns olika hjälpmedel som tillhandahålls av riksförbundet Information inom försvarsmakten FMCK bör informera försvarsmaktens personal om FMCK:s verksamhet. Därigenom ökar förståelsen för det stöd som FMCK ger totalförsvaret. et och kårer bör medverka till att sådan information ges Information till medlemmar Genom väl utformad information om verksamheten inom kåren, ökar antalet deltagare i den verksamhet som ordnas. och kår kan komma överens med militära förband om hur denna information bör utformas då det gäller utbildning. och kår bör regelbundet informera om de centrala sommar- och vinterkurser som FMCK och andra frivilliga försvarsorganisationer anordnar. Som hjälp finns: Kurskatalog där det finns uppgifter om kursplatser m m Logotype FMCK:s logotype är skyddad. Den ska framställas i gult på blå botten eller svart på vit botten. Kansliet tillhandahåller original. Se bilaga Råd och anvisningar för kontakt med massmedia Möjligheterna att nå god publicitet sammanhänger b.l.a med vilket nyhetsvärde ett FMCK-arrangemang har. Det gäller därför att i de flesta sammanhang framhäva nyhetsvärdet. Detta kan vara: nytt material vid utbildning utställningar och demonstrationer större övningar och tävlingar anskaffning eller uppgörande av nya lokaler, byggnader, m m större råds- eller kårevenemang (vid kår-, riksstämma eller tävling om RM i trial, ordonnanstjänst mm bör det utsändas ett pressmeddelande i förväg omfattande medaljörer, tävlande, m m) samarbetsarrangemang med annan organisation (friv.org, Transportstyrelsen, NTF, Polis, SMC, STR, m fl) Kap 2 sid 6

7 Kåraktiviteter har som regel endast intresse för de lokala tidningarna, medan råds-, läns- eller riks aktiviteter kan väcka uppmärksamhet i regional- eller rikspress. TV är riks medier. Det innebär att lokala FMCK-arrangemang inte presenteras. Däremot bör fortlöpande försök göras för att intressera de regionala radio- och TVrepresentanterna för större arrangemang. På motsvarande sätt bör inbjudan ske till redaktionerna för de regionala radio- och TVsändningarna. I och med utbyggnaden av lokalradion bör inbjudan ske till deras redaktioner i samma utsträckning som till lokaltidningarna. På de platser där närradion finns, bör sändningstider och organisationer bevakas för att kåren ska kunna ta kontakt med någon organisation för samarbete. Lokalpressen tar, förutom nyheter, också ofta in artiklar med ett innehåll som har personligt intresse just för dess läsekrets, t ex om FMCK:are från orten som deltagit/deltar i kurser, konferenser FMCK:are som placerat sig bra vid lokala- eller rikstävlingar, m m Hedersledamöter och medaljörer FMCK:ares bemärkelsedagar, uppvaktningar, m m Gör så här: Lämna in års program till redaktionen eller till den journalist du lärt känna. Ring eller sök upp redaktionen ett par dagar före det aktuella arrangemanget och påminn om detta. Kan tidningens eller radions representanter inte ställa upp, så fråga om de tar emot ett färdigskrivet referat. Lämna bilder! Bilder väcker uppmärksamhet. Bilder och kort är ofta säljande Råd och anvisningar för inbjudan av massmedia Pressen bör inbjudas att besöka anordnad kurs minst en gång under den tid kursen pågår. Tag reda på de tidningar som har sitt spridningsområde i anslutning till kursorten. Sker utbildning på flera orter får dessa orters tidningar ej glömmas bort. Använd telefonkatalogens yrkesdel under uppslag Tidningar. Ring eller skriv till vederbörande tidnings redaktionssekreterare, redaktionen för lokal- och regionalradio samt regional TV. Förklara Råd och anvisningar för inbjudan av massmedia Ändamålet med inbjudan, t ex intressanta övningsmoment, kursavslutning och besök (inspekterande, riksförbundet, föräldradag eller liknande). Ge en kort bakgrund till vad FMCK är och står för. Anvisa plats dit tidningens representant kan komma. Ge eventuellt också anvisningar för hur transporter kan ordnas. Anvisa tid. Be om svar om tidningen avser att närvara. Skriv kort och inte mer än maximalt två tredjedels A-4 sida. Kap 2 sid 7

8 När tidningens representanter anländer till kurs eller övningsplats bör namnuppgifter på deltagande lärare, instruktörer och elever överlämnas. Informationsunderlag om FMCK och kursplatsen. Kort beskrivning av aktuell kurs. Aktuellt underlag om FMCK:s kurser, kursdeltagare, m m. Låt därefter pressens representanter arbeta fritt och ställa de frågor de vill. Medföljer fotograf till kursplatsen bör bra bilder som publiceras inköpas av kurschefen och översändas till FMCK kansli och informationschefen, med namn på fotograf och tidning samt datum för besök och utgivning. Tillstånd bör även inhämtas för publicering av bilder och, om möjligt, utan kostnad Försvarsupplysning Uppgifter för funktion Försvarsinformation: - att bedriva en kraftfull rekrytering till FMCK av dels nya medlemmar, dels nya kundgrupper i samråd med Avtalskommittén. - att ansvara för medieval och riktad kontaktverksamhet - att författa pressreleaser och övrig skriftlig mediainformation - att ansvara för presskonferenser samt muntlig information - att gemensamt med Hemvärnet och FM genomföra aktiviteter - att deltaga vid gemensamma Hv- och FM rekryteringsaktiviteter Mål Målet är att lära FMCK:aren så mycket som möjligt om vårt totalförsvar, så att han/hon blir motiverad och förstår sin plats i det frivilliga försvaret samt kunna svara på frågor från kamrater i skolan, på arbetsplatsen och i vänkretsen o s v Utbildning Varje elev i FMCK grundkurs får grundläggande utbildning i försvarsupplysning i samband med GMU Organisation En representant i kårstyrelse bör utses att ansvara för försvarsupplysning. Han/hon bör ha kontakt med informationschefen på det militära förbandet som Hv-frivavd eller kåren samverkar med, samt länsstyrelsens försvarsenhet. Han/hon bör arbeta i nära samverkan med ansvarig för presstjänst, rekrytering och FMCK-upplysning Planering En enkel plan bör göras upp för försvarsupplysning. Planen bör omfatta de arrangemang som förekommer inom råd och kår. I samband med att utbildningsplanen utarbetas kan även ett studiebesök planeras in. Tag kontakt med länsstyrelsens försvarsenhet- (försvarsdirektören, upplysnings- eller presschefen. Dessa personer kan hjälpa till med upplysningar så att ett studiebesök kan ordnas. Studiecirklar i försvarsupplysning kan även arrangeras tillsammans med något studieförbund. Tag därför kontakt med dem. Kap 2 sid 8

9 23 Journalen. Journalen är FMCK:s viktigaste medel för att nå ut till och informera medlemmarna om FMCK:s inriktning och verksamhet. Journalen är dessutom ett viktigt PR-medel för att informera andra organisationer och allmänheten om FMCK. Uppgifter för funktion/journalen - att redaktionellt och produktionsmässigt framtaga FMCK medlemstidning, genomföra en tidsplan för utgivning samt beräkna upplagans storlek - att bedriva en aktiv annonsförsäljning - att verka för att Journalen ständigt förbättras och utvecklas, både informations- och layout-mässigt Mål Förbundstidningen ska nå alla medlemmar fyra gånger per år. Den ska innehålla information om FMCK, riksförbundets intentioner, kårinformation samt försvarsupplysning Målgrupp FMCK:s medlemmar, myndigheter och samverkande organisationer Organisation/Arbetsuppgifter Redaktör och medarbetare. Redaktören svarar för planering, produktion, leverans och distribution. Redaktören håller kontakt med tryckerier och gör kostnadsuppföljning. De lokala kårerna sänder in information till tidningen om planerad och genomförd verksamhet. Redaktionskommitté Chef + 5 ledamöter Chefen ska vara ordinarie i riksstyrelsen Ledamöterna ska komma från olika ställen i landet Kommittén sammankallas minst 1 gång per år/ vid behov Vid möten förs minnesanteckningar 23.4 Arbetsgång Redaktör och medarbetare samlar in information från kårer och fristående skribenter och gör själva journalistiska uppdrag. Redaktör och medarbetare skriver in och bryter sidor till tryckfärdig produkt. Redaktören ansvarar för leverans till tryckerier och distribution till medlemmarna Utgivning Tidningen kommer ut fyra gånger per år, med utgivningsmånader mars, juni, september och december. Förbundstidning och föreningsblad mm bör spridas till kommunen och sändas till andra organisationer på och i närheten av orten. Kap 2 sid 9

10 24 PR och försäljning 24.1 Klubbnål med FMCK-emblem Nålen kan överlämnas till ny medlem eller bör säljas i samband med att medlemsavgiften betalas Dekal De större dekalerna kan utnyttjas för att komplettera affischer som vägvisare. Vid konferenser och andra tillfällen där medlemmar deltar kan dekalen sättas på mappar, pärmar, m m. Den mindre dekalen kan utnyttjas att sättas på paket, presenter, priser, m m FMCK:s flagga Flaggan bör finnas hos varje kår. Den bör användas i samband med den vanliga verksamheten, utbildning, konferenser, Riksstämma, m m. Vid behov av flera flaggor vid ett och samma tillfälle låna från närliggande kårer Utställningsmaterial et bör noga informera kårerna om vad som finns, så att materialet kan utnyttjas. Ofta kan små egna utställningar användas i flera sammanhang. Bra foton kan på en liten skärm tillsammans med text ge en god information och kan användas i t ex skyltfönster, bibliotek, väntsalar entréer etc. I samband med mässor och utställningar är det viktigt att montern är bemannad hela utställningstiden, samt att man har lämpligt informationsmaterial att dela ut FMCK-emblemet i övrigt Emblemet finns även i andra utföranden, som t ex blazermärke och bordsstandar. Vissa kårer har även tagit fram egna artiklar med FMCK-emblemet på. Dessa saker kan även sprida information mellan kårerna eller via riksförbundet. Material kan beställas från FMCK:s kansli eller från webbshopen på hemsidan. 25 Historik. Den 19 juni 1929 var den dag då Frivilliga Motorcykelkåren bildades på initiativ av dåvarande löjtnanten vid I2, Stig Hasselrot, och hans gode vän Hans Torell. Se hemsidan: Kap 2 sid 10

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ny Bilkår Folk och Försvar i Sälen Bilkåren och Sociala Medier Vårruset nr 1 MArs 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler» Styrdokument RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 3 november 2014 ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg GÄLLER

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy 2015-04-30 1 (4) Kommunikationspolicy Syftet med en kommunikationspolicy Denna kommunikationspolicy, som är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för alla medarbetare, ska ligga till grund för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig Andra träffen Inledning Ordförande delar ut dagordningen. Diskutera: Finns allting med? Förstår gruppen alla ord och begrepp? Ordförande redovisar sin hemläxa (10 min). Sekreteraren Sekreteraren delar

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar MARKNADSFÖRING innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar s 4. s 5. s 7. Vad är det roliga egentligen Mervärde Min påse Att göra grejor effektivt s 14. Bli strateg s 15. Utvärdering s 16. Fallstudie

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Diarienummer: KS-283/2011 Ett budskap som öppnar möjligheter Vi i Norrköping är vana vid förändring.

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation

VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation Vetenskap & Allmänhet allmän information BAKOM PRODUKTIONEN Detta är en förenklad utskrivbar version av den webbaserade verktygslådan för forskningskommunikation

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer