Innehållsförteckning- Arbetsområde 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning- Arbetsområde 2"

Transkript

1 Innehållsförteckning- Arbetsområde 2 Sida Datum 20 Rekrytering 20.1 Mål 2: Organisation 2: Uppgifter 2: Rekrytering 2: Information 2: Pr & försäljning 2: Rekrytering 21:1 Mål 21:2 Organisation 2:3 21:3 Planering 2:3 21:4 Metoder 2:4 21:5 Hjälpmedel/centralt producerade 2:4 21:6 Åtgärdsplan för rekrytering 2:5 22 Information 2: Mål 2: Målgrupper 2: Utbildning 2: Organisation 2: Planering 2: Intern information 2: Extern information 2: Information inom försvarsmakten 2: Information till medlemmar 2: Logotype 2: Råd och anvisningar för kontakt med massmedia 2: Råd och anvisningar för inbjudan av massmedia 2: Försvarsupplysning 2: Uppgifter för funktion försvarsinformation 2: Mål 2: Utbildning 2: Organisation 2: Planering 2:8 23 Journalen 2: Mål 2: Målgrupp 2: Organisation 2: Arbetsgång/Arbetsuppgifter 2: Utgivning 2: PR och försäljning 24.1 Klubbnål med FMCK-emblem 2: Dekal 2: FMCK:s flagga 2: Utställningsmateriel 2: FMCK-emblemet i övrigt 2: Historik/ Hemsida Kap 2 sid 1

2 FMCK AO 2 med två st kommittéer Rekryterings-/Informationskommitté Kommittén består av Ao 2 + max 3 personer Redaktionskommitté Kommittén består av Ao 2 + max 5 personer Styrelsen Rekryterings- och Info.kommittén Redaktionskommittén Rekrytering Försvarsinfo Marknadsföring Journalen Anpassas efter FMCK Mediaval Annonser Tidsplan/Distribution och totalförsvarets Pressreleaser Folders Redaktion behov. Presskonferenser Broschyrer Layout/Grafisk produktion. Kontaktverksamhet FMCK profilmaterial Bildval Hemsidan Annonsförsäljning Uppgift för funktion Marknadsföring/mål - att framtaga annons, broschyrmaterial, folders och utställningsmaterial - att samordna inköp av FMCK:s profilmaterial Generellt: att omarbeta berörda kapital i FMCK Handbok och hålla dessa aktuella. 20 Rekryterings- och informationskommittén 20.1 Mål Målet med arbetet är att skapa resurser och förutsättningar för att ett aktivt rekryterings- och informationsarbete kan bedrivas, såväl centralt som inom respektive kår Organisation * Rekrytering & infokommitté Chef + 3 ledamöter * Chefen ska vara ordinarie i riksstyrelsen * Ledamöterna ska komma från olika ställen i landet * Kommittén sammankallas minst 1 gång per år/ vid behov * Vid möten förs minnesanteckningar Kap 2 sid 2

3 20.3 Uppgifter att rekrytera tillräckligt med nya medlemmar och nya kundgrupper så verksamheten tryggas samt att informera internt och externt beträffande FMCK:s verksamhet Rekrytering Skapa underlag och hjälpmedel för kårernas rekryteringsarbete, samt ge anvisningar och stöd för verksamheten Information Utarbeta marknadsplaner och skapa tekniska resurser för informationsarbetet för såväl central verksamhet som kårernas verksamhet. Skapa medel och anvisningar för mediakontakter. Bidra med kompletterande material för försvarsupplysningsverksamhet PR och försäljning Föreslå, gåvo- och profilmaterial 21 Rekrytering Rekrytering är att utnyttja olika medel och metoder för att göra FMCK:s utbildning och andra aktiviteter kända Mål Målet för rekrytering är att få medlemmar till de aktiviteter kåren erbjuder, samt till den utbildning som ordnas lokalt och centralt. Meningen är att täcka de behov som finns av ordonnanser inom totalförsvaret Organisation En rekryteringsansvarig ska finnas på varje kår. Den ansvarige ska arbeta i nära samverkan med ansvariga för presstjänst, försvarsupplysning och information Kontakter med riksförbund och andra kårer ska hållas Planering Rekrytering ska planeras långsiktigt och i samverkan med planeringen av utbildning och annan kårverksamhet. Arbetet leds av den som är rekryteringsansvarig. För att kunna genomföra rekryteringsåtgärder på bredden, erfordras det att flera medlemmar med god kunskap om FMCK:s organisation och verksamhet deltar. Rekryteringsarbetet genomförs med anvisningar och stöd från marknadsplanen. Kap 2 sid 3

4 21.4. Metoder Personlig påverkan Personlig påverkan är den effektivaste värvningsmetoden. Alla i respektive kår ska engageras i att värva medlemmar. Exempel på uttryckssätt: Medlemmarna får i uppgift att kontakta och ta med kamrater till FMCK-aktiviteter Besök ordnas i samband med särskilda aktiviteter. Utskick Utnyttja namn och adressuppgifter t ex från Pliktverket, Länets Trafiksäkerhetsförbund och skolor. Utställningar och arrangemang Att medverka vid utställningar är ett effektivt sätt att nå nya målgrupper Centralt producerat utställningsmaterial finns tillgängligt. Annonsering och affischering är effektiva medier i samband med aktiviteter. Exempel: s- och kårvisa försvarsdagar Riksstämma och konferenser som hålls på sådana platser där många människor passerar. I anslutning till Regementets Dag eller Garnisonens Dag Vid mässor och utställningar av allmänintresse. Massmedia Ett viktigt led i allt rekryteringsarbete är att sprida kännedom om FMCK via press, radio och TV Hjälpmedel centralt producerade FMCK tillhandahåller centralt producerat informationsmaterial. Den lokala kåren ska ta fram eget informationsmaterial som kan delas ut vid mässor eller andra aktiviteter. Vid behov kan rekrytering och informationskommittén vara behjälplig. Följande material finns tillgängligt: Rekryteringsfolder och belyser FMCK:s verksamhetsområden Utställning Skärmar & roll ups Overheadmaterial Bildspel, Power Point Ungdomsbroschyrer FMCK Journalen Banderoll Video presentation av FMCK utbildningsfilmer *Video, Med FMCK i krig och fred * Video, MC-körningens ABC * Video, Motorcykelns teknik Kap 2 sid 4

5 21.6 Åtgärdsplan för rekrytering 1 Kontakt med ny medlem (personlig kontakt) 2 Överlämna material broschyr, ansökningshandling och inbetalningskort. 3 Ansökan behandlas av kårstyrelsen. 4 Vid godkännande registreras medlemmen i kåren och centralt i FMCK. 5 et ombesörjer utskick av medlemskort. 6 Kåren skickar ut medlemspaket med välkomstbrev och inbjudan till kommande informationsträffar, aktiviteter och utbildningar. 7 Att kåren tar hand om ny medlem och ser till att den kommer in i verksamheten. 22. Information 22.1 Mål Informationens mål är att sprida kunskap om FMCK:s verksamhet och aktiviteter. Funktionärer och medlemmar ska vara väl insatta i FMCK:s organisation och verksamhet Målgrupper Det är mycket viktigt att medlemmar och kårer får kännedom om inriktning och verksamhet som bedrivs av FMCK. Det är speciellt viktigt att andra organisationer, militära och civila myndigheter, vilka har nära kontakt med FMCK, känner till dess organisation och verksamhet. Målgrupperna är: Samhällets övriga organisationer Övriga frivilligorganisationer Kommunens handläggare Militär personal Massmedia Allmänheten 22.3 Utbildning Genom Försvarsutbildarna och HvSS anordnas kurser i presstjänst. Kontakt bör också tas med det lokala distriktsidrottsförbundet, som kan lämna upplysningar om lämpliga kurser (Bättre IF, ledarskap, m m) Organisation En representant i varje kårstyrelse ska ansvara för information/presstjänst. Den ansvarige ska hålla kontakt med riksmedia respektive lokala media. Där så är möjligt, kan arbetet spridas på flera personer som har erfarenhet av informationsarbete. Den ansvarige ska arbeta i nära samverkan med ansvariga för försvarsupplysning och rekrytering Planering Rekryterings- och informationskommittén upprättar en marknadsplan med riksförbundets verksamhetsplan som grund. Lokal marknadsplan ska göras med central marknadsplan och kårens verksamhetsplan som grund. Kap 2 sid 5

6 22.6. Intern information Genom att ge intern information i kårerna kan ännu fler medlemmar deltaga i det utåtriktade informationsarbetet, vilket är en nödvändig grund för b.l. a rekryteringsverksamheten. Kårerna bör ha intern information som kårverksamhet minst en gång per verksamhetsår Extern information För att kunna visa upp FMCK i så många sammanhang som möjligt, finns olika hjälpmedel som tillhandahålls av riksförbundet Information inom försvarsmakten FMCK bör informera försvarsmaktens personal om FMCK:s verksamhet. Därigenom ökar förståelsen för det stöd som FMCK ger totalförsvaret. et och kårer bör medverka till att sådan information ges Information till medlemmar Genom väl utformad information om verksamheten inom kåren, ökar antalet deltagare i den verksamhet som ordnas. och kår kan komma överens med militära förband om hur denna information bör utformas då det gäller utbildning. och kår bör regelbundet informera om de centrala sommar- och vinterkurser som FMCK och andra frivilliga försvarsorganisationer anordnar. Som hjälp finns: Kurskatalog där det finns uppgifter om kursplatser m m Logotype FMCK:s logotype är skyddad. Den ska framställas i gult på blå botten eller svart på vit botten. Kansliet tillhandahåller original. Se bilaga Råd och anvisningar för kontakt med massmedia Möjligheterna att nå god publicitet sammanhänger b.l.a med vilket nyhetsvärde ett FMCK-arrangemang har. Det gäller därför att i de flesta sammanhang framhäva nyhetsvärdet. Detta kan vara: nytt material vid utbildning utställningar och demonstrationer större övningar och tävlingar anskaffning eller uppgörande av nya lokaler, byggnader, m m större råds- eller kårevenemang (vid kår-, riksstämma eller tävling om RM i trial, ordonnanstjänst mm bör det utsändas ett pressmeddelande i förväg omfattande medaljörer, tävlande, m m) samarbetsarrangemang med annan organisation (friv.org, Transportstyrelsen, NTF, Polis, SMC, STR, m fl) Kap 2 sid 6

7 Kåraktiviteter har som regel endast intresse för de lokala tidningarna, medan råds-, läns- eller riks aktiviteter kan väcka uppmärksamhet i regional- eller rikspress. TV är riks medier. Det innebär att lokala FMCK-arrangemang inte presenteras. Däremot bör fortlöpande försök göras för att intressera de regionala radio- och TVrepresentanterna för större arrangemang. På motsvarande sätt bör inbjudan ske till redaktionerna för de regionala radio- och TVsändningarna. I och med utbyggnaden av lokalradion bör inbjudan ske till deras redaktioner i samma utsträckning som till lokaltidningarna. På de platser där närradion finns, bör sändningstider och organisationer bevakas för att kåren ska kunna ta kontakt med någon organisation för samarbete. Lokalpressen tar, förutom nyheter, också ofta in artiklar med ett innehåll som har personligt intresse just för dess läsekrets, t ex om FMCK:are från orten som deltagit/deltar i kurser, konferenser FMCK:are som placerat sig bra vid lokala- eller rikstävlingar, m m Hedersledamöter och medaljörer FMCK:ares bemärkelsedagar, uppvaktningar, m m Gör så här: Lämna in års program till redaktionen eller till den journalist du lärt känna. Ring eller sök upp redaktionen ett par dagar före det aktuella arrangemanget och påminn om detta. Kan tidningens eller radions representanter inte ställa upp, så fråga om de tar emot ett färdigskrivet referat. Lämna bilder! Bilder väcker uppmärksamhet. Bilder och kort är ofta säljande Råd och anvisningar för inbjudan av massmedia Pressen bör inbjudas att besöka anordnad kurs minst en gång under den tid kursen pågår. Tag reda på de tidningar som har sitt spridningsområde i anslutning till kursorten. Sker utbildning på flera orter får dessa orters tidningar ej glömmas bort. Använd telefonkatalogens yrkesdel under uppslag Tidningar. Ring eller skriv till vederbörande tidnings redaktionssekreterare, redaktionen för lokal- och regionalradio samt regional TV. Förklara Råd och anvisningar för inbjudan av massmedia Ändamålet med inbjudan, t ex intressanta övningsmoment, kursavslutning och besök (inspekterande, riksförbundet, föräldradag eller liknande). Ge en kort bakgrund till vad FMCK är och står för. Anvisa plats dit tidningens representant kan komma. Ge eventuellt också anvisningar för hur transporter kan ordnas. Anvisa tid. Be om svar om tidningen avser att närvara. Skriv kort och inte mer än maximalt två tredjedels A-4 sida. Kap 2 sid 7

8 När tidningens representanter anländer till kurs eller övningsplats bör namnuppgifter på deltagande lärare, instruktörer och elever överlämnas. Informationsunderlag om FMCK och kursplatsen. Kort beskrivning av aktuell kurs. Aktuellt underlag om FMCK:s kurser, kursdeltagare, m m. Låt därefter pressens representanter arbeta fritt och ställa de frågor de vill. Medföljer fotograf till kursplatsen bör bra bilder som publiceras inköpas av kurschefen och översändas till FMCK kansli och informationschefen, med namn på fotograf och tidning samt datum för besök och utgivning. Tillstånd bör även inhämtas för publicering av bilder och, om möjligt, utan kostnad Försvarsupplysning Uppgifter för funktion Försvarsinformation: - att bedriva en kraftfull rekrytering till FMCK av dels nya medlemmar, dels nya kundgrupper i samråd med Avtalskommittén. - att ansvara för medieval och riktad kontaktverksamhet - att författa pressreleaser och övrig skriftlig mediainformation - att ansvara för presskonferenser samt muntlig information - att gemensamt med Hemvärnet och FM genomföra aktiviteter - att deltaga vid gemensamma Hv- och FM rekryteringsaktiviteter Mål Målet är att lära FMCK:aren så mycket som möjligt om vårt totalförsvar, så att han/hon blir motiverad och förstår sin plats i det frivilliga försvaret samt kunna svara på frågor från kamrater i skolan, på arbetsplatsen och i vänkretsen o s v Utbildning Varje elev i FMCK grundkurs får grundläggande utbildning i försvarsupplysning i samband med GMU Organisation En representant i kårstyrelse bör utses att ansvara för försvarsupplysning. Han/hon bör ha kontakt med informationschefen på det militära förbandet som Hv-frivavd eller kåren samverkar med, samt länsstyrelsens försvarsenhet. Han/hon bör arbeta i nära samverkan med ansvarig för presstjänst, rekrytering och FMCK-upplysning Planering En enkel plan bör göras upp för försvarsupplysning. Planen bör omfatta de arrangemang som förekommer inom råd och kår. I samband med att utbildningsplanen utarbetas kan även ett studiebesök planeras in. Tag kontakt med länsstyrelsens försvarsenhet- (försvarsdirektören, upplysnings- eller presschefen. Dessa personer kan hjälpa till med upplysningar så att ett studiebesök kan ordnas. Studiecirklar i försvarsupplysning kan även arrangeras tillsammans med något studieförbund. Tag därför kontakt med dem. Kap 2 sid 8

9 23 Journalen. Journalen är FMCK:s viktigaste medel för att nå ut till och informera medlemmarna om FMCK:s inriktning och verksamhet. Journalen är dessutom ett viktigt PR-medel för att informera andra organisationer och allmänheten om FMCK. Uppgifter för funktion/journalen - att redaktionellt och produktionsmässigt framtaga FMCK medlemstidning, genomföra en tidsplan för utgivning samt beräkna upplagans storlek - att bedriva en aktiv annonsförsäljning - att verka för att Journalen ständigt förbättras och utvecklas, både informations- och layout-mässigt Mål Förbundstidningen ska nå alla medlemmar fyra gånger per år. Den ska innehålla information om FMCK, riksförbundets intentioner, kårinformation samt försvarsupplysning Målgrupp FMCK:s medlemmar, myndigheter och samverkande organisationer Organisation/Arbetsuppgifter Redaktör och medarbetare. Redaktören svarar för planering, produktion, leverans och distribution. Redaktören håller kontakt med tryckerier och gör kostnadsuppföljning. De lokala kårerna sänder in information till tidningen om planerad och genomförd verksamhet. Redaktionskommitté Chef + 5 ledamöter Chefen ska vara ordinarie i riksstyrelsen Ledamöterna ska komma från olika ställen i landet Kommittén sammankallas minst 1 gång per år/ vid behov Vid möten förs minnesanteckningar 23.4 Arbetsgång Redaktör och medarbetare samlar in information från kårer och fristående skribenter och gör själva journalistiska uppdrag. Redaktör och medarbetare skriver in och bryter sidor till tryckfärdig produkt. Redaktören ansvarar för leverans till tryckerier och distribution till medlemmarna Utgivning Tidningen kommer ut fyra gånger per år, med utgivningsmånader mars, juni, september och december. Förbundstidning och föreningsblad mm bör spridas till kommunen och sändas till andra organisationer på och i närheten av orten. Kap 2 sid 9

10 24 PR och försäljning 24.1 Klubbnål med FMCK-emblem Nålen kan överlämnas till ny medlem eller bör säljas i samband med att medlemsavgiften betalas Dekal De större dekalerna kan utnyttjas för att komplettera affischer som vägvisare. Vid konferenser och andra tillfällen där medlemmar deltar kan dekalen sättas på mappar, pärmar, m m. Den mindre dekalen kan utnyttjas att sättas på paket, presenter, priser, m m FMCK:s flagga Flaggan bör finnas hos varje kår. Den bör användas i samband med den vanliga verksamheten, utbildning, konferenser, Riksstämma, m m. Vid behov av flera flaggor vid ett och samma tillfälle låna från närliggande kårer Utställningsmaterial et bör noga informera kårerna om vad som finns, så att materialet kan utnyttjas. Ofta kan små egna utställningar användas i flera sammanhang. Bra foton kan på en liten skärm tillsammans med text ge en god information och kan användas i t ex skyltfönster, bibliotek, väntsalar entréer etc. I samband med mässor och utställningar är det viktigt att montern är bemannad hela utställningstiden, samt att man har lämpligt informationsmaterial att dela ut FMCK-emblemet i övrigt Emblemet finns även i andra utföranden, som t ex blazermärke och bordsstandar. Vissa kårer har även tagit fram egna artiklar med FMCK-emblemet på. Dessa saker kan även sprida information mellan kårerna eller via riksförbundet. Material kan beställas från FMCK:s kansli eller från webbshopen på hemsidan. 25 Historik. Den 19 juni 1929 var den dag då Frivilliga Motorcykelkåren bildades på initiativ av dåvarande löjtnanten vid I2, Stig Hasselrot, och hans gode vän Hans Torell. Se hemsidan: Kap 2 sid 10

Innehållsförteckning - Nyckelområde 8

Innehållsförteckning - Nyckelområde 8 Innehållsförteckning - Nyckelområde 8 Sida Datum FMCK AO8 8:2 2009-12-30 80 Mål, uppgifter och organisation 8:3 2009-12-30 80.1 Trafiksäkerhet inom FMCK 8:3 2009-12-30 80.1.1 Mål 8:3 2009-12-30 80.1.2

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Fastställd av kyrkofullmäktige 12 november 2003 Dokument 1: Övergripande mål för informationsverksamheten inom Linköpings kyrkliga samfällighet

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Svensk orientering i media First there is football. Then there is football. Then there are other sports.

Svensk orientering i media First there is football. Then there is football. Then there are other sports. Svensk orientering i media First there is football. Then there is football. Then there are other sports. Det här är och gör jag Bakgrund: Tidning tv webb Synliggöra orientering i media/få människor att

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Gävleborg Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Gävleborgs

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1 (5) + 3 bilagor Utgåva 7 RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1. ÅLIGGANDE MOT STYRELSEN Äskande av medel Varje sektion ska i samband med uppgörelse av årets budget äska anslag för respektive aktivitet.

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Handledning för synliggörande

Handledning för synliggörande Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Handledning för synliggörande Så här ska du som projektägare informera om medfinansieringen från Europeiska

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Dalarna Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Dalarnas

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Allmänt För att förverkliga föreningens mål och syften kommer arbetet i huvudsak att läggas upp enligt vad som beskrivs i vår Verksamhetsplan för 2014. Vägledande blir de sju steg

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu!

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu! Styrelsen Förutom ansvar enligt nedan har styrelsen ett GEMENSAMT ansvar för att det som bestäms utförs i de olika grupperna. Alla i styrelsen deltar vid styrelsemöten. Ordförande Skriver dagordning tillsammans

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Micke Karlsson Lena Bleckman (förhinder p g a sjukdom)

Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Micke Karlsson Lena Bleckman (förhinder p g a sjukdom) Norrköping 99 09 20 1(6) PROTOKOLL UK 2/99 Sammanträdesdata Tid Fredagen den 10 och lördagen den 11 september 1999 Plats Deltagare Fågelviksgymnasiet i Tibro och Hotell Billingehus, Skövde Jörgen Hafström,

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

FMCK RIKSSTÄMMA. Karlstad 2011. Handlingar till FMCK RIKSSTÄMMA 2011 i Karlstad

FMCK RIKSSTÄMMA. Karlstad 2011. Handlingar till FMCK RIKSSTÄMMA 2011 i Karlstad FMCK RIKSSTÄMMA 2011 Karlstad 2011 Handlingar till FMCK RIKSSTÄMMA 2011 i Karlstad INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FÖREDRAGNINGSLISTA...2 RÖSTLÄNGD VID STÄMMAN...3 RIKSFÖRBUNDETS HEDERSLEDAMÖTER

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott

Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott 2010 Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott Inledning Att arrangera en SM-tävling i friidrott är en stor möjlighet för arrangörsföreningen att med

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län Innehållsförteckning Självskyddsutbildning sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 4 Energiinformation sid. 5 Medlemsvård,

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig Andra träffen Inledning Ordförande delar ut dagordningen. Diskutera: Finns allting med? Förstår gruppen alla ord och begrepp? Ordförande redovisar sin hemläxa (10 min). Sekreteraren Sekreteraren delar

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015.

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. av verksamhetsplanen inför distriktsstämman 2015. 1 Rekrytera Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. Alla scoutkårer ska utifrån sina egna behov genomföra någon

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015 KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015 1 Syfte och mål Kommunikationsdokumentet beskriver de informationsinsatser som ska utföras under verksamhetsåret i

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Innehållsförteckning- Kapitel 6

Innehållsförteckning- Kapitel 6 Innehållsförteckning- Kapitel 6 Sida Datum 60 Mål, uppgifter och organisation 6:3 2009-03-01 61 Ekonomi och förvaltning 6:5 2009-03-01 6.1 FMCK finansiering 6:5 2009-03-01 6.2 Försvarsmaktens anslag (FM)

Läs mer

Att arbeta med media

Att arbeta med media Att arbeta med media Arbeta med media Syns du inte finns du inte. Ett talesätt som i många fall äger sitt berättigande. Ett sätt att synas mer som förare, arrangör eller förening är att figurera i media.

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2!

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015 Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 2/7 Officersförbundets kurser 2015 Innehåll Officersförbundets kurser 2015...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Hallands Länsförbund av 4H Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Reviderat vid Länsförbundsstäma 13 april 2013 Allmänt om uppdrag Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 2 av 17 Innehåll 3 av 17 Konsumentpolitiska målet Konsumentverkets utbildningsverksamhet Vårt utbud 4 av 17 Ansökan Vem kan söka? Hur fördelas kursplatserna? Hur

Läs mer

SBUs ledarkoncept JagLeder.nu

SBUs ledarkoncept JagLeder.nu SBUs ledarkoncept JagLeder.nu Rekrytering Ledare rekryteras via personliga kontakter, skolor, workshops eller via Internet t.ex Volontärbyrån (www.volontarbyran.org). Ledare erbjuds vårt poängsystem. Planering

Läs mer

Strategi & Visioner. Strategidokumentet är reviderat 2015-03-13: Börje Mårtensson Hans-Ove Aldenbrink Jan Palmén

Strategi & Visioner. Strategidokumentet är reviderat 2015-03-13: Börje Mårtensson Hans-Ove Aldenbrink Jan Palmén Strategi & Visioner Strategidokumentet är reviderat 2015-03-13: Börje Mårtensson Hans-Ove Aldenbrink Jan Palmén 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning 2. Informationsverksamhet 2.1 Hemsidan 2.2 Filatelisten

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Svenska Pudelklubben ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN SÖDRA AVDELNINGEN AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Plats

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

SFIS konferenslots UTKAST

SFIS konferenslots UTKAST UTKAST IoK Sammanställd av: Revidering xxxx2007 Dokument för konferensarbetet 3 Förväntningar 3 Syfte 3 Framgångsfaktorer 3 Mål 4 Roller i konferenskommittén 4 Aktiviteter 5 2 Dokument för konferensarbetet

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET 2015 / VERKSAMHET HALLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND:s ORGANISATIONSPLAN Styrelsen AU Kansli Intern kommunikation Arrangemang och idrott Valberedning Rekrytering Utbildning Marknadsföring och information

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare

Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare Välkommen till Gideoniterna! En ny tjänst har inrättats som assistent/sekreterare med placering vid förbundets kansli i Örebro. Syftet

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun.

Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Gävleborgsgruppen Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Fastställd 15 September 2009 Raymond Iller C Gävleborgsgruppen Sida 2 (13) 1. Bakgrund

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet INNEHÅLL 1 Informationsbehov 2 Vem informerar 3 Övergripande mål 4 Intern information 5 Extern information 6 Mediekontakt 7 Krisinformation

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer