Vasa stads rekryteringsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasa stads rekryteringsprogram"

Transkript

1 Vasa stads rekryteringsprogram

2 REKRYTERINGSARBETSGRUPPENS RAPPORT Inledning Stadsdirektören tillsatte en arbetsgrupp för att klarlägga och utveckla ett fungerande rekryteringsprogram för staden. I utarbetandet av programmet skulle uppmärksamhet fästas vid bl.a. elektronisk rekrytering, rekrytering av unga, en balanserad personalstruktur samt på samarbetet mellan universiteten, högskolorna och yrkesläroanstalterna. Till arbetsgruppens ordförande utsågs Ville Rintamäki och till medlemmar Maarit Broms, Eva Jussil, Minna Laatu, Veli- Matti Laitinen, Kari Dahlstén och Seija Suomela. Till arbetsgruppens arbete kallades även Irja- Helena Paavilainen, personalchef vid verket för fostran och utbildning. Rekryteringsbehovet i kommunerna fram till år 2010 är över nya yrkeskunniga personer. Därefter ökar personalomsättningen allt mer. Anställandet av ny personal är alltid en stor investering, varför allt tal om brist på arbetskraft inte får leda till ogenomtänkta rekryteringar. Nedan granskas vad detta innebär för Vasa stads del: Prognos för antalet pensioneringar under åren Vanhuuseläkkeelle Kokonaiseläköityminen Figuren beskriver prognosen för den personal som är i anställningsförhållande och dess övergång i ålderspension beräknat utgående från den individuella pensionsåldern (KTAPL och StPL). I talen har också de visstidsanställdas anställningsförhållanden beaktats. I början av år 2004 trädde en ny pensionslag i kraft. Enligt lagen kan man gå i ålderspension i års ålder. Avsikten med lagreformen är att senarelägga pensioneringen. Pensionsåldern blev samtidigt en uppsägningsålder, dvs. personen övergår i pension genom att säga upp sig och följa uppsägningstiderna. Den flexibla pensionsålderns inverkan på pensionsavgången är det ännu svårt att prognostisera. Enligt prognosen blir under åren cirka 9,5 %, dvs. 551 personer av personalen, visstidsanställda medräknat, pensionerade. Antalet pensionsbeslut (de förtida pensionsbesluten medräknat) kommer allt som allt att vara större än den i figuren (nedre kurvan) prognostiserade övergången i pensionsålder. Personalens pensionsavgång har undersökts så att man har granskat både antalet ålderspensioneringar samt det uppskattade antalet totala pensioneringar på basen av årens förverkligande. Jämfört med alla pensioneringar var antalet ålderspensioneringar 2,02 falldigt. Den övre kurvan beskriver det totala antalet pensioneringar då alla pensionsbeslut beaktas.

3 I och med de stora åldersklassernas pensionering kommer personalomsättningen att öka under de kommande åren. Inom de tio närmaste åren kommer enligt prognos knappt en femtedel att gå i ålderspension. Ändringen i personalens åldersfördelning och det stora antalet pensioneringar i framtiden ställer krav på att personalen skall orka i sitt arbete ända till pensionsålder och på motsvarande sätt på rekryteringen av ny personal. Personalstrategin Rekryteringen baserar sig på utgångspunkten i personalstrategin: Vasa är en rättvis arbetsgivare. Staden har en kompetent, välmående och rätt dimensionerad personal, som för invånarna producerar och ordnar högklassig service i tillräcklig omfattning och på ett lönsamt sätt. I Vasa stads personalstrategi har följande antecknats om utvecklandet av rekryteringen ett fungerande rekryteringsprogram/ -system inklusive elektronisk rekrytering utvecklas en egen modell för rekrytering av ungdomar skapas samarbetet mellan universiteten, högskolorna och yrkesläroanstalterna utvecklas i syfte att tillfredsställa stadens personalbehov tillgången på arbetskraft på områden med arbetskraftsbrist stöds med hjälp av lönepolitiken REKRYTERINGSPROCESSEN Schema över rekryteringsprocessen Planering och behovsprövning Val av rekryteringssätt och -kanal Jämförelse av s ökandena, inter- vjuer och val Beslutsfattande och verkställighet, introduktion Uppföljning och bedömning av processen Intern/extern rekrytering Den interna rekryteringen planeras och utvecklas. På basen av en kompetenskartläggning och utvecklingssamtal granskas den egna personalens kunnande. Den interna rekryteringen visar att arbetsgivaren uppskattar arbetstagarna och det ökar personalens motivation. I arbetslagstiftningen betonas karriärplanering. Arbetsgivaren skall sträva efter att förbättra arbetstagarens möjligheter att utvecklas enligt sina egna förutsättningar för att komma framåt i sin karriär Fastställande av kompetensbehovet; att tillsätta uppgiften med samma uppgiftsbeskrivning och behörighetsvillkor som tidigare är sällan ändamålsenligt. Varje ny personalrekryteringssituation ger möjlighet att granska kompetensbehovet. Fastställande av uppgiftsbeskrivning och krav, t.ex. enligt följande: - uppgiftsbeteckning - ansvar, makt och påverkan - underlydande och förmän - allmän bild av uppgiften, varför finns den, för vem görs den - viktiga delområden i arbetet och en mera detaljerad beskrivning av dem samt - den kompetens som arbetet förutsätter.

4 Externa rekryteringar. En elektronisk nätrekrytering tas i bruk. Vidare skall andra rekryteringskällor, såsom dags- och facktidningar samt läroanstalters publikationer, mässor, evenemang vid läroanstalter, rekryteringsbörsar osv. tas i bruk. Lediga platser meddelas alltid till arbetskraftsbyrån. Även på stadens anslagstavla meddelas om lediga platser. På valet av rekryteringskälla inverkar: - organisationens image - verksamhetsområde, storlek och läge - den lediga uppgiftens karaktär - organisationens rekryteringskompetens - tid och pengar som står till förfogande Behandling av sökandena och ansökningar Ansökningarna behandlas sakligt. På det här sättet förstärks bilden av en bra arbetsgivare. Ansökningarna indelas först i ansökningar, där behörighetsvillkoren uppfylls, av vilka i andra skedet väljs de som kallas till intervju och/eller test. Det är bra att diskutera ansökningarna inom arbetsgemenskapen. En avgångsintervju utnyttjas systematiskt så att man vid behov kan förstärka arbetsgivarbilden. Avgångsresponsen fungerar också som stöd vid utvecklande av personalen. En personlig intervju ger djupare information om varför personen slutar. Arbetsintervjun är en viktig del av rekryteringsprocessen. Då bildas de första och starkaste uppfattningarna hos båda parterna. Intervjun görs inte ensam, olika människor fäster uppmärksamhet vid olika saker och på det sättet får man flera aspekter. Även en representant för ifrågavarande enhet eller yrkessektor tas med. Lämplighetsbedömning rekommenderas att användas i synnerhet på chefsnivå. Den ger hänvisningar som är till hjälp då man skall förutse hur personen skulle lyckas i ifrågavarande uppgift. Lämplighetsbedömningen kan förstärka en erfaren intervjuares uppfattning om kandidaten. Om dessa är motstridiga är det skäl att lita på intervjun. Beslut om val Beslut gällande valet styrs i kommunallagen och lagen om tjänsteinnehavare. Kommunallagen jämte dess rättelseyrkande- och besvärsförfarande är inte självklara saker för alla arbetssökande. Därför är det viktigt att den som rekryterar berättar om principerna exempelvis i intervjusituationen. Det är bra att göra en promemoria om rekryteringsprocessen. Utformningen av beslutet bör ske med eftertanke. Samtidigt som man skall beakta individens integritetsskydd skall man komma ihåg genomskinligheten i stadens verksamhet. Av beslutstexten bör framgå bland annat: - en utredning om rekryteringsförfarandet - uppgiftsbeteckning och behörighetsvillkor - en utredning över sökandena: antal, hur behörighetsvillkoren uppfylls - när anställningsförhållandet för den sökanden som väljs börjar och hur länge det pågår, grundlön samt andra löneandelar som det i detta sammanhang fattas beslut om, tillämpandet av prövotid - en eventuell villkorsklausul om hälsotillstånd och utredning av kriminell bakgrund Meddelande om beslutet ges till alla sökande. Den som valts meddelas per telefon och till dem som inte valts skickas ett artigt brev. Då man tar en person i arbete eller för en ny uppgift är det alltid skäl att tillämpa prövotid.

5 Enligt Vasa stads personalstrategi är utgångspunkten för introduktion att man genast från början klargör för den anställda han/hennes uppgift och betonar betydelsen av ifrågavarande persons arbete med tanke på verksamheten inom arbetsenheten. Introduktionen börjar med arbetsintervjun, då arbetssökandena får grundläggande uppgifter om arbetet och anställningsvillkoren. Avsikten med introduktionen är att göra personen förtrogen med sin uppgift samt bekanta honom/henne med arbetsmiljön, arbetsförhållandena, den egna arbetsgemenskapens mål och verksamhet samt förändringarna i dessa. Introduktionen är en viktig del av utvecklandet av personalen och arbetarskyddsverksamheten. Genom introduktionen får arbetstagaren en grund för en fortsatt utveckling. Hans/hennes arbetsmotivation ökar och arbetarskyddet förbättras. Målen för introduktionen är: Introduktion * Presentera för arbetstagaren förhållandena inom den egna förvaltningen och på arbetsplatsen samt den gemensamma verksamheten. * Introducera arbetstagaren i det egna arbetet så att han/hon så fort som möjligt skall uppnå arbetsberedskap. * Ge arbetstagaren en övergripande syn på de viktigaste grunderna inom kommunalförvaltningen samt om stadens administrativa organisation, dess verksamhetsprinciper och metoder. En egen modell för rekryteringen av ungdomar skapas I samarbete med någon högskola klarläggs bilden av Vasa stad som arbetsgivare exempelvis i form av ett lärdomsprovsarbete. Objekt för utredningen är bilden av staden som arbetsgivare internt och externt. På basen av utredningarna vidtas erforderliga åtgärder. Man deltar i regionala rekryterings- och motsvarande mässevenemang och vid behov också branschspecifikt inom ett större område. Samarbete med läroanstalterna Om staden som en bra arbetsgivare berättar man i synnerhet för avgångsklasserna i grundskolan, studerandena på andra stadiet samt yrkeshögskolestuderandena Staden erbjuder åt studerandena på andra stadiet, högskole- och universitetsstuderandena arbets- och praktikantplatser i syfte att unga skall bli intresserade av att söka arbete inom staden. Mottot är: arbetet i sig själv är den bästa marknadsföraren. För studerandena ordnas studiebesök till stadens arbetsplatser inom deras egna branscher. Deltagande i rekryterings- och motsvarande mässevenemang i området. Med hjälp av lönepolitik stöds tillgången på arbetskraft inom de områden där det är arbetskraftsbrist Löne- och belöningsstrategiarbetsgruppen bereder stödandet av tillgången till arbetskraft med hjälp av lönepolitiken inom de branscher där det råder brist på arbetskraft.

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 (7) STÄLLNINGSTAGANDE STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1. Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att: nå gott resultat i kommunal

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

GUIDE TILL LÖNESYSTEMET

GUIDE TILL LÖNESYSTEMET GUIDE TILL LÖNESYSTEMET INNEHÅLL ALLMÄNT UPPGIFTSBESKRIVNINGAR BEDÖMNING AV SVÅRIGHETSGRADEN. Kunnande som krävs för uppgiften (A). Uppgiftens betydelse för resultatet/verksamheten (A ). Yrkeserfarenhet

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

GLASHUSET J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N. 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering. JämO rev 2005

GLASHUSET J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N. 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering. JämO rev 2005 GLASHUSET 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering JämO rev 2005 J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N Innehållsförteckning INLEDNING 2 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 2 RAPPORTENS UPPLÄGGNING

Läs mer

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Rekrytering Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Per Almquist, Kenan Brkic, Amanda Hjelte, Sandra Klang, Melwin Lindell Inledning För vägledning

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Goda kort i arbetslivet. En lärobok i arbetssökning för utexaminerade på andra stadiet

Goda kort i arbetslivet. En lärobok i arbetssökning för utexaminerade på andra stadiet Goda kort i arbetslivet En lärobok i arbetssökning för utexaminerade på andra stadiet Goda kort i arbetslivet - En lärobok i arbetssökning för utexaminerade på andra stadiet Författare: Vesa Malinen, Mikko

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006

PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006 PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Betydelsen av personalhantering... 3 1.1 Olika anställningsförhållanden... 3 2. Anställning av medarbetare...

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

PERSONALBERÄTTELSE 2014

PERSONALBERÄTTELSE 2014 PERSONALBERÄTTELSE 2014 Kyrkslätts kommun Samarbetsgruppen 8.5.2015 Personalsektionen 20.5.2015 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 2 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Utvärdering av personalresurserna i ledningen

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen KT Kommunarbetsgivarna Helsingfors

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Rekrytera rätt - Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Riktlinjer tagna av centrala ledningsgruppen 2007-10-26 reviderad hösten 2008 innehåll Rekrytering - en långsiktig investering... 1 Regler och

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Innehåll. Vanda stads tvåspråkighetsprogram

Innehåll. Vanda stads tvåspråkighetsprogram Innehåll 1. Tvåspråkighetsprogrammets bakgrund och mål 1 2. Rätten att använda sitt eget språk i en tvåspråkig stad 2 2.1 Rätten att använda sitt eget språk i Vanda stad 2 2.2 En tvåspråkig stads åligganden

Läs mer