UTBILDNING OCH REKRYTERING INOM BFM ENKÄT TILL FÖRETRÄDARE FÖR RADIOLOGI RESPEKTIVE KLINISK FYSIOLOGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNING OCH REKRYTERING INOM BFM ENKÄT TILL FÖRETRÄDARE FÖR RADIOLOGI RESPEKTIVE KLINISK FYSIOLOGI"

Transkript

1 UTBILDNING OCH REKRYTERING INOM BFM ENKÄT TILL FÖRETRÄDARE FÖR RADIOLOGI RESPEKTIVE KLINISK FYSIOLOGI BAKGRUND Sedan 2006 råder en ny specialitetsindelning som innebär att specialitetsbeteckningen Medicinsk radiologi inte finns längre. Framtidens radiologer utbildas nu inom Bild och funktionsmedicin (BFM), till vilken den tidigare specialiteten Klinisk fysiologi blivit grenspecialitet. Företrädare för respektive kompetensområde har inte kunnat enas kring utformningen av BFM utbildningen så att framtidens behov av såväl radiologisk som klinisk fysiologisk kompetens tillgodoses. Det har befarats att införandet av BFM skulle innebära svårigheter att rekrytera och utbilda framtida Kliniska fysiologer. Hur rekrytering och utbildning inom Medicinsk radiologi påverkas av BFM är oklart. SYFTE Syftet med undersökningen var att kartlägga hur företrädare för Radiologi och Klinisk fysiologi i Sverige upplever att den nya specialistindelningen har påverkat rekrytering och utbildningsmöjligheter inom Medicinsk radiologi respektive Klinisk fysiologi. METOD Företrädare för radiologiska och kliniskt fysiologiska enheter i Sverige ombads att mellan april och november 2010 fylla i enkäter (Appendix 1, 3), utformade för att belysa bl.a. nuvarande rekryterings och utbildningsmöjligheter i relation till den nya specialistindelningen. RESULTAT I KORTHET Företrädare för 65 av 82 radiologiska enheter och 26 av 29 enheter för Klinisk fysiologi besvarade enkäten. En majoritet av Radiologföreträdarna upplevde att rekrytering inom det egna kompetensområdet som oförändrad sedan införandet av BFM, medan 92% av företrädarna för Klinisk fysiologi upplevde att rekryteringen blivit svårare under samma tid. En stor andel av företrädarna för Klinisk fysiologi angav att en eller flera potentiella blivande Kliniska fysiologer sannolikt avstått från vidare specialistutbildning inom området med anledning av BFM. Ca ¾ av Radiologföreträdarna ansåg att det fanns tillräckliga eller goda möjligheter inom BFM till en adekvat utbildning inom Radiologi medan ungefär samma andel av de Kliniska fysiologerna upplevde möjligheterna att få till stånd en adekvat utbildning i Klinisk fysiologi inom BFM som dåliga. Angående de ca 2,5 åren som en blivande Klinisk fysiolog måste ägna sig åt kompetensområdet Medicinsk radiologi i sin 5 åriga specialistutbildning i BFM ansåg en majoritet av företrädarna för Radiologi såväl som Klinisk Fysiologi att denna tid inte var väl investerad utbildningstid utan hellre skulle ägnas åt kliniskt fysiologisk utbildning. Av kommentarerna framgår att flera företrädare anser att utbildningstid inom andra kompetensområden än det egna bör anpassas till de modaliteter eller organsystem som bedöms relevanta för det framtida kompetensområdet. SLUTSATS Införandet av BFM har påverkat rekrytering och utbildning inom kompetensområdena Medicinsk radiologi och Klinisk fysiologi väldigt olika. BFM anses inte ha påverkat rekrytering och utbildningsmöjligheter inom Medicinsk radiologi i särskilt stor utsträckning, medan det i hög grad anses ha påverkat Klinisk fysiologi negativt. 1

2 RESULTAT Företrädare för 65 av 82 radiologiska enheter och företrädare för 26 av totalt 29 enheter för Klinisk fysiologi besvarade enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 79% respektive 90%. Ytterligare 4 företrädare för radiologiska enheter valde aktivt att ej besvara några frågor med hänvisning till att de var privata enheter utan utbildningsansvar. En sammanställning av frågor rörande rekrytering och utbildning följer nedan. Resultaten är redovisade i diagramform under respektive fråga följt av utvalda kommentarer eller sammanfattning av lämnade kommentarer. Enkäten innehöll också frågor kring typ av sjukhus samt antalet och typ av läkartjänster på kliniken (Appendix 1 och 3) och dessa svar är ej med i sammanställningen. Samtliga kommentarer som lämnats efter varje fråga samt svarsunderlaget till de frågor som sammanfattats finns att tillgå i Appendix 2 och 4. 2

3 Upplever Du den nuvarande rekryteringen av blivande Radiologer respektive Kliniska fysiologer som fullgod? Radiologer: Kliniska fysiologer: Ja 15% Nej 49% Ja 51% Nej 85% Om Nej på föregående fråga, vad tror Du är den viktigaste anledningen till detta? Av företrädarna för Klinisk fysiologi som svarat nej (22 st) på om de upplevde den nuvarande rekryteringen av blivande Kliniska fysiologer som fullgod angav 18 stycken (82%) att en av de viktigaste anledningarna var den nya specialistindelningen med Klinisk fysiologi som gren till Bild och funktionsmedicin (BFM). Den nya specialistindelningen uppgavs ge en osäkerhet kring Klinisk fysiologi som specialitet och en oklarhet hur ST läkarna skall utbildas. Många kliniker har rekryterat läkare från internmedicinska specialiteter, framför allt från kardiologin, men denna väg med dubbelspecialisering upplevs i praktiken som stängd med den nya specialistindelningen. Det angavs också av flera att väldigt få tycks vara intresserade av att bli Kliniska fysiologer om de först måste bli Radiologer och att rekryteringsvägen via Radiologi hittills varit sällsynt. Ett fåtal företrädare för Radiologi angav oklarheter kring den nya specialiteten som bidragande anledningar. Både företrädare för Radiologi och Klinisk fysiologi angav dessutom flera icke BFM relaterade skäl till den icke fullgoda rekryteringen såsom att det råder för lite inblick i verksamheten under läkarutbildningen/at, att specialiteterna gör för lite reklam för sig, att för få ST block beviljas och att det råder en brist på specialister/handledare. 3

4 Hur bedömer Du att den nya specialiteten BFM påverkat rekryteringen av blivande Radiologer respektive Kliniska fysiologer? Radiologer: Kliniska fysiologer: Svårare 11% Ej svarat 3% Lättare 8% Lättare 4% Oförändrat 4% Oförändrat 78% Svårare 92% Kommentarer: Radiologer: Har inte upplevt någon förändring. Intresse för ST med inriktning mot radiologi är gott. Vi har en relativt liten avdelning för klinfys och spontant intresse för denna gren är noll. Ur rtg perspektiv snarare lättare, nu bredare och ännu mer spännande med tanke på PET etc Kraven på struktur, handledning, kliniskt jobb, mål, personlig utveckling och även vetenskaplig utbildning tycker både ST och jag är mycket positivt! Kliniska fysiologer: Svårt motivera blivande specialister att först bli Radiolog innan man blir Klinisk fysiolog. De tidigare vanligaste rekryteringsvägarna från olika medicinska subspecialiteter har stängts Tre månaders randning av någon som har medicinsk radiologi som mål är knappast tillräckligt för att väcka intresse för fysiologi. 4

5 Uppfattar Du det som att någon läkare hos Er avstått från att specialistutbilda sig till Radiolog respektive Klinisk fysiolog med anledning av den nya specialistutbildningen (med Klinisk Fysiologi som gren till BFM)? Radiologer: Kliniska fysiologer: Ej svarat 5% Ja 6% Ja 38% Nej / Ej svarat 62% Nej 89% Kommentarer: Radiologer: Backat ur och gått till annan specialitet eftersom det var så oklart med innehållet i BFM Nej men däremot till klinisk fysiolog som nu tar ca 7 år att bli Kliniska fysiologer: Vi hade en vikarie som dock inte ville bli röntgenläkare ST läkare till verksamhetschef: Jag vill bli fullt kompetent i det jag går in i. Om jag går in i ett ST block inom klinisk fysiologi så blir det lite av varje och jag blir inte fullt kompetent någonstans. Både röntgen och klin fys har ett stort kunskapsinnehåll. 5

6 Hur bedömer Du möjligheterna att få till stånd en adekvat specialistutbildning i Radiologi respektive Klinisk fysiologi inom ramen för BFM? Radiologer: Kliniska fysiologer: Vet ej 20% Goda 26% Vet ej 4% Goda 0% Tillräckliga 20% Dåliga 6% Tillräckliga 48% Dåliga 76% Kommentarer: Radiologer: Utbildningen kommer att bli adekvat men forskningsprofileringen och ledarskapsbiten sammantaget med placering på klin fys gör att kunskapsnivån blir lägre för alla nya specialister Det blir förvisso lite mindre traditionell röntgen men å andra sidan har det tidigare varit definitiv brist på inslag av fysiologi och nuklearmedicin. Det sistnämnda kommer absolut att behövas när metoderna utvecklas på det sätt de gör, tex PET-CT. Jag tror att alla måste välja vilken inriktning man går mot eftersom ingen täcker hela fältet. Svårt att få in alla delar som skall ingå på 5 år Kliniska fysiologer: Risk kan finnas att det kan bli mindre lyckligt om intentionen och lex praxis är att BFM bas är att jämställa med nuvarande Medicinsk Radiologi Tiden inom klinisk fysiologi otillräcklig för adekvat utbildning 6

7 Hur ställer Du dig till de tre månaderna inom Klinisk fysiologi (inkl. vilo EKG, arbetsprov, spirometri, lungmekanik, distal tryckmätning, etc.) som en blivande BFMare med inriktning Radiologi måste ha som del i sin 5 åriga specialistutbildning? Radiologer: Kliniska fysiologer: Ej svarat 8% Denna tid skulle hellre användas till radiologisk utbildning 46% Det är väl investerad utbildningstid 46% Denna tid skulle hellre användas till radiologisk utbildning 46% Det är väl investerad utbildningstid 54% Kommentarer: Radiologer: Den delen bör tas över av kardiologer och lungmedicinare. Vi kan inte pyssla med allt. Vi behöver bli bättre på funktion och att samarbeta och utveckla ihop med fysiologer, kardiologer, lungläkare och många andra specialiteter. Naturligtvis skall man inte utbilda sig i de delar man inte har nytta av som radiolog (tex ekg) medan andra delar kan vara tillräckliga Saknar neutralt svarsalternativ i frågan. Alltid lär man sig något, som man kan ha nytta av. Vi skippar det där med ekg, arbetsprov etc och kör renodlat på sådant som har radiologisk relevans, dvs scint och ultraljud. Våra ST vill bara utbildas inom områden som knyter an till BFM, inte inom t ex arbetsekg eller ulj hjärtan. Det verkar rimligt tycker jag, med tanke på allt annat de ska hinna lära sig. Kliniska fysiologer: Om man inte lägger för mycket tid på vilo ekg och arbetsprov utan mer på ultraljud kärl och hjärta kan det vara OK. Mycket av den gemensamma BFM utbildningen borde användas till klinisk fysiologi istället för radiologi. 3 månader är ingen katastrof för röntgens del, men bättre om det kan användas till röntgenutbildning. Tre månader ger endast orienterande kännedom. 7

8 Hur ställer Du dig till de ca 2,5 åren inom radiologisk diagnostik (inkl. diagnostik med radiologiska modaliteter omfattande samtliga organ samt radiologisk primärjourskompetens) som en blivande BFMare med inriktning Klinisk fysiologi måste ha som del i sin 5 åriga specialistutbildning? Radiologer: Kliniska fysiologer: Det är väl investerad utbildningstid 32% Det är väl investerad utbildningstid 4% Ej svarat 8% Denna tid skulle hellre användas till klinisk fysiologisk utbildning. 62% Ej svarat 6% Denna tid skulle hellre användas till klinisk fysiologisk utbildning. 88% Kommentarer: Radiologer: För klinfys del är detta ett effektivt sätt att abrupt dekapitera hela rekryteringen. Lokalt kan det lösa det på ett förnuftigt sätt Framtidens kliniska fysiologer får en bredare och ytligare utbildning samtidigt som sjukvården blir mer och mer högspecialicerad, rimmar riktigt dåligt med de krav som kommer att ställas på de diagnostisk specialiteterna. us utan bilder, typ EKG, arbetsprov och spirometri skall läggas utanför BFM Utbildningen innebär Bild och funktionsmedicin som är en kombination av båda. Klin fys är en grenspecialitet till radiologi liksom ex neuroradiologi Det här är en svårare fråga där jag skulle vilja svara mittemellan de två svarsalternativen. En ökad kunskap om radiologi jämfört med "gamla" ST i fysiologi och nuklearmedicin behövs definitivt. Frågan om man måste joura på röntgen kan däremot diskuteras. Kliniska fysiologer: Jag bedömer att 3 till högst 6 mån räcker och att den då är mer inriktad på olika modaliteter inom thorax, kärl och ultraljud. En klinisk randning inom ffa kardiologin men även till viss del kärlkirurgi skulle vara mer till gagn. Skall man bli klinisk fysiolog skall man i första hand utbildas på klinfysmetoder. Om man drar det till sin spets kommer framtidens kliniska fysiologer efter 5 års ST knappt kunna självständigt utföra och besvara ett flertal metoder inom klinisk fysiologi men vara primärjourskompetenta radiologer. Denna mycket skeva fördelning kan inte motiveras på något sätt och ger alldeles för lite fysiologisk kunskap för den framtida fysiologen, vilket kommer att påverka hela vår specialitet negativt. Till stor del bortkastad tid. 8

9 DISKUSSION OCH SLUTSATSER Inom de båda kompetensområdena Medicinsk radiologi och Klinisk fysiologi som ingår i större respektive mindre utsträckning i den nya specialiteten BFM bedöms rekryteringen av framtida specialister i stor utsträckning inte vara fullgod. Flera anledningar till detta framkommer i enkäterna men för Klinisk fysiologis del tycks utformningen av BFM vara en av de starkast bidragande orsakerna till rekryteringsproblemet och BFM anses till och med lett till att flera potentiella framtida medarbetare avstått eller hoppat av ST utbildningen. Slutsatsen från dessa enkäter är att införandet av BFM har påverkat rekrytering och utbildning inom kompetensområdena medicinsk radiologi och klinisk fysiologi väldigt olika. BFM anses inte ha påverkat rekrytering och utbildningsmöjligheter inom Medicinsk radiologi i särskilt stor utsträckning, medan det i hög grad anses ha påverkat Klinisk fysiologi negativt. Av kommentarerna framgår att flera företrädare för både Radiologi och Klinisk fysiologi anser att viss utbildningstid inom andra diagnostiska kompetensområden än det egna bör vara en del av utbildningen men att denna bör anpassas till de modaliteter eller organsystem som bedöms relevanta för det framtida kompetensområdet. En majoritet av såväl Radiologer som Kliniska fysiologer anser att den långa utbildningstiden inom medicinsk radiologi för blivande Kliniska fysiologer inom BFM hellre skulle användas till klinisk fysiologisk utbildning. Sammanställt av: Henrik Engblom & Magnus Hansson ST läkare i BFM med inriktning Klinisk fysiologi Bild och funktionsdiagnostiskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Lund APPENDIXFÖRTECKNING 1. Enkätfrågor till verksamhetschefer (eller motsvarande) i Medicinsk Radiologi 2. Kommentarer till enkätfrågor från verksamhetschefer i Medicinsk Radiologi 3. Enkätfrågor till verksamhetschefer (eller motsvarande) i Klinisk fysiologi 4. Kommentarer till enkätfrågor från verksamhetschefer i Klinisk fysiologi 9

10 Appendix 1 Enkätfrågor till verksamhetschefer (eller motsvarande) i Medicinsk Radiologi Enkät från ST-läkare till verksamhetschefer inom Radiologi/BFM 1.) Till vilken typ av sjukhus är din verksamhet knuten? [ ] Universitetssjukhus [ ] Länsdelssjukhus [ ] Annat ) Kommentar: 2.) Hur många ST-läkare (antal personer) arbetar inom Er verksamhet enligt den gamla STutbildningen (Radiologi)? 3.) Hur många ST-läkare (antal personer) arbetar inom Er verksamhet enligt den nya STutbildningen (Bild- och Funktionsmedicin [BFM])? 4.) Upplever Du den nuvarande rekryteringen av blivande radiologer som fullgod? [ ] Ja [ ] Nej 5.) Om Nej på fråga 4, vad tror Du är den viktigaste anledningen till detta? 6.) Hur bedömer Du att den nya specialiteten BFM har påverkat rekryteringen av blivande radiologer? [ ] Lättare [ ] Oförändrat [ ] Svårare ) Kommentar: 10

11 7.) Uppfattar Du det som att någon läkare hos Er avstått från att specialistutbilda sig till radiolog med anledning av den nya specialistutbildningen (BFM)? [ ] Ja [ ] Nej ) Kommentar: 8.) Hur bedömer Du möjligheterna att få till stånd en adekvat specialistutbildning i Radiologi inom ramen för BFM? [ ] Goda [ ] Tillräckliga [ ] Dåliga [ ] Vet ej ) Kommentar: 9.) Hur ställer Du dig till de tre månaderna inom Klinisk fysiologi (inkl vilo-ekg, arbetsprov, spirometri, lungmekanik, distal tryckmätning, etc.) som en blivande BFMare med inriktning Radiologi måste ha som del i sin 5-åriga specialistutbildning? [ ] Det är väl investerad utbildningstid [ ] Denna tid skulle hellre användas till radiologisk utbildning ) Kommentar: 10.) Hur ställer Du dig till de ca 2,5 åren inom radiologisk diagnostik (inkl diagnostik med radiologiska modaliteter omfattande samtliga organ samt radiologisk primärjourskompetens) som en blivande BFMare med inriktning Klinisk fysiologi måste ha som del i sin 5-åriga specialistutbildning? [ ] Det är väl investerad utbildningstid [ ] Denna tid skulle hellre användas till klinisk fysiologisk utbildning. ) Kommentar: 11

12 Thank You! Tack för att du tog dig tid att fylla i denna enkät! 12

13 Appendix 2 Kommentarer till enkätfrågor från verksamhetschefer i Medicinsk Radiologi 4.) Upplever Du den nuvarande rekryteringen av blivande radiologer som fullgod? [ ] Ja [ ] Nej 5.) Om Nej på fråga 4, vad tror Du är den viktigaste anledningen till detta? Kommentarer: Det tar för lång tid med nya utbildningen. Dålig marknadsföring Ekonomi och att sjukhuset ligger i en glesbyggd. För få utbildade i relation till marknadskrafterna För lite inblick i verksamheten under utbildningen Lokalt i Kungälv fullgod, men regionalt o nationellt sannolikt fortfarande i underkant Professionen är dålig på att visa på fördelarna med att arbeta som radiologi. Radiologi är en okänd verksamhet som inte har någon vidare plats i läkarutbildningen. Saknas spets kompetens! Sjukhusets omorganisering till ej helt fullvärdigt akutsjukhus. Svagt intresse för radiologi Utbilda fler, Vet ej, få sökande till tjänster. Intresset har ökat de sista åren. dålig maknadsföring svårt att få tag på specialister. Stort intresse från blivande ST-läkare vet ej Pga sjukhusets litenhet krävs att ca 2 år + fysiologidelen fullgörs på större klinik och denna uppdelning av tjänstgöringen är oattraktiv för många Vi borde anställa flera ST-läkare, men såväl bristande ekonomiska medel som brist på lämpliga kandidater är ett hinder. Vi ser problemet i en förlängning. Vi har svårt att rekrytera specialister med 5-10 års erfarenhet efter specialistexamen. Svårbegriplig ny specialitet, samt att AT-läkarna inte tjänstgör på Rtg/BFM vilket försvårar rekryteringen rent allmänt. nationell brist på specialistutbildade radiologer ST-läkare är lätt att anställa - många sökande AT-läkare bör få mer information och/eller utbildning om radiologisk verksamhet för att rekrytering skall kunna ske problem att få läkare till malmfälten, svårt att få läkare som vill flytta till orten vilket gör att man får förlita sig på läkare som kommer ett varierande antal veckor/år. Inga nöjligheter till handledning p g a svår läkarbrist. Dessutom fanns inte resurser inom alla funktioner (klin fys) för att få ett fullgott innehåll. bristspecialitet, viktigt att tala om hur viktig röntgen och lab är för att PAS ska kunna ställa diagnos på sin patient. Att bröstradiologin här inte är en del av allmänradiologi och att bröstradiologi ej är en grenspecialitet Sökande ST som vill bli radiologer och även studierektor har frågor hur man ska nyttja 6 månader på NUK plus klinfys till menigsfull utbidlning med anknytning till verksamheten. Vi har försökt att vara "kreativa", men studieplan lämnar inte så mycket utrymme för det. 13

14 Det finns inte ett tillräckligt antal utbildade. Vid mindre enheter är det svårt att handleda flera ST-läkare om specialisttjänsterna ej är fullt bemannade, då blir ofta ej inställningen så positiv till att ta emot ST. Svagt intresse för forskning. Den nya specilteten tog för lång tid på sig att få fram ett utbildningsprogram. Lokalt OK, men Regionalt en katastrof med tanke på bristande ST-block, pensionsavgångar och ökande produktion. Brist på resurser att handleda gör att färre rekryteras än vad som kunde varit fallet. Dvs vi får tacka nej till ST för att kunna upprätthålla en vettig kvalitet på de nuvarande. Många förfrågningar som önskar påbörja utbildningen. För få ST-block beviljade inom specialiteten. Att barnradiologin är en relativt smal specialite, mätt mot hela radiologin samt att den är bunden till universitetsklinik att vi inom specialiteten gjort för undermålig reklam för oss. Jag tror att den nya specialiteten har alla möjligheter att positionera sig som stor och viktig i framtida vård. Idag vill många unga läkare fortfarande ha traditionella specialiteter som kirurg och ortoped. 6.) Hur bedömer Du att den nya specialiteten BFM har påverkat rekryteringen av blivande radiologer? Kommentarer:? Borde skapa ett större intresse De flesta verkar ha en inriktning antingen mer mot klin fys eller mer mot röntgen Har inte upplevt ngn förändring Ingen erfarenhet sedan tidigare då vi inte haft ST, nu har vi just fått en. Nu börjar läget bli bättre Se föregående fråga Svåröverskådligt vad som gäller. Synd att det blev den nya indelningen Ur rtg-perspektiv snarare lättare, nu bredare och ännu mer spännande med tanke på PET etc Vet ej Vet ej. svårt att sia om men intresset för att söka sig till radiologin verkar öka vet ej! kunskapen om BFM är ännu dålig, jag tror varken att den avskräcker eller bidrar till ökad nyfikenhet Det är lättare att rekrytera men jag tror det är andra faktorer än sammanslagen specialitet som bidragit till det. Intresse för ST med inriktning mot radiologi är gott. Vi har en relativt liten avdelning för klinfys och spontant intresse för denna gren är noll. de som söker har inte koll på den nya indelningen och jag har svårt att tro att den påverkar så mkt i val av specialitet. jag är presonligen mkt tveksam till den nya ordningen... Ställer större krav på placeringar och handledning. I sig inte dåligt på något sätt men det går inte att rekrytera ST som arbetskraft. Den nya BoF utbildningen påverkan inte radiologer så mycket. Dock - vet vi att radiologer används som arbetskraft på universitetssjukhus istället för utbildning (övervakning arbetsprov) dock detta återstår att se om det blir så. Krav enpå struktur, handledning, kliniskt jobb, mål, personlig utveckling och även vetenskaplig utbildning tycker både ST och jag är mycket positivt! 14

15 7.) Uppfattar Du det som att någon läkare hos Er avstått från att specialistutbilda sig till radiolog med anledning av den nya specialistutbildningen (BFM)? Kommentarer: Backat ur och gått till annan specialitet eftersom det var så oklart med innehållet i BFM Det har inte funnit några konreta intressenter under den aktuella tiden Ej aktuellt för oss En tyskutbildad blivande radiolog, lämnade kliniken pga BFM. En valde att sluta och flytta utomlands. Berodde nog på andra saker också Vet ej Vet ej. nej men däremot till klinisk fysiolog det är en grenspec som nu tar ca 7 år att bli. 8.) Hur bedömer Du möjligheterna att få till stånd en adekvat specialistutbildning i Radiologi inom ramen för BFM? Kommentarer: Dock behövs fler grensoecialiteter personbundet. Delar av den nya ordningen är ngt inriktad mot universitetssjukhusen. svårt att svara på Vissa delar är problematiska för länsdelssjukhuset: Vetenskaplig kompetens knuten till kliniken: Vi har anställt en docent som konsult. Klinfys: Vi gör en del sånt på röntgen (doppler, MRT hjärta), och kompletterar med kardiologen och med klins fyslab, men det är ont om plats på större sjukhus att skicka folk till. Nuclearmedicin: Ont om plats på större sjukhuset. Mammografi: saknas i utb-planen och vår plan. Kurser i personlig utveckling, ledarskap, vetenskapsteori: Få platser, glesa kurser. En viktig faktor är att vi har flera ST från annat EU-land, som snart är klara, och ska komplettera sin utländska tjänstgöring med nya svenska kraven på så kort tid som 1-2 år... Goda chanser men det krävs samverkan med andra för att vi ska klara delmålen inom de olika inriktningarna. Jag tror att alla måste välja vilken inriktning man går mot eftersom ingen täcker hela fältet. Problem att få allt att rymmas inom 5 år. Antingen kommer det att ta längre tid eller också får vissa krav skruvas ner, Det blir förvisso lite mindre traditionell röntgen men å andra sidan har det tidigare varit definitiv brist på inslag av sysiologi och nuklearmedicin. Det sistnämnda kommer absolut att behövas när metoderna utcecklas på det sätt de gör, tex PET-CT. Varken klin.fys, nuklearmedicin eller forskningshandledare är beredda att hantera den nya utbildningsplanen. Utbildningen kommer att bli adekvat men forskningsprofileringen och ledarskapsbiten sammantaget med placering på klin fys gör att kunskaps nivåen blir lägre för alla nya specialister Som tidigare fråga det svåra är för kliniska fysiologer. radiologer mer klart vad utbildningen skall innehålla. men det är bara troligen i Sunderbyn, det är probelm med bra handledning som är viktig i utbildningen. Vi har inte läkare i den utsträckning på plats för bra handledning, bara delar av utbildning kan göras i malmfälten Svårt att få tillstånd sammarbete med fysiologkliniken som känner sig "överkörda" och protektionistiska. 15

16 Svårt att få in alla delar som skall ingå på 5 år - kommer att krävas ytterligare handledning/kompletterande utbildning som färdig specialist jämfört med tidigare Det ska nog gå, men vi vet ännu för litet om vart det hela syftar, i synnerhet vad de nya specialisterna ska använda sina mer perifera kunskaper till. Avdelningarna är ju fortfarande uppbyggda till den gamla organisationen. Eftersom en klinisk fysiolog nu finns på sjukhuset bör det finnas tillräckliget goda möjligheter På gränsen. Utbildningsplan bör ha större utrymme för den praktiska verksamheten. Kraven i nivå "skall kunna utföra självständigt" bör omfatta flera moment. Överambistiösa krav som kan leda till tolkningstvister 9.) Hur ställer Du dig till de tre månaderna inom Klinisk fysiologi (inkl vilo-ekg, arbetsprov, spirometri, lungmekanik, distal tryckmätning, etc.) som en blivande BFMare med inriktning Radiologi måste ha som del i sin 5-åriga specialistutbildning? Kommentarer: Bra med sidoutbildningar, rekryteringen är svår inom klin fys och mammo också! Den delen bör tas över av kardiologer och lungemdicinare. Vi kian inte pyssla med allt Det är bra men sker naturligtvis på bekostnad av annat som också är angeläget Detta är fel. Ibland omfattar klin fys även nuklearmedicin och då är tiden längre. Ekokardiografi och kärlultraljud är sannolikt väl intesterad tid, i övrigt inte. Har inte kompetens att bedöma detta Jag tror att det är väl använd utbildningstid Jag tror att vi kan lösa det på ett förnuftigt sätt lokalt även inom BFM Vi följer socialstyrelsens rekommendationer. Viktigt att knyta ihop även om det praktiskt kan vara svårt kanske kan man nyttja denna tid bättre Saknar neutralt svarsalternativ i frågan. Alltid lär man sig något, som man kan ha nytta av. Vi skippar det där med ekg, arbetsprov etc och kör renodlat på sådant som har radiologisk relevans, dvs scint och ultraljud. Nu måste det ju inte vara spirometri man ägnar sig åt på klinfys, satsa på ultraljud och fysiologisk förståelse. Naturligtvis skall man inte utbilda sig i de delar man inte har nytta av som radiolog (tex ekg) medan andra delar kan vara tillräckliga. Det är alltid svårt att veta vad man har användning för. Jmf mammografi för neuroradiologer. Klinfysdelen innehåller även PET-CT De delar som ni räknar upp inom Klinisk Fysiologi är jag dock tveksam till om det kommer och se ut så, det finns andra områden inom klinisk fysiologi som dessa tre månader kan innehålla. Det beror på hur man använder tiden och hur man lägger upp det - riktlinjerna ger ganska stora möjligheter till att skapa en bra utbildning. Man ska använda den tiden till att förkovra sig i den fysiologin som krävs inom "radiologin". Mycket av EKG/spirometri etc krävs bara kännedom men å andra sidan doppler mätningar odyl är nyttigheter på ett annat sätt. Vi behöver kunna mer fysiologi för att kunna utveckla våra metoder... Vi behöver bli bättre på funktion och att samarbeta och utveckla ihop med fysiologer, kardiologer, lungläkare och många andra specialiteter. Inte minst är PET och SPECT MRperfusion och olika diffusionsus funktionella us som vi måste bli bra på ihop med andra, annars har vi inget berättigande, bara som bildtittare och överbetalda stafettläkare. ;-D Svårt att beömma i dagsläget vi får se sedan våra nya BFM genomfört detta får i dagsläget ses som allmänbildande. 16

17 Jag tror att den är väl investerad, men det ställer krav på klin fys som ofta är små enheter utan större vana vid randare av BFM-typ. Våra ST vill bara utbildas inom områden som knyter an till BFM, inte inom t ex arbets-ekg eller ulj hjärtan. Det verkar rimligt tycker jag, med tanke på allt annat de ska hinna lära sig. Detta är till stora delar överdrivet. Ngn typ av introduktion i de olika ämnena kan vara adekvat men 3 mån är ganska mycket trots allt. ser man till vissa ST läkares placeringar på tex Ultraljud eller ngn annan sektion kan 3 mån vara allt de har under hela ST n. Om man fokuserar på några metoder som kommer att ha anknytning till framtida arbetsuppgifter. Ex diagnostik av hjärta och kärl behöver kunskap i ulj hjärta och kärl. Vill man fokusera på urogenital diagnostik kan det vara av värde att lära sig nuk metoder och cystometri, osv. För ngn som enbart skall arbeta med rtg kanske av mindre värde men med tanke på helheten, dvs vår nya specialitet BFM helt ok. Hade gärna sett att denna tid varit kortare - bra som kompetenshöjning givetvis - men sker på bekostnad av radiologikunskaperna Jag känner inte ingen innehålls-exemplena inom parentesen ovan, och håller inte med ordet "måste". På vårt sjukhus ser vi till att utbildningen på klin fys blir meningsfull!! Viktigt att avsatt tid för klin fysiologi relateras till utbildningsprogram och utbildningsbok så att man ej riskerar övervikt för enstaka moment pga brist på kliniska fysiologer. Jag tror att det skulle vara mer värdefullt att särskilja den inriktningen och utöka tiden till radiologisk utbildning mer praktiskt då en (större?)del nu är teoretiska block. 10.) Hur ställer Du dig till de ca 2,5 åren inom radiologisk diagnostik (inkl diagnostik med radiologiska modaliteter omfattande samtliga organ samt radiologisk primärjourskompetens) som en blivande BFMare med inriktning Klinisk fysiologi måste ha som del i sin 5-åriga specialistutbildning? Kommentarer: Ej helt lätt fråga att besvara utifrån radiologins synvinkel. För klinfys del är detta ett effektivt sätt att abrupt dekapitera hela rekryteringen. För lite radiologi Har ingen klar uppfattning I längsta laget, men se tidigare kommentarer rent generellt avseende rekrytering. Ingen kommentar Lokalt kan det lösa det på ett förnuftigt sätt se föregående kommentar. kan inte bedöma säkert Jag tror att klinfys antingen kommer att få fler intresserade, eller färre, pga detta. Vet inte vilket som händer. Det känns lite långt - hinner man med resten av klinfysutb på den återstående tiden? Om man gör det så är det helt OK för mej. Framtidens kliniska fysiloger för en bredare och ytligare utbildning samtidigt som sjukvården blir mer och mer högspecialicerad, rimmar riktigt dåligt med de krav som kommer att ställas på de diagnostisk specialiteterna. Det är här viktigt att komma ihåg att vi skapar en ny utbildning vi kommer alla att bli BFMare och inte radiologer/kliniska fysiologer. Jag är tveksam till om detta fungerar i längden för den enskilde, kommer man verkligen att fortsätta att underhålla denna primärjourskompetens? På hur många sjukhus finns BFMenheter där klinisk fysiolog i praktiken kommer att gå primärjour på rtg efter fullgjord utbildning? En annan sak är förstås att det finns många beröringspunkter och gränsområden mellan klinisk fysiologi och röntgen där det är nyttigt för bägge parter med gemensamma utbildningsdelar, tex viss MR och ultraljudsdiagnostik men även viss CT (tex perfusion). 17

18 Jag tycker att det verkar vara väl lång tid, om man vill arbeta som kiniskt fysioplog på änsdelssjukhus i alla fall. Se i övrigt tidigare svar. Det här är en svårare fråga där jag skulle vilja svara mittemellan de två svarsalternativen. En ökad kunskap om radiologi jämfört med "gamla" ST i fysiologi och nuklearmedicin behövs definitivt. Frågan om man måste joura på röntgen kan däremot diskuteras. Vi skall utbilda BFM:are med klinisk fysiologiska us utan bilder, typ EKG, arbetsprov och spirometri skall läggas utanför BFM Det är korsbefruktning och som borde ge bättre möjligheter till rekrytering av fysiologer precis som om man har mammo på rtg avd så blir det lättare rekrytera mammoläkare! Tydligt att frågeställaren är blivande radiolog och med begränsat insikt i det område som drabbats mest av den nya utbildningsplanen OBS! Det är en gemensam utbildning - man ska inte komma ut som klinisk fysiolog e l l e r radiolog! Om 5 år: vaför ska inte en "klinisk fysiolog" kunna gå jour på samma sätt som en mammografi-läkare? 2,5 år är väl långt. Däremot är det självklart att en stor del, minst ett år skall läggas på Rtg, fokus på DT o MR. Kanske av mindre värde för ngn som enbart skall arbeta med klinfys men med tanke helheten (se fg fråga) o behovet av att klara framtida jourlinjer etc helt ok Utbildningen innebär Bild-och funktionsmedicin som är en kombination av båda. Klin fys är en grenspecialitet till radiologi liksom ex neuroradiologi Här har vi inga som arbetar med enbart klinisk fysiologi men jag tycker synd om de som tänker sig den banan då en hel del av utbildningen riktar sig till radiologi. Men som nu man valt att göra allt till en specialitet blir det svårt att undvka. Som jag ser det kan man minimera utbildningen så att man kan göra jourtjänst (vilket på vårt sjukhus går att göra inom ca 3 mån) Den jourtjänst som sedan finns räcker för att få radiologisk bas och resten av radiologisk utbildning kan användas på bästa sätt (ultraljud kärl etc, ulj hjärta, mrt hjärta osv). 18

19 Appendix 3 Enkät till klinikchefer inom Klinisk Fysiologi Hur många anställda kliniska fysiologer (kliniska heltidstjänster) har Ni på Er klinik? a. antal specialister b. antal icke specialister (ST läkare och vikarierande underläkare) Kommentar: Hur många läkare delar på dessa heltidstjänster? Kommentar: Hur många ST läkare, med avsikt att bli kliniska fysiologer, arbetar för närvarande hos Er enligt a. den gamla ST utbildningen (Klinisk Fysiologi egen bas) b. den nya ST utbildningen (Klinisk Fysiologi som gren till Bildoch Funktionsmedicin) Kommentar: Upplever Du den nuvarande rekryteringen av blivande kliniska fysiologer som fullgod? Kommentar: Om Nej på fråga 4, vad tror Du är den viktigaste anledningen till detta? Kommentar: 19

20 Hur bedömer Du att den nya specialistindelningen, med Klinisk Fysiologi som grenspecielitet till Bild och Funktionsmedicin (BFM), påverkat rekryteringen av blivande kliniska fysiologer? Lättare Oförändrat Svårare Kommentar: Uppfattar Du det som att någon läkare hos Er avstått från att specialistutbilda sig till klinisk fysiolog med anledning av den nya specialistutbildningen med Klinisk Fysiologi som gren till BFM? Kommentar: Om ja på fråga 7, ungefär hur många läkare rör det sig om? Kommentar: Hur bedömer Du att rekryteringen av blivande kliniska fysiologer idag motsvarar Er verksamhets behov av nya medarbetare inom de närmsta 5 åren? Bra Tillräcklig Dålig Vet ej Kommentar: Hur bedömer Du möjligheterna att få till stånd en adekvat specialistutbildning i Klinisk Fysiologi med Klinisk Fysiologi som gren till BFM? Goda Tillräckliga Dåliga Vet ej Kommentar: Är det någon fråga vi glömt ställa? Kommentar: 20

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2014

SYLF:s AT-ranking 2014 SYLF:s AT-ranking 2014 September 2014 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB

MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB MSB Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten Maj 21, Markör Marknad och Kommunikation AB Attityder till en jämställd räddningstjänst 21 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396,

Läs mer

Vägar för att öka antalet läkare i första linjens sjukvård

Vägar för att öka antalet läkare i första linjens sjukvård Vägar för att öka antalet läkare i första linjens sjukvård Ett projektarbete av Ola Bergstrand INNEHÅLL Sida Sammanfattning 3 Huvudförslag 4 Introduktion 5 Ramarna för projektarbetet 5 Vad efterfrågas

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer