HITTA GENVÄGARNA GENOM PERSONLIGHETSTESTERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HITTA GENVÄGARNA GENOM PERSONLIGHETSTESTERNA"

Transkript

1 HITTA GENVÄGARNA GENM PERSNLIGHETSTESTERNA II Personlighetstester har blivit ett allt vanligare och mer avgörande inslag vid rekryteringar. Över 200 olika tester florerar på den svenska marknaden i dag. Diego guidar dig i testdjungeln och avslöjar hur formulären är utformade. \ m du seratten kollega tar med' sig 20 cd-skivor hem - hw'sanno!:!.kt är detattdu rapporterardet tiitchr/en? Handen på hjärtat: skulle du svara ärligt påfrågan ovan, ellerdetdu tror attdin potentiellaar. 'sgivarevill höra? -.lestmakarna framhåller gärna att det inte finns några "rätt" eller Hel" svar på frågorna i personlighetstester. Samtliga i rekryteringsbranschen som Diego har talat med hävdar att det är oerhört svårt att manipulera sig fram till ett jobb. Men Diegos gransirning visar ändå att det går att fuska i testerna, och vissa hävdar att de upptäc1{t hur man Imn lura till sig drömjobbet. Nio av tio personlighetstester, eller formulär som de kallas i branschen, är så kallade självrapporteringstester där den svarande fyller i hur han eller hon upplever sigsjälv i olil{a sammanhang. Formulären fylls i på papperellervia internet. Föredrar du en spontan aktiviteteller en planerad? I ett personlighetstestingår ofta frågor som sim besvaras på mellan en halvtimme och en timme. För att komma åt medvetna skönmålningar kommersammafråga igen iflera formersom tvingarkandidaten attvälja mellan olika påståenden. Men att medvetet svara på det sätt man tror att arbetsgivaren vill är ingen garanti för-att få detutannonserade jobbet,f'örsäkl'artestföretagen. Det är inte svaret på en enskild fråga som tolkas, och en fråga som verkar mäta en viss egenskap kanske egentligen används för att mäta avsaknaden aven annan. På frågan "Är du en flexibel person?" är det lätt att tro att det smartaste svaret är "Ja, mycket". Men testaren kan i själva verket vara ute efter att veta hur punktlig och ordningsam du är. "DET ÅR ERHÖRT svårt att fuska. m det är ett seriöst ochvetenskapligt test finns det en psykologisk teori bakom, och det är högst osannolikt att den som testas vet hm' testet är konstruerat utifrån teorin", säger Sofia Sjöberg, utvecklingschefpå Assessio som nyligen lanserat ett personlighetsbaserat integritetstest, Mint. Testet, somassessio ansersigvara ensamtom på mar1maden, är ettverktygför arbetsgivaren att öka chansen att rekrytera pålitlig personal. Den svarande märl,er ingen skillnad mellan detta och ett vanligt personlighetstest, men»

2 44 Surgubbar och satkärringar får betydligt bättre resultat på IQ-test än glada och belåtna farbröder och tanter. Det visar en stor studie från Morgan State University i Baltimore. Resultatet förbryllar forskarna. Källa: Aftonbladet TEXT MARIA TTSN illustrationer HJÄRTA & SlVIÄRTA/W o 0 19 D 9 D 9 D 9 D D o

3 46 När folk ska bilda sig en första uppfattning om dig tittar 58 procent på hur du ser ut och 38 procent lägger vikt vid din röst och ditt tonläge. Endast 7 procent hör vad du faktiskt säger. Källa: Albert r-1ehrabian. amerikansk professor i socialpsykologi ~ -:-.I-:--:-/ '-:-~~ 881 ~++++~ X X x~~;8~ X~: : ~ o~~~~~x X xxx'/oxoooo~ oo~o~~~ooooo~xx/o~oooo~ ~I=-~~~ooo~xx//o~oo~~~ ooo~~~oooooxx+++++xx~~ ~oo~~~~xxxxxx_.~i[j]xx~ ~x~~~~~~xxxxxxxxxxxx~ ~ ~ X X 00 1:t0 x~~~~~~xx~[j][j][j][j][j][j][j]80x x~~~x~ooo~[j][j][j] [j]~o88 x~~~~~ooooooooooo08 X~888~~ooooo oo08 X~8088~~oooo ooo X~88808~ooo/////oo ~~00888~X~o~//~ooo ~~~~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~ / ~II~~~~~ ~ CI _ ~~~~ CI(J ~ :.~ 000 ~~~~ [Q l:t l:t [Q [Q ~ -:. -:. -:. ~ CI [Q [Q [j] I:t(J [Q [j] CI [j] [j] [j] 00 [j] [I] [j] 00 [j] ~ CI [j] 00!l1il13 [j] mmom [j].:. (J CI 1il[iJ13 [j] -:. [j] l:t D I]] [! [i] Ii] rn [j] [j]

4 47 Rundlagda personer med korta armar och ben är mer livsglada och utåtriktade än atletiskt byggda, som ofta lutar åt det sävliga hållet. Smala, gängliga individer tenderar att vara inåtvända, känslokalla och slutna. Allt enligt den tyske psykiatern Ernst Kretschmers ( ) konstitutionslära. Källa: Nationulencyklcpedin»avsett om du ska jobba som städare e/ler som koncernchef för Ericsson kommer du att vara mer framgångsrik på jobbet om du är inte//igent.«~ Mint mäter en individs benägenhet för kontraprodulrtivt beteende i arbetslivet. Man tittar på fah1:orer sommobbning, hurarbetstidenanvänds och om en person tar extra långa lunchpauser, går tidigt eller kommer för sent till möten. Alla somsökel'entjänstfår göratestetviainternetoch resultatet blir ett sätt att galh-a mellan personer som i övrigt harlikvärdig balq~rund. " Även vid frågl' som inte ställs i Sverige, som 'Hur mycket har du stulit från din arbetsgivare det senaste året', tenderar det häl' testet att få tillförlitliga sval'. m en person har stulit för 200 kronor relaterar han eller hon, för att rättfärdiga stölden inför sig själv, ofta till att någon annan kanske har stulit för 600 kronor. Testet lockarfram den härsortens inre moral, den svarande tvingas relativisera sitt eget beteende", säger Sofia Sjöberg. PERSNLIGHETSTESTER HAR alltid varit ett kontroversiellt inslagvid rekryteringar.de dök upp i Sverige på 1950-talet och var då direkt tagna från sjukvården där de användes för att fastställa psykiska sjukdomar. På och 1970-talen blev personlighets- KRTFAKTA M PERSNLIGHETSTESTER... på 1990:talet publicerades teorin om ~e big five", som grovt säger att personligheten kan mätas genom fem dimensioner: utåtvändhet, emotionell stabilitet. vänlighet, intellektuell öppenhet och noggrannhet. Att mäta dessa dimensioner är fortfarande basen för de flesta av dagens tester. -=- Merparten av de tester som används i Sverige i dag är utvecklade i USA och översatta till svenska. (. I Sverige används cirka 200 olika personlighetstester. Några av de vanligaste är Myers Briggs Type Indicator, Hogans personlighetsinventorium, Thomassystemet och P. (., exempelvis P ska kandidaten under en timme ta ställning till 146 frågekombinationer som mäter 32 egenskaper. Det handlar om hur socialt trygg personen är i olika sammanhang, vad som driver personen och hur han eller hon angriper problem -=- Kostnaderna för företag som vill använda sig av testerna varierar mellan några hundralappar per test till arliga licensavgifter på kronor. tester så gott som tabu. Allt som bidrog till att testa och mäta människor ansågs förkastligt. Psykologerna övergav testerna. Men intresset fanns kvar, och fältet med arbetspsykologiska tester lämnades öppet för näringslivet. Det senaste decenniet har användningen av personlighetstester ökat kraftigt, både vid nyrelnyteringar och som hjälpmedel vid befordran och omorganisationer. "Arbetsgivarna har insett vad det kostar att göra felaktiga rekryteringar och lägger hellre merpengarpåatt hitta rätt folk från början. Men vi befinner oss i en högkonjunktur och en tillväxtbransch, och det lockar till sigiycksölmre", säger Mattlas Lundberg, verksamhetsansvarig på Stiftelsen för tillämpad psylwlogi, STF, som granskar psykologiska tester i Sverige. Exakt hur stor marknaden för personlighetstester är finns det inga officiella siffror över. Ett sätt attfå en uppfattningom bronschens storlek och utveckling är att titta på omsättningen för två av de störstaföretagen: svenskaassessio och SHL Group, ett avvärldens största testföretag. För närmare 20 år sedan hade de tillsammans en omsättning på ettpar miljoner ltronor i Sverige. I år landar det på över 2.00 MIn'. 1,3,5 -vilken siffra kommel'sedan? Rena begåvningstester har det starkaste sambandet mellan testresultat och prestation på jobbet. "avsett om du ska jobba som städare eller som koncernchef för Ericsson kommer du att vara mer framgångsrik på jobbet om du är intelligent. Det kan handla om att lwmma på hur man städarenyta påsnabbaste sättoch därmed blir mer effelrtiv", säger Håkan Fritz, vd på Assessio. Bemanningsfåretaget Manpower jobbar ofta med en kombination av personlighetsformulär, fårdighetstestersom mäterverbalellernumerisk förmåga, motivationstester och kunsl{apstester. "Det finns en ökad efterfrågan på att använda en kombination av tester. Personlighetstester används alltid, men de kan bara utnyttjas som ett delmoment i rekryteringsprocessen", säger Peter Tolstoy, affärsutvecklingschef för rekrytering på Manpower. KRITIKEN MT personlighetstesterna är skarp och kommer från flera håll. Den vanligast återkommande invändningen är att testerna inte mäter det de ska och att rekryterarna drar för långtgående slutsatser av testresultaten. ~ Lennart Sjöberg är professor emeritus i ekonomisl( psykologividhandelshögskolani Stockholm och en av få svenskar som forslmi' Itring personlighetstester. "Problemet är att testerna nästan alltid självropporterande. Folk gersystematiskten på-=bättrad bild av sigsjälva, särskiltom detökardel-as möjligheteratt få ett jobb ellel' komma in på en utbildning", säger han. En annan slutsats i Lennart Sjöbergs forskning är att mänoftare än kvinnorskönmålarsig själva i testerna. "m man inte haren metod får att kompensero fårskönmålande missgynnas kvinnorkraftigt vid chefsreltryteringar", konstatel-ar han. Du harprecis böljatpåj'öretagetx som är i kris. m en timme ska du träjfa ledningen ochpresentera din handlingsplan. Vad prioriterar du- kunderna, personalen eller leverantörerna?motivera varför. Det blir allt vanligare att låta jobbsökande lö _ olika uppgifter som komplement till personlighets- och begåvningstester. Simulerings- och problemlösningsövningarmed rollspel används alltoftare när reltryteringsprocessen närmarsig sitt slut - framför allt vid tillsättning av che. befattningar. Vid en simulering får kandidate~ ofta läsa in sig på ett filrtivt företag och en> CHECKLISTA FÖR PERSNLIGHETSTESTER... Fråga testledaren om testet bygger på en vetenskapligt publicerad teori och i så fall vilken. -=- 95 procent av alla tester bygger på en jäm förelse av ditt resultat med en större referens grupp. Fråga testledaren om jämförelsegrup pen är svensk och hur stor den är. Jämförelse gruppen bör överstiga 300 personer och vara anpassad utifrån ålder, kön och yrke. -=- m du känner dig kränkt eller missnöjd efter ett personlighetstest, kontakta Stiftelsen för tilläm pad psykologi på webbplatsen: stpsverige.se

5 48 Upp till 4 procent av alla chefer kan enligt vissa studier vara psykopater - en följd av dagens företagsklimat som kräver chefer som utstrålar handlingskraft. Kännetecken för en psykopat är bland annat munvighet, stort spänningsbehov, bristande ansvarskänsla, mytomani, narcissism och avsaknad av skuldkänslor. Källa: Compurer Sweden!Aftonbladet > situation, och sedan motivera sina besl}lt inför rekryterarna. Testerna ger en bild av huren person fungerar i en verklig situation i arbetslivet. Ett av de främsta argumenten för psykologiska tester är att de behandlar alla lika oavsett kön, hudfärg och religion.»m man inte har en metod för att kompensera -. ör skönmålande missgynnas kvinnor kraftigt vid chefsrekryteringar«baksidan äratt det i dagflorerar flera hundra tester på marlmaden och att alla inte har lika god vetenskaplig grund. ch i takt med att antalet tester och testföretag ökar, så ökar även fusket. Allt fler företag mejlar ut färdighetstesteroch prover till sina kandidater. Därmedväxer risken för kopieringoch vidareförsäljningav testerna. SHL Group har personer som arbetar heltid med att surfa runt på nätet och leta efter plagiat, berättar Nordenchefen Per Carlsson. "Det ska vara svårt att förbereda sig för våra tester, därf6råterkommerinte samma uppsättning frågor från gång till gång. Dessutom kdtrollerar och kompletterar vi resultatet med intervjuer och olika simuleringsö.vnin~ar." Även Assessio har anställda som bevakarvil _..\ tester som läggs ut på internet:,yd Håkan Fritz sermed oro på det ökande fuske), som han tror beror på att branschen är ung och att det ännu inte finns någon tvingande reglering av testföretagen. "Detäroroväckande att fusket ökarså snabbt '-och är så spritt. Vi får allt oftare rehyteringsuppdrag där personer h'ar fått lämna sina jobb på grund av att företagen upptäckt felal{tigheter efter rekryteringen", säger han. STIFTELSEN FÖR TILLÄMPAD psykologi, STF, äri dag ensam om att göra oberoende gransirningar av arbetsrelaterade psykologiska tester. STP har hittills gjort 15 gransirningsrapporter. Ett av de vanligaste personlighetstesterna i världen, som ofta felaktigt används i urvalssammanhang, är Myers-Briggs Type Inclicator. Testet hal'granskats av STF ochfått omdömetatt "det kan jämställas med en kollegial sällskapslek". ~~.ii~[!ji~ ~.~XXXX~~~ [i]~.ii~~~ ~oxxxxxxx r=j r::i ii l'w1 r:;;;;j l'w1...j X XX...,/ '...(X LaI~ I=J~I..U./...',/./ "x",/... ~~.ii~ xxxxxxx ~~ XXXXXXX ~~ XXXX [i]~88x xxxxxxx [i] 88888X XXXXX X XXXX 88888~~~X XXX 8G888~~~~X X* 88888~~~~~X X 88G88~~~~~+++++XX 88GID8~8IDGGGG GIDGG+++XXXG GG G GG+++XIDGGG XXX:: GGGIDG+XGX~~X~+++++XXX GGG0G+X~""G**XX. G8ID0GX~"~G**X~ G0GG8000GGXXXXXXXXXX 88G8GGGGGGXXGG88 G8G XXXX 8GGG XXXX 88ID XXXX.G88G0008IDXXX X8.88G80GGGXXXXXXXXX 8GGG8XXXXXXX IDID008GXXXXXXXXXXG 0008G ~~~.~~~ ID BIDGGG ID ID8GG XXXX~GGGG XXX~~8GGG DDDDDGG8G 01:-00 D D D D D GIBG81 X I:'CI D D D D D GGGXI _ :.:XXX xxxxxxxxxi I X :-: ~:-: X :-: x:-: :-::-::-::-: ~ I

6 49 Bara 2,2 procent av befolkningen har en intelligenskvot på mer än 130, enligt en av de vanligaste l-skalorna. Wechslers värderingstabell. Lika många har en 10 på under 69. För att få bli medlem i organisationen Mensa krävs en 10 på över 131. Källa: Wikpedl,] Egenföretagaren Alexandra, 40 år, har gjort ett tjugotal personlighetstester under sin karriär och tror sig veta hur man får det önskade jobbet. "JAG HAR KNACKT KDEN" A lexandra har mer erfarenhet än de flesta av att göra personlighetstester. Undertio århade hon flera olika chefspositioner på ett större börsnoteratföretagochgjorde då regelbundet personlighetstester som ett sätt attvidareutvec!{ las i organisationen och i sina kundkontakter. Underdetsenastehalvåretharhh träffat uppskattningsvis ett tjugotal rekryteringskonsulter och gjortfem olika personlighetstester. HN KNSTATERAR att testerna ärfårvånausvärt lika varandra och att det är lätt att räkna ut vilka svar som ökar möjligheten att få det utannonserade jobbet. "Det är ganska enkelt att se att den här tjänsten kräver de här egenskaperna och då ska jag svara så här på testet", säger hon. För drygt ett år sedan sa Alexandra upp sig från sin anställning på det börsnoterade företaget efter att ha blivit headhuntad av ett aimat bolag i samma bransch. Men det blev en kortvarig sejour på det nya företaget. "Jag gjorde misstaget att inte kolla upp företaget tillräckligt mycket. Rekryteringsföretagen harhöga krav på kandidaterna, mengårinte lika grundligt igenom arbetsgivaren eller frågar sig om nykomlingen kommer att passa in i företagskulturen", säger Alexandra. Efter sjuinånader slutade hon och började söka andra jobb. Efter en tid började hon driva eget företag iväntanpå attdeträtta jobbetslm le dyka upp, och insågattanställningsintervjuerna varett bra sätt att sälja in sig själv. ALEXANDRA TYCKER att de som rekryterar är dåliga på att se igenom hennes "spel". "Jag går ofta-på anställningsintervjuer trotsatt jagärrätt ointresserad av tjänsterna. De borde fråga sig varför jag söker en tjänst som jag egentligen äröverkvalificerad för och märkaatt jag inte skulle passa in", säger hon. EnannanerfarenhetsomAlexandra hargjort äratt hennes arbetskapacitetofta ifrågasätts på grund av att hon är kvinna och har tre barn. "Framförallt kvinnliga rekryterare utan barn brukar betona att'den härtjänsten krävermycket jobb'. De tycks inte förstå att det finns något som heter ett jämställtförhållande.". MARIA TTSN,.:, '-;<'S(.I. 'i.'ist [Pl'vtest på nästa sida] > -. I... J ;;;.. ~ :ic"',... ee.. L:)I

7 50 m du vill göra hela testet finns en version på (lösenord: dagensindustri). Testet är utformat av Cut-e, som jobbar med personlighetstester på internet. TEST-TESTA DIG SJALV Du ställs införtre olika påståenden. Du har totalt 6 poäng att fördela. '- Ju mer ett påstående motsvarar ditt beteende, desto fler poäng delar du ut till det påståendet. DDDDD 2. JAG ÄR EFFEKTIV I FÖRHANDLINGAR. DDDDDD 3. JAG KÄNNER MIG AVSLAPPNAD NÄR JAG TALAR MED FRÄMMANDE PERSNER. DDDDD '- 1. JAG TRIVS MED ATT TA ANSVAR. MATTlAS ELG, PSYKLG CH VD FÖR TESTFÖRETAGET CUT-E: "I den här frågan vill vi mäta initiativ, ansvar och påverkan. Den som vågar ta stark ställning och ge många poäng för ett påstående ses som en bättre ledare. Det gäller dock bara alternativ l och 2. Att känna sig avslappnad när man pratar med främmande personer är visserligen bra när man är chef, men det är inte detvi vill mäta här." 1. JAG TYCKER M ATT SÄLJA. DD 2. JAG UTVECKLAR GÄRNA lnnvatlva LÖSNINGAR. DDDDDD 3. JAG ARBETAR GÄRNA MEDjYDLlGA PRIRITERINGAR. DDDD MATTlAS ELG: "1 den här frågan mätervi försäljningsegenskaper. 1en säljroll krävs det att våga göra tydliga prioriteringar, medan det inte ärviktigt att utveckla innovativa lösningar. Så en riktigt duktig säljare ger många poäng till alternativnummer 3." 1. JAG TAR HÄNSYN TILL DE LÄNGSIKTIGA KNSEKVENSERNA AV PLANER CH AKTIVITETER JAG GÖR ALLT FÖR ATT NÄ RESULTAT. DD 3. JAG SÄTTER upp KLARA MÄL. DD MATTlAS ELG: "Här handlar det om hur uppgiftsinriktad en person. En uppgiftsorienterad personviktar starkt, detvill säga sätter många poäng på ett av alternativen. En socialt inriktad person sätter mer sannolikt två bollar på varje alternativ."

UPP: Understanding Personal Potential

UPP: Understanding Personal Potential UPP: Understanding Personal Potential Förenklad rapport för demonstrationstestning Testutlåtande för TestID: xxxx Testningen genomfördes 2013-xxxx Ansvarig för testningen: Professor Lennart Sjöberg Denna

Läs mer

Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal

Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal Namn: Kön: Ålder: Adress: Postadress: Telefon dagtid: Telefon kvällstid: Mobil: E-post: Högsta utbildning: Övrig utbildning: Nuvarande arbete/befattning: Nuvarande

Läs mer

Skönmålning på UPP hos chefskandidater

Skönmålning på UPP hos chefskandidater Skönmålning på UPP hos chefskandidater Lennart Sjöberg Forskningsrapport 2010: 11 2010-11-24 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund) enligt de europeiska

Läs mer

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar?

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Oavsett hur våra fördomar ser ut så har vi preferenser om vad vi tycker om och vad vi inte riktigt gillar. De flesta skulle nog hålla med om att alla

Läs mer

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Personbedomning.se Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering En rapport från Personbedomning.se

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning. Lennart Sjöberg Rapport 2010:2

UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning. Lennart Sjöberg Rapport 2010:2 UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning Lennart Sjöberg Rapport 2010:2 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av

Läs mer

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

SOCIALPSYKOLOGI Sjukgymnastutbildningen KI, T2. Aila Collins Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institute Stockholm, Sweden

SOCIALPSYKOLOGI Sjukgymnastutbildningen KI, T2. Aila Collins Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institute Stockholm, Sweden SOCIALPSYKOLOGI Sjukgymnastutbildningen KI, T2 Aila Collins Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institute Stockholm, Sweden Begrepp och teorier som kommer att tas upp: Hur vi ser på oss själva

Läs mer

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling Är du redo för nästa steg i din utveckling? Funderar du ibland på vad du vill göra med resten av ditt arbetsliv? Du kanske undrar om du ens är i

Läs mer

Gruppens psykologi. Attributionsteori

Gruppens psykologi. Attributionsteori SOCIALPSYKOLOGI Sjukgymnastutbildningen KI, T2 Aila Collins Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institute Stockholm, Sweden Begrepp och teorier som kommer att tas upp: Hur vi ser på oss själva

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Vad är kvalitet vid test och testanvändning? Sara Henrysson Eidvall, leg psykolog/specialistbevis i arbetslivets psykologi 2011-05-03

Vad är kvalitet vid test och testanvändning? Sara Henrysson Eidvall, leg psykolog/specialistbevis i arbetslivets psykologi 2011-05-03 Vad är kvalitet vid test och testanvändning? Sara Henrysson Eidvall, leg psykolog/specialistbevis i arbetslivets psykologi 2011-05-03 1 STP stiftelsen för tillämpad psykologi Ursprungligen Instiftat av

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Årets CFO-partner 2012

Årets CFO-partner 2012 S T R A T E G I. M A N A G E M E N T. L E D A R S K A P CFO WORLD CFO RAPPORTEN 2012 APRIL 2012 Särtryck ur CFO Rapporten 2012 { vinnare } Årets CFO-partner 2012 25 när CFO:n själv får välja så anlitar

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Träffa rätt första gången

Träffa rätt första gången Träffa rätt första gången Rekrytering och bemanning på ett nytt sätt XXXXXXXXXX 1 Människor som mår bra Ett företag utvecklas genom att människorna i företaget utvecklas, lär sig mer, interagerar, prövar

Läs mer

Tester, jämställdhet och mångfald

Tester, jämställdhet och mångfald Tester, jämställdhet och mångfald Testdagen 2011 Sveriges HR-förening och STP Professor Lennart Sjöberg Handelshögskolan i Stockholm och Psykologisk Metod AB Kan psykologiska tester bidra till rättvis

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Man kan lära sig att bli lycklig

Man kan lära sig att bli lycklig Man kan lära sig att bli lycklig Lyckan är till stor del genetiskt programmerad. Men med lite övning går det att bli en lyckligare människa, visar ny forskning. - De flesta tänker att sådant som pengar,

Läs mer

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-04-19 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post kansli@saco.se REMISSVAR Rnr 7.06 Till Finansdepartementet Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder

Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder Maj, 2015 Professor Trevor Archer, Bengt Jansson, fil.dr i psykologi och Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden Psykologiska Institutionen,

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Psytest AB s. Metodkatalog. Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se

Psytest AB s. Metodkatalog. Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se Psytest AB s Metodkatalog Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se Innehållsförteckning Sida 2 Psytest AB 3 LSI-Ledarstilsinventorium II 4 LSI360 5 BP-Basprofil 6 Expertsystem 7 Begåvningstest

Läs mer

Varannan svensk upplever att det finns. negativa fördomar om den egna yrkesgruppen.

Varannan svensk upplever att det finns. negativa fördomar om den egna yrkesgruppen. Manpower Work Life Rapport 2014 Manpower Work Life Rapport 2014 Mycket av vår identitet är knuten till våra jobb, men vad säger egentligen yrkesvalet om en människa? Har vi verkligen fördomar om olika

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

SÄKRA LEDARE OCH PERSONER TILL NYCKELBEFATTNINGARNA I FÖRETAGET!

SÄKRA LEDARE OCH PERSONER TILL NYCKELBEFATTNINGARNA I FÖRETAGET! TALENT DUE DILIGENCE SÄKRA LEDARE OCH PERSONER TILL NYCKELBEFATTNINGARNA I FÖRETAGET! Har du några frågor är du välkommen att kontakta Gunilla Julin Director Talent Management Telefon:+46 (8) 50 600 732

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

De fattar besluten. Vill du veta hur de tänker?

De fattar besluten. Vill du veta hur de tänker? YRA De fattar besluten. Vill du veta hur de tänker? För att du ska kunna möta marknadens behov är det nödvändigt att du vet hur de som fattar besluten inom vården resonerar, och hur behoven ser ut. Men

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se Psytest AB s METODKATALOG Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se Innehållsförteckning Sida 2 Psytest AB 3 LSI-Ledarstilsinventorium 4 LSI-Omvärldsanalys 5 BP-Basprofil 6 Begåvningstest

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Föräldrastödjare. MOSAIK en blandning av människor och erfarenheter

Föräldrastödjare. MOSAIK en blandning av människor och erfarenheter Föräldrastödjare MOSAIK en blandning av människor och erfarenheter Tanke 1 Behov av personer som kan stötta föräldrar med intellektuella funktionshinder Föräldrar som behöver stöd under lång tid Tanke

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

HR-perspektivets kärna/grundfråga:

HR-perspektivets kärna/grundfråga: HUMAN RELATIONS s kärna/grundfråga: Vi vill kunna matcha företagets behov med mänskliga behov! Frågan vi ställer oss är alltså: -Vilka behov har människor och vilka behov har organisationer? Hur ska vi

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 Idrotten landets ledande ledarskola Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 1 STOCKHOLM JULI 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån ILLUSTRATION: Katti

Läs mer

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter.

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter. Rekrytering Vi är specialiserade på att rekrytera naturvetare och civilingenjörer. Vårt nätverk täcker cirka 15000 forskare och över 1000 teknik- och Life Science-företag i Sverige. Våra kunder finns representerade

Läs mer

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund! 137 000 medlemmar! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer! Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden! Förhandling och förhandlingsstöd! Rådgivning

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Rekryteringsprocess. Rekryteringssteg. 1. CV-screening 2. IQ Test 3. Intervju med Säljcoach, Extern konsult samt VD 4. Referenser.

Rekryteringsprocess. Rekryteringssteg. 1. CV-screening 2. IQ Test 3. Intervju med Säljcoach, Extern konsult samt VD 4. Referenser. Rekryteringsprocess Rekryteringssteg 1. CV-screening 2. IQ Test 3. Intervju med Säljcoach, Extern konsult samt VD 4. Referenser Tänk på att: - Alltid uppträda professionellt och artigt - Alltid klargöra

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Diskussionsunderlag till Försäkringskassans webbutbildning i mänskliga rättigheter

Diskussionsunderlag till Försäkringskassans webbutbildning i mänskliga rättigheter Diskussionsunderlag till Försäkringskassans webbutbildning i mänskliga rättigheter Barn Funktionsnedsättning Integration Jämställdhet Nationella minoriteter Sexuell läggning Ålder Underlag för diskussioner

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar Cheferna och arbetsmiljön Cheferna om ledarskap Cheferna om karriären Om undersökningen Chefsservice för ingenjörer 3 4 5 9 16 19 20 Sveriges

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det?

Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det? Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det? FRÅGA Hur många av er här går på hälsokontroll varje år? Hur många går till tandläkaren varje år? Hur många av er kontrollerar er mentala hälsa varje år?

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

RAPPORT 1 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 1. Anders Sjöberg Jakob Andrén

RAPPORT 1 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 1. Anders Sjöberg Jakob Andrén RAPPORT 1 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 1 Anders Sjöberg Jakob Andrén Copyright 2011 Assessio International AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 PRE-ASSESSMENT 5 ASSESSMENT DELIVERY 6 ASSESSMENT

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Använd systematiska metoder för att undvika felrekrytering

Använd systematiska metoder för att undvika felrekrytering Använd systematiska metoder för att undvika felrekrytering Att använda systematiska metoder för att rekrytera en chef eller en medarbetare sparar inte bara tid och pengar, man slipper också känslan av

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Rekrytering Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Per Almquist, Kenan Brkic, Amanda Hjelte, Sandra Klang, Melwin Lindell Inledning För vägledning

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB11 ÖVNING 7 (2015-04-29) OCH INFÖR ÖVNING 8 (2015-05-04)

BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB11 ÖVNING 7 (2015-04-29) OCH INFÖR ÖVNING 8 (2015-05-04) LUNDS UNIVERSITET, MATEMATIKCENTRUM, MATEMATISK STATISTIK BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB ÖVNING 7 (25-4-29) OCH INFÖR ÖVNING 8 (25-5-4) Aktuella avsnitt i boken: 6.6 6.8. Lektionens mål: Du ska kunna sätta

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda

TRRs metodik för uppsagda VAD GÖR TRR? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering som följd. Andra gånger

Läs mer

Att undvika psykopater vid rekrytering

Att undvika psykopater vid rekrytering Att undvika psykopater vid rekrytering 2007 Lars-Olof Tunbrå Innehåll Kontakter i nätverket 4 Spontanansökningar 6 Annonsering 8 Internet 11 Namedropping 12 Inhyrning 13 Executive search 15 Referenser

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Exempelfall: www.ams.se Internet Kundtjänst Lokala Arbetsförmedlingen» Styra kundflöden mot webbplats och kundtjänst» Frigöra personalresurser

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor Manual för Platsnytt rekrytering Urvalsfrågor Version 006-06-0 INNEHÅLL INNEHÅLL Logga in och navigera Hjälp 4 URVALSFRÅGOR Beskrivning urvalsfrågor 5 Urvalsfrågor 6 Avancerade urvalsfrågor 7-8 Poängvärde

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Välkommen till Trygghetsstiftelsen!

Välkommen till Trygghetsstiftelsen! Välkommen till! Du som varit anställd hos en statlig myndighet och uppfyller kvalifikationerna har möjlighet att få stöd från. Stiftelsen är en kollektivavtalad förmån för statligt anställda. Vår uppgift

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING

STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING En undersökning om ledande befattningshavares uppfattningar om sambanden mellan HR-arbete och varumärkesutveckling Av Framgångsrika Friska Företag, 3F i samverkan

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Via LIA-perioderna fick jag de verktyg jag behövde för att framgångsrikt komma ut i arbetslivet.

Via LIA-perioderna fick jag de verktyg jag behövde för att framgångsrikt komma ut i arbetslivet. Via LIA-perioderna fick jag de verktyg jag behövde för att framgångsrikt komma ut i arbetslivet. Kajsa Sandén gick utbildningen Marknadsföring och Försäljning på YHiM åren 1998-2000. Efter avslutad utbildning

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Headhunting & Assessment

Headhunting & Assessment Headhunting & Assessment Välkommmen! Ofta händer det att en inofficiell rekrytering blir officiell. Det är därför som både arbetsgivare och arbetstagare ofta är motsträviga till en direktkontakt, detta

Läs mer

Framgångsfaktorer för befattningen

Framgångsfaktorer för befattningen Framgångsfaktorer för befattningen Rekrytering med fokus mer på prestation än person. SMARTAST INTE ALLTID BÄST Det handlar om att matcha Kunskap Egenskaper Förmåga Jörgen Bågeman av STP certifierad Testanvändare

Läs mer

Psykopater på arbetsplatsen Finns de? Fredag 14 mars 2014

Psykopater på arbetsplatsen Finns de? Fredag 14 mars 2014 Psykopater på arbetsplatsen Finns de? Fredag 14 mars 2014 Vem där? Jag är en person som står över andra, och jag är ämnad för något alldeles speciellt 2 Att vara på sin vakt När en skurk kysser dig, räkna

Läs mer