Särtaxemodell för anläggningsavgifter ikatrineholms kommuns verksamhetsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särtaxemodell för anläggningsavgifter ikatrineholms kommuns verksamhetsområde"

Transkript

1 ~.'~~:: ~~; 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Särtaxemodell för anläggningsavgifter ikatrineholms kommuns verksamhetsområde Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna det av Katrineholm Vatten och Avfall AB upprättade förslaget till särtaxemodell och att denna ska gälla från den 1 januari Vidare, att som en konsekvens av detta lägga till följande i taxa för Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa, 9: "BeNäkning av kostnaden för varje enskilt område ska ske efter beslutad säytaxemodell och fastställas beloppsmässigt av huvudmannen. " Särtaxemodell för anläggningsavgifter för Katrineholms kommuns verksamhetsområden bilägges till taxa för Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa. 2. I beredningen av ärenden om verksamhetsområden ska beräknad kostnad och eventuell särtaxa redovisas. Ärendebeskrivning Katrineholm Vatten och Avfall AB har arbetat fram ett förslag till särtaxemodell. Förslaget omfattar beräkningsprinciperna för särtaxa och vem som ska fatta beslut om särtaxa. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har kompletterande uppgifter inhämtats från Sörmland Vatten och Avfall AB. Vidare, kommunjuristen har också lämnat sina synpunkter på de delar av förslaget som avser vem som ska bestämma om särtaxa. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanträdesprotokoll från Katrineholm Vatten och Avfall AB, , 8-9 Sörmland Vatten: Särtaxemodell för anläggningsavgifter för Katrineholms kommuns verksamhetsområden (kallad bilaga 5) Justerandes sign Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhairullar (FP), Gudrun Lindvall (MP), Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson (C) samt Björnar Berg (vd Katrineholm Vatten och Avfall AB). Protokollsutdrag till ~r~~ 7^- Utdragsbestyrkande

2 ~'7 f,~~~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~--; ~. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN ig Blad Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar på ett tillägg till ordförandens beslut med att i beredningen av ärenden om verksamhetsområden ska beräknad kostnad och eventuell särtaxaredovisas. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut med Gudrun Lindvalls (MP) tilläggsyrkande och finner att styrelsen biträder detta. Protokollsutdrag till Akten Utdragsbestyrkande

3 ,~ ~ `~~ 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Stab Vårhandläggare Per Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Ert datum Kommunstyrelsen Vår beteckning KS/2012: Er beteckning 1 (4) Särtaxemodell för anläggningsavgifter ikatrineholms kommuns verksamhetsområde Ärendebeskrivning Katrineholm Vatten och Avfall AB (kallat KVAAB) har arbetat fram ett förslag till särtaxemodell. Förslaget omfattar beräkningsprinciperna för särtaxa och vem som ska fatta beslut om särtaxa. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har kompletterande uppgifter inhämtats från Sörmland Vatten och Avfall AB. Vidare, kommunjuristen har också lämnat sina synpunkter på de delar av förslaget som avser vem som ska bestämma om särtaxans storlek. Sammanfattning av förslaget I samband med att huvudmannen för vatten och avlopp KVAAB bygger ut vattenoch spillvattennätet utanför ett redan existerande verksamhetsområde, görs en förkalkyl över utbyggnadskostnaden. Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster talar om hur man ska göra om utbyggnadskostnadenper fastighet (den s k anläggningsavgiften) avviker i beaktansvärd omfattning. Isådana fall är det aktuellt att ta ut en särtaxa. Särtaxan fasställs områdesvis för att få kostnadstäckning via anläggningsavgifterna. När vatten och spillvatten byggs ut i ett område, fördelas utbyggnadskostnaden på antalet fastigheter i området. Enligt förslaget, ska förkalkyl alternativt lämnat anbud plus interna kostnader användas. I de fall där utbyggnadskostnaden överstiger normaltaxa multiplicerat med faktorn 1,3 ska särtaxeområde bildas där fastighetsägarna betalar en förhöjd anläggningsavgift, d vsärtaxa. Multiplikatorn är individuell för varj e kommun men eftersom särtaxa endast får tas ut om kostnaden avviker i "beaktansvärda omfattning från andra fastigheter i verksamhetsområdet" så ligger det i det begreppet att inte särtaxa får tas ut om kostnaden liggernära "normal kostnad". Därför måste en viss marginal tillåtas innan särtaxa får tas ut. Några kommuner har multiplikatorn 1,5 (som säger att kostnader över 150 %får tas ut som särtaxa) och några har en lägre multiplikatorer. Det finns ingen samlad sta- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post:

4 ~~~~' ~'~~~~ I~~trineholms kommun \ T~äNSrEUT~åTAtv~E 2 ~4~ ` Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab tistik över hur detta ser ut mellan kommunerna. Det viktiga är att visa på tydliga särförhållanden som medför fördyring. Indirekt innebär den föreslagna multiplikator att hela VA-kollektivet gemensamt får bekosta mellanskillnaden där särtaxa inte tas ut d v s mellanskillnaden mellan 1,0 och 1,3, alltså 30 %utöver "normalkostnad". Särtaxekunder ska, enligt förslaget, betala en anläggningsavgift bestående av normal anläggningsavgift enligt kommunens VA-taxa plus den del av utbyggnadskostnaden som överstiger normaltaxa multiplicerad med faktorn 1,3. Vid beräkning av särteman ska dessutom hänsyn tas till ytterligare bebyggelse inom aktuellt område som kan antas ske inom en tioårsperiod. Enligt KVAAB:s förslag, ska det vara huvudmannens, d v s KVAAB:s, styrelse som beslutar om särtaxetilläggets storlek i enlighet med de principer som kommunfullmäktige tidigare beslutat om. I förslaget sätts ingen övre gräns för särtaxans storlek. Om särtaxeavgiften är betungande för den enskilda fastighetsägaren, kan fastighetsägaren under vissa förutsättningar dela upp betalningen på årliga delbetalningar under maximalt tio år. Kommunledningsförvaltningens bedömning För närvarande gäller den ordningen att i de fall där KVAAB anser det vara påkallat att ta ut särtaxa, är det kommunfullmäktige som gör det slutliga ställningstagandet om uttag av särtaxa och hur stor denna ska vara. I praktiken betyder det att vägen fram till ett slutligt ställningstagande om särtaxa kan bli förhållandevis lång. Sörmland Vatten och Avfall AB gör en kostnadsberäkning för ett nytt verksamhetsområde. Om kalkylen indikerar särtaxa, är det styrelseni KVA- AB som behandlar frågan om särtaxa. Beslut om uttag av särtaxa, som styrelsen för KVAAB föreslår, ska sedan underställas kommunfullmäktige. Det i sin tur medför att ärendet ska beredas av kommunledningsförvaltningen och hanteras i kommunstyrelsen innan det slutliga beslutet om särtaxa fattas av fullmäktige. Den föreslagna modellen för särtaxa medför ett smidigare förfarande. Detta i sin tur minskar den ovisshet som kan uppstå för bolaget beträffande finansiering av ett område där uttag av särtaxa är aktuell. Likaså får berörda fastighetsägare besked fortare om avgiftens storlek. Juridiska konsekvenser Sörmland Vatten och Avfall AB har stämt av de juridiska förutsättningarna för den föreslagna modellen för särtaxa med expertis på området.l.det är helt förenligt med vattentjänstlagen, att kommunen bestämmer principerna för hur avgifterna ska tas ut 1 Rita Lord, tidigare jurist vid Svenskt Vatten och numer fristående konsult och en av de främsta på juridiken kring VA-frågor. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post:

5 1\atrineholms kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab och att huvudmannen sedan tillämpar denna princip. Se lag om allmänna vattentjänster, 34: "Avgifternas belopp och hug avgifterna skall benäknas skall framgå av en taxa. Avgifternafår inte bestämmas till höge belopp än vad som är föyenligt med bestämmelserna i 30-33,~~. Kofnmunen får meddela föresknifter om taxan. Kommunen fås överlåta åt huvudmannen att bestämfna avgifternas belopp enligt beyäkningsgrunder ikommunens taxeföreskrifter. " Kommunen behöver därmed inte besluta om kronor och öre utan kan överlåta det till huvudmannen. Avstämning har också gjorts med kommunjuristen och som kommer till samma slutsats. Belysning av tvärfrågor Enligt övergripande plan med budget för , har kommunstyrelsen som åtagande att belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet, folkhälsa samt barnperspektivet. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att den föreslagna särtaxemodellen inte innehåller några direkta aspekter på tvärfrågorna som föranleder särskild uppmärksamhet. Förslag Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige godkänna KVAAB:s förslag till modell för särtaxa och att denna ska gälla från 1 januari Som en konsekvens av detta, föreslås vidare, att följande tillägg görs i taxa för Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa, 9: Befintlig text: "Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och spillvatten i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom venksamhetsom~ådet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster, avgifterna bestäm~nas ined hänsyn till skillnaden (se 2006: 412,,~ 31). Är det inte skäligt för viss fastighet beräkna avgiften enligt ~~ S-8 träffar va-verket istället avtal om avgiftens storlek. " Tillägg: "BeYäknin~ av kostnaden för varje enskilt område ska ske eften beslutad särtaxemodell och fastställas belo~psmässigt av huvudmannen." Tillägget har formulerats av KVAAB och anges i bolagets styrelseprotokoll från , 8, andra punkten. 3 i4) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post:

6 ''~ ~ ~ 1\atrineholms kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 4 (4) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Kommunledningsförvaltningen föreslår också att, utöver tillägget i 9 i VA-taxan, KVAAB:s särtaxemodell för anläggningsavgifter bifogas till VA-taxan för att det tydligt ska f~axngå hur modellen för särtaxa ser ut. ~~ För kommu~.l' ningsförvaltningen Per Joha sson ' ~ ~~`~ ~'~~ ~~-~ Pr okollsutdrag: Kåtrineholm Vatten och Avfall AB Lix: 53 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

7 Pro$okoll vid ~tyrel~e~öte i Katrineholm Vatten och ~4vfa11 AB, a9~76 Tid: , 13:00 Plats: Vingåkervägen 18, Katrineholm Närvarande: Ordförande Johan Hartman Ledamöter Frånvaro Övriga Ulrica Truedsson, Carl Frick, Ingemar Björklund, Britt Ejdwinsson, Christer Ekstrand, Christer Sundqvist, Agneta Emanuelsson, Sten Holmgren, Christie Hagberg Martin Buren VD, Björnar Berg Adm chef, Stefan Carpman Renhållningschef, Anki Nyberg Kundservicechef, Helen Sylvefjord VA-chef Verk, Lotta Edström VA-chef Nät, Conny Karlsson 1 Sammanträdet öppnas av ordföranden. ~ Kallelse och dagordning godkänns. 3 Stefan Carpman utses till sekreterare och Agneta Emanuelsson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. 4 Föregående protokoll från styrelsemötet äggs till handlingarna. 5 VD-rapport VD svarar på frågor gällande den utskickade VD-rapporten. Berörda punkter: externslambrunnar, ~ tungmetaller i maj månads slam från Rosenholm, miljöavdelningen, avfallsutredningen s ledningsdragningar vid företaget SIMS

8 6 Ekonomiinformation jan-aug Resultatet för bolaget uppgår för åtta månader till tkr mot budgeterat tkr. En analys av resultatet visar att VA-delen genererat ett resultat om 356 tkr (där administrativa kostnader fråndragits) och renhållningsdelen ett resultat om 923 tkr. Jämfört rned budget ligger båda resultaten nära budgeten för året. Omsättningen för VA är lägre än budgeterat men eftersom också driftskostnaderna inom VA är lägre påverkat detta inte resultatet i nämnvärd omfattning. 7 ~ud~et för 2013 samt prognoser för Bolagets organisation har för sina ansvarsområden upprättat budget för 2013 och prognoser för 2014 och Detta har resulterat i förslag till resultat- och investeringsrapporter. Stefan Carpman redogör för utskickade handlingar samt presenterar bakgrundsparametrar med stöd av ett antal Power Point-bilder. Styrelsen diskuterar investeringsramen för ombyggnationerna vid Rosenholm. VD berättax att en upphandling nu har gjorts för de fem olika delområdena och att bolaget erhållit anbud på fyra av de fem olika delområdena. Vid upphandlingen har vissa anbud blivit tvungna att förkastas eftersom de inte uppfyller skallkraven i upphandlingsunderlaget. Detta har i något fall gjort att ett dyrare anbud måste antas före det billigare. Tilldelningsbeslut nch avtal har ännu inte Anbuden tillsammans med kostnaden för den huvudentreprenör som ska hålla i arbetet samt Sörmland Vattens egna kostnader uppskattas till 107 Mkr mot tidigare beräknat 90 Mkr. Efter diskussion beslutar sy3~relsen att komplettera investeringsbudgeten med ytterligare ~,5 Mkr för vardera av 2013 och Som följd av detta blir också resultaträkningens räntekostnader något förändrade jämfört med utskickat material samt också lånebehovet för ~t~~ e~se~n beslutar däreff~r vad gäller budget och prognoser att för egen del anta en höjning av VA-taxans förbrukningsavgift om i snitt 5 procent att gälla från den 1 januari 2013 och föreslå Katrineholms kommuns kommunfullmäktige att fatta samma beslut. Förbrukningsavgifterna föreslås höjas så att förbrukningsavgiftens delar fastställs enligt nedan. Beloppen inkluderar mervärdesskatt. Taxedel IOTuvarande av åft Av ift 2013 Fast del kr/år Lägenhetsavgift kr/år Tomtyteavgift, kr för varje påbörjat 100-tal mz Förbruknin sav ift krlkbm 20 20,7 ~ för egen del anta en höjning av renhållningstaxans avgifter för slam med 8 procent att gälla från den 1 januari 2013 och i övrigt föreslå Katrineholms kommuns fullmäktige att anta förändringar i taxedokumentet i enlighet med bilaga 1, 1 {,~

9 e fastställa den korrigerade investeringsbudgeten, bilaga 2, för 2013 samt prognoserna för , fastställa den korrigerade resultatbudgeten, bilaga 3, för 2013 samt prognoserna för , bilaga 4. uppdra till Stefan Carpman, administrativ chef, med bolagets VD som ersättare, att från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013, för företagets räkning nyupplåna, dvs. öka företagets skulder under nämnda period, med maximalt kr, - o uppdra till Stefan Carpman, administrativ chef, med bolagets VD som ersättare, att från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013, för företagets räkning omsätta 1ån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de 1ån som förfaller till betalning under nämnda period. För en fastighet som Svenskt Vatten klassificerar som en "normalvilla", typhus A, innebär den höjda förbrukningsavgiften en höjd månatlig avgift om 27 kr inklusive mervärdesskatt. ~ beslut oroa "~oranaltaxa ~äll~nde anläggningsavgift" VD berättar att gällande anläggningsavgifter visat sig vara för låga. Bolaget får genom nuvarande nivå inte täckning för de kostnader som uppstår vid etablering av nya förbindelsepunkter. Ett följdproblem av detta uppstår eftersom heller inte särtaxa kan beslutas hur som helst för att få kostnadstäckning. För att särtaxa ska kunna utgå krävs att kostnaderna beror på särskilda omständigheter och avviker i beaktansvärd omfattning från andra fastigheter i verksamhetsområdet. ~fyrel~en besluta- för egen del ställa sig bakom förslaget och föreslår kommunfullmäktige 0 att besluta om höjd normaltaxa för anläggningsavgift för bostadsfastighet och annan fastighet i Katrineholms kommun enligt nedanstående tabell. Beloppen inkluderar mervärdesskatt: o I'ör bostadsfastigheter T'~xec~el I~Tuvarande av ift ~v ift 2013 Uppsättning serviceledning LT sättnin förbindelse urakt Avgift er m2 tomtyta Av ift er lä enhet o För annan fastighet Tamsedel l~tuvarande av ift Av ift 2013 U sättnin servicelednin U sättvin förbindelse urakt Avgift per m2 tomtyta att nuvarande 9:e paragraf kompletteras med en ny skrivning enligt nedanstående: Beräkning av kostnaden för varje enskilt område ska ske efter beslutad sägtaxemodell och fastställas beloppsmässigt av huvudmannen.

10 ~ att redaktionella ändringar görs i dokumentet gällande huvudmannens benämning samt att en paragrafhänvisning ändras som tidigare var felaktig. För ett enfamiljshus med en tomtyta på 800 m2 innebär ovanstående avgiftsförändringar en höjd anläggningsavgift från kr till kr inklusive moms. 9 beslut gäll~nc e "särtaxeanodell för anläggningsavgifter" Bolaget har arbetat fram en modell gällande särtaxa som reglerar beräkningen och vem som fattar beslut om särtaxa när defta blir aktuellt. Modellen och dess beslutsform ska underlätta arbetet när särtaxa blir aktuellt. styrelsen beslutar att o o för egen del ställa sig bakom förslag till beslut gällande särtaxemodell samt vem som ska besluta om särtaxa inom Katrineholms kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp, föreslå kommunfullmäktige att fatta samma beslut. Dokumentet bifogas som bilaga Inåormation Lålla Toltorp Ingen ytterligare information finns gällande Lilla Toltorp. Av, fallspla~e Katrineholms kommunstyrelse har fattat beslut gällande ny renhållningsordning för Katrineholms kommun. Renhållningsordningen består av renhållningsföreskrifter och avfallsplan. VA plan Lotta Edström berättar att VA-planarbetet h~ börjat med ett första möte med WSP som är det konsultföretag som ska vara behjälplig'i arbetet. ~Ippha~zdlin~ Roseraholms reazin~sveyk Har redovisats ovan under budgetparagrafen. Upphrasadling av S~~r~con Upphandlingen är klar och tilldelningsbeslut är skickad till entreprenören. Entreprenören arbetar nu med detaljprojektering. Bolaget har inte för avsikt att anvisa fastighetsägarna förbindelsepunkter förrän kommunfullmäktige fattat beslut gällande normaltaxan enligt ovan. I)edks~sYapport Zill koa~arnunstypelsen Har redovisats ovan under ekonomiinformation.

11 Policy ovs~ r~zzutoy och bestickning VD berättar att en policy om mutor och bestickning har antagits i Sörmland Vatten. Dokumentet ska delges styrelsen. Infor~mnatio~a owe avloppspa~oblea~ yrzella~ Bjöa~kvåk och T~Yena I augusti september fick bolaget besked om att Vrena reningsverk där spillvattnet från Björkvik behandlas var tvunget att stängas som följd av ett haveri. Efter diskussion med Nyköpings tekniska förvaltning så beslutades det att bräddnings skulle ske vid Vrena och inte vid Björkvik eftersom Yngaren är vattentäkt för Nyköping. 1'rojeki edsan VD berättar att bolaget skapat ett projektarbete gällande verksamhetsslam som behandlas tillsammans med externslam. Projektets syfte är att klarlägga ansvar, skapa rutiner och förbättra bolagets arbete med verksamhetsslammet. Detta ska också minimera föroreningar i slammet. Vi otokollet: ~ ~~_,~ - Ste aspman ('~l~~ ~'' % II.~ Justeras:...~t~,.:.:::~-~.. ohan Hartman A eta Emanuelsson

12 i, SÖRMLAND VATTEN Bilaga 5 Särtaxemodell för anläggningsavgifter för Katrineholms kommuns verksamhetsområden. Förslag till beslut Styrelsen beslutar att för egen del anta förslaget om särtaxemodell samt vem som ska besluta om särtaxa inom Katrineholms kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp, föreslå kommunfullmäktige att besluta om samma särtaxe- och beslutsmodell. Särtaxe- och beslutsmodellen föreslås gälla från och med 1 januari Sammanfattning Då huvudmannen för vatten och avlopp, Katrineholm Vatten och Avfall AB, utanför befintligt verksamhetsområde bygger ut vatten och spillvattennätet räknas en förkalkyl fram som visar utbyggnadskostnaden för respektive utbyggnadsområde. Lagen om allmänna vattentjänster beskriver hur huvudmannen ska förfara när utbyggnadskostnaden per fastighet (anläggningsavgift) vid en utbyggnad avviker i beaktansvärd omfattning. När detta inträffar ska en särtaxa tas ut. En särtaxa fastställs och används områdesvis för att få kostnadstäckning via anläggningsavgifter. Från Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, 31 "Avgifterna skall bestämmas så att kostnaden fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna fören viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattningavviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna." Särtaxan är beräknad på ledningsslagen vatten och spillvatten. Övriga kombinationermed olika ledningsslag följer taxemodellen i anslutningstaxan. Alla kostnader som är angivna nedan avser därför enbart vatten och spillvatten. När huvudmannen får i uppdrag att bygga ut vatten och spillvatten fördelas utbyggnadskostnaden på antalet fastigheter i området. Så länge utbyggnadskostnaden understiger normaltaxa multiplicerat med faktorn 1,3 per fastighet betalar fastighetsägaren normal anläggningsavgift. Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner. Adress: Vingåkersvägen 18, Katrineholm Telefon: Telefax: Org.nr , Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis, Styrelsens säte Katrineholm E-post: Webb:

13 ,., SÖRMLAND VATTEN Bilagas Om utbyggnadskostnaden däremot överstiger normaltaxa multiplicerat med faktorn 1,3 bildas särtaxeområde där fastighetsägarna betalaren förhöjd anläggningsavgift (särtaxa). Särtaxekunder kommer i dessa områden att betala anläggningsavgift bestående av normal anläggningsavgift plus den kostnad för utbyggnaden som överstiger normaltaxa multiplicerat rned faktorn 1,3. Exempel utan beloppsmässig verklighet Normal anläggningsavgift för vatten och spillvatten uppgår till kr. Utbyggnadskostnaden beräknas enligt förkalkyl till kr. Särtaxa enligt modellen ovan utgår då med kr (normaltaxa särtaxetillägg ( x1,3)) Utbyggnadskostnad Som kostnadsunderlag för respektive utbyggnadsprojekt används förkalkylen alternativt lämnat anbud plus interna kostnader (byggledning, ledningsrätter etc.). Kostnaden beräknas förde ledningar och anläggningar som erfordras för att försörja det nya området med kommunalt vatten och spillvatten. Beslut av särtaxa Huvudmannens styrelse beslutar om särtaxetilläggets storlek enligt denna modell. Tak för särtaxa Huvudmannen sätter inget tak för särtaxan. Om särtaxeavgifter är betungande med hänsyn taget till fastigheternas ekonomiska bärkraft kan avgiften delas upp till årliga delbetalningar under viss tid, högst 10år. Tillkommande bebyggelse inom särtaxeområdet Vid beräkning av särtaxa ska hänsyn tas till ytterligare bebyggelse inom området som kan antas ske inom en tioårsperiod. Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner. Adress: Vingåkersvägen 18, Katrineholm Telefon: Telefax: Org.nr , Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis, Styrelsens säte Katrineholm E-post: Webb:

14 SÖRMLAND VATTEN Bilaga 5 Särtaxans förändring över tiden Huvudmannen räknar upp alla befintliga särtaxetillägg med förändringen av KPI inför varje nytt kalenderår. Det innebär att om en fastighet skulle tillkomma efter ett antal år (t ex genom styckning) ska den betala gällande normaltaxa med tillägg för uppräknat särtaxetillägg. Basmånad för KPI ska vara juli månad det år som särtaxetilllägget för utbyggnadsområdet beslutats. Sörmland Vatien och Avfall AB är ett driftsbolag som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner. Adress: Vingåkersvägen 18, Katrineholm Telefon: Telefax: Org.nr , Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis, Styrelsens säte Katrineholm E-post: Webb: v ~nnv.sormlandvatten.se

15 ~'+.. ~ 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Blad Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Nya VA-avgifter 2013 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna det av Katrineholm Vatten och Avfall AB upprättade förslaget normaltema gällande anläggningsavgifter och att denna ska gälla från den 1 januari Slutligt ställningstagande till övriga delar av förslaget rörande VA-avgifterna tas när de lagtekniska frågorna kring interna lån är klarlagda. Reservation Mot beslutet och till förmån för Gudrun Lindvalls (MP) yrkanden reserverar sig Ewa Gallhammar (FP), Carina Björk-Andersson (FP), Joha Frondelius (KD) och Gudrun Lindvall (MP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 21. Ärendebeskrivning I anslutning till att styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB behandlade bolagets budget för 2013 samt prognoser vid sitt sammanträde , beslutade bolaget också föreslå nya VA-avgifter. Mer preciserat är det förbrukningsavgifterna, normal taxa gällande anläggningsavgift som föreslås ändras. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen har kompletterande uppgifter inhämtats från Sörmland Vatten och Avfall AB. Likaså har avstämning hjorts med ekonomi- och upphandlingskontoret. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Protokoll från Katrineholm Vatten och Avfall AB, , 7-8 med bilagorna 2-4. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Gallhammar (FP), Gudrun Lindvall (MP), Cecilia Björk (S), Michael Hagberg (S), Inger Fredriksson (C), Erik Liljencrantz (M), Pat Werner (S) samt Björnar Berg (vd Katrineholms Vatten och Avfall AB) Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar, med instämmande av Ewa Gallhammar (FP), i första hand på återremiss av ärendet. I andra hand yrkar hon på avslag. Erik Liljencrantz (M) yrkar, med instämmande av Johan Hartman (M) och Pat Werner (S) på bifall till ordförandens förslag till beslut. ~r

16 ~I~:`_ i ~' _':' T l~atrineholms lcomrnun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN Blad Proposition Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen vilken kommunstyrelsen godkänner. Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Han finner att ärendet ska avgöras idag. Slutligen ställer ordföranden proposition på ordförandes förslag på beslut och Gudrun Lindvalls (MP) avslagsyrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande,~., Protokollsutdrag till Akten

17 KOMMUNSTYRELSEN miljöpor#ie# de gröna ;~~ Folkpartiet liberalerna Krindemoknrema RESERVATION Ärende Nya VA-avgifter Vi yrkade i första hand återremiss på förslaget till ny VA-taxa. Eftersom vi inte fick gehör för detta yrkade vi avslag. Enligt lag skall VA-taxan inte gå med vinst, utan vara konstruerad så att den täcker faktiska kostnader för verksamheten -inte mer. Vi är därför tveksamma till motivet att nu höja VA-taxan, nämligen planerade investeringar. Det är ju kostnader, som idag inte finns. Det är dessutom omöjligt att idag veta vad dessa planerade investeringar kommer att kosta och risken finns att VA-kollektivet belastas ekonomiskt för kostnader, som aldrig kommer att uppkomma. Höjningen är dessutom oerhört stor - i vissa få11 mer än fördubblad. 124 %faktiskt! Vi vänder oss också mot den konstruktion, som föreslås. Just nu ansluts äldre fritidshusområden till VA-nätet. I vissa fall är dessa hus av det mycket enkla slaget -små oisolerade och endast avsedda för sommarboende. De har också ofta ett ringa värde. Med den föreslagna konstruktionen finns risk för att anslutningsavgiften ivissa fall kommer att överskrida värdet på fastigheten. Detta problem ökar med den föreslagna taxekonstruktionen, där en del av avgiften betalas per kvadratmeter tomtmark. Vi anser inte att tomtmarkens storlek skall påverka taxan, eftersom en stor tomt med ett hus på landsbygden knappast orsakar mer spillvatten än en hus på mindre tomt. Taxekonstruktionen känns gammaldags och härstamma från en tid när dagvatten anslöts till spillvattennätet. Vi får under mötet veta att man vill maximera en tomt ti m2 och enförändring föreslår i paragraftexten. Vad gäller dagvatten får vi veta att man reducerar taxan med 15 %, om fastigheten har lokalt omhändertagande LOD av dagvatten. Detta finner vi dock inte någonstans i bestämmelserna. Eftersom det tycks vara oklart vad som gäller och eftersom vi vill ha förändringar vad avser avgiften per kvm tomtyta föreslår vi en återremiss. Eftersom vi inte fick gehör för detta yrkade vi på avslag av ärendet. Inte heller detta vann majoritet varför vi reserverar oss mot beslutet. Katrineholm den 24 oktober 2012 r,~ h ~,f C~drun Lindvall (mp)... Ewa Gallhammar (fp)... Carina Björk-Andersson (fp)... Joha Frondelius (kd)., ~~

18 fit' C ~, 1\atrineholms kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Stab Vår handläggare Per Johansson Datum Ert datum Kommunstyrelsen Vår beteckning KS/2012: Er beteckning Nya VA-avgifter 2013 Ärendebeskrivning I anslutning till att styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (kallat KVVAB) behandlade bolagets budget för 2013 samt prognoser vid sitt sanunanträde , beslutade bolaget också föreslå nya VA-avgifter. Mer preciserat är det förbrukningsavgifterna och normal taxa gällande anläggningsavgift som föreslås ändras. I anslutning till att styrelsen behandlade budgeten, föreslogs också ändring i renhållningstaxan, vilket hanteras i ett separat ärende (KS/2012: ). Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen har kompletterande uppgifter inhämtats från Sörmland Vatten och Avfall AB. Likaså har avstämning gjorts med ekonomi- och upphandlingskontoret. Sammanfattning av förslaget till nya VA-avgifter Som framkommit ovan, har KVAAB:s styrelse behandlat bolagets budget för 2013 och med prognoser för vid sitt sammanträde Av kommunens ägardirektiv för bolaget, ska kommunfullmäktige godkänna VA-taxan. Beträffande budget, ska handlingsprogram och budget för bolaget delges kommunstyrelsen. Under 2013 planerar KVAAB att göra stora investeringar. En stor investering är ombyggnationen av reningsverket Rosenholm. Reningsverket byggs om så att det klarar det utsläpps för kväve so gällande miljötillstånd föreskriver. Av underlaget från KVAAB framkommer att upphandlingar gjorts. Anbuden, tillsammans med kostnaden för huvudentreprenören och Sörmland Vatten och Avfall AB:s egna kostnader, ger en beräknad kostnad på 107 miljoner kronor mot tidigare beräknade 90 miljoner kronor. KVAAB:s styrelse beslutar komplettera investeringsbudgeten med ytterligare 8,5 miljoner kronor vardera för åren 2013 och Med anledning av bolagets beslut om budget föreslås en höjning av förbrukningsavgifterna med i genomsnitt 5 %. En orsak till avgiftshöjningarna är de planerade investeringarna under 2013 och dess finansiering. Den föreslagna höjningen redovisas enligt följande (beloppen inkluderar mervärdesskatt): KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

19 ", i TI `` ;` ~ ; 1\atrineholms kommun ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 ~3~ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Stab Datum Vår beteckning KS/2012: Av i t Nuvarande av i t Föresly en avi t Fast del, kr per år kr kr Lägenhetsavgift, kr er år kr kr Tomtyteavgift, kr för varje 200 kr 214 kr åbörjar 100-tal kvm. Förbrukningsavgift, kr per kubikmeter 20:00 kr 20:70 kr I anslutning till KVAAB:s beslut om budget, beslutades också om nyupplåna, d v s öka företaget skulder under kalenderåret 2013 med maximalt kronor. Denna fråga hanteras i särskild ordning i kommunens budget för Vid samma sammanträde beslutade KVAAB:s styrelse om höjd normaltaxa för anläggningsavgift för bostadsfastigheter och annan fastighet i Katrineholms kommun. Bakgrunden till beslutet är att KVAAB bedömer att nu gällande anläggningsavgifter är för låga. Bolaget får med nuvarande avgiftsinivåer inte täckning för de kostnader som uppstår vid etablering av nya förbindelsepunkter. Enligt bolaget, uppstår ett följdproblem då särtaxa inte kan debiteras om det inte %religger särskilda omständigheter och avviker i beaktansvärd omfattning från andra fastigheter iverksamhetsområdet. KVAAB föreslår därför höjd normaltaxa för anläggningsavgift för bostadsfastighet och annan fastighet enligt följande (beloppen inkluderar mervärdesskatt): För bostadsfastigheter Taxedel Nuvarande av ifi Av i t från 2013 Uppsättning av serviceledning kr kr Uppsättning av förbindelsepunkt kr kr Avgift mer kvm tomtyta 24 kr 24 kr Avgift er lägenhet kr kr För annan fastighet Taxedel Nuvarande av i t Av ift rån 2013 Uppsättning av serviceledving kr kr Uppsättning av %rbindelsepunkt kr kr Avgift mer kvm tomtyta 62 kr 62 kr Kopplat till förslag om normaltaxa för anläggningsavgift, finns också förslag om modell för särtaxa. Detta behandlas som ett separat ärende. KOMMUNLEDNINGSFbRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

20 `` ~,I~i 1\atrineholms kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 3 ~< ~ ~ ) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Kommunledningsförvaltningens bedömning Enligt uppgift från Sörmland Vatten och Avfall AB, är den genomsnittliga avgiftshöjningen inför 2013 på ungefär samma nivå i Katrineholm, Flen och Vingåker. En bidragande orsak till behovet av avgifthöjningen är, som redan påpekats, planerade investeringar. Kommunledningsförvaltningen har hjort jämförelser med några andra kringliggande kommuners VA-taxa. Det går inte att göra några direkta jämförelser helt och hållet beroende på olika taxekonstruktioner. De jämförelser som dock går att göra indikerar att KVAAB:s föreslagna avgifter ligger på en ungefärlig nivå som de kringliggande kommunerna. Avvikelser finns dock. Belysning av tvärfrågor Enligt övergripande plan med budget för , har kommunstyrelsen som åtagande att belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet, folkhälsa samt barnperspektivet. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att de ovan föreslagna ändringar i VA-taxan inte innehåller några direkta aspekter på tvärfrågorna som föranleder särskild uppmärksamhet. Bedömning och förslag Med utgångspunkt från det underlag i ärendet som KVAAB inkommit med och de kompletterande uppgifter som Sörmland Vatten och Avfall AB lämnat under beredningen av ärendet, finner kommunledningsförvaltningen inget att invända mot de förslagna nya VA-avgifterna. KVVAB planerar större investeringar under Enligt kommunens ägardirektiv, 6, om underställningsplikt, ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges godkännande vad gäller köp, försäljning, och större investeringar i bolagets anläggningar. Beträffande bolagets budget i övrigt ska, enligt ägardirektivet, KVAAB fastställa budget och handlingsprogram för de tre närmaste räkenskapsåren. Budgeten ska delges kommunstyrelsen senast i december månad före budgetåret. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige godkänna det av KVAAB upprättade förslaget till nya förbrukningsavgifter och normal taxa gällande anläggningsavgift från den 1 januari 2013 samt godkänna bolagets investeringsbudget för För ~ofnmun~d i gsförvaltningen,~:_, ip"er Johanson sutdrag: >lm Vatten och Avfall AB Lix: 57 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post:

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Vatten 2012 Priser fr o m 120101

Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att ge dig

Läs mer

Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet

Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet Datum 2010-08-24 Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet Frågor som har ställts vid Öppet-Hus i samband med utställning av översiktsplan för Norrlandet under maj och juni 2010. Gästrike Vatten

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket 2012-04-17 TAXA - TAXEBESTÄMMELSER För Ragunda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-27, 28. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 26A:4

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 26A:4 26A:4 Fråga om beräkning av engångsavgift för avstyckning från fastighet för vilken anläggningsavgift bestämd bl.a. med hänsyn till arealen redan hade betalats. S.K. ägde tomten nr 16 i Älvsborg, Göteborgs

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013 11 18 81 Innehållsförteckning Taxa 3 Anläggningsavgifter ( 5 13) 5 Brukningsavgifter ( 14 22) 10 2 Taxa för Essunga

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunalt verksamhetsområde

Kommunalt verksamhetsområde Vänerkustprojektet Kommunalt verksamhetsområde Ett kommunalt verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige. Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala anslutningsavgiften. Från

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

nster utbildning och dialog för f r politiker. Magnus Montelius

nster utbildning och dialog för f r politiker. Magnus Montelius Hållbara vattentjänster nster utbildning och dialog för f r politiker. Tällberg 19 april 2012 VA-taxa Magnus Montelius Management Svenskt Vatten Vem bestämmer taxan? Kommunen får meddela föreskrifter om

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Wira Bruk 2009-09-08

Wira Bruk 2009-09-08 Wira Bruk 2009-09-08 Nulägesrapport av projektet Kort om Roslagsvatten Fattade beslut Samråd om placering av förbindelsepunkt Frisprängning Aktuella va-ledningskartor Va-anslutning av fastighet Tidplan

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunal författningssamling Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Motala kommun Gäller från 2014-01-01 Antagna av: Kommunfullmäktige Diarienummer: 08/KS 0134 Datum: 2008-08-25

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet Frågor Taxa 2015 Färgade rader är nya frågor i årets undersökning Kategori Kod Beskrivning Definition Enhet Obligatorisk Anläggningsavgifter Aa1 Servisavgift Sammanlagd servisavgift för dricksvatten, spillvatten

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 2 2012 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 12 april 2012.

Sammanträdesprotokoll nr 2 2012 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 12 april 2012. Sammanträdesprotokoll nr 2 2012 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 12 april 2012. Beslutande: Bengt Holm, ordf. Johan Sandberg, 1:e v. ordf. Jan-Anders Palmqvist, 2:e v.

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38

Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38 Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38 Plats och tid Sal 606, AVA-huset, kl 13.00-16.15 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Gäller från 2012-07-01 VA-TAXA FÖR VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VAXHOLMS STAD 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VAXHOLMSVATTEN AB TAXA för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

Informationsmöte etapp 3 - Dykälla och Forsane

Informationsmöte etapp 3 - Dykälla och Forsane Informationsmöte etapp 3 - Dykälla och Forsane Datum: 2014-11-13 Plats: Sessionsalen i Kommunhuset Deltagare från kommunen: Krister Lavén projektledare Vänerkustprojektet, Teknikenheten Anna Edvartsen

Läs mer

(Har rätt att närvara)

(Har rätt att närvara) Kallelse 1 (1) Datum 2015-10-05 STYRELSESAMMANTRÄDE Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD)

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD) 1(18) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00-20.30 Paragrafer 74-86 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Projekt VA Norrfjärd. Välkommen! Informationsmöte för fastighetsägare/ arrendatorer i Norrfjärd

Projekt VA Norrfjärd. Välkommen! Informationsmöte för fastighetsägare/ arrendatorer i Norrfjärd Projekt VA Norrfjärd Välkommen! Informationsmöte för fastighetsägare/ arrendatorer i Norrfjärd Program Inledning Bakgrund Ekonomi Teknik Information - kontakt Frågestund Projektgrupp Namn Befattning Organisation

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Härjedalens kommun 6 maj 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 8 Sammanfattning På

Läs mer

För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76

För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76 VA-TAXA 2015 För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76 Avgifter enligt denna taxa skall betalas till respektive huvudman.

Läs mer

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 VA-taxa För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 Innehållsförteckning Taxa... 2 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 13 20)... 10 1 Taxa för Vänersborg kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun 1 Taxa för Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11. Huvudman för den allmänna

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare

Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare Kommunfullmäktige 2008-05-26 124 290 Kommunstyrelsen 2008-05-12 126 332 Arbets- och personalutskottet 2008-05-12 120 299 Dnr 08.360-04 Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare Bilagor: Aktieägaravtal

Läs mer

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman.

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.30 Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015 STORUMANS KOMMUN VA-TAXA 2015 FÖR STORUMANS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGG- NINGAR 1 Allmänna regler 1 Grunder Till täckande av nödvändiga kostnader för Storumans

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2013-05-06 Huvudman

Läs mer

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang.

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 246 Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. (AU 328) KS 2013-354 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Årjängs kommun Avgifter enligt denna

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

Kommunen har bestred bolagets samtliga yrkanden men ifrågasatte inte beloppen i och för sig.

Kommunen har bestred bolagets samtliga yrkanden men ifrågasatte inte beloppen i och för sig. 31 Fråga om beräkningen av antalet bostadsenheter för en industrifastighet med kontors-, produktions-, och lagerlokaler och fastighetens avgiftskategori enligt va-taxan Arno-Remmen Aktiebolag (bolaget)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN Gäller från 2014-01-01 VA-TAXA FÖR VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VALLENTUNAVATTEN AB TAXA för Vallentuna kommuns allmänna vatten-

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH 1 TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige (KF) 1998-09-29, 125, att gälla fr o m 1998-10-01. Reviderad av kommunfullmäktige (KF) 2015-06-15, 83 att

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

Hjo kommun. Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxa. 1. Dokumenttyp. Taxa. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxa. 1. Dokumenttyp. Taxa. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Taxa Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1. Dokumenttyp Taxa 2. Fastställande/upprättad 2009-12-14 av Kommunfullmäktige 135 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-05-23

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-05-23 2014-05-23 Ärendeförteckning 20 Sammanträdets öppnande... 2 20a Val av protokollsjusterare... 2 20b Godkännande av dagordning... 2 20c Godkännande av föregående protokoll... 2 20d Styrelselogg... 2 21

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.30 Ajournering 15.27 15.35. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.30 Ajournering 15.27 15.35. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) 2014-12-10 Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.30 Ajournering 15.27 15.35 Utses att justera Christer Tegemo (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-12-17

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner att AB Väsbyhem bildar genom förvärv av ett

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP)

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP) _ ~~ ~ :i. T,` ; l~atyineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTTET 2015-02-11 1 Plats och tid Atelj en, Nämndhuset klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Söderberg (S), Anneli

Läs mer