Särtaxemodell för anläggningsavgifter ikatrineholms kommuns verksamhetsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särtaxemodell för anläggningsavgifter ikatrineholms kommuns verksamhetsområde"

Transkript

1 ~.'~~:: ~~; 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Särtaxemodell för anläggningsavgifter ikatrineholms kommuns verksamhetsområde Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna det av Katrineholm Vatten och Avfall AB upprättade förslaget till särtaxemodell och att denna ska gälla från den 1 januari Vidare, att som en konsekvens av detta lägga till följande i taxa för Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa, 9: "BeNäkning av kostnaden för varje enskilt område ska ske efter beslutad säytaxemodell och fastställas beloppsmässigt av huvudmannen. " Särtaxemodell för anläggningsavgifter för Katrineholms kommuns verksamhetsområden bilägges till taxa för Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa. 2. I beredningen av ärenden om verksamhetsområden ska beräknad kostnad och eventuell särtaxa redovisas. Ärendebeskrivning Katrineholm Vatten och Avfall AB har arbetat fram ett förslag till särtaxemodell. Förslaget omfattar beräkningsprinciperna för särtaxa och vem som ska fatta beslut om särtaxa. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har kompletterande uppgifter inhämtats från Sörmland Vatten och Avfall AB. Vidare, kommunjuristen har också lämnat sina synpunkter på de delar av förslaget som avser vem som ska bestämma om särtaxa. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanträdesprotokoll från Katrineholm Vatten och Avfall AB, , 8-9 Sörmland Vatten: Särtaxemodell för anläggningsavgifter för Katrineholms kommuns verksamhetsområden (kallad bilaga 5) Justerandes sign Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhairullar (FP), Gudrun Lindvall (MP), Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson (C) samt Björnar Berg (vd Katrineholm Vatten och Avfall AB). Protokollsutdrag till ~r~~ 7^- Utdragsbestyrkande

2 ~'7 f,~~~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~--; ~. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN ig Blad Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar på ett tillägg till ordförandens beslut med att i beredningen av ärenden om verksamhetsområden ska beräknad kostnad och eventuell särtaxaredovisas. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut med Gudrun Lindvalls (MP) tilläggsyrkande och finner att styrelsen biträder detta. Protokollsutdrag till Akten Utdragsbestyrkande

3 ,~ ~ `~~ 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Stab Vårhandläggare Per Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Ert datum Kommunstyrelsen Vår beteckning KS/2012: Er beteckning 1 (4) Särtaxemodell för anläggningsavgifter ikatrineholms kommuns verksamhetsområde Ärendebeskrivning Katrineholm Vatten och Avfall AB (kallat KVAAB) har arbetat fram ett förslag till särtaxemodell. Förslaget omfattar beräkningsprinciperna för särtaxa och vem som ska fatta beslut om särtaxa. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har kompletterande uppgifter inhämtats från Sörmland Vatten och Avfall AB. Vidare, kommunjuristen har också lämnat sina synpunkter på de delar av förslaget som avser vem som ska bestämma om särtaxans storlek. Sammanfattning av förslaget I samband med att huvudmannen för vatten och avlopp KVAAB bygger ut vattenoch spillvattennätet utanför ett redan existerande verksamhetsområde, görs en förkalkyl över utbyggnadskostnaden. Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster talar om hur man ska göra om utbyggnadskostnadenper fastighet (den s k anläggningsavgiften) avviker i beaktansvärd omfattning. Isådana fall är det aktuellt att ta ut en särtaxa. Särtaxan fasställs områdesvis för att få kostnadstäckning via anläggningsavgifterna. När vatten och spillvatten byggs ut i ett område, fördelas utbyggnadskostnaden på antalet fastigheter i området. Enligt förslaget, ska förkalkyl alternativt lämnat anbud plus interna kostnader användas. I de fall där utbyggnadskostnaden överstiger normaltaxa multiplicerat med faktorn 1,3 ska särtaxeområde bildas där fastighetsägarna betalar en förhöjd anläggningsavgift, d vsärtaxa. Multiplikatorn är individuell för varj e kommun men eftersom särtaxa endast får tas ut om kostnaden avviker i "beaktansvärda omfattning från andra fastigheter i verksamhetsområdet" så ligger det i det begreppet att inte särtaxa får tas ut om kostnaden liggernära "normal kostnad". Därför måste en viss marginal tillåtas innan särtaxa får tas ut. Några kommuner har multiplikatorn 1,5 (som säger att kostnader över 150 %får tas ut som särtaxa) och några har en lägre multiplikatorer. Det finns ingen samlad sta- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post:

4 ~~~~' ~'~~~~ I~~trineholms kommun \ T~äNSrEUT~åTAtv~E 2 ~4~ ` Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab tistik över hur detta ser ut mellan kommunerna. Det viktiga är att visa på tydliga särförhållanden som medför fördyring. Indirekt innebär den föreslagna multiplikator att hela VA-kollektivet gemensamt får bekosta mellanskillnaden där särtaxa inte tas ut d v s mellanskillnaden mellan 1,0 och 1,3, alltså 30 %utöver "normalkostnad". Särtaxekunder ska, enligt förslaget, betala en anläggningsavgift bestående av normal anläggningsavgift enligt kommunens VA-taxa plus den del av utbyggnadskostnaden som överstiger normaltaxa multiplicerad med faktorn 1,3. Vid beräkning av särteman ska dessutom hänsyn tas till ytterligare bebyggelse inom aktuellt område som kan antas ske inom en tioårsperiod. Enligt KVAAB:s förslag, ska det vara huvudmannens, d v s KVAAB:s, styrelse som beslutar om särtaxetilläggets storlek i enlighet med de principer som kommunfullmäktige tidigare beslutat om. I förslaget sätts ingen övre gräns för särtaxans storlek. Om särtaxeavgiften är betungande för den enskilda fastighetsägaren, kan fastighetsägaren under vissa förutsättningar dela upp betalningen på årliga delbetalningar under maximalt tio år. Kommunledningsförvaltningens bedömning För närvarande gäller den ordningen att i de fall där KVAAB anser det vara påkallat att ta ut särtaxa, är det kommunfullmäktige som gör det slutliga ställningstagandet om uttag av särtaxa och hur stor denna ska vara. I praktiken betyder det att vägen fram till ett slutligt ställningstagande om särtaxa kan bli förhållandevis lång. Sörmland Vatten och Avfall AB gör en kostnadsberäkning för ett nytt verksamhetsområde. Om kalkylen indikerar särtaxa, är det styrelseni KVA- AB som behandlar frågan om särtaxa. Beslut om uttag av särtaxa, som styrelsen för KVAAB föreslår, ska sedan underställas kommunfullmäktige. Det i sin tur medför att ärendet ska beredas av kommunledningsförvaltningen och hanteras i kommunstyrelsen innan det slutliga beslutet om särtaxa fattas av fullmäktige. Den föreslagna modellen för särtaxa medför ett smidigare förfarande. Detta i sin tur minskar den ovisshet som kan uppstå för bolaget beträffande finansiering av ett område där uttag av särtaxa är aktuell. Likaså får berörda fastighetsägare besked fortare om avgiftens storlek. Juridiska konsekvenser Sörmland Vatten och Avfall AB har stämt av de juridiska förutsättningarna för den föreslagna modellen för särtaxa med expertis på området.l.det är helt förenligt med vattentjänstlagen, att kommunen bestämmer principerna för hur avgifterna ska tas ut 1 Rita Lord, tidigare jurist vid Svenskt Vatten och numer fristående konsult och en av de främsta på juridiken kring VA-frågor. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post:

5 1\atrineholms kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab och att huvudmannen sedan tillämpar denna princip. Se lag om allmänna vattentjänster, 34: "Avgifternas belopp och hug avgifterna skall benäknas skall framgå av en taxa. Avgifternafår inte bestämmas till höge belopp än vad som är föyenligt med bestämmelserna i 30-33,~~. Kofnmunen får meddela föresknifter om taxan. Kommunen fås överlåta åt huvudmannen att bestämfna avgifternas belopp enligt beyäkningsgrunder ikommunens taxeföreskrifter. " Kommunen behöver därmed inte besluta om kronor och öre utan kan överlåta det till huvudmannen. Avstämning har också gjorts med kommunjuristen och som kommer till samma slutsats. Belysning av tvärfrågor Enligt övergripande plan med budget för , har kommunstyrelsen som åtagande att belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet, folkhälsa samt barnperspektivet. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att den föreslagna särtaxemodellen inte innehåller några direkta aspekter på tvärfrågorna som föranleder särskild uppmärksamhet. Förslag Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige godkänna KVAAB:s förslag till modell för särtaxa och att denna ska gälla från 1 januari Som en konsekvens av detta, föreslås vidare, att följande tillägg görs i taxa för Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa, 9: Befintlig text: "Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och spillvatten i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom venksamhetsom~ådet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster, avgifterna bestäm~nas ined hänsyn till skillnaden (se 2006: 412,,~ 31). Är det inte skäligt för viss fastighet beräkna avgiften enligt ~~ S-8 träffar va-verket istället avtal om avgiftens storlek. " Tillägg: "BeYäknin~ av kostnaden för varje enskilt område ska ske eften beslutad särtaxemodell och fastställas belo~psmässigt av huvudmannen." Tillägget har formulerats av KVAAB och anges i bolagets styrelseprotokoll från , 8, andra punkten. 3 i4) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post:

6 ''~ ~ ~ 1\atrineholms kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 4 (4) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Kommunledningsförvaltningen föreslår också att, utöver tillägget i 9 i VA-taxan, KVAAB:s särtaxemodell för anläggningsavgifter bifogas till VA-taxan för att det tydligt ska f~axngå hur modellen för särtaxa ser ut. ~~ För kommu~.l' ningsförvaltningen Per Joha sson ' ~ ~~`~ ~'~~ ~~-~ Pr okollsutdrag: Kåtrineholm Vatten och Avfall AB Lix: 53 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

7 Pro$okoll vid ~tyrel~e~öte i Katrineholm Vatten och ~4vfa11 AB, a9~76 Tid: , 13:00 Plats: Vingåkervägen 18, Katrineholm Närvarande: Ordförande Johan Hartman Ledamöter Frånvaro Övriga Ulrica Truedsson, Carl Frick, Ingemar Björklund, Britt Ejdwinsson, Christer Ekstrand, Christer Sundqvist, Agneta Emanuelsson, Sten Holmgren, Christie Hagberg Martin Buren VD, Björnar Berg Adm chef, Stefan Carpman Renhållningschef, Anki Nyberg Kundservicechef, Helen Sylvefjord VA-chef Verk, Lotta Edström VA-chef Nät, Conny Karlsson 1 Sammanträdet öppnas av ordföranden. ~ Kallelse och dagordning godkänns. 3 Stefan Carpman utses till sekreterare och Agneta Emanuelsson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. 4 Föregående protokoll från styrelsemötet äggs till handlingarna. 5 VD-rapport VD svarar på frågor gällande den utskickade VD-rapporten. Berörda punkter: externslambrunnar, ~ tungmetaller i maj månads slam från Rosenholm, miljöavdelningen, avfallsutredningen s ledningsdragningar vid företaget SIMS

8 6 Ekonomiinformation jan-aug Resultatet för bolaget uppgår för åtta månader till tkr mot budgeterat tkr. En analys av resultatet visar att VA-delen genererat ett resultat om 356 tkr (där administrativa kostnader fråndragits) och renhållningsdelen ett resultat om 923 tkr. Jämfört rned budget ligger båda resultaten nära budgeten för året. Omsättningen för VA är lägre än budgeterat men eftersom också driftskostnaderna inom VA är lägre påverkat detta inte resultatet i nämnvärd omfattning. 7 ~ud~et för 2013 samt prognoser för Bolagets organisation har för sina ansvarsområden upprättat budget för 2013 och prognoser för 2014 och Detta har resulterat i förslag till resultat- och investeringsrapporter. Stefan Carpman redogör för utskickade handlingar samt presenterar bakgrundsparametrar med stöd av ett antal Power Point-bilder. Styrelsen diskuterar investeringsramen för ombyggnationerna vid Rosenholm. VD berättax att en upphandling nu har gjorts för de fem olika delområdena och att bolaget erhållit anbud på fyra av de fem olika delområdena. Vid upphandlingen har vissa anbud blivit tvungna att förkastas eftersom de inte uppfyller skallkraven i upphandlingsunderlaget. Detta har i något fall gjort att ett dyrare anbud måste antas före det billigare. Tilldelningsbeslut nch avtal har ännu inte Anbuden tillsammans med kostnaden för den huvudentreprenör som ska hålla i arbetet samt Sörmland Vattens egna kostnader uppskattas till 107 Mkr mot tidigare beräknat 90 Mkr. Efter diskussion beslutar sy3~relsen att komplettera investeringsbudgeten med ytterligare ~,5 Mkr för vardera av 2013 och Som följd av detta blir också resultaträkningens räntekostnader något förändrade jämfört med utskickat material samt också lånebehovet för ~t~~ e~se~n beslutar däreff~r vad gäller budget och prognoser att för egen del anta en höjning av VA-taxans förbrukningsavgift om i snitt 5 procent att gälla från den 1 januari 2013 och föreslå Katrineholms kommuns kommunfullmäktige att fatta samma beslut. Förbrukningsavgifterna föreslås höjas så att förbrukningsavgiftens delar fastställs enligt nedan. Beloppen inkluderar mervärdesskatt. Taxedel IOTuvarande av åft Av ift 2013 Fast del kr/år Lägenhetsavgift kr/år Tomtyteavgift, kr för varje påbörjat 100-tal mz Förbruknin sav ift krlkbm 20 20,7 ~ för egen del anta en höjning av renhållningstaxans avgifter för slam med 8 procent att gälla från den 1 januari 2013 och i övrigt föreslå Katrineholms kommuns fullmäktige att anta förändringar i taxedokumentet i enlighet med bilaga 1, 1 {,~

9 e fastställa den korrigerade investeringsbudgeten, bilaga 2, för 2013 samt prognoserna för , fastställa den korrigerade resultatbudgeten, bilaga 3, för 2013 samt prognoserna för , bilaga 4. uppdra till Stefan Carpman, administrativ chef, med bolagets VD som ersättare, att från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013, för företagets räkning nyupplåna, dvs. öka företagets skulder under nämnda period, med maximalt kr, - o uppdra till Stefan Carpman, administrativ chef, med bolagets VD som ersättare, att från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013, för företagets räkning omsätta 1ån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de 1ån som förfaller till betalning under nämnda period. För en fastighet som Svenskt Vatten klassificerar som en "normalvilla", typhus A, innebär den höjda förbrukningsavgiften en höjd månatlig avgift om 27 kr inklusive mervärdesskatt. ~ beslut oroa "~oranaltaxa ~äll~nde anläggningsavgift" VD berättar att gällande anläggningsavgifter visat sig vara för låga. Bolaget får genom nuvarande nivå inte täckning för de kostnader som uppstår vid etablering av nya förbindelsepunkter. Ett följdproblem av detta uppstår eftersom heller inte särtaxa kan beslutas hur som helst för att få kostnadstäckning. För att särtaxa ska kunna utgå krävs att kostnaderna beror på särskilda omständigheter och avviker i beaktansvärd omfattning från andra fastigheter i verksamhetsområdet. ~fyrel~en besluta- för egen del ställa sig bakom förslaget och föreslår kommunfullmäktige 0 att besluta om höjd normaltaxa för anläggningsavgift för bostadsfastighet och annan fastighet i Katrineholms kommun enligt nedanstående tabell. Beloppen inkluderar mervärdesskatt: o I'ör bostadsfastigheter T'~xec~el I~Tuvarande av ift ~v ift 2013 Uppsättning serviceledning LT sättnin förbindelse urakt Avgift er m2 tomtyta Av ift er lä enhet o För annan fastighet Tamsedel l~tuvarande av ift Av ift 2013 U sättnin servicelednin U sättvin förbindelse urakt Avgift per m2 tomtyta att nuvarande 9:e paragraf kompletteras med en ny skrivning enligt nedanstående: Beräkning av kostnaden för varje enskilt område ska ske efter beslutad sägtaxemodell och fastställas beloppsmässigt av huvudmannen.

10 ~ att redaktionella ändringar görs i dokumentet gällande huvudmannens benämning samt att en paragrafhänvisning ändras som tidigare var felaktig. För ett enfamiljshus med en tomtyta på 800 m2 innebär ovanstående avgiftsförändringar en höjd anläggningsavgift från kr till kr inklusive moms. 9 beslut gäll~nc e "särtaxeanodell för anläggningsavgifter" Bolaget har arbetat fram en modell gällande särtaxa som reglerar beräkningen och vem som fattar beslut om särtaxa när defta blir aktuellt. Modellen och dess beslutsform ska underlätta arbetet när särtaxa blir aktuellt. styrelsen beslutar att o o för egen del ställa sig bakom förslag till beslut gällande särtaxemodell samt vem som ska besluta om särtaxa inom Katrineholms kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp, föreslå kommunfullmäktige att fatta samma beslut. Dokumentet bifogas som bilaga Inåormation Lålla Toltorp Ingen ytterligare information finns gällande Lilla Toltorp. Av, fallspla~e Katrineholms kommunstyrelse har fattat beslut gällande ny renhållningsordning för Katrineholms kommun. Renhållningsordningen består av renhållningsföreskrifter och avfallsplan. VA plan Lotta Edström berättar att VA-planarbetet h~ börjat med ett första möte med WSP som är det konsultföretag som ska vara behjälplig'i arbetet. ~Ippha~zdlin~ Roseraholms reazin~sveyk Har redovisats ovan under budgetparagrafen. Upphrasadling av S~~r~con Upphandlingen är klar och tilldelningsbeslut är skickad till entreprenören. Entreprenören arbetar nu med detaljprojektering. Bolaget har inte för avsikt att anvisa fastighetsägarna förbindelsepunkter förrän kommunfullmäktige fattat beslut gällande normaltaxan enligt ovan. I)edks~sYapport Zill koa~arnunstypelsen Har redovisats ovan under ekonomiinformation.

11 Policy ovs~ r~zzutoy och bestickning VD berättar att en policy om mutor och bestickning har antagits i Sörmland Vatten. Dokumentet ska delges styrelsen. Infor~mnatio~a owe avloppspa~oblea~ yrzella~ Bjöa~kvåk och T~Yena I augusti september fick bolaget besked om att Vrena reningsverk där spillvattnet från Björkvik behandlas var tvunget att stängas som följd av ett haveri. Efter diskussion med Nyköpings tekniska förvaltning så beslutades det att bräddnings skulle ske vid Vrena och inte vid Björkvik eftersom Yngaren är vattentäkt för Nyköping. 1'rojeki edsan VD berättar att bolaget skapat ett projektarbete gällande verksamhetsslam som behandlas tillsammans med externslam. Projektets syfte är att klarlägga ansvar, skapa rutiner och förbättra bolagets arbete med verksamhetsslammet. Detta ska också minimera föroreningar i slammet. Vi otokollet: ~ ~~_,~ - Ste aspman ('~l~~ ~'' % II.~ Justeras:...~t~,.:.:::~-~.. ohan Hartman A eta Emanuelsson

12 i, SÖRMLAND VATTEN Bilaga 5 Särtaxemodell för anläggningsavgifter för Katrineholms kommuns verksamhetsområden. Förslag till beslut Styrelsen beslutar att för egen del anta förslaget om särtaxemodell samt vem som ska besluta om särtaxa inom Katrineholms kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp, föreslå kommunfullmäktige att besluta om samma särtaxe- och beslutsmodell. Särtaxe- och beslutsmodellen föreslås gälla från och med 1 januari Sammanfattning Då huvudmannen för vatten och avlopp, Katrineholm Vatten och Avfall AB, utanför befintligt verksamhetsområde bygger ut vatten och spillvattennätet räknas en förkalkyl fram som visar utbyggnadskostnaden för respektive utbyggnadsområde. Lagen om allmänna vattentjänster beskriver hur huvudmannen ska förfara när utbyggnadskostnaden per fastighet (anläggningsavgift) vid en utbyggnad avviker i beaktansvärd omfattning. När detta inträffar ska en särtaxa tas ut. En särtaxa fastställs och används områdesvis för att få kostnadstäckning via anläggningsavgifter. Från Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, 31 "Avgifterna skall bestämmas så att kostnaden fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna fören viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattningavviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna." Särtaxan är beräknad på ledningsslagen vatten och spillvatten. Övriga kombinationermed olika ledningsslag följer taxemodellen i anslutningstaxan. Alla kostnader som är angivna nedan avser därför enbart vatten och spillvatten. När huvudmannen får i uppdrag att bygga ut vatten och spillvatten fördelas utbyggnadskostnaden på antalet fastigheter i området. Så länge utbyggnadskostnaden understiger normaltaxa multiplicerat med faktorn 1,3 per fastighet betalar fastighetsägaren normal anläggningsavgift. Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner. Adress: Vingåkersvägen 18, Katrineholm Telefon: Telefax: Org.nr , Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis, Styrelsens säte Katrineholm E-post: Webb:

13 ,., SÖRMLAND VATTEN Bilagas Om utbyggnadskostnaden däremot överstiger normaltaxa multiplicerat med faktorn 1,3 bildas särtaxeområde där fastighetsägarna betalaren förhöjd anläggningsavgift (särtaxa). Särtaxekunder kommer i dessa områden att betala anläggningsavgift bestående av normal anläggningsavgift plus den kostnad för utbyggnaden som överstiger normaltaxa multiplicerat rned faktorn 1,3. Exempel utan beloppsmässig verklighet Normal anläggningsavgift för vatten och spillvatten uppgår till kr. Utbyggnadskostnaden beräknas enligt förkalkyl till kr. Särtaxa enligt modellen ovan utgår då med kr (normaltaxa särtaxetillägg ( x1,3)) Utbyggnadskostnad Som kostnadsunderlag för respektive utbyggnadsprojekt används förkalkylen alternativt lämnat anbud plus interna kostnader (byggledning, ledningsrätter etc.). Kostnaden beräknas förde ledningar och anläggningar som erfordras för att försörja det nya området med kommunalt vatten och spillvatten. Beslut av särtaxa Huvudmannens styrelse beslutar om särtaxetilläggets storlek enligt denna modell. Tak för särtaxa Huvudmannen sätter inget tak för särtaxan. Om särtaxeavgifter är betungande med hänsyn taget till fastigheternas ekonomiska bärkraft kan avgiften delas upp till årliga delbetalningar under viss tid, högst 10år. Tillkommande bebyggelse inom särtaxeområdet Vid beräkning av särtaxa ska hänsyn tas till ytterligare bebyggelse inom området som kan antas ske inom en tioårsperiod. Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner. Adress: Vingåkersvägen 18, Katrineholm Telefon: Telefax: Org.nr , Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis, Styrelsens säte Katrineholm E-post: Webb:

14 SÖRMLAND VATTEN Bilaga 5 Särtaxans förändring över tiden Huvudmannen räknar upp alla befintliga särtaxetillägg med förändringen av KPI inför varje nytt kalenderår. Det innebär att om en fastighet skulle tillkomma efter ett antal år (t ex genom styckning) ska den betala gällande normaltaxa med tillägg för uppräknat särtaxetillägg. Basmånad för KPI ska vara juli månad det år som särtaxetilllägget för utbyggnadsområdet beslutats. Sörmland Vatien och Avfall AB är ett driftsbolag som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner. Adress: Vingåkersvägen 18, Katrineholm Telefon: Telefax: Org.nr , Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis, Styrelsens säte Katrineholm E-post: Webb: v ~nnv.sormlandvatten.se

15 ~'+.. ~ 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Blad Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Nya VA-avgifter 2013 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna det av Katrineholm Vatten och Avfall AB upprättade förslaget normaltema gällande anläggningsavgifter och att denna ska gälla från den 1 januari Slutligt ställningstagande till övriga delar av förslaget rörande VA-avgifterna tas när de lagtekniska frågorna kring interna lån är klarlagda. Reservation Mot beslutet och till förmån för Gudrun Lindvalls (MP) yrkanden reserverar sig Ewa Gallhammar (FP), Carina Björk-Andersson (FP), Joha Frondelius (KD) och Gudrun Lindvall (MP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 21. Ärendebeskrivning I anslutning till att styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB behandlade bolagets budget för 2013 samt prognoser vid sitt sammanträde , beslutade bolaget också föreslå nya VA-avgifter. Mer preciserat är det förbrukningsavgifterna, normal taxa gällande anläggningsavgift som föreslås ändras. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen har kompletterande uppgifter inhämtats från Sörmland Vatten och Avfall AB. Likaså har avstämning hjorts med ekonomi- och upphandlingskontoret. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Protokoll från Katrineholm Vatten och Avfall AB, , 7-8 med bilagorna 2-4. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Gallhammar (FP), Gudrun Lindvall (MP), Cecilia Björk (S), Michael Hagberg (S), Inger Fredriksson (C), Erik Liljencrantz (M), Pat Werner (S) samt Björnar Berg (vd Katrineholms Vatten och Avfall AB) Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar, med instämmande av Ewa Gallhammar (FP), i första hand på återremiss av ärendet. I andra hand yrkar hon på avslag. Erik Liljencrantz (M) yrkar, med instämmande av Johan Hartman (M) och Pat Werner (S) på bifall till ordförandens förslag till beslut. ~r

16 ~I~:`_ i ~' _':' T l~atrineholms lcomrnun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN Blad Proposition Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen vilken kommunstyrelsen godkänner. Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Han finner att ärendet ska avgöras idag. Slutligen ställer ordföranden proposition på ordförandes förslag på beslut och Gudrun Lindvalls (MP) avslagsyrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande,~., Protokollsutdrag till Akten

17 KOMMUNSTYRELSEN miljöpor#ie# de gröna ;~~ Folkpartiet liberalerna Krindemoknrema RESERVATION Ärende Nya VA-avgifter Vi yrkade i första hand återremiss på förslaget till ny VA-taxa. Eftersom vi inte fick gehör för detta yrkade vi avslag. Enligt lag skall VA-taxan inte gå med vinst, utan vara konstruerad så att den täcker faktiska kostnader för verksamheten -inte mer. Vi är därför tveksamma till motivet att nu höja VA-taxan, nämligen planerade investeringar. Det är ju kostnader, som idag inte finns. Det är dessutom omöjligt att idag veta vad dessa planerade investeringar kommer att kosta och risken finns att VA-kollektivet belastas ekonomiskt för kostnader, som aldrig kommer att uppkomma. Höjningen är dessutom oerhört stor - i vissa få11 mer än fördubblad. 124 %faktiskt! Vi vänder oss också mot den konstruktion, som föreslås. Just nu ansluts äldre fritidshusområden till VA-nätet. I vissa fall är dessa hus av det mycket enkla slaget -små oisolerade och endast avsedda för sommarboende. De har också ofta ett ringa värde. Med den föreslagna konstruktionen finns risk för att anslutningsavgiften ivissa fall kommer att överskrida värdet på fastigheten. Detta problem ökar med den föreslagna taxekonstruktionen, där en del av avgiften betalas per kvadratmeter tomtmark. Vi anser inte att tomtmarkens storlek skall påverka taxan, eftersom en stor tomt med ett hus på landsbygden knappast orsakar mer spillvatten än en hus på mindre tomt. Taxekonstruktionen känns gammaldags och härstamma från en tid när dagvatten anslöts till spillvattennätet. Vi får under mötet veta att man vill maximera en tomt ti m2 och enförändring föreslår i paragraftexten. Vad gäller dagvatten får vi veta att man reducerar taxan med 15 %, om fastigheten har lokalt omhändertagande LOD av dagvatten. Detta finner vi dock inte någonstans i bestämmelserna. Eftersom det tycks vara oklart vad som gäller och eftersom vi vill ha förändringar vad avser avgiften per kvm tomtyta föreslår vi en återremiss. Eftersom vi inte fick gehör för detta yrkade vi på avslag av ärendet. Inte heller detta vann majoritet varför vi reserverar oss mot beslutet. Katrineholm den 24 oktober 2012 r,~ h ~,f C~drun Lindvall (mp)... Ewa Gallhammar (fp)... Carina Björk-Andersson (fp)... Joha Frondelius (kd)., ~~

18 fit' C ~, 1\atrineholms kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Stab Vår handläggare Per Johansson Datum Ert datum Kommunstyrelsen Vår beteckning KS/2012: Er beteckning Nya VA-avgifter 2013 Ärendebeskrivning I anslutning till att styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (kallat KVVAB) behandlade bolagets budget för 2013 samt prognoser vid sitt sanunanträde , beslutade bolaget också föreslå nya VA-avgifter. Mer preciserat är det förbrukningsavgifterna och normal taxa gällande anläggningsavgift som föreslås ändras. I anslutning till att styrelsen behandlade budgeten, föreslogs också ändring i renhållningstaxan, vilket hanteras i ett separat ärende (KS/2012: ). Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen har kompletterande uppgifter inhämtats från Sörmland Vatten och Avfall AB. Likaså har avstämning gjorts med ekonomi- och upphandlingskontoret. Sammanfattning av förslaget till nya VA-avgifter Som framkommit ovan, har KVAAB:s styrelse behandlat bolagets budget för 2013 och med prognoser för vid sitt sammanträde Av kommunens ägardirektiv för bolaget, ska kommunfullmäktige godkänna VA-taxan. Beträffande budget, ska handlingsprogram och budget för bolaget delges kommunstyrelsen. Under 2013 planerar KVAAB att göra stora investeringar. En stor investering är ombyggnationen av reningsverket Rosenholm. Reningsverket byggs om så att det klarar det utsläpps för kväve so gällande miljötillstånd föreskriver. Av underlaget från KVAAB framkommer att upphandlingar gjorts. Anbuden, tillsammans med kostnaden för huvudentreprenören och Sörmland Vatten och Avfall AB:s egna kostnader, ger en beräknad kostnad på 107 miljoner kronor mot tidigare beräknade 90 miljoner kronor. KVAAB:s styrelse beslutar komplettera investeringsbudgeten med ytterligare 8,5 miljoner kronor vardera för åren 2013 och Med anledning av bolagets beslut om budget föreslås en höjning av förbrukningsavgifterna med i genomsnitt 5 %. En orsak till avgiftshöjningarna är de planerade investeringarna under 2013 och dess finansiering. Den föreslagna höjningen redovisas enligt följande (beloppen inkluderar mervärdesskatt): KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

RVF Utveckling 2004:10

RVF Utveckling 2004:10 När ett plus ett blir tre Om samverkan inom kommunal avfallsverksamhet RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 Reviderad upplaga RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska

Läs mer

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet - Energimyndighetens beräkningar och förslag ER 2013:04 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer