SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott MikaelJareke,komrnunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06. MikaelJareke,komrnunchef Lennart Aronsson, sekreterare"

Transkript

1 I i: -o: STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21 ) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Pandrup, Kommunhuset Storfors, måndagen den 6 oktober 2014 kl Hans Jildesten (S) ordförande Christina Skogström (S) Andris Widuss (M) I r-- I Övriga deltagande MikaelJareke,komrnunchef Lennart Aronsson, sekreterare Utses attjuslera Justeringens lid och plats Andris Widuss Underskrifter Sekreterare Ordllirande Justerande LennartArO~ ~ ~ Z Hans Jild en ~~ Andris Widuss ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafer Organ Sammanträdes datum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum rur anslags nedtagande Kommunhusets kansli Underskrift

2 SA~TRÄDESPROTOKOLL Sammanirädesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 140 Företagsbesök Ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunchefen besöker Bergslagens Sparbank.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 141 Komplettering av foredragningslistan Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (8) föreslår att föredragningslistan kompletteras med följande ärende enligt nedan: Ärende 17: Utökning av hemtjänsten med 3.0 årsarbetare. Dnr Ärende 18: Tjänsteförrättande Kommunstyrelseordförande (K80). Dnr K Ärende 19: Region Värmlands internationella satsning med fokus på EU. Dnr K Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Komplettera föredragningslistan med ovanstående ärenden.

4 SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 142 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:24 Avtal om notkopiering inom de kommunala musiklkultursko1oma läsåret 2014/ :34 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation får lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser. Länsstyrelserna, Migrationsverket, ArbetsfOrmedlingen Informations- och prognosbrev. Dnr KS Karlstads kommun Kommunstyrelsens protokoll SmåKom SmåKoms nyhetsbrev- augusti Polisen Tillståndsbevis, Allmän sammankomst: Politiska möten inför valet. Dm KS Östra Värmlands överformyndarnämnd Protokoll Dm KS /12 Östra Värmlands överförmyndamärnod delårsrapport januari-juni Dnr KS Protokoll Dnr KS /12 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Godkänna redovisningen av meddelanden. UtdragsbestjTkandc

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 143 Kommunchefens anmälningsärenden Mikael Jareke redogör för följande: Förstudierapport: Nytt särskilt boende - Framtidens äldreomsorg är dagens beslut. Dur KS Förfrågan har utsänts gällande intresse att delta i projekt byggnation av särskilt boende i Storfors med en kooperativ hyresrättsföremng. Två företag har inkommit med intresseanmälan. DurKS Myndighetsnärnnd: Utkast till reglemente för den nya myndighetsnämnden. Reglemente och avtal kommer att behandlas i kommunfullmäktige under december månad Dialog med KEMAB. Taxor. Nytt vattenskyddsområde för Storfors kommun. Dur KS

6 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdaium Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 144 Dur KS Arkivbeskrivning för Storfors kommun Med anledning av ny nämndorganisation i Starfors kommun från har kommunstyrelsens arkivbeskrivning reviderats. Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap.4 2) och arkiviagen ska varj e myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkiviagen ( 6) kallas denna arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen syftar till att ge utomstående en överblick över vad som kan finnas att hämta i myndighetens arkiv och i huvudsak hur detta arkiv är organiserat. Beslutsunderlag Förslag till arkivbeskrivning för kommunstyrelsens verksamhet. Tjänsteutlåtande från arkivansvarig Marita Pettersson, Kommunstyrelsens arbetsutskotts I"örslag till Kommunstyrelsen Fastställa arkivbeskrivning för kommunstyrelsens verksamhet enligt bilaga 1. Ikraftträdandedatum W /r/vv Justerandes sib'11atur

7 Bilaga 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott sid 1 (2) Arkivbeskrivning Storfors kommun, Kommunstyrelsen Organisation och verksamhet: Kommunstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter, och har uppsikt över hela kommunkoncemen. Kommunledningens arbete är inriktat på strategier, samordning, stöd och utvärdering i ett övergripande perspektiv. Kommunledningen ska leda verksamheten så att politiskt fastställda mål uppnås. Säkerhetsarbetet inklusive risk och sårbarhets bedömningar, översiktlig planering samt kommunens övergripande utvecklingsarbete leds av kommunledningen. Verksamheten inrymmer även kostnader för räddningstjänst samt medlemsavgifter till SKL och Region Värmland samt andra samverkanspartners. Kommunledningen ansvarar för verksamhetsområdena turism, näringslivsfrågor och information. Administration länmar stöd till de politiska beslutande organen, till kommunens samtliga verksamheter samt till Stiftelsen Björkåsen. Verksamheten omfattar bl.a. ekonomi, personal, kansli, upphandling, debiteringar, telefoni samt IT. Telrnisk drift ansvarar för verksamhetsområdena fastigheter/lokaler, gatu- och väghållning, parker, grönområden, lek- och idrottsplatser, vatten och avlopp, avfallshantering, lokalvård, kost. Kultur och fritid ansvarar för verksamhetsområdena folkbibliotek, kulturverkstad, allmän kulturverksamhet, fritidsgårdsverksamhet, stöd till föreningar och studieförbund samt folkhälsoarbete. Skola och väiiård omfattar förskola, fritidshem, öppen förskola, grundskola, gynmasieskola, grundsärskola, vuxenutbildning, integration, arbetsmarknad och individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg omfattar äldreomsorg i särskilda boenden och hemtjänst. Förebyggande insatser med inriktning mot äldre, hemsjukvård, rehabilitering, medicinsk omvårdnad till kommumnvånare över 7 år samt LSS.

8 2 (2) Register, förteckningar och sökhjälpmedel W3D3, diariesystem. MaxiMilia, debitering av hemtjänstavgifter. EDP, vatten och renhållning. Economa Aditro, ekonomisystem. PersonecP, P A och lönesystem. WINLAS, LAS-beräkning. Momentum PM, fastighetssystem. Procapita BoU, förskola, skola. Procapita IoF, individ- och familjeomsorg, integration. FRI, boknings system. Book-it, bibliotekssystem. R-CARD, passersystem Upplysningar om de allmänna handlingarna Respektive systemansvarig kan ge upplysningar om sökvägar till myndighetens handlingar, organisation etc. Bestämmelser om sekretess Sekretess tillämpas gällande Lex. personalärenden och för upphandlingsärenden i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Uppgifter som myndigheten hämtar och lämnar till andra Se dokumenthanteringsplaner. Gallringsregler Allmänna handlingar får gallras i enlighet med arkiviagen (SFS 1999:305) och gallringen fastställs i dokumenthanteringsplaner för varje förvaltning/nämnd. Arkivansvarig Kommunchef

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 145 Dm KS Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Bakgrund Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett ( eller ±lera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBL, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF -KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landstinglregion. F ör att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Kommuustyrelseus arbetsutskotts beslut Återremittera ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar erhålla en redovisning om vad dessa nya bestämmelser innebär för redan förtroendevalda, nya förtroendevalda och blivande förtroendevalda, vad är skillnaden mot befintliga regler, vad innebär det om inget nytt beslut tas samt innebär de nya reglerna kostnadsökningar för kommunen m.m. Kopia Daniel Bekking

10 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 146 Dnr KS Vänortsbesök Starfars kommun står i tur att inbjuda till träff med Vänorterna Dovre och Leppävirta. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen Diskussion förs om lämpliga teman att behandla på ett vänortsbeök. Hans Jildesten föreslår att exempelvis näringsliv och skola kan avhandlas på vänortsbesöket. En lämplig tidpunkt för vänortsbesöket kunde vara under april månad Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Uppdra till kommunchef Mikael J areke att anordna ett Vänortsbesök. Kopia Mikael Jareke

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 147 Dm KS Lokalt kollektivavtal LOK gällande jour på HVB-hem För att underlätta hantering av schema samt möjliggöra stabilare beräkning för personalkostnader, behöver ett lokalt kollektivavtal komma till stånd. Om verksamheten grundas på bestämmelser i Allmänna Bestämmelser (AB) ska personalen beredas dygnsvila, enligt Arbetstidslagen (ATL), om de på grund av störningar fått avbryta sin jour. Konsekvenser fdr verksamheten blir att personal behöver få ledigt under kommande arbetspass, för att kunna ta ut sin dygnsvila. Då måste vikarie tas in och det kan då vara aktuellt att det är två personal som avbrutit sinjour. Det leder även till kraftigt ökade kostnader, då personal som avbrutit sinjour ska få ersättning för kvalificerad övertid vid varje störning. Vid tillämpning av jour enligt AB måste all personal ha en lägre ~änstgöringsgrad för att undvika fler timmars arbetstid än ATL medger, det eftersom varje störning direkt innebär fler arbetade timmar. Många kommuner i Värmland tillämpar lokala avtal, då det inom verksamhet för ensamkommande barn fdrekommer störningar under natten. Kostnad Enligt grundavtalet AB med jour på natt Grundkostnad fdr två personal på vardagar är 522 kr, exklusive personalomkostnader. Dag infdr och efter helger och röda dagar utgår dubbel jourersättning, vilket resulterar i en grundkostnad på 1044 kr, exklusive personalomkostnader. Varje störning innebär en kostnad på ca 180 kr, per personal, fdr påbörjad halvtimme, exklusive personalomkostnader. Notera då att om kvällsjobb passerar kl eller om morgon startar före kl anses det som störning. Under en vecka blir totalkostnaden, utan störningar, 5220 kr, exklusive personalomkostnader

12 SA~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21 ) KSAU 147 forts. Dnr KS Enligt lokalt avtal Grundkostnad för två personal beräknas vara ca 1330 kr. exklusive personalomkostnader. Under ett 8 timmars nattpass är 4 timmar jour och 4 timmar räknas som arbetstid, som kan utföras när som helst under natten. Ersättning för obekväm arbetstid under nattpasset beräknas vara ca 780 kr för två personal, exklusive personalomkostnader. Under en vecka blir totalkostnaden kr, exklusive personalomkostnader Differensen mellan kostnader för störningar enligt jour utifrån AB och den högre kostnaden för det lokala avtalet, motsvarar 50 störningshalvtimmar per vecka, vilket motsvarar 12,5 timme rör två personal. Vid störning tillkommer kostnad rör vikarie 136 kr per timme, exklusive personalomkostnader, som ersätter personal som ges ledigt för att ta ut dygnsvila. Vid dagens sammanträde redogör kommunchefmikael Jareke för ärendet. Beslntsunderlag Tjänsteutlåtande från föreståndare Solforsen HVB Ulrika Hedberg, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Ge personalchef Daniel Bekking och kommunchef Mikael Jareke i uppdrag att utarbeta ett förslag till lokalt kollektivavtal. 2. Målet är att teckna ett lokalt kollektivavtal och att uppföljning/utvärdering sker om 6 månader. 3. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde under november eller december månad Kopia Daniel Bekking Mikael Jareke

13 S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 148 Dnr KS Utvärdering feriearbeten sommaren 2014 Antalet feriearbetare inom Storfors kommun uppgick i år till 50 st, 22 pojkar och 28 flickor. De flesta pojkar söker sig till grönområden och ett fåtal till arman verksamhet. Grönområden är också den verksamhet där största andelen platser finns. De flesta flickor söker sig till barnomsorg. Eftersom antalet platser inom barnomsorg är begränsat så har man inte kunnat tillgodose allas önskemål utan gjort placering där möjlighet funnits. Placeringar har även gjorts i föreningar, ex Storfors FF som handledare i fotbollskola för mindre barn, IOGTINTO för barn och ungdomsverksamhet samt Brandhistoriska museet. Antalet sökande (64 st) översteg det antal möjliga platser som kommunen hade att erbjuda. Dock löstes det genom att ungdomar som erhållit annat arbete inom kommun eller hos annan arbetsgivare ställde sin plats till förfogande, och någon annan av kommunens sökande kunde erbjudas platsen i stället. I och med detta stod ingen sökande kvar inom kommunens feriearbetare. Enligt samtliga verksamheter så har det fungerat mycket bra och verksamheterna ser feriearbetama som en stor tillgång och ett mervärde för verksamheten. Brandhistoriska museet tackar också för kommunens samarbete och meddelar att även där har feriearbetarna fungerat mycket bra. En handledare för feriearbetarna inom grönområden har varit anställd under j uniaugusti och utfört sitt arbete till full belåtenhet enligt Teknisk drift. Placering Antal Pojkar Flickor 17 år 18 år Grönområden Kök Hanunarg Barnomsorg Äldrevård 11 O Fotbollskola FF l Juniorförening l 187 (IOGTINTO) Brandhistoriska 2 O (44%) 28 (56 %) 36 (72%) 14 28%) cp/ ~/

14 SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Sarmnanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (21 ) KSAU 148 forts. Dm KS Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Godkänna rapporten om utvärdering feriearbeten sommaren Kopia Christina Keller

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 149 Dm KS Anställning av fritidspedagog/förskollärare, 100 %, vikariat Personal på fritids-/förskoleverksamheten går på föräldraledighet mellan första januari till och med sista april Behovet av två personal på fritids Daggkåpan och förskolan Ängslyckan föreligger. Därav finns behov av att anställa en vikarie på 100 % under föräldraledigheten, Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från rektor Ann-Christin Sigmund. Kommuustyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Bevilja anställning av bamomsorgspersonal, 100 %, för tiden , vikariat. Kostnaden belastar 50 % ansvar 31 och verksamhet och 50 % ansvar 31 och verksamhet

16 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU ISO Dm KS Anställning av resursperson, 80 %, tillsvidareanställning Bakgrund Under hösten 2014 har ett ökat antal barn inskrivits på fritidsverksamheten. Det är barn. Ett barn som är inskrivet behöver extra uppsikt. Föreligger behov aven personal som resurs till fritidsverksamheten på eftermiddagar och skolverksarnheten under vissa tider på förmiddagar. Framför allt behov av resursperson till barnet som behöver extra uppsikt. Finansiering: Kostnaden ryms ej i 2014 års budget. Medel är äskade i 20 IS års budget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från rektor Ann-Christin Sigmund. Vid dagens sammanträde diskuteras rubricerat ärende. Innan beslut fattas önskar kommunstyrelsens arbetsutskott erhålla kompletterande uppgifter. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Återremittera ärendet till rektor Ann-Christin Sigmund med begäran om kompletteringar. Kopia Ann-Christin Sigmund Välfårdsnämnden

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 151 Dm KS Anställning av f6rskole-fritidspersonal, 80 %, tillsvidareanställning Personal på fritids-/förskoleverksamheten har slutat och ett vikariat har varit tillsatt under vårterminen Behov av två personal på fritids Daggkåpan kvarstår och därför behövs en 50 % tjänst för verksamheten på eftermiddagar. Behov av personal på förskolan Ängslyckan med 30 % kvarstår. Tillträde l. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från rektor Ann-Christin Sigmund. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Bevilja anställning av fritidstjänst/förskoje\jänst 80 % tillsvidareanställning med tillträde Kostnaden belastar 50 % ansvar 31 och verksamhet och 30 % ansvar 31 och verksamhet 4111 O.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 152 Dm KS Anställning av pedagog, 100 %, vikariat En personal går på föräldraledighet. Behov av ersättare finns. Vikariatet beräknas vara på ett år. Behovet av befintlig personalstyrka vid Bjurtjärns skola kvarstår. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från rektor Ann-Christin Sigmund. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Bevilja anställning av pedagog, 100 %, vikariat för tiden Kostnaden belastar ansvar 32 och verksamhet

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 153 Dnr KS Anställning av enhetschef for individ- och familjeomsorg, 100 %, vikariat Efter förre IFO chefens avslut har tjänsten som IFO chef varit ett vikariat som behöver förlängas fram till i väntan på ny organisation. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen Välfårdsnämndens arbetsutskott Tjänsteutlåtande från verksarnhetschefingmarie Thyr, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Bevilja anställning av vikarierande IFO chef till och med Kostnaden belastar ansvar 34 verksanmet 551. Kopia Ingmarie Thyr Ewa Hallberg

20 SA~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21 ) KSAU 154 Dnr KS Anställning av samordnare för integration, 100 %, tillsvidareanställning Tidigare samordnare/enhetschef för integration har slutat sin anställning. Tjänsten behöver tillsättas för att vårt fortsatta arbete med mottagande av nyanlända ska fungera. Tjänsten finns i budget och belastar ansvar 361 verksamhet 611. Beslutsunderlag Välfårdsnämndens arbetsutskott Tjänsteutlåtande från verksamhetschefingmarie Thyr, Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Anställa en integrationssamordnare på 100 % från och tillsvidare. Kostnaden belastar ansvar 361 och verksamhet 611.

21 SA~TRÄDESPROTOKOLL Sanmlantradesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 155 Dnr KS Utökning av hemtjänsten med 3,0 års arbetare. Hemtjänsten har under ett par års tid haft ett ökat bemanningsbehov motsvarande 5,3-6,4 årsarbetare. Från så har tillsvidareanställd personal haft en utökning av sysselsättningsgraden motsvarande 2,78-3, l Oårsarbetare. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från enhetschef Katarina Wall, Kommuustyrelsens arbetsutskotts forslag till kommunstyrelsen Att tillsvidareanställd personal inom hemtjänst får en permanent utökning av sysselsättningsgraden motsvarande 3,0 årsarbetare.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 156 Dm KS Tjänsteförrättande Kommunstyrelseordförande (KSO) Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten har semester under tiden En tjänstgörande kommunstyrelseordförande skall utses. Hans Jildesten föreslår att arbetsutskottet utser Christina Skogström. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Utse Christina Skogström till tjänsteförrättande kommunstyrelseordförande för tiden Kopia Christina Skogström

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 157 Dnr KS Region Värmlands internationella satsning med fokus på EU Samtliga medlemmar i Region Värmland vill samverka för att utveckla det internationella arbetet med särskilt fokus på EU. Tidigare har samverkan skett genom West Sweden men när den organisationen nu avvecklas behöver Region Värmland å sina medlemmars vägnar förstärka det internationella arbetet. Det kommer, efter samråd med medlemmarna, att inriktas på tre fokusområden som är strategisk utveckling, projektutveckling och samordning. Beslutsuuderlag Tjänsteutlåtande från kommunchefmikael Jareke, Kommuustyrelseus arbetsutskotts f'6rslag till Kommunstyrelsen Under förutsättning att huvuddelen av länets kommuner deltar i finansiering av Region Vännlands internationella satsning med fokus på EU, medfmansiera denna med ett förstärkt medlemsbidrag på 5,15 kr per kommuninvånare. Kostnaden belastar verksamhet W Vv"

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(14) Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, onsdagen den 16 december 2015, kl 08.15-10.00. Ajournering kl. 09.05-09.20. Beslutande Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.00- Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Anki Sjöö-Törner (S), ersättare för Magnus Hesse (M) Ulf Dahl (S) Marie

Läs mer

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-17 1(16) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, Storfors onsdagen den 17 april klockan 08.00-11.45. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-06-02, kl 0800-1130 ande Laila Mäki, S Johny Lantto, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Ingmarie Thyr, chef skola och vämird 162 Kristina Karlsson, eu-samordnare 171 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Ingmarie Thyr, chef skola och vämird 162 Kristina Karlsson, eu-samordnare 171 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare S~TRÄDESPROTOKOLL SammantrMesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-1 3 1(27) Plals och tid Beslutande Sammanträdesrum Pandrup, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 13 november 2014, kl. 08.30-12.20.

Läs mer

Mats Öhman, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Olle Rodhén, enhetschef Kultur- och fritid 106, 113 Lennart Aronsson, sekreterare

Mats Öhman, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Olle Rodhén, enhetschef Kultur- och fritid 106, 113 Lennart Aronsson, sekreterare 1(16) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, Storfors, måndagen den 26 september 2016, kl. 08.15-10.40. Ajournering kl. 09.35-09.45. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Birgitta Hagström (C)

Birgitta Hagström (C) 1(13) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 23 september 2014 kl. 09.30 11.40. Glenn Aspnes (S) ordförande Ingrid Resare (S) Magnus Liljekvist (S) Sigurd

Läs mer

Birgitta Hagström (C)

Birgitta Hagström (C) 1(18) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 16 december 2013 kl. 09.30 10.50. Glenn Aspnes (S) ordförande Ingrid Resare (S) Magnus Liljekvist (S) Sigurd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll 1 (5) 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, den 14 april 2014 kl. 08.30-12.00 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Anna

Läs mer

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare 1(19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 29 juni 2015,kl 08.15-10.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn Aspnes (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef 163, 168-170. Lennart Aronsson, sekreterare. Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef 163, 168-170. Lennart Aronsson, sekreterare. Lennart Aronsson 1(27) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 26 oktober 2015 kl. 08.15 12.25. Ajournering 09.45-10.00. Hans Jildesten (S) ordförande Christina Skogström (S)

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Fredagen den 17 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Fredagen den 17 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 14 april 2015, kl. 10.00-11.00. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 4 april 2016, kl. 08.15-09.15. Hans Jildesten (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Inger Nordström (V) Håkan Larsson

Läs mer

Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-0S 1(19) Ingela Bergare, controller 4S Mikael Jareke,kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-0S 1(19) Ingela Bergare, controller 4S Mikael Jareke,kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-0S 1(19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, Storfors, Onsdagen den S mars 2014, kl. 10.00-IS.30. Ajournering kl. 14.00-14.10.

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Charlotta Erkheikki, personalkonsult Lena Jatko, kommunchef Anita Sköld, M

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Charlotta Erkheikki, personalkonsult Lena Jatko, kommunchef Anita Sköld, M PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-15, kl 1300-1500 Beslutande Laila Mäki, S Eva Kumpula, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 2, rum 204 09:30 12:00 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Anneli Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-19 2013-07-05 Kommunhusets kansli

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-19 2013-07-05 Kommunhusets kansli I STORFORS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-19 1(13) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, onsdagen den 19 juni 2013, kl 10.00-11.50. Hans Jildesten

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Marita Pettersson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Välfärdsnämnden. Kommunhusets kansli

Marita Pettersson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Välfärdsnämnden. Kommunhusets kansli 1(17) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 december 2014 kl. 08.30 11.45. Glenn Aspnes (S) ordförande Ingrid Resare (S) Magnus Liljekvist (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 16.10-16.30 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande Ingemar Javinder (S) Mattias Svedberg (S), tjänstgörande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2015-05-12. Ersättare FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2015-05-12. Ersättare FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2015-05-12 Ersättare FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 18 maj 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S)

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, Storfors, onsdag den 10 februari 2016, klockan 18.00 18.50. Beslutande Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, 2016-06-16, kl. 09:00-11:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad Kommunstyrelsens utskott för integration och 2016-09-08 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Dragonvägen 86, lokal: Blå rummet Torsdag den 8 september 2016, klockan 09:00-11.00 Ledamöter: Ibrahim Abdallah

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (FP), vice ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson (C) Johan Tolinsson (S)

Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (FP), vice ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson (C) Johan Tolinsson (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-10.40 Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (FP), vice ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-29 2014-02-11 Dahun :llir anslags nedtagande Kommunhusets kansli

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-29 2014-02-11 Dahun :llir anslags nedtagande Kommunhusets kansli S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-29 1(16) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, onsdagen den 29 januari 2014, kl.10.00-11.s0. Hans Jildesten (S) ordförande

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Magnus Hesse (M), ordförande Lennart Haraldsson (S), vice ordförande Ulf Dahl (S) Marie Karlsson (M) Sören Söderström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander 1(12) 2014-08-18 Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 16.00-16.40 Beslutande Ledamöter Ann S. Pihlgren (M), ordförande Kai Larsson (MP), ersättare Clas Forsgren (C) Bengt Ringberg (FP)

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-12-13 1-9

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-12-13 1-9 Kommunstyrelsens personalutskott 2012-12-13 1-9 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30 11.15 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 74 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 Ordförande Bo Lager (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-05-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-09-23 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Misteln, den 30 maj, 2013 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot Övriga deltagande

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och tid Stora vänortsrummet kl 9.00-12.30 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Marit Rempling (C) Birger Larsson (C) Bertil Eriksson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2012-02-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Studiebesök vid socialnämndens verksamheter i Hede 19 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 20 Socialnämndens

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan

Läs mer

Tommy Svärd, driftchef 73 Malin Larsson, enhetschef Kost- och städ 74 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Tommy Svärd, driftchef 73 Malin Larsson, enhetschef Kost- och städ 74 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare 1(33) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 18 maj 2015 kl. 08.15 10.25. Hans Jildesten (S) ordförande Christina Skogström (S) Håkan Larsson (C) Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Birgitta Hagström (C)

Birgitta Hagström (C) 1(28) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 25 mars 2013 kl. 09.30 15.00. Ann-Christin Ingwall (S), ordförande Glenn Aspnes (S) Ingrid Resare (S) Sigurd

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Aina Whålund Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt (S) Peter Joensuu (M) Lars-Ove Jansson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag SammanträdesprotokoU 1-7 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 10.00-12.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Anne Tano (M) Harald Lagerstedt (C) Tobias Carlsson (FP) Ewa Klang

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11. Marung-Saiens Kommun SammanträdesprotokoH 2016-06-10 1 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Maria

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

143939393939393914 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

143939393939393914 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 143939393939393914 39 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.30 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 Lena Rosvall (S), ordförande Per-Erik Andersson (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30-10.30 ande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45 Nr 2006-12-19 Socialnämnden 1(15) Plats och tid Skållerudshemmet, klockan 13:00-16:00 Ajournering 14:35-14:45 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Karin Fredman (fp) Erik Johansson (kd)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Marita Pettersson. Ann-Christin Ingwall. Andris Widuss. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Marita Pettersson. Ann-Christin Ingwall. Andris Widuss. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(17) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 25 februari 2013 kl. 09.30 16.15. Ajournering kl. 14.40 15.10. Ann-Christin Ingwall (S) ordförande Magnus Liljekvist

Läs mer