SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott MikaelJareke,komrnunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06. MikaelJareke,komrnunchef Lennart Aronsson, sekreterare"

Transkript

1 I i: -o: STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21 ) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Pandrup, Kommunhuset Storfors, måndagen den 6 oktober 2014 kl Hans Jildesten (S) ordförande Christina Skogström (S) Andris Widuss (M) I r-- I Övriga deltagande MikaelJareke,komrnunchef Lennart Aronsson, sekreterare Utses attjuslera Justeringens lid och plats Andris Widuss Underskrifter Sekreterare Ordllirande Justerande LennartArO~ ~ ~ Z Hans Jild en ~~ Andris Widuss ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafer Organ Sammanträdes datum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum rur anslags nedtagande Kommunhusets kansli Underskrift

2 SA~TRÄDESPROTOKOLL Sammanirädesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 140 Företagsbesök Ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunchefen besöker Bergslagens Sparbank.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 141 Komplettering av foredragningslistan Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (8) föreslår att föredragningslistan kompletteras med följande ärende enligt nedan: Ärende 17: Utökning av hemtjänsten med 3.0 årsarbetare. Dnr Ärende 18: Tjänsteförrättande Kommunstyrelseordförande (K80). Dnr K Ärende 19: Region Värmlands internationella satsning med fokus på EU. Dnr K Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Komplettera föredragningslistan med ovanstående ärenden.

4 SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 142 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:24 Avtal om notkopiering inom de kommunala musiklkultursko1oma läsåret 2014/ :34 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation får lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser. Länsstyrelserna, Migrationsverket, ArbetsfOrmedlingen Informations- och prognosbrev. Dnr KS Karlstads kommun Kommunstyrelsens protokoll SmåKom SmåKoms nyhetsbrev- augusti Polisen Tillståndsbevis, Allmän sammankomst: Politiska möten inför valet. Dm KS Östra Värmlands överformyndarnämnd Protokoll Dm KS /12 Östra Värmlands överförmyndamärnod delårsrapport januari-juni Dnr KS Protokoll Dnr KS /12 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Godkänna redovisningen av meddelanden. UtdragsbestjTkandc

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 143 Kommunchefens anmälningsärenden Mikael Jareke redogör för följande: Förstudierapport: Nytt särskilt boende - Framtidens äldreomsorg är dagens beslut. Dur KS Förfrågan har utsänts gällande intresse att delta i projekt byggnation av särskilt boende i Storfors med en kooperativ hyresrättsföremng. Två företag har inkommit med intresseanmälan. DurKS Myndighetsnärnnd: Utkast till reglemente för den nya myndighetsnämnden. Reglemente och avtal kommer att behandlas i kommunfullmäktige under december månad Dialog med KEMAB. Taxor. Nytt vattenskyddsområde för Storfors kommun. Dur KS

6 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdaium Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 144 Dur KS Arkivbeskrivning för Storfors kommun Med anledning av ny nämndorganisation i Starfors kommun från har kommunstyrelsens arkivbeskrivning reviderats. Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap.4 2) och arkiviagen ska varj e myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkiviagen ( 6) kallas denna arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen syftar till att ge utomstående en överblick över vad som kan finnas att hämta i myndighetens arkiv och i huvudsak hur detta arkiv är organiserat. Beslutsunderlag Förslag till arkivbeskrivning för kommunstyrelsens verksamhet. Tjänsteutlåtande från arkivansvarig Marita Pettersson, Kommunstyrelsens arbetsutskotts I"örslag till Kommunstyrelsen Fastställa arkivbeskrivning för kommunstyrelsens verksamhet enligt bilaga 1. Ikraftträdandedatum W /r/vv Justerandes sib'11atur

7 Bilaga 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott sid 1 (2) Arkivbeskrivning Storfors kommun, Kommunstyrelsen Organisation och verksamhet: Kommunstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter, och har uppsikt över hela kommunkoncemen. Kommunledningens arbete är inriktat på strategier, samordning, stöd och utvärdering i ett övergripande perspektiv. Kommunledningen ska leda verksamheten så att politiskt fastställda mål uppnås. Säkerhetsarbetet inklusive risk och sårbarhets bedömningar, översiktlig planering samt kommunens övergripande utvecklingsarbete leds av kommunledningen. Verksamheten inrymmer även kostnader för räddningstjänst samt medlemsavgifter till SKL och Region Värmland samt andra samverkanspartners. Kommunledningen ansvarar för verksamhetsområdena turism, näringslivsfrågor och information. Administration länmar stöd till de politiska beslutande organen, till kommunens samtliga verksamheter samt till Stiftelsen Björkåsen. Verksamheten omfattar bl.a. ekonomi, personal, kansli, upphandling, debiteringar, telefoni samt IT. Telrnisk drift ansvarar för verksamhetsområdena fastigheter/lokaler, gatu- och väghållning, parker, grönområden, lek- och idrottsplatser, vatten och avlopp, avfallshantering, lokalvård, kost. Kultur och fritid ansvarar för verksamhetsområdena folkbibliotek, kulturverkstad, allmän kulturverksamhet, fritidsgårdsverksamhet, stöd till föreningar och studieförbund samt folkhälsoarbete. Skola och väiiård omfattar förskola, fritidshem, öppen förskola, grundskola, gynmasieskola, grundsärskola, vuxenutbildning, integration, arbetsmarknad och individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg omfattar äldreomsorg i särskilda boenden och hemtjänst. Förebyggande insatser med inriktning mot äldre, hemsjukvård, rehabilitering, medicinsk omvårdnad till kommumnvånare över 7 år samt LSS.

8 2 (2) Register, förteckningar och sökhjälpmedel W3D3, diariesystem. MaxiMilia, debitering av hemtjänstavgifter. EDP, vatten och renhållning. Economa Aditro, ekonomisystem. PersonecP, P A och lönesystem. WINLAS, LAS-beräkning. Momentum PM, fastighetssystem. Procapita BoU, förskola, skola. Procapita IoF, individ- och familjeomsorg, integration. FRI, boknings system. Book-it, bibliotekssystem. R-CARD, passersystem Upplysningar om de allmänna handlingarna Respektive systemansvarig kan ge upplysningar om sökvägar till myndighetens handlingar, organisation etc. Bestämmelser om sekretess Sekretess tillämpas gällande Lex. personalärenden och för upphandlingsärenden i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Uppgifter som myndigheten hämtar och lämnar till andra Se dokumenthanteringsplaner. Gallringsregler Allmänna handlingar får gallras i enlighet med arkiviagen (SFS 1999:305) och gallringen fastställs i dokumenthanteringsplaner för varje förvaltning/nämnd. Arkivansvarig Kommunchef

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 145 Dm KS Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Bakgrund Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett ( eller ±lera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBL, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF -KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landstinglregion. F ör att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Kommuustyrelseus arbetsutskotts beslut Återremittera ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar erhålla en redovisning om vad dessa nya bestämmelser innebär för redan förtroendevalda, nya förtroendevalda och blivande förtroendevalda, vad är skillnaden mot befintliga regler, vad innebär det om inget nytt beslut tas samt innebär de nya reglerna kostnadsökningar för kommunen m.m. Kopia Daniel Bekking

10 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 146 Dnr KS Vänortsbesök Starfars kommun står i tur att inbjuda till träff med Vänorterna Dovre och Leppävirta. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen Diskussion förs om lämpliga teman att behandla på ett vänortsbeök. Hans Jildesten föreslår att exempelvis näringsliv och skola kan avhandlas på vänortsbesöket. En lämplig tidpunkt för vänortsbesöket kunde vara under april månad Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Uppdra till kommunchef Mikael J areke att anordna ett Vänortsbesök. Kopia Mikael Jareke

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 147 Dm KS Lokalt kollektivavtal LOK gällande jour på HVB-hem För att underlätta hantering av schema samt möjliggöra stabilare beräkning för personalkostnader, behöver ett lokalt kollektivavtal komma till stånd. Om verksamheten grundas på bestämmelser i Allmänna Bestämmelser (AB) ska personalen beredas dygnsvila, enligt Arbetstidslagen (ATL), om de på grund av störningar fått avbryta sin jour. Konsekvenser fdr verksamheten blir att personal behöver få ledigt under kommande arbetspass, för att kunna ta ut sin dygnsvila. Då måste vikarie tas in och det kan då vara aktuellt att det är två personal som avbrutit sinjour. Det leder även till kraftigt ökade kostnader, då personal som avbrutit sinjour ska få ersättning för kvalificerad övertid vid varje störning. Vid tillämpning av jour enligt AB måste all personal ha en lägre ~änstgöringsgrad för att undvika fler timmars arbetstid än ATL medger, det eftersom varje störning direkt innebär fler arbetade timmar. Många kommuner i Värmland tillämpar lokala avtal, då det inom verksamhet för ensamkommande barn fdrekommer störningar under natten. Kostnad Enligt grundavtalet AB med jour på natt Grundkostnad fdr två personal på vardagar är 522 kr, exklusive personalomkostnader. Dag infdr och efter helger och röda dagar utgår dubbel jourersättning, vilket resulterar i en grundkostnad på 1044 kr, exklusive personalomkostnader. Varje störning innebär en kostnad på ca 180 kr, per personal, fdr påbörjad halvtimme, exklusive personalomkostnader. Notera då att om kvällsjobb passerar kl eller om morgon startar före kl anses det som störning. Under en vecka blir totalkostnaden, utan störningar, 5220 kr, exklusive personalomkostnader

12 SA~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21 ) KSAU 147 forts. Dnr KS Enligt lokalt avtal Grundkostnad för två personal beräknas vara ca 1330 kr. exklusive personalomkostnader. Under ett 8 timmars nattpass är 4 timmar jour och 4 timmar räknas som arbetstid, som kan utföras när som helst under natten. Ersättning för obekväm arbetstid under nattpasset beräknas vara ca 780 kr för två personal, exklusive personalomkostnader. Under en vecka blir totalkostnaden kr, exklusive personalomkostnader Differensen mellan kostnader för störningar enligt jour utifrån AB och den högre kostnaden för det lokala avtalet, motsvarar 50 störningshalvtimmar per vecka, vilket motsvarar 12,5 timme rör två personal. Vid störning tillkommer kostnad rör vikarie 136 kr per timme, exklusive personalomkostnader, som ersätter personal som ges ledigt för att ta ut dygnsvila. Vid dagens sammanträde redogör kommunchefmikael Jareke för ärendet. Beslntsunderlag Tjänsteutlåtande från föreståndare Solforsen HVB Ulrika Hedberg, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Ge personalchef Daniel Bekking och kommunchef Mikael Jareke i uppdrag att utarbeta ett förslag till lokalt kollektivavtal. 2. Målet är att teckna ett lokalt kollektivavtal och att uppföljning/utvärdering sker om 6 månader. 3. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde under november eller december månad Kopia Daniel Bekking Mikael Jareke

13 S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 148 Dnr KS Utvärdering feriearbeten sommaren 2014 Antalet feriearbetare inom Storfors kommun uppgick i år till 50 st, 22 pojkar och 28 flickor. De flesta pojkar söker sig till grönområden och ett fåtal till arman verksamhet. Grönområden är också den verksamhet där största andelen platser finns. De flesta flickor söker sig till barnomsorg. Eftersom antalet platser inom barnomsorg är begränsat så har man inte kunnat tillgodose allas önskemål utan gjort placering där möjlighet funnits. Placeringar har även gjorts i föreningar, ex Storfors FF som handledare i fotbollskola för mindre barn, IOGTINTO för barn och ungdomsverksamhet samt Brandhistoriska museet. Antalet sökande (64 st) översteg det antal möjliga platser som kommunen hade att erbjuda. Dock löstes det genom att ungdomar som erhållit annat arbete inom kommun eller hos annan arbetsgivare ställde sin plats till förfogande, och någon annan av kommunens sökande kunde erbjudas platsen i stället. I och med detta stod ingen sökande kvar inom kommunens feriearbetare. Enligt samtliga verksamheter så har det fungerat mycket bra och verksamheterna ser feriearbetama som en stor tillgång och ett mervärde för verksamheten. Brandhistoriska museet tackar också för kommunens samarbete och meddelar att även där har feriearbetarna fungerat mycket bra. En handledare för feriearbetarna inom grönområden har varit anställd under j uniaugusti och utfört sitt arbete till full belåtenhet enligt Teknisk drift. Placering Antal Pojkar Flickor 17 år 18 år Grönområden Kök Hanunarg Barnomsorg Äldrevård 11 O Fotbollskola FF l Juniorförening l 187 (IOGTINTO) Brandhistoriska 2 O (44%) 28 (56 %) 36 (72%) 14 28%) cp/ ~/

14 SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Sarmnanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (21 ) KSAU 148 forts. Dm KS Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Godkänna rapporten om utvärdering feriearbeten sommaren Kopia Christina Keller

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 149 Dm KS Anställning av fritidspedagog/förskollärare, 100 %, vikariat Personal på fritids-/förskoleverksamheten går på föräldraledighet mellan första januari till och med sista april Behovet av två personal på fritids Daggkåpan och förskolan Ängslyckan föreligger. Därav finns behov av att anställa en vikarie på 100 % under föräldraledigheten, Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från rektor Ann-Christin Sigmund. Kommuustyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Bevilja anställning av bamomsorgspersonal, 100 %, för tiden , vikariat. Kostnaden belastar 50 % ansvar 31 och verksamhet och 50 % ansvar 31 och verksamhet

16 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU ISO Dm KS Anställning av resursperson, 80 %, tillsvidareanställning Bakgrund Under hösten 2014 har ett ökat antal barn inskrivits på fritidsverksamheten. Det är barn. Ett barn som är inskrivet behöver extra uppsikt. Föreligger behov aven personal som resurs till fritidsverksamheten på eftermiddagar och skolverksarnheten under vissa tider på förmiddagar. Framför allt behov av resursperson till barnet som behöver extra uppsikt. Finansiering: Kostnaden ryms ej i 2014 års budget. Medel är äskade i 20 IS års budget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från rektor Ann-Christin Sigmund. Vid dagens sammanträde diskuteras rubricerat ärende. Innan beslut fattas önskar kommunstyrelsens arbetsutskott erhålla kompletterande uppgifter. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Återremittera ärendet till rektor Ann-Christin Sigmund med begäran om kompletteringar. Kopia Ann-Christin Sigmund Välfårdsnämnden

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 151 Dm KS Anställning av f6rskole-fritidspersonal, 80 %, tillsvidareanställning Personal på fritids-/förskoleverksamheten har slutat och ett vikariat har varit tillsatt under vårterminen Behov av två personal på fritids Daggkåpan kvarstår och därför behövs en 50 % tjänst för verksamheten på eftermiddagar. Behov av personal på förskolan Ängslyckan med 30 % kvarstår. Tillträde l. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från rektor Ann-Christin Sigmund. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Bevilja anställning av fritidstjänst/förskoje\jänst 80 % tillsvidareanställning med tillträde Kostnaden belastar 50 % ansvar 31 och verksamhet och 30 % ansvar 31 och verksamhet 4111 O.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 152 Dm KS Anställning av pedagog, 100 %, vikariat En personal går på föräldraledighet. Behov av ersättare finns. Vikariatet beräknas vara på ett år. Behovet av befintlig personalstyrka vid Bjurtjärns skola kvarstår. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från rektor Ann-Christin Sigmund. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Bevilja anställning av pedagog, 100 %, vikariat för tiden Kostnaden belastar ansvar 32 och verksamhet

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 153 Dnr KS Anställning av enhetschef for individ- och familjeomsorg, 100 %, vikariat Efter förre IFO chefens avslut har tjänsten som IFO chef varit ett vikariat som behöver förlängas fram till i väntan på ny organisation. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen Välfårdsnämndens arbetsutskott Tjänsteutlåtande från verksarnhetschefingmarie Thyr, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Bevilja anställning av vikarierande IFO chef till och med Kostnaden belastar ansvar 34 verksanmet 551. Kopia Ingmarie Thyr Ewa Hallberg

20 SA~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21 ) KSAU 154 Dnr KS Anställning av samordnare för integration, 100 %, tillsvidareanställning Tidigare samordnare/enhetschef för integration har slutat sin anställning. Tjänsten behöver tillsättas för att vårt fortsatta arbete med mottagande av nyanlända ska fungera. Tjänsten finns i budget och belastar ansvar 361 verksamhet 611. Beslutsunderlag Välfårdsnämndens arbetsutskott Tjänsteutlåtande från verksamhetschefingmarie Thyr, Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Anställa en integrationssamordnare på 100 % från och tillsvidare. Kostnaden belastar ansvar 361 och verksamhet 611.

21 SA~TRÄDESPROTOKOLL Sanmlantradesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 155 Dnr KS Utökning av hemtjänsten med 3,0 års arbetare. Hemtjänsten har under ett par års tid haft ett ökat bemanningsbehov motsvarande 5,3-6,4 årsarbetare. Från så har tillsvidareanställd personal haft en utökning av sysselsättningsgraden motsvarande 2,78-3, l Oårsarbetare. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från enhetschef Katarina Wall, Kommuustyrelsens arbetsutskotts forslag till kommunstyrelsen Att tillsvidareanställd personal inom hemtjänst får en permanent utökning av sysselsättningsgraden motsvarande 3,0 årsarbetare.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 156 Dm KS Tjänsteförrättande Kommunstyrelseordförande (KSO) Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten har semester under tiden En tjänstgörande kommunstyrelseordförande skall utses. Hans Jildesten föreslår att arbetsutskottet utser Christina Skogström. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Utse Christina Skogström till tjänsteförrättande kommunstyrelseordförande för tiden Kopia Christina Skogström

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) KSAU 157 Dnr KS Region Värmlands internationella satsning med fokus på EU Samtliga medlemmar i Region Värmland vill samverka för att utveckla det internationella arbetet med särskilt fokus på EU. Tidigare har samverkan skett genom West Sweden men när den organisationen nu avvecklas behöver Region Värmland å sina medlemmars vägnar förstärka det internationella arbetet. Det kommer, efter samråd med medlemmarna, att inriktas på tre fokusområden som är strategisk utveckling, projektutveckling och samordning. Beslutsuuderlag Tjänsteutlåtande från kommunchefmikael Jareke, Kommuustyrelseus arbetsutskotts f'6rslag till Kommunstyrelsen Under förutsättning att huvuddelen av länets kommuner deltar i finansiering av Region Vännlands internationella satsning med fokus på EU, medfmansiera denna med ett förstärkt medlemsbidrag på 5,15 kr per kommuninvånare. Kostnaden belastar verksamhet W Vv"

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar Strategisk plan Planeringsförutsättningar del 2 2015 2018 2015 Innehållsförteckning 1 Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Allmänna utskottet... 4 1.2.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 101-110 Olof Börjesson (C)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer