Sammanfattning REMISSPROMEMORIA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning REMISSPROMEMORIA"

Transkript

1 REMISSPROMEMORIA Datum FI Dnr Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax Förslag till nya föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning m.m. Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning. Det föreslås att nuvarande krav på offentliggörande förs över till föreskrifterna och de allmänna råden om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5). Vidare föreslås att fondbolag utan tillstånd till diskretionär portföljförvaltning omfattas av nya, men i sak oförändrade, allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar. Syftet med de nya reglerna om ersättningssystem är att förbättra företagens hantering av risker i sina ersättningssystem genom bindande regler. Genom regleringen genomförs de ändringar i kreditinstitutsdirektivet som handlar om ersättningspolicy och praktisk tillämpning av densamma. De föreslagna föreskrifterna ställer liksom nuvarande föreskrifter och allmänna råd upp generella krav på ett företags ersättningspolicy och rörliga ersättning. Företagen ska enligt förslaget grunda all resultatbaserad rörlig ersättning på riskjusterade vinstmått. Därutöver ställs nya specifika krav på riskanpassning av ersättningssystemens struktur såsom regler om uppskjutande av rörlig ersättning och rörlig ersättning i form av aktier och andra instrument som ska tillämpas på vissa personalkategorier. Proportionalitetsprincipen kommer att få en avgörande roll för föreskrifternas tillämpning. En definition föreslås av betydande företag som ska tillämpa samtliga bestämmelser i föreskrifterna om ersättningssystem samt ett gränsvärde för tillämpning av regler om uppskjutning och rörlig ersättning i form av aktier och andra instrument. Förslagen föreslås gälla från den 1 mars 2011 då föreskrifterna och de allmänna råden om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag (FFFS 2009:6) och de allmänna råden om ersättningspolicy i försäkringsföretag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar (FFFS 2009:7) föreslås upphöra att gälla. 1(27)

2 Innehåll Sammanfattning Utgångspunkter Nuvarande och kommande regelverk Målet med regleringen Rättsliga förutsättningar Ärendets beredning Regleringsalternativ Förslag till nya föreskrifter Tillämpningsområde och definitioner Proportionalitetsprincipen Vilka anställda berörs av regleringen? Annan lagstiftning Generella krav på ersättningspolicy och rörlig ersättning Styrning Uppföljning och kontroll Ersättningens struktur Balans mellan fast och rörlig ersättning Riskjusterad resultatbedömning Uppskjutande Aktier och andra instrument Bortfall av ersättning Offentliggörandekrav Konsekvensanalys Kostnader för företagen Konsekvenser för Finansinspektionen Konsekvenser för samhällsekonomin

3 1 Utgångspunkter Svenska regler baserade på EU-rekommendationen Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag (FFFS 2009:6) och allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar (FFFS 2009:7) vilka genomför EG-kommissionens rekommendation, K(2009) 3159 om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn (nedan EU-rekommendationen). Finansinspektionen beaktade även i det arbetet riktlinjerna för genomförande av Financial Stability Boards (FSB) principer för sunda ersättningssystem. Rekommendationen var det första steget i en serie åtgärder från kommissionen när det gäller finanssektorns ersättningssystem. Ändringsdirektiv med ersättningsregler Arbetet med ersättningsregler har därefter fortsatt inom EU. Den 7 juli 2010 godkände Europaparlamentet tilläggen till direktiv 2006/48/EG 1 (kreditinstitutsdirektivet) och 2006/49/EG 2 vad gäller kapitalkrav för handelslager, värdepapperisering och samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik, ändringsdirektivet 2010/XX/EG, härefter CRD III. Direktivet godkändes av rådet den 11 oktober 2010 och förväntas publiceras i Official Journal i slutet av Genom CRD III kompletteras kreditinstitutsdirektivets artikel 22 så att de grundläggande bestämmelserna om riskhantering även omfattar de risker som är förenade med rörlig ersättning. Denna placering i direktivet tydliggör att ersättningspolicy och den praktiska tillämpningen av densamma är en del av företagens övergripande skyldighet att ha robusta system för styrning och kontroll, vilket också utgör grunden för alla s.k. pelare 2-krav. Det innebär att företagens riskbedömning av ersättningssystemen ska finnas med i deras interna process för kapitalutvärdering (IKU). Vilka regler berörs? Denna remisspromemoria tillsammans med föreskriftsförslaget behandlar endast de delar i CRD III som handlar om risker förknippade med ersättningssystem. Kreditinstitutsdirektivets bilaga V, som innehåller tekniska kriterier för organisation och riskhantering har utökats med punkten 23 som innehåller 20 principer om ersättning och punkten 24 om ersättningskommitté. Det är dessa punkter som ligger till grund för i princip samtliga bestämmelser i de föreslagna föreskrifterna. De övriga ändringar i CRD III 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut. 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut. 3

4 som rör ersättning vänder sig direkt till behöriga myndigheter eller CEBS, och omfattas inte av föreskriftsförslaget och behandlas därför inte heller i denna remisspromemoria. Övriga ändringar i CRD III rör i huvudsak frågor som handelslager, Valueat-Risk-modeller och värdepapperisering. Dessa ändringar träder i kraft den 31 december 2011 och omhändertas dels genom ändringar i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar (kapitaltäckningslagen), dels genom ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. Beslut om dessa ändringar kommer att fattas separat. 1.1 Nuvarande och kommande regelverk Bestämmelser om kreditinstituts och värdepappersbolags hantering av risker förknippade med ersättningssystem omfattas av de mer övergripande bestämmelserna om riskhantering i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV). För fondbolag finns bestämmelser med samma syfte i lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Därutöver finns mer detaljerade bestämmelser om styrning och intern kontroll i Finansinspektionens föreskrifter för värdepappersföretag respektive fondbolag 3, medan det för kreditinstitut har utfärdats allmänna råd om styrning och intern kontroll 4. Bestämmelser om ersättningspolicy finns i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag (FFFS 2009:6) och de allmänna råden om ersättningspolicy i försäkringsföretag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar (FFFS 2009:7), vilka trädde i kraft den 1 januari Ytterligare två EU-direktiv som hanterar ersättningsfrågor förväntas träda i kraft under 2012 eller Dessa är dels direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD) som kommer att omfatta fondförvaltare, dels Solvens 2- direktivet som omfattar försäkringsföretag. I avvaktan på att dessa direktiv träder i kraft och de regeländringar i svensk rätt som dessa föranleder, föreslår Finansinspektionen att de allmänna råden om ersättningspolicy fortsätter att gälla för bl.a. dessa företag och att de allmänna råden även omfattar fondbolag som inte har tillstånd att driva diskretionär förvaltning. 3 Finansinspektionens föreskrifter (2007:16) om värdepappersrörelse och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder. 4 Finansinspektionens allmänna råd (2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag 4

5 1.2 Målet med regleringen Föreskrifterna syftar till att skapa ett regelverk baserat på direktivets bestämmelser om sunda ersättningssystem för att minska överdrivet risktagande och främja en sund och effektiv riskhantering i finansiella företag. 1.3 Rättsliga förutsättningar Enligt 6 kap. 2 första stycket LBF ska ett kreditinstitut identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med. Institutet ska se till att det har en tillfredsställande intern kontroll. Motsvarande bestämmelser finns för värdepappersbolag i 8 kap. 4 första stycket LV samt 2 kap. 17 och 5 kap. 2 LIF. Finansinspektionen får utfärda föreskrifter om vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla kravet på riskhantering i 6 kap. 2 med stöd av bemyndigandet i 16 kap. 1 3 LBF och 5 kap. 2 4 förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse. Detsamma gäller i fråga om värdepappersbolag enligt 8 kap LV och 6 kap. 1 9 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden och i fråga om fondbolag enligt 13 kap. 1 3 LIF och 1 8 förordningen (2004:75) om investeringsfonder. Av 9 kap. 5 andra stycket kapitaltäckningslagen följer att kraven i 6 kap. 2 första stycket LBF och i 8 kap. 4 första stycket LV om riskhantering dessutom ska uppfyllas av en finansiell företagsgrupp. Hur detta krav återspeglas i föreskrifterna redogörs för nedan under 2.1. Eftersom ändringarna i bilaga V till kreditinstitutsdirektivet handlar om hantering av risker i ersättningssystemen kan de alltså genomföras inom ramen för Finansinspektionens befintliga bemyndiganden att meddela föreskrifter om riskhantering. 1.4 Ärendets beredning Finansinspektionen har under arbetet med förslaget deltagit i möten om frågor kring genomförandet av ändringarna i kreditinstitutsdirektivet i CEBS och med EU-kommissionen samt fört dialog med övriga nordiska länder. Därutöver har Finansinspektionen mottagit synpunkter från vissa branschföreningar om hur direktivet och CEBS riktlinjer bör genomföras. 1.5 Regleringsalternativ Bestämmelser i EU-direktiv ska införas i nationell rätt. Ändringarna i kreditinstitutsdirektivet ska vara införlivade i medlemsländernas nationella lagar eller andra författningar senast den 1 januari Regeringen har i 5

6 departementspromemorian Ändrade kapitaltäckningsregler 5 kommit fram till att ändringarna i kreditinstitutsdirektivet som handlar om ersättningssystem inte föranleder några ändringar i lag. I stället har regeringen lämnat åt Finansinspektionen att genomföra ändringarna inom ramen för befintliga bemyndiganden att meddela föreskrifter om riskhantering för kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag. Finansinspektionen kommer inte att hinna besluta om föreskrifterna så att dessa kan träda i kraft den 1 januari I stället föreslås att de träder i kraft den 1 mars De ändringar som CRD III föranleder träffar endast kreditinstitut och värdepappersbolag samt fondbolag som driver diskretionär portföljförvaltning enligt 1 kap. 4 LIF. Finansinspektionen ser i dagsläget inte skäl att låta föreskrifternas tillämpningsområde sträcka sig längre än vad som följer av CRD III. Däremot kommer, såvitt nu kan bedömas, samtliga fondbolag att omfattas av bindande ersättningsregler genom UCITS V. Detta direktiv, som även kommer att innehålla regler om förvaringsinstitut, planeras att föreslås av kommissionen sommaren Det föreslås därför nu att fondbolag läggs till tillämpningsområdet för de allmänna råden om ersättningspolicy i försäkringsföretag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar (FFFS 2009:7). Finansinspektionen föreslår därför nya allmänna råd med en ny bestämmelse om att de allmänna råden även bör tillämpas av fondbolag som inte har tillstånd för diskretionär portföljförvaltning, men som i övrigt är oförändrade. Nuvarande föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy uppfyller redan flertalet av de krav som nu ställs upp i kreditinstitutsdirektivet. Direktivets bestämmelser har i några avseenden förtydligats eller kompletterats med ledning av CEBS riktlinjer 6 vilka enligt direktivet ska tjäna som underlag för ett enhetligt genomförande av direktivet. Mot bakgrund av att direktivet går längre i vissa avseenden än ersättningsrekommendationen, skulle ändringarna av befintliga föreskrifter och allmänna råd bli relativt omfattande. Finansinspektionen bedömer därför att det kommer att underlätta tillämpningen av reglerna om helt nya föreskrifter utfärdas i stället. Övergångsbestämmelser Införlivandebestämmelsen i CRD III innebär, mot bakgrund av det föreslagna ikraftträdandet den 1 mars 2011, att föreskrifterna ska tillämpas på: - ersättning som beviljas eller betalas ut efter den 1 mars 2011, 5 Ds 2010:_. 6 CEBS Consultation Paper on Guidelines on Remuneration Policies and Practises (CP42). Resultatet av konsultationen förväntas publiceras den 9 december

7 - ersättning på grundval av avtal som ingåtts före den 1 mars 2011 och som beslutas eller betalas ut efter den 1 mars 2011, och - ersättning för tjänster som utförts under 2010 som beslutats men ännu inte har betalats ut före den 1 mars Den nya regeln om att rörlig ersättning i vissa fall ska bestå av aktier eller andra instrument kan verka särskilt betungande med hänsyn till den korta tid som företagen har på sig att anpassa sig till de nya föreskrifterna. Finansinspektionen föreslår därför en övergångsbestämmelse som innebär att regeln om aktiekrav inte behöver tillämpas på ersättning som beslutas eller betalas ut före den 1 juli 2011 avseende ersättning för tiden före ikraftträdandet dvs. den 1 mars Offentliggörandekrav De nu föreslagna bestämmelserna överensstämmer i allt väsentligt med motsvarande bestämmelser i nuvarande föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy. De krav på offentliggörande avseende ersättningar som finns i de nuvarande föreskrifterna och allmänna råden föreslås föras över till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5) (offentliggörandeföreskrifterna) och anpassas till direktivets krav (bilaga XII till kreditinstitutsdirektivet). Finansinspektionen avser att inom ramen för ett annat pågående arbete, föreslå att även offentliggörande avseende likviditetsrisker tas in i offentliggörandeföreskrifterna. Genom att offentliggörandekraven samlas i samma föreskrifter bör hanteringen underlättas för företagen. 2 Förslag till nya föreskrifter Finansinspektionen redogör nedan för de föreslagna föreskrifterna och de överväganden som har gjorts. I de fall de föreslagna bestämmelserna är identiska med eller i sak desamma som de i nuvarande föreskrifter och allmänna råd lämnas i några fall ändå en kortfattad redogörelse för förslaget. I de fall redan vedertagna begrepp föreslås få en ny eller ändrad innebörd lämnas en utförligare redogörelse. Detta gäller framför allt bestämmelserna i 5 kap. om ersättningens struktur och förslaget på hur proportionalitetsprincipen ska tillämpas i vissa fall samt vilka personalkategorier som ska omfattas. 2.1 Tillämpningsområde och definitioner Vilka företag berörs av förslaget? Föreskrifterna omfattar bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsföreningar (dvs. vad som tillsammans benämns kreditinstitut) samt värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär fondförvaltning. Föreskrifterna ska även tillämpas på 7

8 finansiella företagsgrupper. De företagsformer som räknas upp i detta stycke benämns nedan och i föreskrifterna gemensamt företag. Bestämmelserna i LBF och LV motsvaras av artikel 22 i kreditinstitutsdirektivet, av vilken det också framgår att de tekniska kriterierna i bilaga V till direktivet ska beaktas. Enligt artikel 68.1 i direktivet ska de förpliktelser som anges i artikel 22 uppfyllas individuellt. Av artikel 73.3 i direktivet framgår att de behöriga myndigheterna dessutom ska kräva att moder- och dotterföretag som är institut uppfyller kraven på grupp- eller undergruppsbasis för att bl.a. säkerställa att deras styrformer, metoder och rutiner är enhetliga och väl integrerade. Utöver dessa grundläggande krav på enhetlig och integrerad riskhantering har det införts ett uttryckligt krav i bilaga V på att principerna om ersättning ska tillämpas på gruppnivå, på moderföretaget och dess dotterföretag, inbegripet dotterföretag etablerade i finansiella offshore-centrum. Mot bakgrund av artikel 73.3 infördes bestämmelsen i 9 kap. 5 andra stycket kapitaltäckningslagen som anger att en finansiell företagsgrupp ska uppfylla kraven i bl.a. 6 kap. 2 första stycket LBF samt 8 kap. 4 första stycket LV om riskhantering. Vidare anges i 9 kap. 6 samma lag att bestämmelserna i 5 andra stycket ska tillämpas även på bl.a. ett institut och de utländska institut, finansiella institut eller förvaltningsbolag i ett land utanför EES som är dotterföretag till institutet. Av kapitaltäckningslagen följer alltså att föreskrifterna ska tillämpas på såväl enskild nivå som på gruppnivå. Det föreslås att det tas in en erinran om det i föreskrifterna. I en finansiell företagsgrupp kan det även finnas företag som inte är dotterföretag och över vilka det ansvariga företaget (normalt moderbolaget) inte har ett tillräckligt bestämmande inflytande. Det föreslås därför att företag som inte är dotterföretag undantas från gruppansvaret. Det ansvariga företaget har alltså det övergripande ansvaret för att föreskrifterna tillämpas enhetligt inom gruppen. Det som särskilt bör beaktas är om ett företag i gruppen bedriver så pass riskfylld verksamhet att det kan få effekter på moderföretaget eller övriga företag i gruppen. I så fall bör även moderföretagets, eller de för gruppen gemensamma, ersättningspolicyerna och ersättningssystemen anpassas därefter. Som redan framgått omfattas även dotterföretag belägna utanför EES. Det följer visserligen redan av 9 kap. 6 kapitaltäckningslagen, men det bör även uttryckligen framgå av föreskrifterna för att erinra företagen om att det inte går att undgå regleringen genom att t.ex. anställa personal i utlandsetablerade företag för att utföra tjänster åt det svenska företaget. 2.2 Proportionalitetsprincipen Det grundläggande kravet på att företag ska ha en ersättningspolicy och att den i praktiken ska tillämpas på ett sätt som är förenligt med och främjar en 8

9 sund och effektiv riskhantering anges i artikel 22 i direktivet och ska därmed tillämpas av alla företag som omfattas av föreskrifterna. Proportionalitetsprincipen, som anges i samma artikel, innebär bl.a. att företagen ska anpassa all sin riskhantering till företagets verksamhet. För tillämpningen av dessa föreskrifter innebär det att företagens utformning av ersättningspolicy och ersättningssystem ska återspegla företagets storlek och komplexitet osv. i förhållande till företagets roll på de finansiella marknaderna, men också att det ska finnas ett mått av proportionalitet vid tillämpningen av vissa bestämmelser på de anställda i företaget. Bägge dessa hänsyn är nödvändiga för att uppnå ändamålsenliga ersättningsstrukturer som också verkar så konkurrensneutralt som möjligt. CEBS har kommit fram till att flertalet regler bör tillämpas av företaget som helhet eftersom det annars inte går att uppfylla de grundläggande kraven sund och effektiv riskhantering. Även om det kommer att krävas mer eller mindre utvecklade processer, är utgångspunkten att alla företag, oavsett storlek och betydelse för stabiliteten i det finansiella systemet, ska tillämpa de övergripande bestämmelserna om sunda och effektiva ersättningspolicyer och ersättningssystem, samt de generella kraven på styrning och riskanpassning. Det innebär bl.a. att alla företag kommer att behöva bedöma resultat som ligger till grund för företagets totala pool av rörliga ersättningar utifrån riskjusterade vinstmått. Det ligger i sakens natur att reglerna måste ta höjd för de största och mest komplexa företagen, varför det fordras en utförlig analys av företagen hur de ska förhålla sig till proportionalitetsprincipen. I många fall kan det behövas en dialog med Finansinspektionen. Företagets storlek För tillämpningen av de föreslagna föreskrifterna kan ett företags storlek bestämmas utifrån en samlad bedömning av olika kriterier såsom balansomslutning, storleken på kapitalbasen, marknadsandelar av olika verksamhetsgrenar, antalet anställda, associationsform eller om företagets aktier är upptagna till handel osv. Vid bedömning av verksamheters art, omfattning och komplexitet bör hänsyn tas till de olika tillstånd företaget har som t.ex. tillstånd att använda interna metoder för beräkning av kapitalkrav och de faktiska verksamheter företaget bedriver såsom investment- eller private banking, kreditgivning, omfattande egen trading, komplexiteten i de produkter som tillhandahålls osv. Betydande företag För att åstadkomma en enhetlig och ändamålsenlig tillämpning föreslår Finansinspektionen att alla företag som har marknadsandelar på över två (2) procent på någon av de svenska marknaderna för utlåning, inlåning eller finansiell handel (aktier, ränta, valuta eller derivat) ska betraktas som betydande företag. Betydande företag ska enligt Finansinspektionens bedömning tillämpa samtliga bestämmelser i föreskrifterna eftersom dessa 9

10 företag står för de största riskerna i det svenska finansiella systemet. Därmed är det inte sagt att dessa företag är systemviktiga i sig. Personalkategorier som omfattas Proportionalitet ska, som redan nämnts, enligt förslaget även beaktas när företaget ska avgöra vilka personalkategorier som ska omfattas av de mer specifika reglerna om riskanpassning av företagets ersättningsstruktur såsom reglerna för uppskjutande, innehållande och resultatjustering. Det innebär i praktiken att det inom ett företags totala grupp av anställda som ska omfattas av de specifika reglerna om riskanpassning, kan finnas kategorier anställda eller enskilda anställda som inte kommer att omfattas av samtliga bestämmelser i dessa delar. Reglerna om ersättning i form av aktier eller reglerna om uppskjutande, kan t.ex. tillämpas olika för anställda i företaget, och för vissa anställda behöver de inte tillämpas alls. För att ytterligare underlätta en enhetlig och ändamålsenlig tillämpning föreslås ett gränsvärde i form av en lägsta nivå på den rörliga ersättningen för de anställda som kan påverka företagets risknivå för bestämmelsen om uppskjutande. En utförligare redogörelse för det förslaget finns i avsnittet 2.3 nedan. 2.3 Vilka anställda berörs av regleringen? Som tidigare konstaterats föreslås merparten av bestämmelserna gälla för företaget som helhet och därmed alla anställda. Vissa specifika bestämmelser om riskanpassning av ersättningens struktur föreslås däremot endast gälla för vissa anställda som kan påverka företagets risknivå. Av bilaga V till kreditinstitutsdirektivet framgår att principerna om rörlig ersättning ska tillämpas på medarbetarkategorier, inbegripet den verkställande ledningen, risktagare, personal som utövar kontrollfunktioner och alla anställda vars totala ersättning gör att de hamnar i samma ersättningsklass som den verkställande ledningen och risktagare, som i tjänsten utför verksamhet som väsentligt berör institutens riskprofil. Finansinspektionen föreslår att vedertagna begrepp i de nuvarande föreskrifterna och allmänna råden om ersättningspolicy behålls i så stor utsträckning det är möjligt. Vissa ändringar i sak och vissa redaktionella ändringar för att anpassa tillämpningsområdet till direktivet och CEBS riktlinjer föreslås dock. Det föreslås att begreppet anställda som kan påverka företagets risknivå behålls för den personal som omfattas av särskilda regler om riskanpassning av rörlig ersättning. Innebörden av detta begrepp har dock i viss mån ändrats vilket framgår nedan. Anställda som kan påverka företagets risknivå. Det nuvarande begreppet anställda som kan påverka företagets risknivå behålls i förslaget. Innebörden ändras i förhållande till nuvarande föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy på följande sätt. Anställda i 10

11 den verkställande ledningen kommer alltid att omfattas av begreppet och är således inte föremål för företagets egen bedömning. Enligt Finansinspektionen är nämligen ett företags verkställande ledning alltid i en sådan position att de kan påverka företagets risknivå. Företaget kommer däremot att behöva definiera vilka i övrigt som ska omfattas av begreppet på samma sätt som enligt nuvarande regler. Som utgångspunkt ska en sådan bedömning göras på risktagare, anställda i ledande strategiska befattningar (t.ex. affärsområdeschef), anställda med ansvar för kontrollfunktioner och andra anställda som har en motsvarande nivå på ersättningen som den verkställande ledningen. Det föreligger alltså en stark presumtion att dessa personer kan påverka företagets risknivå. Av direktivet framgår att det är anställda som väsentligen kan påverka företagets risknivå som ska omfattas. Av CEBS riktlinjer framgår att begreppet väsentligen ska omfatta dels anställda eller grupper av anställda som har inflytande över företagets risknivå (såsom handlare och kredithandläggare osv.), dels anställda som potentiellt kan ha en väsentlig påverkan på företagets risknivå. Den definition som Finansinspektionen föreslår av anställda som kan påverka företagets risknivå innebär alltså i praktiken ingen skillnad mot det som i direktivet anges som anställda som väsentligen kan påverka företagets risknivå. Risktagare Definitionen av det nya begreppet risktagare motsvarar i huvudsak nuvarande definition av anställda som kan påverka företagets risknivå. Begreppet risktagare avser dock, som det antyder, personer som på ett direkt sätt tar risk eller har mandat att ta risk inom ramen för sin tjänst. Andra anställda som kan påverka företagets risknivå, men gör detta på ett mer indirekt sätt, t.ex. genom att fatta strategiska beslut eller utföra riskkontroll, omfattas av övriga definitioner. Det kan tilläggas att den nuvarande skrivningen i föreskrifterna och de allmänna råden om ersättningspolicy om ett inte oväsentligt inflytande på företagets risknivå, har ersatts med inflytande över företagets risknivå. Detta överensstämmer bättre med direktivet och CEBS riktlinjer och bör inte ge upphov till lika skilda tolkningar som nuvarande definition. Verkställande ledning Det föreslås att den nuvarande definitionen anställda i ledande position ersätts av verkställande ledning. Den enda ändringen i sak som det innebär är att anställda som rapporterar till en vice verkställande direktör inte omfattas av definitionen. Dessa personer torde som regel ha ledande strategiska befattningar som ändå omfattas av begreppet anställda som kan påverka företagets risknivå. 11

12 Anställda som omfattas av uppskjutande och aktiekrav Finansinspektionen föreslår ett gränsvärde, som innebär att reglerna om uppskjutande av rörlig ersättning som utgångspunkt ska tillämpas på anställda som kan påverka företagets risknivå och vars rörliga ersättning under ett år uppgår till minst kronor. Det föreslås vidare att reglerna om uppskjutande alltid ska tillämpas av betydande företag, men även andra företag ska tillämpa dessa regler om det inte med stöd av proportionalitetsprincipen finns skäl att inte tillämpa bestämmelsen. Vid sidan om gränsvärdet för tillämpning av reglerna om uppskjutande föreslås även att den nya regeln om att rörlig ersättning till viss del ska bestå av aktier eller andra instrument, endast ska tillämpas på ledningen i betydande företag och anställda med samma ersättningsnivå. Gränsvärdet och kravet på att en viss del av den rörliga ersättningen ska ges i form av aktier eller andra instrument till vissa anställda är en direkt konsekvens av proportionalitetsprincipen som syftar till att säkerställa en enhetlig tillämpning av de mest ingripande reglerna i föreskrifterna. Gränsvärdet och aktiekravet träffas därmed de personalkategorier som i sin tjänst har störst möjlighet att påverka risknivån i de företag som potentiellt innebär de största riskerna för det svenska finansiella systemet. För att Finansinspektionen ska ha möjlighet att följa upp företagens åtgärder för att uppfylla föreskrifternas krav på att främja en sund och effektiv riskhantering och motverka överdrivet risktagande föreslås, i enlighet med CEBS riktlinjer, att företagen ska dokumentera de överväganden som ligger till grund för bedömning och identifiering av anställda som kan påverka företagets risknivå. 2.4 Annan lagstiftning I likhet med vad som gäller enligt de nuvarande föreskrifterna och allmänna råden om ersättningspolicy ska bestämmelserna i de föreslagna föreskrifterna inte påverka tillämpningen av gällande avtals- och arbetsrätt. Företag är inte tvungna att bryta mot förpliktelser i redan ingångna avtal och behöver inte säga upp anställningsavtal om det inte finns möjlighet till det enligt avtalet. Finansinspektionen redogjorde närmare för detta i samband med införandet av de nuvarande bestämmelserna. Det redogjordes också för förhållandet till bestämmelser i kollektivavtal. Om företag efter den 1 mars 2011 har anställningsavtal som inte överensstämmer med bestämmelserna i föreskrifterna och de allmänna råden ska Finansinspektionen underrättas om det. 12

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011.

Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011. Ersättningspolicy för Ålems Sparbank Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011. Inledning Ålems Sparbank ska ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys, bilaga 1.

Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys, bilaga 1. Ersättningspolicy - P15 2013-01-22 Sparbanken Lidköping/p314ERH. Fastställda av styrelsen 2013-01-24. Att gälla tills vidare. Definitioner Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha

Läs mer

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3 BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-10-06 FI Dnr 11-30 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i föreskrifter

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 16 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2014 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY

DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY 1 DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY Omprövad av styrelsen Fastställd av styrelsen 2015-02-17 2014-08-14 Innehållsförteckning 1. Allmänt 2 2. Styrning 2 3. Riskanalys 2 4. Särskilt ansvarig styrelseledamot

Läs mer

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 15 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Bilagor till betänkande av 2013 års värdepappersmarknadsutredning Stockholm 2015 SOU 2015:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren Kapitaltäckningsregler Mats Walberg och Jenny Nordgren Juni 2014 Innehåll Kapitaltäckningsreglerna... 3 Bakgrund till reglerna... 3 Vad syftar de nya reglerna till?... 3 De tre pelarna... 4 Pelare 1 (kapitalkrav)...

Läs mer

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk.

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk. Redogörelse för ersättningar i Pareto Securities 2014 Styrelsen i Pareto Securities AB ( Bolaget ) fastställde i oktober 2014 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 PROMEMORIA Datum 2015-05-08 FI Dnr 14-14414 FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Tillsyn och registrering

Tillsyn och registrering Tillsyn och registrering 7 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-2145 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget och problembilden 4 Utgångsläget 4 Mer än bara registrering 5 Konsumenternas bild av registrering kontra

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 PROMEMORIA Datum 2014-12-11 FI Dnr 14-14414 FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden 2015-06-26 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 15-6103 Enheten för familjerätt och allmän (Anges alltid vid svar) Förmögenhetsrätt - dnr. Ju2015/3397/L2 Att. Mats Holmqvist 103 33 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer