Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

2 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Karin Oldegård Ljunggren, enhetschef för förebyggande behandling, ifrån Väsby välfärd informerar om ungdomsmottagningen. 2. Kundvalskontoret informerar 3. Rapport från kontaktpolitiker Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av informationen.

3 Meddelanden Ärendebeskrivning Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll , Månadsrapport februari 2013 för Upplands Väsby kommun (KS/2013:3) Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll , Utvärdering av rutin för beredning av motioner och medborgarförslag (KS/2008:69) Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll , Utvärdering av förenklad hantering av medborgarförslag (KS/2008:152) Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll , Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2012 för Upplands Väsby kommun (KS/2013:192, KS/2013:190) Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll , Årsredovisning 2012 (KS/2012:417) Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

4 Redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till social- och äldrenämnden. Redovisningen innebär inte att social- och äldrenämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får social- och äldrenämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Delegationsärenden sekretess Datum Vård och omsorg, SoL Vård- och omsorg, riksfärdtjänst LSS IFO, ekonomiskt bistånd IFO, utredning och behandling Beslut av social- och äldrenämndens individutskott Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen i form av förlängt stödboende Delegat Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Social- och äldrenämndens individutskott Ordförande socialoch äldrenämnden Fullmakt i LVU-mål Resultatenhetschef Väsby välfärd Fullmakt i LVU-mål Resultatenhetschef Väsby välfärd Fullmakt i LVU-mål Resultatenhetschef Väsby välfärd

5 Delegationsärenden Allmänna Beslut om mottagningsoch beslutsattester Fullmakt till social- och äldrenämnden i Ekerö att företräda social- och äldrenämnden vid överprövning av upphandling av hem för vård och boende samt stödboende. (SÄN delegation 2013:3) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU 4 Andi AB om hemtjänst. (SÄN delegation 2013:4) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU AB Bergslagsgårdens sjuk- och behandlingshem (SÄN delegation 2013:5) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Storbygärdet AB (SÄN delegation 2013:6) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Österby boende (SÄN delegation 2013:7) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Wikmansgårdens aktiebolag (SÄN delegation 2013:8) Datum Delegat Chef Väsby välfärd Ordföranden socialoch äldrenämnden 2013:108 Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret

6 Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Norrbärke AB (SÄN delegation 2013:9) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Harvik Vård AB (SÄN delgation/2013:10) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Eken Care AB (SÄN delegation/2013: Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

7 Tjänsteutlåtande Avdelningschef Stina Strid Hovmöller / / Dnr: Fax SÄN/2013:55 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens månadsrapport mars 2013 Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden ansvarar för kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom: individ- och familjeomsorg inklusive öppenvård och förebyggande arbete i egen regi äldreomsorg omsorg om funktionshindrade Social- och äldrenämndens sammanlagda resultat är +1,3 mkr i mars. Prognostiserat resultat för ,3 mkr. Väsby Välfärd ansvarar för individ- och familjeomsorg (IFO). Resultatet i mars 2013 var + 4,8 mkr och prognos för helår 5,8 mkr. Kundvalskontoret ansvarar för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Resultatet i mars var -3,5 mkr och prognos för helår är -8,1 mkr. Väsby Välfärds och kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner månadsrapport mars 2013 individ- och familjeomsorg Väsby Välfärd 2. Social- och äldrenämnden godkänner månadsrapport mars 2013 äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade kundvalskontoret. Barbro Johansson Chef Väsby Välfärd Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret 1

8 Bilagor 1. Social- och äldrenämndens månadsrapport mars 2013 individ- och familjeomsorg (Väsby Välfärd) 2. Social- och äldrenämndens månadsrapport mars 2013 Äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade (kundvalskontoret) 2

9 Månadsrapport mars 2013 Individ- och familjeomsorg

10 Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet Resultat per verksamhet Investeringsuppföljning Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Internkontroll... 6 Individ- och familjeomsorg, Månadsrapport mars (6)

11 1 Ekonomi och verksamhet 1.1 Resultat per verksamhet Resultat mars 2013 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. ers. Fsg av verksam. Övr. int. Summ a Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Resultat IFO 40,9 8,0 48,9-11,9-32,2-44,1 4,8 Summa verksamheter 40,9 8,0 48,9-11,9-32,2-44,1 4,8 Kommentar till verksamhetsresultaten Individ och familjeomsorgens resultat efter mars uppgår till ett överskott på 4,8 mkr. 1,0 mkr av resultatet är outnyttjad buffert. Jämfört med budget har utfallet för utbetalning av försörjningsstöd varit 1,5 mkr lägre och kostnaderna för placering av barn och ungdomar på familjehem eller institution 0,5 mkr lägre. Personalkostnaderna har varit lägre än budget på grund av några vakanser och hög tillfällig sjukfrånvaro. Även diverse övriga budgeterade kostnader som t.ex. kompetensutveckling, licenskostnad och organisationskonsult har ännu inte haft något större utfall. Totalt 1,6 mkr I periodiserad budget är lönerevisionen från april fördelad över hela året. Löneökningarna kommer dock inte i utfallet förrän efter genomförd lönerevision. För Individ och familjeomsorgen innebär det att resultatet t.o.m. februari påverkas med ca 0,2 mkr Prognos 2013 Prognos 2013 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. Ers. Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Köp av verksam. Övriga kost. Summ a Prognos IFO 163,5 34,1 197,6-50,2-141,6-191,8 5,8 Summa Verksamheter 163,5 34,1 197,6-50,2-141,6-191,8 5,8 Individ- och familjeomsorg, Månadsrapport mars (6)

12 Kommentar till verksamhetsresultaten Individ och familjeomsorgens prognos efter mars är ett årsresultat på 5,8 mkr. Prognostiserat resultat består av: 4 mkr buffert 3 mkr - minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd. -0,3 mkr - Initiala kostnader för uppstart av kommunala visstidsanställningar. -0,9 mkr - Förstärkning barnvården på grund av ny lagstiftning samt extra resurs i samband med övergången till handläggningssystemet Pulsen. Förändring av progosen jmf med februari Prognosen för utbetalning av ekonomiskt bistånd har sänkts med 1 mkr. Utbetalningarna under mars var 30 procent lägre än mars Under mars tillkom fler familjehemsplaceringar än prognostiserat. Flera placeringarna innehåller dessutom behov av behandling vilket innebär höga kostnader under ett antal månader. Kostnaderna beräknas bli 1,3 mkr högre än tidigare prognos. Behov av förstärkning av barn- och ungdomsvården på grund av ny lagstiftning identifierat i arbetet med flerårsplan behöver starta under I samband med införandet av handläggningssystemet måste resurser tillföras för att klara handläggningen. Totalt prognos på ökad resurs på 0,9 mkr. Risker Prognosen för placeringar har tagit hänsyn till vad som bedöms som ett normalt behov av tillkommande placeringar av barn och unga. Verksamheten är dock av sådan art att ett akut behov av några institutionsplaceringar till en dygnskostnad på kr kan uppstå. Införandet av handläggningssystemet Pulsen kommer troligen innebära någon form av obudgeterade merkostnader för kommunen. Införandeprojektets planering av införandet har dock ännu inte kommit så långt att det finns några beräkningar av eventuellt behov av extra resurser för att klara normal drift av verksamheten samtidigt som utbildning och migrering till Pulsen ska ske. Individ- och familjeomsorgen har också identifierat ett behov av IT-stöd för att hantera sökningar av uppgifter från det tidigare handläggningssystemet "IFO". 1.2 Investeringsuppföljning Investeringsuppföljning görs på Väsby Välfärdsnivå 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Ekonomiskt bistånd Antalet bidragsmottagare fortsätter att minska jämfört med Medelbiståndsbeloppet minskar också. Stor anledning till det är att kostnaderna för tillfälligt boende kunnat minimeras. Placeringar barn och unga på institution och familjehem Individ- och familjeomsorg, Månadsrapport mars (6)

13 Utvecklingen från placeringar till hög kostnad till placeringar till lägre kostnad som påbörjades under 2012 fortsätter. Detta innebär att kostnaden per dygn för institutionsplaceringarna är betydligt lägre än tidigare. Vid årskiftet avslutades en hel del familjehemsplaceringar helt vilket innebar att antalet placerade på familjehem minskade. Under mars månad tillkom det förhållandevis ganska många familjehemsplaceringar. Eftersom det är frågan om placeringar med behandlingsbehov innebär det att prognosen pekar på ökade kostnader jämfört med föregående månads prognos. Placeringar och boende beroendevården Behovet av boende fortfarande stort. Dygnskostnaden lägre än tidigare. Lägre medeldygnskostnad för behandlingar de första månaderna på året på grund av att det varit litet behov av behandling enligt LVM(lagen om vård av missbrukare). Verksamhetsmått Ekonomiskt bistånd Resultat 2012 Budget 2013 Resultat mars 2013 Prognos 2013 Budgetavvik Antal hushåll/månad 389, Medelbiståndstid i månader Medelbistånd i kr per hushåll o månad Bruttokostnad totalt i mkr Institutionsplaceringar barn o ungdom 5,6 5,6 5,5 5,5-0, ,2 40,0 8,5 37,0 Antal årsplatser 14,0 12,5 12,7 13,2 0,7 Kostnad per årsplats tkr Kostnad per dygn i kr Familjehem Antal årsplatser Kostnad per årsplats i tkr Kostnad per dygn i kr Institutionsplac. vuxn Antal årsplatser totalt 11,4 10,0 13,6 12,5 2,5 - Varav årsplats boende Kostnad per dygn boende i kr - Varav årsplats behandling Kostnad per dygn behandling i kr 7,9 6,5 9,4 8, ,5 3,5 4,2 4, , ,9-60 0,6 Individ- och familjeomsorg, Månadsrapport mars (6)

14 2 Internkontroll Färgen i tabellen representerar risktalet. Risktalet (1-16) är framräknad utifrån bedömd sannolikhet (1-4) och konsekvens (1-4) av att en oönskad händelse inträffar. 1 < 5 = grön - handlingsplan och åtgärd - inom nära framtid 5 < 10 = gul - handlingsplan och åtgärd - inom närmaste månaden 10 <= 16 = röd - handlingsplan och åtgärd - omgående OBS! Värdering av risktalet räknas utifrån nämndens bedömning av konsekven och sannolikhet. Hög sannolikhet och hög konsekvens erhålls högt risktal. Exempel på låga risktal. Faktura saknar syfte, deltagarföteckning. Exempel på höga risktal. Återkommande felaktiga utbetalningar av skolpeng, utbetalningar av försörjningsstöd, mutor och bestickning, felaktiga bygglovsbeslut. I samband med höga risktal finnsstora risker för personskada, förtroendeskada och ekonomisk skada. Kontorschefens rapport Uppfölning av internkontrollmomenten görs i tertial 2 och årsbokslut. Individ- och familjeomsorg, Månadsrapport mars (6)

15 Månadsrapport mars 2013 Social- och äldrenämnden Kundvalskontoret

16 1 Ekonomi och verksamhet 1.1 Resultat per verksamhet Resultat mars 2013 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. ers. Fsg av verksam. Övr. int. Summ a Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Resultat Nämnd, ledning, biståndsbedömning samt köp av S&P 7,3 0,0 7,3-0,1-7,4-7,5-0,2 Buffert 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 Individ- och familjeomsorg Omsorg om funktionshindrade 39,8 0,2 40,0-40,5-40,5-0,5 55,8 3,3 59,1-51,3-9,6-60,9-1,8 Äldreomsorg 54,1 9,7 63,8-59,1-6,4-65,5-1,7 Summa verksamheter 157,7 13,2 170,9-151,0-23,4-174,4-3,5 Kommentar till verksamhetsresultaten Kundvalskontorets social- och äldrenämnd visar ett underskott med 3,5 mkr per sista mars Individ och familjeomsorg bidrar med -0,5 mkr minskade ersättning för sk momskompensation. Se särskild skrivelse för IFO s resultat och prognos. Nämnd, ledning, biståndsbedömning samt köp av köp av stöd och processverksamhet Resultat per den sista mars visar ett mindre underskott med 0,2 mkr och kan förklaras av kostnaden för inhyrd personal. Buffert kompenserar kostnadsavvikelsen i mars inom de verksamheter som ger ett negativt utfall. Individ- och familjeomsorg IFO IFO har en negativ avvikelse 0,5 mkr med anledning av en något lägre momskompensation än budget. Väsby välfärd lämnar utfall och prognos i annan skrivelse. Omsorg om funktionshindrade Nettoresultatet för verksamheterna inom omsorg om funktionshindrade visar en negativ avvikelse mot budget med -1,8 mkr vilket kan föklaras bland annat av: Social- och äldrenämnden, Månadsrapport mars (6)

17 -1,2 mkr boende enligt LSS pga brandtillsyn -0,8 mkr övriga insatser enligt LSS, fler utförda timmar +0,2 mkr i flera övriga mindre poster Äldreomsorg Nettoresultatet för äldreomsorg efter mars visar ett negativt resultat med -1,7 mkr vilket beror på följande: -1,7 mkr korttidsplatser för äldre, fler boendedygn än budget -3,1 mkr hemtjänst, beror på fler utförda timmar än budgeterat. Arbete pågår genom en kraftfull handlingplan +3,5 mkr särskilt boende äldre, färre nyttjade platser än budgeterade -0,4 mkr i flera mindre andra poster inom äldreomsorgen Prognos 2013 Prognos 2013 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. Ers. Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Köp av verksam. Övriga kost. Summ a Prognos Nämnd, ledning, biståndsbedömning samt köp av S&P 29,1 29,1-0,4-29,6-30,0-0,9 Buffert 2,7 2, ,7 Individ- och familjeomsorg Omsorg om funktionshindrade 159,2 2,9 162,1-162,1-162,1 0,0 223,1 13,4 236,5-205,5-38,3-243,8-7,3 Äldreomsorg 216,4 39,8 256,2-234,2-24,6-258,8-2,6 IFO:s prognos Summa Verksamheter 630,5 56,1 686,6-602,2-92,5-694,7-8,1 Kommentar till verksamhetsresultaten Nämnd, ledning, biståndsbedömning samt köp av stöd och processverksamhet (-0,9 mkr) Kundvalskontoret prognostiserar ett underskott med ca 0,9 mkr med anledning av kostnader för inhyrd personal på vakanta tjänster. Införandet av det nya systemet Pulsen Combine kan initialt betyda att underskottet kan öka. Buffert (+2,7 mkr) Kompenserar prognostiserade volym/kostnadsökningar inom omsorg om funkt- Social- och äldrenämnden, Månadsrapport mars (6)

18 ionshindrade samt äldreomsorg. Individ- och familjeomsorg (0 mkr) Ingen avvikelse mot budget. Individ- och familjeomsorgen redovisar resultat samt prognos i annat dokument. Omsorg om funktionshindrade (- 7,3 mkr) LSS-boende samt psykiatriboende beräknas ge ett sammanlagt underskott på 4,7 mkr. -4,0 mkr avser boende enligt LSS och avvikelsen förklaras av höga kostnader för brandtillsyn -0,7 mkr avser kostnaden för psykiatriboende och avser volymökningar Kundvalskontoret återkommer med en analys och prognos över kostnader för brandskydd i samband med budgetuppföljning per den 30 april. Daglig verksamhet enligt LSS samt tillsyn över 12 år enligt LSS beräknas generera ett underskott på 0,9 mkr och beror på volymökningar. Korttidsvistelse enligt LSS förväntas ge ett överskott på 1,0 mkr. Övriga insatser enligt LSS och SoL prognostiseras till ett underskott på 4,0 mkr. LASS-ersättningen beräknas till en positiv avvikelse mot budget med 1,0 mkr under förutsättning att inte antalet ärenden ökar. Intäkter i form av avgifter samt momskompensation beräknas till en positiv budgetavvikelse med 0,3 mkr Äldreomsorg (- 2,6 mkr) Kostnaden för hemtjänst prognostiseras till ett underskott på 6,0 mkr och beror på antagandet att larmtimmar överskrider den budgeterade volymen med 500 timmar samt omvårdnadsinsatser och seviceinsatser överskrider den budgeterade volymen med timmar. Platser inom särskilda boenden för äldre beräknas ge ett överskott med 7,1 mkr vilket förklaras av 10 platser ej kommer att nyttjas mot budget. Kostnaden för korttidsplatser beräknas ge en negativ avvikelse mot budget med 4,2 mkr vilket beror på volymökning med 6 platser. Kostnaden för larm samt matlådor inom hemtjänst beräknas ge ett underskott på 0,7 mkr. Den budgeterade kostnaden för utskrivningsklara beräknas ge en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mkr. Lokalhyror och fastighetskostnader för äldreboende beräknas ge ett underskott på 1,0 mkr och beror på kostnaden för inre underhåll samt högre hyror än budgeterat. De sammanlagda intäkterna inom äldreomsorgen förväntas ge en positiv avvikelse mor budget med 2,1 mkr. 1.2 Investeringsuppföljning Kundvalskontoret SÄN har inga investeringar att rapportera. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport mars (6)

19 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Prognos för särskilt boende är att 10 av de 222 platserna inte kommer att utnyttjas Det kompenserar överskridande med 6 platser inom korttidsboende och 8000 timmar hemtjänst. Volymerna inom funktionshinder ökade 2012 vilket ger effekt även Under 2013 fortsätter arbetet med att finna lösningar på hemmaplan för personer med psykisk ohälsa. Antalet personer med boendestöd har ökat men eftersom de har färre timmar beviljade så kommer budget att vara i balans. Verksamhetsmått Hemtjänst, antal tim larmutryckningar Hemtjänst, antal tim omvårdnad, serviceinsatser etc. Korttidsplatser, antal årsplatser Särskilt boende, antal årsplatser Boendestöd, antal brukare Boende LSS och SoL, antal årsplatser Daglig verksamhet enligt LSS, antal platser Korttidstillsyn över 12 år enligt LSS, antal platser Resultat 2012 Budget 2013 Resultat mars 2013 Prognos 2013 Budgetavvik Internkontroll Färgen i tabellen representerar risktalet. Risktalet (1-16) är framräknad utifrån bedömd sannolikhet (1-4) och konsekvens (1-4) av att en oönskad händelse inträffar. 1 < 5 = grön - handlingsplan och åtgärd - inom nära framtid 5 < 10 = gul - handlingsplan och åtgärd - inom närmaste månaden 10 <= 16 = röd - handlingsplan och åtgärd - omgående OBS! Värdering av risktalet räknas utifrån nämndens bedömning av konsekven och sannolikhet. Hög sannolikhet och hög konsekvens erhålls högt risktal. Exempel på låga risktal. Faktura saknar syfte, deltagarföteckning. Exempel på höga risktal. Återkommande felaktiga utbetalningar av skolpeng, utbetalningar av försörjningsstöd, mutor och bestickning, felaktiga bygglovsbeslut. I Social- och äldrenämnden, Månadsrapport mars (6)

20 samband med höga risktal finnsstora risker för personskada, förtroendeskada och ekonomisk skada. Kontorschefens rapport Social- och äldrenämnden har ingen interkontrollspunkt att rapportera i denna månadsrapport. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport mars (6)

21 Tjänsteutlåtande Avdelningschef Stina Strid Hovmöller Dnr: Fax SÄN/2013:111 Social- och äldrenämnden Revisionsrapport nr 9/ Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2012 Ärendebeskrivning Som ett led i revisionen för 2012 har Ernst & Young, på uppdrag av kommunens revisorer, sammanfattat årets grundläggande granskning av de olika nämnderna. Revisionsrapporten finns i bilaga 2, medan revisonsskrivelsen finns i bilaga 1. Granskningen genomförs inom tre områden: styrning och uppföljning, intern kontroll samt räkenskaper. Revisionen har granskat social- och äldrenämnden verksamhet bl a genom: Protokolläsning och genomgång av handlingar Granskning av delårsbokslut Granskning av verksamhetsberättelse Möte med nämndens presidium och förvaltningsledning den 29 oktober 2012 Revisionen har uppmärksammat vissa delar i nämndens arbete. För nämndens uppföljning noterar revisorerna: Det bedöms föreligga en god stringens och struktur på den uppföljning som sker av mål och uppdrag. Sammantaget ger revisorerna social- och äldrenämnden betygen rättvisande för rättvisande räkenskaper, acceptabel för internkontroll och acceptabel för styrning och uppföljning. Revisorerna ger också nämnden förslag på områden som kan förbättras framgent. Kundvalskontorets yttrande För rättvisande räkenskaper skriver revisorerna: Räkenskaperna bedöms vara rättvisande. Därmed erhåller nämnden högsta betyg avseende detta område. Dock lämnar revisorerna förslag på förbättringar som bör genomföras. Bland annat bör resultatet för IFO inte särredovisas. Från och med uppföljning per 30 april 2013 kommer IFOs sammantagna resultat och prognos finnas med i tabellerna i Kundvalskontoret rapport. IFO kommer även fortsättningsvis lämna in en separat rapport där resultat och prognos finns beskrivet. 1

22 För internkontroll skriver revisorerna: Den interna kontrollen bedöms vara acceptabel. Nämnden behöver fortsatt följa upp att åtgärder vidtas och effekter av åtgärderna för områden där den interna kontrollen påvisar brister. Kundvalskontoret behöver bland annat förbättra sig vad gäller attester och hantering av kurser, konferenser och resor. För att förbättra det arbetet har kommunens ekonomer under 2013 undervisat social- och äldreavdelningen kring hur attesten ska gå till. För styrning och uppföljning skriver revisorerna: Nämnden behöver stärka ekonomistyrningen bl a genom bättre instrument och rutiner för volymbedömningar. Det är också viktigt att fullmäktige får ett beslutsunderlag där fullmäktige på ett tydligt sätt kan ta ställning till om nämnden tillåts redovisa underskott eller om ursprunglig budget gäller. Nämnden har nämligen inte möjlighet att ur ett ansvarsperspektiv förbruka mer resurser än vad fullmäktige har bestämt. Social och äldrenämnden arbetar för att förbättra sina prognoser för att på så sätt främja förbättrat ekonomiskt resultat och skapa bättre förutsättningar för budget i balans. Kundvalskontoret arbetar med att förbättra prognoser gällande framförallt hemtjänsttimmar; nya sätt att förutse behoven samt en ny form av biståndsbedömning är under framtagande. Detta bedöms få en positiv effekt på både de faktiska volymökningarna som prognosarbetet inom nämnden verksamhetsområden. Kundvalskontorets förslag till beslut Social- och äldrenämnden antar kundvalskontorets yttrande som sitt eget och överlämnar det till revisorerna. Kundvalskontoret och Väsby välfärd Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Barbro Johansson Chef Väsby välfärd Bilaga 1: Revisionsskrivelse för revisionsrapport nr 9/2012 Bilaga 2: Revisionsrapport nr 9/ Grundläggande granskning av styrelser och nämnder

23

24 Revisionsrapport nr Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/Mars 2013 Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2012

25 Innehåll 1. Inledning Kommunstyrelsen Genomförd granskning Mål och uppdrag Uppföljning Intern kontroll Fördjupningsgranskningar Sammanfattande bedömning kommunstyrelsen Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Produktionsstyrelsen Genomförd granskning Mål och uppdrag Uppföljning Intern kontroll Sammanfattande bedömning produktionsstyrelsen Utbildningsnämnden Genomförd granskning Mål och uppdrag Uppföljning Intern kontroll Sammanfattande bedömning Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Genomförd granskning Mål och uppdrag Uppföljning Intern kontroll Fördjupade granskningar Sammanfattande bedömning kultur- och fritidsnämnden Social- och äldrenämnden Genomförd granskning Mål och uppdrag Uppföljning Intern kontroll Sammanfattande bedömning social- och äldrenämnden Nämnden för familjerätt Genomförd granskning Mål och uppdrag Uppföljning Intern kontroll Sammanfattande bedömning nämnden för familjerätt

26 8. Byggnadsnämnden Genomförd granskning Mål och uppdrag Uppföljning Intern kontroll Sammanfattande bedömning byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Genomförd granskning Mål och uppdrag Uppföljning Intern kontroll Sammanfattande bedömning miljö- och hälsoskyddsnämnden

27 1. Inledning Enligt kommunallagen framgår följande beträffande revisorernas uppdrag: Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Den årliga granskningen bygger på en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt för att granska verksamheten med syfte att bedöma om styrelser och nämnder har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Granskningen genomförs bl a genom att fortlöpande ta del av relevanta skriftliga dokument t.ex. mål- och styrdokument, protokoll och övriga handlingar samt möten med nämnder/verksamheter i samband med revisionssammanträden eller verksamhetsbesök. Vidare granskas nämndernas interna kontroll, delårsbokslut och årsredovisning. Denna granskning benämns grundläggande granskning. De revisionsbevis som samlas in i den grundläggande granskningen utgör stommen i revisorernas ansvarsprövning. Utöver ovanstående grundläggande granskning genomförs fördjupade granskningar utifrån revisorernas risk- och väsentlighetsbedömningar samt erfarenheter från den grundläggande granskningen. Syftet med dessa granskningar är att samla tillräckliga revisionsbevis i ansvarsprövningen inom väsentliga riskområden. I 2012 års revisionsplan har revisorerna i Upplands Väsby kommun beslutat och genomfört följande fördjupade granskningar: Granskning av investeringar inom Upplands Väsby kommun Granskning av kompetensförsörjning Produktionsstyrelsens ekonomistyrning Granskning av kommunens delegation av beslutanderätt samt dess uppföljning Kartläggning av arbetet mot hemlöshet Granskning av biståndsbedömningen inom Social- och äldrenämnden Löpande granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna Granskning av delårsrapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning I denna rapport (rapport nr 9/2012 Grundläggande granskning) sammanfattas resultat och slutsatser av revisionens grundläggande granskning under år Inom ramen för 2012 års granskning har revisionen genomfört möten med Kommunstyrelsen, Produktionsstyrelsen, Byggnadsnämnden, Överförmyndarnämnden, Social- och äldrenämnden, samt Teknik- och fastighetsutskottet. 3

28 Vid de intervjuer som genomförts med styrelse/nämnder har strukturerade frågeformulär använts. Dokumentationen av intervjuerna har skett i form av minnesanteckningar från mötena. Frågeformulären har omfattat områdena mål, uppdrag och direktiv, intern kontroll, ekonomi/resursplanering, samt specifika frågor riktade till respektive nämnd. I samtliga fall har nämnderna lämnat kortfattade skriftliga svar innan mötena. Vid genomgång av styrelsers och nämnders protokoll har revisorerna använt sig av checklistor för att dokumentera väsentliga revisionsfrågor. Av checklistorna framgår bl a revisionens väsentlighets- och riskbedömning per nämnd, uppdrag och mål från fullmäktige, m m. I samband med genomgången av protokoll har ett antal specifika frågor ställts till nämnderna. Dessa har besvarats skriftligt. 4

29 2. Kommunstyrelsen 2.1. Genomförd granskning Revisionen har granskat kommunstyrelsens verksamhet bl a genom: Möte med kommunstyrelsens presidium och förvaltningsledning den 5 februari 2013 och den 6 februari 2012 Möte med Teknik- och fastighetsutskottet den 13 november 2012 Läsning av protokoll med underliggande handlingar Granskning av verksamhetsberättelser och årsredovisning Granskning av delårsrapport Möten med kommunledningen Vidare har följande fördjupade granskningar rapporterats till kommunstyrelsen: Löpande granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna Granskning av delårsrapport Granskning av kommunens delegation av beslutanderätt samt dess uppföljning Granskning av kompetensförsörjning Granskning av årsbokslut/årsredovisning 2.2. Mål och uppdrag Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan med budget om mål och uppdrag för kommunens styrelser och nämnder (beslut i kommunfullmäktige i november 2011). I budgeten framgår mål och uppdrag till Kommunstyrelse och nämnder på olika nivåer: 1. Kommunfullmäktiges övergripande mål utgår från de fyra styrperspektiven kund, ekonomi, medarbetare samt samhälle och miljö. Totalt finns 10 övergripande mål kopplade till de olika perspektiven. Strategier och nyckeltal har kopplats till dessa mål. De övergripande målen ska utgöra utgångspunkt för respektive styrelse/nämnds verksamhetsplaner och ska också följas upp inom ramen för ledningssystemet. 2. I budgeten riktas även uppdrag specifikt till respektive styrelse/nämnd. Till Kommunstyrelsen har följande uppdrag riktats: Utred förutsättningarna för heltidstjänster för personal anställd i kommunen (för personal som så önskar) Utveckla arbetet med arbetsmarknadsfrågor med fokus på samarbete med arbetsmarknadens olika aktörer Planering för ett nytt kulturhus i kvarteret Messingen Bredbandsstrategi - Genomföra beslutad handlingsplan Se över och förenkla tillämpningen av lagar och förordningar för näringslivet Genomför klyvning av AB Väsbyhem och bilda ett nytt allmännyttigt bostadsaktiebolag Vi bedömer att det finns en röd tråd i styrningen från fullmäktige till nämnder och att de övergripande målen är relevanta. IT-stödet för styrning och uppföljning av mål har också utvecklats under året (Stratsys). Det praktiska arbetet och uppföljningen i Stratsys har dock inte till fullo kommit i mål under

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Revisionsrapport nr 9 /2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/Mars 2015 Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Kommunstyrelsen...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun Revisionsplan 2012 Kommunrevisionen Karlskrona kommun 1. Inledning Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för 2012. Den har tagits fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011

Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011 Götene kommun 2012-06-20 Revisorerna Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium, för kännedom Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011 På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

REVISIONSPLAN 2013. Inledning. Uppdrag och mål

REVISIONSPLAN 2013. Inledning. Uppdrag och mål REVISIONSPLAN 2013 Inledning Kommunrevisorernas uppgifter följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionen syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen Rapport från Stadsrevisionen Nr 22, 2014 Dnr 3.1.2-58/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Bostadsförmedlingen. Stockholm AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 14, 2015. Dnr 3.1.2-15/2015 2015-02-04

Bostadsförmedlingen. Stockholm AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 14, 2015. Dnr 3.1.2-15/2015 2015-02-04 Granskningspromemoria 2014 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 14, 2015 Dnr 3.1.2-15/2015 2015-02-04 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Det sägs att tiden förändrar saker, men man måste faktiskt ändra dem själv. Andy Warhol INNEHÅLL Den här skriften beskriver hur Upplands Väsby kommun leds och styrs

Läs mer

Revisionsrapport momsrutiner

Revisionsrapport momsrutiner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-09-25 4 223 Dnr 2012.223 040 Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal

Läs mer

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 ABCD Nora kommun Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017 KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer