Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

2 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Karin Oldegård Ljunggren, enhetschef för förebyggande behandling, ifrån Väsby välfärd informerar om ungdomsmottagningen. 2. Kundvalskontoret informerar 3. Rapport från kontaktpolitiker Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av informationen.

3 Meddelanden Ärendebeskrivning Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll , Månadsrapport februari 2013 för Upplands Väsby kommun (KS/2013:3) Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll , Utvärdering av rutin för beredning av motioner och medborgarförslag (KS/2008:69) Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll , Utvärdering av förenklad hantering av medborgarförslag (KS/2008:152) Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll , Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2012 för Upplands Väsby kommun (KS/2013:192, KS/2013:190) Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll , Årsredovisning 2012 (KS/2012:417) Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

4 Redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till social- och äldrenämnden. Redovisningen innebär inte att social- och äldrenämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får social- och äldrenämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Delegationsärenden sekretess Datum Vård och omsorg, SoL Vård- och omsorg, riksfärdtjänst LSS IFO, ekonomiskt bistånd IFO, utredning och behandling Beslut av social- och äldrenämndens individutskott Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen i form av förlängt stödboende Delegat Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Social- och äldrenämndens individutskott Ordförande socialoch äldrenämnden Fullmakt i LVU-mål Resultatenhetschef Väsby välfärd Fullmakt i LVU-mål Resultatenhetschef Väsby välfärd Fullmakt i LVU-mål Resultatenhetschef Väsby välfärd

5 Delegationsärenden Allmänna Beslut om mottagningsoch beslutsattester Fullmakt till social- och äldrenämnden i Ekerö att företräda social- och äldrenämnden vid överprövning av upphandling av hem för vård och boende samt stödboende. (SÄN delegation 2013:3) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU 4 Andi AB om hemtjänst. (SÄN delegation 2013:4) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU AB Bergslagsgårdens sjuk- och behandlingshem (SÄN delegation 2013:5) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Storbygärdet AB (SÄN delegation 2013:6) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Österby boende (SÄN delegation 2013:7) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Wikmansgårdens aktiebolag (SÄN delegation 2013:8) Datum Delegat Chef Väsby välfärd Ordföranden socialoch äldrenämnden 2013:108 Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret

6 Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Norrbärke AB (SÄN delegation 2013:9) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Harvik Vård AB (SÄN delgation/2013:10) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Eken Care AB (SÄN delegation/2013: Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

7 Tjänsteutlåtande Avdelningschef Stina Strid Hovmöller / / Dnr: Fax SÄN/2013:55 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens månadsrapport mars 2013 Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden ansvarar för kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom: individ- och familjeomsorg inklusive öppenvård och förebyggande arbete i egen regi äldreomsorg omsorg om funktionshindrade Social- och äldrenämndens sammanlagda resultat är +1,3 mkr i mars. Prognostiserat resultat för ,3 mkr. Väsby Välfärd ansvarar för individ- och familjeomsorg (IFO). Resultatet i mars 2013 var + 4,8 mkr och prognos för helår 5,8 mkr. Kundvalskontoret ansvarar för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Resultatet i mars var -3,5 mkr och prognos för helår är -8,1 mkr. Väsby Välfärds och kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner månadsrapport mars 2013 individ- och familjeomsorg Väsby Välfärd 2. Social- och äldrenämnden godkänner månadsrapport mars 2013 äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade kundvalskontoret. Barbro Johansson Chef Väsby Välfärd Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret 1

8 Bilagor 1. Social- och äldrenämndens månadsrapport mars 2013 individ- och familjeomsorg (Väsby Välfärd) 2. Social- och äldrenämndens månadsrapport mars 2013 Äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade (kundvalskontoret) 2

9 Månadsrapport mars 2013 Individ- och familjeomsorg

10 Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet Resultat per verksamhet Investeringsuppföljning Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Internkontroll... 6 Individ- och familjeomsorg, Månadsrapport mars (6)

11 1 Ekonomi och verksamhet 1.1 Resultat per verksamhet Resultat mars 2013 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. ers. Fsg av verksam. Övr. int. Summ a Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Resultat IFO 40,9 8,0 48,9-11,9-32,2-44,1 4,8 Summa verksamheter 40,9 8,0 48,9-11,9-32,2-44,1 4,8 Kommentar till verksamhetsresultaten Individ och familjeomsorgens resultat efter mars uppgår till ett överskott på 4,8 mkr. 1,0 mkr av resultatet är outnyttjad buffert. Jämfört med budget har utfallet för utbetalning av försörjningsstöd varit 1,5 mkr lägre och kostnaderna för placering av barn och ungdomar på familjehem eller institution 0,5 mkr lägre. Personalkostnaderna har varit lägre än budget på grund av några vakanser och hög tillfällig sjukfrånvaro. Även diverse övriga budgeterade kostnader som t.ex. kompetensutveckling, licenskostnad och organisationskonsult har ännu inte haft något större utfall. Totalt 1,6 mkr I periodiserad budget är lönerevisionen från april fördelad över hela året. Löneökningarna kommer dock inte i utfallet förrän efter genomförd lönerevision. För Individ och familjeomsorgen innebär det att resultatet t.o.m. februari påverkas med ca 0,2 mkr Prognos 2013 Prognos 2013 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. Ers. Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Köp av verksam. Övriga kost. Summ a Prognos IFO 163,5 34,1 197,6-50,2-141,6-191,8 5,8 Summa Verksamheter 163,5 34,1 197,6-50,2-141,6-191,8 5,8 Individ- och familjeomsorg, Månadsrapport mars (6)

12 Kommentar till verksamhetsresultaten Individ och familjeomsorgens prognos efter mars är ett årsresultat på 5,8 mkr. Prognostiserat resultat består av: 4 mkr buffert 3 mkr - minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd. -0,3 mkr - Initiala kostnader för uppstart av kommunala visstidsanställningar. -0,9 mkr - Förstärkning barnvården på grund av ny lagstiftning samt extra resurs i samband med övergången till handläggningssystemet Pulsen. Förändring av progosen jmf med februari Prognosen för utbetalning av ekonomiskt bistånd har sänkts med 1 mkr. Utbetalningarna under mars var 30 procent lägre än mars Under mars tillkom fler familjehemsplaceringar än prognostiserat. Flera placeringarna innehåller dessutom behov av behandling vilket innebär höga kostnader under ett antal månader. Kostnaderna beräknas bli 1,3 mkr högre än tidigare prognos. Behov av förstärkning av barn- och ungdomsvården på grund av ny lagstiftning identifierat i arbetet med flerårsplan behöver starta under I samband med införandet av handläggningssystemet måste resurser tillföras för att klara handläggningen. Totalt prognos på ökad resurs på 0,9 mkr. Risker Prognosen för placeringar har tagit hänsyn till vad som bedöms som ett normalt behov av tillkommande placeringar av barn och unga. Verksamheten är dock av sådan art att ett akut behov av några institutionsplaceringar till en dygnskostnad på kr kan uppstå. Införandet av handläggningssystemet Pulsen kommer troligen innebära någon form av obudgeterade merkostnader för kommunen. Införandeprojektets planering av införandet har dock ännu inte kommit så långt att det finns några beräkningar av eventuellt behov av extra resurser för att klara normal drift av verksamheten samtidigt som utbildning och migrering till Pulsen ska ske. Individ- och familjeomsorgen har också identifierat ett behov av IT-stöd för att hantera sökningar av uppgifter från det tidigare handläggningssystemet "IFO". 1.2 Investeringsuppföljning Investeringsuppföljning görs på Väsby Välfärdsnivå 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Ekonomiskt bistånd Antalet bidragsmottagare fortsätter att minska jämfört med Medelbiståndsbeloppet minskar också. Stor anledning till det är att kostnaderna för tillfälligt boende kunnat minimeras. Placeringar barn och unga på institution och familjehem Individ- och familjeomsorg, Månadsrapport mars (6)

13 Utvecklingen från placeringar till hög kostnad till placeringar till lägre kostnad som påbörjades under 2012 fortsätter. Detta innebär att kostnaden per dygn för institutionsplaceringarna är betydligt lägre än tidigare. Vid årskiftet avslutades en hel del familjehemsplaceringar helt vilket innebar att antalet placerade på familjehem minskade. Under mars månad tillkom det förhållandevis ganska många familjehemsplaceringar. Eftersom det är frågan om placeringar med behandlingsbehov innebär det att prognosen pekar på ökade kostnader jämfört med föregående månads prognos. Placeringar och boende beroendevården Behovet av boende fortfarande stort. Dygnskostnaden lägre än tidigare. Lägre medeldygnskostnad för behandlingar de första månaderna på året på grund av att det varit litet behov av behandling enligt LVM(lagen om vård av missbrukare). Verksamhetsmått Ekonomiskt bistånd Resultat 2012 Budget 2013 Resultat mars 2013 Prognos 2013 Budgetavvik Antal hushåll/månad 389, Medelbiståndstid i månader Medelbistånd i kr per hushåll o månad Bruttokostnad totalt i mkr Institutionsplaceringar barn o ungdom 5,6 5,6 5,5 5,5-0, ,2 40,0 8,5 37,0 Antal årsplatser 14,0 12,5 12,7 13,2 0,7 Kostnad per årsplats tkr Kostnad per dygn i kr Familjehem Antal årsplatser Kostnad per årsplats i tkr Kostnad per dygn i kr Institutionsplac. vuxn Antal årsplatser totalt 11,4 10,0 13,6 12,5 2,5 - Varav årsplats boende Kostnad per dygn boende i kr - Varav årsplats behandling Kostnad per dygn behandling i kr 7,9 6,5 9,4 8, ,5 3,5 4,2 4, , ,9-60 0,6 Individ- och familjeomsorg, Månadsrapport mars (6)

14 2 Internkontroll Färgen i tabellen representerar risktalet. Risktalet (1-16) är framräknad utifrån bedömd sannolikhet (1-4) och konsekvens (1-4) av att en oönskad händelse inträffar. 1 < 5 = grön - handlingsplan och åtgärd - inom nära framtid 5 < 10 = gul - handlingsplan och åtgärd - inom närmaste månaden 10 <= 16 = röd - handlingsplan och åtgärd - omgående OBS! Värdering av risktalet räknas utifrån nämndens bedömning av konsekven och sannolikhet. Hög sannolikhet och hög konsekvens erhålls högt risktal. Exempel på låga risktal. Faktura saknar syfte, deltagarföteckning. Exempel på höga risktal. Återkommande felaktiga utbetalningar av skolpeng, utbetalningar av försörjningsstöd, mutor och bestickning, felaktiga bygglovsbeslut. I samband med höga risktal finnsstora risker för personskada, förtroendeskada och ekonomisk skada. Kontorschefens rapport Uppfölning av internkontrollmomenten görs i tertial 2 och årsbokslut. Individ- och familjeomsorg, Månadsrapport mars (6)

15 Månadsrapport mars 2013 Social- och äldrenämnden Kundvalskontoret

16 1 Ekonomi och verksamhet 1.1 Resultat per verksamhet Resultat mars 2013 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. ers. Fsg av verksam. Övr. int. Summ a Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Resultat Nämnd, ledning, biståndsbedömning samt köp av S&P 7,3 0,0 7,3-0,1-7,4-7,5-0,2 Buffert 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 Individ- och familjeomsorg Omsorg om funktionshindrade 39,8 0,2 40,0-40,5-40,5-0,5 55,8 3,3 59,1-51,3-9,6-60,9-1,8 Äldreomsorg 54,1 9,7 63,8-59,1-6,4-65,5-1,7 Summa verksamheter 157,7 13,2 170,9-151,0-23,4-174,4-3,5 Kommentar till verksamhetsresultaten Kundvalskontorets social- och äldrenämnd visar ett underskott med 3,5 mkr per sista mars Individ och familjeomsorg bidrar med -0,5 mkr minskade ersättning för sk momskompensation. Se särskild skrivelse för IFO s resultat och prognos. Nämnd, ledning, biståndsbedömning samt köp av köp av stöd och processverksamhet Resultat per den sista mars visar ett mindre underskott med 0,2 mkr och kan förklaras av kostnaden för inhyrd personal. Buffert kompenserar kostnadsavvikelsen i mars inom de verksamheter som ger ett negativt utfall. Individ- och familjeomsorg IFO IFO har en negativ avvikelse 0,5 mkr med anledning av en något lägre momskompensation än budget. Väsby välfärd lämnar utfall och prognos i annan skrivelse. Omsorg om funktionshindrade Nettoresultatet för verksamheterna inom omsorg om funktionshindrade visar en negativ avvikelse mot budget med -1,8 mkr vilket kan föklaras bland annat av: Social- och äldrenämnden, Månadsrapport mars (6)

17 -1,2 mkr boende enligt LSS pga brandtillsyn -0,8 mkr övriga insatser enligt LSS, fler utförda timmar +0,2 mkr i flera övriga mindre poster Äldreomsorg Nettoresultatet för äldreomsorg efter mars visar ett negativt resultat med -1,7 mkr vilket beror på följande: -1,7 mkr korttidsplatser för äldre, fler boendedygn än budget -3,1 mkr hemtjänst, beror på fler utförda timmar än budgeterat. Arbete pågår genom en kraftfull handlingplan +3,5 mkr särskilt boende äldre, färre nyttjade platser än budgeterade -0,4 mkr i flera mindre andra poster inom äldreomsorgen Prognos 2013 Prognos 2013 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. Ers. Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Köp av verksam. Övriga kost. Summ a Prognos Nämnd, ledning, biståndsbedömning samt köp av S&P 29,1 29,1-0,4-29,6-30,0-0,9 Buffert 2,7 2, ,7 Individ- och familjeomsorg Omsorg om funktionshindrade 159,2 2,9 162,1-162,1-162,1 0,0 223,1 13,4 236,5-205,5-38,3-243,8-7,3 Äldreomsorg 216,4 39,8 256,2-234,2-24,6-258,8-2,6 IFO:s prognos Summa Verksamheter 630,5 56,1 686,6-602,2-92,5-694,7-8,1 Kommentar till verksamhetsresultaten Nämnd, ledning, biståndsbedömning samt köp av stöd och processverksamhet (-0,9 mkr) Kundvalskontoret prognostiserar ett underskott med ca 0,9 mkr med anledning av kostnader för inhyrd personal på vakanta tjänster. Införandet av det nya systemet Pulsen Combine kan initialt betyda att underskottet kan öka. Buffert (+2,7 mkr) Kompenserar prognostiserade volym/kostnadsökningar inom omsorg om funkt- Social- och äldrenämnden, Månadsrapport mars (6)

18 ionshindrade samt äldreomsorg. Individ- och familjeomsorg (0 mkr) Ingen avvikelse mot budget. Individ- och familjeomsorgen redovisar resultat samt prognos i annat dokument. Omsorg om funktionshindrade (- 7,3 mkr) LSS-boende samt psykiatriboende beräknas ge ett sammanlagt underskott på 4,7 mkr. -4,0 mkr avser boende enligt LSS och avvikelsen förklaras av höga kostnader för brandtillsyn -0,7 mkr avser kostnaden för psykiatriboende och avser volymökningar Kundvalskontoret återkommer med en analys och prognos över kostnader för brandskydd i samband med budgetuppföljning per den 30 april. Daglig verksamhet enligt LSS samt tillsyn över 12 år enligt LSS beräknas generera ett underskott på 0,9 mkr och beror på volymökningar. Korttidsvistelse enligt LSS förväntas ge ett överskott på 1,0 mkr. Övriga insatser enligt LSS och SoL prognostiseras till ett underskott på 4,0 mkr. LASS-ersättningen beräknas till en positiv avvikelse mot budget med 1,0 mkr under förutsättning att inte antalet ärenden ökar. Intäkter i form av avgifter samt momskompensation beräknas till en positiv budgetavvikelse med 0,3 mkr Äldreomsorg (- 2,6 mkr) Kostnaden för hemtjänst prognostiseras till ett underskott på 6,0 mkr och beror på antagandet att larmtimmar överskrider den budgeterade volymen med 500 timmar samt omvårdnadsinsatser och seviceinsatser överskrider den budgeterade volymen med timmar. Platser inom särskilda boenden för äldre beräknas ge ett överskott med 7,1 mkr vilket förklaras av 10 platser ej kommer att nyttjas mot budget. Kostnaden för korttidsplatser beräknas ge en negativ avvikelse mot budget med 4,2 mkr vilket beror på volymökning med 6 platser. Kostnaden för larm samt matlådor inom hemtjänst beräknas ge ett underskott på 0,7 mkr. Den budgeterade kostnaden för utskrivningsklara beräknas ge en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mkr. Lokalhyror och fastighetskostnader för äldreboende beräknas ge ett underskott på 1,0 mkr och beror på kostnaden för inre underhåll samt högre hyror än budgeterat. De sammanlagda intäkterna inom äldreomsorgen förväntas ge en positiv avvikelse mor budget med 2,1 mkr. 1.2 Investeringsuppföljning Kundvalskontoret SÄN har inga investeringar att rapportera. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport mars (6)

19 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Prognos för särskilt boende är att 10 av de 222 platserna inte kommer att utnyttjas Det kompenserar överskridande med 6 platser inom korttidsboende och 8000 timmar hemtjänst. Volymerna inom funktionshinder ökade 2012 vilket ger effekt även Under 2013 fortsätter arbetet med att finna lösningar på hemmaplan för personer med psykisk ohälsa. Antalet personer med boendestöd har ökat men eftersom de har färre timmar beviljade så kommer budget att vara i balans. Verksamhetsmått Hemtjänst, antal tim larmutryckningar Hemtjänst, antal tim omvårdnad, serviceinsatser etc. Korttidsplatser, antal årsplatser Särskilt boende, antal årsplatser Boendestöd, antal brukare Boende LSS och SoL, antal årsplatser Daglig verksamhet enligt LSS, antal platser Korttidstillsyn över 12 år enligt LSS, antal platser Resultat 2012 Budget 2013 Resultat mars 2013 Prognos 2013 Budgetavvik Internkontroll Färgen i tabellen representerar risktalet. Risktalet (1-16) är framräknad utifrån bedömd sannolikhet (1-4) och konsekvens (1-4) av att en oönskad händelse inträffar. 1 < 5 = grön - handlingsplan och åtgärd - inom nära framtid 5 < 10 = gul - handlingsplan och åtgärd - inom närmaste månaden 10 <= 16 = röd - handlingsplan och åtgärd - omgående OBS! Värdering av risktalet räknas utifrån nämndens bedömning av konsekven och sannolikhet. Hög sannolikhet och hög konsekvens erhålls högt risktal. Exempel på låga risktal. Faktura saknar syfte, deltagarföteckning. Exempel på höga risktal. Återkommande felaktiga utbetalningar av skolpeng, utbetalningar av försörjningsstöd, mutor och bestickning, felaktiga bygglovsbeslut. I Social- och äldrenämnden, Månadsrapport mars (6)

20 samband med höga risktal finnsstora risker för personskada, förtroendeskada och ekonomisk skada. Kontorschefens rapport Social- och äldrenämnden har ingen interkontrollspunkt att rapportera i denna månadsrapport. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport mars (6)

21 Tjänsteutlåtande Avdelningschef Stina Strid Hovmöller Dnr: Fax SÄN/2013:111 Social- och äldrenämnden Revisionsrapport nr 9/ Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2012 Ärendebeskrivning Som ett led i revisionen för 2012 har Ernst & Young, på uppdrag av kommunens revisorer, sammanfattat årets grundläggande granskning av de olika nämnderna. Revisionsrapporten finns i bilaga 2, medan revisonsskrivelsen finns i bilaga 1. Granskningen genomförs inom tre områden: styrning och uppföljning, intern kontroll samt räkenskaper. Revisionen har granskat social- och äldrenämnden verksamhet bl a genom: Protokolläsning och genomgång av handlingar Granskning av delårsbokslut Granskning av verksamhetsberättelse Möte med nämndens presidium och förvaltningsledning den 29 oktober 2012 Revisionen har uppmärksammat vissa delar i nämndens arbete. För nämndens uppföljning noterar revisorerna: Det bedöms föreligga en god stringens och struktur på den uppföljning som sker av mål och uppdrag. Sammantaget ger revisorerna social- och äldrenämnden betygen rättvisande för rättvisande räkenskaper, acceptabel för internkontroll och acceptabel för styrning och uppföljning. Revisorerna ger också nämnden förslag på områden som kan förbättras framgent. Kundvalskontorets yttrande För rättvisande räkenskaper skriver revisorerna: Räkenskaperna bedöms vara rättvisande. Därmed erhåller nämnden högsta betyg avseende detta område. Dock lämnar revisorerna förslag på förbättringar som bör genomföras. Bland annat bör resultatet för IFO inte särredovisas. Från och med uppföljning per 30 april 2013 kommer IFOs sammantagna resultat och prognos finnas med i tabellerna i Kundvalskontoret rapport. IFO kommer även fortsättningsvis lämna in en separat rapport där resultat och prognos finns beskrivet. 1

22 För internkontroll skriver revisorerna: Den interna kontrollen bedöms vara acceptabel. Nämnden behöver fortsatt följa upp att åtgärder vidtas och effekter av åtgärderna för områden där den interna kontrollen påvisar brister. Kundvalskontoret behöver bland annat förbättra sig vad gäller attester och hantering av kurser, konferenser och resor. För att förbättra det arbetet har kommunens ekonomer under 2013 undervisat social- och äldreavdelningen kring hur attesten ska gå till. För styrning och uppföljning skriver revisorerna: Nämnden behöver stärka ekonomistyrningen bl a genom bättre instrument och rutiner för volymbedömningar. Det är också viktigt att fullmäktige får ett beslutsunderlag där fullmäktige på ett tydligt sätt kan ta ställning till om nämnden tillåts redovisa underskott eller om ursprunglig budget gäller. Nämnden har nämligen inte möjlighet att ur ett ansvarsperspektiv förbruka mer resurser än vad fullmäktige har bestämt. Social och äldrenämnden arbetar för att förbättra sina prognoser för att på så sätt främja förbättrat ekonomiskt resultat och skapa bättre förutsättningar för budget i balans. Kundvalskontoret arbetar med att förbättra prognoser gällande framförallt hemtjänsttimmar; nya sätt att förutse behoven samt en ny form av biståndsbedömning är under framtagande. Detta bedöms få en positiv effekt på både de faktiska volymökningarna som prognosarbetet inom nämnden verksamhetsområden. Kundvalskontorets förslag till beslut Social- och äldrenämnden antar kundvalskontorets yttrande som sitt eget och överlämnar det till revisorerna. Kundvalskontoret och Väsby välfärd Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Barbro Johansson Chef Väsby välfärd Bilaga 1: Revisionsskrivelse för revisionsrapport nr 9/2012 Bilaga 2: Revisionsrapport nr 9/ Grundläggande granskning av styrelser och nämnder

23

24 Revisionsrapport nr Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/Mars 2013 Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2012

25 Innehåll 1. Inledning Kommunstyrelsen Genomförd granskning Mål och uppdrag Uppföljning Intern kontroll Fördjupningsgranskningar Sammanfattande bedömning kommunstyrelsen Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Produktionsstyrelsen Genomförd granskning Mål och uppdrag Uppföljning Intern kontroll Sammanfattande bedömning produktionsstyrelsen Utbildningsnämnden Genomförd granskning Mål och uppdrag Uppföljning Intern kontroll Sammanfattande bedömning Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Genomförd granskning Mål och uppdrag Uppföljning Intern kontroll Fördjupade granskningar Sammanfattande bedömning kultur- och fritidsnämnden Social- och äldrenämnden Genomförd granskning Mål och uppdrag Uppföljning Intern kontroll Sammanfattande bedömning social- och äldrenämnden Nämnden för familjerätt Genomförd granskning Mål och uppdrag Uppföljning Intern kontroll Sammanfattande bedömning nämnden för familjerätt

26 8. Byggnadsnämnden Genomförd granskning Mål och uppdrag Uppföljning Intern kontroll Sammanfattande bedömning byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Genomförd granskning Mål och uppdrag Uppföljning Intern kontroll Sammanfattande bedömning miljö- och hälsoskyddsnämnden

27 1. Inledning Enligt kommunallagen framgår följande beträffande revisorernas uppdrag: Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Den årliga granskningen bygger på en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt för att granska verksamheten med syfte att bedöma om styrelser och nämnder har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Granskningen genomförs bl a genom att fortlöpande ta del av relevanta skriftliga dokument t.ex. mål- och styrdokument, protokoll och övriga handlingar samt möten med nämnder/verksamheter i samband med revisionssammanträden eller verksamhetsbesök. Vidare granskas nämndernas interna kontroll, delårsbokslut och årsredovisning. Denna granskning benämns grundläggande granskning. De revisionsbevis som samlas in i den grundläggande granskningen utgör stommen i revisorernas ansvarsprövning. Utöver ovanstående grundläggande granskning genomförs fördjupade granskningar utifrån revisorernas risk- och väsentlighetsbedömningar samt erfarenheter från den grundläggande granskningen. Syftet med dessa granskningar är att samla tillräckliga revisionsbevis i ansvarsprövningen inom väsentliga riskområden. I 2012 års revisionsplan har revisorerna i Upplands Väsby kommun beslutat och genomfört följande fördjupade granskningar: Granskning av investeringar inom Upplands Väsby kommun Granskning av kompetensförsörjning Produktionsstyrelsens ekonomistyrning Granskning av kommunens delegation av beslutanderätt samt dess uppföljning Kartläggning av arbetet mot hemlöshet Granskning av biståndsbedömningen inom Social- och äldrenämnden Löpande granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna Granskning av delårsrapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning I denna rapport (rapport nr 9/2012 Grundläggande granskning) sammanfattas resultat och slutsatser av revisionens grundläggande granskning under år Inom ramen för 2012 års granskning har revisionen genomfört möten med Kommunstyrelsen, Produktionsstyrelsen, Byggnadsnämnden, Överförmyndarnämnden, Social- och äldrenämnden, samt Teknik- och fastighetsutskottet. 3

28 Vid de intervjuer som genomförts med styrelse/nämnder har strukturerade frågeformulär använts. Dokumentationen av intervjuerna har skett i form av minnesanteckningar från mötena. Frågeformulären har omfattat områdena mål, uppdrag och direktiv, intern kontroll, ekonomi/resursplanering, samt specifika frågor riktade till respektive nämnd. I samtliga fall har nämnderna lämnat kortfattade skriftliga svar innan mötena. Vid genomgång av styrelsers och nämnders protokoll har revisorerna använt sig av checklistor för att dokumentera väsentliga revisionsfrågor. Av checklistorna framgår bl a revisionens väsentlighets- och riskbedömning per nämnd, uppdrag och mål från fullmäktige, m m. I samband med genomgången av protokoll har ett antal specifika frågor ställts till nämnderna. Dessa har besvarats skriftligt. 4

29 2. Kommunstyrelsen 2.1. Genomförd granskning Revisionen har granskat kommunstyrelsens verksamhet bl a genom: Möte med kommunstyrelsens presidium och förvaltningsledning den 5 februari 2013 och den 6 februari 2012 Möte med Teknik- och fastighetsutskottet den 13 november 2012 Läsning av protokoll med underliggande handlingar Granskning av verksamhetsberättelser och årsredovisning Granskning av delårsrapport Möten med kommunledningen Vidare har följande fördjupade granskningar rapporterats till kommunstyrelsen: Löpande granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna Granskning av delårsrapport Granskning av kommunens delegation av beslutanderätt samt dess uppföljning Granskning av kompetensförsörjning Granskning av årsbokslut/årsredovisning 2.2. Mål och uppdrag Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan med budget om mål och uppdrag för kommunens styrelser och nämnder (beslut i kommunfullmäktige i november 2011). I budgeten framgår mål och uppdrag till Kommunstyrelse och nämnder på olika nivåer: 1. Kommunfullmäktiges övergripande mål utgår från de fyra styrperspektiven kund, ekonomi, medarbetare samt samhälle och miljö. Totalt finns 10 övergripande mål kopplade till de olika perspektiven. Strategier och nyckeltal har kopplats till dessa mål. De övergripande målen ska utgöra utgångspunkt för respektive styrelse/nämnds verksamhetsplaner och ska också följas upp inom ramen för ledningssystemet. 2. I budgeten riktas även uppdrag specifikt till respektive styrelse/nämnd. Till Kommunstyrelsen har följande uppdrag riktats: Utred förutsättningarna för heltidstjänster för personal anställd i kommunen (för personal som så önskar) Utveckla arbetet med arbetsmarknadsfrågor med fokus på samarbete med arbetsmarknadens olika aktörer Planering för ett nytt kulturhus i kvarteret Messingen Bredbandsstrategi - Genomföra beslutad handlingsplan Se över och förenkla tillämpningen av lagar och förordningar för näringslivet Genomför klyvning av AB Väsbyhem och bilda ett nytt allmännyttigt bostadsaktiebolag Vi bedömer att det finns en röd tråd i styrningen från fullmäktige till nämnder och att de övergripande målen är relevanta. IT-stödet för styrning och uppföljning av mål har också utvecklats under året (Stratsys). Det praktiska arbetet och uppföljningen i Stratsys har dock inte till fullo kommit i mål under

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Revisionsrapport nr 9 /2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/Mars 2015 Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Kommunstyrelsen...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2013

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2013 Revisionsrapport nr 8 /2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/Mars 2014 Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2013 Innehåll 1. Inledning...3 2. Kommunstyrelsen...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar -05-22 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare -04-25 Jenny Magnusson 08-590 971 85 Dnr: Fax 08-590 733 40 SVV/:8 Jenny.Magnusson@upplandsvasby.se Styrelsen

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar 2013-06-12 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2013-05-27 Jenny Magnusson 08-590 971 85 Dnr: Fax 08-590 733 40 SVV/2013:8 Jenny.Magnusson@upplandsvasby.se

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-04-22 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Information från familjerådgivningen Helen Hagberg, familjerådgivningen Väsby välfärd, kommer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2015

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2015 Revisionsrapport nr 11 /2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/Mars 2016 Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2015 Innehåll 1. Inledning...3 2. Kommunstyrelsen...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsrapport november Social- och äldrenämnden

Månadsrapport november Social- och äldrenämnden Månadsrapport november Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 11 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1 Ragunda Kommun 12 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 4 Sammanfattning Resultatet för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Alfven Måndag den 26 mars 2012, klockan 18:00-19.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007. Granskning av delårsrapport och delårsbokslut Nacka kommun

R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007. Granskning av delårsrapport och delårsbokslut Nacka kommun R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007 Granskning av delårsrapport och delårsbokslut 2007 Nacka kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2007 1 Bakgrund På uppdrag av revisorerna i Nacka kommun har Ernst

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Nerikes Brandkår 2013-03-07 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Granskningsresultat... 3 Verksamhetsredovisning...

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson Svalövs kommun Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008 Per Pehrson Idha Håkansson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 2 Rättvisande räkenskaper...4 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 9 september 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer