SRRS kallar härmed till FULLMÄKTIGEMÖTE Den 21 april 2012 klockan 11:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SRRS kallar härmed till FULLMÄKTIGEMÖTE 2012. Den 21 april 2012 klockan 11:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige"

Transkript

1 SRRS kallar härmed till FULLMÄKTIGEMÖTE 2012 Den 21 april 2012 klockan 11:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

2 FULLMÄKTIGEMÖTE 2012 INNEHÅLL 1. KALLELSE DELEGATER DAGORDNING RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING NOTERINGAR TILL RESULTAT- & BALANSRÄKNING Lokalavdelningarnas resultat & balans REVISIONSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Centralstyrelse Firmatecknare Revisorer Valberedning Verksamhet Medlemmar Lokalavdelningar Kommittéer SRRS Avels- och uppfödarkommitté (SRRS/AUK) SRRS Mentalkommitté (SRRS/MK) SRRS Tävlingskommitté (SRRS/TK) SRRS Marknads- och informationskommitté (SRRS/MIK) Publikationer SRRS Medlemstidning SRRS Hemsida SRRS Årsbok VERKSAMHETSPLAN BUDGET VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PROPOSITIONER Proposition 1, Ny hedersmedlem i SRRS Proposition 2, Ny hedersmedlem i SRRS Proposition 3, Ny hedersmedlem i SRRS Proposition 4, Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK MOTIONER BILAGOR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 2/23

3 FULLMÄKTIGEMÖTE KALLELSE Valda delegater kallas härmed till SRRS ordinarie fullmäktigemöte enligt nedan: Datum: Lördagen den 21 april 2012 Starttid: 11:00 Plats: Hotell Scandic Elmia Adress: Elmiavägen 8, Jönköping Telefon: E-post: Förutom valda delegater, är övriga medlemmar hjärtligt välkomna att både yttra sig och att lyssna. VÄGBESKRIVNING Från E4 N: Använd avfarten vid Trafikplats 99 Österängen. Sväng till höger mot Elmia. Kör rakt fram i rondellen. Passera Kinnarps arena och ni kan se hotellet. Från E4 S: Använd avfarten vid Trafikplats 99 Österängen. Kör över bron över motorvägen mot Elmia. Kör rakt fram i rondellen. Passera Kinnarps arena och ni kan se hotellet. 2. DELEGATER SRRS/Norra SRRS/Mellan SRRS/Västra SRRS/Stockholm SRRS/Skåne 3 delegater & 3 suppleanter 4 delegater & 4 suppleanter 6 delegater & 6 suppleanter 8 delegater & 8 suppleanter 7 delegater & 7 suppleanter Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 3/23

4 FULLMÄKTIGEMÖTE DAGORDNING Fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som styrelsen utsett. Fullmäktigemöte avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av fullmäktigemötets ordförande. Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma: 1. Justering av röstlängden. 2. Val av ordförande för fullmäktigemötet. 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt 7 mom Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan Föredragning av styrelsens budgetplan. 13. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår samt beslut eller beslut att uppdra till styrelsen om procentuell storlek av återbetalning till lokalavdelning. 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt 9 i dessa stadgar. 16. Val av valberedning enligt 10 i dessa stadgar. 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna Behandling av ärenden, som senast sju veckor före fullmäktigemötet anmälts till styrelsen eller av denna underställts fullmäktige. 19. Övriga ärenden. Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 20. Fullmäktigemötets avslutning. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 4/23

5 FULLMÄKTIGEMÖTE RESULTATRÄKNING För lokalavdelningarnas resultaträkningar se Bilaga 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 och 5.2. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 5/23

6 FULLMÄKTIGEMÖTE 2012 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 6/23

7 FULLMÄKTIGEMÖTE BALANSRÄKNING För lokalavdelningarnas balansräkningar se Bilaga 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 och 5.3. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 7/23

8 FULLMÄKTIGEMÖTE 2012 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 8/23

9 FULLMÄKTIGEMÖTE NOTERINGAR TILL RESULTAT- & BALANSRÄKNING 6.1. LOKALAVDELNINGARNAS RESULTAT & BALANS Nedan presenteras respektive lokalavdelnings resultat- och balansräkning 2011 samt prognosen för 2012 om det faktiska resultatet följer det av lokalavdelningarna förväntade (budgeterade) resultat för verksamhetsåret. Kolumnen Jämförelse visar hur det faktiska resultatet procentuellt förhåller sig till det budgeterade resultatet (budgeterat resultat = 100%) och påvisar således inte om resultatet är en vinst eller förlust. Vid SRRS Fullmäktigemöte föregående år fastställdes styrelsens budgetförslag för 2011 som innebar att lokalavdelningarnas gemensamma resultat 2011 skulle ge en vinst på sek. Detta är anledningen till att jämförelsen för lokalavdelningarnas resultat i SRRS resultatredovisning (se 4. Resultaträkning) skiljer sig mot nedanstående. Om lokalavdelningarnas resultat 2011 exkluderas från SRRS resultatredovisning har den centrala verksamheten under verksamhetsåret gjort en förlust på ,89 sek UTFALL LOKALAVD INGÅENDE SALDO 2011 FÖRVÄNTAT RESULTAT 2011 RESULTAT 2011 UTGÅENDE SALDO 2011 JÄMFÖRELSE 2011 SRRS/Skåne , , , , % SRRS/Västra , , , ,79 127% SRRS/Stockholm , , , ,42-822% SRRS/Mellan , , , ,72 191% SRRS/Norra , , , , % TOTALT , , , ,36 217% 2012 PROGNOS LOKALAVD INGÅENDE SALDO 2012 FÖRVÄNTAT RESULTAT 2012 RESULTAT 2012 FÖRVÄNTAT UTGÅENDE SALDO 2012 JÄMFÖRELSE 2012 SRRS/Skåne , ,00 N/A ,53 N/A SRRS/Västra 8.262, ,00 N/A 747,79 N/A SRRS/Stockholm , ,00 N/A ,42 N/A SRRS/Mellan ,72-685,00 N/A ,72 N/A SRRS/Norra , ,00 N/A ,90 N/A TOTALT , ,00 N/A ,36 N/A Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 9/23

10 FULLMÄKTIGEMÖTE REVISIONSBERÄTTELSE Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 10/23

11 FULLMÄKTIGEMÖTE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges centralstyrelse avger härmed följande berättelse avseende föreningens förvaltning för perioden CENTRALSTYRELSE SRRS centralstyrelse har sedan SRRS ordinarie fullmäktigemöte den 9 april 2011 bestått av Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot/vice ordförande), Jessica Persson (ledamot/sekreterare), Susan Falk (ledamot), Elisabeth Eek (ledamot), Jazmine Ohgami (ledamot), Mats Graflund (suppleant) och Karin Berngard (suppleant). Sonja Nilsson har varit adjungerad kassör. Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Lennart Persson, Reidar Otterbjörk och Jessica Persson FIRMATECKNARE Lennart Persson och Sonja Nilsson har varit bemyndigade att var för sig teckna SRRS firma REVISORER Revisorer under året har varit Roland Göransson och Stefan Persson. Revisorssuppleanter har varit Axel Nelén och Pia Janols VALBEREDNING Valberedningen har bestått av Ulf Jönsson (sammankallande), Anna-Karin Häger (ledamot) och Sophie Seton (ledamot) VERKSAMHET Under mandatperioden har centralstyrelsen hållit 1 konstituerande styrelsemöte samt 14 protokollförda styrelsemöten, varav 2 fysiska möten och 12 skypemöten. Arbetet har bland annat bestått av att genomföra och uppfylla de uppgifter/krav som ställts på föreningen av dess fullmäktigemöte och av SKK samt behandling av löpande ärenden, förfrågningar och remisser. För detaljerad information hänvisas till styrelseprotokollen som kan laddas hem från SRRS hemsida eller rekvireras från SRRS sekreterare. SRRS centralstyrelse har arbetat i enlighet med fastställd verksamhetsplan för 2011 på följande sätt: Fortsätta arbetet med att föra lokalavdelningarna och SRRS/C närmare varandra genom tät kontakt och informationsspridning. Exempelvis kan gemensamma möten ske kring föreningsteknik. Styrelsen har löpande under året till lokalavdelningarna vidarebefordrat inkommen information av värde för deras verksamhetsområde. Styrelsens medlemmar har också haft kontinuerlig kontakt med lokalavdelningarnas styrelser både genom att besvara konkreta frågor och genom tillhandahållande och utbyte av information. Fortsätta att delegera arbetsuppgifter till lokalavdelningar, arbetsgrupper och enskilda medlemmar för att öka engagemang, ansvarskänsla, drivkraft och kompetensspridning kring klubbens verksamhet samt att följa upp delegeringarna. Exempelvis genom att oftare använda arbetsgrupper för tillfälliga projekt, samt att i större utsträckning erbjuda lärlingar plats i kommittéer och styrelser. Medlemmar med varierande grad av raserfarenhet har beretts plats i SRRS kommittéer. Stödja kommittéernas arbete i enlighet med av styrelsen fastställda arbetsbeskrivningar och övriga tilldelade uppdrag. Exempelvis stötta med punktinsatser och råd för att parera hög belastning. Styrelsen har löpande under året till kommittéerna vidarebefordrat inkommen information av värde för deras verksamhetsområde. Styrelsen har också varit behjälpliga vid exempelvis de praktiska arrangemangen av RASträffarna. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 11/23

12 FULLMÄKTIGEMÖTE 2012 Ansvara för att en reviderad version av RAS skickas till SKK för godkännande under senare delen av Arbetet med att ta fram en reviderad version av RAS har pågått under hela 2011 genom en arbetgrupp bestående av respresentanter från SRRS/AUK och SRRS/MK. Styrelsen har bland annat beviljat ekonomiska medel för att under januari 2012 hålla tre medlemsträffar lokaliserade i Stockholm, Göteborg respektive Malmö. Vid dessa träffar har medlemmarna kunnat medverka vid Jan Gyllenstens föreläsning om mentalitet samt ta del av och inkomma med respons på ett första utkast till reviderade RAS. Tack till Helena Sirén (SRRS/AUK) och Catharina Tandefelt (SRRS/MK) som har hållit i det arrangemangen. SRRS/AUK har lovat att inkomma till styrelsen med ett utkast för granskning innan SRRS Fullmäktigemöte Specifikt stödja Marknads- och informationkommitténs arbete med en sammanhållen grafisk profil för webb och Ridgeback-Nytt, samt arbetet med att skapa en lämplig webbplattform dit alla lokalavdelningar bjuds in. Jonas Peterson har, som representant från SRRS/MIK, vid styrelsemöte i juni 2011 presenterat kommitténs förslag till grafisk profil för hemsida och Ridgeback-Nytt. Styrelsen tyckte att förslaget såg mycket trevligt ut. Styrelsen har under 2011 varit SRRS/MIK behjälpliga bland annat med att kontakta lokalavdelningarna för att samla in deras förslag och önskemål gällande hemsidans innehåll. Tyvärr har lokalavdelningarnas respons varit begränsad. Under 2012 har representanter från styrelsen arbetat med att ta fram hemsidans innehåll (texter). Ansvara för korrekturläsning av Ridgeback-Nytt samt SRRS årsbok Ansvarig utgivare Lennart Persson har tillsammans med medlemmar ur SRRS centralstyrelse före tryck korrekturläst SRRS årsbok 2010 samt respektive utgivet nummer av Ridgeback-Nytt. Arbeta för att ta fram arbetsbeskrivningar för förtroendevalda inom SRRS i syfte att förtydliga omfattningen av olika förtroendeuppdrag samt därigenom underlätta vid exempelvis rekrytering. SRRS centralstyrelse har under året arbetat med att ta fram en första version av dokumentet Föreningshandbok. Dokumentet innehåller bland annat arbetsbeskrivningar för olika förtroendeposter, kommittéer och funktioner inom SRRS. Dokumentet har distribuerats till primärt berörda under mars Arbeta för att ta fram en gemensam kontoplan för lokalavdelningarna i syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen. Styrelsen har tyvärr inte mäktat med att att driva denna fråga under Ansvara för utdelning av vandringspriser och listrosetter vid Ridgebackspecialen (BISS-11) den 2-3 juli Karin Nilsson delade, på uppdrag av SRRS styrelse, ut vandringspriser vid Ridgebackspecialen Listrosetter utdelades av Lennart Persson, Reidar Otterbjörk och Jessica Persson. Ombesörja att SRRS representeras med två delegater vid Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige den september Ordförande Lennart Persson och vice ordförande Reidar Otterbjörk respresenterade SRRS vid SKKs kennelfullmäktige den september Ombesörja att SRRS representeras vid Svenska Kennelklubbens konferens för ordförande, sekreterare och kassör som planeras den oktober SKKs konferens för ordförande, sekreterare och kassör hölls den januari Ingen från SRRS styrelse hade möjlighet att närvara vid konferensen. Vid behov revidera treårsbudget inför SRRS Fullmäktigemöte 2012 samt genomföra översyn av fonderingar till kommande arrangemang. För styrelsens förslag till budget 2012, 2013 och 2014 se punkt 10. Budget i detta dokument. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 12/23

13 Arbeta för att SRRS ska ges tillåtelse att arrangera officiella viltspårprov i egen regi. FULLMÄKTIGEMÖTE 2012 Ordförande Lennart Persson har representerat SRRS styrelse vid möte med Ulf Uddman (SKK) den 19 januari Det primära syftet med mötet var att diskutera hur SRRS kan komma framåt i ärendet att tillåtas arrangera officiella viltspårprov i egen regi. Vid nämnda möte har SRRS fått beskedet att för att tillåtas anordna officiella krävs att specialklubben inom SKK anses som jakthundsklubb. Det finns inga definierade kriterier som måste vara uppfyllda för att en specialklubb ska anses vara jakthundsklubb utan lämpligheten bedöms i varje enskilt fall av SKKs Centralstyrelse (SKK/CS) när ansökan inkommer från specialklubb till densamma. SRRS styrelse har till SRRS Fullmäktigemöte 2012 inkommit med en proposition där styrelsen föreslår att SRRS ska ansöka hos SKK om att få bli jakthundsklubb. Utöver verksamhetsplanen tilldelades centralstyrelsen nedanstående uppdrag vid SRRS fullmäktigemöte Reducerad medlemsavgift för medlemmar i Sveriges Hundungdom SRRS styrelse har sett över möjligheten och vid styrelsemöte beslutat att inte erbjuda kostnadsfritt medlemskap i SRRS till medlemmar i Sveriges Hundungdom MEDLEMMAR Ansvarig för medlemsregistret, som administreras av SKK, har varit Sonja Nilsson. Det totala medlemsantalet den 31 december 2011 var 1528 medlemmar fördelade på 1270 fullbetalande inom Norden, 11 fullbetalande utom Norden, 65 familjemedlemmar, 178 valpköparmedlemmar och 4 hedersmedlemmar. 57 medlemmar bor utanför Sverige. Medlemsavgiften för 2011 har varit följande: Fullbetalande medlem inom Norden Fullbetalande medlem utom Norden Familjemedlem Valpköparmedlem 275 sek/år 325 sek/år 100 sek/år 100 sek/år Nedanstående diagram visar SRRS medlemsantal per den 31 december under den senaste tioårsperioden. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 13/23

14 FULLMÄKTIGEMÖTE 2012 Diagrammet nedan visar hur SRRS medlemmar procentuellt är fördelade inom lokalavdelningarna respektive utlandet per den 31 december respektive år. *Lokalavdelning Östra lades ner 2006 och medlemmarna fördelades mellan övriga lokalavdelningar LOKALAVDELNINGAR SRRS fem lokalavdelningar hade nedanstående medlemsantal per SRRS/Norra SRRS/Mellan SRRS/Stockholm SRRS/Västra SRRS/Skåne 126 medlemmar 191 medlemmar 548 medlemmar 279 medlemmar 327 medlemmar För en sammanfattning av den lokala verksamheten hänvisas till lokalavdelningarnas styrelseprotokoll och verksamhetsberättelser. Protokoll kan rekvireras från SRRS sekreterare och verksamhetsberättelserna återfinns i Bilaga 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 och KOMMITTÉER SRRS AVELS- OCH UPPFÖDARKOMMITTÉ (SRRS/AUK) SRRS/AUK har under 2011 bestått av Helena Sirén (sammankallande och avelsråd) och Ann-Marie Hilding (ledamot). Valphänvisning och rasinformation har under året lämnats av Hans von Homeyer och genom information på SRRS hemsida. För mer information om avels- och uppfödarverksamheten se kommitténs verksamhetsberättelse i Bilaga SRRS MENTALKOMMITTÉ (SRRS/MK) SRRS/MK har under 2010 bestått av Catharina Tandefelt (sammankallande), Johanna Segerlund (ledamot) och Karin Fürst (ledamot). För mer information om mentalverksamheten se kommitténs verksamhetsberättelse i Bilaga SRRS TÄVLINGSKOMMITTÉ (SRRS/TK) SRRS/TK har under 2011 bestått av Jessica Persson (sammankallande), Elisabet Roos (ledamot) och Cornelia Svensson (ledamot), Johanna Falk (ledamot) och Hanna Karlsson (ledamot). Elisabeth Roos tvingades av personliga skäl att lämna sitt uppdrag i kommittén under april Johanna Falk inledde sitt uppdrag i SRRS/TK och Hanna Karlsson För mer information om tävlingsverksamheten se kommitténs verksamhetsberättelse i Bilaga 8.1. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 14/23

15 FULLMÄKTIGEMÖTE SRRS MARKNADS- OCH INFORMATIONSKOMMITTÉ (SRRS/MIK) SRRS/MIK har under 2011 bestått av Reidar Otterbjörk (sammankallande), Jonas Peterson (ledamot) och Jenny Jurnelius (ledamot) och Anna Lundholm (ledamot). För mer information om kommunikationsverksamheten se kommitténs verksamhetsberättelse i Bilaga PUBLIKATIONER Ansvarig utgivare för SRRS publikationer och SRRS hemsida har varit ordförande Lennart Persson SRRS MEDLEMSTIDNING Medlemstidningen Ridgeback-Nytt har under året utkommit i 4 nummer med en upplaga av 1650 ex per nummer. Tidningen trycks i Tjeckien och är i 4-färg. Redaktör har varit Reidar Otterbjörk som ingått i redaktionen tillsammans med Jenny Jurnelius och Anna Lundholm SRRS HEMSIDA SRRS hemsida har uppdaterats löpande. De löpande uppdateringarna av SRRS hemsida har under 2011 gjorts av Cornelia Svensson medan Jonas Petersson har varit ansvarig för det tekniska underhållet. Från och med den 13 januari 2012 har ansvaret för de löpande uppdateringarna av hemsidan övertagits av Camilla Holm SRRS ÅRSBOK Under året har SRRS givit ut årsboken för Redaktör för årsboken har varit Sonja Nilsson. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 15/23

16 FULLMÄKTIGEMÖTE VERKSAMHETSPLAN SRRS Centralstyrelse (SRRS/C) ska arbeta i enlighet med SRRS och SKK stadgar. Under verksamhetsåret 2012 föreslås därutöver följande verksamhet inom styrelsen: Ombesörja att en reviderad version av SRRS rasspecifika avelsstrategier (RAS) skickas till Svenska Kennelklubben för godkännande under Granska och vid behov revidera SRRS policy avseende dermoid sinus. Arbeta för att ta fram en gemensam kontoplan för lokalavdelningarna i syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och uppföljningen. Arbeta för att anordna en intern specialklubbskonferens Kommunicera SRRS Föreningshandbok inom specialklubben. Stödja Marknads- och informationkommitténs arbete med att skapa en webbplattform dit alla lokalavdelningar bjuds in Stödja SRRS/Norras arbete med att arrangera Ridgebackspecialen Ansvara för utdelning av vandringspriser och listrosetter vid Ridgebackspecialen (BISS-12) den 2-3 juli Ansvara för korrekturläsning av Ridgeback-Nytt samt SRRS årsbok. Göra en översyn av SRRS stadgar genetemot SKKs typstadgar för specialklubbar och vid behov föreslå förändringar till SRRS Fullmäktigemöte Ansöka hos Svenska Kennelklubben (SKK) om att SRRS ska bli klassade som jakthundsklubb inom organisationen. Vid behov revidera treårsbudget inför SRRS Fullmäktigemöte 2013 samt genomföra översyn av fonderingar till kommande arrangemang. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 16/23

17 FULLMÄKTIGEMÖTE BUDGET Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 17/23

18 FULLMÄKTIGEMÖTE 2012 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 18/23

19 FULLMÄKTIGEMÖTE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Valberedning föreslår förtroendevalda inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) under verksamhetsåret 2012 enligt nedan. ORDFÖRANDE a) Omval 1 år Lennart Persson Sundbyberg Telefon: LEDAMÖTER a) Nyval 2 år Lisa Zingel Ekerö Telefon: b) Nyval 2 år Mats Graflund Brottby Telefon: c) Mandatperiod kvar 1 år Reidar Otterbjörk Kälarne Telefon: d) Mandatperiod kvar 1 år Jessica Persson Malmö Telefon: e) Mandatperiod kvar 1 år Susan Falk Ödsmål Telefon: SUPPLEANTER f) Nyval 1 år Jan Zetterström Norrköping Telefon: b) Nyval 1 år Marie Wijkander Onsala Telefon: REVISORER g) Omval 1 år Roland Göransson Sollentuna Telefon: h) Omval 1 år Stefan Persson Stockholm Telefon: REVISORSSUPPLEANTER i) Omval 1 år Axel Nehlén Stockholm Telefon: j) Omval 1 år Pia Janols Nyhamnsläge Telefon: Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 19/23

20 FULLMÄKTIGEMÖTE PROPOSITIONER PROPOSITION 1, NY HEDERSMEDLEM I SRRS Bakgrund: Anita Gradin har varit aktiv inom vår ras under cirka 40 år. Hon har medverkat till rasens bevarande och utökande av rasens ursprungligen smala avelsbas genom sina importer från utlandet. Anita startade sin uppfödning på 1970-talet, under prefixet Afrikanas, med en tik från Olle Rosenqvist samt med den från England importerade tiken Aldonnels Azalea. Anita var också den första svenska uppfödare att placera sin uppfödargrupp som BIS (1977). Anita har under flera år medverkat i SRRS avels- och uppfödarkommitté (AUK). Hon har även under drygt tio år arrangerat de populära Viskan-dagarna med utställning och trevlig samvaro för klubbens medlemmar. Yrkande: SRRS centralstyrelse föreslår Fullmäktigemötet att besluta att Anita Gradin skall utses till hedersmedlem inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige PROPOSITION 2, NY HEDERSMEDLEM I SRRS Bakgrund: Birgitta Mouchard har varit aktiv inom vår ras under cirka 40 år. Hon har medverkat till rasens bevarande och utökande av rasens ursprungligen smala avelsbas genom sina importer från utlandet. Birgitta startade sin uppfödning på 1970-talet, under prefixet Haibas, med en tik från Olle Rosenqvist. Hon introducerade också levernosta hundar i Sverige med sin engelska import NordUCh Rhosaf M Kimba. Kimba blev en framgångsrik avelshund och var starten bakom många nuvarande kennlar i Sverige. Hans avelsgrupp placerades som BIS-R i Jönköping Birgitta har arbetat som avelsråd inom vår rasklubb. Hon var även en av eldsjälarna bakom klubbens första inofficiella ridgebackspecialer ( ) samt en officiell ridgebackspecial (1992). Yrkande: SRRS centralstyrelse föreslår Fullmäktigemötet att besluta att Birgitta Mouchard skall utses till hedersmedlem inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige PROPOSITION 3, NY HEDERSMEDLEM I SRRS Bakgrund: Loulou Pettersson har varit aktiv inom vår ras under cirka 40 år. Hon har medverkat till rasens bevarande och utökande av rasens ursprungligen smala avelsbas genom sina importer från utlandet. Loulou startade sin uppfödning på 1970-talet under prefixet Loustigens. Hennes första ridgeback var IntUCh NordUch Roseridge Haijk och hon har dessutom importerat Janak Kelly, Janak Saara och Robin of Janak från England samt Marsabit M Danzi från Australien. Loustigens Kennel har fött upp närmare 20 champions. Loulou har arbetat som avelsråd inom vår rasklubb och hon har flera gånger dömt vår ras på SRRS inoffiella utställningar. Yrkande: SRRS centralstyrelse föreslår Fullmäktigemötet att besluta att Loulou Pettersson skall utses till hedersmedlem inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 20/23

21 FULLMÄKTIGEMÖTE PROPOSITION 4, ANSÖKAN OM KLASSNING SOM JAKTHUNDSKLUBB INOM SKK Bakgrund: Med anledning av det stora intresse för viltspår som finns bland SRRS medlemmar så har SRRS centralstyrelse (SRRS/C), på uppdrag av Fullmäktigemötet 2011, undersökt möjligheterna att genomföra officiella viltspårprov i egen regi. SRRS/Cs undersökningar har visat att en grundförutsättning för att komma vidare i ärendet, och att i förlängningen kunna organisera en egen viltspårsverksamhet, så krävs att SRRS klassas som en Jakthundsklubb av Svenska Kennelklubben (SKK). Beslut om sådan klassning fattas av SKKs centralstyrelse (SKK/CS). Att klassas som Jakthundsklubb innebär, enligt SKK, inte automatiskt några större obligatoriska åtaganden, utan den omedelbara effekten är att SRRS kommer att erhålla mer information rörande jakt samt ta del av de jaktrelaterade ärenden som skickas ut till Jakthundsklubbar.Till detta kommer då självklart möjligheten att bygga upp en verksamhet kring viltspår. Uppbyggnad av den egna viltspårverksamheten sker lämpligtvis i samarbete med en befintlig Jakthundsklubb och över en tidsperiod på exempelvis 3 år, genom en gradvis uppbyggnad av intern kompetens och organisation. För att SKK/CS skall ta upp frågan om klassning som Jakthundsklubb krävs ett beslut av SRRS Fullmäktige att SRRS ska ansöka om detta. Då rhodesian ridgeback redan tillhör grupp 6, samt med stöd av det växande intresset kring rasens färdighet i spåret, så upplever SRRS styrelse att en sådan ansökan bör bifallas. Yrkande: SRRS centralstyrelse föreslår Fullmäktigemötet att besluta att Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige, innan SRRS Fullmäktigemöte 2013, skall ansöka hos Svenska Kennelklubben (SKK) om att klassas som Jakthundsklubb inom SKK-organisationen. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 21/23

22 FULLMÄKTIGEMÖTE MOTIONER Inga motioner har inkommit till Fullmäktigemötet. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 22/23

23 FULLMÄKTIGEMÖTE BILAGOR Bilaga Beskrivning 1.1 SRRS/Norra Verksamhetsberättelse SRRS/Norra Resultaträkning SRRS/Norra Balansräkning SRRS/Mellan Verksamhetsberättelse SRRS/ Mellan Resultaträkning SRRS/ Mellan Balansräkning SRRS/Stockholm Verksamhetsberättelse SRRS/ Stockholm Resultaträkning SRRS/ Stockholm Balansräkning SRRS/Skåne Verksamhetsberättelse SRRS/ Skåne Resultaträkning SRRS/ Skåne Balansräkning SRRS/AUK Verksamhetsberättelse SRRS/MK Verksamhetsberättelse SRRS/TK Verksamhetsberättelse SRRS/MIK Verksamhetsberättelse 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 23/23

24 BILAGOR, INNEHÅLL BILAGA 1. SRRS/NORRA SRRS/NORRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRRS/NORRA RESULTATRÄKNING SRRS/NORRA BALANSRÄKNING BILAGA 2. SRRS/MELLAN SRRS/MELLAN VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRRS/MELLAN RESULTATRÄKNING SRRS/MELLAN BALANSRÄKNING BILAGA 3. SRRS/STOCKHOLM SRRS/STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRRS/STOCKHOLM RESULTATRÄKNING SRRS/STOCKHOLM BALANSRÄKNING BILAGA 4. SRRS/VÄSTRA SRRS/VÄSTRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRRS/VÄSTRA RESULTATRÄKNING SRRS/VÄSTRA BALANSRÄKNING BILAGA 5. SRRS/SKÅNE SRRS/SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRRS/SKÅNE RESULTATRÄKNING SRRS/SKÅNE BALANSRÄKNING BILAGA 6. SRRS/AUK SRRS/AUK VERKSAMHETSBERÄTTELSE BILAGA 7. SRRS/MK SRRS/MK VERKSAMHETSBERÄTTELSE BILAGA 8. SRRS/TK SRRS/TK VERKSAMHETSBERÄTTELSE BILAGA 9. SRRS/MIK SRRS/MIK VERKSAMHETSBERÄTTELSE Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 1/61

25 BILAGA 1. SRRS/NORRA 1.1. SRRS/NORRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 2/61

26 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 3/61

27 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 4/61

28 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 5/61

29 1.2. SRRS/NORRA RESULTATRÄKNING 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 6/61

30 1.3. SRRS/NORRA BALANSRÄKNING 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 7/61

31 BILAGA 2. SRRS/MELLAN 2.1. SRRS/MELLAN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 8/61

32 2.2. SRRS/MELLAN RESULTATRÄKNING 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 9/61

33 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 10/61

34 2.3. SRRS/MELLAN BALANSRÄKNING 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 11/61

35 BILAGA 3. SRRS/STOCKHOLM 3.1. SRRS/STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 12/61

36 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 13/61

37 3.2. SRRS/STOCKHOLM RESULTATRÄKNING 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 14/61

38 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 15/61

39 3.3. SRRS/STOCKHOLM BALANSRÄKNING 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 16/61

40 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 17/61

41 BILAGA 4. SRRS/VÄSTRA 4.1. SRRS/VÄSTRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 18/61

42 4.2. SRRS/VÄSTRA RESULTATRÄKNING 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 19/61

43 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 20/61

44 4.3. SRRS/VÄSTRA BALANSRÄKNING 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 21/61

45 BILAGA 5. SRRS/SKÅNE 5.1. SRRS/SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 22/61

46 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 23/61

47 5.2. SRRS/SKÅNE RESULTATRÄKNING 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 24/61

48 5.3. SRRS/SKÅNE BALANSRÄKNING 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 25/61

49 BILAGA 6. SRRS/AUK 6.1. SRRS/AUK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 26/61

50 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 27/61

51 BILAGA 7. SRRS/MK 7.1. SRRS/MK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 28/61

52 BILAGA 8. SRRS/TK 8.1. SRRS/TK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 KOMMITTÉMEDLEMMAR SRRS/TK har under perioden bestått av: Jessica Persson (sammankallande) Elisabet Roos (ledamot ) Cornelia Svensson (ledamot) Johanna Falk (ledamot ) Hanna Karlsson (ledamot ) SRRS/TK vill med denna verksamhetsberättelse passa på att tacka både SRRS/C och lokalavdelningarna för ett gott samarbete under det gånga året! MÅL I SRRS/TKs verksamhetsplan 2011 definierades nedanstående mål för SRRS tävlingsverksamhet under året. SRRS ska ha ett centralt sponsoravtal med foderleverantör gällande från och med SRRS/TK har under senare halvan av 2011 börjat ta kontakt med potentiella fodersponsorer men avtal har vid 2011 års utgång ännu inte kunnat slutas. Varje lokalavdelning som arrangerar officiell/a utställning/ar ska ha minst en (1) aktiv certifierad utställningsarrangör (CUA). Utbildning för certifierade utställningsarrangörer (CUA) kommer att genomföras i SRRS/Stockholms regi den januari Vid denna utbildning kommer representanter från SRRS/Stockholm, SRRS/Mellan och SRRS/Skåne att delta. Efter genomförd utbildning kommer respektive lokalavdelning att ha minst en (1) aktiv CUA. Varje lokalavdelning ska tillhandahållas en Tävlingspärm att ha tillgänglig vid sina tävlingsarrangemang. SRRS/TK har under 2011 arbetat med att ta fram en digital Tävlingspärm till lokalavdelningarna att ha tillgänglig vid officiella tävlingsarrangemang. I väntan på SKKs fastställande av utställnings- och championatbestämmelser gällande från avvaktade kommittén med att distribuera tävlingspärmen till den kunde uppdateras med för 2012 aktuell information. Första utgåvan av tävlingspärmen har distribuerats till lokalavdelningarna under januari Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 29/61

53 VERKSAMHET SRRS/TK har under året hållit sju (7) protokollförda arbetsmöten. Samtliga protokoll har vederbörligen justerats och kopior har skickats till SRRS centralstyrelse (SRRS/C). UPPDRAG SRRS/C Kommittén har under året bedrivit verksamheten i enlighet med den uppdragsbeskrivning som tillhandahållits av SRRS/C. 1. Verka för att SRRS tävlingsarrangörer och medlemmar hålls informerade i ämnen rörande tävlingsverksamhet för rhodesian ridgeback. SRRS/TK har under året via löpande e-postutskick till lokalavdelningarna informerat om tävlingsverksamhet inom vilken SRRS i dagsläget är verksam. SRRS/TK har även genom Ridgeback-Nytt delgivit information som kan vara av värde för enskild medlem. 2. Verka för att SRRS lokalavdelningar tillhandahåller kvalitativa och professionellt genomförda utställningar och prov i enlighet med gällande regler och bestämmelser. SRRS/TK har, bland annat med stöd av SRRS Tävlingsriktlinjer, arbetat för att säkerställa att officiella prov och utställningar genomförts i enlighet med gällande regler och bestämmelser. Samtliga lokalavdelningar har inkommit med kopia på domaravtal, programförklaring och ekonomisk resultatredovisning. Tävlingsbudget har uteblivit från rasspecial på Årsta , BISS-13 på Årsta /03 och rasspecial på Almare Stäket Många av lokalavdelningarna har inkommit med dokumentationen först efter en eller flera påminnelser och i några fall har den som omnämnt tyvärr uteblivit helt. Respektive lokalavdelning har årligen från SRRS/TK fått en checklista för varje utställningsarrangemang där samtliga deadlines finns angivna. Lokalavdelningarna har således goda förutsättningar att planera för att kunna lämna in dokumentationen i tid och påminnelser ska generellt sätt inte behöva förekomma då detta är både tidsödande och tråkigt för alla inblandade. SRRS/TK har under året varit lokalavdelningarna behjälpliga vid förberedelserna av deras tävlingsarrangemang, både genom att svara på frågor och åta sig konkreta arbetsuppgifter när så har efterfrågats. 3. Bevaka och utvärdera rasens deltagande vid officiella utställningar och prov samt hålla SRRS centralstyrelse och medlemmar informerade om detsamma. SRRS/TK har kontinuerligt bevakat rasens deltagande vid officiella utställningar och prov. Rapport över rasens deltagande vid olika aktiviteter återfinns i denna verksamhetsberättelse. 4. Ansvara för att ansöka hos Svenska Kennelklubben (SKK) om genomförande av officiella utställningar i enlighet med av SRRS centralstyrelse fastställt utställningsprogram. SRRS/TK har mottagit bekräftelse från SKK på att ansökan om sju (7) officiella utställningar 2013 har beviljas i sin helhet. SRRS/TK har enligt överenskommelse mellan SRRS/Skåne och SRRS/C ansökt hos SKK om ändrat datum för Ridgebackspecialen 2013 från den juli 2013 till den 6-7 juli Detta med anledning av att Hallands Kennelklubb av SKK har beviljats flytta sin utställning i Tvååker så att den delvis sammanfaller med beviljat datum för BISS-13. Ansökan om nytt datum för utställningen har i skrivande stund ännu inte beviljats av SKK. SRRS/TK har till SKK skickat in ansökan om arrangemang av sex (6) officiella utställningar Denna ansökan har ännu inte beviljats av SKK. 5. Ansvara för att ansöka hos Svenska Brukshundsklubben (SBK) om genomförande av officiella lydnadsprov i enlighet med av SRRS centralstyrelse fastställt lydnadsprogram. SRRS/TK har till Svenska Brukshundsklubben skickat in ansökan om arrangemang av fem (5) officiella lydnadsprov Tre (3) av lydnadsproven hålls i samband med officiell utställning. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 30/61

54 6. Ansvara för att säkerställa att domare vid SRRS utställningar är behöriga att döma rhodesian ridgeback vid nationell utställning. SRRS/TK har från SKK fått bekräftat att samtliga avtalade utomnordiska domare 2012 är behöriga att döma rhodesian ridgeback vid nationell utställning i Sverige. Nordiska domares behörighet har verifierats av SRRS/TK via European Judges Directory. 7. Ansvara för registrering av utställningsresultat i Svenska Kennelklubbens (SKKs) register. SRRS/TK har i SKKs register registrerat resultat från samtliga officiella utställningar och lydnadsprov som genomförts i SRRS regi. 8. Ansvara för uppdatering av SRRS vinnarlistor (Guldhundslistan, Viltspårlistan, Lydnadslistan, Brukslistan, Agilitylistan). SRRS/TK har med hjälp av nedanstående listansvariga uppdaterat SRRS tävlingslistor under året. Stort tack till samtliga ansvariga för ett mycket bra arbete! - Guldhundslistan, ansvarig Caroline Graflund - Viltspårlistan, ansvarig Birgitta Jöneros - Lydnadslistan, Brukslistan & Agilitylistan, ansvarig Ninnin Groppfeldt 9. Ansvara för uppdatering av SRRS Tävlingsriktlinjer. Ny version fastställs av SRRS centralstyrelse. SRRS/TK har utvärderat och tagit fram ett reviderat förslag till SRRS Tävlingsriktlinjer med tillhörande mallar. SRRS/C har fastställt SRRS/TKs förslag och en ny version är gällande från De nya tävlingsriktlinjerna med tillhörande mallar (utgåva 3.0) har distribuerats till lokalavdelningarna. 10. Verka för att SRRS lokalavdelningar ska låta utbilda certifierade utställningsarrangörer. SRRS/TK har informerat lokalavdelningarna om hur de ska gå tillväga för att utbilda certifierade utställningsarrangörer (CUA) samt uppmanat lokalavdelningarna att låta intresserade medlemmar delta vid utbildningarna. Under året har SRRS/Västra låtit utbilda 2 nya CUA. Se även punkten Mål. 11. Ansvara för att upprätthålla en förteckning över personer som på bekostnad av SRRS och specialklubbens lokalavdelningar har utbildats till certifierade utställningsarrangörer. SRRS/TK har inventerat antalet personer inom SRRS som är certifierade utställningsarrangörer (CUA). En förteckning över har skickats till SRRS/C samt lokalavdelningarna. 12. Bistå SRRS lokalavdelningar vid nyttjande av Internetanmälan. SRRS/TK har bistått samtliga lokalavdelningar med anmälningslistor inför deras officiella utställningar och lydnadsprov under året. 13. Vid behov bistå SRRS centralstyrelse i tävlingsfrågor. SRRS/TK har responderat på de förfrågningar och fullföljt de uppdrag som inkommit från SRRS centralstyrelse. Hanna Karlsson har under januari 2012 deltagit vid SBKs utbildning i verktyget SBK Tävling som enligt direktiv från SBK ska användas vid ansökan om och administration av officiella lydnadsprov. SRRS/TK har beslutat att Cornelia Svensson ska utbildas till certifierad utställningsarrangör (CUA). Utbildningen kommer att genomföras den januari Övrigt Hanna Karlsson har under januari 2012 deltagit vid SBKs utbildning i verktyget SBK Tävling som enligt direktiv från SBK ska användas vid ansökan om och administration av officiella lydnadsprov. SRRS/TK har beslutat att Cornelia Svensson ska utbildas till certifierad utställningsarrangör (CUA). Utbildningen kommer att genomföras under januari Utställningskritiker har under året renskrivits av Birgitta Ebkar för publicering i SRRS årsbok. Ett stort tack till Birgitta för detta enorma arbete! Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 31/61

55 UTSTÄLLNING SRRS OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR 2011 SRRS lokalavdelningar har under året arrangerat åtta (8) officiella utställningar. Officiell utställning i Vårgårda Arrangör: SRRS/Västra Domare: valpar och hanar Eddie Patterson (IE) och tikar Cath Davis (GB). Antal anmälda: valpar 17 st, hanar 45 st, tikar 58 st, totalt 120 st Antal deltagande: valpar 17 st, hanar 39 st, tikar 48 st, totalt 104 st Officiell utställning i Vårgårda Arrangör: SRRS/Västra Domare: valpar och hanar Harold Tatro (US) och tikar Denise Tatro (US). Antal anmälda: valpar 16 st, hanar 40 st, tikar 58 st, totalt 114 st Antal deltagande: valpar 15 st, hanar 34 st, tikar 47 st, totalt 96 st Officiell utställning på Årsta Slott Arrangör: SRRS/Stockholm Domare: valpar Sofie Lönn (SE), hanar Luis Pinto Teixeira (PT) och tikar José Homem De Mello (PT). Antal anmälda: valpar 17 st, hanar 54 st, tikar 63 st, totalt 134 st Antal deltagande: valpar 15 st, hanar 50 st, tikar 55 st, totalt 120 st Ridgebackspecialen /03 på Årsta Slott Arrangör: SRRS/Stockholm Domare: valpar Linda Parke (GB) och officiella Lynne Harwood (AU). Antal anmälda: valpar 23 st, hanar 59 st, tikar 62 st, totalt 144 st Antal deltagande: valpar 17 st, hanar 50 st, tikar 51 st, totalt 118 st Officiell utställning i Bollnäs Arrangör: SRRS/Norra Domare: Barbara Ruth Smith (SE). Antal anmälda: valpar 6 st, hanar 21 st, tikar 31 st, totalt 58 st Antal deltagande: valpar 6 st, hanar 21 st, tikar 30 st, totalt 57 st Officiell utställning i Askersund Arrangör: SRRS/Mellan Domare: John Sigve Berg (NO). Antal anmälda: valpar 5 st, hanar 21 st, tikar 27 st, totalt 53 st Antal deltagande: valpar 5 st, hanar 19 st, tikar 23 st, totalt 47 st Officiell utställning på Almare Stäket Arrangör: SRRS/Stockholm Domare: Hans Almgren (SE). Antal anmälda: valpar 15 st, hanar 25 st, tikar 32 st, mönstring 9 st, totalt 81 st Antal deltagande: valpar 13 st, hanar 21 st, tikar 29 st, mönstring 6 st, totalt 69 st Officiell utställning på Råådalens Brukshundsklubb Arrangör: SRRS/Skåne Domare: valpar och hanar Tomasz Borkowski (PL) och tikar Malgoratza Wieremiejczyk- Wierzchowska (PL). Antal anmälda: valpar 18 st, hanar 30 st, tikar 41 st, totalt 89 st Antal deltagande: valpar 17 st, hanar 27 st, tikar 34 st, totalt 78 st Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 32/61

56 SRRS GULDHUNDSLISTA 2011 SRRS/TK har i samarbete med listansvarig Caroline Graflund fastställt nedanstående placeringar på SRRS Guldhundslista Den hund som totalt har fått högst poäng och därmed är årets guldhund 2011 är RidgeBow s Scilla Of Thanzi. Stort grattis till samtliga placerade hundar! HANHUNDAR PLAC. HUND POÄNG 1 C.I.B NORD UCH LT CH LV CH SE VCH NO VCH SE V-10 Roseridge Red Rastaban ( ) 2 C.I.B SE UCH DK UCH FI UCH NO UCH FR CH LT CH LV CH Elangeni Braveheartrules BISS-11 ( ) 3 SE UCH Ghali Grand Caspian ( ) 4 SE UCH LPI LPII Evergraces Gladiator Phoenix ( ) 5 INT UCH NORD UCH FI UCH SE VCH LPI WW-08 KBH V-09 Emoyeni's Grand Zuberi ( ) 6 SE UCH Tappinskis Razzle Dazzle ( ) 7 DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Kangelani's Impressive Ino Byascot ( ) 8 NO UCH SE UCH Shavano s Look Out For Obelix ( ) 9 DK UCH SE UCH SE VCH Ridgebow's Kaizer Of Wasco ( ) 10 SE VCH SE V-11 Kamilika K Zion Lexsing ( ) För placerade tikar se nästa sida. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 33/61

57 TIKAR PLAC. HUND POÄNG 1 NORD UCH NORD V-11 NORD V-11 SE V-11 FI V-11 Ridgebow's Scilla Of Thanzi ( ) 2 NO UCH SE UCH Kangelani s Gentle Malaika By Clay ( ) 3 SE UCH Emoyeni s Ice Age Abidemi ( ) 4 SE UCH NO UCH DK UCH Shavano s Look Out For Tia Tequila ( ) 5 NORD UCH SE VCH LPI NORD V-10 SE V-10 Tarujen Uyaya Kadamo ( ) 6 SE VCH Kamilika Kimaya Lexsing ( ) 7 INT UCH NORD UCH KBH V-06 S Stenänga Ghali Binti Mfalme ( ) 8 SE UCH Emoyeni s Great Hope ( ) 9 Kamilika Kamili Lexsing ( ) 10 NORD UCH NO UCH Evergraces Matrix Trinity BISS-09 ( ) SAMMANFATTNING AV REGLER Maximalt sex (6) starter och ett (1) resultat per domare får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt, räknas hundarnas individuella tävlingspoäng ihop och den hund med högst poäng räknas då som segrare. För poängberäkning se SRRS hemsida Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 34/61

58 STATISTIK UTSTÄLLNING Diagrammen omfattar enbart deltagande hundar i officiella klasser. Deltagande hundar i avelsklass har exkluderats från statistiken på grund av att antalet hundar blir missvisande då dessa även kan delta i annan officiell klass. SAMTLIGA UTSTÄLLNINGAR Diagrammet nedan visar antalet officiella länsklubbsutställningar respektive rasspecialer under den senaste tioårsperioden Under perioden har 422 officiella utställningar, varav 363 länsklubbsutställningar och 59 rasspecialer arrangerats anordnades 40 länsklubbsutställningar och 8 rasspecialer. Figur 1: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar hur det faktiska antalet startande ridgebackar är fördelade på SKKs länsklubbsutställningar respektive SRRS rasspecialer. Under perioden har totalt hundar startat vid utställning, varav vid länsklubbsutställningar och vid rasspecialer. Under hela perioden har i genomsnitt 23% av samtliga starter skett vid SRRS rasspecialer medan andelen starter vid rasspecialerna under 2011 uppgick till 31%. Figur 2: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 35/61

59 Diagrammet nedan visar det genomsnittliga antalet startande ridgebackar per utställning och år. Under hela tioårsperioden har starter skett vid officiell utställning vilket i genomsnitt blir 39,5 deltagande hundar per utställning. Under enbart 2011 var det det totala antalet starter stycken vilket fördelat på antalet utställningar blir 39,1 hundar per utställning. Figur 3: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar hur det totala antalet deltagande ridgebackar vid samtliga utställningar är fördelade inom olika klasser. Från och med 2011 har åldersgränsen för juniorklass utökats från 9-15 månader till 9-18 månader och även utländska utställningschampions tillåts delta i championklass (tidigare år endast SE UCH). JKL = Juniorklass (9-18 mån), UKL = Unghundsklass (15-24 mån), B/JKL = Bruks-/jaktklass (15+ mån), ÖKL = Öppenklass (15+ mån), CHKK = Championklass (utställningschampion), VETKL = Veteranklass (8+ år). Figur 4: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 36/61

60 LÄNSKLUBBSUTSTÄLLNINGAR Diagrammet nedan visar genomsnittligt antal deltagande ridgebackar per utställning vid SKKs länsklubbsutställningar. Under hela tioårsperioden har starter skett vid länsklubbsutställning vilket i genomsnitt blir 35,1 deltagande hundar per utställning. Under enbart 2011 var det det totala antalet starter hundar vilket fördelat på antalet länsklubbsutställningar blir 32,5 hundar per utställning. Figur 5: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar genomsnittligt antal deltagande tikar respektive hanhundar per länsklubbsutställning. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 18,8 tikar och 16,4 hanar deltagit per länsklubbsutställning. Under enbart 2011 är genomsnittet 18,0 tikar och 14,5 hanar per utställning. Figur 6: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 37/61

61 RASSPECIALER Diagrammet nedan visar genomsnittligt antal deltagande ridgebackar per utställning vid SRRS rasspecialer. Under hela tioårsperioden har starter skett vid SRRS rasspecialer vilket i genomsnitt blir 65,3 deltagande hundar per utställning. Under enbart 2011 var det det totala antalet starter 578 hundar vilket fördelat på antalet rasspecialer blir 72,3 hundar per utställning. Det genomsnittliga antalet deltagande hundar vid rasspecialerna under är 90% fler än vid länsklubbsutställningarna, det vill säga att nästan dubbelt så många ridgebackar deltar vid rasspecialerna. Figur 7: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar genomsnittligt antal deltagande ridgebackar fördelat på tikar respektive hanar. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 35,7 tikar och 29,6 hanar deltagit per rasspecial. Under enbart 2011 är genomsnittet 39,6 tikar och 32,6 hanar per rasspecial. Figur 8: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 38/61

62 Diagrammet nedan visar genomsnittligt antal deltagande ridgebackar per rasspecial fördelat på arrangerande lokalavdelning samt Ridgebackspecialen (BISS-XX). SRRS/Stockholms höga deltagande 2008 har troligen påverkats av att lokalavdelningens rasspecial detta år arrangerades i anslutning till WW-09 i Stockholm. Figur 9: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar faktiskt antal deltagande ridgebackar per rasspecial arrangerad av respektive lokalavdelning. Varje lokalavdelning har exklusive BISS-XX arrangerat en (1) rasspecial per år förutom SRRS/Stockholm som 2009, 2010 och 2011 och SRRS/Västra som 2011 har arrangerat två (2) officiella rasspecialer per år. Figur 10: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 39/61

63 Diagrammet nedan visar hur det genomsnittliga deltagarantalet (antal deltagande hundar i förhållande till antal rasspecialer) varit fördelat inom lokalavdelningarna respektive år. För hela perioden har den genomsnittliga deltagarfördelningen varit BISS-XX 26%, SRRS/Skåne 18%, SRRS/Stockholm 20%, SRRS/Västra 15%, SRRS/Mellan 12% och SRRS/Norra 9%. Figur 11: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar hur det faktiska deltagarantalet varit fördelat inom lokalavdelningarna respektive år. Varje lokalavdelning har exklusive BISS-XX arrangerat en (1) rasspecial per år förutom SRRS/Stockholm som 2009, 2010 och 2011 och SRRS/Västra som 2011 har arrangerat två (2) rasspecialer per år. För hela perioden har den faktiska deltagarfördelningen varit BISS-XX 24%, SRRS/Skåne 17%, SRRS/Stockholm 24%, SRRS/Västra 16%, SRRS/Mellan 11% och SRRS/Norra 8%. Figur 12: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 40/61

64 RIDGEBACKSPECIALEN (BISS-XX) Diagrammet nedan visar faktiskt antal deltagande ridgebackar i officiella klasser vid Ridgebackspecialen (BISS-XX). Under perioden har i genomsnitt 107 (106,8) hundar deltagit årligen. Över tid har deltagarantalet ökat, även om det enskilda år har förekommit ett lägre antal deltagande hundar. Figur 13: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar faktiskt antal deltagande ridgebackar i officiella klasser vid Ridgebackspecialen (BISS-XX) fördelat på tikar respektive hanar. Under hela perioden har i genomsnitt 60,5 tikar och 46,3 hanar deltagit per Ridgebackspecial. Under 2011 deltog 51 tikar och 50 hanar vid BISS-XX. Figur 14: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 41/61

65 VILTSPÅRPROV SRRS OFFICIELLA VILTSPÅRTÄVLINGAR 2011 SRRS lokalavdelningar har under året arrangerat en (1) viltspårtävling. Då SRRS i dagsläget inte äger rättighet att anordna officiella viltspårprov i egen regi så har respektive prov anordnats i samarbete med jakthundsklubb. Officiellt viltspårprov Arrangör: SRRS/Västra i samarbete med Svenska Bassetklubben Domare: Malin Larsson (SE), Leif Berntsson (SE), Roger Skoglund (SE) & Inger Skoglund (SE) Antal deltagande: 19 st SRRS/Norra beslutade att inte arrangera någon viltspårtävling detta år. Detta eftersom lokalavdelningens officiella rasspecial sammanföll med länsklubbsutställning i Alfta och det därmed inte fanns utrymme att arrangera någon viltspårtävling i anslutning till rasspecialen. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 42/61

66 SRRS VILTSPÅRLISTA 2011 SRRS/TK har i samarbete med listansvarig Birgitta Jöneros fastställt nedanstående placeringar på SRRS Viltspårlista Stort grattis till samtliga placerade hundar! PLAC. HUND POÄNG 1 Inanda Mellberg Fleur De Cap ( ) 2 SE VCH Ghali Grand Cenna ( ) 3 SE VCH NO VCH Ridgebow's Millie Of Hogan Heart ( ) 4 Kadamo Don t Mess With Texas ( ) 5 SE VCH NO VCH African Braveheart's Hot Six-Pack ( ) 6 Ghali Great Dillon ( ) 7 Linnajas Bergamot ( ) 8 Mohaget's Meus Milo ( ) 9 Roseridge Red Radiance ( ) 10 Rekaylahn Amber ( ) FÖRTYDLIGANDEN Hundarna på plats 5 och 6 har samma slutpoäng. African Braveheart's Hot Six-Pack har totalt 6 antal starter och placerar sig därmed på plats 5 medan Ghali Great Dillon har 9 starter och slutar på plats 6. Hundarna på plats 8 och 9 har samma slutpoäng. Mohaget's Meus Milo har totalt 7 antal starter och placerar sig därmed på plats 8 medan Roseridge Red Radiance har 8 starter och slutar på plats 9. SAMMANFATTNING AV REGLER Maximalt sex (6) starter och ett (1) resultat per domare får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt, räknas hundarnas individuella tävlingspoäng ihop och den hund med högst poäng räknas då som segrare. För poängberäkning se SRRS hemsida Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 43/61

67 STATISTIK VILTSPÅRPROV Diagrammen omfattar provresultat som finns registrerade hos SKK till och med Diagrammet nedan visar antal hundar som deltagit vid minst ett (1) officiellt viltspårprov. Varje enskild hund representeras endast en (1) gång per år. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 127 (127,0) hundar årligen startat vid viltspårprov. Figur 15: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar antal unika hundar som årligen deltagit vid minst ett (1) officiellt viltspårprov i förhållande till antal registrerade hundar per år. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 32% av antalet registrerade hundar årligen deltagit vid minst ett viltspårprov. Under 2011 uppgick andelen deltagande hundar till 52%. Figur 16: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 44/61

68 Diagrammet nedan visar antal starter vid viltspårprov fördelat på anlagsklass respektive öppenklass. Under hela tioårsperioden har rasen totalt startat vid viltspårprov, vilket i genomsnitt blir 325 (325,2) starter per år. I anlagsklass har rasen under perioden i genomsnitt startat vid 77 (76,5) prov per år och i öppenklass 249 (248,7) prov per år. Under 2011 har rasen totalt startat vid 497 officiella viltspårprov som dömts av 116 olika domare, dvs i genomsnitt cirka 4,3 prov per domare. Under hela perioden har 253 ridgebackar erövrat titeln SE VCH, varav 57 hundar har erhållit denna titel under Figur 17: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 45/61

69 Diagrammet nedan visar resultatet för de 765 starter som under perioden har skett i anlagsklass. För hela tioårsperioden har i genomsnitt 14% av anlagsproven blivit ej godkända medan 86% har blivit godkända. Under 2011 är fördelningen ej godkända 8% och godkända 92%. Figur 18: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar resultatet för de starter som under perioden har skett i öppenklass. För hela tioårsperioden är den genomsnittliga prisfördelningen 1:a pris 75%, 2:a pris 10%, 3:e pris 6% och 0 pris 9%. Under enbart 2011 är den prisfördelningen 1:a pris 80%, 2:a pris 7%, 3:e pris 6% och 0 pris 8%. Figur 19: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 46/61

70 LYDNADSPROV SRRS OFFICIELLA LYDNADSPROV 2011 SRRS lokalavdelningar har under året arrangerat fyra (4) officiella lydnadsprov. Officiellt lydnadsprov på Årsta Slott Arrangör: SRRS/Stockholm Domare: Ragnar Moberg (SE) Antal deltagande: klass I 9 st, klass II 1 st, klass III 2 st, klass elit 1 st, totalt 13 st. 10 av de deltagande hundarna var av rasen rhodesian ridgeback. Officiellt lydnadsprov på Almare Stäket Arrangör: SRRS/Stockholm Domare: Christer Malmström (SE) Antal deltagande: klass I 10 st, klass II 0 st, klass III 3 st, klass elit 1 st, totalt 14 st. 13 av de deltagande hundarna var av rasen rhodesian ridgeback. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 47/61

71 SRRS LYDNADSLISTA 2011 SRRS/TK har i samarbete med listansvarig Ninnin Groppfeldt fastställt nedanstående placeringar på SRRS Lydnadslista Stort grattis till samtliga placerade hundar! PLAC. HUND POÄNG 1 LPII LPELIT SE LCH SE VCH Bondinos Vilja ( ) 2 SE UCH FI UCH SE VCH LPI African Hunter's Amazing Baskervill ( ) 3 NORD UCH NO UCH Evergraces Matrix Trinity ( ) 4 SE UCH SE VCH African Hunter's Amazing Bolero ( ) 5 SE UCH NORD V-11 Evergraces Wildheart Wolverin ( ) 6 SE UCH SE VCH Anzantras Zanzibar Zolo ( ) 7 SE VCH Bondinos Oberon ( ) 8 SE VCH Ridgebow's Nandisa Of Zazazela ( ) 9 SE VCH LPI Skepparkrokens Beyessie Of Ascot ( ) 10 SE VCH Karanga's Du Vimla Af Lex ( ) FÖRTYDLIGANDEN Hundarna på plats 6, 7 och 8 har samma slutpoäng. Anzantras Zanzibar Zolo och Bondinos Oberon har totalt lika många registrerade starter (fem st). Anzantras Zanzibar Zolo har högre individuella tävlingspoäng (762,5 p) och placeras därmed på plats 6 medan Bondinos Oberon slutar på plats 7 (741,5 p). Ridgebow's Nandisa Of Zazazela placeras på plats 8 med sex registrerade resultat. Hundarna på plats 9 och 10 har samma slutpoäng. Skepparkrokens Beyessie Of Ascot har totalt fyra registrerade starter och placeras därmed på plats 9 medan Karanga's Du Vimla Af Lex slutar på plats 10 med femton registrerade starter. SAMMANFATTNING AV REGLER Maximalt sex (6) starter och ett (1) resultat per domare får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt, räknas hundarnas individuella tävlingspoäng ihop och den hund med högst poäng räknas då som segrare. För poängberäkning se SRRS hemsida Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 48/61

72 STATISTIK LYDNADSPROV Diagrammen omfattar provresultat som finns registrerade hos SKK till och med Diagrammet nedan visar antal hundar som deltagit vid minst ett (1) officiellt lydnadsprov. Varje enskild hund representeras endast en (1) gång per år. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 31 (31,1) hundar årligen startat vid lydnadsprov. Figur 20: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar antal unika hundar som årligen deltagit vid minst ett (1) officiellt lydnadsprov i förhållande till antal registrerade hundar per år. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 8% av antalet registrerade hundar årligen deltagit vid minst ett lydnadsprov. Under 2011 uppgick andelen deltagande hundar till 8%. Figur 21: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 49/61

73 Diagrammet nedan visar antal starter vid lydnadsprov fördelat på respektive lydnadsklass. Under hela tioårsperioden har rasen totalt startat vid 1147 lydnadsprov, vilket i genomsnitt blir 115 (114,7) starter per år. Under 2011 har rasen totalt startat vid 95 officiella lydnadsprov som dömts av 46 olika domare, dvs i genomsnitt cirka 2,1 prov per domare. Under året har 2 hundar erövrat titeln LPI. Figur 22: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar resultatet för de 710 starter som under perioden har skett i lydnadsklass I. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 21% erhållit 1:a pris, 28% erhållit 2:a pris, 36% erhållit 3:e pris och 15% tilldelats 0 pris. Under enbart 2011 är fördelningen 1:a pris 21%, 2:a pris 26%, 3:e pris 39% och 0 pris 14%. Figur 23: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 50/61

74 Diagrammet nedan visar resultatet för de 209 starter som under perioden har skett i lydnadsklass II. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 20% erhållit 1:a pris, 27% erhållit 2:a pris, 42% erhållit 3:e pris och 11% tilldelats 0 pris. Under enbart 2011 är fördelningen 1:a pris 0%, 2:a pris 0%, 3:e pris 60% och 0 pris 40%. Figur 24: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar resultatet för de 131 starter som under perioden har skett i lydnadsklass III. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 5% erhållit 1:a pris, 18% erhållit 2:a pris, 25% erhållit 3:e pris och 51% tilldelats 0 pris. Under enbart 2011 är fördelningen 1:a pris 0%, 2:a pris 25%, 3:e pris 0% och 0 pris 75%. Figur 25: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 51/61

75 Diagrammet nedan visar resultatet för de 97 starter som under perioden har skett i lydnadsklass ELIT. Under hela perioden har i genomsnitt 9% erhållit 1:a pris, 25% erhållit 2:a pris, 33% erhållit 3:e pris och 33% tilldelats 0 pris. Under enbart 2011 är fördelningen 1:a pris 17%, 2:a pris 33%, 3:e pris 17% och 0 pris 33%. Figur 26: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 52/61

76 BRUKSPROV SRRS OFFICIELLA BRUKSPROV 2011 SRRS har inte arrangerat några officiella bruksprov under året. SRRS BRUKSLISTA 2011 SRRS/TK har i samarbete med listansvarig Ninnin Groppfeldt fastställt nedanstående placeringar på SRRS Brukslista Stort grattis till samtliga placerade hundar! PLAC. HUND POÄNG 1 Shavano s Kind Of Pathfinder (10) 2 Anzantras Wild Wichita (10) 3 Rex Ventors Pzingo (7) FÖRTYDLIGANDEN På brukslistans plats 1 finns två hundar med samma slutpoäng. Eftersom det inte går att skilja hundarna åt genom antal starter (1) eller individuella poäng (10) så delas förstaplatsen av de båda hundarna. Hundarna på plats 1 och 2 har samma slutpoäng och samma antal starter (en st). Shavano s Kind Of Pathfinder har högre individuella tävlingspoäng (240p) och placeras därmed på plats 1 medan Anzantras Wild Wichita placeras på plats 2 (230p). SAMMANFATTNING AV REGLER Maximalt sex (6) starter och ett (1) resultat per domare får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt, räknas hundarnas individuella tävlingspoäng ihop och den hund med högst poäng räknas då som segrare. För poängberäkning se SRRS hemsida Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 53/61

77 STATISTIK BRUKSPROV Diagrammen omfattar provresultat som finns registrerade hos SKK till och med Diagrammet nedan visar antal hundar som deltagit vid minst ett (1) officiellt bruksprov. Varje enskild hund representeras endast en (1) gång per år. Under hela tioårsperioden ( ) har i genomsnitt 5 (4,6) hundar årligen startat vid bruksprov. Figur 27: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar antal unika hundar som årligen deltagit vid minst ett (1) officiellt bruksprov i förhållande till antal registrerade hundar per år. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 1% av antalet registrerade hundar årligen deltagit vid bruksprov. Under 2011 uppgick andelen deltagande hundar till 1%. Figur 28: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 54/61

78 Diagrammet nedan visar antal starter vid bruksprov fördelat på respektive gren. Under hela tioårsperioden har rasen totalt startat vid 109 bruksprov, vilket i genomsnitt blir 11 (10,9) starter per år. Den genomsnittliga fördelningen mellan deltagandet i de olika grenarna är för hela perioden Spår 77%, Sök 16%, Rapport 7% och Skydd 0%. Under 2011 har rasen totalt startat vid 5 officiella bruksprov som dömts av 9 olika domare. Ingen hund har erövrat någon brukstitel under året. Figur 29: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 55/61

79 AGILITY SRRS OFFICIELLA AGILITYTÄVLINGAR 2011 SRRS har inte arrangerat några officiella agilitytävlingar under året. SRRS AGILITYLISTA 2011 SRRS/TK har i samarbete med listansvarig Ninnin Groppfeldt fastställt nedanstående placeringar på SRRS Agilitylista Stort grattis till samtliga placerade hundar! AGILITY PLAC. HUND POÄNG 1 SE VCH Oppigården's Pepparkornsöga ( ) 2 LPII LPELIT SE LCH SE VCH Bondinos Vilja (10+8) 3 SE VCH Anzantras Morowa Zaafarani (7+6+5) 4 Rassagården's Hannibal (9+4+4) 5 SE VCH Oppigården's Fyrverkeri (9) 6 Zaxxon's Prince Brio (8) 7 Esprit De Ridge's Ajam Qeylah (6) 8 SE VCH Bondinos Oberon (2) FÖRTYDLIGANDEN På agilitylistans plats 2 och 3 finns två hundar med samma slutpoäng. Bondinos Vinja har totalt två registrerade starter och placeras därmed på plats 2 medan Anzantras Morowa Zaafarani slutar på plats 3 med tre registrerade starter. För placeringar i hoppklass se nästa sida. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 56/61

80 HOPP PLAC. HUND POÄNG 1 SE VCH Oppigården's Pepparkornsöga ( ) 2 Rassagården's Hannibal ( ) 3 LPII LPELIT SE LCH SE VCH Bondinos Vilja ( ) 4 Oppigården's Fyrverkeri (8+8+7) 5 SE VCH Anzantras Morowa Zaafarani (6+6) 6 Zaxxon's Prince Brio (7) 7 Esprit De Ridge's Ajam Qeylah (5+1) 8 SE VCH Bondinos Oberon (1) SAMMANFATTNING AV REGLER Maximalt sex (6) starter i hoppklass respektive agilityklass och ett (1) resultat per domare och klass får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den hund med minst antal starter som segrare. För poängberäkning se SRRS hemsida STATISTIK AGILITY Statistik för rasens deltagande i agility kan tyvärr inte tillhandahållas eftersom rasens agilityresultat inte finns tillgängliga via SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 57/61

81 RALLYLYDNADSPROV Från och med den 1 juli 2011 är rallylydnad en officiell tävlingsgren inom SKK. Sporten bygger på att hund och förare genomför en bana med moment beroende på svårighetsgrad. Totalt finns det ca 70 moment i fyra klasser: Nybörjare, Fortsättning, Avancerad och Mästare. Mer information om rallylydnad återfinns på Svenska Brukshundsklubbens hemsida, SRRS OFFICIELLA RALLYLYDNADSPROV 2011 SRRS har inte arrangerat några officiella rallylydnadsprov under året. STATISTIK RALLYLYDNADSPROV Diagrammen omfattar provresultat som finns registrerade hos SKK till och med Diagrammet nedan visar antal hundar som deltagit vid minst ett (1) officiellt rallylydnadsprov. Varje enskild hund representeras endast en (1) gång per år. Under 2011 har 17 hundar med 12 olika förare startat vid rallylydnadsprov. Figur 30: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 58/61

82 Diagrammet nedan visar antal unika hundar som årligen deltagit vid minst ett (1) officiellt rallylydnadsprov i förhållande till antal registrerade hundar per år. Under 2011 har 4% av antalet registrerade hundar deltagit vid rallylydnadsprov. Figur 31: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar antal starter vid rallylydnadsprov fördelat på respektive klass. Under 2011 har rasen totalt startat vid 59 officiella rallylydnadsprov som dömts av 14 olika domare, dvs i genomsnitt cirka 4,2 prov per domare. 6 hundar har blivit uppflyttade till Fortsättningsklass och 2 hundar har blivit uppflyttade till Avancerad klass. Under året har 6 hundar erövrat titeln RLD N. Figur 32: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 59/61

83 HUVUDSPONSOR Royal Canin har varit huvudsponsor för samtliga officiella tävlingar och bidragit med bland annat foderpriser till placerade hundar. Vi tackar Royal Canin för gott samarbete under året! Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 60/61

84 BILAGA 9. SRRS/MIK 9.1. SRRS/MIK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 61/61

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot) och (ledamot). 203. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 203.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011. Den 9 april 2011 klockan 13:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011. Den 9 april 2011 klockan 13:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011 Den 9 april 2011 klockan 13:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SRRS KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER... 3 3. DAGORDNING...

Läs mer

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping SRRS ordförande Jonas Peterson öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna. 1. Justering av

Läs mer

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2009

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2009 KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2009 Valda delegater i SRRS kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte den 4 april 2009 kl. 11.00 på Hotell Scandic Norrköping Nord i Norrköping. Scandic Norrköping Nord

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C i Stockholm DELTAGARE Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. ANMÄLT FÖRHINDER André Lennberth

Läs mer

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2008

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2008 KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2008 Valda delegater i SRRS kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte den 12 april 2008 kl 11.00 på Hotell Scandic Elmia i Jönköping. Hotell Scandic Elmia Elmiavägen 8

Läs mer

Mötesdatum 2013-02-13

Mötesdatum 2013-02-13 203. Mötets öppnande Mötesordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att avgående styrelsemedlem Susan Falk vid mötet ersattes av suppleant Marie Wijkander. 203.1. Val

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 182. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 182.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 182.2. Val av protokolljusterare utsågs att

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2010

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2010 KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2010 Valda delegater i SRRS kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte lördagen den 10 april 2010 kl. 11.00 på Hotell Scandic Elmia i Jönköping. Hotell Scandic Elmia Elmiavägen

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEHANDLINGAR Kallelse till Fullmäktigemöte 2013 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER OCH SUPPLEANTER... 3

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 20101002 20101026 (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot), 113. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Förutom SRRS styrelsen närvarade Nicolette

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-06

Mötesdatum 2014-02-06 (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m 177.1 t.o.m 186, Marie Wijkander (ledamot), (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) fr.o.m 171 t.o.m 181.3 och Mötet

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), Jazmine Ohgami (ledamot) och (suppleant) och Mats Graflund (suppleant). 155. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Mötesdatum 2011-04-05

Mötesdatum 2011-04-05 (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), (ledamot), 252. Mötets öppnande 252.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 252.2. Val av protokolljusterare utsågs

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL 59. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 59.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 59.2. Val av protokolljusterare

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (sekreterare), Hélène Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda Andersson (suppleant) och (suppleant). Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum Mötet noterade att ordinarie ledamot Joakim Dahlberg ersattes av suppleant vid 178-182.6. 178. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 178.1. Val av protokollförare

Läs mer

Mötesdatum 2012-12-20

Mötesdatum 2012-12-20 (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), Mats Graflund (ledamot) och (suppleant). 171. Mötets öppnande Mötesordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Styrelsen

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Marie Wijkander (ledamot), Mötet noterade att ordinarie ledamot Mats Graflund vid mötet ersattes av suppleant Kjell Rörström och ordinarie ledamot Marie-Louise

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), Marie Wijkander (ledamot), (ledamot) och Mötet noterade att ordinarie ledamot Mats Graflund vid mötet ersattes av suppleant Margareta Lantz.Ordinarie ledamot Lisa Zingel och Hélène

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2005

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2005 KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2005 Valda delegater i SRRS kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte den 2 april 2005 kl 11.00 i Scandic Hotell Uppsala Nord i Uppsala. Scandic Uppsala Nord Gamla Uppsalagatan

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället.

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-09-08 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Caroline Jensen, Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg Frånvarande anmälda förhinder: Louise Rosengren,

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum Mötet noterade att ordförande Reidar Otterbjörk vid mötet ersattes av suppleant och ordinarie ledamot Mats Graflund ersattes av suppleant. 11. Mötets öppnande utsågs till mötesordförande vid dagens möte.

Läs mer

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte.

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-11-10 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg,Louise Rosengren,Joachim Bonander Frånvarande anmälda förhinder:

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS/Södra årsmöte den 15 februari 2015 INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 4 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 3. RESULTATRÄKNING... 7 4. BALANSRÄKNING...

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Tas bort från typstadgarnas text Läggs till i typstadgarnas text Ändras i typstadgarnas text Inledning Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb.

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), (ledamot), 79. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 79.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige 2006-03-31 och 2007-04-01 Inledning. Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. Utöver dessa stadgar gäller också

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEMÖTE 12 APRIL 2003 I UPPSALA

PROTOKOLL FÖRT VID SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEMÖTE 12 APRIL 2003 I UPPSALA PROTOKOLL FÖRT VID SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEMÖTE 12 APRIL 2003 I UPPSALA Tillförordnade ordförande Magnus Forsberg öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna samt

Läs mer

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och llda XXXX) Inledning Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och Honnörsdomare som är auktoriserade av Svenska Kennelklubben (SKK). SDF är som organisation fristående

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Lisa Zingel (vice ordförande), (sekreterare), Marie Wijkander (ledamot), Hélène Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Kjell Rörström (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), 114.

Läs mer

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår. Stadgar för LRKs regioner Stadgar för lokal region inom Labrador Retrieverklubben Antagna av Labrador retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2005-03-20. Reviderade av Labrador retrieverklubbens ordinarie

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

SRRS FULLMÄKTIGEMÖTE, PROTOKOLL

SRRS FULLMÄKTIGEMÖTE, PROTOKOLL SRRS FULLMÄKTIGEMÖTE, PROTOKOLL Mötesgrupp SRRS Fullmäktigemöte Mötesort Jönköping Mötesdatum 2013-04-13 Paragrafer 1-21 Justerat datum 2013-04-28 År/Mötesnr - Närvarande Se Bilaga 1. SRRS ordförande Lennart

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

SRRS/Skåne mötesprotokoll

SRRS/Skåne mötesprotokoll 20141013 20141014 (ordförande), (kassör), (sekreterare), Cornelia 1/5 1 Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 2 Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner dagordningen. 3 Val av protokollförare

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF).

1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF). Stadgar för Irländsk Röd Setterförening 1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF). 2 Föreningens ändamål skall vara att på ideell basis väcka intresse för irländsk röd setter, sprida

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEHANDLINGAR Kallelse till Fullmäktigemöte 2015 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER OCH SUPPLEANTER... 3 3. DAGORDNING... 4 4. VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

STADGAR FÖR SPRINGERKLUBBEN

STADGAR FÖR SPRINGERKLUBBEN 1 STADGAR FÖR SPRINGERKLUBBEN Antagna vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2008 03 15 Fastställda av SSRK Huvudstyrelse 2008 04 12 och 2008 06 28-29 gälla fr o m 2008 07 01 Inledning Rasklubben

Läs mer

SRRS Stockholm. Årsta Slott och BISS -11

SRRS Stockholm. Årsta Slott och BISS -11 SRRS Stockholm BISS 2011 SRRS Stockholm välkomnar alla utställare och lydnadsekipage till Årsta Slott och BISS -11 den 2-3 juli 2011 med domarna LYNNE HARWOOD (officiella klasser), LINDA PARKE (valpar)

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015

Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015 Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015 Dagordning Balansrapport Resultatrapport Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Förslag till avgifter Budget Uppföljning RAS Svenska Rasklubben för Bracco Italiano

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 20150127 162 177 20150214 (ordförande), (vice ordförande), (sekreterare), Marie Wijkander (ledamot), Hélène 162. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 162.1. Val

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Stadgar för Labrador Retrieverklubben

Stadgar för Labrador Retrieverklubben Stadgar för Labrador Retrieverklubben Antagna vid Labrador Retrieverklubbens ordinarie klubbmöte 2004-03-28 och fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverklubbens huvudstyrelse att gälla fr.o.m. 2005-01-01.

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEHANDLINGAR Kallelse till Fullmäktigemöte 2014 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2014 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER OCH SUPPLEANTER... 3

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2007

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2007 KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 7 Valda delegater i SRRS kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte den 14 april 7 kl 11. på Familjen Ericssons City Hotel i Jönköping. Familjen Ericssons City Hotel Västra

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Patrik Steen, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och Karin Nilsson. Anmält förhinder:

Läs mer

Stadgar för Svenska Dvärghundsklubben (SDHK)

Stadgar för Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) Stadgar för Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) Antagna 2012-03-25 Fastställda 2012-03-06 Gällande från 2012-03-25 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala organet

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb)

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb) STADGAR PON-UNIONEN antagna vid PON-Unionens extra årsmöte 2013-06-29, Stadgarna följer typstadgar antagna av SKKs Centralstyrelse 2011, att gälla från och med 2012-01-01. Inledning (Avser rasklubb inom

Läs mer

Stadgar fö r Specialklubben fö r Va stgö taspets

Stadgar fö r Specialklubben fö r Va stgö taspets Stadgar fö r Specialklubben fö r Va stgö taspets Godkända av Specialklubben för Västgötaspets 2002-08-24. Gällande från och med 2002-10-01 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hundägarnas riksorganisation

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 4 4. MEDLEMSAVGIFT... 4 5. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer