Boverkets byggråd nr 90 Minnesanteckningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boverkets byggråd nr 90 Minnesanteckningar"

Transkript

1 Boverkets byggråd nr 90 Minnesanteckningar Tid: 11 mars 2015 kl Plats: SKL, Stockholm Deltagare Agerberg Anna-Bie Sveriges Kommuner och Landsting Bergkvist Kerstin Föreningen Sveriges VVS-inspektörer Björk Monica Byggmaterialindustrierna Celinska Karolina DHR enbart färs + assistent Eade Veronica Energi- och miljötekniska föreningen Everitt Magnus VVS Företagen Grunditz Maria Svenska Teknik&Designföretagen Hedén Anders Svenska Byggingenjörers Riksförbund Högset Jonas SABO Johnson Olof Sveriges byggindustrier Jönsson Robert Samhällsbyggarna Kumar Yogesh Fastighetsägarna Lilliehorn Per Byggherrarna Lindeberg Karin Hyresgästföreningens Riksförbund Ludvigsson Arne Sveriges Stadsarkitektförening Luther Marie-Louise Astma- och allergiförbundet Mjörnell Kristina SP Nilsson Sofie Kontrollansvarigas riksförening Nygård Lars Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer Permats Britta Svensk Ventilation Smeds Johan Villaägarna Teglgaard Charlotte Hissförbundet Inte närvarande: Larsson Karl-Eric Marklund Frida Rosenkilde Anders Svensk Försäkring Sveriges Arkitekter Trä- och möbelföretagen Från Boverket Bernelius Cronsioe Caroline Hagert Pilenås Lena Hallonsten Paula Hernsell Norling Ingrid Hjortsberg Madeleine Krynicka Storskog Ewa Nordström Mikael Åberg Olle Bilagor: Bilaga 1 Regeringsuppdrag om standarder Bilaga 2 Harmonisering av nordiska byggregler för tillgänglighet Bilaga 3 Loggbok Bilaga 4 Vägledning om ändring/ombyggnad på PBL Kunskapsbanken Bilaga 5 och 6 Expertfunktion för byggskador och Bokaler Bilaga 7 PBL Kompetens

2 Välkomna! Boverket tackade Anna-Bie Agerberg för att SKL ordnat lokal till Byggrådets möte. 1. SKL berättar om sin verksamhet Anna-Bie Agerberg berättade inledningsvis om SKL som är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kommuner och landsting. Sofie Nilsson undrade hur länsstyrelsens, Boverkets och SKLs arbete kopplas ihop när det gäller tillsyn i byggprocessen? Anna-Bie svarade att det ibland finns missuppfattningar gällande byggnadsnämnden tillsyn. Tillsynsplaner, som ibland förordats i vägledningar, är t.ex. inte något lagkrav i plan- och bygglagstiftningen. SKL har tagit fram en kortfattad skrift om tillsyn som bland annat beskriver byggnadsnämndens ansvar. Skriften kan fungera som en introduktion till tillsynsarbetet och har utarbetats parallellt med att Boverket tagit fram en tillsynsvägledning på webben. 2. Föregående minnesanteckningar, dagordning Inga synpunkter på föregående minnesanteckningar. Boverket har haft problem med bilagorna till protokollen efter byte av hemsida, men det ska förhoppningsvis snart vara löst. Om någon särskild bilaga från ett äldre protokoll önskas är det enklast att skicka ett mail till Madeleine Hjortsberg. 3. Handlingsplan för översyn av Boverkets byggregler Olle Åberg Senaste gången Boverkets byggregler (BBR) förnyades ordentligt var 1993 och Boverket har nu initierat en översyn. Syftet är att förenkla BBR och ge förslag på strukturella förbättringar som kan skapa enhetlighet, förhindra tolkningsproblem och se över fördelningen mellan föreskrifter-allmänna råd-vägledningar. Det ska ge en förbättrad tillämpning och möjlighet till uppföljning. Med regelförenkling avses att ta fram enkla, kostnadseffektiva och ändamålsenliga regler, inte ta bort regler som är nödvändiga. Det är också att bedöma om den administration som kraven för med sig är rimlig eller om den kan förenklas. Robert Jönsson kommenterade att det kanske är en fara att det är ungefär samma personer som nu ska göra en översyn som skev reglerna från början?! Kanske behövs nya ögon? Olle Åberg berättade att flera av de förändringarna som diskuteras är förankrade i Boverkets ledning, men ännu inte på handläggarnivå. Arbetet fortsätter internt på Boverket under våren och sommaren. Det går bra att anmäla intresse för att delta i en referensgrupp redan nu och arbetet ska förankras externt så småningom. Olle Åberg berättade att översynen ska öka motivationen att tillämpa byggreglerna. Reglerna ska också anpassas bättre till byggprocessen. Samhällets kontrollbehov ska identifieras tydligare och fokusera på angelägna kontrollpunkter så att funktionskraven blir samordnade med kontrollpunkter i kontrollplanen. Krav på byggherrens organisation ska bli tydligare. Yogesh Kumar sa att beställarkrav varierar över tid och från objekt till objekt. Men det är väl meningen att samhällets minimikrav ska ligger fast? Eller kommer Boverket att kräva kontrollpunkter i kontrollplaner för beställarkrav? Olle Åberg svarade att miniminivån inte är tänkt att ändras och att det finns enhetliga beställarkrav för t.ex. våtrum. Olle Åberg berättade att det finns idéer om frivilliga system, t.ex. självdeklaration för småhus och anmälningspliktiga åtgärder och certifiering för välorganiserade företag. Robert Jönsson menade att certifiering är bra, men hur ska tillsynen gå till? Olle Åberg svarade att det är certifieringsorganen som får svara för det. Sofie Nilsson sa att det redan finns certifieringssystem för produkter etc med extern revision och frivillig auktorisering för t.ex. våtrum. Kanske ska det finnas krav på anslutning till dessa system? Marknadsfrågor är viktiga för att systemen ska fungera. Och kan man kräva att företag är ISO 9000-certifierade? Olle Åberg svarade att de företag som har en bra struktur och egenkontroll också har en bra entreprenadkontroll. Där finns rationaliseringsvinster att uppnå. Yogesh Kumar undrade vilken typ av byggherre som avses, är det även engångsbyggare? Olle Åberg sa att Boverket är medvetna om skillnaderna mellan olika byggherrar, men har svårt att särskilja dem i föreskrifterna.

3 M-L Luther beklagade det dåliga skydd som konsumenter har när det gäller byggfel. Ska konsumenterna verkligen behöva gå till domstol? Robert Jönsson tycker översynen är ett bra initiativ. Sofie Nilsson höll med om att det verkar positivt och modernt. Hon tycker att arbetet med en expertfunktion, kontrollplaner och översynen av byggreglerna bör kopplas ihop. Arne Ludvigsson undrade om det finns någon som kommer att ha möjlighet att göra ordenliga revisioner, likt Skattemyndigheten? Olle Åberg menade att den tillsyn som finns i PBL ger möjlighet till detta. Magnus Everitt lyfte farhågan att professionella byggherrar och försäljningsbyggherrar innebär risk för dålig efterlevnad av byggreglerna. Magnus Everitt undrade hur hänger det ihop med det nordiska arbetet? Han uppmärksammade att det är viktigt att Boverket deltar i nordiska sammanhang inom t.ex. vattenskadeområdet. Mikael Nordström svarade att harmonisering är en del i översynen. 1. Regeringsuppdrag om standarder, bilaga 1 Caroline Bernelius Cronsioe Boverket har fått två uppdrag om standarder: resultatkontrakt respektive strategi för hänvisning till standarder. Den 15 december 2015 ska uppdragen vara klara och datainsamlingsfasen kommer att ske före sommaren. Information och utbildning till byggmyndigheter ingår också i uppdraget. Strategin tas fram för Boverkets föreskrifter, men ska kunna användas generellt av alla byggmyndigheter. Resultatkontrakt kan t.ex. innebära att ett visst antal standarder bör översättas. Caroline ville ha inspel till vilka myndigheter Boverket bör ha kontakt med och Anna-Bie Agerberg föreslog Konkurrensverket som komplement till listan (se bilaga). Vad har förändrats? (t.ex. har eurokoder-se blivit tillgängliga utan kostnad) Vad har blivit bättre och har något blivit sämre? Magnus Everitt framförde att det fortfarande inte finns någon bra lista i bokstavsordning för harmoniserade standarder inom CPR, vilket gör det svårt att hitta relevanta standarder. Caroline svarade att Boverket för dialog med SIS om det och att Energistyrelsen (byggvareinfo.dk) har en bra uppställning på sin hemsida. Monica Björk menade att SIS inte har någon specialistkunskap inom ämnesområden utan det är bara en projektorganisation. Robert Jönsson menade att det är relativt okänt att eurokoderna numera är fritt tillgängliga. En anledning är att de är svåra att hitta på SIS hemsida. Monica Björk betonade att det är viktigt att de harmoniserade standarderna är lätta att hitta. Robert Jönsson menade att det är slöseri med pengar att översätta vissa standarder till svenska. Blir det fel i översättningen är det ändå alltid originalet på engelska som gäller. Monica Björk poängterade att anledningen till att ett antal aktörer(byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Byggnads, Elektriska installatörsorganisationen, Fastighetsägarna, Ledarna, SABO, Svenska teknik & designföretagen, Sveriges kommuner och landsting, Sveriges byggindustrier, Boverket) skrev ett brev till departementet för ett antal år sedan var att nationella bygg- och konstruktionsföreskrifter ska vara gratis, d.v.s. även de standarder som det finns hänvisningar till. Caroline undrade om Boverket kan underlätta genom att t.ex. tala om vilka harmoniserade standarder Boverket gjort nationella val till. 2. Information om att bristande tillgänglighet och användbarhet nu är en del av diskrimineringslagen Karolina Celinskas Från och med den 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet och användbarhet en del av diskrimineringslagen. Enskilda personer med funktionsnedsättning har rätt att ställa krav på tillgänglighet inom bland annat restaurang, butik, utbildning, arbete och hälso- och sjukvård. Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga att kräva avgörs genom en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Bedömningen ska ta sin utgångspunkt i de krav på tillgänglighet som kan gälla enligt de lagar eller andra regler som finns för

4 verksamheten. Rättsfall kommer att behövas för tydligare gränsdragning. Kultur- och demokratiministern har redan aviserat en översyn av lagstiftningen. Bostäder omfattas inte av lagstiftningen. Ewa Krynicka Storskog förtydligade att lagen är riktad till personer och byggreglerna är riktade till byggnader. Hindren försvinner nödvändigtvis inte för att någon blir diskriminerad, eftersom det utgår ekonomisk ersättning till den som blivit diskriminerad. Det nya förbudet i diskrimineringslagen ska stärka och komplettera de lagar och andra regler som redan finns om tillgänglighet. Vägledande är de krav på tillgänglighet som kan gälla för verksamheten, till exempel i arbetsmiljölagen, i skollagen eller i plan- och bygglagen, PBL/ Plan- och byggförordningen, PBF. Enligt Plan- och bygglagstiftning är personer med funktionsnedsättning personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Enligt annan lagstiftning kan det röra sig om andra definitioner av funktionsnedsättning. Exempelvis enligt Arbetsmiljölagen kan det även röra sig om personer med allergier. Caroline Bernelius Cronsioe undrade om frångänglighet kan vara en diskrimineringsgrund. Och det kan det, svarade Karolina Celinska. Marie-Louise Luther berättade att allergi också är en funktionsnedsättning. 3. Harmonisering av nordiska byggregler för tillgänglighet, bilaga 2 Ewa Krynicka Storskog Harmoniseringsarbetet är initierat av Boverket och drivs tillsammans med de nordiska länderna: Finland, Norge, Island och Danmark. Syftet är att se över möjligheter att uppnå ett gemensamt byggregelverk när det gäller tillgänglighet. Boverket har ansökt och fått medel från den svenska regeringen för att sätta igång arbetet inom tillgängligheten och bjudit in de nordiska länderna till arbetsmöten i Karlskrona och fått ja-svar. Det första mötet ska hållas den 25 och 26 mars. Boverket har under 2014 deltagit i flera möten och konferenser för att undersöka vilka frågor som lämpade sig bäst för ett nordiskt samarbete. Efter dessa möten utkristalliserades harmonisering av byggregler när det gäller tillgänglighet som ett ämne som man ville påbörja ett samarbete kring. Andra ämnen som exempelvis: forskning om bland annat funktionsmått, goda exempel på tillgängliga lösningar och utbildning om tillgänglighet för arkitekter, byggnadsingenjörer, byggnadsarbetare, bygglovshandläggare mm. är fortfarande aktuella, men inte som första steg. Exempelvis kommer forskning kring funktionsmåtten att behövas som stöd för harmonisering av reglerna. Jonas Högset lyfte frågan om typgodkännande av moduler, typhus, koncepthus etc. Det är ineffektivt och slöseri med resurser att ett typhus måste hanteras av varje kommun. Arne Ludvigsson tror att en exempelsamling blir värdefull som inspiration, t.ex. förslag på lösningar för vanligt förekommande entréer i äldre hus med några steg upp till bostäderna. Karolina Celinskas tipsade om skriften Värdig entré som är utgiven av Fastighetsverket. länk. Magnus Everitt visade en broschyr som VVS Företagen tillsammans med ett antal aktörer i branschen tagit fram Bygg badrummet rätt. Per Lillehorn lyfte att forskning om tillgänglighet är viktig så att kunskapsunderlaget uppdateras. Kristina Mjörnell undrade vem som tar över Hjälpmedelsinstitutets forskning? SP har tagit över vissa delar, men ingen har helhetsansvaret. Det finns ju också europeiska plattformar som kan påverka framtida forskning, t.ex. AABE. Ewa Krynicka Storskog berättade att projektet enbart handlar om regler för tomter och vid uppförande av byggnader. En fortsättning planeras för ändring, allmänna platser mm. Jonas Högset berättade att han är projektledare för ett parallellt projekt som initierats av NBO Nordisk byggherreorganisation. Karin Lindeberg berättade att Hyresgästföreningens medlemmar blir äldre, den senaste statistiken visar att personer är 61 år och uppåt. De måste inte bara kunna komma in i och ut ur lägenheterna utan också kunna använda dem. Ines Uusmann ledde Hjälpmedelsinstitutets utvecklingsråd och där finns många bra exempel. Maria Grunditz sa att det finns kulturella skillnader i Norden för tillgänglighet. I Norge planerar man utifrån att den boende ska klara sig själv i ett badrum, i Sverige utifrån att det ska finnas plats för en hjälpare. Ingrid Hernsell Norling kommenterade att det handlar om Arbetsmiljöverkets regler för arbetsplatser. Det är inte tillgänglighetskraven i byggreglerna som hindrar.

5 Karolina Celinskas sa att i Norge pratar man om universell design som innebär ett annat synsätt än Sveriges regler. Det finns många lagstiftningar som påverkar tillgängligheten. Magnus Everitt uppmärksammade ett annat nordiskt samarbete, Nordiska Vattenskadegruppen, om vattenskador där regelskrivande myndigheter/departement, forskningsinstitut, provnings och certifieringsinstitut, försäkringsbolag och branschorganisationer deltar. Boverket är med, men VVS Företagen vill att Boverket uppmärksammar detta och deltar mer frekvent. Vattenskadorna kostar ca 5-10 miljarder om året. 4. Kontrollplaner Mikael Nordström Boverkets mål har varit att skriva en vägledning om kontrollplaner till PBL Kunskapsbanken och texterna är snart klara att publiceras. I förstudien, som publicerades xx, finns andra punkter som Boverket vill gå vidare med. Boverket har dock inte mandat att genomföra allt det vi skulle vilja. Anna-Bie Agerberg betonade vikten av att tydliggöra hur hela kedjan byggnadsnämnd kontrollplan kontrollansvarig byggherre är uppbyggt för att öka förståelsen av hur hela systemet hänger ihop. Boverket bör få möjlighet att arbeta vidare med kontrollplaner. Sofie Nilsson undrade om Boverket också tagit fram exempel? Mikael Nordström visade ett exempel, en mall för kontrollplan, som dock inte genomgått juristgranskning ännu. Sofie Nilsson menade att mallen liknar det som redan visas av många kommuner. Det är viktigt att förstå hur det hänger ihop med egenkontroll för projektering, utförande och produkter. Det är ofta först i slutet av ett projekt, inför slutsamrådet, som samtliga spårbara kontroller kan föreligga. Vid tidpunkt för startbesked är, åtminstone i större projekt, inte alla metoder, produkter och personer kända, och många detaljer är ännu inte klara. Mikael Nordström svarade att den huvudsakliga målgruppen för kontrollplansmallen är kommunerna. Sofie Nilsson önskar beskrivande riktlinjer för hur KAs och byggnadsinspektörernas roller, ledningssystem och produktkontroll hänger ihop. Att göra en mall för en kontrollplan räcker inte. Anna-Bie Agerberg poängterade att kontrollansvarigas roll behöver lyftas och diskuteras på byggrådet framöver. 5. Loggbok, bilaga 3 Lena Hagert Pilenås Boverket har fått ett regeringsuppdrag att undersöka om det finns förutsättningar för att införa ett nationellt system för dokumentation av byggprodukter/byggmaterial och byggnadskomponenter vid nybyggnation av byggnader, en s.k. loggbok för byggnader. Boverket ska undersöka förutsättningar för att införa ett liknande krav på anläggningar. Uppdraget ska ske i samråd med Kemikalieinspektionen, Trafikverket och Naturvårdsverket och efter dialog med relevanta aktörer. Redovisas den 15 december Lena Hagert Pilenås inledde med att berätta att användningen av miljöfarliga kemiska produkter har ökat i Sverige enligt Boverkets miljöindikatorer. Monika Björk undrade om inte det beror på att byggandet har ökat? Lena Hagert Pilenås återkommer med svar. (Kommentar i efterhand från Kristina Einarsson, Boverket: Ja, det kan bero på att byggandet har ökat, vi har inte hunnit analysera om det närmare är så. Boverkets miljöindikatorer är konjunkturberoende, dvs utsläppen ökar vid ökat byggande om man bygger på samma sätt som tidigare.) Boverket arbetar utifrån tre fall: Fall 1: frivilligt system som i dag, inget författningsförslag lämnas. Fall 2: en loggbok ska finnas, men det är valfritt att välja system. Fall 3: obligatoriskt system som hanteras av en central myndighet. Kan detta bli handelshindrande? Sverige ligger långt framme i arbetet med dokumentationssystem. Karin Lindeberg berättade att IVL hade en konferens nyligen där Erik Gravenfors, KemI, sa att Sverige ligger långt efter. Boverket deltog dock inte på konferensen. Lena förtydligade att hon menade att Sverige kommit långt vad gäller själva dokumentationssystemet och att det stämmer att Sverige inte ligger i framkant vad gäller att begränsa miljöfarliga kemikalier, vilket KemI jobbar med. Monika Björk kommenterade att Sverige också har kommit långt vad gäller deklaration av farliga ämnen i byggprodukter. Sofie Nilsson sa att de flesta större projekt utförs miljöklassade. Basta och

6 byggvarubedömningen används flitigt. Mycket händer redan på marknaden! Lena Hagert Pilenås undrade om Sverige är redo att skriva en lag om detta? Det finns ju redan system, men EU har inget krav på en samlad dokumentation för byggnader. Det finns möjlighet att påverka projektet genom att kontakta Fredrik Olsson. Kristina Mjörnell undrade om uppdaget är kopplat till BIM och andra digitala system? Går man så långt så att LCA ska tas fram för produkter? Koppla på det om det är möjligt. Lena Hagert Pilenås svarade att det finns med i tänket, men att LCA inte ingår i detta projekt. Monika Björk menade att grunden finns i byggvarudeklarationerna som nu håller på att uppdateras. Även LCA kommer att finnas med som frivillig information. Magnus Everitt poängterade att det som är ofarligt i dag kan vara farligt i morgon. 6. Energideklarationer Paula Hallonsten Boverket har inte haft resurser för uppföljning eller utveckling av energideklarationerna på grund av många andra regeringsuppdrag. Arbetet har det senaste året mest handlat om att hålla igång registret och tillsynen. Energideklarationerna uppfattades i början som ett styrmedel för att få fastighetsägaren att göra energieffektiviseringsåtgärder, men det har aldrig fungerat eftersom åtgärdsförslagen blir för energideklarationen är för elementära. Boverkets nya inriktning, sedan 2012, är att fastighetsköpare ska få rätt information om byggnaden de köper. Det ska vara enkelt att uppfatta en byggnads energiegenskaper och det ska vara enkelt att jämföra. Det är syftet! Boverket har därför samarbetat med mäklare för att få ut information från energideklarationerna till köparna. Vi har också lagt ut annonser om märkningen på bostadssiter som Hemnet och Blocket. Per Lilliehorn: då finns det väl inget behov av certifierade personer, platsbesök etc. Alla fastighetsägare har ju någon form av energiuppföljning. Yogesh Kumar tillade att det har varit tydligt redan från början att det handlar om information. Paula Hallonsten: det finns krav i direktiven som vi är bundna vid, men vi kan lägga tonvikt på energideklarationens funktion som märkning.. Om ni har idéer är ni välkomna! Vi kommer att se över hur det kan bli enklare åtgärdsförslag etc. Kristina Mjörnell: SP tog fram blad om energieffektiva åtgärdsförslag på uppdrag av Boverket under 2007 och De visade på risker med olika åtgärder etc, men har aldrig publicerats. Senare kommentar från Veronika Eade: Serien var tänkt att omfatta 25 faktablad, fyra publicerades på Boverkets webb och hänvisningar till serien generellt gjordes frekvent i de energideklarationer som utfördes under tiden de var aktuella. De som publicerade var: 1:1 behandlar tilläggsisolering av vindsbjälklag 1:2 lufttätning av fönster och dörrar 2:1 komplettera öppen spis med spiskassett 2:2 installation av kamin eller kakelugn Nedan finns en länk där ett av faktabladen fortfarande finns tillgängligt för nedladdning. hälsa%20o%20miljö/boverketkompletteramedspiskassettiöppenspis.pdf Jonas Högset frågade om företag kan få tillgång till befintliga data när de uppdaterar sin energideklaration i Gripen? Paula Hallonsten tar med sig frågan till Boverket. Jonas undrade också om företagen kan få möjlighet att certifiera egna energiexperter för att minska kostnaderna för företagen? Paula Hallonsten svarade att hårdare krav på oberoende gör det omöjligt. Yogesh Kumar frågade hur det fungerar med obligatoriska platsbesök när man gör energideklarationer? Har det blivit bättre? Kostanden har fördubblats, fråga t.ex. de som registrerar i Gripen så får ni kostnaden! Paula Hallonsten svarade att Boverket inte har fått några signaler om att kvaliteten har blivit bättre efter att platsbesök blivit obligatoriska, men vi har heller inte undersökt saken Hur är kostnadsutvecklingen? Riksrevisonens rapport från Relation mellan nytta och kostnad för samhället?

7 Paula Hallonsten berättade om några av Boverkets regeringsuppdrag på energiområdet: Uppdrag 1: Strategi för energieffektiviserande renovering förslag till Sveriges nationella renoveringsstrategi lämnades för två år sedan och nu ska en uppföljning göras. Dels handlar det om att utveckla förslagen till styrmedel som lämnades förra gången och dels försöka hitta styrmedel för att öka renoveringstakten. Arbetet är dock inte i gång ännu. Uppdrag 2: Följa upp redan byggda NNE-hus och undersöka dels vilken energiprestanda de har och dels hur andra tekniska egenskaper påverkas. Uppdraget utförs tillsammans med Energimyndigheten. Uppdrag 3: Energikrav år 2020? Boverket har i uppdrag att föreslå kvantitativa riktlinjer för näranollenergibyggnader. Det innebär att vi ska föreslå hur energihushållningskraven i Boverkets byggregler ska vara utformade och vilken nivå de ska ligga på år 2020, när nära-nollenergibyggnader ska införas. Energimyndighetens uppdrag genom demonstrationssatsningar är det tredje benet i genomförandet av direktivets krav på nära-nollenergibyggnader Robert Jönsson undrade hur Boverket ser på energieffektivisering kontra sociala och miljömässiga konsekvenser, t.ex. kostnader, dyrare hyror, mindre bostadsyta, omflyttningar etc i strategin. Magnus Everitt undrade hur energikartläggningar av stora företag och energideklaration samordnas. Utredningarna ligger på olika nivåer och innebär dubbelarbete för fastighetsbolagen. Paula Hallonsten inser att alla vill undvika en dubbelreglering, Yogesh Kumar sa att kommissionen ska se över båda direktiven (EPBD och EED) och då vore det värdefullt med svensk inlaga, t.ex. om oberoende experter och platsbesök. 7. Vägledning på PBL Kunskapsbanken ändring/ombyggnad, bilaga 4 Ingrid Hernsell Norling Texter på PBL Kunskapsbanken om ändring/ombyggnad lanserades i februari 2015 och arbetet med allmänna råd fortsätter under Boverket är tacksam för respons från byggrådet. Robert Jönsson tycker att Boverkets hemsida numera är bra, men hur många vet att Kunskapsbanken finns? Hur marknadsförs den? Boverket vädjar till Byggrådet att vidareinformera sina medlemmar etc om PBL Kunskapsbanken eftersom det är en viktig kanal för Boverkets informationsspridning. Ingrid Hernsell Norling fortsatte att berätta att villkorsbesked, som är en indikation på omfattning, kan begäras av byggherren i förväg. Det är inget beslut, men det följer med till bygglovet. Byggherren får betala får det, men det är ett sätt att dokumentera ståndpunkterna. Anna-Bie Agerberg sa att villkorsbeskedet inte används ofta. 8. Bostäder till nyanlända Ingrid Hernsell Norling Regeringsuppdraget gäller enbart asylsökandes boende, inte alla immigranters. Bostäderna är tänkta att vara statligt finansierade. Karin Lindeberg undrade om dessa temporära bostadslösningar kan bli permanenta? Ingrid Hernsell Norling svarade att det finns ett antal olika scenarier, men lösningarna innebär inte avkall från byggreglerna. Förslagen kan exempelvis innebära att unga ensamkommande ungdomar ska kunna dela en bostad. Jonas Högset undrade vem som blir ägare till modulerna? Migrationsverket eller annan statlig ägare svarade Ingrid Hernsell Norling. En delredovisning skickades den 1 mars 2015 i den rapporteras vad som kan göras på kort sikt. En andra delredovisning kommer den 1 oktober 2015 och där rapporteras vad som kan göras på lång sikt. Rapporten finns på Mer information kommer på nästa byggrådsmöte. 9. Särkrav Mikael Nordström Lagen gäller för ärenden som är påbörjade efter årsskiftet, det finns kanske därför inte så mycket att diskutera just nu. Lars Nygård berättade att det råder stor förvirring kring vad särkrav är. Det är ju inte särkrav utifrån bygglagstiftningen, för det har alltid varit olagligt. Det gäller särkrav i civilrättsliga avtal (exploateringsavtal) mellan byggherre och kommun, d.v.s. kommunernas möjligheter att ställa särkrav vid markupplåtelser.

8 10. Expertfunktion för byggskador, bilaga 5 Mikael Nordström Uppdraget är inlämnat och remissas nu av departementet. Remisstiden gick ut den 25/2, men Boverket har ingen information om utfallet. Kristina Mjörnell sa att många genomarbetade remissvar har skickats in, t.ex. anser SP att det behövs kompetens för innemiljö i expertgruppen, att budgeten för gruppen är för låg och det måste finnas incitament för att samla in uppgifter, t.ex. premie för de som lämnar information. Byggrådet borde kunna utnyttjas som referensgrupp. Sofie Nilsson tyckte att KA bör finnas i den fasta expertgruppen för att vägleda om processen. 11. Bokaler, bilaga 6 Mikael Nordström Boverkets har ett regeringsuppdrag om att undersöka om det finns regler, t.ex. i Boverkets byggregler eller bestämmelser i andra regelverk, som försvårar möjligheten att åstadkomma lösningar där flera funktioner blandas i en byggnad, s.k. bokaler. Uppdraget ska redovisas den 15 december Det finns ingen definition, men bokal har börjat användas som begrepp för en blandning av bostäder och lokaler. Projektet ska ta fram en definition. En workshop är planerad till den 21 april Kontakta Anders Johansson om ni vill delta. 12. PBL Kompetens, bilaga 7 Madeleine Hjortsberg Boverkets regeringsuppdrag PBL Kompetens pågår för fullt. En första e-learning om PBL för politiker lanseras den 15 april. Utbildningen kommer att vara gratis och kan nås av alla intresserade via Boverkets hemsida. Den 17 mars 2015 delades ytterligare fyra miljoner kr ut till nationella utvecklingsprojekt. Under 2014 delades 8 miljoner kronor ut. Projekten kan följas på Boverkets hemsida För att få nyheter om PBL Kompetens, Boverkets webbseminarier etc går det att prenumerera på ett nyhetsbrev Boverkets byggråd står redan på sändlistan för nyhetsbrevet, men Boverket ser gärna att länken sprids vidare till medlemmar och andra intressenter. 13. Nästa möte Nästa möte blir i Karlskrona den 24 september 2015.

9 2 regeringsuppdrag om standarder och standardisering Caroline Bernelius Cronsioe Projektledare

10 Uppdragen

11 Tidsplan & Bakgrund

12 Vilka har vi kontakt med? Andra länder Danmark Finland Nederländerna Svenska standardiseringsorganisationerna SIS SEK ITS Sveriges standardiseringsförbund

13 Vilka har vi kontakt med? Brevskrivarna Byggherrarna Byggmaterialindustrierna Byggnads Elektriska installatörsorganisationen Fastighetsägarna Ledarna SABO Svenska teknik & designföretagen Sveriges kommuner och landsting Sveriges byggindustrier

14 Vilka har vi kontakt med? Boverkets Byggråd Intern referensgrupp fokus regeländring Intern workshop Standardisation research centre Regeringskansliet Extern referensgrupp Byggmyndigheter Skriver regler som påverkar byggnader och byggnadsverk Tillämpar regler som gäller för byggnader och byggnadsverk Ytterligare kriterier? Ytterligare statliga myndigheter?

15 Statliga byggmyndigheter Arbetsmiljöverket Elsäkerhetsverket Energimyndigheten Folkhälsomyndigheten Fortifikationsverket Försvarsmakten Havs- och vattenmyndigheten Jordbruksverket Kemikalieinspektionen Konsumentverket Lantmäteriet Myndigheten för delaktighet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rikspolisstyrelsen Statens Fastighetsverk Strålsäkerhetsmyndigheten Trafikverket Transportstyrelsen

16 Bör vi kommunicera med fler?

17 Vad är er uppfattning... av situationen idag? Vad har förändrats? (T.ex. har eurokoder-se blivit tillgängliga utan kostnad) Vad har blivit bättre och har något blivit sämre? av vad en strategi för hänvisning till standarder i regler bör fokusera på? om vad syftet bör vara med att ta fram en nationell strategi för hänvisning till standarder? om vad som bör villkoras i ett resultatkontrakt? om vad de långsiktiga strategiska målen för ett resultatkontrakt bör vara?

18 Harmonisering av nordiska byggregler när det gäller tillgänglighet Byggråd, Stockholm11mars Ewa Krynicka Storskog

19 Agenda Kort information om bakgrunden till harmoniseringsprojektet Projektbeskrivning Diskussion Sida 2

20 jun Boverket deltog med en workshop i Universal Design, UD 2014, i Lund 11 sep Möte med Direktoratet for byggkvalitet och kommunal- og Moderniseringsdepartamentet, Norge, i Karlskrona okt Nordiskt byggmyndighetsmöte, Gränshinder, i Karlskrona 27 nov Boverket ansöker och senare får medel till harmoniseringsarbetet från regeringen Sida 3

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Olika sorters bindande regler Lag Riksdagen (bindande) t ex Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken Förordning Regeringen (bindande)

Läs mer

Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter

Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter Lina Magnusson Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter Krångliga formler Tidstjyv Felaktiga uträkningar beslut upphävs i högre instans. http://www.boverket.se/secure/cms/#context=epi.cms.contentdata:///15793

Läs mer

På vilka sätt kan standarder vara tillgängliga, undantaget att de är gratis?

På vilka sätt kan standarder vara tillgängliga, undantaget att de är gratis? Promemoria 1(2) 2015-05-05 156/2015, 157/2015 Process Till Boverkets referensgrupp brandskydd Regeringsuppdrag om standarder och standardisering Boverket har två stycken regeringsuppdrag om standarder

Läs mer

Regeringsuppdrag Kompetensinsatser kring PBL 2014-2016

Regeringsuppdrag Kompetensinsatser kring PBL 2014-2016 Regeringsuppdrag Kompetensinsatser kring PBL 2014-2016 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring planoch bygglagen Maria Rundqvist Carl-Magnus Oredsson 2014-11-18 Sida 2 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser

Läs mer

Stig Åkerman och Yvonne Svensson

Stig Åkerman och Yvonne Svensson Stig Åkerman och Yvonne Svensson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Boverket informerar Certifierade sakkunniga Kontrollansvariga Energideklarationer BBR 2013, EKS CPR 1 juli 2013

Läs mer

Lina Magnusson, Klara Falk och Karl Evald

Lina Magnusson, Klara Falk och Karl Evald Lina Magnusson, Klara Falk och Karl Evald Regeringsuppdrag PBL Kompetens Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen. Bild: Boverket Del 1 nationella utvecklingsprojekt Syftet med

Läs mer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Ewa Krynicka Storskog 22 oktober, Lund Funktionsnedsättning och funktionshinder = två olika saker Funktionsvariation? 2016-02-29 Sida 2 2016-02-29 Sida 3 Bindande

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Tillsynsvägledning av OVK- regelverk Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Vägledning till Boverkets nya webb och kunskapsbanken Den nya webben från 30 september:

Läs mer

#s25. Digitalisering av ärendehantering. Johan Lingebrant, Höganäs kommun Maria Rydqvist, Boverket Maria Rundqvist, Boverket

#s25. Digitalisering av ärendehantering. Johan Lingebrant, Höganäs kommun Maria Rydqvist, Boverket Maria Rundqvist, Boverket #s25. Digitalisering av ärendehantering Johan Lingebrant, Höganäs kommun Maria Rydqvist, Boverket Maria Rundqvist, Boverket dpbl - digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess eller Daniel Antonsson

Läs mer

Så arbetar Boverket med stöd för kontrollplaner. Thomas Norman Byggnadsingenjör Plan & bygg - Boverket

Så arbetar Boverket med stöd för kontrollplaner. Thomas Norman Byggnadsingenjör Plan & bygg - Boverket Så arbetar Boverket med stöd för kontrollplaner Thomas Norman Byggnadsingenjör Plan & bygg - Boverket Bakgrund 18 mars 2010 Regeringens proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag Bild: Boverket

Läs mer

Nytt att ta del av och sådant som är på väg

Nytt att ta del av och sådant som är på väg Nytt att ta del av och sådant som är på väg Bild: Boverket Regeringsuppdrag PBL Kompetens Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen Del 1 nationella utvecklingsprojekt Syftet med

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

2011-06-16. Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01

2011-06-16. Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 2011-06-16 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter hösten 2011 Detta är en samlad beskrivning av utbildningsaktiviteterna

Läs mer

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef Kommande regeländringar Yvonne Svensson Rättschef Fem aktuella lagändringar och lagförslag Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd Fler bostäder åt unga

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

och Boverkets byggregler, BBR

och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler om byggande och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler Läsanvisningar om byggande till regler och om BBR byggande Regelsamlingen ger en helhetssyn För att tillämpa

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Föreläsare för det här avsnittet är Lars Nygård, Byggnadsinspektör Stockholms Stad, 1 december 2015

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Boverkets svar och kommentarer följer direkt efter respektive rekommendation enligt nedan.

Boverkets svar och kommentarer följer direkt efter respektive rekommendation enligt nedan. Datum 2014-03-14 Diarienummer 1229-5625/2013 Ert diarienummer O-06/12 1(6) Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Statens haverikommission Sveavägen 151 102 29 Stockholm info@havkom.se

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016 RAPPORT 2016:23 Delårsrapport 2016 Delårsrapport 2016 Titel: Delårsrapport 2016 Rapportnummer: 2016:23 Utgivare:, augusti 2016 Upplaga: 1 Tryck: ISBN tryck: 978-91-7563-400-5 ISBN pdf: 978-91-7563-401-2

Läs mer

Boverkets byggråd nr 89 Tid: 23 september 2014 kl Plats: Boverket, Karlskrona

Boverkets byggråd nr 89 Tid: 23 september 2014 kl Plats: Boverket, Karlskrona Boverkets byggråd nr 89 Tid: 23 september 2014 kl. 10.00 15.00 Plats: Boverket, Karlskrona Deltagare Agerberg Anna-Bie Sveriges Kommuner och Landsting Björk Monica Byggmaterialindustrierna Celinska Karolina

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Lagförändringar januari 2015 Prop. 2013/14:126 Förenklingar i detaljplaneprocessen underlättar byggandet 1/1-2015 Plan- och bygglagen görs tydligare för bättre tillämpning

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se. Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB

Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se. Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB Vår referens: Stockholm Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se Näringsdepartementet 100 33 Stockholm Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Energimyndighetens kompetenshöjande insats för nära-nollenergibyggnader

Energimyndighetens kompetenshöjande insats för nära-nollenergibyggnader Energimyndighetens kompetenshöjande insats för nära-nollenergibyggnader Avdelningen för Energieffektivisering Enheten för resurseffektiva byggnader Energiting Sydost 2015-11-12 Carin Råberger Bakgrund

Läs mer

Aktuellt inom miljöområdet

Aktuellt inom miljöområdet Aktuellt inom miljöområdet FAH den 2-3 april 2014 i Stockholm Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert SKL, kerstin.blom.bokliden@skl.se, 08 452 78 60 Aktuellt inom miljöområdet Proposition om buller Förslag

Läs mer

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se FunkiS Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se Certifierade funktionskontrollanter Kommunala handläggare 1 250 medlemmar av 1 400 Vägledning OVK FARO FARO-S AV OVK Remissinstans 1 Kurser 2015

Läs mer

Byggnadsnämndens tillsyn

Byggnadsnämndens tillsyn Byggnadsnämndens tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Agenda. Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, BIV. Luleå tekniska universitet, LTU Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Agenda. Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, BIV. Luleå tekniska universitet, LTU Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Agenda Datum 2015-11-11 Diarienummer 1239-2413/2015 Minnesanteckningar Boverkets referensgrupp brandskydd 2015-11-09 Närvarande Referensgruppen Arbetsmiljöverket, AV Brandskyddsföreningen, SBF Byggherrarna

Läs mer

Regeringens bostadspolitik

Regeringens bostadspolitik Regeringens bostadspolitik Samhällsplaneringsdagarna i Västerbotten 19 oktober 2017 Statssekreterare Alf Karlsson Näringsdepartementet 1 Lågt byggande under lång tid Färdigställda bostäder och befolkningsökning

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Boverkets miljömålsåtgärder 2016

Boverkets miljömålsåtgärder 2016 Promemoria Datum 2016-02-24 3.4.1 Diarienummer 106/2015 Miljömålsrådet Boverkets miljömålsåtgärder 2016 Nedan finns en kort presentation av fyra åtgärder som Boverket kommer att genomföra under år 2016,

Läs mer

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen.

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Blir det några ändringar kring byggherrens ansvar?...

Läs mer

Byggnadsnämndernas tillsyn

Byggnadsnämndernas tillsyn Byggnadsnämndernas tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag om de svenska bostads- och byggmarknaderna

Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag om de svenska bostads- och byggmarknaderna Regeringsbeslut III 1 2017-07-06 N2017/04673/PBB Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Boverkets byggråd nr 84 Tid: 14 december 2012 kl. 09.00 14.00 Stockholms byggnadsförening

Boverkets byggråd nr 84 Tid: 14 december 2012 kl. 09.00 14.00 Stockholms byggnadsförening Boverkets byggråd nr 84 Tid: 14 december 2012 kl. 09.00 14.00 Stockholms byggnadsförening Deltagare Bergkvist Kerstin Björk Monica Celinska Karolina Chantereau Yves Dahlin Hans Dobi Magdi Eklund Anna Everitt

Läs mer

HÅLLBART BYGGANDE I VÄRMLAND Lågan samverkansprojekt för energieffektiva byggnader i Värmland. LÅGAN Rapport december 2014.

HÅLLBART BYGGANDE I VÄRMLAND Lågan samverkansprojekt för energieffektiva byggnader i Värmland. LÅGAN Rapport december 2014. HÅLLBART BYGGANDE I VÄRMLAND Lågan samverkansprojekt för energieffektiva byggnader i Värmland LÅGAN Rapport december 2014 Eva Lingwall Slutrapport Lågan Nätverket Hållbart byggande i Värmland Projekt 7952

Läs mer

Litteraturförteckning Sakkunnig av tillgänglighet TIL 2

Litteraturförteckning Sakkunnig av tillgänglighet TIL 2 1(5) Litteraturförteckning Sakkunnig av tillgänglighet TIL 2 1) Litteratur / kursmaterial som delas ut på kursen och ingår i kursavgiften PBL - Plan- och bygglagen (2010:900) PBF Plan- och byggförordningen

Läs mer

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-08-31 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Kristina Isacsson Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Peter Kalliopuro Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-22 Remisslämnare

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och Erik Thornström 1 Innehåll Genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv Översyn av Boverkets byggregler Budgetpropositionen

Läs mer

Skydd mot uppkomst av brand

Skydd mot uppkomst av brand Skydd mot uppkomst av brand Caroline Cronsioe Brandingenjör Sotningskonferens 2012 Innehåll Plan och bygglagen (2010:900), PBL Sotarens roll i byggprocessen Boverkets byggregler Förändringar generellt

Läs mer

HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning

HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning 1 Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Nackdelar med analog informationshantering...4 Fördelar

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder Regeringsbeslut IV:3 2012-11-22 S2012/8156/PBB (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Projektets resultat Gemensamt dokument lokal anpassning Utgå från samhällets och branschens miljösyn Använda befintliga verktyg i samhället Ingen/liten kommunal

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

Konsekvensutredning CEX 5. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert

Konsekvensutredning CEX 5. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert Konsekvensutredning CEX 5 s föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert Konsekvensutredning CEX 5 s föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter

Läs mer

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 PM 2016:213 RII (Dnr 110-1697/2016) Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Regeringens förslag till ändringar i PBL

Regeringens förslag till ändringar i PBL Regeringens förslag till ändringar i PBL Kerstin Åkerwall Kerstin.akerwall@boverket.se Proposition om studentbostäder Prop. 2013/14:59 Prop. 17/12-13 Gäller från 1/7-14 Beslut 10/4-14 Proposition om studentbostäder

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDERNA I KRONOBERGS LÄNS ARBETE MED TILLSYN UNDER LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN , Meddelande 2016:03

BYGGNADSNÄMNDERNA I KRONOBERGS LÄNS ARBETE MED TILLSYN UNDER LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN , Meddelande 2016:03 BYGGNADSNÄMNDERNA I KRONOBERGS LÄNS ARBETE MED TILLSYN UNDER 2014 LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 1103-8209, Meddelande 2016:03 Sida 2 av 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Uppdraget 4 Fakta

Läs mer

Agenda. Boplats uthyrning Stadsbyggnadskontoret - ombyggnation Innerstadens arkitekter - bygglösningar Frågestund

Agenda. Boplats uthyrning Stadsbyggnadskontoret - ombyggnation Innerstadens arkitekter - bygglösningar Frågestund Bygg om din villa Agenda Boplats uthyrning Stadsbyggnadskontoret - ombyggnation Innerstadens - bygglösningar Frågestund Annonsera gratis på boplats.se Bygga om villa till två bostäder Informationsmöte

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och medlemsorganisation för landets kommuner, landsting och regioner SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling,

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-21 Remisslämnare

Läs mer

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Till dig som använder byggprodukter Vilka byggprodukter kan jag välja? Hur kan jag få reda på vad produkten har för egenskaper? Varför CEmärks byggprodukter?

Läs mer

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-31 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Skärpta energihushållningskrav regeringsuppdrag, nya BBR 22 mm. 16 mars Stefan Norrman

Skärpta energihushållningskrav regeringsuppdrag, nya BBR 22 mm. 16 mars Stefan Norrman Skärpta energihushållningskrav regeringsuppdrag, nya BBR 22 mm 16 mars Stefan Norrman Boverkets byggregler, BBR Krav i form av föreskrifter enligt lag (PBL + PBF) 2015-03-19 Sida 2 Många frivilliga krav

Läs mer

Energimyndighetens arbete med näranollenergibyggande

Energimyndighetens arbete med näranollenergibyggande Diarienr 2013-005779 Programbeskrivning för programmet Energimyndighetens arbete med näranollenergibyggande 2014-06-18 2017-06-30 Beslutsdatum 2014-06-16 2 (22) Innehåll T 1 Sammanfattning 4 2 Bakgrund

Läs mer

Workshop Smart Built Livscykelperspektiv

Workshop Smart Built Livscykelperspektiv Workshop Smart Built Livscykelperspektiv 2016-06-07 Dagens program 13.00-13.15 Inledning Kajsa Byfors 13.15-14.00 Korta inspel - BIM Mårten Lindström - Status LCA och digitala modeller Martin Erlandsson

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

FSB Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer Ulrika Nolåker. MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Patrik Perbeck

FSB Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer Ulrika Nolåker. MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Patrik Perbeck 1(6) Boverkets referensgrupp brandskydd 16 maj 2011 Liljeholmen, Stockholm Minnesanteckningar Observera att detta dokument är arbetsmaterial och innebär inte några bindande åtagande för Boverket. Närvarande:

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Stöd för tillämpning vid kontroll av brandskyddet i byggprocessen

Stöd för tillämpning vid kontroll av brandskyddet i byggprocessen Stöd för tillämpning vid kontroll av brandskyddet i byggprocessen REDOVISNING AV TILLÄMPNINGSGRUPPENS ARBETE BIV-KONFERENS 2013 NILS OLSSON, BENGT DAHLGREN BRAND & RISK Arbetsgruppen Henrik Alling Cecilia

Läs mer

SKL:s rekommendation och läget

SKL:s rekommendation och läget Kommunala energikrav på byggande - hinder eller drivkraft? SKL:s rekommendation och läget andreas.hagnell@skl.se www.skl.se/byggkrav Förbud mot kommunala tekniska egenskapskrav i PBL föreslås Prop. 2013/12:126

Läs mer

Vägledning Antikvarisk medverkan

Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning avseende antikvarisk medverkan vid tillämpningen av 3 kap. 14 och 4 kap. 3, 9 och 13 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. samt 5 och 17 förordningen (1993:379)

Läs mer

BIM Alliance Sweden. Gemensamt intressentgruppsmöte

BIM Alliance Sweden. Gemensamt intressentgruppsmöte BIM Alliance Sweden Gemensamt intressentgruppsmöte 2016-10-20 Agenda 12.30 13.30 - Inledning Vad sker i BIM Alliance? - Smart Built Environment - Info om strategiska projekt och resultat av utlysningen

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler Enkelt avhjälpt i lokaler 2 Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta

Läs mer

REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R

REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R Vår ref Verksamhetsutskottet för Miljö, Teknik och Kvalitet Per Lilliehorn Miljödepartementet 103 33 Stockholm Er ref REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R Byggherrarna är en intresseförening

Läs mer

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering Näringsdepartementet 2015-05-12 103 33 Stockholm Anders.lonnberg@regeringskansliet.se Mattias.persson@regeringskansliet.se Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Läs mer