VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 STF Stockholm VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för STF Stockholm får härmed lämna redogörelse för lokalavdelningens verksamhet under verksamhetsåret Årsmötet för STF Stockholm hölls den 13 februari 2013 under ledning av Ebba Örman som ordförande och med Eveliina Kiviniemi som sekreterare. Antalet medlemmar som närvarade vid årsmötet var 32 stycken. Vid årsmötet beslutades att nya stadgar skulle antas för lokalavdelningen, vilket medförde bl.a. att lokalavdelningarna själva måste besluta om att bli lokalavdelning, om namn och upptagningsområde. Stadgorna innebar också att en medlem i STF aktivt måste ansöka om medlemskap i en lokalavdelning. Årsmötet beslutade att det nya namnet för lokalavdelningen skulle bli STF Stockholm. Vid årsmötet beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen och revisorer konstituerade sig under verksamhetsområdet enligt följande: Ordförande: Ing-Britt Källman 1 år nyval Kassör: Pauliina Salomaa 1 år nyval Sekreterare Eveliina Kiviniemi 2 år nyval Styrelseledamot, omvärldsbevakning: Gunnar Eriksson 1 år nyval Styrelseledamot: Michael Löhf 1 år nyval Styrelseledamot: Mattias Wagenius 2 år nyval Suppleant: Mikael Johansson 1 år nyval Suppleant: Erik Gustavsson 1 år nyval

2 Revisor, sammankallande: Anna Lönnqvist 1 år nyval Revisor: Mats Gullberg 1 år nyval Revisorssuppleant: Bo Hellberg 1 år nyval Valberedningen bestod av följande personer. Valberedare, sammankallande: Ebba Örman 1 år nyval Valberedare: Torbjörn Larsson 1 år nyval Valberedare: Tord Törnquist 1 år nyval Antalet STF-medlemmar inom lokalavdelningens område var vid årets slut 198 stycken, vilket nästan uppfyllde verksamhetsplanens mål på fler än 200 medlemmar under STF Stockholm har sålt sammanlagt 8 medlemskap under 2013, vilket kan jämföras med verksamhetsplanens mål om 25 sålda medlemskap. Detta förklaras av att fokus under verksamhetsåret inte varit på att sälja medlemskap i STF, utan att få befintliga medlemmar i STF att bli medlemmar i lokalavdelningen. 1. Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta ordinarie möten och samtliga möten har varit protokollförda. Styrelsemötena har oftast hållits i STF Stockholms lokal på Själagårdsgatan. Lokalavdelningen har haft sammanlagt två programmöten; ett möte under våren och ett möte under hösten. Styrelsens arbete har varit uppdelat på olika verksamhetsområden. Verksamhetsområdena har bestått i kommunicering, programgrupp och aktiviteter, marknadsföring, omvärldsbevakning, ekonomi samt administration. Erik Gustavsson har genomgått en kurs för nyvalda under hösten i Örebro. Ing-Britt Källman talade under samma konferens under ämnet ordförandeskap. Ing-Britt Källman och Erik Gustavsson var även deltagare vid lokalavdelningskonferensen i november (7)

3 2. Verksamhetsområden 2.1 Kommunicering Ing-Britt Källman och Pauliina Salomaa har ansvarat för kommuniceringen inom lokalavdelningen. Inom detta verksamhetsområde har de arbetat med att vårda lokalavdelningens relationer med STF centralt samt andra lokalavdelningar och föreningar. Gemensamma möten har genomförts inom ABC-lokalavdelningarna (sammalagt 3 stycken) och en god kontakt har upprätthållits med andra föreningar såsom Studiefrämjandet, Friluftsfrämjandet, Ekoparken, Haga Brunnsvikens vänner och Paradiset Hanvedens vänner. STF Stockholm har även haft ett gott samarbete med Huddinge kommun (kontaktperson: Richard Westin) och aktiviteter såsom våffeldagen och kanelbullens dag har funnits representerade inom kommunens naturmeny. STF Stockholm har även påbörjat ett samarbete med Volontärbyrån. Inom verksamhetsområdet har även i stort sett all löpande kommunikation per e-post och telefoni hanterats av Ing-Britt Källman. 2.2 Programgrupp och aktiviteter Ing-Britt Källman, Mattias Wagenius och Pauliina Salomaa har ansvarat för lokalavdelningens programgrupp och aktiviteter. Programgruppsträffar har hållits i mars och i oktober Ett flertal lojala funktionärer har deltagit på programgruppsträffarna och bidragit till att lokalavdelningen haft flera mycket uppskattade och lyckade aktiviteter under verksamhetsåret. För de natur- och kulturintresserade har särskilt lyckade aktiviter under verksamhetsåret varit årsbokspresentationen (ansvarig: Erik Gustavsson), långfredagsvandringen (ansvarig: Mats Gullberg), nattvandring i juninatten (Mats Gullberg), natur- och kultur i Grisslehamn (ansvariga: Per-Arne Hansson och Torbjörn Larsson) och Wrangelska palatset (ansvariga: Astrid Holmgren och Mats Gullberg). För barnfamiljer erbjöds flera uppskattade aktiviteter såsom kosläppet (ansvarig: Ing-Britt Källman), hitta vilse (Eva Holmquist) och besök hos Polkapojkarna (ansvarig: Ing-Britt Källman). STF Stockholm erbjöd också två större aktiviteter för de som ville resa en bit för att upptäcka nya kulturställen; besök i Sala Silvergruva (ansvarig: Eveliina Kiviniemi och Erik Gustavsson) och upptäck kalla kriget och skärgården i Arholma (ansvarig: Eveliina Kiviniemi). 3 (7)

4 Sammantaget har lokalavdelningen erbjudit ett mycket intressant och varierande program för våra medlemmar. Under verksamhetsåret har totalt 38 aktiviteter erbjudits och det sammanlagda antalet deltagare har varit cirka 445 stycken. 12 aktiviteter har emellertid fått ställas in av olika skäl, främst på grund av lågt deltagarantal. I verksamhetsplanen för 2013 uppställdes målet om 500 deltagare på årets aktiviteter och detta mål har inte blivit uppfyllt. Flertalet aktiviteter har under verksamhetsåret blivit inställda, vilket bidrar till att verksamhetsplanens mål inte har blivit uppfyllt. STF Stockholm har emellertid arbetat för att få fler medlemmar att komma till våra aktiviteter, bl.a. genom att utarbeta ett rabatthäfte för våra aktiviteter och verka för nya sätt att marknadsföra lokalavdelningen (se nedan under rubriken Andra marknadsföringsåtgärder ). Styrelsen har, i enlighet med verksamhetsplanen, under verksamhetsåret arbetat fram nya riktlinjer för redovisning av aktiveteter och dess resultat. 2.3 Marknadsföring Hemsida, programfolder, facebook, nyhetsbrev Mattias Wagenius och Erik Gustavsson har ansvarat för hemsidan och facebooksidan. Hemsidan och facebook har uppdaterats regelbundet. Ett stort arbete har genomförts med förbättringar av hemsidan och för att få aktiviteterna att locka våra medlemmar. Facebooksidan, som öppnades i juni 2013, ser styrelsen som en stor framgång och har under 2013 fått sammanlagt 189 gilla-markeringar. Detta har med råge uppfyllt verksamhetsplanens krav på 150 gilla-markeringar. Erik Gustavsson har ansvarat för programfoldern som utkommit vid två tillfällen under Han har även ansvarat för lokalavdelningens nyhetsbrev som utkommit sju gånger under verksamhetsåret Marknadsföringsträffar Ett flertal marknadsföringsträffar har genomförts under verksamhetsåret. STF Stockholm har haft Kanelbullens dag (ansvarig: Ing-Britt Källman) och Våffeldag (ansvarig: Ing-Britt Källman) både på Gärdets Vandrarhem och i Paradiset. Tyvärr har Studiefrämjandets försvagade ekonomi inne- 4 (7)

5 burit att Studiefrämjandet inte haft några aktiviteter där STF Stockholm kunnat marknadsföra lokalavdelningen Andra marknadsföringsåtgärder Lokalavdelningen har fortsatt att samarbeta med lokalavdelningarna vad gäller den bildbank som skapades under Olika bilder från arrangemang och liknande läggs in i bildbanken för att lokalavdelningarna tillsammans ska kunna nyttja bilderna vid bland annat marknadsföring av aktiviteter. Under 2013 har STF Stockholm tillsammans med andra lokalavdelningar inom ABC-området arbetat för att kunna representera lokalavdelningarna vid Vildmarksmässan som äger rum 7-9 mars Ett stort arbete har nedlagts med att bl.a. få in bidrag från vandrarhem, utarbeta utbildningar för monterpersonal samt monterdesign. STF Stockholm har varit representerade i referensgruppen genom Ing-Britt Källman, Mattias Wagenius och Erik Gustavsson. Lokalavdelningen har arbetat med att få in nya medlemmar bl.a. genom att utarbeta ett rabatthäfte där medlemmarna kunnat få mängdrabatt för aktiviteter. Efter att e-postadresserna till STF medlemmar inom upptagningsområdet blivit tillgängligt på Miranda i november 2013 har STF Stockholm, för att få ytterligare fler medlemmar i STF Stockholm, börjat att skicka ut välkomstbrev till medlemmarna. 2.4 Omvärldsbevakning Lokalavdelningen bedriver sedan 90-talet ett omfattande arbete med omvärldsbevakning inom ramen för STF handlingsprogram inom natur, miljö och friluftsliv. Ett 50-tal skrivelser och yttranden har under året skickats till olika kommuner, regionala och centrala myndigheter och organisationer. Omvärldsbevakningen har främst koncentrerats på att verka för att Storstockholms fina natur- och friluftsområden skyddas från exploatering i en starkt växande storstadsregion. Ansvarig att bevaka området har varit Gunnar Eriksson. Yttranden och skrivelser har bl.a. omfattat: Nya översiktsplaner (ÖP) över Botkyrka, Huddinge och över Väsby sjöstad vid Mälaren. 5 (7)

6 Nya detaljplaner (dp): över Hågelby i Botkyrka kommun. Detaljplaner över Ekebyhovs-backen och Jungfrusund i Ekerö. Detaljplaner inom Stockholm över Albano (överklagad till Mark- och Miljödomstolen), Gasklockorna i Hjorthagen, bebyggelsen i Ängsbotten, nya hus vid Solbergaskogen och Årstafältet. Till Stockholm stad har vi även gett synpunkter på programmet Den gröna promenadstaden och förslag till Nytt arkitekttoniskt program. Detaljplan över Nyfors i Tyresö. Detaljplan kring området vid Vallentuna IP i Vallentuna. Till Nacka har synpunkter skickats över ev bygglov för mobilmaster som berör Erstaviksområdet. Länsstyrelsen har fått våra synpunkter på föreslagen översyn av strandskyddet i 8 kommuner och på översyn av riksintresset för friluftsliv inom länet. Synpunkter har även skickats till Landstingets TMR-kontor (tillväxt, miljö och regionplanering) över uppföljning av regionala utvecklingsplanen RUFS. I jobbet med skydd av grönområden har synpunkter och förslag till naturreservat skickats till Stockholm över Hemskogen, Solbergsskogen och Nockebyskogen. Till Nacka över Skuruparken, Trollsjön och Skarpnäs. Till Nynäshamn över Lövhagen. Till Haninge över Nordankärrsberget. Till Solna över Råstasjön. Till Sollentuna över Tegelhagen. Till Värmdö över Ekedalsskogen. Till Vallentuna över Syrenelundsskogen. Till Länsstyrelsen över Huvudskär, Lovön, och över nya bestämmelser i Ängsö nationalpark. Påminnelser har skickats om kommunernas och Länsstyrelsens gjorda åtagande av skydd av över 70-talet nya naturreservat i det pågående handlingsprogrammet Aldrig långt till naturen (Länsstyrelsen program 2003:20). Naturreservaten ska enligt programmet vara klara senast En del kommuner och länsstyrelsen ligger efter i arbetet. Över vägprojekt har synpunkter skickats till Trafikverket över Förbifart Stockholm, Rotebroleden, och över Grana-Vallentuna. På spårvägsprojekt har synpunkter skickats till Trafikverket över SLs förslag till sträckning av Spårväg city, främst över Gärdet. Ett samarbete i omvärldsbevakningen sker bl.a. med Naturskyddsföreningen och det relativt nya nätverket Ny Grön Våg, som ska försöka samla olika natur-, miljö- och friluftsorganisationer i Stockholmsområdet. Lokalavdelningen är representerad som förening eller med personer i flera föreningar, bl.a. i Förbundet för Ekoparken, m.fl. samt i Länsstyrelsens samrådsgrupp för naturvård. 6 (7)

7 2.5 Ekonomi Lokalavdelningens kassör har varit Pauliina Salomaa. I enlighet med verksamhetsplanen har en kontinuerlig uppföljning av ekonomin skett på styrelsemötena och styrelsen har också utvärderat lokalavdelningens intäkter och utgifter. Närmare redovisning av ekonomin återfinns i årsredovisningen för Administration Under senare delen av verksamhetsåret har styrelsen arbetat med att uppdatera medlemsregistret samt e-postlistorna för de medlemmar som anmält sig till lokalavdelningen för STF Stockholm. Tyvärr har inte medlemsregistret kunnat uppdateras med personnummer såsom var målet i verksamhetsplanen. Stora förändringar har emellertid skett i medlemsregisteret i Miranda och numera finns tillgång till åldersuppgifter och e-postadresser till STF-medlemmar inom upptagningsområdet. Ing-Britt Källman och Eveliina Kiviniemi har ansvarat för medlemsregistret. Ing-Britt Källman Ordförande Pauliina Salomaa Kassör Eveliina Kiviniemi Sekreterare Gunnar Eriksson Styrelseledamot Michael Lööf Styrelseledamot Mattias Wagenius Styrelseledamot Mikael Johansson Suppleant Erik Gustavsson Suppleant 7 (7)

Styrelsen har haft 8 protokollsförda sammanträden. Beslut per capsulam har fattats vid ett tillfälle.

Styrelsen har haft 8 protokollsförda sammanträden. Beslut per capsulam har fattats vid ett tillfälle. 1 Förbundet för Ekoparken Samverkande organisationer i Stor-Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Årets viktigaste frågor Kommunerna har beslutat införa trädfällningsförbud Förbundet och Kungliga Djurgårdens

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Sidan 1 av 15 Ordföranden sammanfattar året År 2013 var ett ovanligt händelserikt år för Stockholmskretsen och vi har vuxit ytterligare i medlemsantal.

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Årsmöteshandlingar Föreningen för Samhällsplanering

Årsmöteshandlingar Föreningen för Samhällsplanering ! Årsmöteshandlingar Föreningen för Samhällsplanering Årsmöte 2015-04-23 Kl 16:00 Plats, lokal: Sweco Gjörwellsgatan 22 Stockholm Version 2015-04-15 ! 2014-04-15 Dagordning Årsmöte 2015 23/4 kl 16:00 Enligt

Läs mer

För ett civilsamhälle i världsklass

För ett civilsamhälle i världsklass För ett civilsamhälle i världsklass Förvaltningsberättelse 2012 Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning

Läs mer

Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013

Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013 Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013 DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte Onsdagen den 2 april 2014 1. Mötet öppnas 2. Utmärkelser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2013 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2013 hade föreningen 561 (504) medlemmar, 344 (308) kvinnor och 217 (196) män. 2012 års siffror inom parentes. Av dessa var 122

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer