VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) Socialnämndens arbetsutskott Samverkansöverenskommelse flyktingmottagning Koordination Norrort (SN ) Arbetsutskottets beslut Socialnämnden godkänner ett fortsatt deltagande i Koordination Norrort när arbetet går från projektform till att bli en permanent funktion. Socialnämnden godkänner Koordination Norrorts budget och finansieringsmodell. Ärendet i korthet Vallentuna kommun ges möjlighet att ingå i fortsatt samverkan med övriga kommuner i norra Stockholms län kring flyktingmottagandet. Samverkan går under namnet Koordination Norrort och ska finansieras av deltagande kommuner. Samverkan gäller arbete som rör både ensamkommande barn och nyanlända flyktingar som omfattas av etableringsuppdraget enligt förordning (2010:1122). Etableringsreformens genomförande i december 2010 har lett till organisationsförändringar av det kommunala flyktingmottagandet i flera kommuner i norra Stockholms län. Trots det förändrade uppdraget kvarstår ansvar för delar av flyktingmottagandet i kommunerna. Viss problematik har uppmärksammats i samband med kommunernas omorganiseringar; målgruppen riskerar att osynliggöras och kunskap och erfarenheter som samlats genom åren av kommunalt flyktingmottagande tas inte tillvara. Detta kan resultera i att angelägna flyktingfrågor hamnar i skymundan. För att stärka och samla det kommunala flyktingmottagandet startades samverkansprojektet Koordination Norrort i oktober Genom samverkan kan kommunerna tillsammans skapa strukturer för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring samt driva prioriterade flyktingfrågor. Samverkan organiseras och hålls samman av en gemensam strateg som arbetar för samtliga kommuner. Strategen fungerar även som informationskanal och språkrör för kommunerna inom detta arbetsområde. Lidingö stad är projektsägare för Koordination Norrort och kommer tillsvidare att vara förvaltande kommun av Koordination Norrort vid en permanent funktion. Lidingö kommer därmed som förvaltande kommun att ombesörja strategens anställning. Finansieringsmodellen bygger på befolkningsmängden i kommunen. Kostnaden för Vallentuna är för 2014 (15/4-31/12) kr och för 2015 är kostnaden kr. Finansieringsmodellen är vedertagen i andra typer av kommunöverskridande samarbeten. Handlingar 1. Samverkansöverenskommelse Koordination Norrort 2. Fördelning av kostnader för Koordination Norrort 3. Samverkansöverenskommelse flyktingmottagning Koordination Norrort 4. Utredning Koordination Norrort Expedieras till Akt Koordination Norrort Lidingö stad Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN HELENA ÅHMAN SID 1/2 AVDELNINGSCHEF SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Samverkans överenskommelse flyktingmottagning Koordination Norrort Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ett fortsatt deltagande i Koordination Norrort när arbetet går från projektform till att bli en permanent funktion. Socialnämnden godkänner Koordination Norrorts budget och finansieringsmodell. Ärendet i korthet Vallentuna kommun ges möjlighet att ingå i fortsatt samverkan med övriga kommuner i norra Stockholms län kring flyktingmottagandet. Samverkan går under namnet Koordination Norrort och ska finansieras av deltagande kommuner. Samverkan gäller arbete som rör både ensamkommande barn och nyanlända flyktingar som omfattas av etableringsuppdraget enligt förordning (2010:1122) Etableringsreformens genomförande i december 2010 har lett till organisationsförändringar av det kommunala flyktingmottagandet i flera kommuner i norra Stockholms län. Trots det förändrade uppdraget kvarstår ansvar för delar av flyktingmottagandet i kommunerna. Viss problematik har uppmärksammats i samband med kommunernas omorganiseringar; målgruppen riskerar att osynliggöras och kunskap och erfarenheter som samlats genom åren av kommunalt flyktingmottagande tas inte tillvara. Detta kan resultera i att angelägna flyktingfrågor hamnar i skymundan. För att stärka och samla det kommunala flyktingmottagandet startades samverkansprojektet Koordination Norrort i oktober Genom samverkan kan kommunerna tillsammans skapa strukturer för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring samt driva prioriterade flyktingfrågor. Samverkan organiseras SOCIALFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN SID 2/2 och hålls samman av en gemensam strateg som arbetar för samtliga kommuner. Strategen fungerar även som informationskanal och språkrör för kommunerna inom detta arbetsområde. Lidingö stad är projektägare för Koordination Norrort och kommer tillsvidare att vara förvaltande kommun av Koordination Norrort vid en permanent funktion. Lidingö kommer därmed som förvaltande kommun att ombesörja strategens anställning. Finasierings modellen bygger på befolkningsmägnden i kommunen. Kostnaden för Vallentuna är för 2014 (15/4-31/12) kr och för 2015 är kostnaden kr. Finansieringsmodellen är vedertagen i andra typer av kommunöverskridande samarbeten. Handlingar 1. Samverkans överenskommelse flyktingmottagning Koordination Norrort Gunilla Åhlander - Helena Åhman Avdelningschef Ska expedieras till: Akt Koordination Norrort Lidingö stad

4 VALLENTUNA KOMMUN SID 1/5 Koordination Norrort Samverkansöverenskommelsen för Koordination Norrort Bakgrund och syfte I och med etableringsreformen som trädde i kraft i december 2010 flyttades det samordnande ansvaret för mottagandet av nyanlända i arbetsför ålder från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Trots detta ansvarar kommunerna fortfarande för en stor del av flyktingmottagandet, bland annat för bostadsförsörjning, försörjningsstöd i avvaktan på etableringsersättning, kompletterande försörjningsstöd, insatser för personer med nedsatt prestationsförmåga, föräldralediga, ensamkommande barn och anhöriga, skola, förskola, undervisning i svenska och i samhällsorientering. Denna ansvarsförflyttning har lett till organisationsförändringar hos ett flertal av kommunerna i norra Stockholms län. Organisationsförändringarna i kommunerna har medfört en oro att målgruppen riskerar att osynliggöras, samlad kunskap och erfarenheter förloras, överblicken av flyktingmottagandet tappas samt att angelägna flyktingfrågor kommer i skymundan. En förstudie genomfördes under våren 2012 där Norrortskommunernas behov av stöd utifrån den nya situationen kartlades. Förstudien visade att Norrortskommunerna efterfrågade en utökad samverkan mellan kommunerna för att samla och stärka det kommunala flyktingmottagandet. En konkret samverkan inom olika ansvarsområden samt en strategisk funktion som håller ihop samarbetet efterfrågades. Utifrån förstudiens resultat startades sedan projekt Koordination Norrort där en modell för samverkan mellan Norrortskommunerna byggs upp och prövas. I samverkansprojektet Koordination Norrort ingår 15 kommuner i den norra delen av Stockholms län. Lidingö stad är projektägare. Projektet startade den 15 oktober 2012 och målet är att denna samverkan ska bli en permanent funktion från och med den 15 april Process för implementering Det framtagna förslaget till samverkansöverenskommelsen är tänkt att ligga till grund för det fortsatta deltagandet i Koordination Norrort. Genom att signera AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSSTÖD OCH KVALITET SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA BESÖK: TORGGATAN 11 VALLENTUNA TFN:

5 VALLENTUNA KOMMUN SID 2/5 samverkansöverenskommelsen förbinder sig kommunen att fortsätta sitt deltagande i Koordination Norrort. I september 2013 kommer Koordination Norrort att samla ledningsgruppen, det vill säga social- eller förvaltningschefer, till ett möte för att signera överenskommelsen. Vid mötet kommer även planering för ledningsgruppens fortsatta möten att sättas. En signerad överenskommelse blir giltig först efter att godkännande beslut har tagits i behörig nämnd hos respektive kommun. Beslut i respektive kommun måste tas senast innan årsskiftet 2013/2014. Förvaltande kommun En förvaltande kommun för Koordination Norrort behöver fastställas. Den förvaltande kommunen ombesörjer den gemensamma strategens anställning och är ordförande i ledningsgruppen och styrgruppen. Lidingö stad föreslås vara den förvaltande kommunen för ett implementerat Koordination Norrort från och med den 15 april Beslut om detta tas vid det första ledningsgruppsmötet i september Arbete och resultat inom Koordination Norrort Nedan följer en redovisning av det arbete och resultat som kommit ur kommunernas samverkan genom Koordination Norrort hittills under projektperioden. Nätverksmöten, information och omvärldsbevakning Genom gemensamma nätverksmöten har förutsättningarna för informationsspridning och kunskapsöverföring ökat betydligt. Vid nätverksmötena har strategen spridit information, och diskussioner kring aktuella frågor har hållits. Flera externa aktörer har även bjudits in till nätverksmötena för att informera om verksamheter som är av intresse. Regelbundna nyhetsbrev skickas ut till nätverket där aktuell information om arbetsområdet har samlats. I nyhetsbrevet beskrivs även vad Koordination Norrort arbetar med just nu. Strategen skickar även ut information via e-post för att förmedla viktig information till kommunerna i nätverket när behov finns. Strategen håller en regelbunden kommunikation med styrgruppen genom veckobrev. På detta sätt kan styrgruppen kontinuerligt följa arbetet som bedrivs inom Koordination Norrort. Bostadsfrågor En kartläggning av bostadsbeståndet (hyresrätter) hos kommunerna i Norrort har genomförts. Information har tagits fram på vilka hyresvärdar som finns i AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSSTÖD OCH KVALITET SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA BESÖK: TORGGATAN 11 VALLENTUNA TFN:

6 VALLENTUNA KOMMUN SID 3/5 kommunerna samt kontaktinformation till dessa. Utifrån det inhämtade materialet ska en informationskampanj gå ut till dessa hyresvärdar med syfte att öka kännedomen kring kommunernas flyktingmottagande och undersöka ifall det finns möjligheter till nya eller utökade samarbeten med hyresvärdar. Lokala överenskommelser med Arbetsförmedlingen Koordination Norrort har initierat samarbete med Arbetsförmedlingen kring lokala överenskommelser för att bättre kunna klargöra arbetsfördelningen och för att effektivisera arbetet kommuner och Arbetsförmedling emellan. De kommuner i Koordination Norrort som har lokala överenskommelser har delat med sig av dessa och av erfarenhet till de kommuner som ännu inte har lokala överenskommelser. Familjeåterförening En workshop kring familjeåterföreningar till ensamkommande barn och dess utmaningar och förbättringsåtgärder som finns att tillgå har genomförts. Resultatet av workshopen har spridits till berörda aktörer, bland annat Länsstyrelsen, KSL och SKL. Utifrån bland annat detta underlag har ett förslag på tillägg lagts i länets gemensamma riktlinjer för mottagandet av ensamkommande barn. Även en utredning av IMER-studenter från Södertörns Högskola är genomförd i samarbete med Etablering Södertörn för att ge djupare kunskap inom detta område. Återsöksnätverk Ett återsöksnätverk har skapats i syfte att stärka kommunerna i det komplexa arbetet med återsök. I återsöksnätverket kan kommunerna utbyta erfarenheter och kunskaper, och genom externa föreläsare fortbildas i ämnet. Med återsöksnätverket blir det lättare att sprida information till rätt personer i kommunerna. Hälsokommunikatörer Några av kommunerna som ingår i Koordination Norrort använder sig av Hälsokommunikatörer, en verksamhet som tillhandahålls av Landstinget. Hälsokommunikatörerna arrangerar kurser för nyanlända flyktingar där de i dialogform informerar om hälsofrågor kopplat till migration. Genom Koordination Norrort och strategens hjälp kan de anslutna kommunerna arrangera grupper tillsammans hos Hälsokommunikatörerna när det är relevant och praktiskt möjligt. På detta sätt blir underlaget för att arrangera grupper större och fler individer kan få möjlighet att deltaga i dessa kurser. Bevakning av etableringsuppdraget En workshop har hållits där en uppföljning av etableringsuppdraget har gjorts för att se vilka konsekvenser detta gett hos kommunerna. Resultatet från denna workshop har sedan delats med KSL för att ge underlag till KSL:s arbete att följa upp etableringsreformen. Samarbetsparter till Koordination Norrort AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSSTÖD OCH KVALITET SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA BESÖK: TORGGATAN 11 VALLENTUNA TFN:

7 VALLENTUNA KOMMUN SID 4/5 Etablering Södertörn Etablering Södertörn startade som ett projekt 2009 med samma syfte som Koordination Norrort, och är numera en permanent funktion som har hyst stor framgång på sitt område. Etablering Södertörn är en förebild för Koordination Norrort och är en självklar samarbetspart till Koordination Norrort. Kommunalförbundet Stockholms län (KSL) Koordination Norrort representeras i beredningsgruppen NYIN som sammankallas av KSL. I denna grupp ingår även representanter från Etablering Södertörn och Stockholms stad. Så här meddelar KSL själva sin syn på den samverkan som sker genom Koordination Norrort: KSL är mycket positiva till Koordination Norrort. Till att börja med underlättas informationsspridning till kommunerna och från kommunerna till KSL genom samarbetet. Synpunkter, frågor, idéer m.m. kan lättare samlas in och förmedlas till KSL och omvänt från KSL kan synpunkter, idéer m.m. testas till kommunerna. KSL och Norrort kan stödja och hjälpa varandra i olika insatser, t.ex. i påverkansarbete. En av KSLs huvuduppgifter att samordna kommunerna underlättas betydligt genom att en grupp kommuner går åt samma håll och samordnas i sin krets. Länsstyrelsen Stockholm Koordination Norrort har ett nära samarbete med Länsstyrelsen, bland annat är Länsstyrelsen representerad i styrgruppen för Koordination Norrort. Genom Koordination Norrort kan viktig information från kommunerna nå Länsstyrelsen, denna informationsspridning sker även åt motsatt håll där Länsstyrelsens information enkelt kan nå ut till kommunerna. Genom Länsstyrelsen kan viktiga frågor i kommunerna lyftas till staten. Arbetsförmedlingen Till hösten kommer Koordination Norrort att prioritera att samverkan mellan Koordination Norrorts kommuner och Arbetsförmedlingen ska bli så effektiv och lättarbetad som möjligt. Ett bra samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna är av stor vikt och möjligheter till ett närmare samarbete ska utredas och prövas under hösten. Ledningsgrupp och styrgrupp Koordination Norrorts ledningsgrupp består av en social- eller förvaltningschef från samtliga kommuner. Ledningsgruppen fattar beslut om budget samt upprättar årlig handlingsplan för Koordination Norrort. Ledningsgruppen träffas en gång om året. Koordination Norrorts styrgrupp bestående av social- och förvaltningschefer från några av kommunerna inom Koordination Norrort utses av ledningsgruppen. AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSSTÖD OCH KVALITET SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA BESÖK: TORGGATAN 11 VALLENTUNA TFN:

8 VALLENTUNA KOMMUN SID 5/5 Styrgruppen följer upp och leder det löpande arbetet för Koordination Norrort i enlighet med handlingsplanen. Styrgruppen har möte två till fyra gånger per år. Den förvaltande kommunens representant är ordförande i ledningsgruppen och i styrgruppen. Finansiering av Koordination Norrort Koordination Norrort finansieras av kommunerna, och summan baseras på var kommuns storlek i form av invånarantal i enlighet med Statistiska centralbyråns statistik. Avgiften betalas årsvis. En uppdatering av kommunernas befolkningsmängd kommer att göras i april månad varje år inför ny inbetalning. Finansieringsmodellen är vedertagen i andra typer av kommunöverskridande samarbeten. AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSSTÖD OCH KVALITET SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA BESÖK: TORGGATAN 11 VALLENTUNA TFN:

9 Samverkansöverenskommelse kring flyktingmottagande mellan kommuner i nätverket Koordination Norrort. Det här är en samverkansöverenskommelse som fastställer ramarna för arbetet inom Koordination Norrort, den gemensamma strategens roll och de berörda kommunernas åtagande inom området för flyktingmottagande. 1. Övergripande syfte för samverkan Genom att driva gemensamma intressefrågor tillsammans mot andra parter blir kommunernas röst starkare och genomslagskraften större. Genom erfarenhetsutbyte lär kommunerna av varandra och det skapas en bred och strukturerad kunskapsplattform inom området för flyktingmottagande. 2. Samverkansparter Denna samverkansöverenskommelse är avsedd för Norrortskommunerna i Stockholms län. Följande kommuner ingår i denna samverkansöverenskommelse: Danderyds kommun, Ekerö kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Norrtälje kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands-Bro kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Österåkers kommun. 3. Målgrupp för kommunernas samverkan inom Koordination Norrort Målgrupp för kommunernas samverkan är personer som omfattas av förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, som även inkluderar ensamkommande barn och ungdomar. 4. Tidsperiod Undertecknad överenskommelse gäller tillsvidare. Denna överenskommelse gäller från och med den 15 april Förvaltande kommuns åtagande Ledningsgruppen utser en kommun att förvalta Koordination Norrort. Den förvaltande kommunen förbinder sig att ombesörja strategens anställning. En ny förvaltande kommun kan komma att utses. Ett byte av förvaltande kommun ska beslutas av ledningsgruppen. Kommunen är ytterst ansvarig för Koordination Norrorts budget. I detta ingår att förvalta de medel som varje kommun årligen betalar för Koordination Norrort.

10 6. Samverkande kommuners åtagande Samverkande kommun ska: Utse en representant som är med i Koordination Norrorts ledningsgrupp. Tillsammans med övriga parter utse en förvaltande kommun för Koordination Norrort. Tillsammans med övriga parter finansiera Koordination Norrort utifrån aktuell budget och finansieringsmodell. Utse en eller flera kontaktpersoner i kommunen till nätverket. Aktivt delta i nätverksmöten. Aktivt bidra med information och kunskap till nätverket. Aktivt arbeta kommunöverskridande. Återkoppla information till sin organisation med mera. Kommunerna ska driva frågor tillsammans. Kommunerna ska genomföra gemensamma insatser inom verksamhetsområdet när det gynnar målgruppen. 7. Strategens åtagande Koordination Norrorts strateg ska samordna norrortskommunernas samverkan genom att: Arrangera och ansvara för nätverksmöten. Samla och driva kommunernas aktuella frågor gentemot berörda aktörer. Bevaka omvärlden och inhämta information som är relevant för kommunerna. Aktivt sprida information, till exempel genom nätverksmöten och nyhetsbrev. Representera norrortskommunerna i aktuella forum som samrådsgrupper och styrgrupper. Bistå kommunerna med sakkunskap. Strategen ansvarar för att budgeten följs såsom den är avsedd. 7.1 Strategens anställning Strategtjänsten följer med vid ett byte av förvaltande kommun och dess anställning övertas av den nya kommunen. Strategen fortsätter sin anställning, men i den nya kommunen. 8. Ledningsgrupp och styrgrupp Koordination Norrorts ledningsgrupp består av en social- eller förvaltningschef från samtliga kommuner. Ledningsgruppen fattar beslut om budget samt upprättar årlig handlingsplan för Koordination Norrort. Ledningsgruppen träffas en gång om året. Koordination Norrorts styrgrupp bestående av social- och förvaltningschefer från några av kommunerna inom Koordination Norrort utses av ledningsgruppen. Styrgruppen följer upp och leder det löpande arbetet för Koordination Norrort i enlighet med handlingsplanen. Styrgruppen har möte två till fyra gånger per år. Den förvaltande kommunens representant är ordförande i ledningsgruppen och i styrgruppen.

11 9. Information och nätverk De berörda parterna kommunicerar genom regelbundna nätverksmöten och kontinuerlig mejlkontakt. Strategen håller kommunerna uppdaterade på samverkansområdet genom nyhetsbrev och genom andra informationskanaler. En arbetsgrupp med personer från nätverket träffas regelbundet. Gruppen fungerar som en beredningsgrupp och gruppens representanter och storlek kan variera. Strategen medverkar i olika regionala och nationella nätverk och ansvarar för att relevant information från de olika nätverken och grupperna når alla inblandade parter och relevanta externa aktörer. 9.1 Externa aktörer Viktiga externa aktörer som Koordination Norrort ska arbeta med är bland andra: Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunförbundet Stockholms län Länsstyrelsen Stockholm Migrationsverket Sveriges Kommuner och Landsting Till ovanstående externa aktörer tillkommer även mindre nätverk, samarbeten och grupper vars konstellation är mer troliga att förändras över tid. 10. Finansiering av Koordination Norrort Koordination Norrort finansieras av kommunerna, och summan baseras på var kommuns storlek i form av invånarantal i enlighet med Statistiska centralbyråns statistik. Avgiften betalas årsvis. En uppdatering av kommunernas befolkningsmängd kommer att göras i april månad varje år inför ny inbetalning. Vid eventuell överskridning av Koordination Norrorts budget ska samtliga parter gemensamt täcka upp dessa kostnader. Även eventuella kostnader som kan uppstå vid ett avslutande av den gemensamma strategens tjänst ska täckas gemensamt av samtliga parter. Kostnaderna fördelas även i dessa fall efter kommunernas storlek i form av invånarantal. 11. Uppföljning och återkoppling Strategen ska tillsammans med de samverkande kommunernas representanter följa upp och utvärdera arbetet inför varje årsskifte. 12. Ändringar och tillägg Tillägg och ändringar av förevarande överenskommelse ska vara skriftliga och undertecknade av samtliga parter för att vara gällande.

12 13. Omförhandling Om verksamhetens förutsättningar enligt denna överenskommelse skulle ändras avsevärt har parterna rätt att kräva en omförhandling av överenskommelsen. Övriga parter är skyldiga att förhandla om omförhandling påkallas i enlighet med denna punkt. 14. Att avsluta deltagande Om en kommun vill avsluta sitt deltagande i Koordination Norrort ska detta meddelas skriftligen till ledningsgruppens ordförande. Utträde sker 12 månader från uppsägningsdatum. 15. Överenskommelsens giltighet Undertecknande av denna överenskommelse blir giltig för respektive part efter att beslut om godkännande tagits i behörig nämnd.

13 Försäkran Denna överenskommelse har upprättats i likalydande exemplar varav samtliga parter har erhållit var sitt exemplar. Startdatum för överenskommelsen är den 15 april Härmed förbinder sig undertecknad kommun till Samverkansöverenskommelse kring flyktingmottagande mellan kommuner i nätverket Koordination Norrort. Var god texta. Datum: Kommun: Kontaktperson: Underskrift: Namnförtydligande:

14 Bilaga 1 Parter och kontaktpersoner Förvaltare av Koordination Norrort och arbetsgivare åt den gemensamma strategen är tillsvidare Lidingö stad. Kontaktperson i kommunen: Birgitta Sihver, kontorschef för Konsult- och servicekontoret. Telefon: E-post: Koordination Norrorts strateg: Oscar Hammar Telefon: E-post:

15 Fördelning av kostnader för Koordination Norrort 2014 Kommun Befolkningsmängd (1 nov Befolkning % Kostnad Koordination Norrort 2012) Projektmedel till 14/4 * * Danderyd , Ekerö , Järfälla , Lidingö , Norrtälje , Sigtuna , Sollentuna , Solna , Sundbyberg , Täby , Upplands-Bro , Upplands Väsby , Vallentuna , Vaxholm , Österåker ,

16 Årsbudget för Koordination Norrort BUDGET 1 år, jan-dec Lönekostnader Lön strateg ( kr + 38,46% OH) Externa tjänster OH kostnader för ledning/chef Budgetuppföljning 550 kr/h (4h/mån) Lokalkostnader Resekostnader Resor till möten, konferenser etc Aktiviteter strateg och nätverk Deltagande i konferenser (strateg) och kurser Kringkostnader möten (fika etc) 4000 Material/expenser IT & Telefoni Layout- och tryckkostnader Kontorsmaterial, kopiering etc TOTALT

17 Fördelning av kostnader för Koordination Norrort - Uppskattad årskostnad fr.o.m Kommun Befolkningsmängd (1 nov 2012) Befolkning % Kostnad Koordination Norrort Danderyd , Ekerö , Järfälla , Lidingö , Norrtälje , Sigtuna , Sollentuna , Solna , Sundbyberg , Täby , Upplands-Bro , Upplands Väsby , Vallentuna , Vaxholm , Österåker ,

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 PROMEMORIA Dnr: 2010/0090 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 Bifogat finner ni kansliets förslag till budget och verksamhetsplan

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-23 D N R SN 2 014.1 12 TERHI B ERLIN SID 1/1 U T REDARE 08-587 85 4 5 8 T E RHI.BERLIN @VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

2011-2015-03-17 1 (2)

2011-2015-03-17 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2011-2015-03-17 1 (2) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 17 mars 2015, kl. 09.00 Yoomi Renström Ordförande Kristoffer Baas

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE 2013-01-09 SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet Stockholms inköpscentral 1. Avtalets parter SKL Kommentus Inköpscentral AB (556819-4798) Hornsgatan 15 117 99 Stockholm Nacka

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Slutrapport Samverk Nordost. Projektperiod: 2009-10-01 2012-01-31 Diarienummer: 2009-3010067. Lena Nordqvist Sjöborg, projektledare

Slutrapport Samverk Nordost. Projektperiod: 2009-10-01 2012-01-31 Diarienummer: 2009-3010067. Lena Nordqvist Sjöborg, projektledare Slutrapport Samverk Nordost Projektperiod: 2009--01 2012-01-31 Diarienummer: 2009-30067 Lena Nordqvist Sjöborg, projektledare Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Projektets resultat...3 Syfte och mål

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Processtöd och samordning. för att skapa en sammanhållen kedja för de nyanlända i Stockholms län

Processtöd och samordning. för att skapa en sammanhållen kedja för de nyanlända i Stockholms län Processtöd och samordning för att skapa en sammanhållen kedja för de nyanlända i Stockholms län slutrapport stockholm oktober 2008 Innehåll Sammanfattning 3 Projektidén 3 Resultat 3 Styrkor, svagheter,

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer