kl , Dirigenten i Stadshuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (29) Tid och plats kl , Dirigenten i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande tjänstgör Susanne Bergström (S), 2:e vice ordförande Ewa Lofvar Konradsson (MP), 3:e vice ordförande Aydin Özkaya (S) Ulla Rygin (S) Staffan Norberg (V) Mats Siljebrand (FP) Tage Gripenstam (C) Robert Halef (KD) Berit Lagerwall (PP) Ersättare Robert Halef (S) Bo Ohlson (S) Karin Östlund (S) Kerstin Pettersson (V) Hans Neideman (MP) Anne-Marie Larsson (M) Metin Ataseven (M) Christer Björk (M) Metin Hawsho (FP) Mona Collin (C) Övriga närvarande Övriga närvarande redovisas på sidan 3. Justerare Anders Lago (S) Tage Gripenstam (C) Plats och tid för justering Stadskansliet den 5 juni 2009 Underskrifter Sekreterare Ola Schön Paragrafer Ordförande Anders Lago (S) Paragrafer Justerare Tage Gripenstam (C) Paragrafer: Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokoll Kommunstyrelsens kontor, Stadskansliet, Stadshuset, Campusgatan 26 Underskrifter

2 Kommunstyrelsen 2 (29) Innehåll 113 Fastställande av dagordningen 114 Information från kommundirektören och koncerndirektören 115 Information om vissa ekonomiska uppgifter 116 Information om flyktingintroduktion mm 117 Revidering av kommundelsnämndernas satsning på den offentliga miljön 118 Södra stadskärnan information om förslag till utredningsuppdrag och program 119 Granskning av utveckling av Södertälje stadskärna och Marenprojektet 120 Övergripande infrastrukturstrategi Fastställande av befolkningsprognos Miljöbokslut Semesterregler för förtroendevalda 124 Erbjud personalen möjlighet att genom avtal leasa en miljöklassad bil 125 Internkontrollen 2008 återstående uppdrag 126 Konferensprislista 127 Samverkan inom överförmyndarverksamheten 128 Verktygslådan SAM 129 Meddelanden 130 Anmälan av delegeringsbeslut 131 Bildande av ett bolag Telge InnovationsCenter AB 132 Ekerö kommun ny delägare i SYVAB 133 Val till demokrati- och mångfaldsberedningen

3 Kommunstyrelsen 3 (29) Övriga närvarande: Ulla-Marie Hellenberg Kjell Hasslert Christina Rapp Lundahl Roger Svanborg Paki Holvander Dag Tingsgård Lars Johansson Gunilla Holmquist Linda Axelsson Kaj Johnson Mats Christiansson Britt-Marie Johansson Ingela Hedén Elof Hansjons (S) Evin Cetin (S) Elias Rosell (MP) Bo-Håkan Stockhaus (FP) Birgit Adolfsson (PP) Giovanni Naves (C)

4 Kommunstyrelsen 4 (29) 113 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse med nedanstående ändringar. Följande ärenden utgår: Ärende 5, Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) Ärende 9, Åtsramningspaket 2 Ärende 22, Utvecklingsprogram för Södertälje kommun Följande ärende tillkommer: Bildande av ett bolag Telge InnovationsCenter AB. Ärendet behandlas under 131 nedan. Ekerö kommun ny delägare i SYVAB. Ärendet behandlas under 132 nedan. Val till demokrati- och mångfaldsberedningen. Valet behandlas under 133 nedan.

5 Kommunstyrelsen 5 (29) 114 Information från kommundirektören och koncerndirektören Dnr KS09/10 Bolag för Almnäs bildat. Koncerndirektör Kjell Hasslert informerar om att det via Telgekoncernen bildats ett bolag för utvecklingen av Almnäsområdet. Sjuksköterskeutbildning vid Campus Telge. Kjell Hasslert informerar om att ett letter of intent nu föreligger. Av detta framgår att berörda intressenterna nu är överens om inriktningen att starta sjuksköterskeutbildning vid Campus Telge under Uppsala El. Kjell Hassleert anmäler att det förvärvade bolaget Uppsala El nu transporteras till Telge Energi för att ingå i detta bolag. Fotbollsderbyt. Kjell Hasslert meddelar att fotbollsderbyt i Superettan mellan Assyriska och Syrianska spelas på söndag den 31 maj. Valinformation. Paki Holvander, enhetschef för Demokrati&Mångfald inom kommunstyrelsens kontor, informerar om de olika informationskampanjer som genomförs inför EU-valet samt om det material som tagits fram. Valnämndens förberedelser. Ola Schön, valnämndens sekreterare, informerar de förberedelser som valnämnden vidtagit inför EU-valet den 7 juni. Expedieras till:

6 Kommunstyrelsen 6 (29) 115 Information om vissa ekonomiska uppgifter Dnr KS09/09 Kommunstyrelsens kontors skrivelse per den 30 april, Information om vissa ekonomiska uppgifter, föreligger. En ekonomisk information om skatteprognoser och centrala anslag mm har också förelagts kommunstyrelsen. Finanschef Kaj Johnson informerar om ränteutvecklingen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 30 april 2009 Ekonomisk information 2009 om skatteprognoser och centrala anslag Kommunstyrelsens beslut Informationen godkänns.

7 Kommunstyrelsen 7 (29) 116 Information om flyktingintroduktion mm Dnr KS09/76 Dag Tingsgård, t f chef för arbetslivskontoret, informerar om utveckling inom flyktingintroduktionen mm. Dag Tingsgård redovisar bl a statistik över tillkomna och avslutade flyktingärenden. Det kommer färre nya flyktingar nu än under 2006 och Expedieras till:

8 Kommunstyrelsen 8 (29) 117 Revidering av kommundelsnämndernas satsning på den offentliga miljön Dnr KS09/184 Kommunstyrelsens kontor föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till revidering av investeringsbudgeten för Förslaget innebär att tkr överförs från anslaget för upprustning av den fysiska miljön under kommunstyrelsens markeringsbelopp och att motsvarande summa fördelat på olika investeringar överförs till berörda kommundelsnämnder. Skälet till revideringen är att samtliga kommundelsnämnder beslutat om vilka satsningar de vill göra för att rusta upp miljön. Kommunstyrelsens kontor föreslår dock med hänsyn till den restriktivitet som gäller för investeringar under 2009 att en del av projekten senareläggs och prövas i samband med Mål&Budget Förslaget innebär ingen utökning av investeringsbudgeten. De årliga driftkostnaderna är sammanlagt 633 tkr för dessa projekt. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 5 maj 2009 med bilaga Kommunstyrelsens beslut 1. Föreslagen revidering av 2009 års investeringsbudget godkänns i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelsen. 2. Kommundelsnämndernas investeringsbudgetar utökas genom omfördelning av tkr från kommunstyrelsens markeringsbelopp. 3. Igångsättning av de projekt som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen godkänns. Ksk/Redovisning & Ekonomisupport Kdk Sbk

9 Kommunstyrelsen 9 (29) 118 Södra stadskärnan information om förslag till utredningsuppdrag och program Dnr KS09/146 Vid dagens sammanträde rapporterar koncerndirektör Kjell Hasslert om det pågående arbetet. Programförslaget utarbetas nu inom samhällsbyggnadskontoret. Efter sommaren planeras för en beslutsprocess som i detta skede berör stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Därefter avses ett samråd genomföras. Ett formellt beslutsärende kan sedan föreligga efter årsskiftet. Expedieras till:

10 Kommunstyrelsen 10 (29) 119 Granskning av utveckling av Södertäljes stadskärna och Marenprojektet Dnr KS08/326 Komrev inom Öhrlings PriceWaterhouseCoopers har fått i uppdrag av Södertälje kommuns revisorer att granska medborgarinflytandet i utformandet av stadskärnan och Marenområdet. Syftet med granskningen var att bedöma hur samrådet med medborgarna utformats, genomförts och är planerat att genomföras. I granskningen ingick också att bedöma i vilken utsträckning kommunen har använt sig av och påverkats av framkomna synpunkter från medborgarna. Revisorerna önskar kommunstyrelsens, stadsbyggnadsnämndens och Telge AB:s yttrande utifrån lämnade kommentarer och rekommendationer. Stadsbyggnadsnämndens och Telge AB:s har avgivit yttranden. Med stöd av dessa yttranden, föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att yttra sig i enlighet med till tjänsteskrivelsen bifogat förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 20 maj 2009 Förvaltningens förslag till kommunstyrelsens yttrande Revisorernas följebrev Öhrlings Revisionsrapport, Utveckling av Södertäljes stadskärna och Marenprojektet, daterad juni 2008 Stadsbyggnadsnämndens beslut den 18 maj 2009, 91 Stadsbyggnadsnämndens yttrande Yttrande från Telge AB den 27 november 2008 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag som sitt yttrande till revisorerna. Kommunrevisionen

11 Kommunstyrelsen 11 (29) 120 Övergripande infrastrukturstrategi Dnr KS08/140 Södertälje kommun har beslutat att arbeta fram en övergripande infrastrukturstrategi som fokuserar på betydelsefulla projekt inom spår, väg och kollektivtrafik och strategiska förhållningssätt för kommunens planering. Syftet är att koncentrera kommunens arbete inom området, ge en gemensam grund för framtida planering, yttranden och samarbeten såväl internt som externt. I strategin anges ett antal prioriterade projekt inom ovanstående områden. Genom att arbeta med dessa skapas förutsättningar för att bl a minska dagens obalans i transportsystemet där bilen dominerar, kollektivtrafikandelen kan öka samt styra om dagens godstransporter på väg till mer miljövänliga på tåg eller båt. Exempel på projekt i strategin är utveckling av Södertälje Syd, dubbelspår Södertälje centrum Södertälje hamn, utbyggnad av E4/E20, förbättrad kollektivtrafik inom Södertälje tätort med bussmetro och spårbil samt Citybanan. Vid sammanträdet redovisas förslag till kompletteringar av strategin från S, V och MP respektive C. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2009 Infrastrukturstrategi Vision, prioriterade projekt, strategi Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras för komplettering med utdrag ur protokoll samt annat underlag från behandlingen av förslaget i nämnderna. Sbk

12 Kommunstyrelsen 12 (29) 121 Fastställande av befolkningsprognos Dnr KS09/185 Den positiva befolkningsutveckling Södertälje kommun har haft de senaste åren kommer att fortsätta även framöver. Under prognosperioden beräknas kommunens befolkning växa med ca 9 %. Således beräknas kommunen år 2018 ha invånare jämfört med ca personer idag. Det är framförallt kommundelarna som kommer att ha en fortsatt befolkningsökning men även Östertälje kommer att växa. Västertälje och Tveta beräknas ha en svagare befolkningsutveckling. Av barn och ungdomar är det framförallt gruppen barn 0 år, 1-5 år, 6 år och 7-9 år som kommer att bli större. Antalet gymnasieungdomar kommer att öka något men den ökningen kommer att avta efter Den grupp som framförallt kommer att bli större bland de äldre är den i åldern år och år. Övriga åldersgrupper dvs , och 90-w kommer i framtiden att öka något i jämförelse med hur det ser ut idag. Kommunens försörjare, d.v.s. antalet personer i yrkesaktiv ålder år, kommer inte att öka i samma takt som övriga befolkningsgrupper. Försörjningsbördan kommer i slutet av prognosperioden att vara 1,71 vilket kan jämföras med dagens 1,68. Det betyder att år 2018 ska varje invånare i åldern år förutom sig själv försörja ytterligare 0,71 personer. Jämfört med riket åren tycks kommunens befolkning växa mer än i riket. En mer positiv utveckling sker i Södertälje kommun främst i åldersgrupperna 1-5 år. 6 år, 1924 år, år och år än i riket. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2009 Befolkningsprognos Kommunstyrelsens beslut Befolkningsprognos fastställs som beslutsunderlag i Mål&Budgetarbetet samt för den övriga kommunala planeringen.

13 Kommunstyrelsen 13 (29) Ksk/Ekonomi Sbk

14 Kommunstyrelsen 14 (29) 122 Miljöbokslut 2008 Dnr KS09/175 Miljöbokslut 2008 innehåller en sammanställning och lägesredovisning av de lokala målen och åtgärderna i Agenda 21-programmet och energiplanen. Resultatet visar en liten förbättring av statusen för åtgärderna, dvs några fler åtgärder har påbörjats eller genomförts med miljöbokslut för år Ärendet har beretts av miljöstrategen på Miljökontorets miljöstrategiska enhet. Miljöstrategen har tagit in svar och synpunkter från ansvariga för berörda mål och åtgärder i respektive verksamheter i kommunen samt i bolagen. Bokslutet är ett utkast som kommer att tryckas upp först efter beslut om godkännande med eventuella ändringar inkluderade. Beslutsunderlag Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 maj 2009 Förslag till miljöbokslut 2008 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Miljöbokslut 2008 godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

15 Kommunstyrelsen 15 (29) 123 Semesterregler för förtroendevalda Dnr KS08/447 Arvodesnämnden beslöt den 1 december 2008 att skriva till kommunfullmäktige och föreslå ett tillägg i arvodesreglementet i ärendet om semesterförmåner för heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda, dvs kommunalråd, gruppledare och de tre deltidsengagerade nämndordförandena. Syftet var att slå fast att sådana förtroendevalda inte skulle kunna få kontant ersättning för eventuellt outtagna semesterdagar när deras uppdrag upphör. I förslaget ingick också att semesterdagar även i fortsättningen skulle kunna sparas. men bara inom varje mandatperiod för sig. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 januari 2009 och beslöt då att återremittera det till arvodesnämnden för att nämnden skulle undersöka möjligheten av att berörda förtroendevalda även i fortsättningen ska kunna medges att spara semesterdagar också mellan mandatperioderna. Arvodesnämnden föreslår nu att kommunfullmäktige gör följande tillägg till arvodesreglementets 12 (om heltids- och deltidsengagerade) moment 5, i slutet av första stycket: Semesterdagar läggs ut genom kommunstyrelsens ordförandes försorg. Outtagna semesterdagar när en förtroendevalde lämnar uppdraget ger inte kontant ersättning. Beslutsunderlag Skrivelse från arvodesnämnden den 20 april 2009 Skrivelse från arvodesnämnden den 1 december 2008 med PM samma datum Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige gör följande tillägg till arvodesreglementets 12 (om heltids- och deltidsengagerade) moment 5, i slutet av första stycket: Semesterdagar läggs ut genom kommunstyrelsens ordförandes försorg. Outtagna semesterdagar när en förtroendevalde lämnar uppdraget ger inte kontant ersättning. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

16 Kommunstyrelsen 16 (29) 124 Erbjud personalen möjlighet att genom avtal leasa en miljöklassad personbil Dnr KS08/426 Kommunstyrelsen gav den 15 december, 256, personalutskottet i uppdrag att utreda förutsättningarna för en kostnadsneutral modell för personalleasing av miljöklassade personbilar. Bakgrunden till uppdraget var ett förslag från Tage Gripenstam (C) om att kommunen skulle erbjuda sin tillsvidareanställda personal möjligheten att leasa miljöklassade bilar och betala kostnaden via bruttolöneavdrag. Kommunstyrelsens kontor har till personalutskottet redovisat en utredning om hur en modell för att erbjuda miljöbil som personalbil skulle kunna se ut. Personalutskottet har den 23 april 2009, 32, beslutat att föreslå att detta för närvarande inte skall genomföras. Beslutsunderlag Personalutskottets protokoll den 23 april 2009, 32 Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 15 april 2009 Kommunstyrelsens beslut den 15 december 2008, 256 Skrivelse från Tage Gripenstam (C) den 19 november 2008 Yrkande Tage Gripenstam (C) och Robert Halef (KD) yrkar i enlighet med alternativ 1 i kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse att kommunen skall erbjuda kommunens anställda miljöbil som personalbil mot bruttolöneavdrag, beräknat så att kommunens kostnader täcks. Susanne Bergström (S) yrkar avslag på yrkandet från Tage Gripenstam. Susanne Bergström yrkar bifall till personalutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner då att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkandet från Susanne Bergström (S).

17 Kommunstyrelsen 17 (29) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Miljöbil som personalbil för närvarande inte skall genomföras. Reservation Tage Gripenstam (C) anmäler och inger reservation, bilaga 124. Robert Halef (KD) anmäler reservation till protokollet till förmån för eget yrkande. Ksk/Personaldirektören Personalutskottet

18 Kommunstyrelsen 18 (29) 125 Internkontrollen 2008 återstående uppdrag Dnr KS08/412 Kommunstyrelsens kontor föreslår kommunstyrelsen att godkänna utförda kompletteringar avseende internkontroll för Kompletteringarna är gjorda av miljönämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 5 mars 2009 Kommunstyrelsens beslut den 15 december 2008, 246 Miljönämndens beslut den 3 mars 2009, 34 Stadsbyggnadsnämndens beslut den 17 februari 2009, 26 Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras för en redovisning av varför samtliga internkontroller inte genomfördes 2008.

19 Kommunstyrelsen 19 (29) 126 Konferensprislista Dnr KS09/71 I samband med inflyttningen till det nya stadshuset togs en prislista fram för konferenslokalerna i huset. Vid tillämpningen av denna har det efter hand framkommit vissa oklarheter. Av detta skäl har ett nytt förslag utarbetats avseende priser för konferenser. Förvaltningen föreslår att förslaget till konferensprislista för 2009 antas av kommunstyrelsen. Förslaget innehåller rabatter för föreningar och de kommunala bolagen. Förvaltningen föreslår även att kommunstyrelsens kontor beviljas ett tilläggsanslag på 530 tkr bevakningskostnader. Tilläggsanslaget föreslås finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 25 maj 2009 Förslag till konferensprislista för 2009 Kommunstyrelsens beslut 1. Förslag till konferensprislista för 2009 antas. 2. Kommunstyrelsens kontor beviljas ett tilläggsanslag med 530 tkr för bevakningskostnader. 3. Tilläggsanslaget på 530 tkr finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Ksk/Inre service

20 Kommunstyrelsen 20 (29) 127 Samverkan inom överförmyndarverksamheten Dnr KS09/107 Kommunstyrelseordförandena i sju (Nynäshamn borträknad) av de åtta Södertörnskommunerna har gett kommundirektörerna i uppdrag att utreda om och i så fall hur samverkan i överförmyndarverksamheten kan organiseras. En utredning har därefter genomförts med konsultstöd från Öhrlings. De kommuner som medverkat i utredningen är Haninge, Tyresö, Botkyrka, Salem, Huddinge, Södertälje och Nykvarn. Utredningen utmynnar i en slutrapport från konsulterna med en rekommendation om att en gemensam organisation skapas. Konsulternas bedömning är att detta ökar effektiviteten, rättsäkerheten och kvaliteten. Konsulterna förordar att kommunerna skapar en gemensam nämnd för samverkan inom överförmyndarverksamheten. Förvaltningen delar uppfattningen att det finns kvalitativa vinster att hämta ur samverkan både ur verksamhetsperspektiv och medborgarperspektiv. Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka att samverkan inleds mellan berörda kommuner. Överförmyndarnämnden har vid sitt sammanträde den 6 april 2009, 182, beslutat att inte tillstyrka förslaget om samverkan i en gemensam nämnd med sju kommuner. Nämnden ställer sig dock mycket positiv till samverkan i en gemensam förvaltarenhet. Vid sammanträdet redovisas ett förslag från S, V och MP i vilket kommundirektören föreslås ges i uppdrag att utreda tjänstemannaorganisationen på överförmyndarnämnden, samt förslaget till förvaltarenhet, och återkomma till kommunstyrelsen senast i december Beslutsunderlag Skrivelse från S, V och MP den 28 maj 2009 Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 17 mars 2009 Tjänsteskrivelse från Haninge kommun den 21 januari 2009 Konsultrapporten Rådgivningsrapport samverkan inom överförmyndarverksamheten inom Södertörn den 3 mars Överförmyndarnämndens beslut den 6 april 2009, 182 Kommunala pensionärsrådets skrivelse den 8 april 2009 Kommunala handikapprådets skrivelse den 20 april 2009 Social- och omsorgsnämndens beslut den 21 april 2009, 120 Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2009

21 Kommunstyrelsen 21 (29) Yrkanden Susanne Bergström (S) yrkar bifall till förslaget från S, V och MP med tillägg av att uppdraget också skall innefatta att möjligheterna till samverkan med andra kommuner utreds. Tage Gripenstam (C) yrkar bifall till förslaget från S, V och MP. Marita Lärnestad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Mats Siljebrand (FP) yrkar avslag på förvaltningens förslag och bifall till att en förvaltarenhet utreds. Robert Halef (KD) yrkar bifall till förslaget från S, V och MP. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner då att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkandet från Susanne Bergström (S) m fl. Kommunstyrelsens beslut Kommundirektören ges i uppdrag att utreda tjänstemannaorganisationen på överförmyndarnämnden, samt förslag till förvaltarenhet, och återkomma till kommunstyrelsen med förslag senast i december Uppdraget skall också innefatta att möjligheterna till samverkan med andra kommuner utreds. Reservation Marita Lärnestad (M) anmäler och inger reservation, bilaga 127. Kommundirektören ÖFN

22 Kommunstyrelsen 22 (29) 128 Verktygslådan SAM: ett samordnat arbete med säkerhet, arbetsmiljö och miljö (SAM) Dnr KS08/310 Verktygslådan SAM är en metod som möjliggör för medarbetare, chefer, enheter, resultatområden, kontor och kommunen i stort att på ett enkelt och effektivt sätt arbeta samordnat med Säkerhet, Arbetsmiljö och Miljö (SAM). Genom ett systematiskt arbete med säkerhet arbetsmiljö och miljö (SAM) skall kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö. Initiativet till att ta fram verktygslådan SAM togs gemensamt av personaldirektör Margaretha Sandberg och dåvarande säkerhetschefen Lennart Gustafsson. Arbetet med att ta fram verktygslådan SAM har skett i samverkan med de olika kontoren och kommunens huvudskyddsombud Tommy Eriksson. Även företagshälsovården har involverats i slutskedet av projektet. Förvaltningen föreslår nu att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till policy för antagande i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2009 Förslag till policy SAM-manual med bilagor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Policy för SAM antages i enlighet med upprättat förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

23 Kommunstyrelsen 23 (29) 129 Meddelanden Följande meddelanden redovisas: a) Integrations- och jämställdhetsdepartementet: Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfi-bonus. Dnr KS09/03 Kopia har överlämnats till arbetslivskontoret. b) Social- och omsorgsnämndens beslut den 24 mars 2009, 81 Uppföljningsplan och kommunikations av social- och omsorgsnämndens verksamhetsplan Dnr KS09/03 c) Sveriges Kommuner och Landsting: inbjudan till remisskonferenser om kollektivtrafik Kollektivtrafikutredningen stora förändringar för kommuner och landsting föreslås. Dnr KS09/03 Kopior har överlämnats till kommunalrådskansliet, kommundelarnas kontor och samhällsbyggnadskontoret. d) Sveriges Kommuner och Landsting: förbundsstyrelsens beslut nr 3 Prisindex för vård och omsorg. Dnr KS09/03 Kopior har överlämnats till Telge Inköp, äldreomsorgskontoret och social- och omsorgskontoret. e) Sveriges Kommuner och Landsting: cirkulär 09:28 Nya bestämmelser i samband med införandet av barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Dnr KS09/03 Kopior har överlämnats till utbildningskontoret, ksk/e, Christina Rapp Lundahl och Ksk/Personal, Hans Broman. f) Sveriges Kommuner och Landsting: Skriften Fallskador bland äldre en sammanfattning av en kunskapsöversikt om fallskador. Dnr KS09/03 Kopior har överlämnats till äldreomsorgskontoret, folkhälsoansvarig samt KPR.

24 Kommunstyrelsen 24 (29) g) Utbildningsnämndens beslut 28 april 2009, 74: Informationsinsatser om riskerna med fyrverkerier. Dnr KS09/03 h) Kultur- och fritidsnämn dens beslut 23 april 2009: Informationsinsatser om riskerna med fyrverkerier. Dnr KS09/03 i) Länsrätten i Stockholms län: Dom den 8 maj 2009 i mål nr rörande länsstyrelsens överklagade beslut den 1 december 2008 att upphäva bestämmelsen i 20 i de av kommunfullmäktige den 27 oktober 2008 antagna lokala ordningsföreskrifterna. Dnr KS08/284 Länsrätten bifaller överklagandet och upphäver länsstyrelsens beslut. Kopia har överlämnats till kommunalrådskansliet och Ksk/juridik, Caroline Dexfalk. Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkänns.

25 Kommunstyrelsen 25 (29) 130 Anmälan av delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut redovisas: Kommunstyrelsens ordförande nr /2009 Kommundirektören nr 31-34/2009 Koncerndirektören nr 2/2009 Kommunstyrelsens beslut: Redovisningen godkänns.

26 Kommunstyrelsen 26 (29) 131 Bildande av ett bolag Telge InnovationsCenter AB Dnr KS09/227 Inom ramen för det av kommunstyrelsen beslutade stimulanspaket, godkände kommunstyrelsen att ett innovationscentrum bildas inom Telgekoncernen. Ärendet överlämnades därefter till kommunfullmäktige. Den 2 mars 2009 godkände kommunfullmäktige bildandet av ett innovationscentrum inom Telgekoncernen. På koncernstyrelsens möte den 5 maj fick styrelsen information om förutsättningarna att bilda ett innovationscenter via en omfattande rapport och analys. Den 18 maj hanterade styrelsen därefter koncernens förslag till hur bildandet av ett innovationscenter kan genomföras. En enig styrelse ställde sig positiv till att tillstyrka att Telge startar ett innovationsbolag i enlighet med förslaget. En diskussion uppstod emellertid om huruvida kommunfullmäktige verkligen fattat beslut om bildandet av ett nytt bolag eller om det handlade om ett nytt affärsområde inom Telge. För att undanröja tvivel i frågan och för att garantera att frågan hanteras korrekt i formell bemärkelse, föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige godkänner bildandet av Telge Innovationscenter AB. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 25 maj 2009 Skrivelse till Styrelsen för Telge AB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Bildandet av ett innovationsbolag (Telge InnovationsCenter AB) tillstyrks. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

27 Kommunstyrelsen 27 (29) 132 Ekerö kommun ny delägare i SYVAB Dnr KS09/210 Ekerö har ansökt om att bli delägare i SYVAB. Styrelsen i SYVAB har godkänt detta och hemställer att Södertälje kommun godkänner tillägget till aktieägaravtalet och Ekerö kommun som delägare i SYVAB. SYVAB ägs idag av Botkyrka kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun, Stockholms kommun genom Stockholm Vatten AB och Södertälje kommun genom Telge AB. Varje delägare har 20 aktier med lika rösträtt. SYVAB finansieras genom att varje kommun betalar för mängden avlopp som skickas till Himmerfjärdsverket. Varje kommun har också ett borgensåtagande som är beräknad på mängden avlopp. Borgensramen är 395 mkr varav Södertäljes del är idag 124,6 mkr (32 %), när Ekerö är delägare minskar Södertäljes del till 28,1 %. Genom att Ekerö blir delägare och ansluter sig, avlastas Mälaren som recipient och Himmelfjärdsverket bidrar till att säkra vattenförsörjning från Mälaren. Ekerö kommun skall betala motsvarande kr per aktie i serie B, som efter 10 år kan ombildas till aktie i serie A, som nuvarande aktieägare har. Utöver aktielikviden överlåter Ekerö kommun del av fastigheten Ekebyhov 1:394 i Ekerö kommun utan köpeskilling. Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige godkänner Ekerö kommun som ny delägare i SYVAB på de villkor som redovisas i beslutsunderlaget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 25 maj 2009 Skrivelse från SYVAB den 30 april 2009 Utredning från Tyréns den 27 april 2009 Förslag om tillägg till aktieägaravtal med kopia på nu gällande avtal Förslag till ny bolagsordning Ny borgensfördelning Anslutningsavtal

28 Kommunstyrelsen 28 (29) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner Ekerö kommun som nu delägare i SYVAB på de villkor som anges i till tjänsteskrivelsen den 25 maj 2009 bilagda handlingar. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

29 Kommunstyrelsen 29 (29) 133 Val till demokrati- och mångfaldsberedningen Dnr KS09/01 Kommunstyrelsen har att utse en ledamot i demokrati- och mångfaldsberedningen efter Yvonne Hals Wattsgård (V) som avsagt sig uppdraget. Kommunstyrelsens beslut Samuel Karlsson (V) utses till ledamot i demokrati- och mångfaldsberedningen för tiden till och med den 31 december Den valde Demokrati- och mångfaldsberedningen

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Kommunstyrelsen 1 (17) Tid och plats 2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande, tjänstgör 168-173 Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17 KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17 Tid och plats: Ledamöter: Onsdagen den 17 mars 2004 klockan 08.30-09.50, i Ekdahlssalen, Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Susanne Bergström (s) 1:e vice ordförande Marita

Läs mer

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning 1 (8) 2010-06-01 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Handläggare Ola Schön 08-523 019 29 ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: Tisdagen den 15 juni 2010 klockan 08.30 i Dirigenten,

Läs mer

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2006-04-18 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: fredag den 28 april 2006 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28 KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28 Tid och plats: Fredag den 28 september 2007 kl 08.30-12.30, Ekdahlssalen i Stadshuset Ledamöter: Anders Lago (s) ordförande tjänstgör 176-194 Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande

Läs mer

1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26

1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 1 (8) 2012-06-04 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Handläggare Annette Feldt 08-523 019 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-20 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: fredag den 7 september 2007 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-30

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-30 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-30 Tid och plats: Ledamöter: Fredag den 30 januari 2009 kl 08.30-12.55, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne Bergström

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

~',, ; Semesterregler för förtroendevalda

~',, ; Semesterregler för förtroendevalda Södertälje kommun Sammanth~desprotokoll 2009-05-28 Kommunstyrelsen 15 (3]) ~ 'I A-,1',/ ~',, ;.0 123 Semesterregler för förtroendevalda Dm KS08/447 Sammanfattning av ärendet Arvodesnämnden beslöt den l

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

4. Placera ut fler soptunnor i närheten av skogspartier Medborgarförslag av Filip Nayis Bil A:96, Dnr: KS 16/221

4. Placera ut fler soptunnor i närheten av skogspartier Medborgarförslag av Filip Nayis Bil A:96, Dnr: KS 16/221 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2016-06-07 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid Måndagen 20 juni 2016 kl 17.00 Plats Sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Ordförande Ola Schön Besim Aho Ärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

VALNÄMNDEN. Nåsten Stationsgatan 12 klockan 18:30-20:10. Ersättare: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

VALNÄMNDEN. Nåsten Stationsgatan 12 klockan 18:30-20:10. Ersättare: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Uppsala 1(7) Plats och tid: Nåsten Stationsgatan 12 klockan 18:30-20:10 ande: Caisa Lycken (MP), Ordförande Jan Öman (M), Vice ordförande Johan Pelling (S) Karolina Larfors (L) Tone Tingsgård (S) Ersättare:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (7) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 21 september 2016 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag SammanträdesprotokoU 1-7 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 10.00-12.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Anne Tano (M) Harald Lagerstedt (C) Tobias Carlsson (FP) Ewa Klang

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen för rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2012-10-05 Tid och plats: fredagen den 5 oktober 2012, kl. 8.30 12 i Stadshuset i Södertälje 17-25 Ledamöter: Anne-Marie Larsson (M) Stockholms läns landsting,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen för rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2009-02-27 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Sekreterare Fredagen den 27 februari 2009, kl. 8.30-12: 30, Försäkringskassan, 15-25 Johan Andersson (s), Södertälje

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09 1(5) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 14.30-16.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-02-23

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-02-23 KOMMUNSTYRELSEN 2007-02-23 Tid och plats: Fredag den 23 februari 2007 kl 08.30-12.10, Ekdahlssalen i Stadshuset Ledamöter: Anders Lago (s) ordförande, tjänstgör 32-42, 44-54 Marita Lärnestad (m) 1:e vice

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (7) Tid Kl 15.00 16.40 Protokoll 6/2010 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2010-06-10 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Arbetslivskontoret, Stadshuset den 4 februari kl. 13.00. Camilla Staberg.

Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Arbetslivskontoret, Stadshuset den 4 februari kl. 13.00. Camilla Staberg. Arbetslivsnämnden 1 (16) Tid och plats Torsdagen den 29 januari kl.18.00 21.35. Stadshuset, Symfoni plan 1. Ledamöter Johan Andersson (s), 2:e v ordf Rima Haro (s) Roger Brander (s) Yvonne Hals Wattsgård

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.45 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30. Trombon, Telge Forum, Södertälje. Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005 kl 16.00.

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30. Trombon, Telge Forum, Södertälje. Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005 kl 16.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30 Tid och plats: Måndagen den 30 maj 2005 klockan 17.00 19.40 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 87 Plats och tid justering: Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer