kl , Dirigenten i Stadshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (29) Tid och plats kl , Dirigenten i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande tjänstgör Susanne Bergström (S), 2:e vice ordförande Ewa Lofvar Konradsson (MP), 3:e vice ordförande Aydin Özkaya (S) Ulla Rygin (S) Staffan Norberg (V) Mats Siljebrand (FP) Tage Gripenstam (C) Robert Halef (KD) Berit Lagerwall (PP) Ersättare Robert Halef (S) Bo Ohlson (S) Karin Östlund (S) Kerstin Pettersson (V) Hans Neideman (MP) Anne-Marie Larsson (M) Metin Ataseven (M) Christer Björk (M) Metin Hawsho (FP) Mona Collin (C) Övriga närvarande Övriga närvarande redovisas på sidan 3. Justerare Anders Lago (S) Tage Gripenstam (C) Plats och tid för justering Stadskansliet den 5 juni 2009 Underskrifter Sekreterare Ola Schön Paragrafer Ordförande Anders Lago (S) Paragrafer Justerare Tage Gripenstam (C) Paragrafer: Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokoll Kommunstyrelsens kontor, Stadskansliet, Stadshuset, Campusgatan 26 Underskrifter

2 Kommunstyrelsen 2 (29) Innehåll 113 Fastställande av dagordningen 114 Information från kommundirektören och koncerndirektören 115 Information om vissa ekonomiska uppgifter 116 Information om flyktingintroduktion mm 117 Revidering av kommundelsnämndernas satsning på den offentliga miljön 118 Södra stadskärnan information om förslag till utredningsuppdrag och program 119 Granskning av utveckling av Södertälje stadskärna och Marenprojektet 120 Övergripande infrastrukturstrategi Fastställande av befolkningsprognos Miljöbokslut Semesterregler för förtroendevalda 124 Erbjud personalen möjlighet att genom avtal leasa en miljöklassad bil 125 Internkontrollen 2008 återstående uppdrag 126 Konferensprislista 127 Samverkan inom överförmyndarverksamheten 128 Verktygslådan SAM 129 Meddelanden 130 Anmälan av delegeringsbeslut 131 Bildande av ett bolag Telge InnovationsCenter AB 132 Ekerö kommun ny delägare i SYVAB 133 Val till demokrati- och mångfaldsberedningen

3 Kommunstyrelsen 3 (29) Övriga närvarande: Ulla-Marie Hellenberg Kjell Hasslert Christina Rapp Lundahl Roger Svanborg Paki Holvander Dag Tingsgård Lars Johansson Gunilla Holmquist Linda Axelsson Kaj Johnson Mats Christiansson Britt-Marie Johansson Ingela Hedén Elof Hansjons (S) Evin Cetin (S) Elias Rosell (MP) Bo-Håkan Stockhaus (FP) Birgit Adolfsson (PP) Giovanni Naves (C)

4 Kommunstyrelsen 4 (29) 113 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse med nedanstående ändringar. Följande ärenden utgår: Ärende 5, Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) Ärende 9, Åtsramningspaket 2 Ärende 22, Utvecklingsprogram för Södertälje kommun Följande ärende tillkommer: Bildande av ett bolag Telge InnovationsCenter AB. Ärendet behandlas under 131 nedan. Ekerö kommun ny delägare i SYVAB. Ärendet behandlas under 132 nedan. Val till demokrati- och mångfaldsberedningen. Valet behandlas under 133 nedan.

5 Kommunstyrelsen 5 (29) 114 Information från kommundirektören och koncerndirektören Dnr KS09/10 Bolag för Almnäs bildat. Koncerndirektör Kjell Hasslert informerar om att det via Telgekoncernen bildats ett bolag för utvecklingen av Almnäsområdet. Sjuksköterskeutbildning vid Campus Telge. Kjell Hasslert informerar om att ett letter of intent nu föreligger. Av detta framgår att berörda intressenterna nu är överens om inriktningen att starta sjuksköterskeutbildning vid Campus Telge under Uppsala El. Kjell Hassleert anmäler att det förvärvade bolaget Uppsala El nu transporteras till Telge Energi för att ingå i detta bolag. Fotbollsderbyt. Kjell Hasslert meddelar att fotbollsderbyt i Superettan mellan Assyriska och Syrianska spelas på söndag den 31 maj. Valinformation. Paki Holvander, enhetschef för Demokrati&Mångfald inom kommunstyrelsens kontor, informerar om de olika informationskampanjer som genomförs inför EU-valet samt om det material som tagits fram. Valnämndens förberedelser. Ola Schön, valnämndens sekreterare, informerar de förberedelser som valnämnden vidtagit inför EU-valet den 7 juni. Expedieras till:

6 Kommunstyrelsen 6 (29) 115 Information om vissa ekonomiska uppgifter Dnr KS09/09 Kommunstyrelsens kontors skrivelse per den 30 april, Information om vissa ekonomiska uppgifter, föreligger. En ekonomisk information om skatteprognoser och centrala anslag mm har också förelagts kommunstyrelsen. Finanschef Kaj Johnson informerar om ränteutvecklingen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 30 april 2009 Ekonomisk information 2009 om skatteprognoser och centrala anslag Kommunstyrelsens beslut Informationen godkänns.

7 Kommunstyrelsen 7 (29) 116 Information om flyktingintroduktion mm Dnr KS09/76 Dag Tingsgård, t f chef för arbetslivskontoret, informerar om utveckling inom flyktingintroduktionen mm. Dag Tingsgård redovisar bl a statistik över tillkomna och avslutade flyktingärenden. Det kommer färre nya flyktingar nu än under 2006 och Expedieras till:

8 Kommunstyrelsen 8 (29) 117 Revidering av kommundelsnämndernas satsning på den offentliga miljön Dnr KS09/184 Kommunstyrelsens kontor föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till revidering av investeringsbudgeten för Förslaget innebär att tkr överförs från anslaget för upprustning av den fysiska miljön under kommunstyrelsens markeringsbelopp och att motsvarande summa fördelat på olika investeringar överförs till berörda kommundelsnämnder. Skälet till revideringen är att samtliga kommundelsnämnder beslutat om vilka satsningar de vill göra för att rusta upp miljön. Kommunstyrelsens kontor föreslår dock med hänsyn till den restriktivitet som gäller för investeringar under 2009 att en del av projekten senareläggs och prövas i samband med Mål&Budget Förslaget innebär ingen utökning av investeringsbudgeten. De årliga driftkostnaderna är sammanlagt 633 tkr för dessa projekt. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 5 maj 2009 med bilaga Kommunstyrelsens beslut 1. Föreslagen revidering av 2009 års investeringsbudget godkänns i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelsen. 2. Kommundelsnämndernas investeringsbudgetar utökas genom omfördelning av tkr från kommunstyrelsens markeringsbelopp. 3. Igångsättning av de projekt som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen godkänns. Ksk/Redovisning & Ekonomisupport Kdk Sbk

9 Kommunstyrelsen 9 (29) 118 Södra stadskärnan information om förslag till utredningsuppdrag och program Dnr KS09/146 Vid dagens sammanträde rapporterar koncerndirektör Kjell Hasslert om det pågående arbetet. Programförslaget utarbetas nu inom samhällsbyggnadskontoret. Efter sommaren planeras för en beslutsprocess som i detta skede berör stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Därefter avses ett samråd genomföras. Ett formellt beslutsärende kan sedan föreligga efter årsskiftet. Expedieras till:

10 Kommunstyrelsen 10 (29) 119 Granskning av utveckling av Södertäljes stadskärna och Marenprojektet Dnr KS08/326 Komrev inom Öhrlings PriceWaterhouseCoopers har fått i uppdrag av Södertälje kommuns revisorer att granska medborgarinflytandet i utformandet av stadskärnan och Marenområdet. Syftet med granskningen var att bedöma hur samrådet med medborgarna utformats, genomförts och är planerat att genomföras. I granskningen ingick också att bedöma i vilken utsträckning kommunen har använt sig av och påverkats av framkomna synpunkter från medborgarna. Revisorerna önskar kommunstyrelsens, stadsbyggnadsnämndens och Telge AB:s yttrande utifrån lämnade kommentarer och rekommendationer. Stadsbyggnadsnämndens och Telge AB:s har avgivit yttranden. Med stöd av dessa yttranden, föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att yttra sig i enlighet med till tjänsteskrivelsen bifogat förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 20 maj 2009 Förvaltningens förslag till kommunstyrelsens yttrande Revisorernas följebrev Öhrlings Revisionsrapport, Utveckling av Södertäljes stadskärna och Marenprojektet, daterad juni 2008 Stadsbyggnadsnämndens beslut den 18 maj 2009, 91 Stadsbyggnadsnämndens yttrande Yttrande från Telge AB den 27 november 2008 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag som sitt yttrande till revisorerna. Kommunrevisionen

11 Kommunstyrelsen 11 (29) 120 Övergripande infrastrukturstrategi Dnr KS08/140 Södertälje kommun har beslutat att arbeta fram en övergripande infrastrukturstrategi som fokuserar på betydelsefulla projekt inom spår, väg och kollektivtrafik och strategiska förhållningssätt för kommunens planering. Syftet är att koncentrera kommunens arbete inom området, ge en gemensam grund för framtida planering, yttranden och samarbeten såväl internt som externt. I strategin anges ett antal prioriterade projekt inom ovanstående områden. Genom att arbeta med dessa skapas förutsättningar för att bl a minska dagens obalans i transportsystemet där bilen dominerar, kollektivtrafikandelen kan öka samt styra om dagens godstransporter på väg till mer miljövänliga på tåg eller båt. Exempel på projekt i strategin är utveckling av Södertälje Syd, dubbelspår Södertälje centrum Södertälje hamn, utbyggnad av E4/E20, förbättrad kollektivtrafik inom Södertälje tätort med bussmetro och spårbil samt Citybanan. Vid sammanträdet redovisas förslag till kompletteringar av strategin från S, V och MP respektive C. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2009 Infrastrukturstrategi Vision, prioriterade projekt, strategi Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras för komplettering med utdrag ur protokoll samt annat underlag från behandlingen av förslaget i nämnderna. Sbk

12 Kommunstyrelsen 12 (29) 121 Fastställande av befolkningsprognos Dnr KS09/185 Den positiva befolkningsutveckling Södertälje kommun har haft de senaste åren kommer att fortsätta även framöver. Under prognosperioden beräknas kommunens befolkning växa med ca 9 %. Således beräknas kommunen år 2018 ha invånare jämfört med ca personer idag. Det är framförallt kommundelarna som kommer att ha en fortsatt befolkningsökning men även Östertälje kommer att växa. Västertälje och Tveta beräknas ha en svagare befolkningsutveckling. Av barn och ungdomar är det framförallt gruppen barn 0 år, 1-5 år, 6 år och 7-9 år som kommer att bli större. Antalet gymnasieungdomar kommer att öka något men den ökningen kommer att avta efter Den grupp som framförallt kommer att bli större bland de äldre är den i åldern år och år. Övriga åldersgrupper dvs , och 90-w kommer i framtiden att öka något i jämförelse med hur det ser ut idag. Kommunens försörjare, d.v.s. antalet personer i yrkesaktiv ålder år, kommer inte att öka i samma takt som övriga befolkningsgrupper. Försörjningsbördan kommer i slutet av prognosperioden att vara 1,71 vilket kan jämföras med dagens 1,68. Det betyder att år 2018 ska varje invånare i åldern år förutom sig själv försörja ytterligare 0,71 personer. Jämfört med riket åren tycks kommunens befolkning växa mer än i riket. En mer positiv utveckling sker i Södertälje kommun främst i åldersgrupperna 1-5 år. 6 år, 1924 år, år och år än i riket. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2009 Befolkningsprognos Kommunstyrelsens beslut Befolkningsprognos fastställs som beslutsunderlag i Mål&Budgetarbetet samt för den övriga kommunala planeringen.

13 Kommunstyrelsen 13 (29) Ksk/Ekonomi Sbk

14 Kommunstyrelsen 14 (29) 122 Miljöbokslut 2008 Dnr KS09/175 Miljöbokslut 2008 innehåller en sammanställning och lägesredovisning av de lokala målen och åtgärderna i Agenda 21-programmet och energiplanen. Resultatet visar en liten förbättring av statusen för åtgärderna, dvs några fler åtgärder har påbörjats eller genomförts med miljöbokslut för år Ärendet har beretts av miljöstrategen på Miljökontorets miljöstrategiska enhet. Miljöstrategen har tagit in svar och synpunkter från ansvariga för berörda mål och åtgärder i respektive verksamheter i kommunen samt i bolagen. Bokslutet är ett utkast som kommer att tryckas upp först efter beslut om godkännande med eventuella ändringar inkluderade. Beslutsunderlag Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 maj 2009 Förslag till miljöbokslut 2008 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Miljöbokslut 2008 godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

15 Kommunstyrelsen 15 (29) 123 Semesterregler för förtroendevalda Dnr KS08/447 Arvodesnämnden beslöt den 1 december 2008 att skriva till kommunfullmäktige och föreslå ett tillägg i arvodesreglementet i ärendet om semesterförmåner för heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda, dvs kommunalråd, gruppledare och de tre deltidsengagerade nämndordförandena. Syftet var att slå fast att sådana förtroendevalda inte skulle kunna få kontant ersättning för eventuellt outtagna semesterdagar när deras uppdrag upphör. I förslaget ingick också att semesterdagar även i fortsättningen skulle kunna sparas. men bara inom varje mandatperiod för sig. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 januari 2009 och beslöt då att återremittera det till arvodesnämnden för att nämnden skulle undersöka möjligheten av att berörda förtroendevalda även i fortsättningen ska kunna medges att spara semesterdagar också mellan mandatperioderna. Arvodesnämnden föreslår nu att kommunfullmäktige gör följande tillägg till arvodesreglementets 12 (om heltids- och deltidsengagerade) moment 5, i slutet av första stycket: Semesterdagar läggs ut genom kommunstyrelsens ordförandes försorg. Outtagna semesterdagar när en förtroendevalde lämnar uppdraget ger inte kontant ersättning. Beslutsunderlag Skrivelse från arvodesnämnden den 20 april 2009 Skrivelse från arvodesnämnden den 1 december 2008 med PM samma datum Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige gör följande tillägg till arvodesreglementets 12 (om heltids- och deltidsengagerade) moment 5, i slutet av första stycket: Semesterdagar läggs ut genom kommunstyrelsens ordförandes försorg. Outtagna semesterdagar när en förtroendevalde lämnar uppdraget ger inte kontant ersättning. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

16 Kommunstyrelsen 16 (29) 124 Erbjud personalen möjlighet att genom avtal leasa en miljöklassad personbil Dnr KS08/426 Kommunstyrelsen gav den 15 december, 256, personalutskottet i uppdrag att utreda förutsättningarna för en kostnadsneutral modell för personalleasing av miljöklassade personbilar. Bakgrunden till uppdraget var ett förslag från Tage Gripenstam (C) om att kommunen skulle erbjuda sin tillsvidareanställda personal möjligheten att leasa miljöklassade bilar och betala kostnaden via bruttolöneavdrag. Kommunstyrelsens kontor har till personalutskottet redovisat en utredning om hur en modell för att erbjuda miljöbil som personalbil skulle kunna se ut. Personalutskottet har den 23 april 2009, 32, beslutat att föreslå att detta för närvarande inte skall genomföras. Beslutsunderlag Personalutskottets protokoll den 23 april 2009, 32 Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 15 april 2009 Kommunstyrelsens beslut den 15 december 2008, 256 Skrivelse från Tage Gripenstam (C) den 19 november 2008 Yrkande Tage Gripenstam (C) och Robert Halef (KD) yrkar i enlighet med alternativ 1 i kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse att kommunen skall erbjuda kommunens anställda miljöbil som personalbil mot bruttolöneavdrag, beräknat så att kommunens kostnader täcks. Susanne Bergström (S) yrkar avslag på yrkandet från Tage Gripenstam. Susanne Bergström yrkar bifall till personalutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner då att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkandet från Susanne Bergström (S).

17 Kommunstyrelsen 17 (29) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Miljöbil som personalbil för närvarande inte skall genomföras. Reservation Tage Gripenstam (C) anmäler och inger reservation, bilaga 124. Robert Halef (KD) anmäler reservation till protokollet till förmån för eget yrkande. Ksk/Personaldirektören Personalutskottet

18 Kommunstyrelsen 18 (29) 125 Internkontrollen 2008 återstående uppdrag Dnr KS08/412 Kommunstyrelsens kontor föreslår kommunstyrelsen att godkänna utförda kompletteringar avseende internkontroll för Kompletteringarna är gjorda av miljönämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 5 mars 2009 Kommunstyrelsens beslut den 15 december 2008, 246 Miljönämndens beslut den 3 mars 2009, 34 Stadsbyggnadsnämndens beslut den 17 februari 2009, 26 Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras för en redovisning av varför samtliga internkontroller inte genomfördes 2008.

19 Kommunstyrelsen 19 (29) 126 Konferensprislista Dnr KS09/71 I samband med inflyttningen till det nya stadshuset togs en prislista fram för konferenslokalerna i huset. Vid tillämpningen av denna har det efter hand framkommit vissa oklarheter. Av detta skäl har ett nytt förslag utarbetats avseende priser för konferenser. Förvaltningen föreslår att förslaget till konferensprislista för 2009 antas av kommunstyrelsen. Förslaget innehåller rabatter för föreningar och de kommunala bolagen. Förvaltningen föreslår även att kommunstyrelsens kontor beviljas ett tilläggsanslag på 530 tkr bevakningskostnader. Tilläggsanslaget föreslås finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 25 maj 2009 Förslag till konferensprislista för 2009 Kommunstyrelsens beslut 1. Förslag till konferensprislista för 2009 antas. 2. Kommunstyrelsens kontor beviljas ett tilläggsanslag med 530 tkr för bevakningskostnader. 3. Tilläggsanslaget på 530 tkr finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Ksk/Inre service

20 Kommunstyrelsen 20 (29) 127 Samverkan inom överförmyndarverksamheten Dnr KS09/107 Kommunstyrelseordförandena i sju (Nynäshamn borträknad) av de åtta Södertörnskommunerna har gett kommundirektörerna i uppdrag att utreda om och i så fall hur samverkan i överförmyndarverksamheten kan organiseras. En utredning har därefter genomförts med konsultstöd från Öhrlings. De kommuner som medverkat i utredningen är Haninge, Tyresö, Botkyrka, Salem, Huddinge, Södertälje och Nykvarn. Utredningen utmynnar i en slutrapport från konsulterna med en rekommendation om att en gemensam organisation skapas. Konsulternas bedömning är att detta ökar effektiviteten, rättsäkerheten och kvaliteten. Konsulterna förordar att kommunerna skapar en gemensam nämnd för samverkan inom överförmyndarverksamheten. Förvaltningen delar uppfattningen att det finns kvalitativa vinster att hämta ur samverkan både ur verksamhetsperspektiv och medborgarperspektiv. Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka att samverkan inleds mellan berörda kommuner. Överförmyndarnämnden har vid sitt sammanträde den 6 april 2009, 182, beslutat att inte tillstyrka förslaget om samverkan i en gemensam nämnd med sju kommuner. Nämnden ställer sig dock mycket positiv till samverkan i en gemensam förvaltarenhet. Vid sammanträdet redovisas ett förslag från S, V och MP i vilket kommundirektören föreslås ges i uppdrag att utreda tjänstemannaorganisationen på överförmyndarnämnden, samt förslaget till förvaltarenhet, och återkomma till kommunstyrelsen senast i december Beslutsunderlag Skrivelse från S, V och MP den 28 maj 2009 Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 17 mars 2009 Tjänsteskrivelse från Haninge kommun den 21 januari 2009 Konsultrapporten Rådgivningsrapport samverkan inom överförmyndarverksamheten inom Södertörn den 3 mars Överförmyndarnämndens beslut den 6 april 2009, 182 Kommunala pensionärsrådets skrivelse den 8 april 2009 Kommunala handikapprådets skrivelse den 20 april 2009 Social- och omsorgsnämndens beslut den 21 april 2009, 120 Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2009

21 Kommunstyrelsen 21 (29) Yrkanden Susanne Bergström (S) yrkar bifall till förslaget från S, V och MP med tillägg av att uppdraget också skall innefatta att möjligheterna till samverkan med andra kommuner utreds. Tage Gripenstam (C) yrkar bifall till förslaget från S, V och MP. Marita Lärnestad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Mats Siljebrand (FP) yrkar avslag på förvaltningens förslag och bifall till att en förvaltarenhet utreds. Robert Halef (KD) yrkar bifall till förslaget från S, V och MP. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner då att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkandet från Susanne Bergström (S) m fl. Kommunstyrelsens beslut Kommundirektören ges i uppdrag att utreda tjänstemannaorganisationen på överförmyndarnämnden, samt förslag till förvaltarenhet, och återkomma till kommunstyrelsen med förslag senast i december Uppdraget skall också innefatta att möjligheterna till samverkan med andra kommuner utreds. Reservation Marita Lärnestad (M) anmäler och inger reservation, bilaga 127. Kommundirektören ÖFN

22 Kommunstyrelsen 22 (29) 128 Verktygslådan SAM: ett samordnat arbete med säkerhet, arbetsmiljö och miljö (SAM) Dnr KS08/310 Verktygslådan SAM är en metod som möjliggör för medarbetare, chefer, enheter, resultatområden, kontor och kommunen i stort att på ett enkelt och effektivt sätt arbeta samordnat med Säkerhet, Arbetsmiljö och Miljö (SAM). Genom ett systematiskt arbete med säkerhet arbetsmiljö och miljö (SAM) skall kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö. Initiativet till att ta fram verktygslådan SAM togs gemensamt av personaldirektör Margaretha Sandberg och dåvarande säkerhetschefen Lennart Gustafsson. Arbetet med att ta fram verktygslådan SAM har skett i samverkan med de olika kontoren och kommunens huvudskyddsombud Tommy Eriksson. Även företagshälsovården har involverats i slutskedet av projektet. Förvaltningen föreslår nu att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till policy för antagande i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2009 Förslag till policy SAM-manual med bilagor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Policy för SAM antages i enlighet med upprättat förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

23 Kommunstyrelsen 23 (29) 129 Meddelanden Följande meddelanden redovisas: a) Integrations- och jämställdhetsdepartementet: Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfi-bonus. Dnr KS09/03 Kopia har överlämnats till arbetslivskontoret. b) Social- och omsorgsnämndens beslut den 24 mars 2009, 81 Uppföljningsplan och kommunikations av social- och omsorgsnämndens verksamhetsplan Dnr KS09/03 c) Sveriges Kommuner och Landsting: inbjudan till remisskonferenser om kollektivtrafik Kollektivtrafikutredningen stora förändringar för kommuner och landsting föreslås. Dnr KS09/03 Kopior har överlämnats till kommunalrådskansliet, kommundelarnas kontor och samhällsbyggnadskontoret. d) Sveriges Kommuner och Landsting: förbundsstyrelsens beslut nr 3 Prisindex för vård och omsorg. Dnr KS09/03 Kopior har överlämnats till Telge Inköp, äldreomsorgskontoret och social- och omsorgskontoret. e) Sveriges Kommuner och Landsting: cirkulär 09:28 Nya bestämmelser i samband med införandet av barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Dnr KS09/03 Kopior har överlämnats till utbildningskontoret, ksk/e, Christina Rapp Lundahl och Ksk/Personal, Hans Broman. f) Sveriges Kommuner och Landsting: Skriften Fallskador bland äldre en sammanfattning av en kunskapsöversikt om fallskador. Dnr KS09/03 Kopior har överlämnats till äldreomsorgskontoret, folkhälsoansvarig samt KPR.

24 Kommunstyrelsen 24 (29) g) Utbildningsnämndens beslut 28 april 2009, 74: Informationsinsatser om riskerna med fyrverkerier. Dnr KS09/03 h) Kultur- och fritidsnämn dens beslut 23 april 2009: Informationsinsatser om riskerna med fyrverkerier. Dnr KS09/03 i) Länsrätten i Stockholms län: Dom den 8 maj 2009 i mål nr rörande länsstyrelsens överklagade beslut den 1 december 2008 att upphäva bestämmelsen i 20 i de av kommunfullmäktige den 27 oktober 2008 antagna lokala ordningsföreskrifterna. Dnr KS08/284 Länsrätten bifaller överklagandet och upphäver länsstyrelsens beslut. Kopia har överlämnats till kommunalrådskansliet och Ksk/juridik, Caroline Dexfalk. Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkänns.

25 Kommunstyrelsen 25 (29) 130 Anmälan av delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut redovisas: Kommunstyrelsens ordförande nr /2009 Kommundirektören nr 31-34/2009 Koncerndirektören nr 2/2009 Kommunstyrelsens beslut: Redovisningen godkänns.

26 Kommunstyrelsen 26 (29) 131 Bildande av ett bolag Telge InnovationsCenter AB Dnr KS09/227 Inom ramen för det av kommunstyrelsen beslutade stimulanspaket, godkände kommunstyrelsen att ett innovationscentrum bildas inom Telgekoncernen. Ärendet överlämnades därefter till kommunfullmäktige. Den 2 mars 2009 godkände kommunfullmäktige bildandet av ett innovationscentrum inom Telgekoncernen. På koncernstyrelsens möte den 5 maj fick styrelsen information om förutsättningarna att bilda ett innovationscenter via en omfattande rapport och analys. Den 18 maj hanterade styrelsen därefter koncernens förslag till hur bildandet av ett innovationscenter kan genomföras. En enig styrelse ställde sig positiv till att tillstyrka att Telge startar ett innovationsbolag i enlighet med förslaget. En diskussion uppstod emellertid om huruvida kommunfullmäktige verkligen fattat beslut om bildandet av ett nytt bolag eller om det handlade om ett nytt affärsområde inom Telge. För att undanröja tvivel i frågan och för att garantera att frågan hanteras korrekt i formell bemärkelse, föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige godkänner bildandet av Telge Innovationscenter AB. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 25 maj 2009 Skrivelse till Styrelsen för Telge AB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Bildandet av ett innovationsbolag (Telge InnovationsCenter AB) tillstyrks. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

27 Kommunstyrelsen 27 (29) 132 Ekerö kommun ny delägare i SYVAB Dnr KS09/210 Ekerö har ansökt om att bli delägare i SYVAB. Styrelsen i SYVAB har godkänt detta och hemställer att Södertälje kommun godkänner tillägget till aktieägaravtalet och Ekerö kommun som delägare i SYVAB. SYVAB ägs idag av Botkyrka kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun, Stockholms kommun genom Stockholm Vatten AB och Södertälje kommun genom Telge AB. Varje delägare har 20 aktier med lika rösträtt. SYVAB finansieras genom att varje kommun betalar för mängden avlopp som skickas till Himmerfjärdsverket. Varje kommun har också ett borgensåtagande som är beräknad på mängden avlopp. Borgensramen är 395 mkr varav Södertäljes del är idag 124,6 mkr (32 %), när Ekerö är delägare minskar Södertäljes del till 28,1 %. Genom att Ekerö blir delägare och ansluter sig, avlastas Mälaren som recipient och Himmelfjärdsverket bidrar till att säkra vattenförsörjning från Mälaren. Ekerö kommun skall betala motsvarande kr per aktie i serie B, som efter 10 år kan ombildas till aktie i serie A, som nuvarande aktieägare har. Utöver aktielikviden överlåter Ekerö kommun del av fastigheten Ekebyhov 1:394 i Ekerö kommun utan köpeskilling. Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige godkänner Ekerö kommun som ny delägare i SYVAB på de villkor som redovisas i beslutsunderlaget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 25 maj 2009 Skrivelse från SYVAB den 30 april 2009 Utredning från Tyréns den 27 april 2009 Förslag om tillägg till aktieägaravtal med kopia på nu gällande avtal Förslag till ny bolagsordning Ny borgensfördelning Anslutningsavtal

28 Kommunstyrelsen 28 (29) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner Ekerö kommun som nu delägare i SYVAB på de villkor som anges i till tjänsteskrivelsen den 25 maj 2009 bilagda handlingar. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

29 Kommunstyrelsen 29 (29) 133 Val till demokrati- och mångfaldsberedningen Dnr KS09/01 Kommunstyrelsen har att utse en ledamot i demokrati- och mångfaldsberedningen efter Yvonne Hals Wattsgård (V) som avsagt sig uppdraget. Kommunstyrelsens beslut Samuel Karlsson (V) utses till ledamot i demokrati- och mångfaldsberedningen för tiden till och med den 31 december Den valde Demokrati- och mångfaldsberedningen

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer