kl , Dirigenten i Stadshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (29) Tid och plats kl , Dirigenten i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande tjänstgör Susanne Bergström (S), 2:e vice ordförande Ewa Lofvar Konradsson (MP), 3:e vice ordförande Aydin Özkaya (S) Ulla Rygin (S) Staffan Norberg (V) Mats Siljebrand (FP) Tage Gripenstam (C) Robert Halef (KD) Berit Lagerwall (PP) Ersättare Robert Halef (S) Bo Ohlson (S) Karin Östlund (S) Kerstin Pettersson (V) Hans Neideman (MP) Anne-Marie Larsson (M) Metin Ataseven (M) Christer Björk (M) Metin Hawsho (FP) Mona Collin (C) Övriga närvarande Övriga närvarande redovisas på sidan 3. Justerare Anders Lago (S) Tage Gripenstam (C) Plats och tid för justering Stadskansliet den 5 juni 2009 Underskrifter Sekreterare Ola Schön Paragrafer Ordförande Anders Lago (S) Paragrafer Justerare Tage Gripenstam (C) Paragrafer: Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokoll Kommunstyrelsens kontor, Stadskansliet, Stadshuset, Campusgatan 26 Underskrifter

2 Kommunstyrelsen 2 (29) Innehåll 113 Fastställande av dagordningen 114 Information från kommundirektören och koncerndirektören 115 Information om vissa ekonomiska uppgifter 116 Information om flyktingintroduktion mm 117 Revidering av kommundelsnämndernas satsning på den offentliga miljön 118 Södra stadskärnan information om förslag till utredningsuppdrag och program 119 Granskning av utveckling av Södertälje stadskärna och Marenprojektet 120 Övergripande infrastrukturstrategi Fastställande av befolkningsprognos Miljöbokslut Semesterregler för förtroendevalda 124 Erbjud personalen möjlighet att genom avtal leasa en miljöklassad bil 125 Internkontrollen 2008 återstående uppdrag 126 Konferensprislista 127 Samverkan inom överförmyndarverksamheten 128 Verktygslådan SAM 129 Meddelanden 130 Anmälan av delegeringsbeslut 131 Bildande av ett bolag Telge InnovationsCenter AB 132 Ekerö kommun ny delägare i SYVAB 133 Val till demokrati- och mångfaldsberedningen

3 Kommunstyrelsen 3 (29) Övriga närvarande: Ulla-Marie Hellenberg Kjell Hasslert Christina Rapp Lundahl Roger Svanborg Paki Holvander Dag Tingsgård Lars Johansson Gunilla Holmquist Linda Axelsson Kaj Johnson Mats Christiansson Britt-Marie Johansson Ingela Hedén Elof Hansjons (S) Evin Cetin (S) Elias Rosell (MP) Bo-Håkan Stockhaus (FP) Birgit Adolfsson (PP) Giovanni Naves (C)

4 Kommunstyrelsen 4 (29) 113 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse med nedanstående ändringar. Följande ärenden utgår: Ärende 5, Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) Ärende 9, Åtsramningspaket 2 Ärende 22, Utvecklingsprogram för Södertälje kommun Följande ärende tillkommer: Bildande av ett bolag Telge InnovationsCenter AB. Ärendet behandlas under 131 nedan. Ekerö kommun ny delägare i SYVAB. Ärendet behandlas under 132 nedan. Val till demokrati- och mångfaldsberedningen. Valet behandlas under 133 nedan.

5 Kommunstyrelsen 5 (29) 114 Information från kommundirektören och koncerndirektören Dnr KS09/10 Bolag för Almnäs bildat. Koncerndirektör Kjell Hasslert informerar om att det via Telgekoncernen bildats ett bolag för utvecklingen av Almnäsområdet. Sjuksköterskeutbildning vid Campus Telge. Kjell Hasslert informerar om att ett letter of intent nu föreligger. Av detta framgår att berörda intressenterna nu är överens om inriktningen att starta sjuksköterskeutbildning vid Campus Telge under Uppsala El. Kjell Hassleert anmäler att det förvärvade bolaget Uppsala El nu transporteras till Telge Energi för att ingå i detta bolag. Fotbollsderbyt. Kjell Hasslert meddelar att fotbollsderbyt i Superettan mellan Assyriska och Syrianska spelas på söndag den 31 maj. Valinformation. Paki Holvander, enhetschef för Demokrati&Mångfald inom kommunstyrelsens kontor, informerar om de olika informationskampanjer som genomförs inför EU-valet samt om det material som tagits fram. Valnämndens förberedelser. Ola Schön, valnämndens sekreterare, informerar de förberedelser som valnämnden vidtagit inför EU-valet den 7 juni. Expedieras till:

6 Kommunstyrelsen 6 (29) 115 Information om vissa ekonomiska uppgifter Dnr KS09/09 Kommunstyrelsens kontors skrivelse per den 30 april, Information om vissa ekonomiska uppgifter, föreligger. En ekonomisk information om skatteprognoser och centrala anslag mm har också förelagts kommunstyrelsen. Finanschef Kaj Johnson informerar om ränteutvecklingen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 30 april 2009 Ekonomisk information 2009 om skatteprognoser och centrala anslag Kommunstyrelsens beslut Informationen godkänns.

7 Kommunstyrelsen 7 (29) 116 Information om flyktingintroduktion mm Dnr KS09/76 Dag Tingsgård, t f chef för arbetslivskontoret, informerar om utveckling inom flyktingintroduktionen mm. Dag Tingsgård redovisar bl a statistik över tillkomna och avslutade flyktingärenden. Det kommer färre nya flyktingar nu än under 2006 och Expedieras till:

8 Kommunstyrelsen 8 (29) 117 Revidering av kommundelsnämndernas satsning på den offentliga miljön Dnr KS09/184 Kommunstyrelsens kontor föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till revidering av investeringsbudgeten för Förslaget innebär att tkr överförs från anslaget för upprustning av den fysiska miljön under kommunstyrelsens markeringsbelopp och att motsvarande summa fördelat på olika investeringar överförs till berörda kommundelsnämnder. Skälet till revideringen är att samtliga kommundelsnämnder beslutat om vilka satsningar de vill göra för att rusta upp miljön. Kommunstyrelsens kontor föreslår dock med hänsyn till den restriktivitet som gäller för investeringar under 2009 att en del av projekten senareläggs och prövas i samband med Mål&Budget Förslaget innebär ingen utökning av investeringsbudgeten. De årliga driftkostnaderna är sammanlagt 633 tkr för dessa projekt. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 5 maj 2009 med bilaga Kommunstyrelsens beslut 1. Föreslagen revidering av 2009 års investeringsbudget godkänns i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelsen. 2. Kommundelsnämndernas investeringsbudgetar utökas genom omfördelning av tkr från kommunstyrelsens markeringsbelopp. 3. Igångsättning av de projekt som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen godkänns. Ksk/Redovisning & Ekonomisupport Kdk Sbk

9 Kommunstyrelsen 9 (29) 118 Södra stadskärnan information om förslag till utredningsuppdrag och program Dnr KS09/146 Vid dagens sammanträde rapporterar koncerndirektör Kjell Hasslert om det pågående arbetet. Programförslaget utarbetas nu inom samhällsbyggnadskontoret. Efter sommaren planeras för en beslutsprocess som i detta skede berör stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Därefter avses ett samråd genomföras. Ett formellt beslutsärende kan sedan föreligga efter årsskiftet. Expedieras till:

10 Kommunstyrelsen 10 (29) 119 Granskning av utveckling av Södertäljes stadskärna och Marenprojektet Dnr KS08/326 Komrev inom Öhrlings PriceWaterhouseCoopers har fått i uppdrag av Södertälje kommuns revisorer att granska medborgarinflytandet i utformandet av stadskärnan och Marenområdet. Syftet med granskningen var att bedöma hur samrådet med medborgarna utformats, genomförts och är planerat att genomföras. I granskningen ingick också att bedöma i vilken utsträckning kommunen har använt sig av och påverkats av framkomna synpunkter från medborgarna. Revisorerna önskar kommunstyrelsens, stadsbyggnadsnämndens och Telge AB:s yttrande utifrån lämnade kommentarer och rekommendationer. Stadsbyggnadsnämndens och Telge AB:s har avgivit yttranden. Med stöd av dessa yttranden, föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att yttra sig i enlighet med till tjänsteskrivelsen bifogat förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 20 maj 2009 Förvaltningens förslag till kommunstyrelsens yttrande Revisorernas följebrev Öhrlings Revisionsrapport, Utveckling av Södertäljes stadskärna och Marenprojektet, daterad juni 2008 Stadsbyggnadsnämndens beslut den 18 maj 2009, 91 Stadsbyggnadsnämndens yttrande Yttrande från Telge AB den 27 november 2008 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag som sitt yttrande till revisorerna. Kommunrevisionen

11 Kommunstyrelsen 11 (29) 120 Övergripande infrastrukturstrategi Dnr KS08/140 Södertälje kommun har beslutat att arbeta fram en övergripande infrastrukturstrategi som fokuserar på betydelsefulla projekt inom spår, väg och kollektivtrafik och strategiska förhållningssätt för kommunens planering. Syftet är att koncentrera kommunens arbete inom området, ge en gemensam grund för framtida planering, yttranden och samarbeten såväl internt som externt. I strategin anges ett antal prioriterade projekt inom ovanstående områden. Genom att arbeta med dessa skapas förutsättningar för att bl a minska dagens obalans i transportsystemet där bilen dominerar, kollektivtrafikandelen kan öka samt styra om dagens godstransporter på väg till mer miljövänliga på tåg eller båt. Exempel på projekt i strategin är utveckling av Södertälje Syd, dubbelspår Södertälje centrum Södertälje hamn, utbyggnad av E4/E20, förbättrad kollektivtrafik inom Södertälje tätort med bussmetro och spårbil samt Citybanan. Vid sammanträdet redovisas förslag till kompletteringar av strategin från S, V och MP respektive C. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2009 Infrastrukturstrategi Vision, prioriterade projekt, strategi Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras för komplettering med utdrag ur protokoll samt annat underlag från behandlingen av förslaget i nämnderna. Sbk

12 Kommunstyrelsen 12 (29) 121 Fastställande av befolkningsprognos Dnr KS09/185 Den positiva befolkningsutveckling Södertälje kommun har haft de senaste åren kommer att fortsätta även framöver. Under prognosperioden beräknas kommunens befolkning växa med ca 9 %. Således beräknas kommunen år 2018 ha invånare jämfört med ca personer idag. Det är framförallt kommundelarna som kommer att ha en fortsatt befolkningsökning men även Östertälje kommer att växa. Västertälje och Tveta beräknas ha en svagare befolkningsutveckling. Av barn och ungdomar är det framförallt gruppen barn 0 år, 1-5 år, 6 år och 7-9 år som kommer att bli större. Antalet gymnasieungdomar kommer att öka något men den ökningen kommer att avta efter Den grupp som framförallt kommer att bli större bland de äldre är den i åldern år och år. Övriga åldersgrupper dvs , och 90-w kommer i framtiden att öka något i jämförelse med hur det ser ut idag. Kommunens försörjare, d.v.s. antalet personer i yrkesaktiv ålder år, kommer inte att öka i samma takt som övriga befolkningsgrupper. Försörjningsbördan kommer i slutet av prognosperioden att vara 1,71 vilket kan jämföras med dagens 1,68. Det betyder att år 2018 ska varje invånare i åldern år förutom sig själv försörja ytterligare 0,71 personer. Jämfört med riket åren tycks kommunens befolkning växa mer än i riket. En mer positiv utveckling sker i Södertälje kommun främst i åldersgrupperna 1-5 år. 6 år, 1924 år, år och år än i riket. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2009 Befolkningsprognos Kommunstyrelsens beslut Befolkningsprognos fastställs som beslutsunderlag i Mål&Budgetarbetet samt för den övriga kommunala planeringen.

13 Kommunstyrelsen 13 (29) Ksk/Ekonomi Sbk

14 Kommunstyrelsen 14 (29) 122 Miljöbokslut 2008 Dnr KS09/175 Miljöbokslut 2008 innehåller en sammanställning och lägesredovisning av de lokala målen och åtgärderna i Agenda 21-programmet och energiplanen. Resultatet visar en liten förbättring av statusen för åtgärderna, dvs några fler åtgärder har påbörjats eller genomförts med miljöbokslut för år Ärendet har beretts av miljöstrategen på Miljökontorets miljöstrategiska enhet. Miljöstrategen har tagit in svar och synpunkter från ansvariga för berörda mål och åtgärder i respektive verksamheter i kommunen samt i bolagen. Bokslutet är ett utkast som kommer att tryckas upp först efter beslut om godkännande med eventuella ändringar inkluderade. Beslutsunderlag Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 maj 2009 Förslag till miljöbokslut 2008 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Miljöbokslut 2008 godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

15 Kommunstyrelsen 15 (29) 123 Semesterregler för förtroendevalda Dnr KS08/447 Arvodesnämnden beslöt den 1 december 2008 att skriva till kommunfullmäktige och föreslå ett tillägg i arvodesreglementet i ärendet om semesterförmåner för heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda, dvs kommunalråd, gruppledare och de tre deltidsengagerade nämndordförandena. Syftet var att slå fast att sådana förtroendevalda inte skulle kunna få kontant ersättning för eventuellt outtagna semesterdagar när deras uppdrag upphör. I förslaget ingick också att semesterdagar även i fortsättningen skulle kunna sparas. men bara inom varje mandatperiod för sig. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 januari 2009 och beslöt då att återremittera det till arvodesnämnden för att nämnden skulle undersöka möjligheten av att berörda förtroendevalda även i fortsättningen ska kunna medges att spara semesterdagar också mellan mandatperioderna. Arvodesnämnden föreslår nu att kommunfullmäktige gör följande tillägg till arvodesreglementets 12 (om heltids- och deltidsengagerade) moment 5, i slutet av första stycket: Semesterdagar läggs ut genom kommunstyrelsens ordförandes försorg. Outtagna semesterdagar när en förtroendevalde lämnar uppdraget ger inte kontant ersättning. Beslutsunderlag Skrivelse från arvodesnämnden den 20 april 2009 Skrivelse från arvodesnämnden den 1 december 2008 med PM samma datum Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige gör följande tillägg till arvodesreglementets 12 (om heltids- och deltidsengagerade) moment 5, i slutet av första stycket: Semesterdagar läggs ut genom kommunstyrelsens ordförandes försorg. Outtagna semesterdagar när en förtroendevalde lämnar uppdraget ger inte kontant ersättning. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

16 Kommunstyrelsen 16 (29) 124 Erbjud personalen möjlighet att genom avtal leasa en miljöklassad personbil Dnr KS08/426 Kommunstyrelsen gav den 15 december, 256, personalutskottet i uppdrag att utreda förutsättningarna för en kostnadsneutral modell för personalleasing av miljöklassade personbilar. Bakgrunden till uppdraget var ett förslag från Tage Gripenstam (C) om att kommunen skulle erbjuda sin tillsvidareanställda personal möjligheten att leasa miljöklassade bilar och betala kostnaden via bruttolöneavdrag. Kommunstyrelsens kontor har till personalutskottet redovisat en utredning om hur en modell för att erbjuda miljöbil som personalbil skulle kunna se ut. Personalutskottet har den 23 april 2009, 32, beslutat att föreslå att detta för närvarande inte skall genomföras. Beslutsunderlag Personalutskottets protokoll den 23 april 2009, 32 Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 15 april 2009 Kommunstyrelsens beslut den 15 december 2008, 256 Skrivelse från Tage Gripenstam (C) den 19 november 2008 Yrkande Tage Gripenstam (C) och Robert Halef (KD) yrkar i enlighet med alternativ 1 i kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse att kommunen skall erbjuda kommunens anställda miljöbil som personalbil mot bruttolöneavdrag, beräknat så att kommunens kostnader täcks. Susanne Bergström (S) yrkar avslag på yrkandet från Tage Gripenstam. Susanne Bergström yrkar bifall till personalutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner då att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkandet från Susanne Bergström (S).

17 Kommunstyrelsen 17 (29) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Miljöbil som personalbil för närvarande inte skall genomföras. Reservation Tage Gripenstam (C) anmäler och inger reservation, bilaga 124. Robert Halef (KD) anmäler reservation till protokollet till förmån för eget yrkande. Ksk/Personaldirektören Personalutskottet

18 Kommunstyrelsen 18 (29) 125 Internkontrollen 2008 återstående uppdrag Dnr KS08/412 Kommunstyrelsens kontor föreslår kommunstyrelsen att godkänna utförda kompletteringar avseende internkontroll för Kompletteringarna är gjorda av miljönämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 5 mars 2009 Kommunstyrelsens beslut den 15 december 2008, 246 Miljönämndens beslut den 3 mars 2009, 34 Stadsbyggnadsnämndens beslut den 17 februari 2009, 26 Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras för en redovisning av varför samtliga internkontroller inte genomfördes 2008.

19 Kommunstyrelsen 19 (29) 126 Konferensprislista Dnr KS09/71 I samband med inflyttningen till det nya stadshuset togs en prislista fram för konferenslokalerna i huset. Vid tillämpningen av denna har det efter hand framkommit vissa oklarheter. Av detta skäl har ett nytt förslag utarbetats avseende priser för konferenser. Förvaltningen föreslår att förslaget till konferensprislista för 2009 antas av kommunstyrelsen. Förslaget innehåller rabatter för föreningar och de kommunala bolagen. Förvaltningen föreslår även att kommunstyrelsens kontor beviljas ett tilläggsanslag på 530 tkr bevakningskostnader. Tilläggsanslaget föreslås finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 25 maj 2009 Förslag till konferensprislista för 2009 Kommunstyrelsens beslut 1. Förslag till konferensprislista för 2009 antas. 2. Kommunstyrelsens kontor beviljas ett tilläggsanslag med 530 tkr för bevakningskostnader. 3. Tilläggsanslaget på 530 tkr finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Ksk/Inre service

20 Kommunstyrelsen 20 (29) 127 Samverkan inom överförmyndarverksamheten Dnr KS09/107 Kommunstyrelseordförandena i sju (Nynäshamn borträknad) av de åtta Södertörnskommunerna har gett kommundirektörerna i uppdrag att utreda om och i så fall hur samverkan i överförmyndarverksamheten kan organiseras. En utredning har därefter genomförts med konsultstöd från Öhrlings. De kommuner som medverkat i utredningen är Haninge, Tyresö, Botkyrka, Salem, Huddinge, Södertälje och Nykvarn. Utredningen utmynnar i en slutrapport från konsulterna med en rekommendation om att en gemensam organisation skapas. Konsulternas bedömning är att detta ökar effektiviteten, rättsäkerheten och kvaliteten. Konsulterna förordar att kommunerna skapar en gemensam nämnd för samverkan inom överförmyndarverksamheten. Förvaltningen delar uppfattningen att det finns kvalitativa vinster att hämta ur samverkan både ur verksamhetsperspektiv och medborgarperspektiv. Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka att samverkan inleds mellan berörda kommuner. Överförmyndarnämnden har vid sitt sammanträde den 6 april 2009, 182, beslutat att inte tillstyrka förslaget om samverkan i en gemensam nämnd med sju kommuner. Nämnden ställer sig dock mycket positiv till samverkan i en gemensam förvaltarenhet. Vid sammanträdet redovisas ett förslag från S, V och MP i vilket kommundirektören föreslås ges i uppdrag att utreda tjänstemannaorganisationen på överförmyndarnämnden, samt förslaget till förvaltarenhet, och återkomma till kommunstyrelsen senast i december Beslutsunderlag Skrivelse från S, V och MP den 28 maj 2009 Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 17 mars 2009 Tjänsteskrivelse från Haninge kommun den 21 januari 2009 Konsultrapporten Rådgivningsrapport samverkan inom överförmyndarverksamheten inom Södertörn den 3 mars Överförmyndarnämndens beslut den 6 april 2009, 182 Kommunala pensionärsrådets skrivelse den 8 april 2009 Kommunala handikapprådets skrivelse den 20 april 2009 Social- och omsorgsnämndens beslut den 21 april 2009, 120 Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2009

21 Kommunstyrelsen 21 (29) Yrkanden Susanne Bergström (S) yrkar bifall till förslaget från S, V och MP med tillägg av att uppdraget också skall innefatta att möjligheterna till samverkan med andra kommuner utreds. Tage Gripenstam (C) yrkar bifall till förslaget från S, V och MP. Marita Lärnestad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Mats Siljebrand (FP) yrkar avslag på förvaltningens förslag och bifall till att en förvaltarenhet utreds. Robert Halef (KD) yrkar bifall till förslaget från S, V och MP. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner då att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkandet från Susanne Bergström (S) m fl. Kommunstyrelsens beslut Kommundirektören ges i uppdrag att utreda tjänstemannaorganisationen på överförmyndarnämnden, samt förslag till förvaltarenhet, och återkomma till kommunstyrelsen med förslag senast i december Uppdraget skall också innefatta att möjligheterna till samverkan med andra kommuner utreds. Reservation Marita Lärnestad (M) anmäler och inger reservation, bilaga 127. Kommundirektören ÖFN

22 Kommunstyrelsen 22 (29) 128 Verktygslådan SAM: ett samordnat arbete med säkerhet, arbetsmiljö och miljö (SAM) Dnr KS08/310 Verktygslådan SAM är en metod som möjliggör för medarbetare, chefer, enheter, resultatområden, kontor och kommunen i stort att på ett enkelt och effektivt sätt arbeta samordnat med Säkerhet, Arbetsmiljö och Miljö (SAM). Genom ett systematiskt arbete med säkerhet arbetsmiljö och miljö (SAM) skall kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö. Initiativet till att ta fram verktygslådan SAM togs gemensamt av personaldirektör Margaretha Sandberg och dåvarande säkerhetschefen Lennart Gustafsson. Arbetet med att ta fram verktygslådan SAM har skett i samverkan med de olika kontoren och kommunens huvudskyddsombud Tommy Eriksson. Även företagshälsovården har involverats i slutskedet av projektet. Förvaltningen föreslår nu att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till policy för antagande i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2009 Förslag till policy SAM-manual med bilagor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Policy för SAM antages i enlighet med upprättat förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

23 Kommunstyrelsen 23 (29) 129 Meddelanden Följande meddelanden redovisas: a) Integrations- och jämställdhetsdepartementet: Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfi-bonus. Dnr KS09/03 Kopia har överlämnats till arbetslivskontoret. b) Social- och omsorgsnämndens beslut den 24 mars 2009, 81 Uppföljningsplan och kommunikations av social- och omsorgsnämndens verksamhetsplan Dnr KS09/03 c) Sveriges Kommuner och Landsting: inbjudan till remisskonferenser om kollektivtrafik Kollektivtrafikutredningen stora förändringar för kommuner och landsting föreslås. Dnr KS09/03 Kopior har överlämnats till kommunalrådskansliet, kommundelarnas kontor och samhällsbyggnadskontoret. d) Sveriges Kommuner och Landsting: förbundsstyrelsens beslut nr 3 Prisindex för vård och omsorg. Dnr KS09/03 Kopior har överlämnats till Telge Inköp, äldreomsorgskontoret och social- och omsorgskontoret. e) Sveriges Kommuner och Landsting: cirkulär 09:28 Nya bestämmelser i samband med införandet av barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Dnr KS09/03 Kopior har överlämnats till utbildningskontoret, ksk/e, Christina Rapp Lundahl och Ksk/Personal, Hans Broman. f) Sveriges Kommuner och Landsting: Skriften Fallskador bland äldre en sammanfattning av en kunskapsöversikt om fallskador. Dnr KS09/03 Kopior har överlämnats till äldreomsorgskontoret, folkhälsoansvarig samt KPR.

24 Kommunstyrelsen 24 (29) g) Utbildningsnämndens beslut 28 april 2009, 74: Informationsinsatser om riskerna med fyrverkerier. Dnr KS09/03 h) Kultur- och fritidsnämn dens beslut 23 april 2009: Informationsinsatser om riskerna med fyrverkerier. Dnr KS09/03 i) Länsrätten i Stockholms län: Dom den 8 maj 2009 i mål nr rörande länsstyrelsens överklagade beslut den 1 december 2008 att upphäva bestämmelsen i 20 i de av kommunfullmäktige den 27 oktober 2008 antagna lokala ordningsföreskrifterna. Dnr KS08/284 Länsrätten bifaller överklagandet och upphäver länsstyrelsens beslut. Kopia har överlämnats till kommunalrådskansliet och Ksk/juridik, Caroline Dexfalk. Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkänns.

25 Kommunstyrelsen 25 (29) 130 Anmälan av delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut redovisas: Kommunstyrelsens ordförande nr /2009 Kommundirektören nr 31-34/2009 Koncerndirektören nr 2/2009 Kommunstyrelsens beslut: Redovisningen godkänns.

26 Kommunstyrelsen 26 (29) 131 Bildande av ett bolag Telge InnovationsCenter AB Dnr KS09/227 Inom ramen för det av kommunstyrelsen beslutade stimulanspaket, godkände kommunstyrelsen att ett innovationscentrum bildas inom Telgekoncernen. Ärendet överlämnades därefter till kommunfullmäktige. Den 2 mars 2009 godkände kommunfullmäktige bildandet av ett innovationscentrum inom Telgekoncernen. På koncernstyrelsens möte den 5 maj fick styrelsen information om förutsättningarna att bilda ett innovationscenter via en omfattande rapport och analys. Den 18 maj hanterade styrelsen därefter koncernens förslag till hur bildandet av ett innovationscenter kan genomföras. En enig styrelse ställde sig positiv till att tillstyrka att Telge startar ett innovationsbolag i enlighet med förslaget. En diskussion uppstod emellertid om huruvida kommunfullmäktige verkligen fattat beslut om bildandet av ett nytt bolag eller om det handlade om ett nytt affärsområde inom Telge. För att undanröja tvivel i frågan och för att garantera att frågan hanteras korrekt i formell bemärkelse, föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige godkänner bildandet av Telge Innovationscenter AB. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 25 maj 2009 Skrivelse till Styrelsen för Telge AB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Bildandet av ett innovationsbolag (Telge InnovationsCenter AB) tillstyrks. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

27 Kommunstyrelsen 27 (29) 132 Ekerö kommun ny delägare i SYVAB Dnr KS09/210 Ekerö har ansökt om att bli delägare i SYVAB. Styrelsen i SYVAB har godkänt detta och hemställer att Södertälje kommun godkänner tillägget till aktieägaravtalet och Ekerö kommun som delägare i SYVAB. SYVAB ägs idag av Botkyrka kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun, Stockholms kommun genom Stockholm Vatten AB och Södertälje kommun genom Telge AB. Varje delägare har 20 aktier med lika rösträtt. SYVAB finansieras genom att varje kommun betalar för mängden avlopp som skickas till Himmerfjärdsverket. Varje kommun har också ett borgensåtagande som är beräknad på mängden avlopp. Borgensramen är 395 mkr varav Södertäljes del är idag 124,6 mkr (32 %), när Ekerö är delägare minskar Södertäljes del till 28,1 %. Genom att Ekerö blir delägare och ansluter sig, avlastas Mälaren som recipient och Himmelfjärdsverket bidrar till att säkra vattenförsörjning från Mälaren. Ekerö kommun skall betala motsvarande kr per aktie i serie B, som efter 10 år kan ombildas till aktie i serie A, som nuvarande aktieägare har. Utöver aktielikviden överlåter Ekerö kommun del av fastigheten Ekebyhov 1:394 i Ekerö kommun utan köpeskilling. Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige godkänner Ekerö kommun som ny delägare i SYVAB på de villkor som redovisas i beslutsunderlaget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 25 maj 2009 Skrivelse från SYVAB den 30 april 2009 Utredning från Tyréns den 27 april 2009 Förslag om tillägg till aktieägaravtal med kopia på nu gällande avtal Förslag till ny bolagsordning Ny borgensfördelning Anslutningsavtal

28 Kommunstyrelsen 28 (29) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner Ekerö kommun som nu delägare i SYVAB på de villkor som anges i till tjänsteskrivelsen den 25 maj 2009 bilagda handlingar. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

29 Kommunstyrelsen 29 (29) 133 Val till demokrati- och mångfaldsberedningen Dnr KS09/01 Kommunstyrelsen har att utse en ledamot i demokrati- och mångfaldsberedningen efter Yvonne Hals Wattsgård (V) som avsagt sig uppdraget. Kommunstyrelsens beslut Samuel Karlsson (V) utses till ledamot i demokrati- och mångfaldsberedningen för tiden till och med den 31 december Den valde Demokrati- och mångfaldsberedningen

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning 1 (8) 2010-06-01 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Handläggare Ola Schön 08-523 019 29 ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: Tisdagen den 15 juni 2010 klockan 08.30 i Dirigenten,

Läs mer

1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26

1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 1 (8) 2012-06-04 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Handläggare Annette Feldt 08-523 019 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-30

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-30 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-30 Tid och plats: Ledamöter: Fredag den 30 januari 2009 kl 08.30-12.55, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-20 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: fredag den 7 september 2007 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Arbetslivskontoret, Stadshuset den 4 februari kl. 13.00. Camilla Staberg.

Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Arbetslivskontoret, Stadshuset den 4 februari kl. 13.00. Camilla Staberg. Arbetslivsnämnden 1 (16) Tid och plats Torsdagen den 29 januari kl.18.00 21.35. Stadshuset, Symfoni plan 1. Ledamöter Johan Andersson (s), 2:e v ordf Rima Haro (s) Roger Brander (s) Yvonne Hals Wattsgård

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-02-23

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-02-23 KOMMUNSTYRELSEN 2007-02-23 Tid och plats: Fredag den 23 februari 2007 kl 08.30-12.10, Ekdahlssalen i Stadshuset Ledamöter: Anders Lago (s) ordförande, tjänstgör 32-42, 44-54 Marita Lärnestad (m) 1:e vice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-08-27

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-08-27 KOMMUNSTYRELSEN 2004-08-27 Tid och plats: Fredag den 27 augusti 2004 klockan 08.30-12.45, Ekdahlssalen i Stadshuset Ledamöter: Anders Lago (s) ordförande 161-172 Susanne Bergström (s) 1:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Tid 08.30-11.15 Plats Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset Justering Justering, tid och plats 2015-03-27, Södertälje stadshus Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer