Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006"

Transkript

1 Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006

2 Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 29 maj Dokumentet har producerats av SWECO FFNS arkitekter. Framsida - Ennäsudden vid Östanå och kv. Skonaren vid Åkers kanal Baksida - Östanå slott Fotografier från: Österåker Information och Turism, Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening eller SWECO FFNS Arkitekter om inte annat anges. 2

3 Förord Skärgård och stad! Denna spännvidd präglar kommunens andra översiktsplan som visar utvecklingen för den kommande 25-årsperioden. Den vision som genomsyrade 1990 års översiktsplan med fritidshusområden som långsamt och varsamt omvandlas till luftiga villaområden utgör fortfarande grunden för den fortsatta utvecklingen. Samtidigt finns en ny vision om en mer stadslik utveckling i kommunens centrala delar med en tydlig koppling till havet. En ny småskalig stadsbebyggelse kommer att växa fram längs Åkers kanal och öppna centrum mot havet. Den vackra skärgården ger vår kommun en alldeles särskild kvalitet och identitet. Även i skärgården måste en försiktig utbyggnad av bostäder och företag kunna ske för att inte utvecklingen skall stagnera. En levande kommun förutsätter ett dynamiskt näringsliv. Att vara en attraktiv kommun för befintliga och nya företag är ett huvudmål för den fortsatta utvecklingen och planeringen. Norrortsleden ger Österåker en mycket stor utvecklingspotential för framtiden. Att två gånger ha fått vara med och leda arbetet med vår kommuns långsiktiga utveckling är ett oerhört privilegium. Jag hoppas att det arbete som vi alla politiker, tjänstemän och kommuninvånare - gemensamt lagt ner skall visa sig framsynt och klokt. Det är med glädje och stolthet jag ser Österåker utvecklas i kraftfältet Skärgård och stad. Ingela Gardner Sundström Kommunstyrelsens ordförande 3

4 Innehållsförteckning Förord 1. Vision 2. Bakgrund 3. Inledning 4. Sammanfattning 5. Bebyggelseutveckling 6. Befolkningsutveckling och planberedskap 7. Näringsliv 8. Kulturmiljö 9. Natur- och friluftsmiljö 10. Vattenmiljö 11. Kommunikationer 12. Teknisk försörjning 13. Miljö- och riskfaktorer 14. Konsekvensbedömning 15. Fortsatt arbetet 16. Bilagor, planeringsunderlag mm Bilaga 1 Riktlinjer för bebyggelse och gestaltning Bilaga 2 Verksamhetsområden i centrala Åkersberga Bilaga 3 Miljömål Bilaga 4 Länsstyrelsens granskningsyttrande Bilaga 5 Samlingskarta över mark- och vattenanvändning, A2 format

5 1. Vision 1. Vision Österåker - skärgård och stad - är den övergripande visionen för Österåkers långsiktiga utveckling. En attraktiv kommun att leva och bo i. Långsiktigt hållbar ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Kommunen kommer fortsatt att vara en expansiv del av Stockholmsregionen med en befolkningsutveckling över genomsnittet. Läget, som en del av den dynamiska nordostregionen, skapar förutsättningar för en mångsidig utveckling. Förbättrad spårtrafik till centrala Stockholm och goda kommunikationer till den övriga regionen samt Arlanda ger kommunen en ökad attraktivitet. Detta ger förutsättningar för en stadsmässig utveckling av kommunen där Åkersberga tätort intar rollen som en av stadskärnorna i nordost i samverkan med Vaxholm, Norrtälje och Vallentuna. Närheten till natur, med skärgård, skog och öppna landskap samt ett rikt kulturarv, skapar förutsättningar för en hög livskvalité vilket prioriteras i planeringen. Ett differentierat näringsliv med bra kommunal och privat service gynnar en fortsatt positiv utveckling av kommunen. Förbättrade kommunikationer ger förutsättningar för ett ökat permanentboende och utveckling av näringslivet i glesbygd och skärgård, bl.a inom turism och båtservice. Centrala Åkersberga får en mer stadsmässig karaktär med tydliga gator och rum. Den täta»innerstaden«växer västerut över kanalen in i det nya Täljöviksområdet. Den täta kärnan, Kanalstaden, övergår i glesare villastadsdelar i alla vädersträck. Längre ut från centrum finns mer avgränsade enklaver som exempelvis Svinninge, Stava, Solberga och Skärgårdsstad. Rydbo fortsätter att utvecklas som ett eget samhälle. Längs kusten norr om Skärgårdstad sker en gradvis komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse med beaktande av kraven från bl.a. friluftslivet. Vid Östanå/Roslags- Kulla/Wira utvecklas ett kustsamhälle som en betydelsefull knutpunkt mellan skärgård och fastland. Ljusterös särställning i skärgården genom färjeförbindelse och eventuell framtida fast förbindelse till fastlandet accentueras med en ökad fast bosättning, förstärkt näringsliv och service. Ljusterö erbjuder på så sätt ett attraktivt alternativ till permanentboende på fastlandet. Drängsjön och Storängstorget på knappt 5 km avstånd från varandra. 1

6 1. Vision Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands Väsby Österåker Sollentuna Täby Järfälla Sundbyberg Solna Danderyd Lidingö Vaxholm Ekerö Stockholms Stad Nacka Värmdö Huddinge Tyresö Botkyrka Haninge Österåkers kommun med sitt läge i regionens nordostsektor är mycket kommunikationsberoende. Den stora ytan innebär bl.a. att avståndet från Åkersberga centrum till de nordöstra kommundelarna är större än till centrala Stockholm. 2

7 2. Bakgrund 2. Bakgrund Översiktsplanens roll Meningen med en Översiktsplan (ÖP), som här har en tidshorisont på 25 år, är att den skall ge vägledning till hur kommunens mark och vatten i stora drag kan användas i framtiden. Den skall även kunna användas av kommuninvånare, fritidsboende, företag, förvaltningar eller andra myndigheter när det gäller att få snabba och tydliga besked om viktiga principiella frågor i samhällsplaneringen. Planen skall beakta olika medborgares behov och möjligheter och därigenom skapa förutsättningar för ett samhälle för alla. Kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan och kommunfullmäktige skall därför minst en gång per mandatperiod ta ställning till planens aktualitet, dvs. planens giltighet. Planen är inte juridiskt bindande men visar kommunens viljeinriktning. Planen bidrar även till att skapa förutsättningar för en medveten utveckling och till att bevara handlingsfriheten. Planprocessen Den nu aktuella planen har efter beslut i Kommunstyrelsen (KS) sänts ut på samråd till kommuninvånare, föreningar, myndigheter m fl. Efter samrådet som varat i två månader har planen bearbetats med utgångspunkt från inkomna synpunkter. Därefter har översiktsplanen ställts ut under ytterligare en tvåmånadersperiod. Efter utställning och ändringar med anledning av inkomna yttranden antas planen av kommunfullmäktige (KF). Översiktsplanen kommer att följas av olika kommunala planer som mer i detalj anger inriktningen inom olika delområden. Befintliga planer Kommunens tidigare översiktsplan, ÖP 90, och fördjupning av översiktsplanen för Brännbackens verksamhetsområde upphävs i och med antagandet av ÖP 06. Läsanvisning Översiktsplanen består av detta dokument, med infogade kartor i A4-format där olika delaspekter redovisas. En samlingskarta som bilaga i A2-format redovisar föreslagen mark- och vattenanvändning tillsammans med de väsentligaste delaspekterna. Översiktsplanen skall ses som en helhet där olika delaspekter har vägts samman. Dokumentet har avsiktligt gjorts så kort och översiktligt som möjligt. Till planen kopplade bilagor är inte avsedda att antas av KF i översiktsplaneprocessen. I kapitel 16 förtecknas såväl kommunalt som annat planeringsunderlag. Förteckningen är indelad efter samma kapitelindelning som textdokumentet. En förteckning över använda förkortningar finns även i detta avsnitt. En sökordlista baserad på ortsnamn finns sist i dokumentet. Såväl textdokumentet som kartorna finns som nedladdningsbara pdf-filer på Österåkers webbplats Organisation Arbetet har letts av en politisk projektgrupp samt en parlamentariskt sammansatt styrgrupp. Planarbetet har bedrivits av en arbetsgrupp under ledning av stadsarkitektkontoret med hjälp av konsult. Arbetsgrupp Lars Barrefelt, Stadsbyggnadschef, projektansvarig Bo Lidén, Utredningschef Irene Bellman, bitr. Exploateringschef Magdalena Lindfeldt, SWECO FFNS Arkitekter Joe Lindström, SWECO FFNS Arkitekter Övriga medverkande: Margareta Ahlberg, Utredningsekonom Christina Adolfsson, Trafikplanerare Bertil Falk, Bygglovchef Cecilia Möller, Information och turism Björn Ekelund, Jonas Carlsson, Ebba Ohlén SWECO FFNS Arkitekter Politisk projektgrupp Ingela Gardner Sundström (m), ordförande Sven H ugosson (fp) Håkan Stolt (c) Björn Sundman (s) Torgny Johansson (s) Byggnadsnämndens presidium har varit adjungerat till ledningsgruppen. Domaruddens Friluftsgård strax norr om Åkersberga centrum symboliserar en av kommunens många kvaliteter, närheten mellan natur och boende. 3

8 3. Inledning 3. Inledning Historik Österåker, är en relativt ung kommun men med gamla anor. Bosättningar finns redan från sten- och bronsåldern på flera platser i kommunen, bl.a. vid Wira, Lappdal och Sjökarby. Handelsleden mot Uppsala, Långhundraleden, vars inlopp från Trälhavet passerar genom kommunens centrala delar, hade under flera århundraden stor betydelse som komplement till leden via Stockholms ström. Silverskatten vid Näs från tidigt 1000-tal och Tuna borgruin från 1200-talet vittnar bl.a. om detta. Flera av dagens gårdar i området har anor från denna tid. Wira bruk var på 1600-talet ett brukssamhälle av nationell betydelse. De stora godsen Rydboholm, Tuna, Margretelund och Östanå har alla på olika sätt haft stor betydelse för kommunens utveckling. Under 1800-talet låg socknens centrum vid nuvarande Åkerstorp där häradsvägen korsade Åkers kanal. I samband med utbyggnaden av Roslagsbanan år 1900 flyttades centrum till den dåvarande slutstationen Åkers-Berga. Järnvägen förlängdes till Österskär 1906 och ett villa- och sommarsamhälle växte upp vid Trälhavet inspirerat av förortssamhällen som Saltsjöbaden och Djursholm. Parallellt med utbyggnaden av bostäder och fritidshus etablerades industrier i Åkers-Berga, bl.a. längs Åkers kanal, och i Österskär. Från slutet av 1800-talet bedrevs även ett antal gruvor bl.a. i Härsbacka där kvarts och fältspat utvanns för porslinsindustrin i Gustavsberg och Rörstrand. Sjöfart och fiske har ända till mitten av 1900-talet varit de viktigaste näringarna i skärgården. Segellederna genom kommunen har varit upptecknade redan på 1200-talet och en lotsstation inrättades på Husarö Ångbåtstrafiken i skärgården utvecklades kraftigt under slutet av 1800-talet och möjliggjorde en snabb utbyggnad av sommarvillor längs farlederna vilken fortgick till 1930-talet. Ångbåtstrafik bedrevs till Brottby via Åkers kanal ända till Den moderna centralortens tillkomst kan dateras till 1950-talet då Åkersberga utvecklades till ett av flera förortssamhällen i nordostsektorn. Till stor del var utvecklingen mycket beroende av arbetspendling till arbetsplatser i Stockholm eller andra delar av regionen. Parallellt med detta genomgick skärgård och glesbygd en snabb avfolkning som kom att följas av omfattande fritidsbebyggelse både på öarna och i sommarhusområden som Svinninge och Lervik. Åkers bro i början av 1900-talet, nuvarande Åkerstorp. (fotograf Karl Gustavsson) 4 Åkers-Berga station ligger 1910 fortfarande långt ute på landet. (fotograf Karl Gustavsson)

9 3. Inledning Centrala Åkersberga var fortfarande i början av 1950-talet ganska glest. Kommunhuset och Bergaskolan i mitten av bilden (fotografer Göran Sandström/Ingemar Ehrenström) Centrala Åkersberga femtio år senare (fotograf Jan Augustsson) Österåker i regionen Stockholmsregionen bedöms av Regonplaneoch trafikkontoret (RTK) även fortsättningsvis vara en mycket expansiv region med en befolkningsökning på upp till personer fram till år Nordostsektorn har en betydelsefull roll att spela i denna utveckling. Österåker tillsammans med grannkommunerna Täby, Vallentuna, Norrtälje och Vaxholm beräknas få en snabbare befolkningstillväxt än regionen som helhet. Vilket bedöms innebära en utveckling både av ett regionalt stråk för handel och arbete i Täby/Arninge/Rosenkälla samtidigt som befintliga tätortscentra i respektive kommun förstärks. Planeringssituationen ställer ökade krav på samverkan mellan kommunerna i nordostsektorn på många områden för att bl.a. kunna erbjuda högklassiga kommunikationer och bra kommunal service. Österåkers kommun ingår därför i ett samverkansprojekt, UtvecklingNordOst (UNO), tillsammans med kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna och Vaxholm. UNO-samarbetet verkar bland annat för en gemensam regionkärna och utveckling av stråken längs järnvägen och E18. En fortsatt expansion i regionen innebär sannolikt ett ökande intresse av att bygga i Österåker. Nära storstaden men avskilt Österåker ligger ca 3 mil från centrala Stockholm. Det tar drygt en halvtimme att åka med buss eller bil till Åkersberga och ungefär lika lång tid med Roslagsbanan. Trots närheten är Österåker och Åkersberga 5

10 3. Inledning ett samhälle som är tydligt avskilt från den övriga stadsregionen genom skog och öppna landskap. Österut gränsar kommunen mot skärgård och öppet hav. Denna särart av att vara ett tydligt eget samhälle i samverkan med nordostregionen är något som kommunen vill vidareutveckla. Den vackra naturen och närheten till hav och skärgård är en av kommunens stora attraktionskrafter både för kommuninvånare och besökande. Det är därför angeläget att i planeringen värna natur och kultur när exploateringstrycket ökar och att säkra och bevara allmänhetens tillgång till natur- och kulturvärden. Befolkningsutveckling Österåkers kommun är en av de snabbast växande kommunerna i länet och därmed i landet. Sedan 1992 har befolkningen ökat med 20 % till nuvarande ca invånare. Mycket talar för att den snabba tillväxten fortsätter. Ökningen beror bl.a. på att en ökande andel av kommunens många fritidshus övergår till permanentbostäder. I takt med att bostadsbristen i Stockholmsregionen ökat har fritidshus inom pendlingsavstånd blivit attraktiva bostadsalternativ. Bebyggelseutveckling Huvuddelen av regionens fritidshus på fastlandet bedöms bli omvandlade till permanentboende under planperioden. Österåker har en naturlig roll i denna process och en 6 stor del av kommunens nuvarande ca fritidshus bedöms bli omvandlade till permanentboende under perioden. Den relativt sett låga prisnivån på fritidshusen och närheten till naturen är två drivkrafter i omvandlingen av fritidshus till permanentboende. Kommunikationer En förutsättning för att den önskvärda bostadsutbyggnaden skall kunna genomföras och näringslivet förstärkas är att alla typer av kommunikationer förbättras. Främst måste kollektivtrafiksystemet i nordost bli mer attraktivt. Detta förutsätter främst en utveckling av Roslagsbanan samt att bättre tvärförbindelser skapas. Arninge kan här komma att utvecklas till en regional knutpunkt. Detta arbete kommer att kräva ett omfattande mellankommunalt samarbete. För biltrafiken innebär Norrortsledens färdigställande en väsentlig förbättring för kommunikationerna till nordvästra Stockholm och Arlanda. På samma sätt kan Norra länken vid infarten till Stockholm innebära radikalt bättre förutsättningar då den medför mindre köbildning på E20. För Österåkers vidsträckta skärgård är förbättrade båtförbindelser och utbyggda landterminaler väsentliga för en önskvärd utveckling. Persontrafiken måste här utvecklas i nära samverkan med landstinget och angränsande kommuner då detta är en förutsättning för att kommunerna på ett Paddling i någon av kommunens många sjöar eller längs Långhundraleden är en av Österåkers många attraktiva turistaktiviteter. bättre sätt gemensamt skall kunna säkerställa nödvändig service i skärgårdsområdet. Näringsliv Österåkers läge i regionens utkant innebär en relativt stor känslighet för konjunktursvängningar. Andelen arbetsplatser i förhållande till antalet förvärvsarbetande bedöms därmed ligga kvar kring hälften under överskådlig tid. Turism Turismen i Österåkers kommun är av betydelse för såväl kommunen som övriga Roslagen och är en av de näringsgrenar som har bäst förutsättning att expandera. Österåkers attraktionskraft som rekreationsområde är ett brett utbud av turistaktiviteter. Här finns en fantastisk skärgård med ett utvecklat frilufts- och båtliv, ett rikt kulturutbud, ett flertal konstnärer och kulturskapare samt ett aktivt föreningsliv. Wira bruk, Siaröfortet och Långhundraleden/Åkers kanal är unika historiska kulturmiljöer. Österåker är en golftät kommun med flera banor i toppklass. En rad attraktiva och välbesökta konferensanläggningar bidrar också till turismomsättningen.

11 4. Sammanfattning 4. Sammanfattning Planeringsförutsättningar Befolkningsutveckling För Österåker beskrivs tre alternativa scenarier för befolkningsutvecklingen i kap. 6. Förslagen innebär en ökning med personer fram till år 2015 och ytterligare till år Bebyggelseutveckling Österåkers bebyggelseutveckling förväntas dels ske inom nyexploateringsområden, dels inom befintlig bebyggelse. I översiktsplanen används två olika begrepp: utvecklingsområde för områden där planeringsförutsättningarna bedöms som relativt entydiga och utredningsområde där förutsättningarna måste utredas mer grundligt innan områdets inriktning kan läggas fast. Båda dessa områdestyper kan omfatta såväl förnyelseområden som nyexploatering. Kommunen har en stor andel fritidshus som i stor omfattning omvandlats till permanentboende. Då det helt dominerande antalet har enskilda anläggningar för vatten och avlopp eller små gemensamhetsanläggningar innebär den pågående omvandlingen till permanentboende en stor miljöbelastning. Saltvatteninträngning och»sanitära olägenheter«blir allt vanligare. En viktig uppgift för Österåkers kommun är därför att planlägga och förse dessa områden för bebyggelseutveckling med allmänt vatten och avlopp för att möjliggöra fastighetsägarnas önskemål och behov av utbyggnad eller avstyckning. Det allmänna verksamhetsområdet för VA föreslås utvidgas och omfatta de stora utvecklingsområdena intill Åkersberga. Behov av förbättrad vägstandard och olika typer av kommunal service i förnyelseområdena ställer även det ökade krav på kommunen. Denna successiva förändring förväntas pågå under hela planperioden. För att klara de ökade behoven behöver befintligt reningsverk byggas ut och/eller ett nytt byggas. Översiktsplanen föreslår därför att mark reserveras för ett nytt reningsverk så att handlingsfriheten bibehålls. Huvuddelen av kommunens bebyggelseområden utgörs av områden med enskilt huvudmannaskap för vägar och annan allmän plats. Enskilt huvudmannaskap i förnyelseområden kommer även fortsättningsvis att gälla som planeringsförutsättning. Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats skall tas fram i samband med fortsatt planarbete. Service Tillväxten kräver en fortsatt utbyggnad och komplettering av befintliga skolor och förskolor. I första hand i de västra utbyggnadsområdena. Befolkningsutvecklingen innebär även att antalet invånare äldre än 65 år ökar kraftigt och i det närmaste fördubblas till år Kommunens resurser för äldrevård och omsorg måste därför kompletteras. Natur och kultur En stor del av Österåkers kommun består av skärgård av olika karaktär. Skärgården kommer fortsatt att genomgå en förändring vad gäller bebyggelseutveckling och näringsliv. Ljusterö kommer i många avseenden att genomgå samma omvandling från fritidsboende till permanentboende som övriga förnyelseområden. Bland annat för att värna de känsliga naturoch kulturmiljöerna på land och i vattnet krävs en noggrann avvägning av olika intressen. Österåker avser därför upprätta en kustplan eller annat övergripande plandokument som underlag för mer detaljerad planering inom skärgårdsområdet och längs kusten. Kommunikationer Bilberoendet är stort i många områden och bedöms öka i samband med bebyggelseutvecklingen. Utvecklingen av alla typer av kollektiva förbindelser är avgörande för kommunens fortsatta expansion. Näringsliv De privata företagen utgörs i dagsläget mest av mindre tjänste- och serviceföretag. De största företagen finns inom tillverkningsindustri, handel, fritids- och konferensverksamhet. Serviceföretagen utgör en betydande del av kommunens näringsliv. Företag bl.a. för bygg- och båtservice bedöms ha en positiv utveckling liksom undervisningssektorn. Turism Turismen i kommunen är i huvudsak olika former av närturism med anknytning till skärgård och natur. Förutsättningarna för en fortsatt utveckling av denna sektor är goda. Planeringsförslag Utbyggnaden i kommunen bör i första hand ske i anslutning till befintliga tätorter och i områden med förutsättningar för god kollektivtrafikförsörjning. Den vackra naturen och närheten till hav och skärgård är en av kommunens stora attraktionskrafter. Det är därför angeläget att i planeringen värna natur och kultur när exploateringstrycket ökar och att säkra allmänhetens tillgång till natur- och kulturvärdena. De största sammanhängande bevarandeområdena utgörs av områden i kommunens norra och östra delar, bl.a. Angarnkilens kärnområde i norr och dess spridningskorridor söderut. Obebyggda delar av kustzonen bör bebyggas med varsamhet. Kommunen strävar efter att erbjuda stor variation i boendemiljöer och därigenom möjliggöra för den enskilde att finna områden som svarar mot individuella önskemål. Översiktliga bedömningar för olika planzoner inom kommunen redovisas nedan. De olika delområdena hänvisar till karta över mark- och vattenanvändning. Mer detaljerad information återfinns i bilaga 5 - Samlingskarta för mark- och vattenanvändning. 7

12 4. Sammanfattning Fastlandet En omfattande omvandling av fritidshusområden sker bl.a. i Svinninge, Täljö och Brevik/Lervik/Flaxenvik men även på Ljusterö. Kommunen bejakar en sådan utveckling. Nya bostadsområden kommer främst att tillkomma i centrala Åkersberga och inom utvecklingsområden väster om Åkers kanal. 1. Åkersberga tätort Huvuddelen av tillkommande bebyggelse bör placeras i centrala Åkersberga och i utvecklingsområdena väster om Åkers kanal. Inom de centrala delarna av tätorten bör en högre exploateringsgrad och större stadsmässighet än hittills övervägas på båda sidor om kanalen. Detta område avgränsas i pågående fördjupningsarbete. Den förväntade omvandlingen av bl.a. Täljö innebär att dessa områden på sikt blir en integrerad del av tätorten. Trädgårdsstadens ideal med en relativt tät och låg bebyggelse nära vatten och grönska skall eftersträvas i områden utanför den direkta kommunkärnan. Dessa intentioner utvecklas i pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Täljöviken samt i program- och detaljplanearbete för centrala Åkersberga. 2. Östra Ryd Det sammanhängande jordbruks- och skogslandskapet från Rydboholm vid Kyrkfjärden i söder till Rosenkälla i norr förutsätts bevaras med undantag för redovisade utvecklings- och utredningsområden. Området är till stora delar av riksintresse för kultur- och naturmiljö samt friluftsliv. 3. Nordväst om väg 276 De västliga delarna bedöms även på lång sikt i huvudsak förbli skogsmark med stort värde för naurvård och frilutsliv och vara föremål för begränsad exploatering. Bebyggelse bör i huvudsak tillkomma i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. 4. Sydöst om väg 276 Den östra kustzonen bedöms däremot successivt bli allt mer intressant för permanentboende. Tillkommande bebyggelse måste här vägas mot andra intressen inte minst tillgängligheten för turism och friluftsliv enligt Miljöbalken (MB) 4 kap 2. Skärgården En stor del av kommunen utgörs av kust och skärgård. I följande avsnitt avser vi kommunens stora övärld med ca 800 öar som i sin tur kan indelas i: öarna i Furusundsleden, Ljusterö och Östra Lagnö, mellanskärgården samt ytterskärgården. Gemensamt för hela skärgården är att den har ett stort natur- och kulturvärde samt stor betydelse för naturvård och friluftsliv. Miljöerna är till stora delar mycket känsliga för förändringar. 5. Öarna i Furusundsleden Öarna i Furusundsleden bedöms endast ha förutsättningar för begränsad ny bebyggelse utöver gällande planer. 6. Ljusterö och Östra Lagnö Ljusterö har genom sin färjeförbindelse en särställning mellan fastlandet och den övriga skärgården. På sikt kan en fast förbindelse, som bro eller tunnel, bli aktuell vilket ytterligare skulle förstärka detta förhållande. Den permanenta befolkningen har ökat under senare år, en utveckling som förväntas fortsätta i samband med att en allt större del av bebyggelsen omvandlas till permanentboende. Befolkningsmängden ger underlag för en bra service med bl.a. centrumbildning, förskola, skola och äldreomsorg. Förutsättningarna skiljer kraftigt mellan olika delar av Ljusterö varför ett planprogram bör upprättas som underlag för bebyggelseprövning och detaljplanering av utvalda utvecklingsområden. Östra Lagnö har en särställning. Öns karaktär och huvudsakliga markanvändning bör vara oförändrad. Viss komplettering av bebyggelse och anläggningar kan prövas i anslutning till befintlig bebyggelse. De fastboendes intressen skall väga tungt vid denna prövning. Omvandlingen förutsätter att VA-frågorna behandlas på ett samlat sätt varför de allmäna verksamhetsområdena kan komma att utökas. 7. Mellanskärgården Hela mellanskärgården är riksintresse för naturvård och friluftsliv med en växande nationell och internationell båtturism. Vissa delar utgör även riksintresse för kulturmiljövård. Värdefull bebyggelse finns bl.a. på Ingmarsö, Husarö och Äpplarö. Brottö utgör länets första kulturreservat. Mellanskärgårdens karaktär och huvudsakliga markanvändning bör vara oförändrad. Viss komplettering av bebyggelse och anläggningar kan dock prövas på de större öarna. De fastboendes intressen skall väga tungt vid prövning av ny bebyggelse. 8. Ytterskärgården Området är av riksintresse för naturvården och friluftslivet. Ytterskärgården bör bevaras i huvudsak oförändrad. I vägningen mellan olika allmäna intressen skall naturvårdens och friluftslivets intressen prioriteras. I princip bör ingen ny bebyggelse eller nya anläggningar tillåtas. Riksintressen De samlade riksintressena redovisas övergripande på karta på nästa sida. I övrigt behandlas riksintressen under respektive kapitel; Kulturmiljö, Natur- och friluftsmiljö, Vattenmiljö samt Kommunikationer. 8

13 Översiktsplan 2006 Österåkers kommun 4. Sammanfattning meter NORRTÄLJE KOMMUN NORRTÄLJE KOMMUN RoslagsKulla Östanå 3. VALLENTUNA KOMMUN ÖSTERÅKERS KOMMUN Norrö Stava Åkersberga 2. TÄBY E Åsättra Dyvik Väg 276 Väg 265 Skeppsdal Skärgårdsstad Mellansjö 7. Åsätra Margretelund 8. Ingmarsö Linanäs Lervik Brevik Rydbo Husarö 5. Flaxenvik Täljö Östra Lagnö Norra Ljusterö Södra Ljusterö VÄRMDÖ KOMMUN Svinninge VÄRMDÖ KOMMUN VAXHOLMS STAD Utvecklingsområden Riksintresse farleder Utredningsområden Riksintresse vägar Efter utställning av översiktsplanen Bebyggelseområden Planzoner 1-8 har utredningsområden på Ljusterö Riksintresseområden Kommungräns ändrats till utvecklingsområden. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING 9

14 5. Bebyg g elseutveckling 5. Bebyggelseutveckling Långsiktigt hållbar utveckling Utveckla Österåkers särskilda kvaliteter som skärgårdskommun i visionen skärgård och stad Tillvarata det värdefulla natur- och kulturlandskapet och det byggda kulturarvet Bevara en levande landsbygd på fastlandet och de större öarna Eftersträva en bebyggelseutveckling nära kollektivtrafik, service och VA-områden Samverkan med nordostkommunerna för bra kommunikationer och kommunal service Förutsättningar och förslag I vision för Österåkers fortsatta utveckling anges: Centrala Åkersberga utvecklas mot en stadsmässig karaktär med tydliga gator och rum. Den täta kanalstaden växer västerut över kanalen in i det nya området Täljö- Gottsunda-Näs. Den täta kärnan övergår i glesare villastadsdelar i alla vädersträck. Längre ut från centrum finns mer avgränsade enklaver som Svinninge, Stava, Solberga och Skärgårdsstad. Rydbo fortsätter att utvecklas som ett självständigt samhälle. Längs kusten norr om Skärgårdstad sker en gradvis komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse med beaktande av kraven från bl.a. friluftslivet. Vid Östanå/Roslags- Kulla/Wira utvecklas ett kustsamhälle som 10 en betydelsefull knutpunkt mellan skärgård och fastland. Ljusterös särställning i skärgården genom färja och eventuell framtida fast förbindelse accentueras med en ökad fast bosättning, förstärkt näringsliv och service. Ljusterö erbjuder på så sätt ett attraktivt alternativ till permanentboende på fastlandet. Generellt bör kommunens kvaliteter som skärgårdskommun vidareutvecklas vilket bland annat innebär att behovet av hamnar och uppläggningsytor måste beaktas. Geografiska delområden I det följande redovisas de intentioner som kommunen har för olika geografiskt avgränsade utvecklings- eller utredningsområden med förslag till preliminär avgränsning, intressemotsättningar och förslag till fortsatt handläggning. De i Översiktsplanen (ÖP) redovisade avgränsningarna skall inte ses som att områdena bebyggs i sin helhet.i den fortsatta planeringen kommer bl.a. avvägningen mellan bebyggelse och naturområden att göras. I redovisning av respektive område beskrivs därför översiktligt de allmänna intressen som berörs. För mer detaljerad beskrivning av riktlinjer för bebyggelse och gestaltning, se bilaga 1. Denna gäller främst för bebyggelse utanför angivna utvecklings- och utredningsområden. Områdenas numrering hänvisar till kartor i anslutning till texten. Beträffande verksamhetsområden se kapitel 6 Näringsliv, samt bilaga Utvecklingsområden Nedan redovisas olika utvecklingsområden för bostäder och verksamheter där planeringen påbörjats eller planeras att påbörjas under planperioden. 1.1 Centrala Åkersberga Centrum har under senare år genomgått en relativt kraftig förändring mot tätare och mer stadsmässig karaktär, som närmar Åkerberga till vattnet, vilket planeras fortsätta i nya etapper. Den mer långsiktiga utvecklingen av centrala Åkersberga, öster och väster om Åkers kanal, studeras i övergripande planer. I dessa skall avgränsningen av en tätare och mer stadslik tätortsstruktur studeras. Områdena närmast centrum och Åkers kanal utgör en naturlig utvidgning av den tätare stadsbygden. Under planperioden kan en successiv omvandling förväntas av industrimarken till handel och mindre störande arbetsplatser både längs Såg- och Stationsvägen. Vidare bör miljön och bebyggelsekaraktären längs hela Åkers kanal belysas liksom omvandlingen av Kungsängen i områdets södra del. Området bedöms innebära totalt ca nya bostäder och ett stort antal arbetsplatser. Planstudierna bör även belysa inverkan av Åkersberga centrum och den tätare»stadsbebyggelsen«växer mot Åkers kanal i kv Skonaren

15 5. Bebyg gelseutveckling Exempel på modern stadsbebyggelse nära sjö och natur. Järlasjö, Nacka ovan, Hammarby sjöstad, Stockholm nedan. olika järnvägslösningar inkl. en ev. förlängning av järnvägen norrut mot Roslags-Kulla och Norrtälje. Trafikstrukturen i centrala Åkersberga skall studeras med syfte att bl.a. avlasta väg 276 och de mest belastade utfarterna mot denna. Studien skall även försöka minska de barriäreffekter som järnväg och väg 276 idag skapar. Berörda intressen Centrala Åkersberga innefattar vissa naturminnen samt kulturmiljöer av såväl riks-, regionalt som kommunalt intresse. 1.2 Täljö-Gottsunda-Näs Området ingår i det område sydväst om centrum och Åkers kanal som är föremål för planering i en fördjupning av översiktsplanen (FÖP). Arbetet syftar till att klarlägga strukturen för ett betydande utvecklingsområde omedlebart väster om kanalen omfattande Täljö, Gottsunda och Näs. Området bedöms omfatta totalt ca bostäder och planläggs för permanent bebyggelse som avses anslutet till det allmänna VA-systemet. Planområdet omfattar förnyelseområden både norr och söder om järnvägen vid Täljö station liksom nybyggnadsområden i norr och söder. Planarbetet bör klargöra lämpligt reservat för en framtida vägförbindelse mot norr mellan Täljö och Stava, inklusive korsning med järnvägen. Planeringen bör möjliggöra en ny sträckning av Svinningevägen norr om Valsätra. Planering skall vidare klarlägga linjesträckning och reservat för en utbyggd Roslagsbana samt anvisa ev. nya stationslägen t.ex. vid Täljö och Runö. Området planläggs för permanent bebyggelse och ansluts till allmänt VA-system. Berörda intressen Täljöviken omfattar områden närmast vattnet som utgör ekologiskt särskilt känsliga områden. Dessutom ingår visst strövområde av kommunalt intresse. Området gränsar till föreslaget naturreservat på Näsudden. Vidare berörs kulturmiljö av regionalt intresse. 1.3 Svinninge Den omfattande fritidshusbebyggelsen i Svinninge har under en längre tid genomgått en successiv omvandling till permanentbebyggelse. Planläggning för permanent bebyggelse har påbörjats Området ansluts till allmänt VA-system. Den permanenta befolkningen har ökat med 75 % under den senaste 15-årsperioden och beräknas fortsätta att öka till ca personer under den kommande 10-årsperioden. I planområdets norra del skall mark reserveras för ett ev. nytt bergförlagt reningsverk. Berörda intressen Svinninge omfattar områden som utgör ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO). Dessutom återfinns ett Natura 2000 område, samt områden med kulturmiljö av kommunalt intresse. 11

16 Översiktsplan 2006 Österåkers kommun 5. Bebyg g elseutveckling meter NORRTÄLJE KOMMUN NORRTÄLJE KOMMUN RoslagsKulla Östanå 2.6 Norra Ljusterö VALLENTUNA KOMMUN Väg 265 Åsättra ÖSTERÅKERS KOMMUN Väg Norrö Stava TÄBY 1.2 E Täljö Skeppsdal 1.8 Skärgårdsstad 1.12 Ingmarsö Linanäs Lervik Södra Ljusterö VÄRMDÖ KOMMUN Svinninge 1.3 Husarö Flaxenvik 1.7 Brevik 1.11 Åsätra Margretelund Rydbo Mellansjö Åkersberga 1.1 Dyvik Östra Lagnö VÄRMDÖ KOMMUN VAXHOLMS STAD Utvecklingsområden Riksintresse Försvarsmakten Utredningsområden Kommungräns Befintliga bebyggelseområden 12 Efter utställning av översiktsplanen har utredningsområden på Ljusterö ändrats till utvecklingsområden. BEBYGGELSEUTVECKLING

17 5. Bebyg gelseutveckling Även med ett modernt formspråk kan god anpassning till miljön uppnås genom terränganpassning och bra materialval. 1.4 Rydbo Förutsättningarna för en utbyggnad av Rydbo samhälle bör studeras. Berörda intressen Rydbo samhälle innefattar inte några allmänna intressen. 1.5 Stava Befintligt förnyelseområde i anslutning till den kulturhistoriskt intressanta St. Stava gård föreslås genomgå en successiv komplettering och förtätning. I samband med att väg 276 förbättras bör förutsättningarna för en lokalväg/gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Rosenkälla och Åkersberga studeras vilket skulle ge förutsättningar för en säkrare trafikmiljö och bättre kollektivtrafikförsörjning. Området planläggs och ansluts till allmänt VA-system. Berörda intressen Stava gränsar till områden med kulturmiljö av såväl regionalt som kommunalt intresse, men också till ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO). 1.6 Säby - Norrö Området omfattar delar av Österåkers historiska kärna kring Norrö Tingshus och Åkersbro varför komplettering och utbyggnad måste ske med stor varsamhet. Det öppna landskapet mellan Norrö och Österåkers kyrka föreslås bevarat. Området planläggs och ansluts till allmänt VA-system. Berörda intressen Området innefattar områden med kulturmiljö av såväl regionalt som kommunalt intresse, men också ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO). Dessutom ingår visst strövområde av kommunalt intresse. 1.7 Brevik - Lervik - Flaxenvik Den omfattande fritidshusbebyggelsen i Brevik - Lervik - Flaxenvik har under en längre tid genomgått en successiv omvandling till permanentbebyggelse. Arbete med ett planprogram för hela området som underlag för detaljplanläggning och VA-utbyggnad avses att påbörjas under den kommande 5-årsperioden. Området skall planläggas för permanent bebyggelse och anslutas till allmänt VA-system. Berörda intressen Området innefattar ett naturminne samt vissa ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO). 1.8 Grandalen Området utgörs av ett tidigare fritidshusområde som idag i huvudsak omvandlats till permanentboende. Området planläggs och ansluts till allmänt VA-system. I samband med planeringen bör möjligheterna för viss ytterligare bebyggelse prövas. Berörda intressen Grandalen gränsar till ekologiskt särskilt känsliga områden i söder. 1.9 Björkhaga Detaljplanläggning pågår för ny småhusbebyggelse samt förskola. Områdets östra delar bevaras som strövområde med anslutning till Trastsjön. Området föreslås anslutet till allmänt VA-system. Berörda intressen Björkhaga innefattar inte några allmänna intressen Solberga Solbergaområdet ca 3 km norr om centrum är ett förnyelseområde och skall planläggas för permanent bebyggelse. Området föreslås anslutet till allmänt VA-system. 13

18 5. Bebyg g elseutveckling Berörda intressen Solberga innefattar ekologiskt särskilt känsliga områden. Dessutom ingår visst strövområde av kommunalt intresse Ljusterö - Mellansjö Utvecklingsförutsättningarna för centrala Ljusterö är i många avseenden likartade med glesbygdsområden på fastlandet. Väl studerade och avgränsade kompletteringar med ny bebyggelse bör stärka öns långsiktiga utveckling. Utvecklingsförutsättningarna för ett stråk tvärs över Norra Ljusterö från färjeläget via Mellansjö till Åsätra bör studeras i ett planprogram. I programmet bör förutsättningarna för en campingplats på ön prövas. Läget för en fast förbindelse till fastlandet liksom en ny väg från Lagnövägen till Ljusterövägen bör beaktas i planeringen. Vägen till Åsätra bör likaså förbättras. VA-frågan föreslås studerad i samband med planarbetet. Berörda intressen Området Mellansjö/Åsätra omfattar kulturmiljö av stort intresse. Dessutom ingår del av strövområde av kommunalt intresse Ljusterö - Arnö/ Marum Områdena vid Arnö, Marum och Väsbystrand genomgår redan en omfattande omvandling till permanentboende. Förutsättningarna för en fortsatt omvandling/ förtätning bör studeras i ett planprogram. I samband med detta skall VA-frågan utredas. Berörda intressen Arnö/Marum omfattar kulturmiljö av kommunalt intresse. Dessutom ingår ett av kommunens naturminnen i området Ljusterö - Linanäs/Laggarsvik/ Skärsberget Utvecklingsförutsättningarna för södra Ljusterö vid Linanäs och Laggarsvik bör utredas i ett planprogram. Programmet bör syfta till att säkerställa så väl de fastboendes, fritidsboendes som båtlivets behov av utbyggnad och service. I samband med detta skall VA-frågan studeras och förutsättningarna för en utvidgning av befintligt VA-område vid Linanäs utredas. Berörda intressen Linanäs/Laggarsvik omfattar ett mindre område med kulturmiljö av kommunalt intresse. Dessutom ingår vissa ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO). Även relativt stora byggnader kan fås att smälta in i omgivningen genom uppdelning av volymer, användning av traditionella material och färger samt god terränganpassning 14

19 5. Bebyg gelseutveckling 2. Utredningsområden Nedan redovisas olika utredningsområden för bostäder och verksamheter där planeringen ännu inte kommit lika långt som för redovisade Utvecklingsområden. Förutsättningar för att lösa exempelvis VA och kommunikationer måste studeras vidare inom planprogram eller fördjupad översiktsplan, FÖP. 2.1 Rosenkälla Program som underlag för planering av nytt arbetsområde vid Rosenkälla har upprättats. Planområdet är avsett som ett område för utrymmeskrävande verksamheter och sällanköpshandel. Området samverkar med föreslaget område med motsvarande verksamheter i Gillinge i Vallentuna kommun. Området kan ses som en del av E18-stråket norr om Täby/Arninge och är intressant för utbyggnad efter att Norrortsleden färdigställs och kommunikationsläget starkt förbättrats. En förutsättning för utbyggnaden är att VAfrågan kan lösas. 2.2 Stava Syd Program förslås upprättat för ett nytt verksamhetsområde, preliminärt kallat Stava Syd, belägget söder om väg 276 vid Stava. Verksamhetsområdet förslås i första hand avsett för tyngre och delvis störande verksamheter. Området trafikförsörjs via ny anslutning till väg 276. Området kan utgöra ett alternativt läge för en framtida återvinningscentral. Berörda intressen Stava syd innefattar strövområden av kommunalt intresse och gränsar till ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) i öster. 2.3 Östra Margretelund Program föreslås upprättat för planläggning för bostäder av området norr om Valsjön mellan Högsättra och Margretelundsvägen. Berörda intressen Östra Margretelund innefattar ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) samt strövområden av kommunalt intresse. gårdsstad där befintlig infrastruktur till viss del kan utnyttjas. Områdets avgränsning skall ske med hänsyn till befintlig skjutbana. Berörda intressen Norra Skärgårdsstad innefattar inte några allmänna intressen men gränsar mot områden med särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB. 2.5 Brännbacken Befintlig avfallsanläggning och avslutad deponi föreslås avvecklade. Gällande fördjupad översiktsplan avses att upphävas. Ny återvinningscentral etableras i områdets västra del inom detaljplanelagt område med nära anslutning till väg 276. Brännbacken utvecklas samtidigt till ett verksamhetsområde för störande verksamhet och upplag. Omvandlingen förutsätter att VA-frågorna behandlas på ett samlat sätt varför det allmäna verksamhetsområdet kan komma att utökas. Berörda intressen Området ingår delvis i kommunens kust- och skärgårdszon. Tidig morgon vid Österåkers Golfklubb. Långhundraledens västra sträckning kan avläsas Som förberedelse till utbyggnaden har tillståndsprövning enligt MB av berguttag genomförts. Berguttaget är villkorat till att detaljplan upprättas för området. Berörda intressen Rosenkälla trafikplats och E 18 utgör riksintresse. 2.4 Norra Skärgårdsstad Då den nuvarande användningen av Brännbacken har upphört och efter att avfallshanteringen flyttats närmare väg 276 öppnas möjligheter för användning av närliggande områden. Kompletterande bostadsbebyggelse bör efter detaljplanläggning kunna bli aktuell i ett område norr om nuvarande Skär- 15

20 5. Bebyg g elseutveckling 2.6 Östanå - Roslags-Kulla - Wira Området som idag innehåller flera grupper av samlad bebyggelse, delvis med mycket lång tradition, skulle kunna bilda kärna i en medveten förtätning/komplettering. Området i anlutning till bryggan skulle kunna utvecklas till ett mindre kustsamhälle i likhet med Dalarö eller Furusund. Området utgör redan idag en knutpunkt och omstigningsplats för trafiken till Ljusterö. En funktion som kan accentueras, i synnerhet om järnvägen på sikt dras vidare från Åkersberga. Bryggan vid Östanå bör utvecklas till en naturlig angöringspunkt för person- och godstrafik ut till öarna och delar av norra skärgården med förbättrade uppställningsplatser för bilar och kompletterad service. Läget för en ev. framtida fast förbindelse till Ljusterö skall beaktas i planeringen. Områdets utveckling studeras i ett planprogram. VA-frågan skall studeras i samband med planarbetet. Berörda intresse Östanå - Roslags-kulla - Wira ingår delvis i kommunens kust- och skärgårdszon. Det innefattar också kulturmiljöer av såväl riksintresse som av regionalt och kommunalt intresse samt område med landskapsskydd. Vidare finns ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) och Natura 2000 områden. Dessutom utgör området riksintresse för friluftsliv och ett strövområde av kommunalt intresse. 3. Kust- och skärgårdsområdet Området innehåller flera grupper av samlad bebyggelse, delvis med mycket lång tradition. En fortsatt bebyggelseutveckling bör möjliggöras med beaktande av övriga intressen i området. Utöver de fördjupningar som redovisats ovan föreslås översiktsplanen fördjupad i en Kust- och skärgårdsplan. Denna föreslås genonomförd i etapper med början för Ljusterö och Östra Lagnö. VA-frågan skall studeras i samband med planarbetet. Berörda intressen Området ingår i kommunens kust- och skärgårdszon. Det innefattar också kulturmiljöer av såväl riksintresse som av regionalt och kommunalt intresse samt område med landskapsskydd. Vidare finns ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO). Dessutom utgör stora delar av området riksintresse för friluftsliv och delvis strövområde av kommunalt intresse. Huvudmannaskap Huvuddelen av kommunens bebyggelseområden utgörs av områden med enskilt huvudmannaskap för vägar och annan allmän plats. Kommunalt huvudmannaskap tillämpas normalt i de centrala delarna av Åkersberga samt för anläggningar av större allmänt intresse. Framtida riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats skall tas fram för olika typer av områden i samband med fortsatt planarbete. Miljöbedömning En bebyggelseutveckling huvudsakligen i anslutning till Roslagsbanan och andra områden med en bra kollektivtrafik ger förutsättningar för ett miljöanpassat resande. Då stora delar av kommunens tillväxt beräknas ske inom områden där marken redan är i anspråktagen för bebyggelse genom förtätning av fritidshusområden eller i centrala Åkersberga kan tillväxten ske med relativt begränsade intrång i värdefull kulturmiljö och naturmark. Föreslagen utveckling innebär även att den goda tillgången till tätortsnära grönområden bibehålles. Dalarö, Haninge kommun - ett exempel på kustsamhälle som förenar boende och turism med rollen som replipunkt för skärgården 16

14. Konsekvensbedömning

14. Konsekvensbedömning Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen,

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Översiktsplan 2040. Kortversion

Översiktsplan 2040. Kortversion Översiktsplan 2040 Kortversion Hej! Vi har från januari 2014 en ny översiktsplan. Det här är en kortversion som redogör för kommunens översiktliga målsättningar, fokusfrågor och strategier med sikte mot

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Vad är en översiktsplan och hur går det till?

Vad är en översiktsplan och hur går det till? 228 Vad är en översiktsplan och hur går det till? 9. VAD ÄR EN ÖP? 229 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? Den kommunövergripande översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument. Planen medverkar till en gemensam

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-30 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-16, rev. 2012-06-19 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheterna Solö 1:5 och 1:15, Marholmen, i Länna församling - enligt ÄPBL Dnr 07-10189.214

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen

betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen... 3 1. Tillgänglighet

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta Rapport 2001:01 Skärgårdsfakta Förord Stockholm ska bli världens bästa region att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Kommunerna i norra Bohuslän i samverkan Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Ann-Carin Andersson www.tillvaxtbohuslan.se Vi är attraktiva

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-02-04 PLAU 1:8 Dnr. KS 2014/0321-212 Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Framtid Framgång Framkomlighet. En vision för tillväxt 2010 2040. Vision Stockholm Nordost 1

Framtid Framgång Framkomlighet. En vision för tillväxt 2010 2040. Vision Stockholm Nordost 1 Framtid Framgång Framkomlighet En vision för tillväxt 2010 2040 Vision Stockholm Nordost 1 Innehåll Samarbete för en stark vision.... 3 Framtid, framgång, framkomlighet.... 4 Stadsstruktur... 8 Effektiva

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Översiktsplan 2001 Omvärld Vi är inte själva, vi ingår i en helhet Detta är något vi måste dra fördel av Kommunens arbete Vision Budget Översiktsplan Policys Strategier

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2.1 MARKANVÄNDNING I Österåkers kommun bor ca 38 000 personer. Majoriteten bor i tätorten Åkersberga och dess omedelbara närhet. I Vallentuna kommun bor

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer N2013/2942/TE Nationell plan för transportsystemet

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Översiktsplan 2000. Fördjupad översiktsplan för södra delen av Norrlandet

Översiktsplan 2000. Fördjupad översiktsplan för södra delen av Norrlandet Planeringsförutsättningar Översiktsplan 2000 I översiktsplanen för Västerviks kommun ÖP 2000, antagen 2001-06-28, föreslås att en fördjupning görs över Norrlandet, Piperskärr Gränsö, med inriktningen att

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland Länsplan för Västmanland ska säkra en långsiktigt hållbar tillväxt för hela länet - satsningar utifrån gemensamma mål och prioriteringar ger

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Täby centrum - Arninge

Täby centrum - Arninge resurs pporten e vs i de yttre Täby centrum - Arninge Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Täby centrum Arninge Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen i de

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Dnr KS 2012/214 Dnr BN 2012/25 Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Januari 2014 Godkänt KF 2014-03-26 24 Programområdets läge Programområdet ligger vid Vänerns strand, ca fem kilometer

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer