Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo."

Transkript

1 Nytt från KFO NUMMER 1 JANUARI 2012 / Personlig assistans: Fler krav på anordnare Den 1 januari 2012 började Socialstyrelsens nya föreskrift SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete att gälla även för anordnare av personlig assistans. De företag och organisationer som inte har fått tillstånd från Socialstyrelsen måste nu i samband med ansökan visa att man arbetar med ett kvalitetsledningssystem. De som redan fått tillstånd måste börja implementera ett sådant system, vilket innebär en massa extraarbete som ska utföras under kort tid. Assistansanordnarna har haft en gedigen börda att beskriva sina verksamheter inför tillståndsansökningen, och nu kommer det här. Där man tidigare har kunnat använda assistansersättningen till löner måste man nu se om man ska prioritera om kostnadsfördelningen för att kraven på den centrala administrationen drastiskt ökas från myndigheten, säger Björn Jidéus som är rådgivare för personlig assistans på KFO. KFO kommer som enda aktör på marknaden att tillsammans med SIS, Swedish Standards Institute, anordna en särskilt riktad utbildning för assistansanordnare som är medlemmar i KFO. Den första är planerad till den 9 februari, och fler kurstillfällen kommer att erbjudas under året. Förskoledagarna succé i repris I april är det dags igen. Då arrangeras Förskoledagarna, två dagars mässa och konferens för alla som arbetar med förskolan både den fristående och den kommunala. När Förskoledagarna hölls för första gången förra året fick arrangemanget stort gensvar, vilket visade på det omfattande behov som finns i branschen, menar Hella Westerberg, projektledare och kanslichef hos arrangören Sefif (hon sitter även i Stockholms stads branschråd för förskolan). Vi är mycket stolta över att erbjuda hela förskolebranschen oavsett huvudman denna mötesplats där forskning, kompetensutveckling, information, inspiration och idéer möts. Under de två dagarna, april, kan besökaren förutom att ta del av själva mässan välja bland över 30 seminarier och föreläsningar med anknytning till barn och pedagogik, men också andra ämnen. Dit hör föreläsningen Egen förskola och arbetsgivare, som Sonja Lagergren, KFO, håller på mässans andra dag. Förskoledagarna hålls april på Stockholmsmässan. Läs mer på Där går det också bra att anmäla sig. Nytt gemensamt servicebolag Från och med januari har KFO och Arbetsgivaralliansen ett gemensamt servicebolag, för att höja kvalitet och effektivitet i servicen till organisationernas medlemmar. Bolagets verksamhet omfattar administration, juridik, miljö, arbetsmiljö, regionalkontor, lokaler, it, förhandlingsstöd, expedition, utbildning, information, kommunikation, statistik samt försäkrings- och pensionsfrågor. Lena Widman, idag vice vd på Arbetsgivarföreningen KFO, blir vd för bolaget som kommer att ha 32 anställda, samtliga från KFO och Arbetsgivaralliansen. Hella Westerberg, projektledare och kanslichef hos Sefif.

2 För en bättre upphandling Arbetsmarknadsnytt Regeringens nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken ger löpande sammanfattningar om initiativ och åtgärder på arbetsmarknadsområdet. Prenumeration kan göras på och klicka vidare till arbetsmarknadsdepartementet. Med anledning av den senaste tidens uppmärksammade brister i offentlig upphandling av äldreomsorg har Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en rad stödverktyg för att förbättra läget. Dessa är: Vägledande underlag för upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem. Vägledning för uppföljning av insatser. Senast om ett år ska uppdraget redovisas, 31 januari Följ avtalsrörelsen på När Svensk Handel och Handelsanställdas förbund hade lämnat sina slutbud 19 januari visade det sig att avståndet mellan parterna är ganska stort. Medan Svensk Handels bestämda uppfattning är att märket som Industriavtalet satte (3 procent) även ska gälla handeln, ligger kraven från Handelsanställdas förbund högre. KFOs avtal med Handelsanställdas förbund löper ut 31 mars Eftersom Industriavtalet är klart har KFO inlett förhandlingar med sina motparter på detta område, bland annat med Akademikerna och Unionen. För att följa händelseutvecklingen i de förhandlingarna och i hela avtalsrörelsen gå in på ww.kfo.se. Där finns färsk information, och även historik och fakta. Bloggpremiär för Kooperationens år I januari var det premiär för en av satsningarna på Kooperationens år 2012, som man hoppas ska få stor betydelse för märkesåret och för kunskap om kooperationen som företagsform. Det är en blogg som återfinns på adress Bloggen, som KFO lanserar tillsammans med elva andra företag, ska innehålla information om egna aktiviteter, omvärldshändelser och statistik men också lyckade kooperativa exempel. Här finns även en kalender samt tips på artiklar och nyheter. På bloggen kommer intresserade bland annat att kunna läsa om ett seminarium, arrangerat 1 februari av Riksbyggen, där representanter från kooperation och näringsliv ska diskutera om vinstmarginalen är det enda relevanta måttet på framgång. Seminariet är det första av flera, som under Kooperationens år kommer att hållas med anknytning till en antologi som kommer ut i mars. Äldre känner sig diskriminerade Många äldre i arbetslivet upplever att de har blivit diskriminerade i arbetslivet på grund av ålder. Inom statlig sektor uppger nästan var tredje 50-plussare att de har blivit åldersdiskriminerade. Det visar en undersökning som bemanningsföretaget TNG har låtit göra. De unga, mellan 20 och 30 år, uppger i samma undersökning att äldre försvårar för dem att ta sig in på arbetsmarknaden. Nya medarbetare KFO välkomnar två nya medarbetare till kansliet, Peter Sparrfors och Per-Olof Westerlund. Peter Sparrfors är ny rådgivare inom området Förskola/ skola, som alltså har fått förstärkning. Peter är utbildad personalvetare med bakgrund i den fackliga världen. Till KFO kom han från en tjänst som ombudsman inom Akademikerförbundet SSR. Per-Olof Westerlund är KFOs nya pensions- och försäkringsrådgivare. Han kommer närmast från en tjänst som pensions- och försäkringsspecialist inom förhandlingsoch samverkansorganisationen PTK. Dessförinnan har han under flera år arbetat med liknande frågor, bland annat inom försäkringsbranschen. För kontaktuppgifter, se Foto:

3 Fråga Sven Mejla din fråga till Har facket rätt att ta del av enskildas löneuppgifter? KFOs rådgivare får emellanåt främst i lönerevisionstider frågan om facket har rätt att ta del av de anställdas löneuppgifter. Till att börja med bör det självklara understrykas: Löneuppgifter är mycket integritetskänsliga och ska behandlas under sekretess av arbetsgivaren så att inga obehöriga kan få tillgång till dem. Det finns inte någon lag som ett fackförbund kan stödja sig på för att få tillgång till individuella löneuppgifter. I många branscher ger kollektivavtalet facket rätt att inför lönerevisionen ta del av de egna fackmedlemmarnas löneuppgifter samt uppgift om medlemmarnas totala lönesumma före och efter lönerevisionen. Detta för att facket ska kunna kontrollera att den avtalade löneförhöjningen har lagts ut av arbetsgivaren. Dessa bestämmelser återfinns antingen i det allmänna villkorsavtalets lönebestämmelser eller i ett särskilt löneavtal (som oftast finns tryckt efter de allmänna anställningsvillkoren i KFOs kollektivavtal). Någon rätt att ta del av icke-fackmedlemmars individuella löneuppgifter finns däremot inte i något av KFOs kollektivavtal. Om frågan ändå skulle dyka upp: Kontrollera vad kollektivavtalet stadgar eller ring din kontaktperson på KFO. Observera dock att vid lönekartläggning enligt diskrimineringslagen (som numera ska ske vart tredje år), kan facklig företrädare komma i kontakt med individuella löneuppgifter. Dessa bör avidentifieras av arbetsgivaren och endast knytas till kön och tjänst. Lönekartläggning sker dessutom under särskilda sekretessbestämmelser och har således inget direkt samband med den årliga lönerevisionen och de regler som gäller för denna. Bättre säkerhetsarbete ledde till färre rån Butiksrånen har minskat för andra året i rad begicks 781 rån, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med 2010 och med hela 32 procent jämfört med Framför allt har det varit färre rån med skjutvapen. Nedgången tros bland annat bero på att handeln har förbättrat säkerhetsarbetet, till exempel genom att riskbedöma och certifiera butikerna, minska växelkassorna, utbilda personal och investera i tekniska lösningar. Men fortfarande finns ett stort antal butiker som inte når upp till en grundläggande säkerhetsnivå, konstaterar Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel. Ett minimikrav är att alla butiker uppfyller punkterna i det preventionsprogram, Skydd mot rån i handeln, som Svensk Handel har tagit fram. Ny satsning för fler män i förskolan Förskolan ska vara en attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män. Det är viktigt att barn i förskolan möter kompetent personal och vuxna förebilder som är både kvinnor och män. Det säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, som har givit Skolverket i uppdrag att genomföra en rad åtgärder för att öka andelen män. I den kommunala förskolan är bara 2,8 procent av de anställda män. Det är något bättre i de fristående förskolorna, 5,3 procent. Men det räcker alltså inte, och för att nå en jämnare könsfördelning ska Skolverket bland annat göra en kartläggning av tidigare åtgärder och lyfta fram goda exempel. Bland insatserna märks också utbildningsinsatser för rektorer, förskolechefer, lärare, fritidspedagoger och förskollärare. Foto: Foto: Gustaf Brundin

4 Nya lagar 2012 Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet: Privatpersoner kan få en skattereduktion om max kr/år vid gåvor till ideell verksamhet. Gåvorna måste bestå av pengar: minst 200 kr/gåva och totalt minst kr/beskattningsår. Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket. Ny skatteförfarandelag och skatteförfarandeförordning: Lagstiftningen förenklas och förs samman i en lag och förordning. Höjd beloppsgräns för avdrag för resor: Avdragsgränsen höjs från till kr vid resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Samtidigt uttag av föräldrapenning: Det införs en möjlighet för ett barns båda föräldrar att få föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår. Förenklad jämställdhetsbonus: När den förälder som tagit ut lägst antal dagar tar ut föräldrapenning, får vardera föräldern 50 kronor i jämställdhetsbonus per dag. Vid helt jämställt uttag kan bonus max uppgå till kr/barn. Förändringar i sjukförsäkringen: Tre nya förmåner införs som kan lämnas till försäkrade som tidigare har uppburit tidsbegränsad sjukersättning: sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg. En ny förordning om vuxenutbildning: Den 15 december 2011 trädde en ny förordning om vuxenutbildning i kraft, vilken utgör en anpassning till den nya skollagstiftningen. Enklare anmäla arbetsskada Om en anställd råkar ut för arbetsskada eller sjukdom på grund av arbetet ska hon eller han anmäla det till arbetsgivaren, som i sin tur är skyldig att anmäla det till Försäkringskassan och skyddsombudet. Är skadan allvarlig ska den också anmälas till Arbetsmiljöverket. Genom ett samarbete mellan de två myndigheterna har det förfarandet förenklats. Nu kan arbetsgivare anmäla arbetsskador, arbetsolyckor och allvarliga tillbud direkt på Här fyller man i uppgifterna både till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan och har därmed levt upp till anmälningskraven både i Arbetsmiljöförordningen och i Socialförsäkringsbalken. Snabbare i arbete med samordnade insatser Nu ska Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inleda ett samarbete riktat till människor som behöver samordnade insatser för att komma tillbaka i arbete, dvs personer som har nedsatt arbetsförmåga av medicinska skäl. Första åtgärden blir en gemensam kartläggning som ska klargöra förutsättningar och behov hos den enskilde. Syftet är att utnyttja båda myndigheternas kompetens i ett tidigt skede och kunna erbjuda parallella insatser, och även smidigare övergångar till andra aktörer, till exempel vården. Enligt preliminära siffror beräknas ungefär människor vara aktuella för Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans gemensamma kartläggning under Uppdrag samordning Äldrevårdens utförare jämförs och utreds Hittills har den statliga tillsynen inte kunnat finna några kvalitetsskillnader mellan enskilt och kommunalt bedriven vård och omsorg om äldre. Men enligt regeringen behövs ytterligare kunskap för att bedöma om det finns systematiska skillnader mellan olika typer av utförare och en analys av vad som i så fall är orsaken till dem. Nu ska frågan utredas av Socialstyrelsen som ska ge ett svar senast den 31 maj. Roger Molin är namnet på regeringens nya vårdvalssamordnare, vars främsta uppgift är att övertyga landstingen om fördelarna med vårdval i specialistvården. Regeringen har avsatt 360 miljoner kronor för detta ändamål. Den nya nationella vårdvalssamordnarens ambition är, skriver Dagens Medicin, att skapa system som knyter ihop vårdvalet i primärvården med specialistvården och kanske också den kommunala omsorgen. Han räknar med att inom några månader komma med besked om hur landstingen kan få del av regeringens stimulanspengar för vårdval i specialistvården.

5 Varmt välkomna till KFO! Accnova Care Ekerö AB, Bromma Accnova Care Söderort AB, Bromma Accnova Care Västerort AB, Bromma Admir:e Consulting AB, Svärtinge Arjan Bygg AB, Vallentuna Arne Andersson, Örebro Astma o Allergiföreningen i Luleå, Luleå A-team Assistans, Kristianstad Borlänge Restaurang Nöje och Konferens, Borlänge Daghemsföreningen Villa Villekulla, Västra Frölunda Egenanställningsföretaget Norr ek för, Umeå Eva Nilsson, Sundsvall Föreningen Verkstan RSMH, Uppsala Hamam Oriental Sweden AB, Upplands Väsby Hälsoförskolor Skaraborg AB, Skara Jahwa Fikaservice AB, Östersund Johan Lystad assistans, Huddinge Kavon Care AB, Sundbyberg Laboratorium för Origami i Sverige, Malmö Lina Jonsson, Umeå LS Assistans AB, Luleå Majas lilla städ, Staffanstorp Maria Eggers, Bromma Montessoriförskolan i Degeberga, Degeberga Nathalie Hellström Assistans, Väddö Naturförskolan Solen föräldrakooperativ, Göteborg Nicbro AB, Uppsala Ny kraft, Falkenberg Städ & Service i Eskilstuna, Eskilstuna Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Stockholm Syd Puts, Tak & Fasad, Malmö Sällinge Fastighetsförvaltning AB, Frövi Tierps Kretsloppsservice ek för, Tierp Tranbär förskola, Stocksund Trädgårdskraft i Alnarp ek för, Alnarp Unga Örnar Örebro län, Örebro Uppland Nursing Resurs AB, Uppsala Aktuella kurser Läs mer om KFOs kurser på där aktuell kurskatalog finns. Anmälan till Grundkurs i kvalitetsledningssystem Målgrupp: Personlig assistans 9 februari, Stockholm Arbetsrätt Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 23 februari, Stockholm Konflikthantering Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 29 februari, Stockholm Arbetsgivaransvaret Målgrupp: Ideella organisationer 29 februari, Göteborg Bokföring Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 6-7 mars, Stockholm Dags att skicka in 2011 års uppgifter! Nu senast 15 februari är det dags att lämna in uppgifter för beräkning av årsavgiften till KFO. Uppgifterna kan lämnas på hemsidan eller via sms (tel 71501), men var noga med att få bekräftelse. Obs! Uteblivet kvitto innebär att uppgiften inte mottagits. De här uppgifterna behöver KFO för att kunna beräkna en korrekt årsavgift: Antal personer anställda 31 december Gäller alla former av anställning års sammanlagda bruttolönesumma. Samma uppgift som lämnas till Skatteverket. Skriv så här om sms används: KFO [medlemsnummer] [antal anställda] [årslönesumma].

6 Samverkan ger mer för serviceavgiften En av de prioriterade uppgifter Arbetsgivarföreningen KFOs styrelse ålägger ledningen är att optimera medlemsservicen inom ramen för de serviceavgifter som KFO tar ut av medlemsföretagen. Konkurrensen i arbetsgivarvärlden tilltar och medlemsföretagens krav på avancerad rådgivning ökar. Kraven på itbaserade, interaktiva informationssystem drar också det ökade kostnader. Just nu är det bråda dagar för KFOs förhandlare med kollektivavtalsförhandlingar, och några av våra avtal är redan undertecknade. Aktuella nyheter om vad som händer i avtalsrörelsen hittar du på kfo.se, där vi uppdaterar informationen så snart det dyker upp något som berör våra medlemmar. Ägs med Arbetsgivaralliansen För att uppnå ekonomisk rationalisering avseende hyresoch administrativa kostnader samlokaliserades KFO med Arbetsgivaralliansen Ett ytterligare steg i dessa strävanden har tagits då KFO och Arbetsgivaralliansen från och med den 1 januari 2012 äger 50 procent vardera av ett gemensamt servicebolag. Bolaget, namnet är i skrivande stund inte fastställt, ska till Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen tillhandahålla administration, juridik, lokaler, it, informationsstöd bland annat. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO Fokusera på växande Sett ur Arbetsgivarföreningen KFOs synpunkt kommer rationaliseringen som det gemensamma administrativa bolaget på sikt medför skapa ett utrymme för att utveckla Arbetsgivarföreningen KFO. I verksamhetsplanen för som KFOs styrelse ska fastställa i februari anges till exempel KFOs växande område med medlemmar som verkar inom äldreomsorgen ska utgöra ett fokusområde under Redaktion Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Strands Grafiska AB Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året NYTT FRÅN KFO NUMMER 2 FEBRUARI 2012 / www.kfo.se Inget utrymme utöver 2,6 procent Alla branscher måste hålla sig inom det märke på 2,6 procent i årlig löneutveckling som Industriavtalet satt. Det finns

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst VID DIN SIDA Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA TILLSAMMANS MED OSS på Vårdföretagarna

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs medlemmar

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs medlemmar Region Syd hösten 2007 Kurser och aktiviteter för STs medlemmar Innehåll SVÅRA VAL OCH MODIGA BESLUT... 1 FÖRÄLDRALEDIGAS RÄTTIGHETER-I FÖRHÅLLANDE TILL ARBETSGIVAREN... 3 GOTT OCH NYTTIGT-CHOKLADPROVNING

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Handläggare Ulf Åkesson Telefon 08-123 146 02 E-post ulf.akesson@sll.se Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän Inledning En

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Är barnskötare ett framtidsyrke?

Är barnskötare ett framtidsyrke? Är barnskötare ett framtidsyrke? Barnomsorgens två uppdrag Omsorgsuppdraget att erbjuda barn trygghet och omsorg när föräldrarna arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga. Lärandeuppdraget

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 31 mars 2015 Avser perioden 2014-12-29 2015-01-31 Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af-2014/016118 Datum: 31 mars 2015 Regeringen beslutade den 9 januari 2014 att

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

Prisad KFO-företagare. Äntligen klart för lärarna. Trygghetsrådet flaggar för kris. NUMMER 10 DECEMBER 2012 / www.kfo.se

Prisad KFO-företagare. Äntligen klart för lärarna. Trygghetsrådet flaggar för kris. NUMMER 10 DECEMBER 2012 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 DECEMBER 2012 / www.kfo.se Prisad KFO-företagare Foto: Jan Dahlqvist. Årets bästa kvinnliga entreprenör har utsetts; Veronica Hedenmark, styrelseordförande i VH assistans, som är

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare En liten broschyr om SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR en organisation under tillväxt och utveckling SHR är en växande organisation i en växande näring. Vi företräder över 4 000 företag

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett.

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Region daglig verksamhet Stockholm Joakim Lavesson Regionchef 010-130 35 25 joakim.lavesson@frosunda.se Frösunda Omsorg Frösundas resa startade 1994 med en liten

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer