Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo."

Transkript

1 Nytt från KFO NUMMER 1 JANUARI 2012 / Personlig assistans: Fler krav på anordnare Den 1 januari 2012 började Socialstyrelsens nya föreskrift SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete att gälla även för anordnare av personlig assistans. De företag och organisationer som inte har fått tillstånd från Socialstyrelsen måste nu i samband med ansökan visa att man arbetar med ett kvalitetsledningssystem. De som redan fått tillstånd måste börja implementera ett sådant system, vilket innebär en massa extraarbete som ska utföras under kort tid. Assistansanordnarna har haft en gedigen börda att beskriva sina verksamheter inför tillståndsansökningen, och nu kommer det här. Där man tidigare har kunnat använda assistansersättningen till löner måste man nu se om man ska prioritera om kostnadsfördelningen för att kraven på den centrala administrationen drastiskt ökas från myndigheten, säger Björn Jidéus som är rådgivare för personlig assistans på KFO. KFO kommer som enda aktör på marknaden att tillsammans med SIS, Swedish Standards Institute, anordna en särskilt riktad utbildning för assistansanordnare som är medlemmar i KFO. Den första är planerad till den 9 februari, och fler kurstillfällen kommer att erbjudas under året. Förskoledagarna succé i repris I april är det dags igen. Då arrangeras Förskoledagarna, två dagars mässa och konferens för alla som arbetar med förskolan både den fristående och den kommunala. När Förskoledagarna hölls för första gången förra året fick arrangemanget stort gensvar, vilket visade på det omfattande behov som finns i branschen, menar Hella Westerberg, projektledare och kanslichef hos arrangören Sefif (hon sitter även i Stockholms stads branschråd för förskolan). Vi är mycket stolta över att erbjuda hela förskolebranschen oavsett huvudman denna mötesplats där forskning, kompetensutveckling, information, inspiration och idéer möts. Under de två dagarna, april, kan besökaren förutom att ta del av själva mässan välja bland över 30 seminarier och föreläsningar med anknytning till barn och pedagogik, men också andra ämnen. Dit hör föreläsningen Egen förskola och arbetsgivare, som Sonja Lagergren, KFO, håller på mässans andra dag. Förskoledagarna hålls april på Stockholmsmässan. Läs mer på Där går det också bra att anmäla sig. Nytt gemensamt servicebolag Från och med januari har KFO och Arbetsgivaralliansen ett gemensamt servicebolag, för att höja kvalitet och effektivitet i servicen till organisationernas medlemmar. Bolagets verksamhet omfattar administration, juridik, miljö, arbetsmiljö, regionalkontor, lokaler, it, förhandlingsstöd, expedition, utbildning, information, kommunikation, statistik samt försäkrings- och pensionsfrågor. Lena Widman, idag vice vd på Arbetsgivarföreningen KFO, blir vd för bolaget som kommer att ha 32 anställda, samtliga från KFO och Arbetsgivaralliansen. Hella Westerberg, projektledare och kanslichef hos Sefif.

2 För en bättre upphandling Arbetsmarknadsnytt Regeringens nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken ger löpande sammanfattningar om initiativ och åtgärder på arbetsmarknadsområdet. Prenumeration kan göras på och klicka vidare till arbetsmarknadsdepartementet. Med anledning av den senaste tidens uppmärksammade brister i offentlig upphandling av äldreomsorg har Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en rad stödverktyg för att förbättra läget. Dessa är: Vägledande underlag för upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem. Vägledning för uppföljning av insatser. Senast om ett år ska uppdraget redovisas, 31 januari Följ avtalsrörelsen på När Svensk Handel och Handelsanställdas förbund hade lämnat sina slutbud 19 januari visade det sig att avståndet mellan parterna är ganska stort. Medan Svensk Handels bestämda uppfattning är att märket som Industriavtalet satte (3 procent) även ska gälla handeln, ligger kraven från Handelsanställdas förbund högre. KFOs avtal med Handelsanställdas förbund löper ut 31 mars Eftersom Industriavtalet är klart har KFO inlett förhandlingar med sina motparter på detta område, bland annat med Akademikerna och Unionen. För att följa händelseutvecklingen i de förhandlingarna och i hela avtalsrörelsen gå in på ww.kfo.se. Där finns färsk information, och även historik och fakta. Bloggpremiär för Kooperationens år I januari var det premiär för en av satsningarna på Kooperationens år 2012, som man hoppas ska få stor betydelse för märkesåret och för kunskap om kooperationen som företagsform. Det är en blogg som återfinns på adress Bloggen, som KFO lanserar tillsammans med elva andra företag, ska innehålla information om egna aktiviteter, omvärldshändelser och statistik men också lyckade kooperativa exempel. Här finns även en kalender samt tips på artiklar och nyheter. På bloggen kommer intresserade bland annat att kunna läsa om ett seminarium, arrangerat 1 februari av Riksbyggen, där representanter från kooperation och näringsliv ska diskutera om vinstmarginalen är det enda relevanta måttet på framgång. Seminariet är det första av flera, som under Kooperationens år kommer att hållas med anknytning till en antologi som kommer ut i mars. Äldre känner sig diskriminerade Många äldre i arbetslivet upplever att de har blivit diskriminerade i arbetslivet på grund av ålder. Inom statlig sektor uppger nästan var tredje 50-plussare att de har blivit åldersdiskriminerade. Det visar en undersökning som bemanningsföretaget TNG har låtit göra. De unga, mellan 20 och 30 år, uppger i samma undersökning att äldre försvårar för dem att ta sig in på arbetsmarknaden. Nya medarbetare KFO välkomnar två nya medarbetare till kansliet, Peter Sparrfors och Per-Olof Westerlund. Peter Sparrfors är ny rådgivare inom området Förskola/ skola, som alltså har fått förstärkning. Peter är utbildad personalvetare med bakgrund i den fackliga världen. Till KFO kom han från en tjänst som ombudsman inom Akademikerförbundet SSR. Per-Olof Westerlund är KFOs nya pensions- och försäkringsrådgivare. Han kommer närmast från en tjänst som pensions- och försäkringsspecialist inom förhandlingsoch samverkansorganisationen PTK. Dessförinnan har han under flera år arbetat med liknande frågor, bland annat inom försäkringsbranschen. För kontaktuppgifter, se Foto:

3 Fråga Sven Mejla din fråga till Har facket rätt att ta del av enskildas löneuppgifter? KFOs rådgivare får emellanåt främst i lönerevisionstider frågan om facket har rätt att ta del av de anställdas löneuppgifter. Till att börja med bör det självklara understrykas: Löneuppgifter är mycket integritetskänsliga och ska behandlas under sekretess av arbetsgivaren så att inga obehöriga kan få tillgång till dem. Det finns inte någon lag som ett fackförbund kan stödja sig på för att få tillgång till individuella löneuppgifter. I många branscher ger kollektivavtalet facket rätt att inför lönerevisionen ta del av de egna fackmedlemmarnas löneuppgifter samt uppgift om medlemmarnas totala lönesumma före och efter lönerevisionen. Detta för att facket ska kunna kontrollera att den avtalade löneförhöjningen har lagts ut av arbetsgivaren. Dessa bestämmelser återfinns antingen i det allmänna villkorsavtalets lönebestämmelser eller i ett särskilt löneavtal (som oftast finns tryckt efter de allmänna anställningsvillkoren i KFOs kollektivavtal). Någon rätt att ta del av icke-fackmedlemmars individuella löneuppgifter finns däremot inte i något av KFOs kollektivavtal. Om frågan ändå skulle dyka upp: Kontrollera vad kollektivavtalet stadgar eller ring din kontaktperson på KFO. Observera dock att vid lönekartläggning enligt diskrimineringslagen (som numera ska ske vart tredje år), kan facklig företrädare komma i kontakt med individuella löneuppgifter. Dessa bör avidentifieras av arbetsgivaren och endast knytas till kön och tjänst. Lönekartläggning sker dessutom under särskilda sekretessbestämmelser och har således inget direkt samband med den årliga lönerevisionen och de regler som gäller för denna. Bättre säkerhetsarbete ledde till färre rån Butiksrånen har minskat för andra året i rad begicks 781 rån, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med 2010 och med hela 32 procent jämfört med Framför allt har det varit färre rån med skjutvapen. Nedgången tros bland annat bero på att handeln har förbättrat säkerhetsarbetet, till exempel genom att riskbedöma och certifiera butikerna, minska växelkassorna, utbilda personal och investera i tekniska lösningar. Men fortfarande finns ett stort antal butiker som inte når upp till en grundläggande säkerhetsnivå, konstaterar Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel. Ett minimikrav är att alla butiker uppfyller punkterna i det preventionsprogram, Skydd mot rån i handeln, som Svensk Handel har tagit fram. Ny satsning för fler män i förskolan Förskolan ska vara en attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män. Det är viktigt att barn i förskolan möter kompetent personal och vuxna förebilder som är både kvinnor och män. Det säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, som har givit Skolverket i uppdrag att genomföra en rad åtgärder för att öka andelen män. I den kommunala förskolan är bara 2,8 procent av de anställda män. Det är något bättre i de fristående förskolorna, 5,3 procent. Men det räcker alltså inte, och för att nå en jämnare könsfördelning ska Skolverket bland annat göra en kartläggning av tidigare åtgärder och lyfta fram goda exempel. Bland insatserna märks också utbildningsinsatser för rektorer, förskolechefer, lärare, fritidspedagoger och förskollärare. Foto: Foto: Gustaf Brundin

4 Nya lagar 2012 Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet: Privatpersoner kan få en skattereduktion om max kr/år vid gåvor till ideell verksamhet. Gåvorna måste bestå av pengar: minst 200 kr/gåva och totalt minst kr/beskattningsår. Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket. Ny skatteförfarandelag och skatteförfarandeförordning: Lagstiftningen förenklas och förs samman i en lag och förordning. Höjd beloppsgräns för avdrag för resor: Avdragsgränsen höjs från till kr vid resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Samtidigt uttag av föräldrapenning: Det införs en möjlighet för ett barns båda föräldrar att få föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår. Förenklad jämställdhetsbonus: När den förälder som tagit ut lägst antal dagar tar ut föräldrapenning, får vardera föräldern 50 kronor i jämställdhetsbonus per dag. Vid helt jämställt uttag kan bonus max uppgå till kr/barn. Förändringar i sjukförsäkringen: Tre nya förmåner införs som kan lämnas till försäkrade som tidigare har uppburit tidsbegränsad sjukersättning: sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg. En ny förordning om vuxenutbildning: Den 15 december 2011 trädde en ny förordning om vuxenutbildning i kraft, vilken utgör en anpassning till den nya skollagstiftningen. Enklare anmäla arbetsskada Om en anställd råkar ut för arbetsskada eller sjukdom på grund av arbetet ska hon eller han anmäla det till arbetsgivaren, som i sin tur är skyldig att anmäla det till Försäkringskassan och skyddsombudet. Är skadan allvarlig ska den också anmälas till Arbetsmiljöverket. Genom ett samarbete mellan de två myndigheterna har det förfarandet förenklats. Nu kan arbetsgivare anmäla arbetsskador, arbetsolyckor och allvarliga tillbud direkt på Här fyller man i uppgifterna både till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan och har därmed levt upp till anmälningskraven både i Arbetsmiljöförordningen och i Socialförsäkringsbalken. Snabbare i arbete med samordnade insatser Nu ska Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inleda ett samarbete riktat till människor som behöver samordnade insatser för att komma tillbaka i arbete, dvs personer som har nedsatt arbetsförmåga av medicinska skäl. Första åtgärden blir en gemensam kartläggning som ska klargöra förutsättningar och behov hos den enskilde. Syftet är att utnyttja båda myndigheternas kompetens i ett tidigt skede och kunna erbjuda parallella insatser, och även smidigare övergångar till andra aktörer, till exempel vården. Enligt preliminära siffror beräknas ungefär människor vara aktuella för Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans gemensamma kartläggning under Uppdrag samordning Äldrevårdens utförare jämförs och utreds Hittills har den statliga tillsynen inte kunnat finna några kvalitetsskillnader mellan enskilt och kommunalt bedriven vård och omsorg om äldre. Men enligt regeringen behövs ytterligare kunskap för att bedöma om det finns systematiska skillnader mellan olika typer av utförare och en analys av vad som i så fall är orsaken till dem. Nu ska frågan utredas av Socialstyrelsen som ska ge ett svar senast den 31 maj. Roger Molin är namnet på regeringens nya vårdvalssamordnare, vars främsta uppgift är att övertyga landstingen om fördelarna med vårdval i specialistvården. Regeringen har avsatt 360 miljoner kronor för detta ändamål. Den nya nationella vårdvalssamordnarens ambition är, skriver Dagens Medicin, att skapa system som knyter ihop vårdvalet i primärvården med specialistvården och kanske också den kommunala omsorgen. Han räknar med att inom några månader komma med besked om hur landstingen kan få del av regeringens stimulanspengar för vårdval i specialistvården.

5 Varmt välkomna till KFO! Accnova Care Ekerö AB, Bromma Accnova Care Söderort AB, Bromma Accnova Care Västerort AB, Bromma Admir:e Consulting AB, Svärtinge Arjan Bygg AB, Vallentuna Arne Andersson, Örebro Astma o Allergiföreningen i Luleå, Luleå A-team Assistans, Kristianstad Borlänge Restaurang Nöje och Konferens, Borlänge Daghemsföreningen Villa Villekulla, Västra Frölunda Egenanställningsföretaget Norr ek för, Umeå Eva Nilsson, Sundsvall Föreningen Verkstan RSMH, Uppsala Hamam Oriental Sweden AB, Upplands Väsby Hälsoförskolor Skaraborg AB, Skara Jahwa Fikaservice AB, Östersund Johan Lystad assistans, Huddinge Kavon Care AB, Sundbyberg Laboratorium för Origami i Sverige, Malmö Lina Jonsson, Umeå LS Assistans AB, Luleå Majas lilla städ, Staffanstorp Maria Eggers, Bromma Montessoriförskolan i Degeberga, Degeberga Nathalie Hellström Assistans, Väddö Naturförskolan Solen föräldrakooperativ, Göteborg Nicbro AB, Uppsala Ny kraft, Falkenberg Städ & Service i Eskilstuna, Eskilstuna Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Stockholm Syd Puts, Tak & Fasad, Malmö Sällinge Fastighetsförvaltning AB, Frövi Tierps Kretsloppsservice ek för, Tierp Tranbär förskola, Stocksund Trädgårdskraft i Alnarp ek för, Alnarp Unga Örnar Örebro län, Örebro Uppland Nursing Resurs AB, Uppsala Aktuella kurser Läs mer om KFOs kurser på där aktuell kurskatalog finns. Anmälan till Grundkurs i kvalitetsledningssystem Målgrupp: Personlig assistans 9 februari, Stockholm Arbetsrätt Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 23 februari, Stockholm Konflikthantering Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 29 februari, Stockholm Arbetsgivaransvaret Målgrupp: Ideella organisationer 29 februari, Göteborg Bokföring Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 6-7 mars, Stockholm Dags att skicka in 2011 års uppgifter! Nu senast 15 februari är det dags att lämna in uppgifter för beräkning av årsavgiften till KFO. Uppgifterna kan lämnas på hemsidan eller via sms (tel 71501), men var noga med att få bekräftelse. Obs! Uteblivet kvitto innebär att uppgiften inte mottagits. De här uppgifterna behöver KFO för att kunna beräkna en korrekt årsavgift: Antal personer anställda 31 december Gäller alla former av anställning års sammanlagda bruttolönesumma. Samma uppgift som lämnas till Skatteverket. Skriv så här om sms används: KFO [medlemsnummer] [antal anställda] [årslönesumma].

6 Samverkan ger mer för serviceavgiften En av de prioriterade uppgifter Arbetsgivarföreningen KFOs styrelse ålägger ledningen är att optimera medlemsservicen inom ramen för de serviceavgifter som KFO tar ut av medlemsföretagen. Konkurrensen i arbetsgivarvärlden tilltar och medlemsföretagens krav på avancerad rådgivning ökar. Kraven på itbaserade, interaktiva informationssystem drar också det ökade kostnader. Just nu är det bråda dagar för KFOs förhandlare med kollektivavtalsförhandlingar, och några av våra avtal är redan undertecknade. Aktuella nyheter om vad som händer i avtalsrörelsen hittar du på kfo.se, där vi uppdaterar informationen så snart det dyker upp något som berör våra medlemmar. Ägs med Arbetsgivaralliansen För att uppnå ekonomisk rationalisering avseende hyresoch administrativa kostnader samlokaliserades KFO med Arbetsgivaralliansen Ett ytterligare steg i dessa strävanden har tagits då KFO och Arbetsgivaralliansen från och med den 1 januari 2012 äger 50 procent vardera av ett gemensamt servicebolag. Bolaget, namnet är i skrivande stund inte fastställt, ska till Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen tillhandahålla administration, juridik, lokaler, it, informationsstöd bland annat. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO Fokusera på växande Sett ur Arbetsgivarföreningen KFOs synpunkt kommer rationaliseringen som det gemensamma administrativa bolaget på sikt medför skapa ett utrymme för att utveckla Arbetsgivarföreningen KFO. I verksamhetsplanen för som KFOs styrelse ska fastställa i februari anges till exempel KFOs växande område med medlemmar som verkar inom äldreomsorgen ska utgöra ett fokusområde under Redaktion Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Strands Grafiska AB Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Nu drar avtalsrörelsen i gång

Nu drar avtalsrörelsen i gång Nytt från KFO NUMMER 9 november 2011 / www.kfo.se Nu drar avtalsrörelsen i gång Fredagen 21 oktober genomförde Arbetsgivarföreningen KFO en avtalskonferens för sina verksamhetskommittéer. Träffen var en

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se KFO först ut om likabehandling Foto: istockphoto KFO och Unionen har kommit överens om riktlinjer för likabehandling i arbetslivet. Jan-Eric Rönngren, rådgivare

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året NYTT FRÅN KFO NUMMER 2 FEBRUARI 2012 / www.kfo.se Inget utrymme utöver 2,6 procent Alla branscher måste hålla sig inom det märke på 2,6 procent i årlig löneutveckling som Industriavtalet satt. Det finns

Läs mer

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda De som arbetar som volontärer i idéburna företag har tidigare varit oförsäkrade när de utför

Läs mer

Han är KFOs nye förbundsdirektör

Han är KFOs nye förbundsdirektör Nytt från KFO NUMMER 4 JUNI 2013 / www.kfo.se Han är KFOs nye förbundsdirektör Det bästa jobb jag kan tänka mig. Det säger Petter Skogar, som efterträder Arne Mårtensson som förbundsdirektör på KFO. Foto:

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

Livet är lättare. SAMTAL blir. ANMÄLs TILL Jo. Pär Lagerquist får mer frihet med assistans. #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan

Livet är lättare. SAMTAL blir. ANMÄLs TILL Jo. Pär Lagerquist får mer frihet med assistans. #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan MOTIverande SAMTAL blir vändpunkt DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan Nu ska krånglet bort färre ärenden ANMÄLs TILL Jo Livet är lättare Pär Lagerquist får mer frihet

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Skyddsombuden erfarenheter 2012

Skyddsombuden erfarenheter 2012 LO Arbetsmiljö Skyddsombuden erfarenheter 2012 Skyddsombuden 100 år Författare: Sten Gellerstedt, Arbetslivsenheten Landsorganisationen i Sverige 1 Förord Skyddsombudet fyller 100 år 2012. LO gör därför

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER

INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #7 oktober 2011 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR Budget PENGAR FÖR REFORMER Dan Eliasson,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer