Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo."

Transkript

1 Nytt från KFO NUMMER 1 JANUARI 2012 / Personlig assistans: Fler krav på anordnare Den 1 januari 2012 började Socialstyrelsens nya föreskrift SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete att gälla även för anordnare av personlig assistans. De företag och organisationer som inte har fått tillstånd från Socialstyrelsen måste nu i samband med ansökan visa att man arbetar med ett kvalitetsledningssystem. De som redan fått tillstånd måste börja implementera ett sådant system, vilket innebär en massa extraarbete som ska utföras under kort tid. Assistansanordnarna har haft en gedigen börda att beskriva sina verksamheter inför tillståndsansökningen, och nu kommer det här. Där man tidigare har kunnat använda assistansersättningen till löner måste man nu se om man ska prioritera om kostnadsfördelningen för att kraven på den centrala administrationen drastiskt ökas från myndigheten, säger Björn Jidéus som är rådgivare för personlig assistans på KFO. KFO kommer som enda aktör på marknaden att tillsammans med SIS, Swedish Standards Institute, anordna en särskilt riktad utbildning för assistansanordnare som är medlemmar i KFO. Den första är planerad till den 9 februari, och fler kurstillfällen kommer att erbjudas under året. Förskoledagarna succé i repris I april är det dags igen. Då arrangeras Förskoledagarna, två dagars mässa och konferens för alla som arbetar med förskolan både den fristående och den kommunala. När Förskoledagarna hölls för första gången förra året fick arrangemanget stort gensvar, vilket visade på det omfattande behov som finns i branschen, menar Hella Westerberg, projektledare och kanslichef hos arrangören Sefif (hon sitter även i Stockholms stads branschråd för förskolan). Vi är mycket stolta över att erbjuda hela förskolebranschen oavsett huvudman denna mötesplats där forskning, kompetensutveckling, information, inspiration och idéer möts. Under de två dagarna, april, kan besökaren förutom att ta del av själva mässan välja bland över 30 seminarier och föreläsningar med anknytning till barn och pedagogik, men också andra ämnen. Dit hör föreläsningen Egen förskola och arbetsgivare, som Sonja Lagergren, KFO, håller på mässans andra dag. Förskoledagarna hålls april på Stockholmsmässan. Läs mer på Där går det också bra att anmäla sig. Nytt gemensamt servicebolag Från och med januari har KFO och Arbetsgivaralliansen ett gemensamt servicebolag, för att höja kvalitet och effektivitet i servicen till organisationernas medlemmar. Bolagets verksamhet omfattar administration, juridik, miljö, arbetsmiljö, regionalkontor, lokaler, it, förhandlingsstöd, expedition, utbildning, information, kommunikation, statistik samt försäkrings- och pensionsfrågor. Lena Widman, idag vice vd på Arbetsgivarföreningen KFO, blir vd för bolaget som kommer att ha 32 anställda, samtliga från KFO och Arbetsgivaralliansen. Hella Westerberg, projektledare och kanslichef hos Sefif.

2 För en bättre upphandling Arbetsmarknadsnytt Regeringens nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken ger löpande sammanfattningar om initiativ och åtgärder på arbetsmarknadsområdet. Prenumeration kan göras på och klicka vidare till arbetsmarknadsdepartementet. Med anledning av den senaste tidens uppmärksammade brister i offentlig upphandling av äldreomsorg har Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en rad stödverktyg för att förbättra läget. Dessa är: Vägledande underlag för upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem. Vägledning för uppföljning av insatser. Senast om ett år ska uppdraget redovisas, 31 januari Följ avtalsrörelsen på När Svensk Handel och Handelsanställdas förbund hade lämnat sina slutbud 19 januari visade det sig att avståndet mellan parterna är ganska stort. Medan Svensk Handels bestämda uppfattning är att märket som Industriavtalet satte (3 procent) även ska gälla handeln, ligger kraven från Handelsanställdas förbund högre. KFOs avtal med Handelsanställdas förbund löper ut 31 mars Eftersom Industriavtalet är klart har KFO inlett förhandlingar med sina motparter på detta område, bland annat med Akademikerna och Unionen. För att följa händelseutvecklingen i de förhandlingarna och i hela avtalsrörelsen gå in på ww.kfo.se. Där finns färsk information, och även historik och fakta. Bloggpremiär för Kooperationens år I januari var det premiär för en av satsningarna på Kooperationens år 2012, som man hoppas ska få stor betydelse för märkesåret och för kunskap om kooperationen som företagsform. Det är en blogg som återfinns på adress Bloggen, som KFO lanserar tillsammans med elva andra företag, ska innehålla information om egna aktiviteter, omvärldshändelser och statistik men också lyckade kooperativa exempel. Här finns även en kalender samt tips på artiklar och nyheter. På bloggen kommer intresserade bland annat att kunna läsa om ett seminarium, arrangerat 1 februari av Riksbyggen, där representanter från kooperation och näringsliv ska diskutera om vinstmarginalen är det enda relevanta måttet på framgång. Seminariet är det första av flera, som under Kooperationens år kommer att hållas med anknytning till en antologi som kommer ut i mars. Äldre känner sig diskriminerade Många äldre i arbetslivet upplever att de har blivit diskriminerade i arbetslivet på grund av ålder. Inom statlig sektor uppger nästan var tredje 50-plussare att de har blivit åldersdiskriminerade. Det visar en undersökning som bemanningsföretaget TNG har låtit göra. De unga, mellan 20 och 30 år, uppger i samma undersökning att äldre försvårar för dem att ta sig in på arbetsmarknaden. Nya medarbetare KFO välkomnar två nya medarbetare till kansliet, Peter Sparrfors och Per-Olof Westerlund. Peter Sparrfors är ny rådgivare inom området Förskola/ skola, som alltså har fått förstärkning. Peter är utbildad personalvetare med bakgrund i den fackliga världen. Till KFO kom han från en tjänst som ombudsman inom Akademikerförbundet SSR. Per-Olof Westerlund är KFOs nya pensions- och försäkringsrådgivare. Han kommer närmast från en tjänst som pensions- och försäkringsspecialist inom förhandlingsoch samverkansorganisationen PTK. Dessförinnan har han under flera år arbetat med liknande frågor, bland annat inom försäkringsbranschen. För kontaktuppgifter, se Foto:

3 Fråga Sven Mejla din fråga till Har facket rätt att ta del av enskildas löneuppgifter? KFOs rådgivare får emellanåt främst i lönerevisionstider frågan om facket har rätt att ta del av de anställdas löneuppgifter. Till att börja med bör det självklara understrykas: Löneuppgifter är mycket integritetskänsliga och ska behandlas under sekretess av arbetsgivaren så att inga obehöriga kan få tillgång till dem. Det finns inte någon lag som ett fackförbund kan stödja sig på för att få tillgång till individuella löneuppgifter. I många branscher ger kollektivavtalet facket rätt att inför lönerevisionen ta del av de egna fackmedlemmarnas löneuppgifter samt uppgift om medlemmarnas totala lönesumma före och efter lönerevisionen. Detta för att facket ska kunna kontrollera att den avtalade löneförhöjningen har lagts ut av arbetsgivaren. Dessa bestämmelser återfinns antingen i det allmänna villkorsavtalets lönebestämmelser eller i ett särskilt löneavtal (som oftast finns tryckt efter de allmänna anställningsvillkoren i KFOs kollektivavtal). Någon rätt att ta del av icke-fackmedlemmars individuella löneuppgifter finns däremot inte i något av KFOs kollektivavtal. Om frågan ändå skulle dyka upp: Kontrollera vad kollektivavtalet stadgar eller ring din kontaktperson på KFO. Observera dock att vid lönekartläggning enligt diskrimineringslagen (som numera ska ske vart tredje år), kan facklig företrädare komma i kontakt med individuella löneuppgifter. Dessa bör avidentifieras av arbetsgivaren och endast knytas till kön och tjänst. Lönekartläggning sker dessutom under särskilda sekretessbestämmelser och har således inget direkt samband med den årliga lönerevisionen och de regler som gäller för denna. Bättre säkerhetsarbete ledde till färre rån Butiksrånen har minskat för andra året i rad begicks 781 rån, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med 2010 och med hela 32 procent jämfört med Framför allt har det varit färre rån med skjutvapen. Nedgången tros bland annat bero på att handeln har förbättrat säkerhetsarbetet, till exempel genom att riskbedöma och certifiera butikerna, minska växelkassorna, utbilda personal och investera i tekniska lösningar. Men fortfarande finns ett stort antal butiker som inte når upp till en grundläggande säkerhetsnivå, konstaterar Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel. Ett minimikrav är att alla butiker uppfyller punkterna i det preventionsprogram, Skydd mot rån i handeln, som Svensk Handel har tagit fram. Ny satsning för fler män i förskolan Förskolan ska vara en attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män. Det är viktigt att barn i förskolan möter kompetent personal och vuxna förebilder som är både kvinnor och män. Det säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, som har givit Skolverket i uppdrag att genomföra en rad åtgärder för att öka andelen män. I den kommunala förskolan är bara 2,8 procent av de anställda män. Det är något bättre i de fristående förskolorna, 5,3 procent. Men det räcker alltså inte, och för att nå en jämnare könsfördelning ska Skolverket bland annat göra en kartläggning av tidigare åtgärder och lyfta fram goda exempel. Bland insatserna märks också utbildningsinsatser för rektorer, förskolechefer, lärare, fritidspedagoger och förskollärare. Foto: Foto: Gustaf Brundin

4 Nya lagar 2012 Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet: Privatpersoner kan få en skattereduktion om max kr/år vid gåvor till ideell verksamhet. Gåvorna måste bestå av pengar: minst 200 kr/gåva och totalt minst kr/beskattningsår. Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket. Ny skatteförfarandelag och skatteförfarandeförordning: Lagstiftningen förenklas och förs samman i en lag och förordning. Höjd beloppsgräns för avdrag för resor: Avdragsgränsen höjs från till kr vid resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Samtidigt uttag av föräldrapenning: Det införs en möjlighet för ett barns båda föräldrar att få föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår. Förenklad jämställdhetsbonus: När den förälder som tagit ut lägst antal dagar tar ut föräldrapenning, får vardera föräldern 50 kronor i jämställdhetsbonus per dag. Vid helt jämställt uttag kan bonus max uppgå till kr/barn. Förändringar i sjukförsäkringen: Tre nya förmåner införs som kan lämnas till försäkrade som tidigare har uppburit tidsbegränsad sjukersättning: sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg. En ny förordning om vuxenutbildning: Den 15 december 2011 trädde en ny förordning om vuxenutbildning i kraft, vilken utgör en anpassning till den nya skollagstiftningen. Enklare anmäla arbetsskada Om en anställd råkar ut för arbetsskada eller sjukdom på grund av arbetet ska hon eller han anmäla det till arbetsgivaren, som i sin tur är skyldig att anmäla det till Försäkringskassan och skyddsombudet. Är skadan allvarlig ska den också anmälas till Arbetsmiljöverket. Genom ett samarbete mellan de två myndigheterna har det förfarandet förenklats. Nu kan arbetsgivare anmäla arbetsskador, arbetsolyckor och allvarliga tillbud direkt på Här fyller man i uppgifterna både till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan och har därmed levt upp till anmälningskraven både i Arbetsmiljöförordningen och i Socialförsäkringsbalken. Snabbare i arbete med samordnade insatser Nu ska Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inleda ett samarbete riktat till människor som behöver samordnade insatser för att komma tillbaka i arbete, dvs personer som har nedsatt arbetsförmåga av medicinska skäl. Första åtgärden blir en gemensam kartläggning som ska klargöra förutsättningar och behov hos den enskilde. Syftet är att utnyttja båda myndigheternas kompetens i ett tidigt skede och kunna erbjuda parallella insatser, och även smidigare övergångar till andra aktörer, till exempel vården. Enligt preliminära siffror beräknas ungefär människor vara aktuella för Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans gemensamma kartläggning under Uppdrag samordning Äldrevårdens utförare jämförs och utreds Hittills har den statliga tillsynen inte kunnat finna några kvalitetsskillnader mellan enskilt och kommunalt bedriven vård och omsorg om äldre. Men enligt regeringen behövs ytterligare kunskap för att bedöma om det finns systematiska skillnader mellan olika typer av utförare och en analys av vad som i så fall är orsaken till dem. Nu ska frågan utredas av Socialstyrelsen som ska ge ett svar senast den 31 maj. Roger Molin är namnet på regeringens nya vårdvalssamordnare, vars främsta uppgift är att övertyga landstingen om fördelarna med vårdval i specialistvården. Regeringen har avsatt 360 miljoner kronor för detta ändamål. Den nya nationella vårdvalssamordnarens ambition är, skriver Dagens Medicin, att skapa system som knyter ihop vårdvalet i primärvården med specialistvården och kanske också den kommunala omsorgen. Han räknar med att inom några månader komma med besked om hur landstingen kan få del av regeringens stimulanspengar för vårdval i specialistvården.

5 Varmt välkomna till KFO! Accnova Care Ekerö AB, Bromma Accnova Care Söderort AB, Bromma Accnova Care Västerort AB, Bromma Admir:e Consulting AB, Svärtinge Arjan Bygg AB, Vallentuna Arne Andersson, Örebro Astma o Allergiföreningen i Luleå, Luleå A-team Assistans, Kristianstad Borlänge Restaurang Nöje och Konferens, Borlänge Daghemsföreningen Villa Villekulla, Västra Frölunda Egenanställningsföretaget Norr ek för, Umeå Eva Nilsson, Sundsvall Föreningen Verkstan RSMH, Uppsala Hamam Oriental Sweden AB, Upplands Väsby Hälsoförskolor Skaraborg AB, Skara Jahwa Fikaservice AB, Östersund Johan Lystad assistans, Huddinge Kavon Care AB, Sundbyberg Laboratorium för Origami i Sverige, Malmö Lina Jonsson, Umeå LS Assistans AB, Luleå Majas lilla städ, Staffanstorp Maria Eggers, Bromma Montessoriförskolan i Degeberga, Degeberga Nathalie Hellström Assistans, Väddö Naturförskolan Solen föräldrakooperativ, Göteborg Nicbro AB, Uppsala Ny kraft, Falkenberg Städ & Service i Eskilstuna, Eskilstuna Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Stockholm Syd Puts, Tak & Fasad, Malmö Sällinge Fastighetsförvaltning AB, Frövi Tierps Kretsloppsservice ek för, Tierp Tranbär förskola, Stocksund Trädgårdskraft i Alnarp ek för, Alnarp Unga Örnar Örebro län, Örebro Uppland Nursing Resurs AB, Uppsala Aktuella kurser Läs mer om KFOs kurser på där aktuell kurskatalog finns. Anmälan till Grundkurs i kvalitetsledningssystem Målgrupp: Personlig assistans 9 februari, Stockholm Arbetsrätt Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 23 februari, Stockholm Konflikthantering Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 29 februari, Stockholm Arbetsgivaransvaret Målgrupp: Ideella organisationer 29 februari, Göteborg Bokföring Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 6-7 mars, Stockholm Dags att skicka in 2011 års uppgifter! Nu senast 15 februari är det dags att lämna in uppgifter för beräkning av årsavgiften till KFO. Uppgifterna kan lämnas på hemsidan eller via sms (tel 71501), men var noga med att få bekräftelse. Obs! Uteblivet kvitto innebär att uppgiften inte mottagits. De här uppgifterna behöver KFO för att kunna beräkna en korrekt årsavgift: Antal personer anställda 31 december Gäller alla former av anställning års sammanlagda bruttolönesumma. Samma uppgift som lämnas till Skatteverket. Skriv så här om sms används: KFO [medlemsnummer] [antal anställda] [årslönesumma].

6 Samverkan ger mer för serviceavgiften En av de prioriterade uppgifter Arbetsgivarföreningen KFOs styrelse ålägger ledningen är att optimera medlemsservicen inom ramen för de serviceavgifter som KFO tar ut av medlemsföretagen. Konkurrensen i arbetsgivarvärlden tilltar och medlemsföretagens krav på avancerad rådgivning ökar. Kraven på itbaserade, interaktiva informationssystem drar också det ökade kostnader. Just nu är det bråda dagar för KFOs förhandlare med kollektivavtalsförhandlingar, och några av våra avtal är redan undertecknade. Aktuella nyheter om vad som händer i avtalsrörelsen hittar du på kfo.se, där vi uppdaterar informationen så snart det dyker upp något som berör våra medlemmar. Ägs med Arbetsgivaralliansen För att uppnå ekonomisk rationalisering avseende hyresoch administrativa kostnader samlokaliserades KFO med Arbetsgivaralliansen Ett ytterligare steg i dessa strävanden har tagits då KFO och Arbetsgivaralliansen från och med den 1 januari 2012 äger 50 procent vardera av ett gemensamt servicebolag. Bolaget, namnet är i skrivande stund inte fastställt, ska till Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen tillhandahålla administration, juridik, lokaler, it, informationsstöd bland annat. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO Fokusera på växande Sett ur Arbetsgivarföreningen KFOs synpunkt kommer rationaliseringen som det gemensamma administrativa bolaget på sikt medför skapa ett utrymme för att utveckla Arbetsgivarföreningen KFO. I verksamhetsplanen för som KFOs styrelse ska fastställa i februari anges till exempel KFOs växande område med medlemmar som verkar inom äldreomsorgen ska utgöra ett fokusområde under Redaktion Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Strands Grafiska AB Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hälsa, vård och övrig omsorg Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Johan Rydstedt

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Björn Jideus Jag är rådgivare för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Björn Jidéus Hjälp vid förhandlingar

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hushållsnära tjänster Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Hej, jag

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF Sida 1 (5) Socialdepartementet S2017/01743/SF s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Stockholm den 17 maj 2017 Remissyttrande Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9,

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs medlemmar

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs medlemmar Region Syd hösten 2007 Kurser och aktiviteter för STs medlemmar Innehåll SVÅRA VAL OCH MODIGA BESLUT... 1 FÖRÄLDRALEDIGAS RÄTTIGHETER-I FÖRHÅLLANDE TILL ARBETSGIVAREN... 3 GOTT OCH NYTTIGT-CHOKLADPROVNING

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Vilka skador ska anmälas?

Vilka skador ska anmälas? Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Konflikter på arbetsplatsen

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare Om du är föräldraledig För privat- och kooperativt a arbetare Utgiven i september 2017 Cirka 90 procent av alla a i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om Lönesättning

KFOs lilla lathund. Om Lönesättning KFOs lilla lathund Om Lönesättning Att utforma en genomtänkt lönestruktur KFOs löneavtal är normalt utformade som minilöneavtal. I andra avtal bestäms lönen mellan den anställde och arbetsgivaren. I något

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldra ledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ

Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ 2014-11-10 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/951-718. Kommunstyrelsen Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att säga upp

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året NYTT FRÅN KFO NUMMER 2 FEBRUARI 2012 / www.kfo.se Inget utrymme utöver 2,6 procent Alla branscher måste hålla sig inom det märke på 2,6 procent i årlig löneutveckling som Industriavtalet satt. Det finns

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans Kursprogram 2017 FTF facket för försäkring och finans Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Tjänsteskrivelse Att starta enskild förskoleverksamhet i Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Att starta enskild förskoleverksamhet i Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-07-01 DNR BUN 2015.399 BIRGITTA TALLRYD SID 1/1 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Att

Läs mer

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Handläggare Ulf Åkesson Telefon 08-123 146 02 E-post ulf.akesson@sll.se Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän Inledning En

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24 Sida 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet A2017/00714/ARM a.remissvar@regeringskansliet.se Stockholm den 7 juli 2017 Remissyttrande Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Information mars 2014 till

Information mars 2014 till Information mars 2014 till Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Föräldrapenning Sjukpenning Marianne Höök, Försäkringskassan Gamlestaden Göteborg Marianne.hook@forsakringskassan.se Sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer