Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011"

Transkript

1 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011

2 Stiftelsens ordförande 1960 Jacob Wallenberg, grundare 1978 Gunnar Lagergren 1981 Peder Bonde 1998 Peter Wallenberg Jr 2009 Peder Wachtmeister 2 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

3 J acob Wallenberg beslöt 1960 att i likhet med sin farbror Knut skänka stora delar av sin förmögenhet till en Stiftelse. I gåvobrevet står: Sedan jag denna dag bildat en stiftelse, benämnd Jacob Wallenbergs Stiftelse och för stiftelsen fastställt stadgar, överlämnar jag härmed såsom gåva till stiftelsen följande värdehandlingar: st. aktier i Förvaltnings AB Providentia med kupong fr.o.m. nr. 15. De bortgivna värdehandlingarna överlämnas för stiftelsens räkning till Stockholms Enskilda Banks Notariatavdelning, hos vilken desamma enligt stadgarna skola förvaras. Stockholm den 29 maj 1960 Jacob Wallenberg Jacob Wallenberg utökade sin donation med ytterligare medel i december 1964 samt 1978 med Malmviks Gård vilken bankdirektör A. O. Wallenberg förvärvat 1876, tillsammans med sin hustru Anna Wallenberg. Malmvik övertogs efter hennes död 1910 av sonen StifteLSenS Grundande Marcus Wallenberg Sr. Därefter ärvdes egendomen av hans son Jacob Wallenberg. Två år före sitt frånfälle överlämnade Jacob Wallenberg såsom gåva Malmviks Gård till Stiftelsen tillsammans med gårdens och trädgårdens levande och döda inventarier. Han fortsatte dock att disponera Malmvik livet ut. I januari 1977 namnändrades Stiftelsen till Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för att hedra donatorns föräldrar. Donationer Enligt Stiftelsens stadgar ska senast vart tredje år utanordning ske för något eller några av Stiftelsens ändamål. För åren 1960 och 1961 skedde inga utanordningar eller beviljningar. Stiftelsens första två anslag beviljades till Sophiahemmets sjuksköterskeutbildning och Kungl. Sjökrigsskolan. Sjuksköterskeskolan grundades år 1884 av drottning Sofia som redan då förstått att förutsättningen för att god sjukvård skulle kunna läras ut var att skolan hade ett utbildningssjukhus. Jacob Wallenberg initierade 1962 Jacob Wallenbergs Sjökrigsskolefond med ändamålet att lämna bidrag till sådan utbildning av elever vid Kungl. Sjökrigsskolan, som är ägnad att till deras insikter i sjökrigföring lägga allmänna kunskaper om främmande länder erhöll Stiftelsen Lundsbergs skola kronor för upprustning av skolans byggnader och undervisningslokaler. Detta blev början till Stiftelsens stora satsningar på utbildning. Stiftelsens nuvarande ändamål är att främja vetenskaplig undervisning eller forskning, att främja svensk ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta svenska medborgare. Enligt Stiftelsens policy beviljas forskningsprojekt företrädesvis inom områdena humaniora och lärande. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär, gärna med inriktning mot IT och digitala media. Dessutom kan medel sökas genom Stiftelsens program inom Lärande och Informationsteknik samt Barnoch ungdomsprojekt och stipendieprogrammet Hållbar Energi och Miljö. Inom Stiftelsens program för Lärande och Informationsteknik har hittills nio projekt erhållit stöd. Bland dem kan nämnas Implementering av interaktiva undervisningsmetoder i fysik på gymnasieskolan och Visual Storytelling Knowledge and Understanding in Schools. En tredje utlysning sker i början av Inom programmet Barn- och ungdomsprojekt har anslag till sju projekt delats ut. Bland dessa märks Teskedsordens toleransprojekt, Kunskapsmöten unga lärare forskare och Ge fler tjejer möjlighet att tjatta med Tjejzonen. Stipendieprogrammet för hållbar energi och miljö har utlysts vid tre tillfällen, totalt har sex stipendiater utsetts, varav en har återvänt på repatrieringstjänst. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 3

4 Vi tar gärna emot ansökningar från skolor och universitet och vill hjälpa till att realisera de goda idéer som finns, säger Peder Wachtmeister, Stiftelsens ordförande. 4 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

5 ökad kunskap är vägledande för ett lands utveckling. Vi spelar en viktig roll, inte minst genom våra satsningar på barn och ungdomar, säger Peder Wachtmeister, Stiftelsens ordförande. Nyligen var det 50 år sedan Jacob Wallenberg grundade Stiftelsen. Under denna tid har Stiftelsen donerat mer än 770 miljoner kronor till angelägna ändamål. Minnesåret uppmärksammades med ett minisymposium inom ekonomisk historia. Många av Stiftelsens anslag riktar sig till skolan och till projekt med den yngre generationen som målgrupp, men stödet går även till forskning inom samhällsvetenskap och humaniora. På flera håll ser vi behov av att stärka kunskapsnivån i den svenska skolan och Stiftelsen ser det som en viktig uppgift att stödja forskning och utveckling av nya metoder för undervisning och lärande. Inte minst handlar det om att dra nytta av den snabba tekniska utvecklingen, säger Peder Wachtmeister. I Stiftelsens styrelse har alltid funnits ledamöter med kunskap om skolvärlden och dessutom anlitas OrdförandeOrd sakkunniga både i Sverige och i andra länder. Vi tar gärna emot ansökningar från skolor och universitet och vill hjälpa till att realisera de goda idéer som finns. Blir projekten framgångsrika kan de förhoppningsvis spridas som ringar på vattnet i det svenska skolsystemet. Resultaten kan även vara till gagn inom andra områden av samhället, påpekar Peder Wachtmeister. En ledstjärna är att arbeta med stor noggrannhet vid bedömning av ansökningar och uppföljning av anslagen. På senare tid har kvalitetsnivån höjts ytterligare. Vi har utvecklat utvärderingsprocessen och anlitar i ännu högre grad nationell och internationell expertis just med syfte att få fram de forskningsprojekt som är excellenta och kan göra avtryck. Här har Stiftelsen också, tack vare den goda förvaltningen av våra ekonomiska resurser, en möjlighet att satsa på spetskompetens och kan därigenom sålla ut de allra bästa forskningsprojekten som kan leda fram till nya vetenskapliga genombrott. Stiftelsen har också en lång tradition av att ge stöd till forskning inom humaniora. På senare år har anslag bland annat beviljats ett centrum för företagshistoria, forskning och dokumentation av svensk designhistoria och digitalisering av drottning Kristinas ovärderliga handskrifter i Vatikanbiblioteket. Nytänkande präglar också satsningen på en professur i digital humaniora i Umeå. Det är områden som annars inte är bortskämda med ekonomiska resurser och där behoven är stora. På det viset har Stiftelsen en viktig uppgift, förklarar Peder Wachtmeister. Stiftelsen har förtydligat sin anslagspolicy och förhoppningen är att det ska komma in fler väl genomarbetade ansökningar där det är tydligt vilka resultat som kan uppnås. Vi vill stödja forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential framförallt inom samhällsvetenskap och humaniora. Som tidigare nämnts är det angeläget att bidra till denna sektor, där det vanligen inte finns så mycket ekonomiska medel. Vi fortsätter även med programmen inom lärande och informationsteknik och projekt för barn och ungdomar. Allt med målet att vi ska kunna fortsätta att stärka Sverige som kunskapsnation, säger Peder Wachtmeister. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 5

6 intresset för Stiftelsens olika program är stort. det känns speciellt angeläget att kunna bidra med resurser till bland annat skolutveckling. Kunskap är ett nyckelord i många av de projekt som Stiftelsen stödjer. Vi satsar på lärande för barn och ungdomar som ett led i att stärka Sverige som kunskapsnation, säger Hans Wibom, Stiftelsens verkställande ledamot. 6 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

7 Stiftelsen har under året fortsatt satsningen på lärande, framför allt med ett digitalt inslag. De elever som nu börjar skolan har redan en stor vana vid datorer och mobiltelefoner, men i klassrummet möter de ofta en avsevärt lägre tekniknivå. Skolan och lärandet är ett väldigt viktigt område, och vi gläds nu åt att kunna finansiera ett stort projekt med Kungl. Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien som huvudmän och där tyngdpunkten ligger på att utveckla undervisningen inom naturvetenskap, berättar Hans Wibom. Satsningen sker inom ramen för programmet Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA), ett landsomfattande program som tidigare till stor del har finansierats av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. NTA bygger på en amerikansk förebild och har sedan introduktionen 1997 blivit en stor framgång i Sverige. 104 kommuner och cirka elever arbetar med de läromedel och experimentlådor som ingår i konceptet. Men nu jobbar vi för att materialet i högre grad ska bli digitaliserat. Vi vill möta ungdomarna på deras hemmaplan med spel, appar och den teknik som barnen använder i vardagen. Tanken är att eleverna ska kunna känna igen sig även när de lär sig för livet och inte bara när de söker underhållning för stunden, förklarar Hans Wibom. Det fyraåriga projektet syftar till att stödja pedagogisk och teknisk utveckling som kan bli till gagn för att förbättra undervisningen och inlärningen. VerKStäLLande LedninG är post doc-programmet inom hållbar miljö och energi där unga svenska forskare får en möjlighet att tillbringa ett till två år i ett laboratorium vid det välrenommerade Stanford University i Kalifornien. Tanken är att stimulera framstående talanger att vistas på Stanford, men det unika är att Stiftelsen även universitetskansler. Han var i många år verksam vid Stanford och spelade en viktig roll för att bygga broar mellan den amerikanska och svenska forskarvärlden. Ett mål med programmet är att inspirera forskarna att söka sig till nya vetenskapsområden som kan ge nya infallsvinklar på frågor som klimatförändringar, resurshushållning Det är ett sådant område där skolan behöver anpassa sig till omvärlden för att främja inlärningen och göra det mer intressant för både lärare och elever. Att öka barnens intresse för naturvetenskap, teknik och matematik är viktigt. Men det krävs även satsningar på högre nivå. Ett exempel lämnar en finansieringsgaranti för forskarna under tre år när de återvänder till Sverige. Därmed behöver de inte vara oroliga över att lämna en tjänst och väl hemma igen kan de använda sina erfarenheter från USA till nytta för Sverige. Stipendiet är upprättat för att hedra Stig Hagström, fysiker och och hållbar energiproduktion. Programmet kommer att utlysas ytterligare en gång under våren Fyra stipendiater finns för närvarande på Stanford, en kommer att resa dit under våren 2012 och en är åter i Sverige, berättar Hans Wibom. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 7

8 Stiftelsen Marcus och amalia Wallenbergs Minnesfond beviljade anslag om totalt 61 miljoner kronor under under de senaste fem åren har Stiftelsen beviljat totalt 223 miljoner kronor till olika program och projekt. 8 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

9 ÅretS anslag (tkr) Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien, projekt för digitalt lärande inom naturvetenskap Stiftelsens post-doc program inom miljö och energi, the Stig Hagström Scholar Stiftelsen Lundsbergs skola, bidrag för uppgradering av utbildningslokaler i naturvetenskap rektorsakademien, projektet One-eighty och verksamheten med nätverksträffar Stockholms universitet, institutet för rättsinformatik projektet e-learning - a Legal analysis focusing on, employment Law, Copyright and Privacy Protection Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien, bidrag till konferensanläggningen Wallenbergsalen Stiftelsens program för barn- och ungdomsprojekt Stiftelsens program för lärande och informationsteknik Svenska fysikersamfundet, utveckling av Wallenbergs fysikpris åren Lunds universitet, historiska institutionen, projektet Konsulerna i nordafrika : från interkulturell diplomati till kolonisering expressions of Humankind, projektet a day in the Life of the World Stiftelsen för ekonomisk Historisk forskning inom Bank och företagande, arkivets drift och skötsel 984 uppsala universitet, litteraturvetenskapliga institutionen, projektet Litterära transformationer från människa till djur 850 Jernkontoret, projektet ferrumcity4 500 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 9

10 i enlighet med den uppdaterade anslagspolicyn stödjer Stiftelsen företrädesvis ansökningar avseende forskningsprojekt inom områdena humaniora och lärande. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär, gärna med inriktning mot it och digitala medier. 10 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

11 Stiftelsen har genom åren lämnat betydande anslag till projekt inom framför allt samhällsvetenskap och humaniora, under Stiftelsens inledande år bland annat till Handelshögskolan i Stockholm samt till ortnamnsforskning i Åbolandets skärgård. I senare tid har större anslag lämnats. År 2007 beviljades Uppsala universitet ett projekt för utveckling av den företags- och finanshistoriska forskningen vid Uppsala Centre for Business History. Anslaget har möjliggjort anställning av fyra forskare och en professor på halvtid. Sammanlagt kommer ett tiotal forskare att finnas på centret. I ett av projekten vill vi titta närmare på storföretagssektorn efter Sverige har förhållandevis många stora företag, men få medelstora företag, och det är viktigt att undersöka orsakerna. Bland annat ska forskarna studera regelverkens roll, politiska prioriteringar och vinstutvecklingen i storföretag jämfört med små- och medelstora företag. Utvecklingen i Sverige ska också jämföras med andra länder, berättar professor Mats Larsson. Den skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet har erhållit medel för ett långsiktigt projekt: Sustainable forest management from policy to practice, and back again: Landscapes in Europe s East and West as laboratories for research and learning. Det handlar om att studera samband mellan skogar, människor och marknader i en jämförelse mellan Öst- och Västeuropa. Syftet är att analysera den adaptiva, eller medvetet hållbara, förvaltningen av naturens resurser på olika samhällsnivåer och bedöma ekonomi, miljö och samhällsutveckling i olika skalor. Centrum för Näringslivshistoria har fått anslag för projektet Teknisk plattform för designhistoria ett forskningsförberedande projekt för att säkerställa och tillgängliggöra designhistoriskt källmaterial. forskning Projektet blir först i sitt slag och målsättningen är att etablera en teknisk plattform som kan dokumentera designprocesserna även de digitala. Plattformen ska dels ge förutsättningar för forskning i svensk industridesign, dels kunna erbjuda tjänster och service till enskilda designers och företag. Projektet kommer också att utveckla metoder för att via internet dokumentera och presentera källmaterial. Näringslivets forskningsinstitut Ratio har fått stöd till projektet Property Rights, the Conditions for Enterprise, and Economic Growth. Stiftelsens stöd har varit avgörande för att kunna sjösätta ett så omfattande forskningsprojekt. Genom denna satsning kan vi äntligen fylla ett stort tomrum som funnits i Sverige och närma oss den internationella forskningsfronten. Äganderätten och dess påverkan på nyföretagande och tillväxt är frågor av stor samhällsnytta. Resultaten publiceras i tidskrifter och böcker, och vi kommer även att arrangera flera vetenskapliga konferenser, berättar docent Nils Karlson, vd för Ratio. Stiftelsens satsning på forskning inom digital humaniora har bland annat skett genom anslag för inrättandet av en professur i digital humaniora vid Umeå universitet. För att kunna konkurrera internationellt och behålla ställningen som en av världens fem starkaste miljöer för digital humaniora behöver forskningsunderbyggnaden stärkas. Professuren ingår som en central del i en stor planerad satsning på digital humaniora vid Umeå universitet som också inkluderar utökad samverkan med Stanford University. Den nya Wallenberg Chair in Digital Humanities är den första professuren i digital humaniora i Sverige och har bara ett fåtal internationella motsvarigheter. Professuren är inriktad på humaniora och informationsteknik i vid bemärkelse och innefattar områden som exempelvis IT och lärande, datorspelsforskning eller korpuslingvistik. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 11

12 ändamålet att främja svensk ungdoms vård och fostran stöds framförallt genom Stiftelsens program för barn- och ungdomsprojekt. 12 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

13 Barn- OCH ungdomssatsningar Genom åren har Fryshuset i Stockholm initierat och bidragit till många framgångsrika ungdomsprojekt. Inspirations-, informations- och utbildningsprojektet Fryshusandan har med hjälp av det generösa bidraget, från bland andra Stiftelsen, utvecklats mycket positivt under de senaste åren. Syftet är att förmedla Fryshusets erfarenheter och kunskaper från mer än 25 års förebyggande ungdomsverksamhet till alla som arbetar med barn och ungdomar. Fram till och med 2011 kommer Fryshuset att ha besökt ett 30-tal regioner och cirka 150 kommuner. Målet är att alla ungdomar i Sverige ska ha tillgång till verksamheter som drivs i Fryshusets anda. Projektet påbörjades under våren 2008 och lanserades under politikerveckan i Almedalen i Visby. Även 2009 genomförde Fryshuset ett omfattande program under Almedalsveckan. Ett 60-tal ungdomar och verksamhetsledare fanns på plats och arrangerade ett 20-tal seminarier, workshops och teaterföreställningar. Totalt deltog uppemot personer. Några av de mest uppmärksammade seminarierna behandlade till exempel ökningen av det extrempolitiska våldet, ungdomars drömsamhälle, behovet av vuxna på internet, situationen för barn till missbrukare, värdet av förebyggande arbete med barn och ungdomar, värdebaserat ledarskap, ungdomars utanförskap, hedersrelaterat våld och förtryck samt samarbetet mellan samhället och den ideella sektorn. Bättre ledarskap i skolan Föreningen Rektorsakademien har sedan 2004 aktivt bidragit till att utveckla, utmana och inspirera svensk skola genom att både utveckla ledarskapet och driva projekt vars syfte är att öka måluppfyllelsen i skolan. Idag utgörs Rektorsakademiens nätverk av drygt personer från skola och näringsliv. Under 2009 och 2010 genomfördes sammanlagt 66 träffar där personer deltog. Sedan 2010 driver Rektorsakademien projektet Framtidskompetenser, vars syfte är att öka måluppfyllelsen i skolan och rusta eleverna så att de har rätt kompetenser med sig in i arbetslivet. Framtidskompetenser erbjuder ett självvärderingsverktyg och en arbetsprocess där skolor får möjlighet att utveckla undervisningsmetoder och förhållningssätt som stimulerar digitala, innovativa och medmänskliga kompetenser. Det finns flera internationella initiativ som belyser frågan om vilken kompetens som är viktig i framtiden, och Rektorsakademien vill genom projektet fånga upp samma frågeställning, men utifrån ett svenskt perspektiv. Under 2010 utlystes medel till barn- och ungdomsprojekt inom Stiftelsens program. Ett exempel är stöd till Förbundet Unga Forskare, som arbetar för att få fler unga intresserade av forskning inom projektarbetet och att stödja dessa genom processen från idé till forskningsrapport. Projektarbetet är det enskilt största arbete som en elev gör under hela sin skolgång. För många ska arbetet handla om naturvetenskap och teknik och det är till dessa elever som förbundet vänder sig med förhoppning om att göra kursen mer forskningsinfluerad. Unga forskare har idag en helhetssyn på projektarbetet där utvecklingen sker i tre steg: först inspirera, sedan stödja och till sist belöna projektarbeten av naturvetenskaplig och teknisk karaktär. Unga forskare hjälper gymnasieelever att finna inspiration genom att bjuda in framgångsrika yngre forskare morgondagens internationella forskare för att hålla seminarier inom Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS). Det är ett årligt evenemang i samband med Nobelveckan, som ger svenska elever chansen att träffa unga framgångsrika forskare från hela världen och få inspiration till projektidéer. Ett mål är att elever ska få en kontakt med universitet och börja jakten att konstruera sitt eget forskningsinriktade projektarbete i verksamheten Projektbanken. De kan även belönas och utvecklas som vetenskapskommunikatörer i utställningen Unga forskare. Genom att utveckla alla dessa tre verksamheter får lärare ett konkret verktyg att inspirera och utveckla sina elever samtidigt som unga får förebilder och kan utvecklas till att skapa egna forskningsinspirerade projektarbeten. Toleransprojektet Mentorprogrammet Stella har bedrivits sedan 2006 och vänder sig till flickor på gymnasiet med syfte att stötta dem i att utveckla sin självbild och självkänsla och att hitta drivkrafter för att kunna hantera livets upp- och nedgångar. Stella är ett förebyggande program och fångar upp flickor som annars skulle kunna utveckla en psykisk ohälsa och destruktiva tankemönster. Programmet vänder sig till flickor i alla samhällsgrupper, med olika sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningar. De flesta flickor inom Stella är mellan 16 och 18 år. Mentor och flicka träffas två gånger i månaden under ett år. Under 2011 kommer 100 flickor att ha genomgått programmet och resultaten visar att flickorna har fått ett gott stöd under året med Stella. Ofta fortsätter kontakten mellan mentor och flicka även efter att året med Stella är över. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 13

14 ändamålet att främja svensk ungdoms utbildning stöds framförallt genom Stiftelsens program inom Lärande och informationsteknik. 14 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

15 under senare tid har en rad anslag lämnats till skolor, främst avseende olika lärandeinitiativ i kombination med utrustningsanslag som till exempel digitala whiteboards. Lärande Inom programmet Lärande och informationsteknik har Stiftelsen till exempel lämnat anslag till professor Yishao Zhou, matematiska institutionen vid Stockholms universitet, för projektet Interaktiv inlärning av matematik med det internetbaserade systemet WeBWorK. Upprepade internationella studier, liksom universitetens erfarenheter, visar att svenska gymnasisters matematiska färdigheter under lång tid blivit allt sämre detta gäller såväl matematisk förståelse som räknefärdighet. Med tanke på matematikens grundläggande betydelse för det moderna samhället innebär detta ett betydande hot mot Sveriges framtid som innovativ industrination. Det traditionella sättet att möta problemet på universitetsnivå har varit att införa repetitionskurser och sänka nivån något som lätt leder till en nedåtgående spiral. Matematiska institutionen på Stockholms universitet tog 2006 ett radikalt nytt grepp som lett till ökad genomströmning på grundkursen i matematik samtidigt som kunskapsnivån höjts. Det projekt som Stiftelsen nu stödjer syftar till att, i nära samarbete mellan Stockholms universitet och ett antal utvalda gymnasieskolor i Stockholms skolområde, implementera motsvarande undervisningsmetod. På sikt är ambitionen att lyfta hela den svenska skolundervisningen i matematik till en internationellt mycket hög nivå. Metoden bygger på utarbetandet av två problembanker. En för räknefärdighet där ett internetbaserat gratisprogram, WeBWorK, genererar individuella problem som elever har möjlighet att öva på så mycket de vill utan att det tar tid för lärarna att rätta lösningar. En annan problembank syftar till att utveckla teoretisk förståelse. Digital teknik förändrar lärandet Ur skolans perspektiv innebär den snabba teknikutvecklingen delvis andra förutsättningar för elevers läs- och skrivlärande. Nya arenor för läsning och skrivande som bloggar, nätgemenskaper och wikis medför ett nytt sätt att tänka, handla och skapa mening och kan innebära en omdefiniering av undervisning och lärande. Här stödjer Stiftelsen ny forskning som studerar vad denna omdefiniering innebär och hur den påverkar elevernas kunskapsutveckling. Lektor Sylvana Sofkova Hashemi vid institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, leder forskningsprojektet. Inom projektet Digitala arenor i läs- och skrivpraktiker i grundskolans tidigare år studerar vi tillsammans med lärare i årskurs 1 3 de didaktiska utmaningar som digitala verktyg och arenor ställer på undervisning och läs- och skrivlärande. Målet är att tillsammans med lärare identifiera kritiska aspekter av hur teknologin påverkar undervisningsförloppets olika faser och elevers kunskapsutveckling i termer av en kommunikativ förmåga samt ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till texter och kunskap. På så vis hoppas vi ta ett steg på vägen mot nya lärmodeller för arbetet med litteracitet i den svenska skolan, berättar hon. Genom videoinspelningar, observationer och intervjuer studeras undervisningsförlopp och digitala textaktiviteter i fyra klassrum i Västsverige. Klasserna följs under tre års tid. Projektets fokus på de tidiga skolåren, tillsammans med en aktionsforskningsinriktad metod, gör det unikt. Det tidiga läs- och skrivlärandet betonas, tillsammans med digital kompetens, som nyckelkompetenser i den nya läroplanen för grundskolan. Sammanförandet av digitala verktyg och tidigt läs- och skrivlärande tillför projektet en stor didaktisk potential. Vi kan finna nya vägar till kunskap om hur teknologin kan användas som resurs för läsning och textskapande i skolorna, säger Sylvana Sofkova Hashemi. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 15

16 Letter from the CHairMan increased knowledge is an important base for a country s development. The Foundation plays an important role, not least through our initiatives focusing on children and young people, says Peder Wachtmeister, Chairman of the Foundation. The Foundation was established by Jacob Wallenberg, 50 years ago. Over the years, the Foundation has granted more than SEK 770 million for important purposes. Arranging a mini-symposium on the theme of economic history was a way to highlight the anniversary. Many of the Foundation s grants are for schools and projects in which the young generation is the target group, although funds are also granted for research in the social sciences and the humanities. We see a need for raising the level of education in Swedish schools and it is an important mission to support the research and development of new teaching and learning methods, not least to leverage the benefits of rapid developments in technology, says Peder Wachtmeister. The board of the Foundation has always had members who are knowledgeable about the school community. Experts in Sweden and other countries are also enlisted as reviewers. We welcome applications from schools and universities and want to support all the good ideas there. If the projects have a successful outcome, they will hopefully reach out into the Swedish school system. The results can also benefit other sectors of society, says Peder Wachtmeister. One of the guiding principles is to analyse grant applications thoroughly and follow-up projects that have received funding. Lately, quality has been raised even further. We have refined the evaluation process and are consulting national and international experts to a greater extent with a view to finding excellent research projects that can have a decisive impact. In this context, the Foundation, thanks to its efficient administration of our financial resources, can focus on leading-edge competence, allowing us to support the very best research projects that can lead to new scientific breakthroughs. The Foundation also has a long tradition of supporting research in the humanities. Over the past few years, for example, funds have been granted for a center on business history; for researching and documenting Swedish design history and for digitizing Swedish Queen Kristina s invaluable manuscripts in the Vatican Library. Another example of innovative thinking is a project to invest in a professorship in the digital humanities in Umeå, Sweden. These areas are typically not spoiled with financial resources and therefore have a great need for funding. The Foundation has an important mission for these areas, says Peder Wachtmeister. The Foundation has clarified its grant policy in the hope to receive more applications that are well presented and clearly specify what the projects aim to achieve. We want to support research projects of high scientific potential, especially in the social sciences and the humanities. As noted, it is important to contribute to this sector, which is generally short of funds. We will also continue to grant money for programs within learning and information technology, and for projects for children and youth all with the goal to strengthen Sweden further as a learning society, ends Peder Wachtmeister. 16 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

17 during the year the Foundation continued to focus on learning and particularly in combination with a digital element. Students starting school today are already experienced computer and mobile phone users but often encounter technology on a much lower level in the classroom. Schools and learning are very vital areas and we are pleased to finance a large project with the Royal Academy of Sciences (KVA), and the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA), which focuses on developing teaching for the natural sciences, says Hans Wibom. This initiative is being carried out within the framework of a project called Natural Sciences and Technology for Everyone (NTA), a nationwide program in Sweden that has been largely financed by the Marianne and Marcus Wallenberg Foundation. The NTA project, modelled on an American program, has been highly successful since its introduction in Sweden in Today, 104 municipalities and approximately 90,000 students are working with the teaching material and experiment kits that are part of the concept. But we are now working on digitizing the material to a greater extent. We want to meet young people on their home ground with games, apps and technology that children use on a daily basis so they will feel at home even when they are learning for life and not just seeking entertainment for the moment, explains Hans Wibom. The four-year project aims to support the development of pedagogical methods and technology that improve teaching and learning. In this area schools need to adapt to their environment to promote learning and make it more interesting for teachers and students alike, says Hans Wibom. executive ManaGeMent It s important to get children more interested in the natural sciences, technology and mathematics, but it requires efforts on a higher level. An example is the postdoctoral program in sustainable environment and energy, in which young Swedish researchers have the opportunity to spend one to two years studying and working in a laboratory at Stanford university, California, one of the world s leading universities. The idea is to stimulate outstanding talented people to research abroad at Stanford, although the unique part is that the Foundation also guarantees to finance the researchers for three years after they return to Sweden. They don t have to worry about leaving a job, and when they re back home again, they can use their experience from the U.S. for the benefit of Sweden, says Hans Wibom. The scholarship was established to honour Stig Hagström, Swedish physicist and former university chancellor, who was active at Stanford for many years and played an important role in building bridges between the American and Swedish research communities. One of the program s goals is to inspire researchers to enter new scientific areas that can shed new light on questions concerning climate change, resource conservation and sustainable energy production. The program will be announced again in the Spring of Four scholarship holders are currently at Stanford; one will move there in the Spring of 2012 and one has returned to Sweden, says Hans Wibom. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 17

18 the MarCuS and amalia WaLLenBerG foundation Jacob Wallenberg ( ) established the Marcus and Amalia Wallenberg Foundation in 1960, named after his parents, with an initial endowment of SEK 442,000. In 1978, Jacob Wallenberg enlarged the endowment by donating his estate Malmviks Gård, which comprises farming and forestry activities. Assets are managed by means of direct ownership, as well as through a management and consultancy agreement, with Foundation Asset Management Sweden AB. The administration of the Foundation and the grants are managed by Foundation Administration Management Sweden AB. The purpose of the Foundation is to promote scientific education or research, to promote the care and education of Swedish youth and to promote the care of old, ill or otherwise disabled Swedish citizens. The majority of all grants in 2011, a total of SEK 61 m., was disbursed to universities, schools and other institutions mainly within social sciences and the humanities. The main part of the Foundation s net assets is directly or indirectly invested in listed shares in Swedish industry. The Foundation s investment policy states that its assets shall be placed as long-term investments at low risk. In addition, the assets shall yield a long-term solid return in order to secure resources for the distribution of grants. The Board Members of the Foundation are Peder Wachtmeister, Chairman; Hans Wibom, Executive Director, the non-executive directors Caroline Ankarcrona, Andrea Gandet and Sven Strömqvist. The deputy board member Axel Wallenberg passed away September 11, 2011 and the deputy board member Johan Stålhand, passed away October 12, The Board convenes twice a year. Over the last ten years the Foundation has had an annual grant rate of more than SEK 35 m. The ambition is to maintain an even, and over time increasing, level of grants. The Foundation s everyday activities are managed by the Executive Director. The Board of Directors has the ultimate responsibility for the Foundation. the Marcus and amalia Wallenberg foundation approved grants totalling SeK 61 million in during the past five years, the foundation has granted the total of SeK 223 million. The three largest grants in 2011: Program for digital learning within natural sciences, SeK 12.0 m. Scholarship program on environment and energy, the Stig Hagstrom Scholar, SeK 8.0 m. Support to upgrade classrooms for natural sciences, SeK 6.5 m. 18 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

19 financial SuMMary (SEK m.) result Dividends and interest income Operating costs Net result Result Malmviks Gård Net result AsseTs Dec. 31, 2011 Dec. 31, 2010 Tangible assets Financial assets and other long-term investments 1, ,319.4 Other assets Cash and bank Total assets 1, ,455.4 equity And liabilities Equity 1, ,343.1 Provisions for grants Other liabilities Total equity and liabilities 1, ,455.4 specification over financial AsseTs And other long-term investments No. of shares at Dec. 31, 2011 Book value at Dec. 31, 2011 Book value at Dec. 31, 2010 Market value at Dec. 31, 2011 Market value at Dec. 31, 2010 Investor AB A-shares 11,050, , ,535.9 Subtotal listed assets , ,535.9 Foundation Asset Management Sweden AB Subtotal non-listed assets Foundation Asset Management Sweden AB Subtotal other long-term investments Total 1, , Shareholders loan Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 19

20 20 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond Org.nr

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2012 i korthet 1,3 miljarder kronor i anslag 26 forskningsprojekt 10 projekt för forskningens infrastruktur 16 Wallenberg Scholars 30 Wallenberg Academy Fellows 5 Post-doc

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling

Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2006 Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling Verksamhetsberättelse Vd har ordet... 4 Samverkan för företagsnytta... 6 Mötesplatser som stimulerar tillväxt...

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING innehåll VD HAR ORDET 4 ESS ett världsledande forskningscenter 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 8 Information om risker och osäkerhetsfaktorer 11 Miljöinformation

Läs mer

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 EN ANDRA CHANS Hoppets Stjärna gav Paulo och hundratusentals barn en andra chans En het dag för över 35 år sedan i ett slumområde i Brasilien

Läs mer

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms www.technopolis-group.com Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2013 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm Tommy Jansson Henrik Segerpalm Tommy Jansson och Henrik Segerpalm, Faugert & Co Utvärdering De värderingar

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2012 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2012 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2013. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Dalarna 8 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Utland 16 Statistik folkbildning

Läs mer

Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB

Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB Org. nr. 556745-7444 Innehållsförteckning GoodCause i korthet 4 GodFond 2010 i korthet 5 Välgörenhet 6 GodFond spara med hjärta och hjärna! 12 Ett stort tack

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Audit 3 Tax 4 Consulting 4 Financial Advisory 4 Medarbetare 4-5

Läs mer

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden VINNOVA Rapport VR 2010:04 Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden Mid-term evaluation of Test Site Sweden Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson Faugert & Co Utvärdering

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2013 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2013 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2014. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer