Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011"

Transkript

1 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011

2 Stiftelsens ordförande 1960 Jacob Wallenberg, grundare 1978 Gunnar Lagergren 1981 Peder Bonde 1998 Peter Wallenberg Jr 2009 Peder Wachtmeister 2 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

3 J acob Wallenberg beslöt 1960 att i likhet med sin farbror Knut skänka stora delar av sin förmögenhet till en Stiftelse. I gåvobrevet står: Sedan jag denna dag bildat en stiftelse, benämnd Jacob Wallenbergs Stiftelse och för stiftelsen fastställt stadgar, överlämnar jag härmed såsom gåva till stiftelsen följande värdehandlingar: st. aktier i Förvaltnings AB Providentia med kupong fr.o.m. nr. 15. De bortgivna värdehandlingarna överlämnas för stiftelsens räkning till Stockholms Enskilda Banks Notariatavdelning, hos vilken desamma enligt stadgarna skola förvaras. Stockholm den 29 maj 1960 Jacob Wallenberg Jacob Wallenberg utökade sin donation med ytterligare medel i december 1964 samt 1978 med Malmviks Gård vilken bankdirektör A. O. Wallenberg förvärvat 1876, tillsammans med sin hustru Anna Wallenberg. Malmvik övertogs efter hennes död 1910 av sonen StifteLSenS Grundande Marcus Wallenberg Sr. Därefter ärvdes egendomen av hans son Jacob Wallenberg. Två år före sitt frånfälle överlämnade Jacob Wallenberg såsom gåva Malmviks Gård till Stiftelsen tillsammans med gårdens och trädgårdens levande och döda inventarier. Han fortsatte dock att disponera Malmvik livet ut. I januari 1977 namnändrades Stiftelsen till Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för att hedra donatorns föräldrar. Donationer Enligt Stiftelsens stadgar ska senast vart tredje år utanordning ske för något eller några av Stiftelsens ändamål. För åren 1960 och 1961 skedde inga utanordningar eller beviljningar. Stiftelsens första två anslag beviljades till Sophiahemmets sjuksköterskeutbildning och Kungl. Sjökrigsskolan. Sjuksköterskeskolan grundades år 1884 av drottning Sofia som redan då förstått att förutsättningen för att god sjukvård skulle kunna läras ut var att skolan hade ett utbildningssjukhus. Jacob Wallenberg initierade 1962 Jacob Wallenbergs Sjökrigsskolefond med ändamålet att lämna bidrag till sådan utbildning av elever vid Kungl. Sjökrigsskolan, som är ägnad att till deras insikter i sjökrigföring lägga allmänna kunskaper om främmande länder erhöll Stiftelsen Lundsbergs skola kronor för upprustning av skolans byggnader och undervisningslokaler. Detta blev början till Stiftelsens stora satsningar på utbildning. Stiftelsens nuvarande ändamål är att främja vetenskaplig undervisning eller forskning, att främja svensk ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta svenska medborgare. Enligt Stiftelsens policy beviljas forskningsprojekt företrädesvis inom områdena humaniora och lärande. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär, gärna med inriktning mot IT och digitala media. Dessutom kan medel sökas genom Stiftelsens program inom Lärande och Informationsteknik samt Barnoch ungdomsprojekt och stipendieprogrammet Hållbar Energi och Miljö. Inom Stiftelsens program för Lärande och Informationsteknik har hittills nio projekt erhållit stöd. Bland dem kan nämnas Implementering av interaktiva undervisningsmetoder i fysik på gymnasieskolan och Visual Storytelling Knowledge and Understanding in Schools. En tredje utlysning sker i början av Inom programmet Barn- och ungdomsprojekt har anslag till sju projekt delats ut. Bland dessa märks Teskedsordens toleransprojekt, Kunskapsmöten unga lärare forskare och Ge fler tjejer möjlighet att tjatta med Tjejzonen. Stipendieprogrammet för hållbar energi och miljö har utlysts vid tre tillfällen, totalt har sex stipendiater utsetts, varav en har återvänt på repatrieringstjänst. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 3

4 Vi tar gärna emot ansökningar från skolor och universitet och vill hjälpa till att realisera de goda idéer som finns, säger Peder Wachtmeister, Stiftelsens ordförande. 4 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

5 ökad kunskap är vägledande för ett lands utveckling. Vi spelar en viktig roll, inte minst genom våra satsningar på barn och ungdomar, säger Peder Wachtmeister, Stiftelsens ordförande. Nyligen var det 50 år sedan Jacob Wallenberg grundade Stiftelsen. Under denna tid har Stiftelsen donerat mer än 770 miljoner kronor till angelägna ändamål. Minnesåret uppmärksammades med ett minisymposium inom ekonomisk historia. Många av Stiftelsens anslag riktar sig till skolan och till projekt med den yngre generationen som målgrupp, men stödet går även till forskning inom samhällsvetenskap och humaniora. På flera håll ser vi behov av att stärka kunskapsnivån i den svenska skolan och Stiftelsen ser det som en viktig uppgift att stödja forskning och utveckling av nya metoder för undervisning och lärande. Inte minst handlar det om att dra nytta av den snabba tekniska utvecklingen, säger Peder Wachtmeister. I Stiftelsens styrelse har alltid funnits ledamöter med kunskap om skolvärlden och dessutom anlitas OrdförandeOrd sakkunniga både i Sverige och i andra länder. Vi tar gärna emot ansökningar från skolor och universitet och vill hjälpa till att realisera de goda idéer som finns. Blir projekten framgångsrika kan de förhoppningsvis spridas som ringar på vattnet i det svenska skolsystemet. Resultaten kan även vara till gagn inom andra områden av samhället, påpekar Peder Wachtmeister. En ledstjärna är att arbeta med stor noggrannhet vid bedömning av ansökningar och uppföljning av anslagen. På senare tid har kvalitetsnivån höjts ytterligare. Vi har utvecklat utvärderingsprocessen och anlitar i ännu högre grad nationell och internationell expertis just med syfte att få fram de forskningsprojekt som är excellenta och kan göra avtryck. Här har Stiftelsen också, tack vare den goda förvaltningen av våra ekonomiska resurser, en möjlighet att satsa på spetskompetens och kan därigenom sålla ut de allra bästa forskningsprojekten som kan leda fram till nya vetenskapliga genombrott. Stiftelsen har också en lång tradition av att ge stöd till forskning inom humaniora. På senare år har anslag bland annat beviljats ett centrum för företagshistoria, forskning och dokumentation av svensk designhistoria och digitalisering av drottning Kristinas ovärderliga handskrifter i Vatikanbiblioteket. Nytänkande präglar också satsningen på en professur i digital humaniora i Umeå. Det är områden som annars inte är bortskämda med ekonomiska resurser och där behoven är stora. På det viset har Stiftelsen en viktig uppgift, förklarar Peder Wachtmeister. Stiftelsen har förtydligat sin anslagspolicy och förhoppningen är att det ska komma in fler väl genomarbetade ansökningar där det är tydligt vilka resultat som kan uppnås. Vi vill stödja forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential framförallt inom samhällsvetenskap och humaniora. Som tidigare nämnts är det angeläget att bidra till denna sektor, där det vanligen inte finns så mycket ekonomiska medel. Vi fortsätter även med programmen inom lärande och informationsteknik och projekt för barn och ungdomar. Allt med målet att vi ska kunna fortsätta att stärka Sverige som kunskapsnation, säger Peder Wachtmeister. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 5

6 intresset för Stiftelsens olika program är stort. det känns speciellt angeläget att kunna bidra med resurser till bland annat skolutveckling. Kunskap är ett nyckelord i många av de projekt som Stiftelsen stödjer. Vi satsar på lärande för barn och ungdomar som ett led i att stärka Sverige som kunskapsnation, säger Hans Wibom, Stiftelsens verkställande ledamot. 6 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

7 Stiftelsen har under året fortsatt satsningen på lärande, framför allt med ett digitalt inslag. De elever som nu börjar skolan har redan en stor vana vid datorer och mobiltelefoner, men i klassrummet möter de ofta en avsevärt lägre tekniknivå. Skolan och lärandet är ett väldigt viktigt område, och vi gläds nu åt att kunna finansiera ett stort projekt med Kungl. Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien som huvudmän och där tyngdpunkten ligger på att utveckla undervisningen inom naturvetenskap, berättar Hans Wibom. Satsningen sker inom ramen för programmet Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA), ett landsomfattande program som tidigare till stor del har finansierats av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. NTA bygger på en amerikansk förebild och har sedan introduktionen 1997 blivit en stor framgång i Sverige. 104 kommuner och cirka elever arbetar med de läromedel och experimentlådor som ingår i konceptet. Men nu jobbar vi för att materialet i högre grad ska bli digitaliserat. Vi vill möta ungdomarna på deras hemmaplan med spel, appar och den teknik som barnen använder i vardagen. Tanken är att eleverna ska kunna känna igen sig även när de lär sig för livet och inte bara när de söker underhållning för stunden, förklarar Hans Wibom. Det fyraåriga projektet syftar till att stödja pedagogisk och teknisk utveckling som kan bli till gagn för att förbättra undervisningen och inlärningen. VerKStäLLande LedninG är post doc-programmet inom hållbar miljö och energi där unga svenska forskare får en möjlighet att tillbringa ett till två år i ett laboratorium vid det välrenommerade Stanford University i Kalifornien. Tanken är att stimulera framstående talanger att vistas på Stanford, men det unika är att Stiftelsen även universitetskansler. Han var i många år verksam vid Stanford och spelade en viktig roll för att bygga broar mellan den amerikanska och svenska forskarvärlden. Ett mål med programmet är att inspirera forskarna att söka sig till nya vetenskapsområden som kan ge nya infallsvinklar på frågor som klimatförändringar, resurshushållning Det är ett sådant område där skolan behöver anpassa sig till omvärlden för att främja inlärningen och göra det mer intressant för både lärare och elever. Att öka barnens intresse för naturvetenskap, teknik och matematik är viktigt. Men det krävs även satsningar på högre nivå. Ett exempel lämnar en finansieringsgaranti för forskarna under tre år när de återvänder till Sverige. Därmed behöver de inte vara oroliga över att lämna en tjänst och väl hemma igen kan de använda sina erfarenheter från USA till nytta för Sverige. Stipendiet är upprättat för att hedra Stig Hagström, fysiker och och hållbar energiproduktion. Programmet kommer att utlysas ytterligare en gång under våren Fyra stipendiater finns för närvarande på Stanford, en kommer att resa dit under våren 2012 och en är åter i Sverige, berättar Hans Wibom. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 7

8 Stiftelsen Marcus och amalia Wallenbergs Minnesfond beviljade anslag om totalt 61 miljoner kronor under under de senaste fem åren har Stiftelsen beviljat totalt 223 miljoner kronor till olika program och projekt. 8 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

9 ÅretS anslag (tkr) Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien, projekt för digitalt lärande inom naturvetenskap Stiftelsens post-doc program inom miljö och energi, the Stig Hagström Scholar Stiftelsen Lundsbergs skola, bidrag för uppgradering av utbildningslokaler i naturvetenskap rektorsakademien, projektet One-eighty och verksamheten med nätverksträffar Stockholms universitet, institutet för rättsinformatik projektet e-learning - a Legal analysis focusing on, employment Law, Copyright and Privacy Protection Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien, bidrag till konferensanläggningen Wallenbergsalen Stiftelsens program för barn- och ungdomsprojekt Stiftelsens program för lärande och informationsteknik Svenska fysikersamfundet, utveckling av Wallenbergs fysikpris åren Lunds universitet, historiska institutionen, projektet Konsulerna i nordafrika : från interkulturell diplomati till kolonisering expressions of Humankind, projektet a day in the Life of the World Stiftelsen för ekonomisk Historisk forskning inom Bank och företagande, arkivets drift och skötsel 984 uppsala universitet, litteraturvetenskapliga institutionen, projektet Litterära transformationer från människa till djur 850 Jernkontoret, projektet ferrumcity4 500 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 9

10 i enlighet med den uppdaterade anslagspolicyn stödjer Stiftelsen företrädesvis ansökningar avseende forskningsprojekt inom områdena humaniora och lärande. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär, gärna med inriktning mot it och digitala medier. 10 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

11 Stiftelsen har genom åren lämnat betydande anslag till projekt inom framför allt samhällsvetenskap och humaniora, under Stiftelsens inledande år bland annat till Handelshögskolan i Stockholm samt till ortnamnsforskning i Åbolandets skärgård. I senare tid har större anslag lämnats. År 2007 beviljades Uppsala universitet ett projekt för utveckling av den företags- och finanshistoriska forskningen vid Uppsala Centre for Business History. Anslaget har möjliggjort anställning av fyra forskare och en professor på halvtid. Sammanlagt kommer ett tiotal forskare att finnas på centret. I ett av projekten vill vi titta närmare på storföretagssektorn efter Sverige har förhållandevis många stora företag, men få medelstora företag, och det är viktigt att undersöka orsakerna. Bland annat ska forskarna studera regelverkens roll, politiska prioriteringar och vinstutvecklingen i storföretag jämfört med små- och medelstora företag. Utvecklingen i Sverige ska också jämföras med andra länder, berättar professor Mats Larsson. Den skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet har erhållit medel för ett långsiktigt projekt: Sustainable forest management from policy to practice, and back again: Landscapes in Europe s East and West as laboratories for research and learning. Det handlar om att studera samband mellan skogar, människor och marknader i en jämförelse mellan Öst- och Västeuropa. Syftet är att analysera den adaptiva, eller medvetet hållbara, förvaltningen av naturens resurser på olika samhällsnivåer och bedöma ekonomi, miljö och samhällsutveckling i olika skalor. Centrum för Näringslivshistoria har fått anslag för projektet Teknisk plattform för designhistoria ett forskningsförberedande projekt för att säkerställa och tillgängliggöra designhistoriskt källmaterial. forskning Projektet blir först i sitt slag och målsättningen är att etablera en teknisk plattform som kan dokumentera designprocesserna även de digitala. Plattformen ska dels ge förutsättningar för forskning i svensk industridesign, dels kunna erbjuda tjänster och service till enskilda designers och företag. Projektet kommer också att utveckla metoder för att via internet dokumentera och presentera källmaterial. Näringslivets forskningsinstitut Ratio har fått stöd till projektet Property Rights, the Conditions for Enterprise, and Economic Growth. Stiftelsens stöd har varit avgörande för att kunna sjösätta ett så omfattande forskningsprojekt. Genom denna satsning kan vi äntligen fylla ett stort tomrum som funnits i Sverige och närma oss den internationella forskningsfronten. Äganderätten och dess påverkan på nyföretagande och tillväxt är frågor av stor samhällsnytta. Resultaten publiceras i tidskrifter och böcker, och vi kommer även att arrangera flera vetenskapliga konferenser, berättar docent Nils Karlson, vd för Ratio. Stiftelsens satsning på forskning inom digital humaniora har bland annat skett genom anslag för inrättandet av en professur i digital humaniora vid Umeå universitet. För att kunna konkurrera internationellt och behålla ställningen som en av världens fem starkaste miljöer för digital humaniora behöver forskningsunderbyggnaden stärkas. Professuren ingår som en central del i en stor planerad satsning på digital humaniora vid Umeå universitet som också inkluderar utökad samverkan med Stanford University. Den nya Wallenberg Chair in Digital Humanities är den första professuren i digital humaniora i Sverige och har bara ett fåtal internationella motsvarigheter. Professuren är inriktad på humaniora och informationsteknik i vid bemärkelse och innefattar områden som exempelvis IT och lärande, datorspelsforskning eller korpuslingvistik. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 11

12 ändamålet att främja svensk ungdoms vård och fostran stöds framförallt genom Stiftelsens program för barn- och ungdomsprojekt. 12 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

13 Barn- OCH ungdomssatsningar Genom åren har Fryshuset i Stockholm initierat och bidragit till många framgångsrika ungdomsprojekt. Inspirations-, informations- och utbildningsprojektet Fryshusandan har med hjälp av det generösa bidraget, från bland andra Stiftelsen, utvecklats mycket positivt under de senaste åren. Syftet är att förmedla Fryshusets erfarenheter och kunskaper från mer än 25 års förebyggande ungdomsverksamhet till alla som arbetar med barn och ungdomar. Fram till och med 2011 kommer Fryshuset att ha besökt ett 30-tal regioner och cirka 150 kommuner. Målet är att alla ungdomar i Sverige ska ha tillgång till verksamheter som drivs i Fryshusets anda. Projektet påbörjades under våren 2008 och lanserades under politikerveckan i Almedalen i Visby. Även 2009 genomförde Fryshuset ett omfattande program under Almedalsveckan. Ett 60-tal ungdomar och verksamhetsledare fanns på plats och arrangerade ett 20-tal seminarier, workshops och teaterföreställningar. Totalt deltog uppemot personer. Några av de mest uppmärksammade seminarierna behandlade till exempel ökningen av det extrempolitiska våldet, ungdomars drömsamhälle, behovet av vuxna på internet, situationen för barn till missbrukare, värdet av förebyggande arbete med barn och ungdomar, värdebaserat ledarskap, ungdomars utanförskap, hedersrelaterat våld och förtryck samt samarbetet mellan samhället och den ideella sektorn. Bättre ledarskap i skolan Föreningen Rektorsakademien har sedan 2004 aktivt bidragit till att utveckla, utmana och inspirera svensk skola genom att både utveckla ledarskapet och driva projekt vars syfte är att öka måluppfyllelsen i skolan. Idag utgörs Rektorsakademiens nätverk av drygt personer från skola och näringsliv. Under 2009 och 2010 genomfördes sammanlagt 66 träffar där personer deltog. Sedan 2010 driver Rektorsakademien projektet Framtidskompetenser, vars syfte är att öka måluppfyllelsen i skolan och rusta eleverna så att de har rätt kompetenser med sig in i arbetslivet. Framtidskompetenser erbjuder ett självvärderingsverktyg och en arbetsprocess där skolor får möjlighet att utveckla undervisningsmetoder och förhållningssätt som stimulerar digitala, innovativa och medmänskliga kompetenser. Det finns flera internationella initiativ som belyser frågan om vilken kompetens som är viktig i framtiden, och Rektorsakademien vill genom projektet fånga upp samma frågeställning, men utifrån ett svenskt perspektiv. Under 2010 utlystes medel till barn- och ungdomsprojekt inom Stiftelsens program. Ett exempel är stöd till Förbundet Unga Forskare, som arbetar för att få fler unga intresserade av forskning inom projektarbetet och att stödja dessa genom processen från idé till forskningsrapport. Projektarbetet är det enskilt största arbete som en elev gör under hela sin skolgång. För många ska arbetet handla om naturvetenskap och teknik och det är till dessa elever som förbundet vänder sig med förhoppning om att göra kursen mer forskningsinfluerad. Unga forskare har idag en helhetssyn på projektarbetet där utvecklingen sker i tre steg: först inspirera, sedan stödja och till sist belöna projektarbeten av naturvetenskaplig och teknisk karaktär. Unga forskare hjälper gymnasieelever att finna inspiration genom att bjuda in framgångsrika yngre forskare morgondagens internationella forskare för att hålla seminarier inom Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS). Det är ett årligt evenemang i samband med Nobelveckan, som ger svenska elever chansen att träffa unga framgångsrika forskare från hela världen och få inspiration till projektidéer. Ett mål är att elever ska få en kontakt med universitet och börja jakten att konstruera sitt eget forskningsinriktade projektarbete i verksamheten Projektbanken. De kan även belönas och utvecklas som vetenskapskommunikatörer i utställningen Unga forskare. Genom att utveckla alla dessa tre verksamheter får lärare ett konkret verktyg att inspirera och utveckla sina elever samtidigt som unga får förebilder och kan utvecklas till att skapa egna forskningsinspirerade projektarbeten. Toleransprojektet Mentorprogrammet Stella har bedrivits sedan 2006 och vänder sig till flickor på gymnasiet med syfte att stötta dem i att utveckla sin självbild och självkänsla och att hitta drivkrafter för att kunna hantera livets upp- och nedgångar. Stella är ett förebyggande program och fångar upp flickor som annars skulle kunna utveckla en psykisk ohälsa och destruktiva tankemönster. Programmet vänder sig till flickor i alla samhällsgrupper, med olika sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningar. De flesta flickor inom Stella är mellan 16 och 18 år. Mentor och flicka träffas två gånger i månaden under ett år. Under 2011 kommer 100 flickor att ha genomgått programmet och resultaten visar att flickorna har fått ett gott stöd under året med Stella. Ofta fortsätter kontakten mellan mentor och flicka även efter att året med Stella är över. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 13

14 ändamålet att främja svensk ungdoms utbildning stöds framförallt genom Stiftelsens program inom Lärande och informationsteknik. 14 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

15 under senare tid har en rad anslag lämnats till skolor, främst avseende olika lärandeinitiativ i kombination med utrustningsanslag som till exempel digitala whiteboards. Lärande Inom programmet Lärande och informationsteknik har Stiftelsen till exempel lämnat anslag till professor Yishao Zhou, matematiska institutionen vid Stockholms universitet, för projektet Interaktiv inlärning av matematik med det internetbaserade systemet WeBWorK. Upprepade internationella studier, liksom universitetens erfarenheter, visar att svenska gymnasisters matematiska färdigheter under lång tid blivit allt sämre detta gäller såväl matematisk förståelse som räknefärdighet. Med tanke på matematikens grundläggande betydelse för det moderna samhället innebär detta ett betydande hot mot Sveriges framtid som innovativ industrination. Det traditionella sättet att möta problemet på universitetsnivå har varit att införa repetitionskurser och sänka nivån något som lätt leder till en nedåtgående spiral. Matematiska institutionen på Stockholms universitet tog 2006 ett radikalt nytt grepp som lett till ökad genomströmning på grundkursen i matematik samtidigt som kunskapsnivån höjts. Det projekt som Stiftelsen nu stödjer syftar till att, i nära samarbete mellan Stockholms universitet och ett antal utvalda gymnasieskolor i Stockholms skolområde, implementera motsvarande undervisningsmetod. På sikt är ambitionen att lyfta hela den svenska skolundervisningen i matematik till en internationellt mycket hög nivå. Metoden bygger på utarbetandet av två problembanker. En för räknefärdighet där ett internetbaserat gratisprogram, WeBWorK, genererar individuella problem som elever har möjlighet att öva på så mycket de vill utan att det tar tid för lärarna att rätta lösningar. En annan problembank syftar till att utveckla teoretisk förståelse. Digital teknik förändrar lärandet Ur skolans perspektiv innebär den snabba teknikutvecklingen delvis andra förutsättningar för elevers läs- och skrivlärande. Nya arenor för läsning och skrivande som bloggar, nätgemenskaper och wikis medför ett nytt sätt att tänka, handla och skapa mening och kan innebära en omdefiniering av undervisning och lärande. Här stödjer Stiftelsen ny forskning som studerar vad denna omdefiniering innebär och hur den påverkar elevernas kunskapsutveckling. Lektor Sylvana Sofkova Hashemi vid institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, leder forskningsprojektet. Inom projektet Digitala arenor i läs- och skrivpraktiker i grundskolans tidigare år studerar vi tillsammans med lärare i årskurs 1 3 de didaktiska utmaningar som digitala verktyg och arenor ställer på undervisning och läs- och skrivlärande. Målet är att tillsammans med lärare identifiera kritiska aspekter av hur teknologin påverkar undervisningsförloppets olika faser och elevers kunskapsutveckling i termer av en kommunikativ förmåga samt ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till texter och kunskap. På så vis hoppas vi ta ett steg på vägen mot nya lärmodeller för arbetet med litteracitet i den svenska skolan, berättar hon. Genom videoinspelningar, observationer och intervjuer studeras undervisningsförlopp och digitala textaktiviteter i fyra klassrum i Västsverige. Klasserna följs under tre års tid. Projektets fokus på de tidiga skolåren, tillsammans med en aktionsforskningsinriktad metod, gör det unikt. Det tidiga läs- och skrivlärandet betonas, tillsammans med digital kompetens, som nyckelkompetenser i den nya läroplanen för grundskolan. Sammanförandet av digitala verktyg och tidigt läs- och skrivlärande tillför projektet en stor didaktisk potential. Vi kan finna nya vägar till kunskap om hur teknologin kan användas som resurs för läsning och textskapande i skolorna, säger Sylvana Sofkova Hashemi. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 15

16 Letter from the CHairMan increased knowledge is an important base for a country s development. The Foundation plays an important role, not least through our initiatives focusing on children and young people, says Peder Wachtmeister, Chairman of the Foundation. The Foundation was established by Jacob Wallenberg, 50 years ago. Over the years, the Foundation has granted more than SEK 770 million for important purposes. Arranging a mini-symposium on the theme of economic history was a way to highlight the anniversary. Many of the Foundation s grants are for schools and projects in which the young generation is the target group, although funds are also granted for research in the social sciences and the humanities. We see a need for raising the level of education in Swedish schools and it is an important mission to support the research and development of new teaching and learning methods, not least to leverage the benefits of rapid developments in technology, says Peder Wachtmeister. The board of the Foundation has always had members who are knowledgeable about the school community. Experts in Sweden and other countries are also enlisted as reviewers. We welcome applications from schools and universities and want to support all the good ideas there. If the projects have a successful outcome, they will hopefully reach out into the Swedish school system. The results can also benefit other sectors of society, says Peder Wachtmeister. One of the guiding principles is to analyse grant applications thoroughly and follow-up projects that have received funding. Lately, quality has been raised even further. We have refined the evaluation process and are consulting national and international experts to a greater extent with a view to finding excellent research projects that can have a decisive impact. In this context, the Foundation, thanks to its efficient administration of our financial resources, can focus on leading-edge competence, allowing us to support the very best research projects that can lead to new scientific breakthroughs. The Foundation also has a long tradition of supporting research in the humanities. Over the past few years, for example, funds have been granted for a center on business history; for researching and documenting Swedish design history and for digitizing Swedish Queen Kristina s invaluable manuscripts in the Vatican Library. Another example of innovative thinking is a project to invest in a professorship in the digital humanities in Umeå, Sweden. These areas are typically not spoiled with financial resources and therefore have a great need for funding. The Foundation has an important mission for these areas, says Peder Wachtmeister. The Foundation has clarified its grant policy in the hope to receive more applications that are well presented and clearly specify what the projects aim to achieve. We want to support research projects of high scientific potential, especially in the social sciences and the humanities. As noted, it is important to contribute to this sector, which is generally short of funds. We will also continue to grant money for programs within learning and information technology, and for projects for children and youth all with the goal to strengthen Sweden further as a learning society, ends Peder Wachtmeister. 16 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

17 during the year the Foundation continued to focus on learning and particularly in combination with a digital element. Students starting school today are already experienced computer and mobile phone users but often encounter technology on a much lower level in the classroom. Schools and learning are very vital areas and we are pleased to finance a large project with the Royal Academy of Sciences (KVA), and the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA), which focuses on developing teaching for the natural sciences, says Hans Wibom. This initiative is being carried out within the framework of a project called Natural Sciences and Technology for Everyone (NTA), a nationwide program in Sweden that has been largely financed by the Marianne and Marcus Wallenberg Foundation. The NTA project, modelled on an American program, has been highly successful since its introduction in Sweden in Today, 104 municipalities and approximately 90,000 students are working with the teaching material and experiment kits that are part of the concept. But we are now working on digitizing the material to a greater extent. We want to meet young people on their home ground with games, apps and technology that children use on a daily basis so they will feel at home even when they are learning for life and not just seeking entertainment for the moment, explains Hans Wibom. The four-year project aims to support the development of pedagogical methods and technology that improve teaching and learning. In this area schools need to adapt to their environment to promote learning and make it more interesting for teachers and students alike, says Hans Wibom. executive ManaGeMent It s important to get children more interested in the natural sciences, technology and mathematics, but it requires efforts on a higher level. An example is the postdoctoral program in sustainable environment and energy, in which young Swedish researchers have the opportunity to spend one to two years studying and working in a laboratory at Stanford university, California, one of the world s leading universities. The idea is to stimulate outstanding talented people to research abroad at Stanford, although the unique part is that the Foundation also guarantees to finance the researchers for three years after they return to Sweden. They don t have to worry about leaving a job, and when they re back home again, they can use their experience from the U.S. for the benefit of Sweden, says Hans Wibom. The scholarship was established to honour Stig Hagström, Swedish physicist and former university chancellor, who was active at Stanford for many years and played an important role in building bridges between the American and Swedish research communities. One of the program s goals is to inspire researchers to enter new scientific areas that can shed new light on questions concerning climate change, resource conservation and sustainable energy production. The program will be announced again in the Spring of Four scholarship holders are currently at Stanford; one will move there in the Spring of 2012 and one has returned to Sweden, says Hans Wibom. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 17

18 the MarCuS and amalia WaLLenBerG foundation Jacob Wallenberg ( ) established the Marcus and Amalia Wallenberg Foundation in 1960, named after his parents, with an initial endowment of SEK 442,000. In 1978, Jacob Wallenberg enlarged the endowment by donating his estate Malmviks Gård, which comprises farming and forestry activities. Assets are managed by means of direct ownership, as well as through a management and consultancy agreement, with Foundation Asset Management Sweden AB. The administration of the Foundation and the grants are managed by Foundation Administration Management Sweden AB. The purpose of the Foundation is to promote scientific education or research, to promote the care and education of Swedish youth and to promote the care of old, ill or otherwise disabled Swedish citizens. The majority of all grants in 2011, a total of SEK 61 m., was disbursed to universities, schools and other institutions mainly within social sciences and the humanities. The main part of the Foundation s net assets is directly or indirectly invested in listed shares in Swedish industry. The Foundation s investment policy states that its assets shall be placed as long-term investments at low risk. In addition, the assets shall yield a long-term solid return in order to secure resources for the distribution of grants. The Board Members of the Foundation are Peder Wachtmeister, Chairman; Hans Wibom, Executive Director, the non-executive directors Caroline Ankarcrona, Andrea Gandet and Sven Strömqvist. The deputy board member Axel Wallenberg passed away September 11, 2011 and the deputy board member Johan Stålhand, passed away October 12, The Board convenes twice a year. Over the last ten years the Foundation has had an annual grant rate of more than SEK 35 m. The ambition is to maintain an even, and over time increasing, level of grants. The Foundation s everyday activities are managed by the Executive Director. The Board of Directors has the ultimate responsibility for the Foundation. the Marcus and amalia Wallenberg foundation approved grants totalling SeK 61 million in during the past five years, the foundation has granted the total of SeK 223 million. The three largest grants in 2011: Program for digital learning within natural sciences, SeK 12.0 m. Scholarship program on environment and energy, the Stig Hagstrom Scholar, SeK 8.0 m. Support to upgrade classrooms for natural sciences, SeK 6.5 m. 18 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

19 financial SuMMary (SEK m.) result Dividends and interest income Operating costs Net result Result Malmviks Gård Net result AsseTs Dec. 31, 2011 Dec. 31, 2010 Tangible assets Financial assets and other long-term investments 1, ,319.4 Other assets Cash and bank Total assets 1, ,455.4 equity And liabilities Equity 1, ,343.1 Provisions for grants Other liabilities Total equity and liabilities 1, ,455.4 specification over financial AsseTs And other long-term investments No. of shares at Dec. 31, 2011 Book value at Dec. 31, 2011 Book value at Dec. 31, 2010 Market value at Dec. 31, 2011 Market value at Dec. 31, 2010 Investor AB A-shares 11,050, , ,535.9 Subtotal listed assets , ,535.9 Foundation Asset Management Sweden AB Subtotal non-listed assets Foundation Asset Management Sweden AB Subtotal other long-term investments Total 1, , Shareholders loan Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 19

20 20 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond Org.nr

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2010

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2010 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2010 FORSKNING STÄRKER SVERIGE SOM KUNSKAPSNATION Ökad kunskap är vägledan- - - - - Flera anslag riktas mot forskning - - - - - - Nytänkande präglar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2012 i korthet 68 miljoner kronor i anslag 51 miljoner kronor till forskningsprojekt 3 projekt inom lärandeprogrammet 16 projekt inom programmet Barn

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Arsredovisning 2012. Bäckströmska stiftelsen. Raparanda stad

Arsredovisning 2012. Bäckströmska stiftelsen. Raparanda stad o Arsredovisning 2012 Bäckströmska stiftelsen Raparanda stad 1 Förvaltningsberättelse 2012 stiftelsens ändamål stiftelsen som bildades våren 2009, har enligt givaren till ändamål att utge stipendier till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(8) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND 2013

STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND 2013 STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND 2013 2013 i korthet 74 miljoner kronor i anslag 54 miljoner kronor till forskningsprojekt 2 projekt inom programmet Lärande- och Informationsteknik 10

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Årsredovisning för Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret (AU 223) Dnr KS

Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret (AU 223) Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-13 171 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. (AU 223)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Stiftelsen John Tjemelds Advokatfond Org.nr Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjemelds Advokatfond för år 2011.

Stiftelsen John Tjemelds Advokatfond Org.nr Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjemelds Advokatfond för år 2011. Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjemelds Advokatfond för år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Fondens avkastning skall användas till resestipendier for

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer