Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen"

Transkript

1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 95:e ordinarie årskongress onsdagen den 20 augusti 1997

2 i Kalmar KT:s 95:e ordinarie årskongress Plats: KalmarSalen Konsert & Kongress, Kalmar Lokal: KalmarSalen Tid: Onsdagen den 20 augusti 1997 kl Förslag till dagordning 1. Fastställande av förslaget till dagordning. 2. Fråga om kongressens behöriga utlysande. 3. Val av presidium, sekreterare och protokollsjusterare för årskongressen. 4. Årsberättelse och årsredovisning för 1996 års verksamhet 5. Revisionsberättelse för 1996 års verksamhet 6. Val av styrelse för Val av revisorer för Val av valnämnd för Fastställande av medlemsavgifter för styrelsen föreslår oförändrat 100 kronor för individuella medlemmar och 5000 kronor för företagsmedlemmar- 10. Förslag till regler för resestipendier. 11. Fråga om bildandet av helägt dotterbolag som stöd för föreningens verksamhet. 12. Beslut om plats för årskongressen Styrelsen föreslår Stockholm. 13. Preliminärt beslut om plats för årskongressen Styrelsen föreslår Malmö. 14. Preliminärt beslut om plats för årskongressen Styrelsen föreslår Jönköping. 15. Preliminärt beslut om plats för årskongressen Styrelsen föreslår Stockholm med anledning av att föreningen då fyller 100 år och grundades där. 16. Information om medlemsutvecklingen. 17. Övriga frågor

3 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Årsberättelse 1996 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Per Jacobsson Västerås Vice ordförande Bengt Johansson Uppsala Ledamöter Valter Eriksson Umeå Kjell-Ove Eskilsson Göteborg Leif Josefson Malmö Per-Olof Sandquist Gävle Klas Thorén Stockholm Suppleanter Håkan Bergeå Borlänge Per Johansson Västerås Claes-Åke Kindlund Karlskrona Som funktionärer har verkat: Kassaförvaltare Börje Petersson Stockholm Kursledare Göte Gustavsson Malmö Redaktör Olle Ahlström Malmö Sekreterare Arne Ransgård Göteborg Kansliföreståndare Inger Eliasson Stockholm Styrelsen har under året hållit tre sammanträden: den 25 mars i Göteborg den 25 augusti i Karlstad den 18 november i Stockholm Förvaltningsutskottet har hållit sex protokollförda sammanträden: den 15 januari i Stockholm den 31 januari (telefonsmtr) den 25 mars (telefonsmtr) den 10 maj (telefonsmtr) den 10 juni i Stockholm den 19 november i Stockholm Protokollen från styrelsens och FU:s sammanträden finns tillgängliga på föreningens kansli.

4 Bland de frågor som behandlats märks särskilt: rekrytering av nya medlemmar planering av föreningens kanslilokaler för att möjliggöra ett bättre utnyttjande nytt reglemente för stipendieverksamheten förslag till föreningens anslutning till Internet inrättat en ny kommitté benämnd Miljökommittén utgett en ny matrikel samt en ny informationsbroschyr vidtagit åtgärder för att utöka föreningens bevakning av remisser påbörjat planeringen av program för föreningens 100-års jubileum år 2002 arbetat med långsiktig planering av årskongresser och utbildningsdagar avgivit remissvar på flera statliga utredningar aktiverat kommittéverksamheten satsat på ökat nordiskt samarbete Kommunaltekniska utbildningsdagar och årskongressen KT:s kommunaltekniska utbildningsdagar arrangerades augusti i Karlstad, på Carlstad Conference Centre. I samband härmed hölls föreningens 94:e årskongress. Temat för utbildningsdagarna var Helhetssyn i Stadsbyggandet med underrubriken Näringsliv - Infrastruktur - Miljö. Utbildningsdagarna öppnades av föreningens ordförande Per Jacobsson. Kommunstyrelsens ordförande Alf Johansson hälsade KT välkommen till Karlstad. Bo Thunberg, ordförande i Naturskyddsföreningen, inledde programmet med att tala om Kommunal planering och mänskligt handlande med miljön i fokus. Näste talare var Rune Brandinger, ordförande i Vasakronan och Scandiakonsult, som behandlade ämnet Vad önskar Näringslivet av kommunerna. Kommunerna och den regionala samhällsutvecklingen nationellt och med EUperspektiv belystes av departementsrådet Kerstin Wennerstrand, Inrikesdepartementet. Den nytillträdde förbundsdirektören för Svenska Kommunförbundet, Evert Lindholm, utvecklade sin syn på ämnet Helhetsperspektiv på kommunalteknik för att nå miljömål och utveckla lokalt näringsliv. Andra dagen ägnades åt utbildningsblock i gatu- och trafikfrågor, mätnings- och fastighetsbildning, mark- och exploateringsfrågor, va-frågor, samhällsplanering, avfallsfrågor samt bygg- och fastighetsförvaltning.

5 Tredje dagen inleddes med Kommunalteknisk Revy som bl a innehöll följande ämnen: Miljöanpassat och ekonomiskt beläggningsunderhåll, FAS asfalthandbok, Planering av ny regional flygplats. Vidare gav landshövding Ingemar Eliasson sin syn på Staten, Näringslivet och den kommunala arenan och ledamoten av EU:s regionkommitté, kommunalrådet Anders Knape, redogjorde för Kommunala projekt och EU-samverkan. Därefter företogs utfärder för att studera dels Regional Flygplats och Skoghallsverken, dels Hedenanläggningen med kraftvärmeverk, sopförbränningsanläggning, återvinningscentral, miljöstation mm. Under utbildningsdagarna pågick även en Kommunal-Teknisk Utställning med bl a nyheter inom VA-teknik, energibesparing, ADB mm. De sociala arrngemangen var mycket uppskattade. Föreningsmiddagen avåts på Rottneros med historiska vingslag från Kavaljerna och Gösta Berlings saga. Sektionsmiddagarna hade denna gång sammanslagits till ett gemensamt arrangemang på Mariebergsterrassen. Totalt deltog ca 250 personer i utbildningsdagarna. Göteborg i juni 1997 Arne Ransgård Kursverksamheten Kursverksamheten i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen har under 1996 omfattat 9 arrangemang, med Utbildningsdagarna i Karlstad som det största. Verksamheten har varit välbesökt med totalt ca 860 deltagare. Omsättningen och nettot för föreningen framgår av den ekonomiska resultatrapporten nedan. Utbildningsdagarna i Karlstad hade temat HELHETSSYN I STADSBYGGANDET med underrubrikerna Näringsliv - Infrastruktur - Miljö. I samband med projektet arrangerades en mindre teknisk utställning. Liksom tidigare år har Gatukommittén, Mark- och Exploateringskommittén, och Mätnings-och Fastighetsbildningskommittén haft fasta arrangemang med mycket goda resultat. Övriga projekt under året har varit UPPHANDLING AV TJÄNSTER OCH ENTREPRENADER ( 2 kurser ) och ett seminarium TRAFIK OCH MILJÖ.

6 Liksom föregående år har ett par seminarier måst inställas, på grund av för få anmälningar. Det gäller AGENDA 21 - INFORMATION, MEDIABEVAKNING, MARKNADSFÖRING samt ett stadsplaneringsseminarium ATT HA NÄRA TILL JOBBET, som var tänkt som ett samarrangemang med Miljö- och Hälsoskyddstjänstemannaförbundet. Orsaken till det låga intresset kan vara kollision med andra liknande projekt. Som sammanfattning kan sägas att kursverksamheten under 1996 har varit framgångsrik och väl fyllt budgeten. Det bör dock noteras att utbildningsdagarna och utställningen i samband med dessa haft betydligt färre deltagare än tidigare år. En diskussion om förnyelse av formerna för utbildningsdagarna bör därför ske. Malmö i juni 1997 Göte Gustavsson Stadsbyggnad Under år 1996 har tidningen utkommit med 6 nummer. Upplagen är c:a 2000 ex och når c:a 400 prenumeranter utöver föreningens 1300 medlemmar. Till följd av den stora konkurrensen om annonsörer har det ej lyckats för annonsförsäljaren att sälja annonser i sådan omfattning att inkomsterna härav tillsammans med prenumerationsinkomsterna motsvarat kostnaderna för att producera och distribuera tidningen. Redaktörens bönrop till styrelsemedlemmar och kommittéordförande om hjälp med annonsackvisition har tyvärr förklingat ohört. Däremot visar såväl föreningsmedlemmar som andra kommunaltekniskt intresserade personer fortfarande stort intresse för att publicera sig i tidningen. Redaktörens inkommande post med beröm har minskat från föregående års två vykort till endast ett under år 1996 men antalet positiva telefonsamtal och fax ökat från tre till fyra, så om styrelsen ej annat beslutar, avser han hålla ut ännu ett år, varav redan hälften nu gått till ända. Malmö i juni 1997 Olle Ahlström

7 Internationellt samarbete De fem nordiska kommunaltekniska föreningarna har under år 1996 fortsatt sitt fleråriga samarbete genom Nordiska Kommunaltekniska Samarbetskommittén ( NKS ). I kommittén har KT under år 1996 representerats av sin ordförande Per Jacobsson. Kommitténs sekreterare är Olle Ahlström. I kommittén har diskuterats huruvida det är lämpligt att fortsätta det gemensamma medlemskapet i International Federation of Municipal Engineers ( IFME ). KT har i denna fråga anmält sitt ställningstagande som innebär att KT vill lämna IFME efter denna organisations kongress under år 1997 i Jerusalem. De andra ländernas föreningar har under år 1996 ej deklarerar något slutgiltigt ställningstagande i frågan utan velat avvakta 97 års kongress. KT:s utbildningsdagar 1997 i Kalmar har på förslag av NKS givits en nordisk prägel som ett första försök att vidga det nordiska samarbetet och nästa år kommer den danska föreningen att fortsätta och ge sitt årsmöte en nordisk framtoning. Malmö i juni 1997 Olle Ahlström Fackkommittéerna Föreningen har under året haft sex fackkommittéer: Gatukommittén Bygg- och Förvaltningskommittén Mark- och Exploateringskommittén Trafikkommittén Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén Samhällsplaneringskommittén Sedan Informationskommittén nedlagts samordnas fackkommittéernas arbete vid föreningens styrelsemöten, till vilka fackkommittéernas ordförande normalt kallas att delta. För datafrågor finns en särskild samordningsgrupp. Nedan redovisas kortfattat årets verksamhet i de olika fackkommittéerna:

8 Gatukommittén Gatukommittén har 1996 haft tre protokollförda sammanträden, varav ett i anslutning till Dennispaketets informationscentrum i Solna. Gatublocket vid KT-96 i Karlstad har planerats och genomförts av Gatukommittén i samarbete med Trafikkommittén. Blocket var välbesökt. Det behandlade 4 teman: Miljöanpassat samhällsbyggande och trafikplanerande, Trafiksäkerhet, Ny kurs i trafikpolitiken och Vägverket samt Övrig kommunalteknik års upplaga av kommitténs årliga gatukontorsdagar (GK 96) i samarbete med en kommuns gatukontor genomfördes under april månad på ett mycket förtjänstfullt sätt med Gävle som värdstad. Syftet var som vanligt att visa upp ett gatukontors arbetssätt parallellt med att aktuella frågor i övrigt ventilerades. Gatukommittén har under året fortsatt sitt samarbete med Norsk Kommunalteknisk Forenings Veg- og Trafikkomite. Förutom värdefulla informationsutbyten kommer samarbetet att resultera i gemensamma norsk/svenska gatukontorsdagar i Östersund/Trondheim den april Kommittén har genom sina ledamöter medverkat i utvecklingsarbete inom ansvarsområdet. Genom att kommittén innehåller även representanter för Svenska Kommunförbundet och Vägverket, har värdefulla informations- och meningsutbyten i olika frågor skett. Inom kommittén har under året behandlats bl a artiklar i tidskriften STADSBYGGNAD samt förts en idédiskussion om framtida verksamhet, bl a regionala aktiviteter och reorganisation av DKU. Borlänge i juni 1997 Håkan Bergeå Bygg- och förvaltningskommittén Verksamhetsåret 1996 har för Bygg- och Förvaltningskommitténs del präglats av den förändring och omställning som under den senaste tiden satt sin prägel i många kommuners verksamheter. För ordföranden och kommitténs övriga ledamöter har denna inneburit prioriteringar där kommittéarbetet beklagligt nog fått komma i andra hand. Under året har inga ordinarie kommittésammanträden hållits. Några av kommitténs ledamöter träffades dock vid utbildningsdagarna i Karlstad, där kommittén svarade för ett halvdagars seminarium. Seminariet behandlade bl a kretslopps- och miljöfrågor med anknytning till förvaltning och byggande. Uppsala i juni 1997

9 Jonnie Andersson Mark- och exploateringskommittén Inledning Bostadsbyggandet och därmed förenad markexploatering är av liten omfattning i de flesta kommuner. Trots det har en del intressant hänt under En översyn av PBL har gjorts där många förändringar föreslås när det gäller plangenomförandefrågorna. Bostadspolitiska kommitténs arbete ger vid handen att förutsättningarna för bostadsbyggandet radikalt kommer att förändras i framtiden Miljöarbetet ställer delvis nya krav på hur kommunernas markområden bäst ska användas för att uppfylla högt ställda miljömål såväl när det gäller byggande som friluftsliv och naturvård. Studiebesök. Kommittén har besökt Täby och ett dataföretag där. Avsikten med besöket var att få en inblick i hur GIS-verktyg kan användas för våra tillämpningar t.ex. för arrende- och tomträttsregister markinnehav mm KT-96 i Karlstad Under KT-96 medverkade kommittén i blocket exploatering husbyggnad och förvaltning Från Göteborg redovisades ett intressant exempel på översiktsplaneläggning där stor hänsyn tagits till naturvärden och miljö. De ekonomiska aspekterna av denna plan redovisades och diskuterades. Från Karlstads kommun redovisades ett projekt med studentbostäder där ett intressant samarbete skett mellan kommunen och två byggföretag. Mark- och exploateringsdagarna i Linköping Mark- och exploateringsdagarna 1996 hade rekordmånga besökare vilket kändes utomordentligt trevligt för oss i kommittén. Temat var PBL V och bostadspolitiska utredningens arbete. Rykande färskt presenterades utredningarnas överväganden och förslag. Genomgående kunniga och intressanta föredragshållare bidrog till ett lyckat arrangemang. Övrigt Kommittén har under året sammanträtt ett antal gånger mest genom tfn-möten. Verksamhetsåret avslutades med en jullunch i Stockholm. Gävle i juni 1997 Bo Bäckström

10 Trafikkommittén Trafikkommittén har under året haft tre sammanträden i Eskilstuna, Helsingborg och Stockholm. Ordförande för kommittén har under året varit Anders Bylund från Luleå. Kommittén medverkade under året med ett block vid utbildningsdagarna i Karlstad. Det arrangerades tillsammans med Gatukommittén. Kommittén har också under året anordnat Trafik- och Miljödagar i Eskilstuna. Seminariet vars innehåll blev mycket uppskattat lockade cirka 30 deltagare. Dessutom har kommittén bidragit med ett antal artiklar till STADSBYGGNAD. Luleå i juni 1997 Anders Bylund Mätnings- och fastighetsbildningskommittén Mätnings- och fastighetsbildningskommittén med 12 medlemmar har under verksamhetsåret haft två sammanträden i samband med kommitténs konferenser. De minst 3 uppslag till ämnen som varje kommittémedlem medför till varje styrelsesammanträde förser programmakarna med en källa att ösa programpunkter ur för kommande aktiviteter. Den pågående omläggningen av organisation och arbetsformer inom fastighetsbildnings- och fastighetsregistreringsområdet har präglat året. Hantering av lägesbunden information i olika former (GIS) är en annan aktuell fråga för kommitténs konferenser. Året inleddes med GIS-dagar i Stockholm 31 januari - 1 februari med mycket god anslutning. Programmet hade byggts upp så att det skall vara användbart för kommunerna i deras nuvarande läge. Många är nu i en fas där det gäller att sprida lägesbunden information till verksamheter som inte traditionellt arbetat med kartor och framförallt inte digital form. Den traditionella stadsingenjörskonferensen i Göteborg genomfördes även detta år i strålande vårväder den 8-9 maj. Intresset blev så stort att ordinarie lokaler och förberedd kvällsaktivitet fick utgå till förmån för ett annat alternativ, som blev mycket lyckat. Diskussionerna under första dagen fortsatte på kvällsturen till Vinga med sådan intensitet att kulturutbudet ombord hade svårt att konkurrera. Från utredningsvärlden redovisades arbetet i utredningar som dels utrett fastighetsbildning i tre plan, dels utrett ändringar i plan- och bygglagen. De 50-tal medlemmar, som deltog i fastighetsbildningskommitténs specialblock i programmet vid

11 KT 96 i Karlstad kunde, förutom den vid varje konferens stående punkten Aktuellt från Kommunförbundet, ta del av allt från Microfilmning, personalfrågor vid verksamhetsövergång till kommunala stomnät och GPS-teknik till Adresser på landsbygden. Specialblocket genomfördes i en lokal där Klarälven och en naturligtvis strålande sol konkurrerade om intresset. Stadsingenjörskonferensen i Stockholm den 6 november hade samlat så många deltagare som lokalen klarade (98). Speciellt redovisades samverkan mellan kommunerna och lantmäteriet. Utöver redovisning av lantmäteriets projekt Ny arbetsprocess vid fastighetsbildning så presenterades en gemensam vision - Försörjning med grundläggande geografisk information inom svenskt lantmäteri. Att frågan om huvudmannaskapet för fastighetsbildningen inte är helt klar visade en intensiv diskussion mellan företrädare för lantmäteriverket och kommunerna. Göteborg i juni 1997 Arne Ransgård Samhällsplaneringskommittén Arbetet inom kommittén koncentrerades under året på försök att vidga den krets av kommunaltjänstemän som vi vänder oss till. Av tradition har det främst varit stadsplanearkitekter och -ingenjörer som varit intresserade av kommitténs arbete. När nu byggandet i Sverige nått verkliga bottensiffror har stadsplanerarna fått ta stryk. Många har rationaliserats bort och ersatts av folk med renodlade bevarande/miljöambitioner. De stadsplanerare som ännu finns kvar på kommunal nivå sysslar mest med att rätta kartan efter verkligheten, det s k enkla planförfarandet. Konkurrensen av stadsplanerarnas intressen har ökat under 1996 eftersom stadsarkitektföreningen numera också godtar planerare som medlemmar. I ett försök att vidga reviret inleddes under 1996 ett samarbete med MHTF (Miljö- och Hälsoskyddstjänstemannaförbundet) och vi inbjöd till ett gemensamt seminarium hösten Detta sprack på grund av alltför lågt intresse. Kommitténs fortsatta engagemang i att vidga reviret och också få med miljöfolket har därefter upphört, eftersom KT:s styrelse - utan vår kännedom - föranstaltat om en särskild miljökommitté inom föreningen. Vi hoppas att detta blir en acceptabel tingens ordning trots att vi förordat en gemensam kommitté för samhällsplanerare/stadsplanerare och miljöfolk.

12 Under året avhölls utbildningsdagarna i Karlstad, varvid givetvis vår kommittéledamot Martin Edman, som var stadsbyggnadsdirektör därstädes då engagerades hårt. Han stöttades givetvis av övriga kommittémedlemmar i arbetet med KT-dagarna. Kommittén har på sedvanligt sätt försett redaktören för vår tidning med artiklar. Bl a recenserades den märkliga skrift som Boverket m fl gav ut under namnet Bättre plats för arbete. Den gjorde sig ju knappast förtjänt av denna pretentiösa titel, eftersom det mest var gamla kända sanningar som ventilerades. Kommittén har under året förstärkts med Barbro Eklund, Motala. Flertalet övriga medlemmar anser att de gjort sitt för samhällsplaneringskommittén och kommer att avgå under Vår genomsnittliga ålder ligger en bra bit över de femtio - trots Barbros inträde - och det är dags för yngre krafter att ta vid, tycker vi. Malmö i juni 1997 Lars Brattberg Medlemmarna Från medlemsregistret har under 1996 avförts 56 medlemmar. Under året har följande 367 nya medlemmar valts in: Aamisepp,Jaan,UPPLANDS VÄSBY, Abrahamsson,Conny,BOXHOLM, Adolfsson,Bo,MÖLNDAL, Adonis,Barbro,JÄRFÄLLA, Albing,Pål,HALMSTAD, Alexandersson,Ulf,FRÖSÖN, Andersson,Bengt,MALMÖ, Andersson,Bengt G,GÄVLE Andersson,Britt,VÄRNAMO, Andersson,Göran,JÄRPEN, Andersson,Hans,UPPSALA Andersson,Lars-Erik,SOLNA, Andersson,Per,ÖSTHAMMAR, Andersson,Pergöran,MALMÖ, Andersson,Ronnie,NORRTÄLJE, Andersson,Staffan,ESLÖV, Andersson,Tom,SVEDALA, Andersson,Östen,SKARA Andreasson,Cecilia,LOMMA, Andréasson,Per,TROSA, Angselius,Lennart,JÖNKÖPING, Anshelm,Lars,ESLÖV, Antonson,Bertil,STRÄNGNÄS, Axelsson,Sven-Olof,PARTILLE, Bark,Jan,HUDDINGE, Bengtsson,Bengt,VARBERG Bengtsson,Carl-Göran,HYLTEBRUK, Berg,Erik,LINKÖPING, Berg,Lars,UDDEVALLA, Bergenholtz,Birger,KINNA Berggren,Lotta,HUDDINGE, Berglund,Kristina,VALLENTUNA Berglund,Lennart,STOCKHOLM, Berglund,Tommy,HÄRNÖSAND Bergquist,Anders,TROLLHÄTTAN, Berlin,Lars,GISLAVED Bernstrup,Tore,HELSINGBORG, Björkén,Hans,HUDIKSVALL Björkman,Håkan,UDDEVALLA, Björstedt,Alf Magnus,ENKÖPING Blom,Börje,ARVIDSJAUR, Blomberg,Lars,KARLSTAD

13 Blomqvist,Erik,SVENSTAVIK, Blomqvist,Jerker,SVEG Boström,Carl-Gunnar,TÄBY, Brattberg,Gunilla,STOCKHOLM Broman,Barbro,KÖPING, Bromfält,Henrik,SÖDERTÄLJE Carlberg,Björn,TIDAHOLM, Carlquist,Anders,UPPSALA Carlsson,Elisabeth,KALMAR, Carlsson,Ingvar,NORRKÖPING Carlsson,Lars,LERUM, Carlstedt,Kristina,SKOGHALL Carlswärd,Björn,KALMAR, Cedervall,Marianne,LINKÖPING Cesar,Sven Erik,TINGSRYD, Classon,Clas-Göran,ÖREBRO Dahl,Hans,KALMAR, Dahlén,Anders,SKOGHALL Dahlström Morland,Camilla,MALMÖ, Danielson,Åke,KROKOM Danielsson,Birgitta,LINKÖPING, Danielsson,Daninge,GÄVLE Djärv,Hans,LULEÅ, Dorell,Mats,TROSA Ejhed,Sören,STOCKHOLM, Ekberg,Bengt,GÖTEBORG Ekfeldt,Bernt,VAGGERYD, Eklund,Anders,BORLÄNGE Eklund,Carl,VISBY, Ekman,Roger,KATRINEHOLM Elenborg,Lars,SOLLENTUNA, Elfving,Lennart,STOCKHOLM Emanuelsson,Sven-Åke,GUSTAVSBERG, Enskog,Rolf,KUNGSBACKA Eriksson,Göran,GÄVLE, Eriksson,Ingemar,TYRESÖ Eriksson,Jan,NYNÄSHAMN, Eriksson,Marie,TUMBA Eriksson,Nore,ALINGSÅS, Eriksson,Rune,ÖREBRO Eriksson,Thorbjörn,STOCKHOLM, Felix,Jan-Åke,EKSJÖ Ferm,Stefan,MJÖLBY, Flyborg,Lena,SOLNA Fors,Jörgen,BORÅS, Forsberg,Inger,HUDDINGE Francke,Ulrika,STOCKHOLM, Frangeur,Monica,DEGEBERGA Frankner,Olov,HABO, Franzén,Stig,PITEÅ Fridén,Carl-Johan,BORÅS, Frödin,Lars,HANINGE Färnqvist,Britt-Marie,TIMRÅ, Gradh,Mats,HUDIKSVALL Granat,Åsa,TYRESÖ, Grund,Karl-Erik,GRUMS Grundström,Per,FALUN, Grönberg,Eva,MUNKEDAL Grönvall,Anders,SOLNA, Gum,Hans,UMEÅ Gustafsson,Benno,ARVIKA, Gustafsson,Bo,GÖTEBORG Gustafsson,Christer,ARVIKA, Gustafsson,Hans,MÖLNDAL Gustafsson,Kennert,SÄVSJÖ, Gustafsson,Lars,SOLNA Gustafsson,Ola,BOLLNÄS, Gustavsson,Gösta,KISA Gustavsson,Karl-Göran,STORFORS, Göransson,Bertil,JÄRPEN Göransson,Dag,UDDEVALLA, Hackzell,Lena,STOCKHOLM Hagaeus,Ann-Christine,LIDKÖPING, Hagfeldt,Anders,AVESTA Haglind,Per,GÖTEBORG, Haglöf,Sven,FALUN Hakeman,Per-Olof,HALMSTAD, Halldin,Chris,STOCKHOLM Hallebro,Jan,GÄVLE, Hammarstedt,Bertil,HÖRNEFORS Hansson,Birgitta,UPPSALA, Hansson,Börje,UMEÅ Hansson,Eva-Lena,LINKÖPING, Hansson,Jan-Bertil,SIMRISHAMN Haraldson,Nils,MALMÖ, Harvenberg,Karl-Gösta,KARLSTAD Hedberg,Jan,STOCKHOLM, Hedenström,Bengt,STOCKHOLM Hederström,Lars,OLOFSTRÖM, Hedin,Åke,TORSBY Hedman,Allan,SOLNA, Hedman,Lars Erik,AVESTA Hedqvist,Lars,SKELLEFTEÅ, Hehrne,Jan,KATRINEHOLM

14 Held,Henrik,SOLNA, Henriksson,Lennart,KARLSHAMN Henström Thalberg,Eva,STOCKHOLM, Hermanson,Stellan,GÖTEBORG Hjelmqvist,Thord,LJUNGBY, Hjert,Lars,LIDKÖPING Holgersson,Ture,KALMAR, Holmgren,Rolf,SKÄRHAMN Holmqvist,Björn,GÄVLE, Holmqvist,Marie,HELSINGBORG Hymnelius,Åke,ÅKERSBERGA, Hågbrandt,Lars,NORRKÖPING Hägerman,Tage,SMEDJEBACKEN, Hägglund,Annette,HÄRNÖSAND Höijer,Christer,ÖREBRO, Imander,Ulf,MALMÖ Ingård,Kjell,KUNGSBACKA, Isackson,Gunnar,BORÅS Isoz Henriksson,Marianne,STOCKHOLM, Jansson,Kjell,BORÅS Jansson,Lars,FALUN, Jaryd,Anders,KARLSKRONA Johansson,Anders,CHARLOTTENBERG, Johansson,Benny,VARBERG Johansson,Birgitta,STOCKHOLM, Johansson,Dick,LYSEKIL Johansson,Jan,KARLSKRONA, Johansson,Karin,KRISTINEHAMN Johansson,Lars,FALKENBERG, Johansson,Leif,VARBERG Johansson,Lise-Lotte,JÖNKÖPING, Johansson,Rolf,TRANEMO Johansson,Åke,KALMAR, Johnsson,Carsten,ÖRKELLJUNGA Jonsson,Arne,MARIESTAD, Jonsson,Göran,SUNDSVALL Jonsson,Gösta,ÄLMHULT, Jonsson,Inge,KALMAR Jönsson,Stefan,NORRTÄLJE, Kangas,Jan,HAPARANDA Kangas,Jorma,UMEÅ, Kannesten,Lars,HELSINGBORG Karlqvist,Tommy,LINDESBERG, Karlsen,Rolf,UPPLANDS VÄSBY Karlsson,Anders,KALMAR, Karlsson,Anna,LULEÅ Karlsson,Håkan,STOCKHOLM, Karlsson,Kjell,STOCKHOLM Karlsson,Maria,MALMÖ, Karlsson,Roland,JÖNKÖPING Karlsson,Åke,, Karlsved,Ingemar,VÄSTERÅS, Kellerman,Kerstin,KATRINEHOLM Klarén,Bo,VÄSTERVIK, Klasson,Yvonne,GUSTAVSBERG Knutsson,Kristina,ESKILSTUNA, Knutsson,Per,VÄSTERVIK Knutsson,Roger,GNESTA, Krigsman,Sten,VALDEMARSVIK Kroon,Ulf,MALMÖ, Kågedal,Sören,SKELLEFTEÅ Landenhed,Christer,ÖSTERSUND, Lantto,Johny,PAJALA Larsén,Johan,STOCKHOLM, Larsson,Börje,RÖNNINGE Larsson,Dick,KARLSHAMN, Larsson,Jan,VELLINGE Larsson,Sven-Gunnar,LINKÖPING, Leander,Bo,MALMÖ Lehto,Gunnar,GÄLLIVARE, Leinholm,Agneta,SÖDERTÄLJE Lewin,Leif,ÖREBRO, Lif,Mikael,GÄVLE Lilja,Carl-Erik,HUDDINGE, Lilje,Boo,MALMÖ Lindberg,Gösta,MELLERUD, Lindberg,Helge,GRÄSTORP Linde,Leif,ESKILSTUNA, Linderholm,Kersti,BORLÄNGE Lindgren,Arne,MALMÖ, Lindgren,Bo,GÖTEBORG Lindgren,Sture,TIERP, Lindman,Birgitta,UPPLANDS VÄSBY Lindquist,Agneta,TUMBA, Lindsjö,Göran,MOTALA Lindsjö,Lennart,TRELLEBORG, Lindskog,Per,TUMBA Ljung,Annika,VALLENTUNA, Lumley,Doug,GÖTEBORG Lundberg,Stig,ÖRNSKÖLDSVIK, Lundgren,Hans,EMMABODA Lundhem,Dan,VÄSTERÅS, Lundin,Hans,GÖTEBORG Lundin,Leif,GUSTAVSBERG, Lundqvist,Hans,STOCKHOLM

15 Lång,Jan-Erik,HELSINGBORG, Långström,Britt-Marie,UMEÅ Löf,Leif,TROLLHÄTTAN, Lövkvist,Ingvar,KRISTIANSTAD Magnusson,Peter,HELSINGBORG, Markström,Lars-Erik,AVESTA Martinsson,Per-Olof,GÖTEBORG, Mathiasson,Börje,LINKÖPING Matsson,Nils,STOCKHOLM, Mattsson,Ingemar,ARLÖV Mikaels,Karl-Erik,TÄBY, Milling,Bert,LJUNGBY Mårtensson,Helén,VÄXJÖ, Nicander,Mats,BORLÄNGE Nilsson,Hans,NYKÖPING, Nilsson,Jan G,KALMAR Nilsson,Lars,UMEÅ, Nilsson,Leif,GÖTEBORG Nilsson,Nils-Göran,STOCKHOLM, Nilsson,Staffan,SVEDALA Nilsson,Sven-Olof,GÖTENE, Niste,Olle,MÖLNDAL Norberg,Dan Ola,AVESTA, Nordgren,Hans,ÖREBRO Nordqvist,Gösta,GÄVLE, Nordqvist,Stig,STOCKHOLM Nordqvist,Ulf,LUND, Nordström,Börje,UMEÅ Nordström,Staffan,MARIESTAD, Norén,Mats,TRANEMO Norin,Dan,STOCKHOLM, Norrby,Orvar,NYKÖPING Norrman,Karl-Erik,STOCKHOLM, Nyberg,Lars,JÄRFÄLLA Nyqvist,Lennart,KRISTINEHAMN, Näsström,Bo,GÄVLE Olander,Bertil,GÖTEBORG, Olofsson,Jan,UMEÅ Olofsson,Torbjörn,HANINGE, Olson Bergström,Hjördis,SANDVIKEN Olsson,Anders,KALMAR, Olsson,Kenth,KUNGÄLV Olsson,Lena,SUNDSVALL, Olsson,Olof,SKÄRHAMN Palm,Tommy,HALMSTAD, Pavek,Kristina,UPPSALA Pehrsson,Claes,NOSSEBRO, Pernes,Jan-Erik,SÖDERKÖPING Persson,Gunnar,NACKA, Persson,Kenneth,LUND Persson,Rolf,HÖRBY, Persson,Thore,HALMSTAD Petersson,Lars,MOTALA, Pettersson,Erik,SUNDBYBERG Piehl,Inge Nilsson,KARLSKOGA, Pålsson,Bo,HEBY Qvist,Ewa,GÄVLE, Ramhorn,Hans,BÅSTAD, Rasmusson,Claes-Olle,STOCKHOLM Reinholdsson,Ronny,GÖTEBORG, Reiter,Ole,HELSINGBORG Remneland,Jan-Erik,TIDAHOLM, Reutherborg,Mats,FALUN Rinman,Jan,ALINGSÅS, Roos,Karl-Gustaf,VISBY Rosborg,Charlotte,TIBRO, Rosenberg,Magnus,ÖSTERSUND Rosenqvist,Torsten,HALMSTAD, Rudberg,Bengt,GUSTAVSBERG Runesson,Owe,GÖTEBORG, Rutberg,Bo,STOCKHOLM Röjvall,Ingvar,STOCKHOLM, Samuelsson,Torsten,STOCKHOLM Sandberg,Benny,UMEÅ, Sandgren,Bo,PITEÅ Schuch,Einar,STRÄNGNÄS, Sedin,Ove,ÖRNSKÖLDSVIK Selin,Gunilla,LULEÅ, Serian,Frank,HALMSTAD Settergren,Gunnar,KARLSTAD, Sigvardsson,Tommie,TORSÅS Sindahl,Pia,LINKÖPING, Skoglund,Peter,BORÅS, Skoog,Bengt,KALMAR Skoog,John-Gunnar,VÄSTERÅS, Sonnevi,Lena,EKERÖ Spjuth,Jan,GUSTAVSBERG, Stamming,Mikael,HELSINGBORG Stenmark,Christer,GÖTENE, Sterte,Karin,HELSINGBORG, Storkitt,Ann,STOCKHOLM, Storm,Martin,KALMAR, Storvall,Ann,BODEN, Ström,Stefan,STOCKHOLM, Ström,Thomas,VÄSTERÅS, Ståhl,Ralph,VARBERG Sundström,Birgitta,MALMÖ, Sundström,Inger,HÄLLEFORS

16 Sunnerstedt,Eva,STOCKHOLM, Swanström,Leif,STENUNGSUND Svedberg,Ann-Britt,FLEN, Svensson,Bo,GÖTEBORG, Svensson,Helge,STORFORS Svensson,Lars,STOCKHOLM, Svensson,Lars-Åke,NYKÖPING Svensson,Lennart,HALMSTAD, Svensson,Pär,NORBERG Sämfors,Stefan,OSKARSHAMN, Särdqvist,Brita,HERRLJUNGA Thor,Hans,TINGSRYD, Thor,Olle,MALMÖ, Thörn,Bibbi,STOCKHOLM Tillander,Mats,TANUMSHEDE, Tykesson,Ingmar,BROBY Tysklind,Anders,STRÖMSTAD, Wahl,Olle,FALUN, Wallberg,Ulf,MJÖLBY Wellenius,Åke,TÄBY, Wernfelt,Anders,GISLAVED, Widemark,Ulf,CHARLOTTENBERG, Wikander,Karl-Gerhard,LJUSDAL Wikdahl,Anders,UMEÅ, Virking,Jan,VÄSTERÅS, Wirsenius,Patrik,FALUN Wärnhjelm,Mathias,UMEÅ, Wärnsäter,Gösta,LERUM Vösu,Ann Christine,KALMAR, Yngveson,Tora,STOCKHOLM, Åberg,Anders,STOCKHOLM, Åkerblom,Leif,SOLLENTUNA Åkesson,Per-Olof,LOMMA, Åslund,Margaretha,LEKSAND Öhgren,Per,BORLÄNGE, Öhlund,Bo,SKELLEFTEÅ Önnerfalk,Björn,HALMSTAD, Öster,Birgit,STOCKHOLM Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till Ekonomi Föreningen omsatte under året cirka 2,4 miljoner kronor. Årets verksamhet gav ett överskott på cirka kronor. Förlusten på Stadsbyggnad, cirka kronor, kompenserades av bra utfall för kursverksamheten med överskott på cirka kronor. En närmare ekonomisk redovisning ges i årsredovisningen nedan. Västerås och Göteborg i juni 1997 Per Jacobsson Arne Ransgård

17 Årsredovisning 1996 SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN Organisationsnummer Balansräkning per den 31 december 1996 Tillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel :56 Kundfordringar :00 Övriga fordringar : :56 Anläggningstillgångar Aktier : :50 Summa omsättnings- och anläggningstillgångar :06 Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder :00 Skatteskulder 4 972:00 Upplupna sociala avgifter :00 Personalens källskatt :00 Interimsskulder : :00 Eget kapital Från : :63 Årets överskott :43 Summa skulder och eget kapital :06

18 Resultatrapport 1996 Netto Intäkter Kostnader Medlemsavgifter Administration Styrelse och FU Kommittéverksamhet Utbildningsdagar Stadsbyggnad Kursverksamhet Kapitalförvaltning Skatter Summa intäkter Summa kostnader Årets överskott

19 Värdepapperskontot 1996 Föreningens värdepapperskonto har under 1996 ökat: beträffande SWEDISH MATCH AB genom utdelning VOLVO 1 aktie per aktie med 3795 aktier beträffande DILIGENTIA AB genom utdelning S-E-BANKEN 1/10 aktie per aktie med 376 aktier. Föreningens aktieportfölj bestod vid årsskiftet 1996/1997 av följande: Antal Kurs Värde ABB AB, serie A : ABB AB, serie B : Argonaut AB, serie A : Argonaut AB, serie B : ASTRA AB, serie A : DILIGENTIA AB : Ericsson Tel AB LM, serie B : Ericsson Tel AB LM, serie 2 B (lån) :00 % Incentive AB, serie A : Incentive AB, serie B : Skandinaviska Ensk. Banken, serie A : Skandinaviska Ensk. Banken, serie C : Skanska AB,serie B : SKF AB, serie B : Swedish Match AB : Volvo AB, serie A : Volvo AB, serie B : Föreningens värdepappersportfölj, som är deponerad hos Skandinaviska Enskilda Bankens notariatavdelning, var den 31 december 1996 värd SEK. Stockholm i februari 1997 Börje Petersson Kassaförvaltare

20 Revisionsberättelse Undertecknade, som utsetts att såsom revisorer i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning under år 1996, får härmed avge följande revisionsberättelse. I revisionen har deltagit auktoriserade revisorn H G Saxlund, som svarar för siffergranskningen. Vi har tagit del av räkenskaper, protokoll och andra handlingar,som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning, granskat styrelsens årsberättelse och kassaförvaltarens ekonomiska redovisning, samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder som vi ansett erforderliga. Vi har ej funnit anledning till anmärkning beträffande föreningens redovisningshandlingar, bokföring, inventering av dess tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen av dess angelägenheter. Vi tillstyrker att balansräkningen som slutar på kronor 06 öre fastställes, att årets överskott kronor 43 öre lägges till kapitalet, att styrelsen och kassaförvaltaren beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Stockholm den 12 juni 1997 Georg Jönsson Kaj Nilsson H G Saxlund Aukt. revisor

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 14 mars 1997 kl 08.30-12.00 Plats: Eklundshof i Uppsala ( Här är gudagott att vara ) Lokal: Biblioteket Närvarande:

Läs mer

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Plats: Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 Närvarande: Leif Josefson

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Sid 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Söndagen den 27 augusti 1995 kl 14.00-17.45 Plats: Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, Göteborg. Lokal: Sessionssalen.

Läs mer

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7 Etablerad år 1902 SS 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Plats: Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen,

Läs mer

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. 1/7 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 18 november 1996 kl 13.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Lavals rum 9:036.

Läs mer

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Sid 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 13 mars 1995 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 i Stockholm. Närvarande: Per Jacobsson

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 96:e ordinarie årskongress tisdagen den 15 september 1998 i Stockholm 1 KT:s 96:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Sid 1/6 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 27 november 1995 kl 14.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm. Lokal: Sessionssal

Läs mer

Lokal: Finlandia Hall Conference and Exhibition Center, rum 24

Lokal: Finlandia Hall Conference and Exhibition Center, rum 24 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens 110:e ordinarie årskongress Tid: Onsdagen den 6 juni 2012 kl 12.00 12.35. Plats: Helsingfors Lokal: Finlandia Hall Conference

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 92:e ordinarie årsmöte i Växjö 25 augusti 1994 Förslag till dagordning vid KT:s 92:e ordinarie årsmöte. Konserthuset Växjö torsdagen den

Läs mer

Tid: Måndagen den 3 september 2001, kl 13.00-16.15 Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö Lokal: J.F. Horn

Tid: Måndagen den 3 september 2001, kl 13.00-16.15 Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö Lokal: J.F. Horn Etablerad år 1902 Sid 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 3 september 2001, kl 13.00-16.15 Plats: Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö

Läs mer

1. Styrelsesammanträdets öppnande. Vice ordförande Klas Thorén öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsesammanträdets öppnande. Vice ordförande Klas Thorén öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. Sid 1/7 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Tisdagen den 8 december 1998 kl 13.00-16.45 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Lavals rum

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Sid 1/8 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Tisdagen den 24 augusti 1999 kl 13.00-16.15 Plats: Stadshuset, Järnvägsgatan 22, Helsingborg Lokal: Rum 452, Kubiken

Läs mer

Tid: Måndagen den 15 november 1999 kl 14.00-18.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet 9:034.

Tid: Måndagen den 15 november 1999 kl 14.00-18.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet 9:034. Sid 1/8 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 15 november 1999 kl 14.00-18.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Tid: Måndagen den 20 november 2000 kl 14.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 5:141.

Tid: Måndagen den 20 november 2000 kl 14.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 5:141. Sid 1/7 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 20 november 2000 kl 14.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Tid: Måndagen den 17 november 1997 kl 13.00-16.45 Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bolindersalen, 9:035.

Tid: Måndagen den 17 november 1997 kl 13.00-16.45 Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bolindersalen, 9:035. Sid 1/7 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 17 november 1997 kl 13.00-16.45 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bolindersalen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Årsredovisning för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 1(6) Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2011-05-26-27 1(5) Styrelsemöte 2011/3 med kommittéordf. och funktionärer. Tid: Torsdagen den 26 maj 2011 kl 16.00-18.00 Fredagen den 27 maj 2011 kl 08.30-12.00 Plats: Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 2012-04-18 1(5) Styrelsemöte 2012/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström,

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna. Sid 1/5 Styrelsemöte med KT:s kommittéordförande och funktionärer. Tid: Fredagen den 4 februari 2005 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Rum: Jungska Rummet, 9:034 STYRELSEN:

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15 Årsmöte 2016-01-15 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 15 januari 2016 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän att

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 99:e ordinarie årskongress tisdagen den 4 september 2001 i Malmö KT:s 99:e ordinarie årskongress Plats: S:t Gertrud Kongresser Östergatan

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsemöte 2014/3, med funktionärer och kommittéordföranden.

Styrelsemöte 2014/3, med funktionärer och kommittéordföranden. Styrelsemöte 2014/3, med funktionärer och kommittéordföranden. Tid: Tisdagen den 27 maj, kl. 10.00 16.00 Plats: Stockholm, Konstellas lokaler STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Bokslut och revision 2013

Bokslut och revision 2013 Bokslut och revision 2013 Budget 2014 1 Södermanlands Handikappidrottsförbund 818000-5145 Resultaträkning not. 2013 2012 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 765 500 1 017 503 Övriga föreningsintäkter " 1 306

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 98:e ordinarie årskongress tisdagen den 19 september 2000 i Jönköping KT:s 98:e ordinarie årskongress Plats: Elmia, Jönköping Elmia Kongress-

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31 Sida 1 Styrelsen för Gråens Koloniförening får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN Möte Stockholm 17 februari 1999 Närvarande: Hans Eberfors Sören Flodin Maria Karlsson Håkan Johansson Per Öhgren Mats Fager Ej närvarande: Fredrik Forssell Lars

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet

Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet 2010-02-05 1(6) Styrelsemöte 2010/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Börssällskapet i Göteborg

Börssällskapet i Göteborg Börssällskapet i Göteborg 1 (8) Styrelsen för Börssällskapet i Göteborg avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDBY KYRKBY, GÖTEBORG

ÅRSREDOVISNING 2004 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDBY KYRKBY, GÖTEBORG ÅRSREDOVISNING 2004 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDBY KYRKBY, GÖTEBORG Organisationsnummer: 769601-5648 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2012-12-28-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0193 KS-1 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB (8)

Årsredovisning Räkenskapsåret Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB (8) 1(8) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten

Läs mer