Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen"

Transkript

1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 95:e ordinarie årskongress onsdagen den 20 augusti 1997

2 i Kalmar KT:s 95:e ordinarie årskongress Plats: KalmarSalen Konsert & Kongress, Kalmar Lokal: KalmarSalen Tid: Onsdagen den 20 augusti 1997 kl Förslag till dagordning 1. Fastställande av förslaget till dagordning. 2. Fråga om kongressens behöriga utlysande. 3. Val av presidium, sekreterare och protokollsjusterare för årskongressen. 4. Årsberättelse och årsredovisning för 1996 års verksamhet 5. Revisionsberättelse för 1996 års verksamhet 6. Val av styrelse för Val av revisorer för Val av valnämnd för Fastställande av medlemsavgifter för styrelsen föreslår oförändrat 100 kronor för individuella medlemmar och 5000 kronor för företagsmedlemmar- 10. Förslag till regler för resestipendier. 11. Fråga om bildandet av helägt dotterbolag som stöd för föreningens verksamhet. 12. Beslut om plats för årskongressen Styrelsen föreslår Stockholm. 13. Preliminärt beslut om plats för årskongressen Styrelsen föreslår Malmö. 14. Preliminärt beslut om plats för årskongressen Styrelsen föreslår Jönköping. 15. Preliminärt beslut om plats för årskongressen Styrelsen föreslår Stockholm med anledning av att föreningen då fyller 100 år och grundades där. 16. Information om medlemsutvecklingen. 17. Övriga frågor

3 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Årsberättelse 1996 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Per Jacobsson Västerås Vice ordförande Bengt Johansson Uppsala Ledamöter Valter Eriksson Umeå Kjell-Ove Eskilsson Göteborg Leif Josefson Malmö Per-Olof Sandquist Gävle Klas Thorén Stockholm Suppleanter Håkan Bergeå Borlänge Per Johansson Västerås Claes-Åke Kindlund Karlskrona Som funktionärer har verkat: Kassaförvaltare Börje Petersson Stockholm Kursledare Göte Gustavsson Malmö Redaktör Olle Ahlström Malmö Sekreterare Arne Ransgård Göteborg Kansliföreståndare Inger Eliasson Stockholm Styrelsen har under året hållit tre sammanträden: den 25 mars i Göteborg den 25 augusti i Karlstad den 18 november i Stockholm Förvaltningsutskottet har hållit sex protokollförda sammanträden: den 15 januari i Stockholm den 31 januari (telefonsmtr) den 25 mars (telefonsmtr) den 10 maj (telefonsmtr) den 10 juni i Stockholm den 19 november i Stockholm Protokollen från styrelsens och FU:s sammanträden finns tillgängliga på föreningens kansli.

4 Bland de frågor som behandlats märks särskilt: rekrytering av nya medlemmar planering av föreningens kanslilokaler för att möjliggöra ett bättre utnyttjande nytt reglemente för stipendieverksamheten förslag till föreningens anslutning till Internet inrättat en ny kommitté benämnd Miljökommittén utgett en ny matrikel samt en ny informationsbroschyr vidtagit åtgärder för att utöka föreningens bevakning av remisser påbörjat planeringen av program för föreningens 100-års jubileum år 2002 arbetat med långsiktig planering av årskongresser och utbildningsdagar avgivit remissvar på flera statliga utredningar aktiverat kommittéverksamheten satsat på ökat nordiskt samarbete Kommunaltekniska utbildningsdagar och årskongressen KT:s kommunaltekniska utbildningsdagar arrangerades augusti i Karlstad, på Carlstad Conference Centre. I samband härmed hölls föreningens 94:e årskongress. Temat för utbildningsdagarna var Helhetssyn i Stadsbyggandet med underrubriken Näringsliv - Infrastruktur - Miljö. Utbildningsdagarna öppnades av föreningens ordförande Per Jacobsson. Kommunstyrelsens ordförande Alf Johansson hälsade KT välkommen till Karlstad. Bo Thunberg, ordförande i Naturskyddsföreningen, inledde programmet med att tala om Kommunal planering och mänskligt handlande med miljön i fokus. Näste talare var Rune Brandinger, ordförande i Vasakronan och Scandiakonsult, som behandlade ämnet Vad önskar Näringslivet av kommunerna. Kommunerna och den regionala samhällsutvecklingen nationellt och med EUperspektiv belystes av departementsrådet Kerstin Wennerstrand, Inrikesdepartementet. Den nytillträdde förbundsdirektören för Svenska Kommunförbundet, Evert Lindholm, utvecklade sin syn på ämnet Helhetsperspektiv på kommunalteknik för att nå miljömål och utveckla lokalt näringsliv. Andra dagen ägnades åt utbildningsblock i gatu- och trafikfrågor, mätnings- och fastighetsbildning, mark- och exploateringsfrågor, va-frågor, samhällsplanering, avfallsfrågor samt bygg- och fastighetsförvaltning.

5 Tredje dagen inleddes med Kommunalteknisk Revy som bl a innehöll följande ämnen: Miljöanpassat och ekonomiskt beläggningsunderhåll, FAS asfalthandbok, Planering av ny regional flygplats. Vidare gav landshövding Ingemar Eliasson sin syn på Staten, Näringslivet och den kommunala arenan och ledamoten av EU:s regionkommitté, kommunalrådet Anders Knape, redogjorde för Kommunala projekt och EU-samverkan. Därefter företogs utfärder för att studera dels Regional Flygplats och Skoghallsverken, dels Hedenanläggningen med kraftvärmeverk, sopförbränningsanläggning, återvinningscentral, miljöstation mm. Under utbildningsdagarna pågick även en Kommunal-Teknisk Utställning med bl a nyheter inom VA-teknik, energibesparing, ADB mm. De sociala arrngemangen var mycket uppskattade. Föreningsmiddagen avåts på Rottneros med historiska vingslag från Kavaljerna och Gösta Berlings saga. Sektionsmiddagarna hade denna gång sammanslagits till ett gemensamt arrangemang på Mariebergsterrassen. Totalt deltog ca 250 personer i utbildningsdagarna. Göteborg i juni 1997 Arne Ransgård Kursverksamheten Kursverksamheten i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen har under 1996 omfattat 9 arrangemang, med Utbildningsdagarna i Karlstad som det största. Verksamheten har varit välbesökt med totalt ca 860 deltagare. Omsättningen och nettot för föreningen framgår av den ekonomiska resultatrapporten nedan. Utbildningsdagarna i Karlstad hade temat HELHETSSYN I STADSBYGGANDET med underrubrikerna Näringsliv - Infrastruktur - Miljö. I samband med projektet arrangerades en mindre teknisk utställning. Liksom tidigare år har Gatukommittén, Mark- och Exploateringskommittén, och Mätnings-och Fastighetsbildningskommittén haft fasta arrangemang med mycket goda resultat. Övriga projekt under året har varit UPPHANDLING AV TJÄNSTER OCH ENTREPRENADER ( 2 kurser ) och ett seminarium TRAFIK OCH MILJÖ.

6 Liksom föregående år har ett par seminarier måst inställas, på grund av för få anmälningar. Det gäller AGENDA 21 - INFORMATION, MEDIABEVAKNING, MARKNADSFÖRING samt ett stadsplaneringsseminarium ATT HA NÄRA TILL JOBBET, som var tänkt som ett samarrangemang med Miljö- och Hälsoskyddstjänstemannaförbundet. Orsaken till det låga intresset kan vara kollision med andra liknande projekt. Som sammanfattning kan sägas att kursverksamheten under 1996 har varit framgångsrik och väl fyllt budgeten. Det bör dock noteras att utbildningsdagarna och utställningen i samband med dessa haft betydligt färre deltagare än tidigare år. En diskussion om förnyelse av formerna för utbildningsdagarna bör därför ske. Malmö i juni 1997 Göte Gustavsson Stadsbyggnad Under år 1996 har tidningen utkommit med 6 nummer. Upplagen är c:a 2000 ex och når c:a 400 prenumeranter utöver föreningens 1300 medlemmar. Till följd av den stora konkurrensen om annonsörer har det ej lyckats för annonsförsäljaren att sälja annonser i sådan omfattning att inkomsterna härav tillsammans med prenumerationsinkomsterna motsvarat kostnaderna för att producera och distribuera tidningen. Redaktörens bönrop till styrelsemedlemmar och kommittéordförande om hjälp med annonsackvisition har tyvärr förklingat ohört. Däremot visar såväl föreningsmedlemmar som andra kommunaltekniskt intresserade personer fortfarande stort intresse för att publicera sig i tidningen. Redaktörens inkommande post med beröm har minskat från föregående års två vykort till endast ett under år 1996 men antalet positiva telefonsamtal och fax ökat från tre till fyra, så om styrelsen ej annat beslutar, avser han hålla ut ännu ett år, varav redan hälften nu gått till ända. Malmö i juni 1997 Olle Ahlström

7 Internationellt samarbete De fem nordiska kommunaltekniska föreningarna har under år 1996 fortsatt sitt fleråriga samarbete genom Nordiska Kommunaltekniska Samarbetskommittén ( NKS ). I kommittén har KT under år 1996 representerats av sin ordförande Per Jacobsson. Kommitténs sekreterare är Olle Ahlström. I kommittén har diskuterats huruvida det är lämpligt att fortsätta det gemensamma medlemskapet i International Federation of Municipal Engineers ( IFME ). KT har i denna fråga anmält sitt ställningstagande som innebär att KT vill lämna IFME efter denna organisations kongress under år 1997 i Jerusalem. De andra ländernas föreningar har under år 1996 ej deklarerar något slutgiltigt ställningstagande i frågan utan velat avvakta 97 års kongress. KT:s utbildningsdagar 1997 i Kalmar har på förslag av NKS givits en nordisk prägel som ett första försök att vidga det nordiska samarbetet och nästa år kommer den danska föreningen att fortsätta och ge sitt årsmöte en nordisk framtoning. Malmö i juni 1997 Olle Ahlström Fackkommittéerna Föreningen har under året haft sex fackkommittéer: Gatukommittén Bygg- och Förvaltningskommittén Mark- och Exploateringskommittén Trafikkommittén Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén Samhällsplaneringskommittén Sedan Informationskommittén nedlagts samordnas fackkommittéernas arbete vid föreningens styrelsemöten, till vilka fackkommittéernas ordförande normalt kallas att delta. För datafrågor finns en särskild samordningsgrupp. Nedan redovisas kortfattat årets verksamhet i de olika fackkommittéerna:

8 Gatukommittén Gatukommittén har 1996 haft tre protokollförda sammanträden, varav ett i anslutning till Dennispaketets informationscentrum i Solna. Gatublocket vid KT-96 i Karlstad har planerats och genomförts av Gatukommittén i samarbete med Trafikkommittén. Blocket var välbesökt. Det behandlade 4 teman: Miljöanpassat samhällsbyggande och trafikplanerande, Trafiksäkerhet, Ny kurs i trafikpolitiken och Vägverket samt Övrig kommunalteknik års upplaga av kommitténs årliga gatukontorsdagar (GK 96) i samarbete med en kommuns gatukontor genomfördes under april månad på ett mycket förtjänstfullt sätt med Gävle som värdstad. Syftet var som vanligt att visa upp ett gatukontors arbetssätt parallellt med att aktuella frågor i övrigt ventilerades. Gatukommittén har under året fortsatt sitt samarbete med Norsk Kommunalteknisk Forenings Veg- og Trafikkomite. Förutom värdefulla informationsutbyten kommer samarbetet att resultera i gemensamma norsk/svenska gatukontorsdagar i Östersund/Trondheim den april Kommittén har genom sina ledamöter medverkat i utvecklingsarbete inom ansvarsområdet. Genom att kommittén innehåller även representanter för Svenska Kommunförbundet och Vägverket, har värdefulla informations- och meningsutbyten i olika frågor skett. Inom kommittén har under året behandlats bl a artiklar i tidskriften STADSBYGGNAD samt förts en idédiskussion om framtida verksamhet, bl a regionala aktiviteter och reorganisation av DKU. Borlänge i juni 1997 Håkan Bergeå Bygg- och förvaltningskommittén Verksamhetsåret 1996 har för Bygg- och Förvaltningskommitténs del präglats av den förändring och omställning som under den senaste tiden satt sin prägel i många kommuners verksamheter. För ordföranden och kommitténs övriga ledamöter har denna inneburit prioriteringar där kommittéarbetet beklagligt nog fått komma i andra hand. Under året har inga ordinarie kommittésammanträden hållits. Några av kommitténs ledamöter träffades dock vid utbildningsdagarna i Karlstad, där kommittén svarade för ett halvdagars seminarium. Seminariet behandlade bl a kretslopps- och miljöfrågor med anknytning till förvaltning och byggande. Uppsala i juni 1997

9 Jonnie Andersson Mark- och exploateringskommittén Inledning Bostadsbyggandet och därmed förenad markexploatering är av liten omfattning i de flesta kommuner. Trots det har en del intressant hänt under En översyn av PBL har gjorts där många förändringar föreslås när det gäller plangenomförandefrågorna. Bostadspolitiska kommitténs arbete ger vid handen att förutsättningarna för bostadsbyggandet radikalt kommer att förändras i framtiden Miljöarbetet ställer delvis nya krav på hur kommunernas markområden bäst ska användas för att uppfylla högt ställda miljömål såväl när det gäller byggande som friluftsliv och naturvård. Studiebesök. Kommittén har besökt Täby och ett dataföretag där. Avsikten med besöket var att få en inblick i hur GIS-verktyg kan användas för våra tillämpningar t.ex. för arrende- och tomträttsregister markinnehav mm KT-96 i Karlstad Under KT-96 medverkade kommittén i blocket exploatering husbyggnad och förvaltning Från Göteborg redovisades ett intressant exempel på översiktsplaneläggning där stor hänsyn tagits till naturvärden och miljö. De ekonomiska aspekterna av denna plan redovisades och diskuterades. Från Karlstads kommun redovisades ett projekt med studentbostäder där ett intressant samarbete skett mellan kommunen och två byggföretag. Mark- och exploateringsdagarna i Linköping Mark- och exploateringsdagarna 1996 hade rekordmånga besökare vilket kändes utomordentligt trevligt för oss i kommittén. Temat var PBL V och bostadspolitiska utredningens arbete. Rykande färskt presenterades utredningarnas överväganden och förslag. Genomgående kunniga och intressanta föredragshållare bidrog till ett lyckat arrangemang. Övrigt Kommittén har under året sammanträtt ett antal gånger mest genom tfn-möten. Verksamhetsåret avslutades med en jullunch i Stockholm. Gävle i juni 1997 Bo Bäckström

10 Trafikkommittén Trafikkommittén har under året haft tre sammanträden i Eskilstuna, Helsingborg och Stockholm. Ordförande för kommittén har under året varit Anders Bylund från Luleå. Kommittén medverkade under året med ett block vid utbildningsdagarna i Karlstad. Det arrangerades tillsammans med Gatukommittén. Kommittén har också under året anordnat Trafik- och Miljödagar i Eskilstuna. Seminariet vars innehåll blev mycket uppskattat lockade cirka 30 deltagare. Dessutom har kommittén bidragit med ett antal artiklar till STADSBYGGNAD. Luleå i juni 1997 Anders Bylund Mätnings- och fastighetsbildningskommittén Mätnings- och fastighetsbildningskommittén med 12 medlemmar har under verksamhetsåret haft två sammanträden i samband med kommitténs konferenser. De minst 3 uppslag till ämnen som varje kommittémedlem medför till varje styrelsesammanträde förser programmakarna med en källa att ösa programpunkter ur för kommande aktiviteter. Den pågående omläggningen av organisation och arbetsformer inom fastighetsbildnings- och fastighetsregistreringsområdet har präglat året. Hantering av lägesbunden information i olika former (GIS) är en annan aktuell fråga för kommitténs konferenser. Året inleddes med GIS-dagar i Stockholm 31 januari - 1 februari med mycket god anslutning. Programmet hade byggts upp så att det skall vara användbart för kommunerna i deras nuvarande läge. Många är nu i en fas där det gäller att sprida lägesbunden information till verksamheter som inte traditionellt arbetat med kartor och framförallt inte digital form. Den traditionella stadsingenjörskonferensen i Göteborg genomfördes även detta år i strålande vårväder den 8-9 maj. Intresset blev så stort att ordinarie lokaler och förberedd kvällsaktivitet fick utgå till förmån för ett annat alternativ, som blev mycket lyckat. Diskussionerna under första dagen fortsatte på kvällsturen till Vinga med sådan intensitet att kulturutbudet ombord hade svårt att konkurrera. Från utredningsvärlden redovisades arbetet i utredningar som dels utrett fastighetsbildning i tre plan, dels utrett ändringar i plan- och bygglagen. De 50-tal medlemmar, som deltog i fastighetsbildningskommitténs specialblock i programmet vid

11 KT 96 i Karlstad kunde, förutom den vid varje konferens stående punkten Aktuellt från Kommunförbundet, ta del av allt från Microfilmning, personalfrågor vid verksamhetsövergång till kommunala stomnät och GPS-teknik till Adresser på landsbygden. Specialblocket genomfördes i en lokal där Klarälven och en naturligtvis strålande sol konkurrerade om intresset. Stadsingenjörskonferensen i Stockholm den 6 november hade samlat så många deltagare som lokalen klarade (98). Speciellt redovisades samverkan mellan kommunerna och lantmäteriet. Utöver redovisning av lantmäteriets projekt Ny arbetsprocess vid fastighetsbildning så presenterades en gemensam vision - Försörjning med grundläggande geografisk information inom svenskt lantmäteri. Att frågan om huvudmannaskapet för fastighetsbildningen inte är helt klar visade en intensiv diskussion mellan företrädare för lantmäteriverket och kommunerna. Göteborg i juni 1997 Arne Ransgård Samhällsplaneringskommittén Arbetet inom kommittén koncentrerades under året på försök att vidga den krets av kommunaltjänstemän som vi vänder oss till. Av tradition har det främst varit stadsplanearkitekter och -ingenjörer som varit intresserade av kommitténs arbete. När nu byggandet i Sverige nått verkliga bottensiffror har stadsplanerarna fått ta stryk. Många har rationaliserats bort och ersatts av folk med renodlade bevarande/miljöambitioner. De stadsplanerare som ännu finns kvar på kommunal nivå sysslar mest med att rätta kartan efter verkligheten, det s k enkla planförfarandet. Konkurrensen av stadsplanerarnas intressen har ökat under 1996 eftersom stadsarkitektföreningen numera också godtar planerare som medlemmar. I ett försök att vidga reviret inleddes under 1996 ett samarbete med MHTF (Miljö- och Hälsoskyddstjänstemannaförbundet) och vi inbjöd till ett gemensamt seminarium hösten Detta sprack på grund av alltför lågt intresse. Kommitténs fortsatta engagemang i att vidga reviret och också få med miljöfolket har därefter upphört, eftersom KT:s styrelse - utan vår kännedom - föranstaltat om en särskild miljökommitté inom föreningen. Vi hoppas att detta blir en acceptabel tingens ordning trots att vi förordat en gemensam kommitté för samhällsplanerare/stadsplanerare och miljöfolk.

12 Under året avhölls utbildningsdagarna i Karlstad, varvid givetvis vår kommittéledamot Martin Edman, som var stadsbyggnadsdirektör därstädes då engagerades hårt. Han stöttades givetvis av övriga kommittémedlemmar i arbetet med KT-dagarna. Kommittén har på sedvanligt sätt försett redaktören för vår tidning med artiklar. Bl a recenserades den märkliga skrift som Boverket m fl gav ut under namnet Bättre plats för arbete. Den gjorde sig ju knappast förtjänt av denna pretentiösa titel, eftersom det mest var gamla kända sanningar som ventilerades. Kommittén har under året förstärkts med Barbro Eklund, Motala. Flertalet övriga medlemmar anser att de gjort sitt för samhällsplaneringskommittén och kommer att avgå under Vår genomsnittliga ålder ligger en bra bit över de femtio - trots Barbros inträde - och det är dags för yngre krafter att ta vid, tycker vi. Malmö i juni 1997 Lars Brattberg Medlemmarna Från medlemsregistret har under 1996 avförts 56 medlemmar. Under året har följande 367 nya medlemmar valts in: Aamisepp,Jaan,UPPLANDS VÄSBY, Abrahamsson,Conny,BOXHOLM, Adolfsson,Bo,MÖLNDAL, Adonis,Barbro,JÄRFÄLLA, Albing,Pål,HALMSTAD, Alexandersson,Ulf,FRÖSÖN, Andersson,Bengt,MALMÖ, Andersson,Bengt G,GÄVLE Andersson,Britt,VÄRNAMO, Andersson,Göran,JÄRPEN, Andersson,Hans,UPPSALA Andersson,Lars-Erik,SOLNA, Andersson,Per,ÖSTHAMMAR, Andersson,Pergöran,MALMÖ, Andersson,Ronnie,NORRTÄLJE, Andersson,Staffan,ESLÖV, Andersson,Tom,SVEDALA, Andersson,Östen,SKARA Andreasson,Cecilia,LOMMA, Andréasson,Per,TROSA, Angselius,Lennart,JÖNKÖPING, Anshelm,Lars,ESLÖV, Antonson,Bertil,STRÄNGNÄS, Axelsson,Sven-Olof,PARTILLE, Bark,Jan,HUDDINGE, Bengtsson,Bengt,VARBERG Bengtsson,Carl-Göran,HYLTEBRUK, Berg,Erik,LINKÖPING, Berg,Lars,UDDEVALLA, Bergenholtz,Birger,KINNA Berggren,Lotta,HUDDINGE, Berglund,Kristina,VALLENTUNA Berglund,Lennart,STOCKHOLM, Berglund,Tommy,HÄRNÖSAND Bergquist,Anders,TROLLHÄTTAN, Berlin,Lars,GISLAVED Bernstrup,Tore,HELSINGBORG, Björkén,Hans,HUDIKSVALL Björkman,Håkan,UDDEVALLA, Björstedt,Alf Magnus,ENKÖPING Blom,Börje,ARVIDSJAUR, Blomberg,Lars,KARLSTAD

13 Blomqvist,Erik,SVENSTAVIK, Blomqvist,Jerker,SVEG Boström,Carl-Gunnar,TÄBY, Brattberg,Gunilla,STOCKHOLM Broman,Barbro,KÖPING, Bromfält,Henrik,SÖDERTÄLJE Carlberg,Björn,TIDAHOLM, Carlquist,Anders,UPPSALA Carlsson,Elisabeth,KALMAR, Carlsson,Ingvar,NORRKÖPING Carlsson,Lars,LERUM, Carlstedt,Kristina,SKOGHALL Carlswärd,Björn,KALMAR, Cedervall,Marianne,LINKÖPING Cesar,Sven Erik,TINGSRYD, Classon,Clas-Göran,ÖREBRO Dahl,Hans,KALMAR, Dahlén,Anders,SKOGHALL Dahlström Morland,Camilla,MALMÖ, Danielson,Åke,KROKOM Danielsson,Birgitta,LINKÖPING, Danielsson,Daninge,GÄVLE Djärv,Hans,LULEÅ, Dorell,Mats,TROSA Ejhed,Sören,STOCKHOLM, Ekberg,Bengt,GÖTEBORG Ekfeldt,Bernt,VAGGERYD, Eklund,Anders,BORLÄNGE Eklund,Carl,VISBY, Ekman,Roger,KATRINEHOLM Elenborg,Lars,SOLLENTUNA, Elfving,Lennart,STOCKHOLM Emanuelsson,Sven-Åke,GUSTAVSBERG, Enskog,Rolf,KUNGSBACKA Eriksson,Göran,GÄVLE, Eriksson,Ingemar,TYRESÖ Eriksson,Jan,NYNÄSHAMN, Eriksson,Marie,TUMBA Eriksson,Nore,ALINGSÅS, Eriksson,Rune,ÖREBRO Eriksson,Thorbjörn,STOCKHOLM, Felix,Jan-Åke,EKSJÖ Ferm,Stefan,MJÖLBY, Flyborg,Lena,SOLNA Fors,Jörgen,BORÅS, Forsberg,Inger,HUDDINGE Francke,Ulrika,STOCKHOLM, Frangeur,Monica,DEGEBERGA Frankner,Olov,HABO, Franzén,Stig,PITEÅ Fridén,Carl-Johan,BORÅS, Frödin,Lars,HANINGE Färnqvist,Britt-Marie,TIMRÅ, Gradh,Mats,HUDIKSVALL Granat,Åsa,TYRESÖ, Grund,Karl-Erik,GRUMS Grundström,Per,FALUN, Grönberg,Eva,MUNKEDAL Grönvall,Anders,SOLNA, Gum,Hans,UMEÅ Gustafsson,Benno,ARVIKA, Gustafsson,Bo,GÖTEBORG Gustafsson,Christer,ARVIKA, Gustafsson,Hans,MÖLNDAL Gustafsson,Kennert,SÄVSJÖ, Gustafsson,Lars,SOLNA Gustafsson,Ola,BOLLNÄS, Gustavsson,Gösta,KISA Gustavsson,Karl-Göran,STORFORS, Göransson,Bertil,JÄRPEN Göransson,Dag,UDDEVALLA, Hackzell,Lena,STOCKHOLM Hagaeus,Ann-Christine,LIDKÖPING, Hagfeldt,Anders,AVESTA Haglind,Per,GÖTEBORG, Haglöf,Sven,FALUN Hakeman,Per-Olof,HALMSTAD, Halldin,Chris,STOCKHOLM Hallebro,Jan,GÄVLE, Hammarstedt,Bertil,HÖRNEFORS Hansson,Birgitta,UPPSALA, Hansson,Börje,UMEÅ Hansson,Eva-Lena,LINKÖPING, Hansson,Jan-Bertil,SIMRISHAMN Haraldson,Nils,MALMÖ, Harvenberg,Karl-Gösta,KARLSTAD Hedberg,Jan,STOCKHOLM, Hedenström,Bengt,STOCKHOLM Hederström,Lars,OLOFSTRÖM, Hedin,Åke,TORSBY Hedman,Allan,SOLNA, Hedman,Lars Erik,AVESTA Hedqvist,Lars,SKELLEFTEÅ, Hehrne,Jan,KATRINEHOLM

14 Held,Henrik,SOLNA, Henriksson,Lennart,KARLSHAMN Henström Thalberg,Eva,STOCKHOLM, Hermanson,Stellan,GÖTEBORG Hjelmqvist,Thord,LJUNGBY, Hjert,Lars,LIDKÖPING Holgersson,Ture,KALMAR, Holmgren,Rolf,SKÄRHAMN Holmqvist,Björn,GÄVLE, Holmqvist,Marie,HELSINGBORG Hymnelius,Åke,ÅKERSBERGA, Hågbrandt,Lars,NORRKÖPING Hägerman,Tage,SMEDJEBACKEN, Hägglund,Annette,HÄRNÖSAND Höijer,Christer,ÖREBRO, Imander,Ulf,MALMÖ Ingård,Kjell,KUNGSBACKA, Isackson,Gunnar,BORÅS Isoz Henriksson,Marianne,STOCKHOLM, Jansson,Kjell,BORÅS Jansson,Lars,FALUN, Jaryd,Anders,KARLSKRONA Johansson,Anders,CHARLOTTENBERG, Johansson,Benny,VARBERG Johansson,Birgitta,STOCKHOLM, Johansson,Dick,LYSEKIL Johansson,Jan,KARLSKRONA, Johansson,Karin,KRISTINEHAMN Johansson,Lars,FALKENBERG, Johansson,Leif,VARBERG Johansson,Lise-Lotte,JÖNKÖPING, Johansson,Rolf,TRANEMO Johansson,Åke,KALMAR, Johnsson,Carsten,ÖRKELLJUNGA Jonsson,Arne,MARIESTAD, Jonsson,Göran,SUNDSVALL Jonsson,Gösta,ÄLMHULT, Jonsson,Inge,KALMAR Jönsson,Stefan,NORRTÄLJE, Kangas,Jan,HAPARANDA Kangas,Jorma,UMEÅ, Kannesten,Lars,HELSINGBORG Karlqvist,Tommy,LINDESBERG, Karlsen,Rolf,UPPLANDS VÄSBY Karlsson,Anders,KALMAR, Karlsson,Anna,LULEÅ Karlsson,Håkan,STOCKHOLM, Karlsson,Kjell,STOCKHOLM Karlsson,Maria,MALMÖ, Karlsson,Roland,JÖNKÖPING Karlsson,Åke,, Karlsved,Ingemar,VÄSTERÅS, Kellerman,Kerstin,KATRINEHOLM Klarén,Bo,VÄSTERVIK, Klasson,Yvonne,GUSTAVSBERG Knutsson,Kristina,ESKILSTUNA, Knutsson,Per,VÄSTERVIK Knutsson,Roger,GNESTA, Krigsman,Sten,VALDEMARSVIK Kroon,Ulf,MALMÖ, Kågedal,Sören,SKELLEFTEÅ Landenhed,Christer,ÖSTERSUND, Lantto,Johny,PAJALA Larsén,Johan,STOCKHOLM, Larsson,Börje,RÖNNINGE Larsson,Dick,KARLSHAMN, Larsson,Jan,VELLINGE Larsson,Sven-Gunnar,LINKÖPING, Leander,Bo,MALMÖ Lehto,Gunnar,GÄLLIVARE, Leinholm,Agneta,SÖDERTÄLJE Lewin,Leif,ÖREBRO, Lif,Mikael,GÄVLE Lilja,Carl-Erik,HUDDINGE, Lilje,Boo,MALMÖ Lindberg,Gösta,MELLERUD, Lindberg,Helge,GRÄSTORP Linde,Leif,ESKILSTUNA, Linderholm,Kersti,BORLÄNGE Lindgren,Arne,MALMÖ, Lindgren,Bo,GÖTEBORG Lindgren,Sture,TIERP, Lindman,Birgitta,UPPLANDS VÄSBY Lindquist,Agneta,TUMBA, Lindsjö,Göran,MOTALA Lindsjö,Lennart,TRELLEBORG, Lindskog,Per,TUMBA Ljung,Annika,VALLENTUNA, Lumley,Doug,GÖTEBORG Lundberg,Stig,ÖRNSKÖLDSVIK, Lundgren,Hans,EMMABODA Lundhem,Dan,VÄSTERÅS, Lundin,Hans,GÖTEBORG Lundin,Leif,GUSTAVSBERG, Lundqvist,Hans,STOCKHOLM

15 Lång,Jan-Erik,HELSINGBORG, Långström,Britt-Marie,UMEÅ Löf,Leif,TROLLHÄTTAN, Lövkvist,Ingvar,KRISTIANSTAD Magnusson,Peter,HELSINGBORG, Markström,Lars-Erik,AVESTA Martinsson,Per-Olof,GÖTEBORG, Mathiasson,Börje,LINKÖPING Matsson,Nils,STOCKHOLM, Mattsson,Ingemar,ARLÖV Mikaels,Karl-Erik,TÄBY, Milling,Bert,LJUNGBY Mårtensson,Helén,VÄXJÖ, Nicander,Mats,BORLÄNGE Nilsson,Hans,NYKÖPING, Nilsson,Jan G,KALMAR Nilsson,Lars,UMEÅ, Nilsson,Leif,GÖTEBORG Nilsson,Nils-Göran,STOCKHOLM, Nilsson,Staffan,SVEDALA Nilsson,Sven-Olof,GÖTENE, Niste,Olle,MÖLNDAL Norberg,Dan Ola,AVESTA, Nordgren,Hans,ÖREBRO Nordqvist,Gösta,GÄVLE, Nordqvist,Stig,STOCKHOLM Nordqvist,Ulf,LUND, Nordström,Börje,UMEÅ Nordström,Staffan,MARIESTAD, Norén,Mats,TRANEMO Norin,Dan,STOCKHOLM, Norrby,Orvar,NYKÖPING Norrman,Karl-Erik,STOCKHOLM, Nyberg,Lars,JÄRFÄLLA Nyqvist,Lennart,KRISTINEHAMN, Näsström,Bo,GÄVLE Olander,Bertil,GÖTEBORG, Olofsson,Jan,UMEÅ Olofsson,Torbjörn,HANINGE, Olson Bergström,Hjördis,SANDVIKEN Olsson,Anders,KALMAR, Olsson,Kenth,KUNGÄLV Olsson,Lena,SUNDSVALL, Olsson,Olof,SKÄRHAMN Palm,Tommy,HALMSTAD, Pavek,Kristina,UPPSALA Pehrsson,Claes,NOSSEBRO, Pernes,Jan-Erik,SÖDERKÖPING Persson,Gunnar,NACKA, Persson,Kenneth,LUND Persson,Rolf,HÖRBY, Persson,Thore,HALMSTAD Petersson,Lars,MOTALA, Pettersson,Erik,SUNDBYBERG Piehl,Inge Nilsson,KARLSKOGA, Pålsson,Bo,HEBY Qvist,Ewa,GÄVLE, Ramhorn,Hans,BÅSTAD, Rasmusson,Claes-Olle,STOCKHOLM Reinholdsson,Ronny,GÖTEBORG, Reiter,Ole,HELSINGBORG Remneland,Jan-Erik,TIDAHOLM, Reutherborg,Mats,FALUN Rinman,Jan,ALINGSÅS, Roos,Karl-Gustaf,VISBY Rosborg,Charlotte,TIBRO, Rosenberg,Magnus,ÖSTERSUND Rosenqvist,Torsten,HALMSTAD, Rudberg,Bengt,GUSTAVSBERG Runesson,Owe,GÖTEBORG, Rutberg,Bo,STOCKHOLM Röjvall,Ingvar,STOCKHOLM, Samuelsson,Torsten,STOCKHOLM Sandberg,Benny,UMEÅ, Sandgren,Bo,PITEÅ Schuch,Einar,STRÄNGNÄS, Sedin,Ove,ÖRNSKÖLDSVIK Selin,Gunilla,LULEÅ, Serian,Frank,HALMSTAD Settergren,Gunnar,KARLSTAD, Sigvardsson,Tommie,TORSÅS Sindahl,Pia,LINKÖPING, Skoglund,Peter,BORÅS, Skoog,Bengt,KALMAR Skoog,John-Gunnar,VÄSTERÅS, Sonnevi,Lena,EKERÖ Spjuth,Jan,GUSTAVSBERG, Stamming,Mikael,HELSINGBORG Stenmark,Christer,GÖTENE, Sterte,Karin,HELSINGBORG, Storkitt,Ann,STOCKHOLM, Storm,Martin,KALMAR, Storvall,Ann,BODEN, Ström,Stefan,STOCKHOLM, Ström,Thomas,VÄSTERÅS, Ståhl,Ralph,VARBERG Sundström,Birgitta,MALMÖ, Sundström,Inger,HÄLLEFORS

16 Sunnerstedt,Eva,STOCKHOLM, Swanström,Leif,STENUNGSUND Svedberg,Ann-Britt,FLEN, Svensson,Bo,GÖTEBORG, Svensson,Helge,STORFORS Svensson,Lars,STOCKHOLM, Svensson,Lars-Åke,NYKÖPING Svensson,Lennart,HALMSTAD, Svensson,Pär,NORBERG Sämfors,Stefan,OSKARSHAMN, Särdqvist,Brita,HERRLJUNGA Thor,Hans,TINGSRYD, Thor,Olle,MALMÖ, Thörn,Bibbi,STOCKHOLM Tillander,Mats,TANUMSHEDE, Tykesson,Ingmar,BROBY Tysklind,Anders,STRÖMSTAD, Wahl,Olle,FALUN, Wallberg,Ulf,MJÖLBY Wellenius,Åke,TÄBY, Wernfelt,Anders,GISLAVED, Widemark,Ulf,CHARLOTTENBERG, Wikander,Karl-Gerhard,LJUSDAL Wikdahl,Anders,UMEÅ, Virking,Jan,VÄSTERÅS, Wirsenius,Patrik,FALUN Wärnhjelm,Mathias,UMEÅ, Wärnsäter,Gösta,LERUM Vösu,Ann Christine,KALMAR, Yngveson,Tora,STOCKHOLM, Åberg,Anders,STOCKHOLM, Åkerblom,Leif,SOLLENTUNA Åkesson,Per-Olof,LOMMA, Åslund,Margaretha,LEKSAND Öhgren,Per,BORLÄNGE, Öhlund,Bo,SKELLEFTEÅ Önnerfalk,Björn,HALMSTAD, Öster,Birgit,STOCKHOLM Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till Ekonomi Föreningen omsatte under året cirka 2,4 miljoner kronor. Årets verksamhet gav ett överskott på cirka kronor. Förlusten på Stadsbyggnad, cirka kronor, kompenserades av bra utfall för kursverksamheten med överskott på cirka kronor. En närmare ekonomisk redovisning ges i årsredovisningen nedan. Västerås och Göteborg i juni 1997 Per Jacobsson Arne Ransgård

17 Årsredovisning 1996 SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN Organisationsnummer Balansräkning per den 31 december 1996 Tillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel :56 Kundfordringar :00 Övriga fordringar : :56 Anläggningstillgångar Aktier : :50 Summa omsättnings- och anläggningstillgångar :06 Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder :00 Skatteskulder 4 972:00 Upplupna sociala avgifter :00 Personalens källskatt :00 Interimsskulder : :00 Eget kapital Från : :63 Årets överskott :43 Summa skulder och eget kapital :06

18 Resultatrapport 1996 Netto Intäkter Kostnader Medlemsavgifter Administration Styrelse och FU Kommittéverksamhet Utbildningsdagar Stadsbyggnad Kursverksamhet Kapitalförvaltning Skatter Summa intäkter Summa kostnader Årets överskott

19 Värdepapperskontot 1996 Föreningens värdepapperskonto har under 1996 ökat: beträffande SWEDISH MATCH AB genom utdelning VOLVO 1 aktie per aktie med 3795 aktier beträffande DILIGENTIA AB genom utdelning S-E-BANKEN 1/10 aktie per aktie med 376 aktier. Föreningens aktieportfölj bestod vid årsskiftet 1996/1997 av följande: Antal Kurs Värde ABB AB, serie A : ABB AB, serie B : Argonaut AB, serie A : Argonaut AB, serie B : ASTRA AB, serie A : DILIGENTIA AB : Ericsson Tel AB LM, serie B : Ericsson Tel AB LM, serie 2 B (lån) :00 % Incentive AB, serie A : Incentive AB, serie B : Skandinaviska Ensk. Banken, serie A : Skandinaviska Ensk. Banken, serie C : Skanska AB,serie B : SKF AB, serie B : Swedish Match AB : Volvo AB, serie A : Volvo AB, serie B : Föreningens värdepappersportfölj, som är deponerad hos Skandinaviska Enskilda Bankens notariatavdelning, var den 31 december 1996 värd SEK. Stockholm i februari 1997 Börje Petersson Kassaförvaltare

20 Revisionsberättelse Undertecknade, som utsetts att såsom revisorer i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning under år 1996, får härmed avge följande revisionsberättelse. I revisionen har deltagit auktoriserade revisorn H G Saxlund, som svarar för siffergranskningen. Vi har tagit del av räkenskaper, protokoll och andra handlingar,som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning, granskat styrelsens årsberättelse och kassaförvaltarens ekonomiska redovisning, samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder som vi ansett erforderliga. Vi har ej funnit anledning till anmärkning beträffande föreningens redovisningshandlingar, bokföring, inventering av dess tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen av dess angelägenheter. Vi tillstyrker att balansräkningen som slutar på kronor 06 öre fastställes, att årets överskott kronor 43 öre lägges till kapitalet, att styrelsen och kassaförvaltaren beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Stockholm den 12 juni 1997 Georg Jönsson Kaj Nilsson H G Saxlund Aukt. revisor

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN ÅRSREDOVISNING 2013 Organisationsnummer 802003-6623 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 S venskar i Världen fyllde 75 år 2013 och jubiléet har uppmärksammats under hela året. Sommaraktiviteterna

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014

Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014 Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014 Regionkonferens 6 7 september 2014 i Västerås Rörelsens motto: - Att erkänna det ansvar som följer med varje rättighet - Västerås Y's

Läs mer

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118 Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014 Organisationsnummer 802003-7118 1 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Förvaltningsberättelse Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 Verksamheten 2009 årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för omställning trender Inför tiotalet generationsväxling ger nya jobb inom staten. SiDAN 4 katty tog makten över

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider Årsredovisning 2008 Innehåll Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider 2 Reste till Kina för att ta reda på mer 4 Viktigt med spetskompetens 6 En vänlig röst 6 Ett nytt sätt att arbeta 7 Tillgänglighet,

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer