SVUF konferens Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv PROGRAM. Uppdaterat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVUF konferens 2011. Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv PROGRAM. Uppdaterat 2011-10-17"

Transkript

1 SVUF konferens 2011 Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv Uppdaterat PROGRAM

2 Försessioner 19 okt Försession 1. Försession 2. Evert Vedung María Bustelo, Ann-Charlott Callerstig, Christina Ehneström Försession 3. Försession 4. Lena Lindgren och Cornelia Björk Thomas Delahais Lokal Arkaden Riddarsalen Galleriet Fogelströmsr. Förmiddag Utvärderingens elementa Genusmedveten utvärdering Programteori i utvärdering Analys av bidragande orsaker som ett sätt att fånga effekter LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH Eftermiddag Fortsättning Fortsättning Fortsättning Fortsättning

3 20 okt SVUF konferens Dag Registrering och kaffe Konferensen öppnas, inledningsanförande Professor Jennifer Greene och Professor Helen Simons, Dialogue with international perspectives on evaluation quality Kaffe Professor María Bustelo, Engendering evalution as a way to improve quality Inledning till Open space LUNCH Open space om kvalitetsfrågor Kaffe Open space om kvalitetsfrågor Paus Docent Thomas Anderberg, Kritik som grunden för utvärderande omdöme Mingel och drink före maten Middag

4 21 okt SVUF konferens Dag Professor Nils Brunsson. Våra förhoppningar kring utvärderingsfenomenet Kaffe och poster session Parallella sessioner Tema: Kvalitet i en utvärdering 1.1 Hur beställer man en bra utvärdering? 1.2 Programteori och kvalitet 1.3 Att skriva en bra rapport 1.4 Följeforskning, lärande och kommunikation Moderator Tommy Jansson Peter Stern Joakim Tranquist Christina Ehneström 1.5 Vad är god kvalitet i utvärdering? Verner Denvall Lokal Millesrummet Arkaden Galleriet Riddarsalen Fogelströmsr. 1.6 Den förändrade utvärderarrollen - oberoende bedömare eller medspelare? Elisabeth Bylund Poseidon Parallella sessioner Tema: Kvalitet i utvärderingssystem LUNCH Evaluation and other ways to support policy decisions - the quality challenge. Introductions by Jennifer Green and Helen Simons, comments by Jan-Eric Furubo, Anders Hanberger and Lena Lindgren. Moderator Kim Forss. 2.1 Utvärdering som samhälligt fenomen - vad har hänt, vart är vi på väg? 2.2 Fristående utvärderingsmyndigheter 2.3 Utvärderingskulturer - finns de och hur utvecklas de? 2.4 Att bygga upp utvärderingssystem i organisationer 2.5 Kvalitet i socialt arbete. vad är det värt, kan det mätas? 2.6 Medborgarperspektiv och användbarhet i utvärderingar Moderator Jan-Eric Furubo Rolf Sandahl Barbara Befani Evert Vedung Verner Denvall Erik Peurell Lokal Riddarsalen Arkaden Fogelströmsr. Galleriet Millesrummet Poseidon Konferensen avslutas + after-svuf-mingel

5 Försessioner Utvärderingens elementa. Professor Evert Vedung Försessionen vänder sig till dig som vill få en allmän orientering i vad utvärdering är och vilka frågor som ställs och belyses i utvärdering. Försessionens styrka ligger i helhetsbilden och systematiken. Sessionen inleds med en bestämning av utvärdering. Begrepp som ex ante, ex post, formativ, summativ, enkel uppföljning, kvalificerad uppföljning, utredning och avstämning gås igenom. Särskild vikt fästes vid evidensbaserade angreppssätt, dvs. randomiserade dubbelblinda experiment och systematiska kunskapssammanställningar av sådana studier. Utmärkande för den nyliberala vågen är förvaltningsförnyelse genom mål- och resultatstyrning, utkontraktering, beställareutförare, brukarorientering och myndighetssamverkan. Även det nu pågående intresset för ongoing evaluation (löpande utvärdering, följeforskning) kommer att uppmärksammas. Användning av interventionsteorier (programteorier) anses vara en uppfinning gjord i utvärderingsbranschen. Den kan läggas till grund för utvärderingsmodeller som måluppfyllelseutvärdering, bieffektsutvärdering, brukarorienterad utvärdering, intressentmodellen, ekonomiska modeller samt självvärdering och kollegebedömning. Effektfrågan inklusive uppläggningar för att belysa den berörs. Sessionen behandlar slutligen olika typer av användning av utvärdering - instrumentell, konceptuell, legitimerande, interaktiv och rituell användning. Genusmedveten utvärdering. María Bustelo, Anne-Charlott Callerstig och Christina Ehneström Olika aspekter av jämställdhet är ofta föremål för utvärderingar och frågor om genus och jämställdhet är viktiga perspektiv i alla utvärderingar. EU-finansierade satsningar ska t.ex. behandla så kallade cross-cutting issues varav jämställdhet är en. Även inom biståndsutvärdering är jämställdhet så gott som alltid en viktig aspekt av såväl genomförande som utvärdering av effekter. På den här försessionen presenteras teoretiska utgångspunkter för att förstå jämställdhetsfrågor och praktiska exempel på hur utvärderare kan lägga upp undersökningar och utforma datainsamling för att belysa jämställdhet. Vi arbetar i seminarieform med kortare föreläsningar som inspirerar till gruppdiskussioner kring frågor om kvalitet och genusmedveten utvärdering, normkritik och toleransproblematik, beställarkompetens samt praktiska tillämpningar såsom programlogik och 3R. Utvärdering med programteori. Lena Lindgren och Cornelia Björk Programteori är för många ett viktigt hjälpmedel att komma fram till en bedömning av det utvärderade objektet. Programteori hjälper utvärderare att fastställa avsikter och kartlägga en kedja av insatser som leder fram till delmål och mål. Programteorin underlättar för utvärderaren att se olika förutsättningar för att interventioner ska bli framgångsrika, och även att identifiera det som kan vara svaga länkar i kedjan från planering till resul-tat. Under den här försessionen presenteras programteorins utgångspunkter och förutsättningar, och därefter arbetar gruppen med fallstudier i programteori. Du får praktisk övning i att lägga upp en utvärdering med hjälp av programteori, och sedan diskuteras användning av olika metoder som del av programteorin. Lena Lindgren och Cornelia Björk går igenom praktiska erfarenheter av att använda programteori och redogör för metodens starka och svaga sidor. Det kommer att beredas möjlighet för deltagarna att ta med egna exempel för diskussion. Analys av bidragande orsaker som ett sätt att fånga effekter. Thomas Delahais Under senare år har det utvecklats en metod för effektbedömning som kallas Contribution Analysis. Den är ett sätt att handskas med komplexitet i utvärdering av politikområden. Grundtanken är att enkla kausala analyser inte är relevanta som modeller för att fånga samband mellan komplexa interventioner och vad som kan förväntas eller hoppas bli effekter. Jacques Toulemonde och Thomas Delahais har lett en stor del av forskningen på området och har tillämpat det inom många av EU s policyområden. De kommer att presentera bakgrund och teori till Contribution Analysis, ge en översikt över hur metoden används av olika organisationer, särskilt inom EU kommissionen, samt att leda deltagarna genom praktiska exempel. Den här försessionen kommer att genomföras på engelska.

6 Parallella sessioner Session 1.1 Hur beställer man en bra utvärdering? Ett ofta förekommande problem är att beställaren inte ser att utvärderingen ger svar på de frågeställningar han ville ha belysta. Omvänt kan det inträffa att utvärderaren upplever att beställaren haft orimligt höga förväntningar på vad uppdraget faktiskt kan åstadkomma givet de begränsningar (tid, budget) som funnits. Beställare och utförare har helt enkelt ofta, var och en utifrån sitt perspektiv, olika syn på vad en bra utvärdering är eller bör vara. Ett paper skrivit av Kajsa Rosén och Olov Wolf-Watz ramar in en paneldebatt med deltagande från författarna och erfarna beställare och utförare av utvärderingar för att diskutera vad som kan gå fel och hur man kan undvika eller förebygga detta redan i beställningen och därmed skapar förutsättningar för en bra utvärderingsprocess. Diskussion med Joakim Tranquist, Karolina Hulterström och Margareta Groth. Session 1.2 Programteori och kvalitet. Programteori är en metod som utvecklats av forskare inom utvärderingsområdet i syfte att förstå naturen och logiken hos ett objekt som är föremål för utvärdering. Den är, som någon påpekat, inte utvärderingsforskningens enda bidrag till samhällsvetenskapen men sannolikt det främsta. Ett första steg är att rekonstruera de orsakssamband som en verksamhet vilar på, vilka som ofta bara är underförstådda; gör man A så händer B, och det för i sin tur med sig C och D. En programteori kan därefter användas på många olika sätt, t ex för planering av utvärdering, som grund för att utveckla eller förbättra ett uppföljningssystem, eller helt enkelt för att skapa en gemensam förståelse för en verksamhet. I denna panel presenteras och diskuteras med hjälp av praktiska exempel några av programteorins användningsområden. Session 1.3 Att skriva en bra rapport. De allra flesta utvärderingar dokumenteras i en rapport. Samtidigt är begreppet hyllvärmare väl känt bland utvärderare visst är det något vi alla försöker undvika? Hur lyckas man skapa en bra rapport som verkligen läses och når fram till mottagaren? Och hur stor del av en god utvärdering bygger på att rapporten är bra? Sessionen inleds med presentationer och samtal mellan Laura Hartman, forskningschef på SNS och erfaren utvärderare samt Patrik Hadenius, chefredaktör för Forskning & Framsteg och erfaren vetenskapsjournalist. Därefter följer gemensam diskussion med publiken. Session 1.4 Följeforskning, lärande och kommunikation. Idag arbetar många utvärderare, särskilt de som utvärderar strukturfondsprojekt, med en relativt ny utvärderingsansats - lärande utvärdering eller följeforskning. Syftet med denna ansats är främja lärande och stötta utveckling. Ansatsen bygger på att involvera relevanta aktörer i lärandet och stimulera enskilda projekt/verksamheter att ta tillvara på nyvunna erfarenheter, insikter och kunskaper och använda dem för att genomföra förändringar och förbättringar under tiden som utvecklingsarbetet pågår. Men känner vi utvärderare till vilka förutsättningar som bidrar till utveckling och måluppfyllelse i projekt såväl som i löpande verksamhet? Och hur ska en utvärderare arbeta för att skapa dessa förutsättningar? Vad är det som hindrar att insikter, lärdomar och nya kunskaper tas tillvara? Session 1.5 Vad är god kvalitet i utvärdering? Frågan är om det är möjligt att enas om var gränsen går mellan den kvalitativt goda och den bristfälliga utvärderingen? Detta är en fråga som är väsentlig för såväl användare, som beställare och inte minst för utvärderare: hur ska ribban sättas och av vem? Denna fråga debatterades under vintern i pressen med anledning av en utvärdering om mobbning som publicerades av Skolverket. En grupp kritiker tog till orda och menade att utvärderingen var ovetenskaplig och de undrade bland annat varför befintlig kunskap om mobbning inte kom till användning. Vi tror att detta på ett utmärkt sätt illustrerar olika synsätt på utvärdering. Under sessionen kommer Skolverkets utvärderare och deras kritiker att utveckla argument kring metodval och bias och frågan om god eller dålig kvalitet lyfts även till en ordentlig diskussion bland sessionens deltagare. Session 1.6 Den förändrade utvärderarrollen - oberoende bedömare eller medspelare? Utvärderarens traditionella roll är att efter att en insats implementerats och/eller avslutats som extern komma in och i olika dimensioner värdera hur insatsen genomförts. Denna roll är inte längre den enda allenarådande, utan utvärderaren används i dag allt mer än i tidigare skeden av policyprocessen. Kring detta kretsar de två papers som presenteras inom ramen för denna session. Paperpresentation av Malin Lindberg och Mattias Wikner. Fullständiga papers finns att hämta på

7 Parallella sessioner Session 2.1 Utvärdering som samhälleligt fenomen vad har hänt och vart är vi på väg? För trettio år sedan skrev Aant Elzinga en essä med titeln Evaluating the Evaluation Game. Själva titeln är tankeväckande. För det första säger den att utvärdering är ett spel ibland ett spel för galleriet, men i de flesta fall ett politiskt spel som har med makt och inflytande att göra. Elzingas essä betonar att man bör förhålla sig kritiskt och betraktar utvärdering utifrån ett paradigmatiskt synsätt - dvs. att det vid olika tidpunkter funnits olika ramverk eller raster för utvärdering som bestäms av ett dominerande värderingssystem vilket är en viktig utgångspunkt när man kritiskt analyserar utvärdering som samhälleligt fenomen. För tre år sedan skrev Lena Lindgren en lika uppmärksammad bok med titeln Utvärderingsmonstret som handlar om kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn. Även Lenas titel är tankeväckande, och att analysen är kritisk går knappast att ta miste på. Nu möts Aant och Lena med sina olika utgångspunkter i en gemensam reflektion över vad som har hänt under de senaste trettio åren, vad som sker idag och vilken tänkbar utveckling de kan se framför sig. I diskussionen deltar också Ove Karlsson Vestman. Session 2.2 Fristående utvärderingsmyndigheter. Vid sessionen kommer företrädare för två etablerade institut med olika vetenskapliga utvärderingstraditioner att presentera och diskutera sin myndighets verksamhet - Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering (IFAU) och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Dessutom kommer företrädare för två av de nya utvärderingsmyndigheter som växer fram i snabb takt att medverka Myndigheten för Vårdanalys och Myndigheten för Kulturanalys. Sessionen kommer att ha karaktären av kortare presentationer av de fyra myndigheterna, följt av paneldiskussion om likheter och skillnader, för- och nackdelar, farhågor och förhoppningar osv. med olika typer av fristående utvärderingsmyndigheter, och med stort utrymme för aktiv medverkan från publiken. Som moderator och ledare för paneldiskussionen kommer Rolf Sandahl från Ekonomistyrningsverket (ESV) att fungera. Session 2.3 Utvärderingskulturer finns de och hur utvecklas de? Vid en konferens som denna och liknande kan vi nog alla enas om att vi har mycket gemensamt som utvärderare, det finns utan tvekan en utvärderingskultur. Samtidigt är det knappast någon tvekan om att utvärdering utformas på olika sätt i olika organisatoriska sammanhang, utvärdering präglas även av organisationskulturen i miljön runtomkring. Man kan tala om mer eller mindre hierarkiska, mer eller mindre lärande, och mer eller mindre deltagande kulturer även vad gäller utvärdering. Claus Rebien, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) samtalar med Kim Forss och presenterar forskning på området. Session 2.4 Att bygga upp utvärderingssystem i organisationer. Vi ska diskutera detta utifrån en fallstudie där en mycket gammal organisation, Svenska kyrkan, är den kontext där moderna styrnings- och utvärderingsmodeller tas i bruk. Företrädare för denna organisation, en konsult som sökt implementera ett utvärderings- och kvalitetsinstrument inom den och en forskare, Stig Linde, som studerat processen möts och reflekterar över vilka lärdomar som kan dras. Session 2.5 Kvalitet i socialt arbete. vad är det, kan det mätas? Socialt arbete är i likhet med annan social verksamhet svår att mäta. Inte desto mindre sker det dagligen. I denna paperssession diskuteras utvärdering av interventioner och av livskvalitet liksom det presenteras reflektioner kring utvärderingsverkstäders möjligheter och svårigheter. Diskussion med Pekka Kettunen, Björn Blom, Stefan Morén, Ove Karlsson Vestman, Per-Åke Karlsson m fl. Session 2.6 Medborgarperspektiv och användbarhet i utvärderingar Vad är kvalitet ur ett medborgarperspektiv, och vad händer med de goda utvärderingarna om de inte används? I denna paperssession diskuteras två aspekter som är viktiga att beakta i utvärderingssammanhang. Diskussion med Anders Hanberger och Åsa Sohlman. Fullständiga papers finns att hämta på

8 DELTAGARFÖRTECKNING Konferens - Den goda utvärderingen oktober 2011 Förnamn Efternamn Företag Antti Aaltokallio Polishögskolan Carina Abrahamson Löfström FoU i Väst/GR Agneta Abrahamsson FoUrum Jean-Luc af Geijerstam SBU Frans af Malmborg Malmö högskola Mona Agaton Täby kommun Josefin Aggestam Malmö högskola Gunilla Albinsson Blekinge Tekniska Högskola Mats Alentun MSB Bertil Almstrand Helsingborgs stad Thomas Anderberg Göran Andersson Linköpings kommun, Miljö o samhällsbyggnadsförvalt Jens Andersson Oberoende konsult Anders Andrén Landstinget i Värmland Ahlm Anna Socialstyrelsen Matilda Ardenfors Ramböll Managemnt Kerstin Arnesson Blekinge Tekniska Högskola Karen Ask Malmö högskola Sven Aulin Kronofogdemyndigheten

9 Clara Axelsson Linnéuniversitetet Maria Axelsson Skolverket Sanna Axelsson Studerande vid Malmö Högskola Gunilla Backman European Minds Barbara Befani Katalin Bellaagh Skolverket Rickard Bengtsberg Myndigheten för kulturanalys Anders Berg Riksrevisionen Anna Berg Jansson European Minds Ann-Sofie Bergman Linnéuniversitetet Eva Bergström Socialstyrelsen Maria Bergström Ekonomistyrningsverket Charlotta Bjerhem Socialstyrelsen Cornelia Björk Contextio Ethnographic Björn Blom Umeå universitet Karin Bodell SADEV Ann Boman Ann Boman Utveckling AB Kerstin Borg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Katarina Borne Göteborgs universitet Karin Borovic Sida/UTV Therese Borrman Försäkringskassan Joakim Boström PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) Caroline Boussard Studentlitteratur Sven Bremberg KI Åsa Bringlöv FoU-Södertörn Nils Brunsson Uppsala universitet Pär Brännström Högskoleverket María Bustelo Universidad Complutense de Madrid

10 Anne-Charlott Callerstig Linköpings universitet Emma Cars Landstingsrevisorerna Stockholm Annika Claesson Mälardalens högskola Lisa Curman Göteborgs universitet Tommy Dahlen FAS Sara Dahlin Stockholms läns landsting Thomas Delahais Anna Delsol Försvarsmakten Helene Denijs Polishögskolan Verner Denvall Linnéuniversitetet Ulla Duell ESV Eleonor Duvander Skolinspektionen Karin Eduards Landstingsrevisorerna Birgitta Ehne Hörnström Täby kommun Christina Ehneström SVUF Marlene Ekholm Mälardalens högskola Kenneth Eliasson Ekonomistyrningsverket Margareta Eliasson Vetenskapsrådet Aant Elzinga Göteborgs universitet Monica Emanuelsson Västra Götalandsregionen Bengt G Eriksson Fou Välfärd Värmland Lisa Eriksson Naturvårdsverket Per-Anders Eriksson Serus Ek. För. Peter Eriksson Framtidsutbildning AB Kerstin Ernerskog Jönköpings kommun Lotta Fahlgren Skellefteå kommun Sven Faugert Faugert & Co Utvärdering Erik Flygare Örebro universitet

11 Kim Forss Andante-tools for thinking AB Rebecka Forssell Malmö högskola Hans Forsström PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) Martin Forster Clas-Uno Frykholm Myndigheten för kulturanalys Johnny Funch Malmö stad Jan-Eric Furubo Riksrevisionen Elma G. Andersson Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Lars Geschwind Faugert & Co Utvärdering Peter Gill Högskolan i Gävle Klara Goedecke Student Jennifer Greene Åsa Greijer Statisticon AB Birgitta Greitz Socialstyrelsen Magnus Gunnarsson Göteborgs universitet Brita Gustafsson Regionförbundet Uppsala län Hjördis Gustafsson FoU-Södertörn Linnea Gustafsson Högskolan i Halmstad Marie Gustavsson Linköpings universitet Inger Hagelin Region Skåne Anders Hagqvist Hagqvist Utveckling Jenny Haldén Kontigo AB Niga Hamasor VETA konsult Liv Hammargren Riksdagen Maria Hampusgård Linköpings Kommun Anders Hanberger UCER, Umeå unversitet Niklas Hansson SADEV Lillemor Harnell Resalus AB

12 Ola Hedfors Täby kommun Annelie Helmersdotter Eriksson Sweco Eurofutures Viktoria Hildenwall SIPU International Katarina Hildingsdotter MSB Annika Hjelm Skolverket Ann Holmberg Socialstyrelsen Carina Holmgren PEER Karolina Hulterström Sida Anders Håkansson Faugert & Co Utvärdering Marie Håkansson m-dok Ulf Hägglund European Minds Carina Hällberg Socialstyrelsen Hanne Höglund Rydén Malmö högskola Susanna Jansson Tillväxtverket Tommy Jansson Faugert & Co utvärdering Anders Johansson Swedish Concern Consulting AB Anna-Carin Johansson Landstinget i Värmland Björn Johansson Örebro universitet Ingalill Johansson Blekinge Tekniska Högskola Kerstin Johansson Linköpings universitet Mairon Johansson Linnéuniversitetet Åsa Johansson Emma Johnson Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad Mikael Jonasson Högskolan i Halmstad Mattias Jonsjö Sida/UTV Brigitte Junker Sida/UTV Johanna Jupiter Kontigo AB Sanja Juric European Minds

13 Lisa Jämtsved Lundmark Högskoleverket Gunnel Kardemark Karlstads universitet Martin Karlberg Uppsala universitet Per-Åke Karlsson Sou Sjuhärad Väldfärd, Inst för ordvetenskap Ove Karlsson Vestman Evalcon Carin Kaunitz Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap Pekka Kettunen Jyväskylä universitet Ann-Christine Kinch Täby kommun Sofia Kjellén Agneta Abrahamsson Consulting AB Anna Kremel PEER Gunnar Kriegholm Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad Carina Legerius Nacka kommun Fredrik Lennartsson Myndigheten för Vårdanalys Kristin Lilieqvist Pol.kand-student Britt-Inger Lind Kommunförbundet Skåne Patrik Lindahl European Minds Dick Lindberg Socialstyrelsen Malin Lindberg Luleå tekniska universitet Nadia Lindberg Högskolan i Borås Odd Lindberg Örebro universitet Lars Lindblom European Minds Stig Linde Socialhögskolan i Lund Lena Lindgren Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Kristina Lindholm SCORE/Stockholms Universitet Emil Lindqvist PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) Ola Lundman Tillväxtverket Anna Lundmark Essen Naturvårdsverket Karin Lundqvist Castor Analys AB

14 Lena Lundström Västerbottens läns landsting Ulla Magnusson INDEA AB Sandra Mardones Larsson Skolverket Göran Melin Faugert & Co Utvärdering Maria Melkersson Trafikanalys Leena Mellenius Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Eva Mineur Vetenskapsrådet Liv Moberg Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Sara Monaco Högskoleverket Gry Elisabeth Monsen Innovasjon Norge Stefan Morén Umeå universitet Lina Myrgård Sida/UTV Jöns Mårtensson SVUF Sylvia Määttä Kunskapscentrum för Jämställd vård Maria Möller Svenska kyrkan Laila Niklasson Mälardalens högskola Sara Nilsson Regionförbundet södra Småland Tommy Nilsson Täby kommun Karin Norberg Skatteverket Kettil Nordesjö Inst. för socialt arbete, Linnéuniversitetet Anna Nording SLL Landstingsrevisorerna Cecilia Nordqvist Högskoleverket Anders Norén FOI Kaj Oldrup Revisionskontoret, Malmö stad Olle Palm O.P. Utvärdering Lennart Peck Sida/UTV Veikko Pelto-Piri PFC, Örebro Läns landsting Josefin Persdotter SIPU International

15 Björn Persson Naturvårdsverket Ing-Marie Persson Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Joakim Persson Boverket Mikael Persson Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Viveka Persson Högskoleverket AnnSofi Persson-Stenborg Utbildningsradion Anna Petersén Örebro universitet Erik Peurell Myndigheten för kulturanalys Mona Pütsep MSB Maud Quist Vetenskapsrådet Claus Rebien Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Jan Resebo Lt Blekinge Larry Ribbeklint KPMG AB Erik Roos Högskoleverket Kajsa Rosén Ramböll Management Ingrid Rydell Ramböll management Helena Rydén Svenska ESF-rådet Jessica Rydén Natur & Kultur Monica Rydlund Kommunförbundet Skåne Riitta Räty Högskoleverket Rolf Sandahl Ekonomistyrningsverket Agne Sandberg SADEV Per Sandén Regionförbundet Örebro Annika Sandström Regionförbundet södra Småland Annette Saväng Svenska ESF-rådet Norra Mellansverige Lena Sellberg Blekinge Tekniska Högskola Helen Simons Elin Sjöberg Haninge kommun

16 Per Sjögren-Gulve Naturvårdsverket Annika Sjöström Skellefteå kommun Åsa Sohlman SSC Riitta Sorsa HSf Stockholms län Britta Steneberg Karolinska Institutet Peter Stern Faugert & Co Utvärdering Josefine Sternvik Göteborgs universitet Gun Stigelius Västra Götalandsregionen Ingrid Ström Socialstyrelsen Lisa Ståhl Ramböll Management Erika Sundberg Malmö högskola Karin Svartengren HSf Stockholms län AnnaKarin Swenning Faugert & Co Utvärdering Anna Maria Svensson Nämndkontoret Barn och Utilbildning, Ekerö kommun Fredrik Svensson Trafikanalys Gunnar Svensson Integratia AB Helena Svensson APeL FoU Lennart Svensson Professor Lindköpings Universitet Anette Svärd Energimyndigheten Sten Söderberg Vetenskapsrådet Lisbeth Söderqvist Vetenskapsrådet Hans Ten Naturvårdsverket Miriam Terrell Faugert & Co Utvärdering Ulrika Thafvelin Högskoleverket Magdalena Tham Lindell FOI Annica Thomas Arvsfonden Nicole Thorell Faugert & Co Utvärdering Joakim Tranquist Tranquist Utvärdering

17 Gunilla Törnqvist SADEV Staffan Udd Mälardalens högskola Marie Uhrwing Miljömålsberedningens sekretariat Ulrika Wallén Governo AB Evert Vedung Uppsala universitet, IIBF Anna Weibull FOI Ulrika Westholm Anders Weström Tillväxtverket Lennart Widell Colorata Consulting Johannes Wik Sida/UTV Per-Åke Vikman Trafikanalys Marie Wiktorsson Naturvårdsverket Pål Wilkens Statskontoret Max Vretborn Naturvårdsverket Louise Yngve Socialstyrelsen Davor Zovko Mälardalens högskola Sofia Åkerberg Specialpedagogiska myndigheten Olof Åslund IFAU Eva Åström Folkbildningsrådet Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering Richard Österberg Tillväxtverket

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 1 Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) bildades i januari 2003 och det senaste verksamhetsåret var det elfte. Styrelsen tillträdde den 1 januari

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Deltagare Christina Gedeborg-Nilsson Tel: 0418-719946 0709-719946 Lars Ahlin 08-52301000 Eva Bellsund 070-5977250 Paula Bergman 036-323007 Ann Bergström

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/ RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/12 1996 60 M P 16 1 Mikael Jakobsson -81 KFUM Örebro 7.42 2 Patrik Lado -82 Stocksäters IF 7.86 3 Johan Roth -82 Stocksäters IF 8.34 4 Roy Lilja -82 Stocksäters IF 8.73

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id Bondemilen 2014 Startnr Klass Namn Ort Starttid Sluttid K Kristiansson, Frida Borås 00:39:09 K Dicker, Hanna Borås 00:40:15 K Davidsson, Anna Värnamo 00:42:09 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:13 K Johnsson,

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY Sida 1 Fastigheter och ägare 2016-03-15 Ärendenummer O16792 Handläggare Helena Holst Ärende Delägarförteckning - Täby Ollonborren ga:1 Kommun: Täby Län: Stockholm KOMMUN: TÄBY Ollonborren 1 Ollonborren

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

LEIF KARLSSON MAGNUS ODÉN ÅKE ERIKSSON MATS ÅKERIND ANNIKA BRODIN SÖDERLUND ERIK PROOS GUIDO RIPKE

LEIF KARLSSON MAGNUS ODÉN ÅKE ERIKSSON MATS ÅKERIND ANNIKA BRODIN SÖDERLUND ERIK PROOS GUIDO RIPKE VSM 2013 sorganisation Fredag 16 augusti Tävlingsledare Bitr. tävlingsledare HANS LOFORS/ANDERS WETTERBERG LEIF KARLSSON Teknisk ledare MAGNUS ODÉN Sjukvård CAROLINE GYLLENHAMMAR Starter Starters FÖRBUNDS

Läs mer

Anna Söderström. Föredragande Harald Lindkvist Harald Lindkvist Marie Thuresson Sekreterare Josefin Claesson Ebba Orton

Anna Söderström. Föredragande Harald Lindkvist Harald Lindkvist Marie Thuresson Sekreterare Josefin Claesson Ebba Orton Utskottsindelning Blå utskottet A Blå utskottet B Ärenden Strategiska aktiviteter i Proposition: Färdplan 2020 och i Arbetslivspolitiska programmet Mål och riktlinjer för 2013 2016: Motion 9 Utvärdering

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur april Längdåkning och skidskytte

Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur april Längdåkning och skidskytte Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur 21-22 april 2001 Längdåkning och skidskytte Resultat Jaktstart (Dag 1, gammaldags ski-cross klassisk stil, Dag 2, fri stil) OBS! Vi är medvetna om att totaltiderna

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

SM 1977. Herrar. 1. Per Lindström, Helsinborg. 2. Mikael Hjärtsjö, Helsingborg. 3. Allan Brolin, Stockholm. 4. Nanne Hanberg, Stockholm

SM 1977. Herrar. 1. Per Lindström, Helsinborg. 2. Mikael Hjärtsjö, Helsingborg. 3. Allan Brolin, Stockholm. 4. Nanne Hanberg, Stockholm SM 1977 Herrar 1. Per Lindström, Helsinborg 2. Mikael Hjärtsjö, Helsingborg 3. Allan Brolin, Stockholm 4. Nanne Hanberg, Stockholm 5. Hans Carell, Helsingborg 5. Anders Hansson, Gislaved 5. Anders Svensson,

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK MIXED 1 Ann-Marie Karlsson Örebro BGK 37 35 72 Jan-Olov Larsson 2 MarieLouis Tunmats Örebro BGK 37 36 73 Stefan Viberg 3 Monika Andersson Djulö BGK 43 30 73 Gunnar Andersson 4 Jessica Rosén Djulö BGK 36

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar Startlista, par/lag Olka s Äkta Makar Herrljunga Datum 23-7-8, 9 Bana Herrljunga GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 9 K Friberg/G Friberg 3 A X Gunilla Friberg Herrljunga Kent Friberg

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Bondemilen 2015 Resultat

Bondemilen 2015 Resultat Bondemilen 2015 Resultat Startnr Klass Namn Ort MSluttid 135 M Samuelsson, Johan Örgryte IS 00:39:15 56 M Landh, Henrik Burseryd 00:39:23 143 M Finnskog, Fredrik Tranemo 00:39:25 83 M Johansson, Gustav

Läs mer

10:00 upprop för skjutlag 1 [L13 och L15S]. 11:35 upprop för skjutlag 2 [L11, L20 och L25]. 13:10 upprop för skjutlag 3 [L15R, L20 och L17].

10:00 upprop för skjutlag 1 [L13 och L15S]. 11:35 upprop för skjutlag 2 [L11, L20 och L25]. 13:10 upprop för skjutlag 3 [L15R, L20 och L17]. JÖNKÖPINGS LÄNS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND inbjuder till SKYTTIADENS REGIONFINAL lördagen den 7 februari i Sävsjö Skyttecentrum Tider Skjutlagslistor finns på kommande sidor. Programmet för dagen i stort ser

Läs mer

Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13

Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13 Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13 1 Angelica Konradsson-92 IFK Umeå 8.61 Skellefteå 12.2 2 Johanna Panboon-93 Skellefteå AIK 8.73 Skellefteå 16.3 3 Elin Johansson-92 Skellefteå AIK

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Forsgårdens Golfklubb Triaden Fyrboll på Forsgården A-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Forsgårdens Golfklubb Triaden Fyrboll på Forsgården A-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Triaden Fyrboll på Forsgården A-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum 2014-07-13 Resultat Särskiljning 1 T Burénius/I

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅMÅL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16687-2010 Rösträkningen och

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Inbjudan till konferensen: Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering

Inbjudan till konferensen: Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering Inbjudan till konferensen: Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering SVUFs försessioner 13 november 2013 SVUFs konferens 14-15 november 2013 2013 års nationella utvärderingskonferens Utvärdering

Läs mer

Gällande klubbrekord uppdaterade Män. Gren Namn Resultat År. Kvinnor

Gällande klubbrekord uppdaterade Män. Gren Namn Resultat År. Kvinnor Gällande klubbrekord uppdaterade 20151107 Män 100 m Christer Nilsson 11.28 88 Anders Faager 10.6 68 200 m Niclas Hesselgren 22.57 2004 Anders Faager 22.1 68 400 m Magnus Gustavsson 49.16 92 800 m Conny

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar Open Herrar Spelform: Scratch CBA: -2 Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 75 2 Wiik Jan Korpen Saab 0 77 3 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 83 T4 Thörnkvist Joakim

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

RESULTAT NYA VINDELÄLVSLOPPET

RESULTAT NYA VINDELÄLVSLOPPET RESULTAT NYA VINDELÄLVSLOPPET -07-02---04 AMMARNÄS-SORSELE Race Stafett 1 1 IFK Arvidsjaur Skidor 6:32:31 0 1-1 BOSTRÖM Hannes 1:17:54 1 1:17:54 1 1-2 MILOVANOVIC Alexander 47:44 1 2:05:38 1 1-3 HOLMQVIST

Läs mer

Grundutbildning för temautbildare

Grundutbildning för temautbildare Grundutbildning för temautbildare Dagens program tisdag 15/3 Utcheckning klar? 08:30 Uppföljning av dag 1 Naturvetenskap i ett samhällsperspektiv energi, miljö, hälsa 9:30 Kaffe 10:30 Att bedöma för lärande.

Läs mer

RESULTAT TEAM SPORTIA-SPELEN 13/

RESULTAT TEAM SPORTIA-SPELEN 13/ RESULTAT TEAM SPORTIA-SPELEN 13/12 1997 60 M P 16 1 Johan Hesselbäck -82 IKW Friidrott 7.63 2 Mattias Örlén -83 IFK Nora 7.68 3 Thomas Norling -83 IF Spartacus 8.10 200 M P 16 1 Mattias Örlén -83 IFK Nora

Läs mer

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2016

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2016 Kvalresultat debutanter Sida Utskriven 206-06-0 2:0:0 Startnr Förare Kvalomgång Kvalomgång 2 Kvalomgång 3 Kvalomgång 33 Alexandra Karlsson - 7 - - 2 Anton Lind - 5 - - 2 Kvalresultat juniorer Sida 2 Utskriven

Läs mer

DM Stafett Västerbotten

DM Stafett Västerbotten MeOS 2011-08-20 20:42:19, s. 1/7 DM Stafett Västerbotten 2011-08-21 H21 11:00 3370 meter 1 IFK Umeå 1 1. Per Rönnlund 2. Fredrik Åhman 3. Per Rönnlund 4. Fredrik Åhman 2 Umeå OK 1 1. Henrik Johansson 306480

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Namn Arbetslag Mailadress Klass

Namn Arbetslag Mailadress Klass Namn Arbetslag Mailadress Klass Alger, David Kattegatt fritids david.alger@stenungsund.se Fritids Harman, Susanne Kattegatt fritids susanne.harman@kristinedal.stenungsund.se Fritids Norén, Liz Kattegatt

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016

Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016 Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016 Isabell Alriksson Växjö isabell.alriksson@telia.com Stora Hultvägen 4 Susanne Ullén Arvika advokatbyran.arvika@telia.com Agneta Engstrand

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår! Västra skolområdet PM till föräldrar och elever i Västra skolområdet. Läsåret 2012/2013 Välkommen till ett nytt läsår! Vi i Västra skolområdet vill arbeta för att Västra skolområdet ska genomsyras av samhörighet

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Forsgårdens Golfklubb Lisa och Sluggo 1-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Forsgårdens Golfklubb Lisa och Sluggo 1-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Lisa och Sluggo 1-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-05-04 Resultat Särskiljning 1 Ulf Carlsson

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv

Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv Tåssåsen Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv Resultat av lottningen namn1 1 Lena Svedevall 2 Lars

Läs mer

Resultatlista F Lönsboda

Resultatlista F Lönsboda Resultatlista F 5 140323 Lönsboda (Preliminär) Resultat i A 1 1 Rikard Stålring Hammenhög 35/25 9 2 Rickard Bäck Kristianstad 31/22 4 3 Anneli Skagerberg Ramsjö 30/20 10 4 Mikael Sällström Klippan 29/22

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230 Brommastafetten 2008 1 Karlstad Ulvsby 1159 Linda Strandh 143 95 238 Henric Nordlöf 142 94 236 Jonas Olsson 139 94 233 Krister Alesved 139 91 230 Roger Jansson 139 83 222 2 Moälven Modo 1153 Mikael Olofsson

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2011

Resultat Brommastafetten 2011 Resultat Brommastafetten 2011 Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Moälven Modo 703 471 1174 Petter Eriksson 141 97 238 Mats Kallin 140 97 237 Mikael Olofsson 143 91 234 Linda Gustavsson 139

Läs mer

DM Pimpel Lycksträsket

DM Pimpel Lycksträsket DM Pimpel 2016-04-03 Lycksträsket Herrseniorer 1. Henrik Nordin Skellefteå SFK 5314 g Kval 2. Jörgen Rudholm Skellefteå SFK 5126 g Kval 3. Niklas Gotthardsson PK Nordic 4584 g Kval 4. Mattias Markström

Läs mer

LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005

LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005 LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005 (Grand Prix nr 9) Terräng-DM, kort terräng UDM-JDM-SDM-VDM Lördagen den 13 augusti på Tannens Idrottsplats KLASS: FLICKOR FÖDDA 2000 eller senare : 400 m 1 Elvira Fjällström Betsele

Läs mer

Lottningsföljd Mittådalens

Lottningsföljd Mittådalens 1 / 8 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Mittådalens 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Plats: Dag: Tid: Person: Telefonnummer: Patrik Andersson Jan Pehrson Cattis Wilkes Patrik Andersson

Plats: Dag: Tid: Person: Telefonnummer: Patrik Andersson Jan Pehrson Cattis Wilkes Patrik Andersson Banchef Fredag 15.00... Elin Olsson Lördag 07.00 Madde Andersson Lördag fm och söndag em 08.00... Sekretariat : Fredag 15.00 Heléne Modin Maggan Håkansson Lördag em och söndag fm Sätta upp listor: Listor

Läs mer