SVUF konferens Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv PROGRAM. Uppdaterat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVUF konferens 2011. Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv PROGRAM. Uppdaterat 2011-10-17"

Transkript

1 SVUF konferens 2011 Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv Uppdaterat PROGRAM

2 Försessioner 19 okt Försession 1. Försession 2. Evert Vedung María Bustelo, Ann-Charlott Callerstig, Christina Ehneström Försession 3. Försession 4. Lena Lindgren och Cornelia Björk Thomas Delahais Lokal Arkaden Riddarsalen Galleriet Fogelströmsr. Förmiddag Utvärderingens elementa Genusmedveten utvärdering Programteori i utvärdering Analys av bidragande orsaker som ett sätt att fånga effekter LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH Eftermiddag Fortsättning Fortsättning Fortsättning Fortsättning

3 20 okt SVUF konferens Dag Registrering och kaffe Konferensen öppnas, inledningsanförande Professor Jennifer Greene och Professor Helen Simons, Dialogue with international perspectives on evaluation quality Kaffe Professor María Bustelo, Engendering evalution as a way to improve quality Inledning till Open space LUNCH Open space om kvalitetsfrågor Kaffe Open space om kvalitetsfrågor Paus Docent Thomas Anderberg, Kritik som grunden för utvärderande omdöme Mingel och drink före maten Middag

4 21 okt SVUF konferens Dag Professor Nils Brunsson. Våra förhoppningar kring utvärderingsfenomenet Kaffe och poster session Parallella sessioner Tema: Kvalitet i en utvärdering 1.1 Hur beställer man en bra utvärdering? 1.2 Programteori och kvalitet 1.3 Att skriva en bra rapport 1.4 Följeforskning, lärande och kommunikation Moderator Tommy Jansson Peter Stern Joakim Tranquist Christina Ehneström 1.5 Vad är god kvalitet i utvärdering? Verner Denvall Lokal Millesrummet Arkaden Galleriet Riddarsalen Fogelströmsr. 1.6 Den förändrade utvärderarrollen - oberoende bedömare eller medspelare? Elisabeth Bylund Poseidon Parallella sessioner Tema: Kvalitet i utvärderingssystem LUNCH Evaluation and other ways to support policy decisions - the quality challenge. Introductions by Jennifer Green and Helen Simons, comments by Jan-Eric Furubo, Anders Hanberger and Lena Lindgren. Moderator Kim Forss. 2.1 Utvärdering som samhälligt fenomen - vad har hänt, vart är vi på väg? 2.2 Fristående utvärderingsmyndigheter 2.3 Utvärderingskulturer - finns de och hur utvecklas de? 2.4 Att bygga upp utvärderingssystem i organisationer 2.5 Kvalitet i socialt arbete. vad är det värt, kan det mätas? 2.6 Medborgarperspektiv och användbarhet i utvärderingar Moderator Jan-Eric Furubo Rolf Sandahl Barbara Befani Evert Vedung Verner Denvall Erik Peurell Lokal Riddarsalen Arkaden Fogelströmsr. Galleriet Millesrummet Poseidon Konferensen avslutas + after-svuf-mingel

5 Försessioner Utvärderingens elementa. Professor Evert Vedung Försessionen vänder sig till dig som vill få en allmän orientering i vad utvärdering är och vilka frågor som ställs och belyses i utvärdering. Försessionens styrka ligger i helhetsbilden och systematiken. Sessionen inleds med en bestämning av utvärdering. Begrepp som ex ante, ex post, formativ, summativ, enkel uppföljning, kvalificerad uppföljning, utredning och avstämning gås igenom. Särskild vikt fästes vid evidensbaserade angreppssätt, dvs. randomiserade dubbelblinda experiment och systematiska kunskapssammanställningar av sådana studier. Utmärkande för den nyliberala vågen är förvaltningsförnyelse genom mål- och resultatstyrning, utkontraktering, beställareutförare, brukarorientering och myndighetssamverkan. Även det nu pågående intresset för ongoing evaluation (löpande utvärdering, följeforskning) kommer att uppmärksammas. Användning av interventionsteorier (programteorier) anses vara en uppfinning gjord i utvärderingsbranschen. Den kan läggas till grund för utvärderingsmodeller som måluppfyllelseutvärdering, bieffektsutvärdering, brukarorienterad utvärdering, intressentmodellen, ekonomiska modeller samt självvärdering och kollegebedömning. Effektfrågan inklusive uppläggningar för att belysa den berörs. Sessionen behandlar slutligen olika typer av användning av utvärdering - instrumentell, konceptuell, legitimerande, interaktiv och rituell användning. Genusmedveten utvärdering. María Bustelo, Anne-Charlott Callerstig och Christina Ehneström Olika aspekter av jämställdhet är ofta föremål för utvärderingar och frågor om genus och jämställdhet är viktiga perspektiv i alla utvärderingar. EU-finansierade satsningar ska t.ex. behandla så kallade cross-cutting issues varav jämställdhet är en. Även inom biståndsutvärdering är jämställdhet så gott som alltid en viktig aspekt av såväl genomförande som utvärdering av effekter. På den här försessionen presenteras teoretiska utgångspunkter för att förstå jämställdhetsfrågor och praktiska exempel på hur utvärderare kan lägga upp undersökningar och utforma datainsamling för att belysa jämställdhet. Vi arbetar i seminarieform med kortare föreläsningar som inspirerar till gruppdiskussioner kring frågor om kvalitet och genusmedveten utvärdering, normkritik och toleransproblematik, beställarkompetens samt praktiska tillämpningar såsom programlogik och 3R. Utvärdering med programteori. Lena Lindgren och Cornelia Björk Programteori är för många ett viktigt hjälpmedel att komma fram till en bedömning av det utvärderade objektet. Programteori hjälper utvärderare att fastställa avsikter och kartlägga en kedja av insatser som leder fram till delmål och mål. Programteorin underlättar för utvärderaren att se olika förutsättningar för att interventioner ska bli framgångsrika, och även att identifiera det som kan vara svaga länkar i kedjan från planering till resul-tat. Under den här försessionen presenteras programteorins utgångspunkter och förutsättningar, och därefter arbetar gruppen med fallstudier i programteori. Du får praktisk övning i att lägga upp en utvärdering med hjälp av programteori, och sedan diskuteras användning av olika metoder som del av programteorin. Lena Lindgren och Cornelia Björk går igenom praktiska erfarenheter av att använda programteori och redogör för metodens starka och svaga sidor. Det kommer att beredas möjlighet för deltagarna att ta med egna exempel för diskussion. Analys av bidragande orsaker som ett sätt att fånga effekter. Thomas Delahais Under senare år har det utvecklats en metod för effektbedömning som kallas Contribution Analysis. Den är ett sätt att handskas med komplexitet i utvärdering av politikområden. Grundtanken är att enkla kausala analyser inte är relevanta som modeller för att fånga samband mellan komplexa interventioner och vad som kan förväntas eller hoppas bli effekter. Jacques Toulemonde och Thomas Delahais har lett en stor del av forskningen på området och har tillämpat det inom många av EU s policyområden. De kommer att presentera bakgrund och teori till Contribution Analysis, ge en översikt över hur metoden används av olika organisationer, särskilt inom EU kommissionen, samt att leda deltagarna genom praktiska exempel. Den här försessionen kommer att genomföras på engelska.

6 Parallella sessioner Session 1.1 Hur beställer man en bra utvärdering? Ett ofta förekommande problem är att beställaren inte ser att utvärderingen ger svar på de frågeställningar han ville ha belysta. Omvänt kan det inträffa att utvärderaren upplever att beställaren haft orimligt höga förväntningar på vad uppdraget faktiskt kan åstadkomma givet de begränsningar (tid, budget) som funnits. Beställare och utförare har helt enkelt ofta, var och en utifrån sitt perspektiv, olika syn på vad en bra utvärdering är eller bör vara. Ett paper skrivit av Kajsa Rosén och Olov Wolf-Watz ramar in en paneldebatt med deltagande från författarna och erfarna beställare och utförare av utvärderingar för att diskutera vad som kan gå fel och hur man kan undvika eller förebygga detta redan i beställningen och därmed skapar förutsättningar för en bra utvärderingsprocess. Diskussion med Joakim Tranquist, Karolina Hulterström och Margareta Groth. Session 1.2 Programteori och kvalitet. Programteori är en metod som utvecklats av forskare inom utvärderingsområdet i syfte att förstå naturen och logiken hos ett objekt som är föremål för utvärdering. Den är, som någon påpekat, inte utvärderingsforskningens enda bidrag till samhällsvetenskapen men sannolikt det främsta. Ett första steg är att rekonstruera de orsakssamband som en verksamhet vilar på, vilka som ofta bara är underförstådda; gör man A så händer B, och det för i sin tur med sig C och D. En programteori kan därefter användas på många olika sätt, t ex för planering av utvärdering, som grund för att utveckla eller förbättra ett uppföljningssystem, eller helt enkelt för att skapa en gemensam förståelse för en verksamhet. I denna panel presenteras och diskuteras med hjälp av praktiska exempel några av programteorins användningsområden. Session 1.3 Att skriva en bra rapport. De allra flesta utvärderingar dokumenteras i en rapport. Samtidigt är begreppet hyllvärmare väl känt bland utvärderare visst är det något vi alla försöker undvika? Hur lyckas man skapa en bra rapport som verkligen läses och når fram till mottagaren? Och hur stor del av en god utvärdering bygger på att rapporten är bra? Sessionen inleds med presentationer och samtal mellan Laura Hartman, forskningschef på SNS och erfaren utvärderare samt Patrik Hadenius, chefredaktör för Forskning & Framsteg och erfaren vetenskapsjournalist. Därefter följer gemensam diskussion med publiken. Session 1.4 Följeforskning, lärande och kommunikation. Idag arbetar många utvärderare, särskilt de som utvärderar strukturfondsprojekt, med en relativt ny utvärderingsansats - lärande utvärdering eller följeforskning. Syftet med denna ansats är främja lärande och stötta utveckling. Ansatsen bygger på att involvera relevanta aktörer i lärandet och stimulera enskilda projekt/verksamheter att ta tillvara på nyvunna erfarenheter, insikter och kunskaper och använda dem för att genomföra förändringar och förbättringar under tiden som utvecklingsarbetet pågår. Men känner vi utvärderare till vilka förutsättningar som bidrar till utveckling och måluppfyllelse i projekt såväl som i löpande verksamhet? Och hur ska en utvärderare arbeta för att skapa dessa förutsättningar? Vad är det som hindrar att insikter, lärdomar och nya kunskaper tas tillvara? Session 1.5 Vad är god kvalitet i utvärdering? Frågan är om det är möjligt att enas om var gränsen går mellan den kvalitativt goda och den bristfälliga utvärderingen? Detta är en fråga som är väsentlig för såväl användare, som beställare och inte minst för utvärderare: hur ska ribban sättas och av vem? Denna fråga debatterades under vintern i pressen med anledning av en utvärdering om mobbning som publicerades av Skolverket. En grupp kritiker tog till orda och menade att utvärderingen var ovetenskaplig och de undrade bland annat varför befintlig kunskap om mobbning inte kom till användning. Vi tror att detta på ett utmärkt sätt illustrerar olika synsätt på utvärdering. Under sessionen kommer Skolverkets utvärderare och deras kritiker att utveckla argument kring metodval och bias och frågan om god eller dålig kvalitet lyfts även till en ordentlig diskussion bland sessionens deltagare. Session 1.6 Den förändrade utvärderarrollen - oberoende bedömare eller medspelare? Utvärderarens traditionella roll är att efter att en insats implementerats och/eller avslutats som extern komma in och i olika dimensioner värdera hur insatsen genomförts. Denna roll är inte längre den enda allenarådande, utan utvärderaren används i dag allt mer än i tidigare skeden av policyprocessen. Kring detta kretsar de två papers som presenteras inom ramen för denna session. Paperpresentation av Malin Lindberg och Mattias Wikner. Fullständiga papers finns att hämta på

7 Parallella sessioner Session 2.1 Utvärdering som samhälleligt fenomen vad har hänt och vart är vi på väg? För trettio år sedan skrev Aant Elzinga en essä med titeln Evaluating the Evaluation Game. Själva titeln är tankeväckande. För det första säger den att utvärdering är ett spel ibland ett spel för galleriet, men i de flesta fall ett politiskt spel som har med makt och inflytande att göra. Elzingas essä betonar att man bör förhålla sig kritiskt och betraktar utvärdering utifrån ett paradigmatiskt synsätt - dvs. att det vid olika tidpunkter funnits olika ramverk eller raster för utvärdering som bestäms av ett dominerande värderingssystem vilket är en viktig utgångspunkt när man kritiskt analyserar utvärdering som samhälleligt fenomen. För tre år sedan skrev Lena Lindgren en lika uppmärksammad bok med titeln Utvärderingsmonstret som handlar om kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn. Även Lenas titel är tankeväckande, och att analysen är kritisk går knappast att ta miste på. Nu möts Aant och Lena med sina olika utgångspunkter i en gemensam reflektion över vad som har hänt under de senaste trettio åren, vad som sker idag och vilken tänkbar utveckling de kan se framför sig. I diskussionen deltar också Ove Karlsson Vestman. Session 2.2 Fristående utvärderingsmyndigheter. Vid sessionen kommer företrädare för två etablerade institut med olika vetenskapliga utvärderingstraditioner att presentera och diskutera sin myndighets verksamhet - Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering (IFAU) och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Dessutom kommer företrädare för två av de nya utvärderingsmyndigheter som växer fram i snabb takt att medverka Myndigheten för Vårdanalys och Myndigheten för Kulturanalys. Sessionen kommer att ha karaktären av kortare presentationer av de fyra myndigheterna, följt av paneldiskussion om likheter och skillnader, för- och nackdelar, farhågor och förhoppningar osv. med olika typer av fristående utvärderingsmyndigheter, och med stort utrymme för aktiv medverkan från publiken. Som moderator och ledare för paneldiskussionen kommer Rolf Sandahl från Ekonomistyrningsverket (ESV) att fungera. Session 2.3 Utvärderingskulturer finns de och hur utvecklas de? Vid en konferens som denna och liknande kan vi nog alla enas om att vi har mycket gemensamt som utvärderare, det finns utan tvekan en utvärderingskultur. Samtidigt är det knappast någon tvekan om att utvärdering utformas på olika sätt i olika organisatoriska sammanhang, utvärdering präglas även av organisationskulturen i miljön runtomkring. Man kan tala om mer eller mindre hierarkiska, mer eller mindre lärande, och mer eller mindre deltagande kulturer även vad gäller utvärdering. Claus Rebien, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) samtalar med Kim Forss och presenterar forskning på området. Session 2.4 Att bygga upp utvärderingssystem i organisationer. Vi ska diskutera detta utifrån en fallstudie där en mycket gammal organisation, Svenska kyrkan, är den kontext där moderna styrnings- och utvärderingsmodeller tas i bruk. Företrädare för denna organisation, en konsult som sökt implementera ett utvärderings- och kvalitetsinstrument inom den och en forskare, Stig Linde, som studerat processen möts och reflekterar över vilka lärdomar som kan dras. Session 2.5 Kvalitet i socialt arbete. vad är det, kan det mätas? Socialt arbete är i likhet med annan social verksamhet svår att mäta. Inte desto mindre sker det dagligen. I denna paperssession diskuteras utvärdering av interventioner och av livskvalitet liksom det presenteras reflektioner kring utvärderingsverkstäders möjligheter och svårigheter. Diskussion med Pekka Kettunen, Björn Blom, Stefan Morén, Ove Karlsson Vestman, Per-Åke Karlsson m fl. Session 2.6 Medborgarperspektiv och användbarhet i utvärderingar Vad är kvalitet ur ett medborgarperspektiv, och vad händer med de goda utvärderingarna om de inte används? I denna paperssession diskuteras två aspekter som är viktiga att beakta i utvärderingssammanhang. Diskussion med Anders Hanberger och Åsa Sohlman. Fullständiga papers finns att hämta på

8 DELTAGARFÖRTECKNING Konferens - Den goda utvärderingen oktober 2011 Förnamn Efternamn Företag Antti Aaltokallio Polishögskolan Carina Abrahamson Löfström FoU i Väst/GR Agneta Abrahamsson FoUrum Jean-Luc af Geijerstam SBU Frans af Malmborg Malmö högskola Mona Agaton Täby kommun Josefin Aggestam Malmö högskola Gunilla Albinsson Blekinge Tekniska Högskola Mats Alentun MSB Bertil Almstrand Helsingborgs stad Thomas Anderberg Göran Andersson Linköpings kommun, Miljö o samhällsbyggnadsförvalt Jens Andersson Oberoende konsult Anders Andrén Landstinget i Värmland Ahlm Anna Socialstyrelsen Matilda Ardenfors Ramböll Managemnt Kerstin Arnesson Blekinge Tekniska Högskola Karen Ask Malmö högskola Sven Aulin Kronofogdemyndigheten

9 Clara Axelsson Linnéuniversitetet Maria Axelsson Skolverket Sanna Axelsson Studerande vid Malmö Högskola Gunilla Backman European Minds Barbara Befani Katalin Bellaagh Skolverket Rickard Bengtsberg Myndigheten för kulturanalys Anders Berg Riksrevisionen Anna Berg Jansson European Minds Ann-Sofie Bergman Linnéuniversitetet Eva Bergström Socialstyrelsen Maria Bergström Ekonomistyrningsverket Charlotta Bjerhem Socialstyrelsen Cornelia Björk Contextio Ethnographic Björn Blom Umeå universitet Karin Bodell SADEV Ann Boman Ann Boman Utveckling AB Kerstin Borg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Katarina Borne Göteborgs universitet Karin Borovic Sida/UTV Therese Borrman Försäkringskassan Joakim Boström PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) Caroline Boussard Studentlitteratur Sven Bremberg KI Åsa Bringlöv FoU-Södertörn Nils Brunsson Uppsala universitet Pär Brännström Högskoleverket María Bustelo Universidad Complutense de Madrid

10 Anne-Charlott Callerstig Linköpings universitet Emma Cars Landstingsrevisorerna Stockholm Annika Claesson Mälardalens högskola Lisa Curman Göteborgs universitet Tommy Dahlen FAS Sara Dahlin Stockholms läns landsting Thomas Delahais Anna Delsol Försvarsmakten Helene Denijs Polishögskolan Verner Denvall Linnéuniversitetet Ulla Duell ESV Eleonor Duvander Skolinspektionen Karin Eduards Landstingsrevisorerna Birgitta Ehne Hörnström Täby kommun Christina Ehneström SVUF Marlene Ekholm Mälardalens högskola Kenneth Eliasson Ekonomistyrningsverket Margareta Eliasson Vetenskapsrådet Aant Elzinga Göteborgs universitet Monica Emanuelsson Västra Götalandsregionen Bengt G Eriksson Fou Välfärd Värmland Lisa Eriksson Naturvårdsverket Per-Anders Eriksson Serus Ek. För. Peter Eriksson Framtidsutbildning AB Kerstin Ernerskog Jönköpings kommun Lotta Fahlgren Skellefteå kommun Sven Faugert Faugert & Co Utvärdering Erik Flygare Örebro universitet

11 Kim Forss Andante-tools for thinking AB Rebecka Forssell Malmö högskola Hans Forsström PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) Martin Forster Clas-Uno Frykholm Myndigheten för kulturanalys Johnny Funch Malmö stad Jan-Eric Furubo Riksrevisionen Elma G. Andersson Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Lars Geschwind Faugert & Co Utvärdering Peter Gill Högskolan i Gävle Klara Goedecke Student Jennifer Greene Åsa Greijer Statisticon AB Birgitta Greitz Socialstyrelsen Magnus Gunnarsson Göteborgs universitet Brita Gustafsson Regionförbundet Uppsala län Hjördis Gustafsson FoU-Södertörn Linnea Gustafsson Högskolan i Halmstad Marie Gustavsson Linköpings universitet Inger Hagelin Region Skåne Anders Hagqvist Hagqvist Utveckling Jenny Haldén Kontigo AB Niga Hamasor VETA konsult Liv Hammargren Riksdagen Maria Hampusgård Linköpings Kommun Anders Hanberger UCER, Umeå unversitet Niklas Hansson SADEV Lillemor Harnell Resalus AB

12 Ola Hedfors Täby kommun Annelie Helmersdotter Eriksson Sweco Eurofutures Viktoria Hildenwall SIPU International Katarina Hildingsdotter MSB Annika Hjelm Skolverket Ann Holmberg Socialstyrelsen Carina Holmgren PEER Karolina Hulterström Sida Anders Håkansson Faugert & Co Utvärdering Marie Håkansson m-dok Ulf Hägglund European Minds Carina Hällberg Socialstyrelsen Hanne Höglund Rydén Malmö högskola Susanna Jansson Tillväxtverket Tommy Jansson Faugert & Co utvärdering Anders Johansson Swedish Concern Consulting AB Anna-Carin Johansson Landstinget i Värmland Björn Johansson Örebro universitet Ingalill Johansson Blekinge Tekniska Högskola Kerstin Johansson Linköpings universitet Mairon Johansson Linnéuniversitetet Åsa Johansson Emma Johnson Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad Mikael Jonasson Högskolan i Halmstad Mattias Jonsjö Sida/UTV Brigitte Junker Sida/UTV Johanna Jupiter Kontigo AB Sanja Juric European Minds

13 Lisa Jämtsved Lundmark Högskoleverket Gunnel Kardemark Karlstads universitet Martin Karlberg Uppsala universitet Per-Åke Karlsson Sou Sjuhärad Väldfärd, Inst för ordvetenskap Ove Karlsson Vestman Evalcon Carin Kaunitz Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap Pekka Kettunen Jyväskylä universitet Ann-Christine Kinch Täby kommun Sofia Kjellén Agneta Abrahamsson Consulting AB Anna Kremel PEER Gunnar Kriegholm Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad Carina Legerius Nacka kommun Fredrik Lennartsson Myndigheten för Vårdanalys Kristin Lilieqvist Pol.kand-student Britt-Inger Lind Kommunförbundet Skåne Patrik Lindahl European Minds Dick Lindberg Socialstyrelsen Malin Lindberg Luleå tekniska universitet Nadia Lindberg Högskolan i Borås Odd Lindberg Örebro universitet Lars Lindblom European Minds Stig Linde Socialhögskolan i Lund Lena Lindgren Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Kristina Lindholm SCORE/Stockholms Universitet Emil Lindqvist PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) Ola Lundman Tillväxtverket Anna Lundmark Essen Naturvårdsverket Karin Lundqvist Castor Analys AB

14 Lena Lundström Västerbottens läns landsting Ulla Magnusson INDEA AB Sandra Mardones Larsson Skolverket Göran Melin Faugert & Co Utvärdering Maria Melkersson Trafikanalys Leena Mellenius Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Eva Mineur Vetenskapsrådet Liv Moberg Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Sara Monaco Högskoleverket Gry Elisabeth Monsen Innovasjon Norge Stefan Morén Umeå universitet Lina Myrgård Sida/UTV Jöns Mårtensson SVUF Sylvia Määttä Kunskapscentrum för Jämställd vård Maria Möller Svenska kyrkan Laila Niklasson Mälardalens högskola Sara Nilsson Regionförbundet södra Småland Tommy Nilsson Täby kommun Karin Norberg Skatteverket Kettil Nordesjö Inst. för socialt arbete, Linnéuniversitetet Anna Nording SLL Landstingsrevisorerna Cecilia Nordqvist Högskoleverket Anders Norén FOI Kaj Oldrup Revisionskontoret, Malmö stad Olle Palm O.P. Utvärdering Lennart Peck Sida/UTV Veikko Pelto-Piri PFC, Örebro Läns landsting Josefin Persdotter SIPU International

15 Björn Persson Naturvårdsverket Ing-Marie Persson Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Joakim Persson Boverket Mikael Persson Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Viveka Persson Högskoleverket AnnSofi Persson-Stenborg Utbildningsradion Anna Petersén Örebro universitet Erik Peurell Myndigheten för kulturanalys Mona Pütsep MSB Maud Quist Vetenskapsrådet Claus Rebien Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Jan Resebo Lt Blekinge Larry Ribbeklint KPMG AB Erik Roos Högskoleverket Kajsa Rosén Ramböll Management Ingrid Rydell Ramböll management Helena Rydén Svenska ESF-rådet Jessica Rydén Natur & Kultur Monica Rydlund Kommunförbundet Skåne Riitta Räty Högskoleverket Rolf Sandahl Ekonomistyrningsverket Agne Sandberg SADEV Per Sandén Regionförbundet Örebro Annika Sandström Regionförbundet södra Småland Annette Saväng Svenska ESF-rådet Norra Mellansverige Lena Sellberg Blekinge Tekniska Högskola Helen Simons Elin Sjöberg Haninge kommun

16 Per Sjögren-Gulve Naturvårdsverket Annika Sjöström Skellefteå kommun Åsa Sohlman SSC Riitta Sorsa HSf Stockholms län Britta Steneberg Karolinska Institutet Peter Stern Faugert & Co Utvärdering Josefine Sternvik Göteborgs universitet Gun Stigelius Västra Götalandsregionen Ingrid Ström Socialstyrelsen Lisa Ståhl Ramböll Management Erika Sundberg Malmö högskola Karin Svartengren HSf Stockholms län AnnaKarin Swenning Faugert & Co Utvärdering Anna Maria Svensson Nämndkontoret Barn och Utilbildning, Ekerö kommun Fredrik Svensson Trafikanalys Gunnar Svensson Integratia AB Helena Svensson APeL FoU Lennart Svensson Professor Lindköpings Universitet Anette Svärd Energimyndigheten Sten Söderberg Vetenskapsrådet Lisbeth Söderqvist Vetenskapsrådet Hans Ten Naturvårdsverket Miriam Terrell Faugert & Co Utvärdering Ulrika Thafvelin Högskoleverket Magdalena Tham Lindell FOI Annica Thomas Arvsfonden Nicole Thorell Faugert & Co Utvärdering Joakim Tranquist Tranquist Utvärdering

17 Gunilla Törnqvist SADEV Staffan Udd Mälardalens högskola Marie Uhrwing Miljömålsberedningens sekretariat Ulrika Wallén Governo AB Evert Vedung Uppsala universitet, IIBF Anna Weibull FOI Ulrika Westholm Anders Weström Tillväxtverket Lennart Widell Colorata Consulting Johannes Wik Sida/UTV Per-Åke Vikman Trafikanalys Marie Wiktorsson Naturvårdsverket Pål Wilkens Statskontoret Max Vretborn Naturvårdsverket Louise Yngve Socialstyrelsen Davor Zovko Mälardalens högskola Sofia Åkerberg Specialpedagogiska myndigheten Olof Åslund IFAU Eva Åström Folkbildningsrådet Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering Richard Österberg Tillväxtverket

SVUF konferens 2013 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering PROGRAM

SVUF konferens 2013 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering PROGRAM SVUF konferens 2013 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering PROGRAM Försessioner 13 nov Försession 1 Kim Forss Försession 2 Evert Vedung Försession 3 Lena Lindgren Försession 4 Sten Antilla

Läs mer

Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar

Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar SVUFs försessioner 7 oktober 2015 SVUFs konferens 8-9 oktober 2015 2015 års nationella utvärderingskonferens Utvärderingars värde

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Att nå ut och nå ända fram

Att nå ut och nå ända fram Att nå ut och nå ända fram Hur tillgången till policyinriktad utvärdering och forskningsresultat inom utbildningsområdet kan tillgodoses Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av utbildning Stockholm

Läs mer

Att mäta det väsentliga

Att mäta det väsentliga Att mäta det väsentliga NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella tema grupper, som arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet med målet att ta

Läs mer

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering Malmö Högskola Lärande Utvärdering Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011 Examinationsuppgift Lärande utvärdering 1 Innehåll 1 Inledning

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Konferensensprogram MVTe 2015

Konferensensprogram MVTe 2015 Konferensensprogram MVTe 2015 Keynote konferensens öppnande och inledande Äldreomsorg 2.0 Så kan vi tillsammans göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet Vi som vet mår bättre! Chatta med socialrådgivningen

Läs mer

Utvärdera för utveckling

Utvärdera för utveckling Utvärdera för utveckling om utvärdering av skolpolitiska reformer Slutbetänkande av Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan Stockholm 2014 SOU 2014:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

DEN FÖRSTA NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION

DEN FÖRSTA NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION 1999 Rapport nr 1 DEN FÖRSTA NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION Att satsa på psykisk hälsa förebygga självmord och självmordsförsök Nationellt och Stockholms läns landstings centrum

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

Välfärdskonferensen 2012

Välfärdskonferensen 2012 Välfärdskonferensen 2012 Nya behov ny välfärd genom samverkan Göteborg den 14-16 november En konferensrapport av Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson 1 INTRODUKTION Den 14-16 november anordnade Samordningsförbundet

Läs mer

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes. Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.se www.skolutveckling.se Bestnr: U03:011 ISBN: 91-85128-06-6 ISSN:

Läs mer

Hur märker vi att det blir bättre?

Hur märker vi att det blir bättre? Föreningen NNS rapportserie 2015:2 Hur märker vi att det blir bättre? Framväxten av indikatorer inom den finansiella samordningen Jonas Wells, redaktör Hur märker vi att det blir bättre? Framväxten av

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Program Torsdag 19 maj 9.00-10.00 Registrering, utställningsbesök 10.00-11.00 Lust att lära Nät-

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer

Utvärdering steg för steg

Utvärdering steg för steg NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma Internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln Naturvårdsverket

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Projektkatalog etjänster

Projektkatalog etjänster VINNOVA Information VI 2012:09 Projektkatalog etjänster Slutkonferens - summering och reflektioner Titel : Projektkatalog etjänster. Slutkonferens - summering och reflektioner Serie: Vinnova Information

Läs mer

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar Kvalitetsmässan 2015 Konferensprogram 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg Svenska utmaningar Du är vinnaren på Kvalitetsmässan PROGRAMGUIDE 3 Programöversikt och temaområden 4 Invigning 5 Avslutning

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER. Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet

FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER. Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet Värt att notera Forskning pågår professioner ger en överblick av utbildningsvetenskaplig forskning om

Läs mer