SVUF konferens Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv PROGRAM. Uppdaterat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVUF konferens 2011. Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv PROGRAM. Uppdaterat 2011-10-17"

Transkript

1 SVUF konferens 2011 Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv Uppdaterat PROGRAM

2 Försessioner 19 okt Försession 1. Försession 2. Evert Vedung María Bustelo, Ann-Charlott Callerstig, Christina Ehneström Försession 3. Försession 4. Lena Lindgren och Cornelia Björk Thomas Delahais Lokal Arkaden Riddarsalen Galleriet Fogelströmsr. Förmiddag Utvärderingens elementa Genusmedveten utvärdering Programteori i utvärdering Analys av bidragande orsaker som ett sätt att fånga effekter LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH Eftermiddag Fortsättning Fortsättning Fortsättning Fortsättning

3 20 okt SVUF konferens Dag Registrering och kaffe Konferensen öppnas, inledningsanförande Professor Jennifer Greene och Professor Helen Simons, Dialogue with international perspectives on evaluation quality Kaffe Professor María Bustelo, Engendering evalution as a way to improve quality Inledning till Open space LUNCH Open space om kvalitetsfrågor Kaffe Open space om kvalitetsfrågor Paus Docent Thomas Anderberg, Kritik som grunden för utvärderande omdöme Mingel och drink före maten Middag

4 21 okt SVUF konferens Dag Professor Nils Brunsson. Våra förhoppningar kring utvärderingsfenomenet Kaffe och poster session Parallella sessioner Tema: Kvalitet i en utvärdering 1.1 Hur beställer man en bra utvärdering? 1.2 Programteori och kvalitet 1.3 Att skriva en bra rapport 1.4 Följeforskning, lärande och kommunikation Moderator Tommy Jansson Peter Stern Joakim Tranquist Christina Ehneström 1.5 Vad är god kvalitet i utvärdering? Verner Denvall Lokal Millesrummet Arkaden Galleriet Riddarsalen Fogelströmsr. 1.6 Den förändrade utvärderarrollen - oberoende bedömare eller medspelare? Elisabeth Bylund Poseidon Parallella sessioner Tema: Kvalitet i utvärderingssystem LUNCH Evaluation and other ways to support policy decisions - the quality challenge. Introductions by Jennifer Green and Helen Simons, comments by Jan-Eric Furubo, Anders Hanberger and Lena Lindgren. Moderator Kim Forss. 2.1 Utvärdering som samhälligt fenomen - vad har hänt, vart är vi på väg? 2.2 Fristående utvärderingsmyndigheter 2.3 Utvärderingskulturer - finns de och hur utvecklas de? 2.4 Att bygga upp utvärderingssystem i organisationer 2.5 Kvalitet i socialt arbete. vad är det värt, kan det mätas? 2.6 Medborgarperspektiv och användbarhet i utvärderingar Moderator Jan-Eric Furubo Rolf Sandahl Barbara Befani Evert Vedung Verner Denvall Erik Peurell Lokal Riddarsalen Arkaden Fogelströmsr. Galleriet Millesrummet Poseidon Konferensen avslutas + after-svuf-mingel

5 Försessioner Utvärderingens elementa. Professor Evert Vedung Försessionen vänder sig till dig som vill få en allmän orientering i vad utvärdering är och vilka frågor som ställs och belyses i utvärdering. Försessionens styrka ligger i helhetsbilden och systematiken. Sessionen inleds med en bestämning av utvärdering. Begrepp som ex ante, ex post, formativ, summativ, enkel uppföljning, kvalificerad uppföljning, utredning och avstämning gås igenom. Särskild vikt fästes vid evidensbaserade angreppssätt, dvs. randomiserade dubbelblinda experiment och systematiska kunskapssammanställningar av sådana studier. Utmärkande för den nyliberala vågen är förvaltningsförnyelse genom mål- och resultatstyrning, utkontraktering, beställareutförare, brukarorientering och myndighetssamverkan. Även det nu pågående intresset för ongoing evaluation (löpande utvärdering, följeforskning) kommer att uppmärksammas. Användning av interventionsteorier (programteorier) anses vara en uppfinning gjord i utvärderingsbranschen. Den kan läggas till grund för utvärderingsmodeller som måluppfyllelseutvärdering, bieffektsutvärdering, brukarorienterad utvärdering, intressentmodellen, ekonomiska modeller samt självvärdering och kollegebedömning. Effektfrågan inklusive uppläggningar för att belysa den berörs. Sessionen behandlar slutligen olika typer av användning av utvärdering - instrumentell, konceptuell, legitimerande, interaktiv och rituell användning. Genusmedveten utvärdering. María Bustelo, Anne-Charlott Callerstig och Christina Ehneström Olika aspekter av jämställdhet är ofta föremål för utvärderingar och frågor om genus och jämställdhet är viktiga perspektiv i alla utvärderingar. EU-finansierade satsningar ska t.ex. behandla så kallade cross-cutting issues varav jämställdhet är en. Även inom biståndsutvärdering är jämställdhet så gott som alltid en viktig aspekt av såväl genomförande som utvärdering av effekter. På den här försessionen presenteras teoretiska utgångspunkter för att förstå jämställdhetsfrågor och praktiska exempel på hur utvärderare kan lägga upp undersökningar och utforma datainsamling för att belysa jämställdhet. Vi arbetar i seminarieform med kortare föreläsningar som inspirerar till gruppdiskussioner kring frågor om kvalitet och genusmedveten utvärdering, normkritik och toleransproblematik, beställarkompetens samt praktiska tillämpningar såsom programlogik och 3R. Utvärdering med programteori. Lena Lindgren och Cornelia Björk Programteori är för många ett viktigt hjälpmedel att komma fram till en bedömning av det utvärderade objektet. Programteori hjälper utvärderare att fastställa avsikter och kartlägga en kedja av insatser som leder fram till delmål och mål. Programteorin underlättar för utvärderaren att se olika förutsättningar för att interventioner ska bli framgångsrika, och även att identifiera det som kan vara svaga länkar i kedjan från planering till resul-tat. Under den här försessionen presenteras programteorins utgångspunkter och förutsättningar, och därefter arbetar gruppen med fallstudier i programteori. Du får praktisk övning i att lägga upp en utvärdering med hjälp av programteori, och sedan diskuteras användning av olika metoder som del av programteorin. Lena Lindgren och Cornelia Björk går igenom praktiska erfarenheter av att använda programteori och redogör för metodens starka och svaga sidor. Det kommer att beredas möjlighet för deltagarna att ta med egna exempel för diskussion. Analys av bidragande orsaker som ett sätt att fånga effekter. Thomas Delahais Under senare år har det utvecklats en metod för effektbedömning som kallas Contribution Analysis. Den är ett sätt att handskas med komplexitet i utvärdering av politikområden. Grundtanken är att enkla kausala analyser inte är relevanta som modeller för att fånga samband mellan komplexa interventioner och vad som kan förväntas eller hoppas bli effekter. Jacques Toulemonde och Thomas Delahais har lett en stor del av forskningen på området och har tillämpat det inom många av EU s policyområden. De kommer att presentera bakgrund och teori till Contribution Analysis, ge en översikt över hur metoden används av olika organisationer, särskilt inom EU kommissionen, samt att leda deltagarna genom praktiska exempel. Den här försessionen kommer att genomföras på engelska.

6 Parallella sessioner Session 1.1 Hur beställer man en bra utvärdering? Ett ofta förekommande problem är att beställaren inte ser att utvärderingen ger svar på de frågeställningar han ville ha belysta. Omvänt kan det inträffa att utvärderaren upplever att beställaren haft orimligt höga förväntningar på vad uppdraget faktiskt kan åstadkomma givet de begränsningar (tid, budget) som funnits. Beställare och utförare har helt enkelt ofta, var och en utifrån sitt perspektiv, olika syn på vad en bra utvärdering är eller bör vara. Ett paper skrivit av Kajsa Rosén och Olov Wolf-Watz ramar in en paneldebatt med deltagande från författarna och erfarna beställare och utförare av utvärderingar för att diskutera vad som kan gå fel och hur man kan undvika eller förebygga detta redan i beställningen och därmed skapar förutsättningar för en bra utvärderingsprocess. Diskussion med Joakim Tranquist, Karolina Hulterström och Margareta Groth. Session 1.2 Programteori och kvalitet. Programteori är en metod som utvecklats av forskare inom utvärderingsområdet i syfte att förstå naturen och logiken hos ett objekt som är föremål för utvärdering. Den är, som någon påpekat, inte utvärderingsforskningens enda bidrag till samhällsvetenskapen men sannolikt det främsta. Ett första steg är att rekonstruera de orsakssamband som en verksamhet vilar på, vilka som ofta bara är underförstådda; gör man A så händer B, och det för i sin tur med sig C och D. En programteori kan därefter användas på många olika sätt, t ex för planering av utvärdering, som grund för att utveckla eller förbättra ett uppföljningssystem, eller helt enkelt för att skapa en gemensam förståelse för en verksamhet. I denna panel presenteras och diskuteras med hjälp av praktiska exempel några av programteorins användningsområden. Session 1.3 Att skriva en bra rapport. De allra flesta utvärderingar dokumenteras i en rapport. Samtidigt är begreppet hyllvärmare väl känt bland utvärderare visst är det något vi alla försöker undvika? Hur lyckas man skapa en bra rapport som verkligen läses och når fram till mottagaren? Och hur stor del av en god utvärdering bygger på att rapporten är bra? Sessionen inleds med presentationer och samtal mellan Laura Hartman, forskningschef på SNS och erfaren utvärderare samt Patrik Hadenius, chefredaktör för Forskning & Framsteg och erfaren vetenskapsjournalist. Därefter följer gemensam diskussion med publiken. Session 1.4 Följeforskning, lärande och kommunikation. Idag arbetar många utvärderare, särskilt de som utvärderar strukturfondsprojekt, med en relativt ny utvärderingsansats - lärande utvärdering eller följeforskning. Syftet med denna ansats är främja lärande och stötta utveckling. Ansatsen bygger på att involvera relevanta aktörer i lärandet och stimulera enskilda projekt/verksamheter att ta tillvara på nyvunna erfarenheter, insikter och kunskaper och använda dem för att genomföra förändringar och förbättringar under tiden som utvecklingsarbetet pågår. Men känner vi utvärderare till vilka förutsättningar som bidrar till utveckling och måluppfyllelse i projekt såväl som i löpande verksamhet? Och hur ska en utvärderare arbeta för att skapa dessa förutsättningar? Vad är det som hindrar att insikter, lärdomar och nya kunskaper tas tillvara? Session 1.5 Vad är god kvalitet i utvärdering? Frågan är om det är möjligt att enas om var gränsen går mellan den kvalitativt goda och den bristfälliga utvärderingen? Detta är en fråga som är väsentlig för såväl användare, som beställare och inte minst för utvärderare: hur ska ribban sättas och av vem? Denna fråga debatterades under vintern i pressen med anledning av en utvärdering om mobbning som publicerades av Skolverket. En grupp kritiker tog till orda och menade att utvärderingen var ovetenskaplig och de undrade bland annat varför befintlig kunskap om mobbning inte kom till användning. Vi tror att detta på ett utmärkt sätt illustrerar olika synsätt på utvärdering. Under sessionen kommer Skolverkets utvärderare och deras kritiker att utveckla argument kring metodval och bias och frågan om god eller dålig kvalitet lyfts även till en ordentlig diskussion bland sessionens deltagare. Session 1.6 Den förändrade utvärderarrollen - oberoende bedömare eller medspelare? Utvärderarens traditionella roll är att efter att en insats implementerats och/eller avslutats som extern komma in och i olika dimensioner värdera hur insatsen genomförts. Denna roll är inte längre den enda allenarådande, utan utvärderaren används i dag allt mer än i tidigare skeden av policyprocessen. Kring detta kretsar de två papers som presenteras inom ramen för denna session. Paperpresentation av Malin Lindberg och Mattias Wikner. Fullständiga papers finns att hämta på

7 Parallella sessioner Session 2.1 Utvärdering som samhälleligt fenomen vad har hänt och vart är vi på väg? För trettio år sedan skrev Aant Elzinga en essä med titeln Evaluating the Evaluation Game. Själva titeln är tankeväckande. För det första säger den att utvärdering är ett spel ibland ett spel för galleriet, men i de flesta fall ett politiskt spel som har med makt och inflytande att göra. Elzingas essä betonar att man bör förhålla sig kritiskt och betraktar utvärdering utifrån ett paradigmatiskt synsätt - dvs. att det vid olika tidpunkter funnits olika ramverk eller raster för utvärdering som bestäms av ett dominerande värderingssystem vilket är en viktig utgångspunkt när man kritiskt analyserar utvärdering som samhälleligt fenomen. För tre år sedan skrev Lena Lindgren en lika uppmärksammad bok med titeln Utvärderingsmonstret som handlar om kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn. Även Lenas titel är tankeväckande, och att analysen är kritisk går knappast att ta miste på. Nu möts Aant och Lena med sina olika utgångspunkter i en gemensam reflektion över vad som har hänt under de senaste trettio åren, vad som sker idag och vilken tänkbar utveckling de kan se framför sig. I diskussionen deltar också Ove Karlsson Vestman. Session 2.2 Fristående utvärderingsmyndigheter. Vid sessionen kommer företrädare för två etablerade institut med olika vetenskapliga utvärderingstraditioner att presentera och diskutera sin myndighets verksamhet - Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering (IFAU) och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Dessutom kommer företrädare för två av de nya utvärderingsmyndigheter som växer fram i snabb takt att medverka Myndigheten för Vårdanalys och Myndigheten för Kulturanalys. Sessionen kommer att ha karaktären av kortare presentationer av de fyra myndigheterna, följt av paneldiskussion om likheter och skillnader, för- och nackdelar, farhågor och förhoppningar osv. med olika typer av fristående utvärderingsmyndigheter, och med stort utrymme för aktiv medverkan från publiken. Som moderator och ledare för paneldiskussionen kommer Rolf Sandahl från Ekonomistyrningsverket (ESV) att fungera. Session 2.3 Utvärderingskulturer finns de och hur utvecklas de? Vid en konferens som denna och liknande kan vi nog alla enas om att vi har mycket gemensamt som utvärderare, det finns utan tvekan en utvärderingskultur. Samtidigt är det knappast någon tvekan om att utvärdering utformas på olika sätt i olika organisatoriska sammanhang, utvärdering präglas även av organisationskulturen i miljön runtomkring. Man kan tala om mer eller mindre hierarkiska, mer eller mindre lärande, och mer eller mindre deltagande kulturer även vad gäller utvärdering. Claus Rebien, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) samtalar med Kim Forss och presenterar forskning på området. Session 2.4 Att bygga upp utvärderingssystem i organisationer. Vi ska diskutera detta utifrån en fallstudie där en mycket gammal organisation, Svenska kyrkan, är den kontext där moderna styrnings- och utvärderingsmodeller tas i bruk. Företrädare för denna organisation, en konsult som sökt implementera ett utvärderings- och kvalitetsinstrument inom den och en forskare, Stig Linde, som studerat processen möts och reflekterar över vilka lärdomar som kan dras. Session 2.5 Kvalitet i socialt arbete. vad är det, kan det mätas? Socialt arbete är i likhet med annan social verksamhet svår att mäta. Inte desto mindre sker det dagligen. I denna paperssession diskuteras utvärdering av interventioner och av livskvalitet liksom det presenteras reflektioner kring utvärderingsverkstäders möjligheter och svårigheter. Diskussion med Pekka Kettunen, Björn Blom, Stefan Morén, Ove Karlsson Vestman, Per-Åke Karlsson m fl. Session 2.6 Medborgarperspektiv och användbarhet i utvärderingar Vad är kvalitet ur ett medborgarperspektiv, och vad händer med de goda utvärderingarna om de inte används? I denna paperssession diskuteras två aspekter som är viktiga att beakta i utvärderingssammanhang. Diskussion med Anders Hanberger och Åsa Sohlman. Fullständiga papers finns att hämta på

8 DELTAGARFÖRTECKNING Konferens - Den goda utvärderingen oktober 2011 Förnamn Efternamn Företag Antti Aaltokallio Polishögskolan Carina Abrahamson Löfström FoU i Väst/GR Agneta Abrahamsson FoUrum Jean-Luc af Geijerstam SBU Frans af Malmborg Malmö högskola Mona Agaton Täby kommun Josefin Aggestam Malmö högskola Gunilla Albinsson Blekinge Tekniska Högskola Mats Alentun MSB Bertil Almstrand Helsingborgs stad Thomas Anderberg Göran Andersson Linköpings kommun, Miljö o samhällsbyggnadsförvalt Jens Andersson Oberoende konsult Anders Andrén Landstinget i Värmland Ahlm Anna Socialstyrelsen Matilda Ardenfors Ramböll Managemnt Kerstin Arnesson Blekinge Tekniska Högskola Karen Ask Malmö högskola Sven Aulin Kronofogdemyndigheten

9 Clara Axelsson Linnéuniversitetet Maria Axelsson Skolverket Sanna Axelsson Studerande vid Malmö Högskola Gunilla Backman European Minds Barbara Befani Katalin Bellaagh Skolverket Rickard Bengtsberg Myndigheten för kulturanalys Anders Berg Riksrevisionen Anna Berg Jansson European Minds Ann-Sofie Bergman Linnéuniversitetet Eva Bergström Socialstyrelsen Maria Bergström Ekonomistyrningsverket Charlotta Bjerhem Socialstyrelsen Cornelia Björk Contextio Ethnographic Björn Blom Umeå universitet Karin Bodell SADEV Ann Boman Ann Boman Utveckling AB Kerstin Borg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Katarina Borne Göteborgs universitet Karin Borovic Sida/UTV Therese Borrman Försäkringskassan Joakim Boström PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) Caroline Boussard Studentlitteratur Sven Bremberg KI Åsa Bringlöv FoU-Södertörn Nils Brunsson Uppsala universitet Pär Brännström Högskoleverket María Bustelo Universidad Complutense de Madrid

10 Anne-Charlott Callerstig Linköpings universitet Emma Cars Landstingsrevisorerna Stockholm Annika Claesson Mälardalens högskola Lisa Curman Göteborgs universitet Tommy Dahlen FAS Sara Dahlin Stockholms läns landsting Thomas Delahais Anna Delsol Försvarsmakten Helene Denijs Polishögskolan Verner Denvall Linnéuniversitetet Ulla Duell ESV Eleonor Duvander Skolinspektionen Karin Eduards Landstingsrevisorerna Birgitta Ehne Hörnström Täby kommun Christina Ehneström SVUF Marlene Ekholm Mälardalens högskola Kenneth Eliasson Ekonomistyrningsverket Margareta Eliasson Vetenskapsrådet Aant Elzinga Göteborgs universitet Monica Emanuelsson Västra Götalandsregionen Bengt G Eriksson Fou Välfärd Värmland Lisa Eriksson Naturvårdsverket Per-Anders Eriksson Serus Ek. För. Peter Eriksson Framtidsutbildning AB Kerstin Ernerskog Jönköpings kommun Lotta Fahlgren Skellefteå kommun Sven Faugert Faugert & Co Utvärdering Erik Flygare Örebro universitet

11 Kim Forss Andante-tools for thinking AB Rebecka Forssell Malmö högskola Hans Forsström PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) Martin Forster Clas-Uno Frykholm Myndigheten för kulturanalys Johnny Funch Malmö stad Jan-Eric Furubo Riksrevisionen Elma G. Andersson Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Lars Geschwind Faugert & Co Utvärdering Peter Gill Högskolan i Gävle Klara Goedecke Student Jennifer Greene Åsa Greijer Statisticon AB Birgitta Greitz Socialstyrelsen Magnus Gunnarsson Göteborgs universitet Brita Gustafsson Regionförbundet Uppsala län Hjördis Gustafsson FoU-Södertörn Linnea Gustafsson Högskolan i Halmstad Marie Gustavsson Linköpings universitet Inger Hagelin Region Skåne Anders Hagqvist Hagqvist Utveckling Jenny Haldén Kontigo AB Niga Hamasor VETA konsult Liv Hammargren Riksdagen Maria Hampusgård Linköpings Kommun Anders Hanberger UCER, Umeå unversitet Niklas Hansson SADEV Lillemor Harnell Resalus AB

12 Ola Hedfors Täby kommun Annelie Helmersdotter Eriksson Sweco Eurofutures Viktoria Hildenwall SIPU International Katarina Hildingsdotter MSB Annika Hjelm Skolverket Ann Holmberg Socialstyrelsen Carina Holmgren PEER Karolina Hulterström Sida Anders Håkansson Faugert & Co Utvärdering Marie Håkansson m-dok Ulf Hägglund European Minds Carina Hällberg Socialstyrelsen Hanne Höglund Rydén Malmö högskola Susanna Jansson Tillväxtverket Tommy Jansson Faugert & Co utvärdering Anders Johansson Swedish Concern Consulting AB Anna-Carin Johansson Landstinget i Värmland Björn Johansson Örebro universitet Ingalill Johansson Blekinge Tekniska Högskola Kerstin Johansson Linköpings universitet Mairon Johansson Linnéuniversitetet Åsa Johansson Emma Johnson Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad Mikael Jonasson Högskolan i Halmstad Mattias Jonsjö Sida/UTV Brigitte Junker Sida/UTV Johanna Jupiter Kontigo AB Sanja Juric European Minds

13 Lisa Jämtsved Lundmark Högskoleverket Gunnel Kardemark Karlstads universitet Martin Karlberg Uppsala universitet Per-Åke Karlsson Sou Sjuhärad Väldfärd, Inst för ordvetenskap Ove Karlsson Vestman Evalcon Carin Kaunitz Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap Pekka Kettunen Jyväskylä universitet Ann-Christine Kinch Täby kommun Sofia Kjellén Agneta Abrahamsson Consulting AB Anna Kremel PEER Gunnar Kriegholm Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad Carina Legerius Nacka kommun Fredrik Lennartsson Myndigheten för Vårdanalys Kristin Lilieqvist Pol.kand-student Britt-Inger Lind Kommunförbundet Skåne Patrik Lindahl European Minds Dick Lindberg Socialstyrelsen Malin Lindberg Luleå tekniska universitet Nadia Lindberg Högskolan i Borås Odd Lindberg Örebro universitet Lars Lindblom European Minds Stig Linde Socialhögskolan i Lund Lena Lindgren Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Kristina Lindholm SCORE/Stockholms Universitet Emil Lindqvist PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) Ola Lundman Tillväxtverket Anna Lundmark Essen Naturvårdsverket Karin Lundqvist Castor Analys AB

14 Lena Lundström Västerbottens läns landsting Ulla Magnusson INDEA AB Sandra Mardones Larsson Skolverket Göran Melin Faugert & Co Utvärdering Maria Melkersson Trafikanalys Leena Mellenius Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Eva Mineur Vetenskapsrådet Liv Moberg Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Sara Monaco Högskoleverket Gry Elisabeth Monsen Innovasjon Norge Stefan Morén Umeå universitet Lina Myrgård Sida/UTV Jöns Mårtensson SVUF Sylvia Määttä Kunskapscentrum för Jämställd vård Maria Möller Svenska kyrkan Laila Niklasson Mälardalens högskola Sara Nilsson Regionförbundet södra Småland Tommy Nilsson Täby kommun Karin Norberg Skatteverket Kettil Nordesjö Inst. för socialt arbete, Linnéuniversitetet Anna Nording SLL Landstingsrevisorerna Cecilia Nordqvist Högskoleverket Anders Norén FOI Kaj Oldrup Revisionskontoret, Malmö stad Olle Palm O.P. Utvärdering Lennart Peck Sida/UTV Veikko Pelto-Piri PFC, Örebro Läns landsting Josefin Persdotter SIPU International

15 Björn Persson Naturvårdsverket Ing-Marie Persson Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Joakim Persson Boverket Mikael Persson Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Viveka Persson Högskoleverket AnnSofi Persson-Stenborg Utbildningsradion Anna Petersén Örebro universitet Erik Peurell Myndigheten för kulturanalys Mona Pütsep MSB Maud Quist Vetenskapsrådet Claus Rebien Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Jan Resebo Lt Blekinge Larry Ribbeklint KPMG AB Erik Roos Högskoleverket Kajsa Rosén Ramböll Management Ingrid Rydell Ramböll management Helena Rydén Svenska ESF-rådet Jessica Rydén Natur & Kultur Monica Rydlund Kommunförbundet Skåne Riitta Räty Högskoleverket Rolf Sandahl Ekonomistyrningsverket Agne Sandberg SADEV Per Sandén Regionförbundet Örebro Annika Sandström Regionförbundet södra Småland Annette Saväng Svenska ESF-rådet Norra Mellansverige Lena Sellberg Blekinge Tekniska Högskola Helen Simons Elin Sjöberg Haninge kommun

16 Per Sjögren-Gulve Naturvårdsverket Annika Sjöström Skellefteå kommun Åsa Sohlman SSC Riitta Sorsa HSf Stockholms län Britta Steneberg Karolinska Institutet Peter Stern Faugert & Co Utvärdering Josefine Sternvik Göteborgs universitet Gun Stigelius Västra Götalandsregionen Ingrid Ström Socialstyrelsen Lisa Ståhl Ramböll Management Erika Sundberg Malmö högskola Karin Svartengren HSf Stockholms län AnnaKarin Swenning Faugert & Co Utvärdering Anna Maria Svensson Nämndkontoret Barn och Utilbildning, Ekerö kommun Fredrik Svensson Trafikanalys Gunnar Svensson Integratia AB Helena Svensson APeL FoU Lennart Svensson Professor Lindköpings Universitet Anette Svärd Energimyndigheten Sten Söderberg Vetenskapsrådet Lisbeth Söderqvist Vetenskapsrådet Hans Ten Naturvårdsverket Miriam Terrell Faugert & Co Utvärdering Ulrika Thafvelin Högskoleverket Magdalena Tham Lindell FOI Annica Thomas Arvsfonden Nicole Thorell Faugert & Co Utvärdering Joakim Tranquist Tranquist Utvärdering

17 Gunilla Törnqvist SADEV Staffan Udd Mälardalens högskola Marie Uhrwing Miljömålsberedningens sekretariat Ulrika Wallén Governo AB Evert Vedung Uppsala universitet, IIBF Anna Weibull FOI Ulrika Westholm Anders Weström Tillväxtverket Lennart Widell Colorata Consulting Johannes Wik Sida/UTV Per-Åke Vikman Trafikanalys Marie Wiktorsson Naturvårdsverket Pål Wilkens Statskontoret Max Vretborn Naturvårdsverket Louise Yngve Socialstyrelsen Davor Zovko Mälardalens högskola Sofia Åkerberg Specialpedagogiska myndigheten Olof Åslund IFAU Eva Åström Folkbildningsrådet Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering Richard Österberg Tillväxtverket

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

SVUF konferens 2013 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering PROGRAM

SVUF konferens 2013 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering PROGRAM SVUF konferens 2013 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering PROGRAM Försessioner 13 nov Försession 1 Kim Forss Försession 2 Evert Vedung Försession 3 Lena Lindgren Försession 4 Sten Antilla

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Höstkonferens om landstingens krisberedskap

Höstkonferens om landstingens krisberedskap VÄLKOMMEN TILL Höstkonferens om landstingens krisberedskap Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har glädjen att bjuda in till årets

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Lärarutbildningskonventet. Protokoll

Lärarutbildningskonventet. Protokoll Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Hotell Arlandia, Cassiopeja Datum: 2006-09-27 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. ordförande, Mariana

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006,

Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006, Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006, Surname First name Sex University City Country Alarcón-Riquelme Marta K Uppsala Universitet Uppsala Sverige

Läs mer

Konsensus - Kursbeskrivning

Konsensus - Kursbeskrivning Konsensus - Kursbeskrivning Referensgrupp Pia Andersson Björn Axtelius Kåre Burhlin Pia Gabre Kajsa Henning- Abrahamsson AnnSofie Johannsen Ann-Christin Johansson Veronica Johansson Birgitta Jönsson Katarina

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Lärarutbildningskonventet

Lärarutbildningskonventet Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Park Inn Stockolm Arlanda, Kastrup Datum: 2006-11-29 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist, ordf Mariana

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT Tema Verksamhetsutveckling med fokus på barns och elevers lärande Svenska skolledare har ett viktigt uppdrag när det gäller att skapa goda förutsättningar

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-04-01 1.0 Gunilla Lewerentz Kommunikationsstyrning Innehållsförteckning Intervjuförteckning,

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän Certifikatsförteckning Besiktningsmän för lekredskap och platser för lek, motion eller annan utevistelse enligt kravspecifikation för certifiering av platser för lek, motion eller annan utevistelse, samt

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Hygiendagar Umeå 2015

Hygiendagar Umeå 2015 Hygiendagar Umeå 2015 Onsdagen den 15 april 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-13.45 Implementering - så kan vi underlätta

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 17-18 oktober 2012 Kulturens hus, Luleå PROGRAM Onsdagen den 17 oktober 08.00-10.00 Studiebesök på Fjärrvärmeansluten isbrytare Luleå Energi AB 10.00-11.45 Paneldiskussion

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 1(5) Fakturareferenser Hässleholms kommun E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 Pappersfaktura; Hässleholms Kommun

Läs mer