Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2014"

Transkript

1 Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2014 Innehåll Sid. Fakta om klubben 1 Rapporter från styrelse och kommittéer 3 Funktionärer 6 Fakta om klubben Medlemmar Klubben har den 31 december 493, varav 468 seniorer, 22 juniorer och 3 hedersmedlemmar (f.å. sammanlagt 485 medlemmar). Organisation Vid klubbens årsmöte den 12 februari 2014 valdes klubbens styrelse, kommittéer och övriga funktionärer för verksamhetsåret Arbetsfördelningen finns redovisad i sammanställningen Fördelning av arbetsuppgifter i Ekerö Båtklubb 2014, som finns på klubbens hemsida. En förteckning över styrelse och funktionärer finns på sidan 6 under rubriken Funktionärer. Styrelsen har lett klubbens verksamhet i enlighet med stadgarna och efter de beslut som fattats och de ekonomiska ramar som fastställts vid årsmötet. Följande kommittéer har varit verksamma under året: Båtar: Ansvar för att samordna arbete och underhåll av klubbens kölbåtar, motorbåtar och segeljollar. Fiske: Ny kommitté 2014 med uppgift att främja fiske bland klubbens medlemmar. Förvaltning: Tillsyn och underhåll av klubbens byggnader, el- och vvs-anläggningar. Juniorer: Har hand om juniorverksamheten. Hamn: Har hand om bryggor och bryggplatser samt uppläggningsplatser för småbåtar. Miljö: Bevakar miljöområdet och tar initiativ till och föreslår styrelsen åtgärder. Segling: Har hand om seglingsverksamheten för främst seniorer. Varv: Har hand om upptagning och sjösättning av båtar samt fördelningen av uppläggningsplatser. Klubben har dessutom haft en IT-ansvarig/webmaster med uppgift att underhålla och uppdatera klubbens hemsida. Ekonomi Ekerö Båtklubb har under verksamhetsåret haft god ekonomi. Verksamhetsårets resultat och klubbens ekonomiska ställning vid årets slut redovisas i styrelsens årsbokslut. I slutet av 2013 fick klubben besked från Skatteverket att verket beslutat att inte undanta klubben från skyldigheten att lämna särskild uppgift, vilket skulle ha inneburit att klubben är skattskyldig. Efter kontakter med Svenska Båtunionen uppdrog styrelsen åt advokatfirman Gärde & Partners att begära en omprövning av skatteverkets beslut. Skatteverket meddelade därefter den 13 maj 2014 att verket omprövat sitt tidigare beslut och nu beslutat att undanta 1

2 klubben från skyldigheten att lämna särskild uppgift och att undantaget gäller från och med beskattningsåret 2013 till och med beskattningsåret Klubbens hamn Ekerö Båtklubb äger sitt hamnområde, vilket omfattar en areal på sammanlagt m 2, varav land m 2 och vatten m 2. Miljö Miljöfrågorna är viktiga för klubben. Ansvaret för att verka för en god miljö i båtklubben vilar på både de enskilda medlemmarna och klubben som sådan. Klubben har en väl fungerande miljöstation för spillolja, glykol/vattenlösning, lösningsmedel och oljefilter. Klubben hyr även in en container, som står uppställd på hamnplan, för att ta hand om grovavfall. För hushållsavfall finns kommunens gröna soptunna som under sommarhalvåret står vid entrégrinden. En sugtömningsterminal för båtarnas toaavfall finns vid Sanduddskajen. I slutet av 2013 uppmanade Miljö- och Hälsoskyddskontoret (Ekerö Kommun) Ekerö Båtklubb att senast den 31 maj 2014 inkomma med en tidsatt handlingsplan till hur klubben avser att efterleva Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer avseende båtbottentvätt. Klubben redovisade sin handlingsplan till kommunen den 22 maj Av den framgår hur klubben har tänkt sig att ta hand om alla båtar som tillhör medlemmar i samband med sjö- respektive torrsättningen enligt gällande turordning och upptagningssätt. Planen redovisar hur bottnar ska rengöras för båtar utan giftig färg samt för båtar med slät botten och tunt lager av en hård biocidfärg, t.ex. kopparbaserad. Planen har tagits fram i samverkan mellan Miljökommittén och styrelsen. Underhandskontakter har tagits med andra båtklubbar i kommunen och diskussioner har även förts inom Ekerö Båtråd då även representanter från kommunens Miljökontor varit närvarande. Miljökontoret har lovat båtklubbarna besked rörande deras handlingsplaner under hösten 2014 och senare ändrat till före jul. Klubben har ännu inte per 31 december fått något besked. Miljö-och hälsoskyddskontoret har beslutat att fr.o.m debitera båtklubbar en årlig avgift för den tillsyn som kommunen enligt miljöbalken ska bedriva. Avgiften är, enligt styrelsen, oskäligt hög med hänsyn till bedömd insats. Något formellt överklagande har dock inte skett. Detta efter diskussion inom styrelsen och kontakt med annan klubb. Möjligheterna till ändring bedöms som mycket små. Underhåll och skötsel av klubbens anläggning Klubbens verksamhet bygger på att medlemmarna tillsammans hjälper till att underhålla anläggningen. Alla medlemmar med brygg- eller varvsplats har därför arbetsplikt. Under 2014 har 3 arbetsplikter genomförts. 13 april. Underhåll av bryggor. (Se även under Hamnkommittén) 11 maj och 5 oktober. Städning av samtliga områden, inklusive röjning av gräs och sly. (Se även under Förvaltningskommittén och Varvskommittén) 2

3 Bevakning av klubbens hamn Medlemmar med endast vintervarvsplats har gått vakt ett par veckor före vårens sjösättning och efter höstens upptagning. Medlemmar med sommarplats vid brygga eller på varv har gått vakt under sommarsäsongen. En teckningslista har funnits tillgänglig i klubbhuset. Många medlemmar tog då möjligheten att själv välja vaktnatt/-nätter. Merparten av dessa valde vaktnatt på våren. Många har dessutom utnyttjat möjligheten att gå vakt tillsammans med anhörig, vilket räknas som två vaktnätter. Resterande medlemmar fick tilldelat sig vaktnätter. Under våren och försommaren fram till och med jourveckarna i juli fortgick vakttjänstgöringen planenligt. Vakten under hösten uppvisade tyvärr många uteblivna nätter. Både före och efter båtsäsongens vaktnätter har vinterns jourveckor tagit över då två medlemmar varje vecka patrullerat området. Information till medlemmarna Avgiftsdebiteringar och kallelse till årsmöte tillsammans med informationsblad har sänts med post till samtliga medlemmar. Information har också lämnats på klubbens hemsida samt med e-post till de medlemmar som lämnat sina adresser till klubben. Klubbens hemsida har information om klubbens verksamhet och dess olika aktiviteter. Här informeras också löpande om viktigare händelser inom klubben såsom sjösättning och höstupptagning, junior- och seglingsaktiviteter. Hemsidan har adress Samarbete med andra organisationer Ekerö Båtklubb är ansluten till följande organisationer: Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF), som ingår i Svenska Båtunionen (SBU). EBK:s representanter har varit Anders Gillners och Åke Julin. Stockholms Seglarförbund, Svenska Seglarförbundet (SSF) och därmed även till Sveriges Riksidrottsförbund. EBK:s representant i SSF har varit Jan Björnsjö. Ekerö Båtråd. EBK:s representanter har varit Anders Gillners och Åke Julin. Åke Julin har även varit ordförande i Båtrådet. Svenska Sjöräddningssällskapet. Klubben är ständig medlem. Skärgårdsstiftelsen. Klubben lämnar ett vänbidrag. Rapporter från styrelse och kommittéer Styrelsen Styrelsen har haft 8 ordinarie sammanträden. Protokollen finns i klubbhuset. Styrelsen har under året arbetat med många frågor för att få klubbens breda verksamhet att fungera väl. Mycket tid och resurser har ägnats åt miljöfrågorna (se avsnittet om Miljökommittén). I slutet av året påbörjade styrelsen ett arbete kring klubbens långsiktiga utveckling och sammankallade då bl.a. samtliga kommittéer till en första diskussion om klubbens mål och visioner. 3

4 Båtkommittén Båtkommittén har ansvar för klubbens båtar, d.v.s. för alla jollar och kölbåtar samt klubbmotorbåten. Ett större modifieringsarbete av optimistjollarna har utförts under sommaren av ledarna för tisdagsgruppen. Årligt underhåll har utförts på övriga båtar. Förvaltningskommittén Kommittén har samverkat med hamnkommittén och varvskommittén i flera aktiviteter. Kommittén har under 2014 genomfört följande: Städdagar tillsammans med varvskommittén Fällt flera träd på området Köpt in nya radiatorer till klubbstuga och WC Köpt in ytterligare en röjsåg med utrustning Ombesörjt ordentlig golvvård i klubbstuga Underhållit klubbens mark och byggnader kontinuerligt Fiskekommittén Kommittén har under året startat upp sin verksamhet. Hamnkommitté Bryggplatser Under året var 155 bryggplatser uthyrda, varav 78 vid A-bryggan och 77 vid B-bryggan. 142 platser var uthyrda med tillsvidareavtal och 13 platser med säsongsavtal. 16 platser har hyrts ut i 2:a hand av bryggplatsinnehavare. Ett 45-tal medlemmar står i kö för bryggplats. 14 jolle- och småbåtsplatser har varit uthyrda. Arbetspass Arbetspass utfördes söndagen den 13 april med sedvanligt underhåll av bryggorna och byte av defekt bryggträ samt oljning av allt trävirke. Byte av flytkropp vid bommar utfördes också. Juniorkommittén Juniorkommittén har under 2014 genomfört kvällsseglingar och ett sommarläger. 2 grupper (tisdags och onsdagsgruppen) har genomfört kvällsseglingar. Tisdagsgruppen har primärt seglat Optimist, men även använt 606or och lasrar, medan onsdagsgruppen enbart har seglat Optimist. Sommarlägret anordnades veckan efter midsommar för femte gången. I år med 24 barn som deltagare, 4 ungdomsledare och med 2 vuxna på plats varje dag. Då klubben inte har tillräcklig med båtar för 24 deltagare, lånades Optmister in från SSKs flotta på Röskär och en privat Buster lånades in som följebåt. Optimisterna har uppdaterats med bättre utrustning för säkrare och enklare segling. Det var uppskattat av grupperna. Motorbåten användes flitigt. Den är viktig för säkerheten i verksamheten. Juniorkommittén har stått för fikaförsäljning vid upptagning och sjösättning med gott resultat. 4

5 Miljökommittén Miljökommitténs uppgift är att bevaka, föreslå och följa upp åtgärder som rör båtlivet. I kommitténs arbete har ingått att följa upp att toatömningsanläggningen har varit inkopplad och i drift. Kommittén har deltagit i konferenser där miljöfrågor behandlas. Kommittén har också haft i uppdrag av styrelsen att ta fram ett förslag till handlingsplan för hur klubben ska efterleva Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer avseende båtbottentvätt. (Se även avsnittet Miljö på sid 2) Seglingskommittén Kommittén har drivit två aktiviteter, tävling och träning. Antalet medlemmar som deltog i kommitténs aktiviteter var ungefär det samma som under 2013, däremot minskade antalet deltagande båtar. Kommittén har under året arrangerat 2 vinteraktiviteter, 13 SRS-kappseglingar, inkluderat Mälarvarvet. Av dessa har 10 varit torsdagsseglingar och 3 helgseglingar. Totalt har 15 båtar och ca 35 medlemmar deltagit olika aktiviteter. I februari träffades att antal medlemmar i Träkvista Sjöscoutkårs klubbstuga för att mäta segel. Detta resulterade i att fler båtar nu har individuella SRS-mätbrev. En pubkväll i EBK s klubbstuga genomfördes i mars med bland annat prisutdelning för säsongen I EBK-Cup har 13 seglingar ingått, 30 medlemmar har deltagit i minst en segling. Årets vinnare blev Mårten Blixt följd av Uffe Suhr på 2'a plats och Janne Mattson på 3'e plats. SRS KM seglades på Rödstens- och Kyrkfjärden då kommittén ansåg att det blev ett lyckat koncept i samband med klubbens 50 års jubileum Vinden var svag till måttlig och stundtals kom ett lätt regn. Det blev mestadels ett dragrace på öppna bogar och segrare blev Mårten Blixt med Uffe Suhr på 2 a plats och Janne Mattson på 3 e plats. På kvällen var det sensommarfest i klubbens nya partytält. Mariefred tur/retur gjordes i år om till Hagskärsturen med 6 deltagande båtar i mitten av augusti. Janne Björnsjö vann seglingen och på kvällen var det fest. Klubben var medarrangör av Mälarvarvet, en kappsegling med start/mål vid Jungfruholmarna. Bo Sjögren har varit klubbens representant i arrangörskommittén. EBK ansvarade för att tända grillarna samt att sköta baren under kvällens social arrangemang. I år deltog 8 EBK båtar och Mårten Blixt blev total segrare. Träning bedrevs på måndagar med 606or och syftet var att stärka konkurrensen för klubbens aktiva 606-kappseglare. Aktiviteten bedrevs i form av både träningskappseglingar och ren träning. Utanför klubbens närområde har ett antal EBK'are deltagit i kappseglingar. Uffe Suhr/Leif Persson deltog även i år i shorthanded seglingen Watski2Star Baltic och nådde sin bästa placering någonsin med en 10 placering totalt. Janne Björnsjö/Mårten Blixt har deltagit på såväl 606 SM i Hjo som 606 NM I Nynäshamn. 5

6 Varvskommittén Kommitténs huvuduppgift är att planera sjösättning och upptagning av våra båtar. Uppgiften omfattar bokning och beställning av mobilkranar, märkning, förvaring och besiktning av vaggor och stöttor, fördelning av uppläggningsplatser, iordningställande av placeringslistor och sammanställning av debiteringsunderlag för varvsplatser. Vårens sjösättning ägde rum den 28 april för tunga båtar och 27 april för lätta båtar. Höstens upptagning ägde rum oktober för de lätta båtarna och 18 oktober för de tunga båtarna. Under året har följande aktiviteter utförts i samverkan med förvaltningskommittén: - Två arbetspass - 5 maj och 22 september - genomfördes med grovstädning samt röjning av gräs och sly. Arbetspassen samlade ett 40 tal personer som gjorde en bra insats. - En del träd har fällts på varvsplanerna för att ge mer plats och mindre överhäng över uppställda båtar. Under vintern ligger 155 båtar på varvsplanerna; 110 lätta och 44 tunga båtar (i fjol var siffrorna 107 lätta och 45 tunga.) Funktionärer Styrelse Åke Julin, ordförande, Clas Rolander, kassör och Robert Mårtensson, sekreterare. Övriga ledamöter: Alexander Barnard, Jan Björnsjö, Lars Essén, Anders Gillners, Niklas Hagdahl, Göran Kölgren och Håkan Örnelius. Båtkommitté Alexander Barnard (sammankallande), Mårten Blixt och Jan Björnsjö. Fiskekommitté Mats Jarnhäll och Tommy Rydberg. Förvaltningskommitté Håkan Örnelius (sammankallande), Peter Lindh, Jan Sydhoff, Pär Sörme och Jörgen Westergren. Hamnkommitté Göran Kölgren (hamnchef), Jan Matsson och Ulf Suhr. Juniorkommitté Jan Björnsjö (sammankallande), Mårten Blixt, Lars Essén och Göran Thingvall. Miljökommitté Peter Lööwf (sammankallande), Magnus Fürst, Roland Hagberg och Jan-Ingvar Lindström. Seglingskommitté Alexander Barnard (sammankallande), Anders Alverbäck, Jan Björnsjö, Bo Sjögren och Göran Thingvall. Varvskommitté Niklas Hagdahl (varvschef), Jan-Ingvar Lindström och Pär Wessman. 6

7 Övriga funktionärer IT Mårten Blixt. Revisorer Ordinarie revisorer: Torgny Buskas och Dan Uddenfeldt. Suppleanter: Olle Ljungfeldt och Björn Nordenström. Valberedning Peter Lööwf (sammankallande) och Per-Olof Nilsson. 7